Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2976(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0352/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0104

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 556kWORD 111k
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
H χαλυβουργία στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και των βιομηχανικών τομέων
P8_TA(2014)0104RC-B8-0352/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τον τομέα του χάλυβα στην ΕE: προστασία των εργαζομένων και της βιομηχανίας (2014/2976(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, η οποία βρίσκεται στη ρίζα της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Βιομηχανική πολιτική: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» (COM(2011)0642),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλος «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη - Επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για τη βιομηχανική πολιτική» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2013 με τίτλο «Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη» (COM(2013)0407),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη(1),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη χαλυβουργία και την αναδιάρθρωση, τη μεταφορά και το κλείσιμο επιχειρήσεων στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων(3),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με το εργοστάσιο παραγωγής χάλυβα Acciai Speciali Terni (AST) στην Ιταλία (O-000087/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Γενικές προκλήσεις

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός τομέας του χάλυβα έχει διαδραματίσει σημαντικό ιστορικό ρόλο στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αποτελεί τη βάση της βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της χαλυβουργίας είναι ουσιαστικής σημασίας για την οικονομία και τη βιομηχανία της Ευρώπης και ότι επί του παρόντος πάσχει από σημαντική πτώση της ζήτησης, στοιχείο που προκαλεί συνεχή απώλεια θέσεων απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας, κάτι το οποίο δεν προοιωνίζεται ευνοϊκές εξελίξεις για την αναγκαία ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει μια πολιτική ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής σε όλα τα κράτη μέλη, με σκοπό τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας εντός της ΕΕ και προκειμένου να επιτύχει τον στόχο της για αύξηση του τρέχοντος μεριδίου του ΑΕΠ που προέρχεται από τη βιομηχανία τουλάχιστον σε 20% έως το 2020·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της ΕΕ είναι να υποστηρίξει την χαλυβουργία, να άρει τα εμπόδια και τις απειλές για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της και να την κάνει δεκτική στις μεταβαλλόμενες συνθήκες τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις μη ευρωπαϊκές αγορές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η χαλυβουργία έχει αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις από άποψη αναδιάρθρωσης και συγχωνεύσεων, με το αντίστοιχο κοινωνικό κόστος, αλλά επίσης και σε σχέση με τις νέες απαιτήσεις προκειμένου να ανταποκριθεί στους κλιματικούς στόχους της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός χαλυβουργών, ειδικότερα, εφαρμόζει στρατηγικές που εστιάζουν στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων οικονομικών οφελών εις βάρος της καινοτομίας, των επενδύσεων στην Ε&Α, της απασχόλησης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή χαλυβουργία αντιμετωπίζει μια επενδυτική κρίση που θέτει σε κίνδυνο το ίδιο το μέλλον της, ενώ ταυτόχρονα τα υλικά χάλυβα αναμένεται να διαδραματίσουν κεφαλαιώδη ρόλο στην παροχή βιώσιμων βιομηχανικών λύσεων για την αστικοποίηση, την κινητικότητα και τη δημογραφική αλλαγή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια περιορισμένη αύξηση της ζήτησης θα μετατρέψει την Ευρώπη από καθαρό εξαγωγέα σε καθαρό εισαγωγέα χάλυβα, ιδίως σε επίπεδα προϊόντα και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Επιτροπή τα κλεισίματα εργοστασίων έχουν οδηγήσει σε απώλεια 60 000 θέσεων εργασίας από το 2007, και ότι η παραγωγή έχει μειωθεί από 210 εκατ. τόνους το 2007 σε 166 εκατ. τόνους το 2013(4);

Ανταγωνιστικότητα και εμπόριο

Ι.  σημειώνει ότι η ανάγκη να συμβιβαστεί ο στόχος των υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, με παράλληλη αντιμετώπιση της διαρροής άνθρακα και βελτίωση της πρόσβασης σε πρώτες ύλες, εξακολουθεί να αποτελεί θεμελιώδη πρόκληση για τον τομέα του χάλυβα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι διάφοροι ανταγωνιστές δεσμεύονται από τα διαφορετικά πρότυπα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της ενέργειας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης όσον αφορά τη βιομηχανία χάλυβα, καθώς και ότι οι τιμές της ενέργειας για τους βιομηχανικούς καταναλωτές στην ΕΕ θα μπορούσαν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περαιτέρω βελτιώσεις στην αποδοτικότητα της ενέργειας και των πόρων θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με περαιτέρω εξοικονομήσεις ενέργειας και μειώσεις εκπομπών για τη βιομηχανία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη η ζήτηση από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας μειώνεται λόγω της διαρθρωτικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, ενώ άλλοι τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι ενεργειακές υποδομές αποτελούν πραγματικές ευκαιρίες για τη χαλυβουργία (π.χ. μία ανεμογεννήτρια των 3mW αντιπροσωπεύει το ισοδύναμο 500 αυτοκινήτων)·

Κοινωνικά θέματα

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ είναι συσχετισμένα με τη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης στους τομείς της βιομηχανίας και της μεταποίησης, και ότι η τρέχουσα κρίση έχει προκαλέσει σοβαρά κοινωνικά δεινά για τους εργαζόμενους και τις περιφέρειες που πλήττονται·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία της ΕΕ αποτελεί σημαντικό εργοδότη, υπεύθυνο για πάνω από 350.000 άμεσες θέσεις εργασίας και αρκετά εκατομμύρια ακόμη σε συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας εφοδιασμού της ανακύκλωσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση ορισμένων χαλυβουργείων στην Ευρώπη προκαλεί σοβαρή ανησυχία στους εργαζόμενους και στις εθνικές και τοπικές αρχές·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εταιρείες που υφίστανται αναδιάρθρωση πρέπει να ενεργούν με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο δεδομένου ότι η πείρα έχει δείξει ότι οι κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμες αναδιαρθρώσεις απαιτούν επαρκή κοινωνικό διάλογο, με ειδική έμφαση στην ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς, όπως εκτίθεται στο προαναφερθέν ψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 2013·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτενής συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα και η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ έχουν κεφαλαιώδη σημασία προκειμένου να διασφαλίζονται τα συμφέροντα τόσο των χαλυβουργιών όσο και των εργαζομένων τους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά εργοστάσια, που αντιπροσωπεύουν δυναμικότητα 20 εκατ. τόνων, βρίσκονται σε προσωρινή αδράνεια για περισσότερα από τρία χρόνια· ότι, ταυτόχρονα, το εργατικό δυναμικό πολλών μονάδων στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από ειδικευμένους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι πλησιάζουν την συνταξιοδότηση·

Έρευνα και ανάπτυξη/Τεχνολογία

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας – για παράδειγμα στον τομέα του χάλυβα – θεωρούνται υπόδειγμα τεχνολογικής τεχνογνωσίας που πρέπει να προστατευτεί, και ότι επιβάλλεται η άμεση λήψη μέτρων, προκειμένου να αποφευχθεί η μετεγκατάστασή τους εκτός της ΕΕ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Έρευνα και Ανάπτυξη έχει στρατηγική σημασία για έναν κλάδο που πρέπει να βρει έναν τρόπο να μειώσει τις εκπομπές του, ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικά) όσον αφορά το CO2·

Προκλήσεις

1.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή οικονομική ανάκαμψη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μια ισχυρή μεταποιητική βιομηχανία, με τη χαλυβουργία να διαδραματίζει κεφαλαιώδη ρόλο, και ότι η μεταποίηση εξαρτάται από την εγχώρια ζήτηση και ανάπτυξη·

2.  επιβεβαιώνει την ανάγκη να διατηρηθεί η τεχνογνωσία και η εμπειρία που αναπτύχθηκε σε σημαντικές βιομηχανικές περιοχές που θα διασφαλίσουν διαφοροποίηση, περιβαλλοντικές εγγυήσεις και καινοτόμα προϊόντα·

3.  παροτρύνει την Επιτροπή να επιταχύνει την κατάρτιση του χάρτη πορείας της για τη βιομηχανική πολιτική, που έχει ανακοινωθεί για το πρώτο εξάμηνο του 2015, έτσι ώστε να αναζωογονηθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απέναντι στην παγκόσμια αγορά, με στόχο να εξασφαλιστούν ουσιαστικά ίσοι όροι ανταγωνισμού και παράλληλα να διασφαλιστούν υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στην ΕΕ και να γίνουν προσπάθειες για αμοιβαιότητα με τις τρίτες χώρες·

4.  θεωρεί ότι ο καθορισμός φιλόδοξων στόχων επαναβιομηχάνισης, ως τμήμα της ενδιάμεσης αναθεώρησης της στρατηγικής Ευρώπη 2020, έχει κεφαλαιώδη σημασία προκειμένου να επιτευχθεί μια πραγματική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και για την επανεκκίνηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο·

5.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τη στρατηγική θέση της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας στον κόσμο, δεδομένου ότι η χαλυβουργία θεωρείται στρατηγικής σημασίας σε μεγάλο αριθμό χωρών και ειδικότερα να χαράξει ένα σαφή χάρτη πορείας για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες που προτίθεται να προτείνει για να υποστηρίξει τη χαλυβουργία στην Ευρώπη· τονίζει ότι ένας τέτοιος χάρτης πορείας πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη και έγκαιρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα· θεωρεί, ότι, λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης, θα πρέπει να υποβάλλεται κάθε χρόνο ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τον τομέα του χάλυβα, προκειμένου να αξιοποιούνται τα θετικά επιτεύγματα του παρελθόντος έτους και να μην χάνεται η δυναμική·

6.  ζητά από την Επιτροπή να θεσπίσει ένα όργανο εις βάθος ανάλυσης της αγοράς χάλυβα, το οποίο θα δύναται να παρέχει ακριβείς πληροφορίες για το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης χάλυβα, κάνοντας διάκριση μεταξύ των διαρθρωτικών και των κυκλικών συνιστωσών της ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς· πιστεύει ότι η εποπτεία της αγοράς χάλυβα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διαφάνεια των αγορών χάλυβα και παλαιοσιδήρου και να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη λήψη διορθωτικών και προορατικών μέτρων, τα οποία είναι αναπόφευκτα λόγω της κυκλικής φύσης της χαλυβουργίας· ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το εν λόγω όργανο ανάλυσης της αγοράς για να προβλέπει τους κινδύνους και να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο το κλείσιμο μονάδων παραγωγής επηρεάζει την ανάκαμψη του τομέα·

7.  απαιτεί να παρουσιάσει η Επιτροπή βραχυπρόθεσμα έκθεση σχετικά με τις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χαλυβουργία στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών πτυχών· υπενθυμίζει από την άποψη αυτή ότι, μετά την εκπνοή της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, η Επιτροπή δικαιούται να αντιμετωπίζει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των εξελίξεων στην ευρωπαϊκή χαλυβουργία· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει την θετική πείρα, ιδίως όσον αφορά τον τριμερή στρατηγικό προγραμματισμό και την έρευνα·

8.  ζητεί την επείγουσα επαναδραστηριοποίηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τη χαλυβουργία εντός του νεοεκλεγέντος Σώματος των Επιτρόπων, με πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, και τον ορισμό συνάντησης σε αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην υλοποίηση των 40 δράσεων που εκτίθενται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη χαλυβουργία· ζητεί από την Επιτροπή να πραγματοποιεί, οποτεδήποτε είναι σκόπιμο ή δυνατό, συνεδριάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου σε πρόσφορες στιγμές, έτσι ώστε οι εργασίες της να μπορούν να τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας· καλεί την Επιτροπή να οργανώνει θεματικές συναντήσεις μια φορά το χρόνο με άλλους ενεργοβόρους κλάδους σχετικά με την πολιτική για τον ανταγωνισμό, το εμπόριο, την ενέργεια ή την κλιματική αλλαγή, δεδομένου ότι ορισμένες από τις ανησυχίες του τομέα του χάλυβα ενδιαφέρουν επίσης άλλους ενεργοβόρους κλάδους·

9.  θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται χαλυβουργεία, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των βασικών εμπλεκόμενων φορέων των κρατών μελών·

10.  υπογραμμίζει την ανάγκη να μελετηθεί πως μπορεί να αντιμετωπιστεί η επενδυτική κρίση έτσι ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία να μετασχηματιστεί σε βιώσιμο και κερδοφόρο κλάδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στη χαλυβουργία χαρακτηρίζονται από μακροπρόθεσμες αποδόσεις· παροτρύνει επομένως την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να αφιερώσει ένα μέρος της επενδυτικής δέσμης της σε βιώσιμα μακροπρόθεσμα έργα υποδομής και στην καινοτομία όσον αφορά βιομηχανικά έργα ευρείας κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων έργων ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, πράγμα που θα μπορούσε επίσης να τονώσει σημαντικά τη ζήτηση χάλυβα στην ΕΕ·

11.  ενθαρρύνει περαιτέρω τη χρήση άλλων καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως χρηματοδοτικές διευκολύνσεις καταμερισμού του κινδύνου, που προσφέρουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στις χαλυβουργίες που βρίσκονται σε κρίση· καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα έργα που αφορούν τον χάλυβα·

12.  τονίζει ότι η στήριξη στον τομέα της χαλυβουργίας έχει κεφαλαιώδη σημασία, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής ανάπτυξης νέων κομβικών τομέων που χρησιμοποιούν χάλυβα, όπως για παράδειγμα στον τομέα της ενέργειας (παραγωγή και διανομή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές), στον τομέα των μεταφορών και στον τομέα των αποδοτικών από πλευράς πόρων κατασκευαστικών έργων, έτσι ώστε να δημιουργούνται κίνητρα για αποτελεσματικές παραγωγικές διεργασίας, με ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων·

13.  ζητεί να εφαρμόζεται η προσέγγιση με βάση την «αξιολόγηση κύκλου ζωής», προκειμένου να αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η μειωμένη χρήση φυσικών πόρων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής, τα οποία περιλαμβάνουν την εξόρυξη και μετατροπή πρώτων υλών, στη συνέχεια την παραγωγή και διανομή, και τέλος τη χρήση και/ή κατανάλωση, με στόχο να προωθηθούν η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση υλικών και η ανάκτηση ενέργειας, και να μειωθεί η τελική διάθεση·

14.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει κατά πόσον η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού έχει οδηγήσει σε άδικες λύσεις στην ευρωπαϊκή αγορά χάλυβα, με δυνητικές δυσμενείς συνέπειες για την αποδοτικότητά της και, εφόσον συμβαίνει κάτι τέτοιο, ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει διορθωτικά μέτρα και να προλαμβάνει παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον· τονίζει ότι οι αποφάσεις ή τα επανορθωτικά μέτρα της Επιτροπής στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των επιμέρους χαλυβουργείων, ιδίως στο πλαίσιο του αυξημένου παγκόσμιου ανταγωνισμού· προσθέτει ότι η Επιτροπή πρέπει επίσης να ενεργήσει για να προστατεύσει την κομβική βιομηχανική υποδομή και την παραγωγική δυναμικότητα από πράξεις λεηλάτησης των στοιχείων ενεργητικού (asset-stripping)·

15.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το τρέχον σύστημα κρατικών ενισχύσεων σε ενεργοβόρες βιομηχανίες δεν προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά και έτσι να εξασφαλίσει ίσες συνθήκες ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις· παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το τρέχον σύστημα κρατικών ενισχύσεων σε ενεργοβόρες βιομηχανίες δεν προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά και έτσι να εξασφαλίσει ίσες συνθήκες ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις· φρονεί ότι οι ενεργοβόρες βιομηχανίες χρειάζονται ένα σταθερό πλαίσιο για τις επενδύσεις τους έτσι ώστε να εγγυώνται υψηλό επίπεδο απασχόλησης·

Εμπόριο και ανταγωνιστικότητα

16.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη σημασία στη βιομηχανική πολιτική, εγκρίνοντας μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν την αναζωογόνηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε μια παγκόσμια αγορά, και παράλληλα να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς παράγοντες·

17.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει, έγκαιρα και αποτελεσματικά, τις εισαγωγές χάλυβα στην αγορά της ΕΕ που έχουν αποτελέσει αντικείμενο παράνομων επιδοτήσεων και ντάμπινγκ και να χρησιμοποιεί, όπου αρμόζει, τους εμπορικούς διορθωτικούς μηχανισμούς της ΕΕ σύμφωνα με το υφιστάμενο δίκαιο της ΕΕ·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα μιας διόρθωσης άνθρακα στα σύνορα (πληρωμή δικαιωμάτων ETS για άνθρακα που εισάγεται από τρίτες χώρες στην ΕΕ) προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και έτσι να εξαλειφθεί το φαινόμενο της διαρροής άνθρακα·

19.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες θα περιλαμβάνουν διατάξεις για τη σημαντική βελτίωση των δυνατοτήτων εξαγωγής του ευρωπαϊκού χάλυβα και των χαλυβουργικών προϊόντων· τονίζει ότι οι δίκαιες εμπορικές ανταλλαγές σε χαλυβουργικά προϊόντα μπορούν να προχωρήσουν μόνο στη βάση της συμμόρφωσης με στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα και περιβαλλοντικά πρότυπα και επισημαίνει ότι οι εισαγωγές σε επίπεδα τιμών που αποτελούν ντάμπινγκ οδηγούν σε αθέμιτο ανταγωνισμό, ιδίως όσον αφορά τους παραγωγούς ανοξείδωτου χάλυβα στην Ευρώπη· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να εκσυγχρονιστούν οι αμυντικοί εμπορικοί μηχανισμοί της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν απτά μέτρα ώστε να θέσουν σε κίνηση αυτή τη διαδικασία εκσυγχρονισμού, εξασφαλίζοντας έτσι τον θεμιτό ανταγωνισμό και επιτρέποντας στην ΕΕ να λαμβάνει ταχέα και αναλογικά μέτρα σε καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών·

20.  πιστεύει ότι τα θετικά μέτρα που προτείνονται στο παρόν θα επιτρέψουν στη χαλυβουργία να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική διεθνώς, δείχνοντας ότι τα προϊόντα χάλυβα της ΕΕ ανταποκρίνονται σε υψηλότερα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά πρότυπα παρά οποιαδήποτε άλλα προϊόντα και αναδεικνύοντας την ποιότητα των προϊόντων χάλυβα της ΕΕ, κάτι που ταυτόχρονα θα βελτιώσει τη γνώμη των καταναλωτών·

21.  υπογραμμίζει ότι τα υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στην ΕΕ θα μπορούσαν να καταστούν παγκόσμια πρότυπα, εξασφαλίζοντας έτσι δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού·

22.  σημειώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας του χάλυβα σε πολλά κράτη μέλη, εν μέρει λόγω της σημαντικής πτώσης της παγκόσμιας ζήτησης, της αύξησης του κόστους της ενέργειας και της μετεγκατάστασης των ευρωπαϊκών παραγωγικών δραστηριοτήτων· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως τον Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη (COM(2011)0571) και τις συστάσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Αποδοτική χρήση των Πόρων·

23.  πιστεύει ότι, για να διατηρηθεί η λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς παλαιοσιδήρου από χάλυβα, θα πρέπει να βελτιωθεί η νομοθεσία για τα απόβλητα, παραδείγματος χάρη μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους· υπενθυμίζει τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς παλαιοσιδήρου, η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί και να τονωθεί περαιτέρω, στο πλαίσιο της στρατηγικής για μια κυκλική οικονομία στην ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση των τιμών ως αποτέλεσμα της παρουσίας βιομηχανιών από χώρες εκτός ΕΕ στην αγορά της ΕΕ· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής εξαγωγικών δασμών στην αγορά παλαιοσιδήρου της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ που συμβαίνει συνήθως·

Κοινωνικά θέματα

24.  υπενθυμίζει την ανάγκη επενδύσεων στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρακολουθεί η Επιτροπή τις συνεχιζόμενες εξελίξεις έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σχετική βιομηχανική κληρονομιά και το εργατικό δυναμικό·

25.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη δεν θα στρέφονται το ένα εναντίον του άλλου όταν κάποια μεγάλη χαλυβουργική εταιρεία, με μονάδες παραγωγής σε διάφορες χώρες, ανακοινώνει ότι θα προβεί σε αναδιάρθρωση· επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των συντονισμένων πολιτικών με σκοπό να διασφαλισθεί ότι μια βιώσιμη, αποδοτική από πλευράς πόρων και ανταγωνιστική χαλυβουργία που θα είναι δεκτική στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εντός και εκτός Ευρώπης, απαιτεί μια πανευρωπαϊκή λύση που να διασφαλίζει και να δημιουργεί καλές θέσεις εργασίας και βιομηχανική δραστηριότητα στις περιφέρειες της Ευρώπης·

26.  υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη η βιομηχανία, οι κοινωνικοί εταίροι και οι τοπικές αρχές να προλαμβάνουν τις απαιτήσεις κατάρτισης που θα προκύψουν από την ενδεχόμενη επανεκκίνηση των παραγωγικών μονάδων που έχουν προσωρινά τεθεί σε αδράνεια·

27.  τάσσεται υπέρ της προώθησης ενός προγράμματος μεταφοράς τεχνογνωσίας που θα επιτρέψει σε ειδικευμένους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας να μεταδίδουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε αρχάριους εργαζόμενους σε ευρωπαϊκά χαλυβουργεία·

28.  υπογραμμίζει ότι τα ενωσιακά πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και συμμετοχής των εργαζομένων πρέπει να εφαρμόζονται επίσης από τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε τρίτες χώρες·

29.  υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των εργαζομένων σε μέτρα καινοτομίας και αναδιάρθρωσης είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η οικονομική επιτυχία και καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να δημιουργήσει μια πλατφόρμα με συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων η οποία θα παρέχει συμβουλές, θα υλοποιεί και θα παρακολουθεί το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το χάλυβα·

30.  καλεί τους κοινωνικούς εταίρους των χαλυβουργείων που βρίσκονται σε κρίσιμη οικονομική κατάσταση να εξετάσουν τις δυνατότητες για συλλογική μείωση του χρόνου εργασίας έτσι ώστε να δοθεί απάντηση σε καταστάσεις κρίσης και να αποφευχθούν οι απολύσεις και οι απώλειες θέσεων εργασίας·

31.  καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει τα σχετικά ταμεία της ΕΕ όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στη Παγκοσμιοποίηση (EGF) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF), και τους μηχανισμούς πολιτικής έτσι ώστε να αμβλυνθεί το κοινωνικό κόστος της προσαρμογής και να εξασφαλιστεί ότι οι σχετικές δεξιότητες θα διατηρηθούν και θα αναπτυχθούν για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα του κλάδου·

32.  προτείνει τα έσοδα από την πώληση των δωρεάν δικαιωμάτων των εταιρειών να επανεπενδύονται ολοκληρωτικά στην οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (εξοπλισμός, τεχνολογίες, Ε&Α, εκπαίδευση εργατικού δυναμικού)·

33.  πιστεύει ότι θα πρέπει να προκαταλάβουμε τις μελλοντικές σοβαρές αλλαγές στον τομέα του χάλυβα και σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιστοιχίσουν καλύτερα τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις, και να προωθούν την εικόνα των τεχνικών και επιστημονικών επαγγελμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο τομέας του χάλυβα θα διαθέτει εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα αποτελούν κινητήρια δύναμη της καινοτομίας·

34.  τονίζει την ανάγκη ύπαρξης ατόμων με τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες που θα μπορέσουν να διαχειριστούν τη μετάβαση σε περισσότερο βιώσιμες παραγωγικές διαδικασίες και προϊόντα, και ζητεί τη χάραξη ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης· επικροτεί το έργο για την προώθηση του οικολογικού χαρακτήρα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Greening Technical Vocational Education & Training) στον τομέα της χαλυβουργίας στο πλαίσιο του οποίου χαλυβουργικές επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και κοινωνικοί εταίροι εξέτασαν από κοινού τις ανάγκες για δεξιότητες σχετικές με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του εν λόγω έργου·

Έρευνα και ανάπτυξη/Τεχνολογία

35.  αναγνωρίζει την ανάγκη για ανάπτυξη και διάδοση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) σε ολόκληρη την ΕΕ, υποστηρίζοντας, στο μέτρο του δυνατού, την αντικατάσταση των ορυκτών με σιδηρούχα απορρίμματα, την αύξηση της χρήσης των κλιβάνων ηλεκτρικού τόξου (EAFS), και την αντικατάσταση του οπτάνθρακα από το φυσικό αέριο·

36.  ζητεί οι επενδύσεις να προσανατολιστούν σε τεχνολογίες που μεγιστοποιούν τη χρησιμοποίηση της εισερχόμενης ενέργειας, παραδείγματος χάρη με τη βελτιστοποίηση της χρήσης των αερίων των βιομηχανικών διεργασιών και της απορριπτόμενης θερμότητας για την παραγωγή ατμού και ηλεκτρικής ενέργειας·

37.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή κοινωνική προστασία, συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς μισθούς, είτε μέσω της νομοθεσίας είτε μέσω των συλλογικών συμβάσεων, και αποτελεσματική προστασία από καταχρηστικές απολύσεις·

38.  υπογραμμίζει την ανάγκη για επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία που αποτελούν καίριες πτυχές για την αναζωπύρωση και την ανανέωση της ευρωπαϊκής οικονομίας γενικά και ειδικότερα της χαλυβουργίας, η οποία βασίζεται σε μακρούς κύκλους ζωής και έχει μεγάλο δυναμικό ανακύκλωσης· επισημαίνει από αυτή την άποψη τις υφιστάμενες και τις νέες τεχνολογίες αναγωγής σιδηρομεταλλεύματος με βάση το υδρογόνο, οι οποίες έχουν το δυναμικό να μειώσουν ή να εξαλείψουν μεγάλες ποσότητες εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· ζητεί να δημιουργηθεί και να προωθηθεί ένα εμπορικό σήμα για "δίκαια προϊόντα" χαλυβουργίας κατασκευασμένα στην Ευρώπη·

39.  πιστεύει ότι οι κοινές προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης θα προωθήσουν την παραγωγή χάλυβα με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και περιορισμένο αντίκτυπο, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας·

40.  υπογραμμίζει από αυτή την άποψη την καίρια σημασία του προγράμματος Horizon 2020 και του προγράμματος "Αποδοτική χρήση των πόρων και της ενέργειας για ένα βιώσιμο μεταποιητικό τομέα (SPIRE)", σε συνδυασμό με την ανάγκη για χρηματοδότηση, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του μελλοντικού προγράμματος NER400, στα πιο ριψοκίνδυνα προγράμματα καινοτομίας και έρευνας·

41.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια φιλόδοξη πολιτική καινοτομίας, η οποία θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη ποιοτικών, ενεργειακά αποδοτικών και καινοτόμων προϊόντων και διεργασιών και θα επιτρέψει στην ΕΕ να διατηρήσει τη θέση της στον διαρκώς εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι η καινοτομία σε νέα προϊόντα, όπως τα μαζικά χαλυβουργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των φύλλων χάλυβα υψηλής αντοχής για την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας με διαφορετικές φυσικές και χημικές ιδιότητες, καθώς και σε νέες παραγωγικές διεργασίες, ιδίως τη μεταλλουργία υδρογόνου και τη μεταλλουργία επανάτηξης, αποτελούν το κλειδί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας απέναντι σε προμηθευτές τρίτων χωρών, και πιστεύει ότι ο τομέας αυτός πρέπει να λάβει ιδιαίτερη υποστήριξη·

42.  υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η καινοτομία, πρέπει να υποστηριχθούν, εκτός από την έρευνα και ανάπτυξη και τη μεταφορά γνώσεων, η εισαγωγή στην αγορά και οι συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας, μέσω της προώθησης συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε στρατηγικούς κλάδους, όπως η χαλυβουργία, με στόχο την κινητοποίηση μεγαλύτερου όγκου ιδιωτικών κεφαλαίων·

43.  υποστηρίζει τη χρηματοδότηση βιομηχανικών πιλοτικών μονάδων για τη μείωση των εκπομπών CO2, με στόχο να ικανοποιηθεί η επείγουσα ανάγκη για μετάβαση σε βιώσιμη και απαλλαγμένη από τις ανθρακούχες εκπομπές οικονομία, η οποία θα έχει ως σπονδυλική της στήλη την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές και την έξυπνη υποδομή και για μετασχηματισμό της τεχνολογίας παραγωγής χάλυβα με εξαιρετικά χαμηλές τιμές CO2 (ULCOS) σε εργαλείο μιας ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποδοτικής βιομηχανικής πολιτικής·

44.  πιστεύει ότι οι επιλογές για τον περιορισμό των εκπομπών, ιδίως όσον αφορά τους κλάδους της χαλυβουργίας, θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τις νέες τεχνολογίες, και, ως εκ τούτου, τονίζει τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στην τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω του πλαισίου «Ορίζοντας 2020», καθώς και στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας και της υψηλής ποιότητας της παραγωγής της· υπενθυμίζει ότι η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις για την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας·

45.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την πρωτοβουλία SustSteel, όπως προτείνεται στο σχέδιο δράσης για το χάλυβα, η οποία υποστηρίζεται πλήρως από το Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, και μάλιστα να το πράξει το ταχύτερο δυνατό·

o
o   o

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0069.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0060.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0005.
(4) Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Πορεία των εργασιών όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής για το σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη της 11ης Ιουνίου 2013 (COM(2013)0407)» (SWD(2014)0215).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου