Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2976(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0352/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0104

Texte adoptate
PDF 326kWORD 105k
Miercuri, 17 decembrie 2014 - Strasbourg
Situația industriei siderurgice din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor
P8_TA(2014)0104RC-B8-0352/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 17 decembrie 2014 referitoare la sectorul siderurgic din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor (2014/2976(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, care reprezintă originea Tratatului privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2011, intitulată „Politica industrială: Creșterea competitivității” (COM(2011)0642),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2012 intitulată „O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei – Actualizare a comunicării privind politica industrială” (COM(2012)0582),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 iunie 2013 intitulată „Plan de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa” (COM(2013)0407),

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2014 referitoare la planul de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa(1),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la industria siderurgică și la restructurarea, transferul și închiderea întreprinderilor din UE,

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2014 referitoare la aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2013 conținând recomandări adresate Comisiei privind informarea și consultarea lucrătorilor, anticiparea și gestionarea restructurărilor(3),

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la combinatul siderurgic Acciai Speciali Terni (AST) din Italia (O-000087/2014),

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

Provocări generale

A.  întrucât sectorul european al oțelului a jucat un rol semnificativ din punct de vedere istoric în procesul de integrare europeană și constituie baza pentru generarea de valoare adăugată industrială europeană;

B.  întrucât sectorul siderurgic joacă un rol esențial pentru economia și industria Europei și se confruntă în prezent cu o scădere substanțială a cererii, care duce la pierderea continuă a locurilor de muncă și a competitivității, fapt ce nu este de bun augur pentru necesara redresare a economiei europene;

C.  întrucât UE ar trebui să promoveze o politică de dezvoltare a producției industriale în toate statele membre pentru a proteja locurile de muncă din UE și ar trebui să depună eforturi pentru a își îndeplini obiectivul indicativ de a mări proporția contribuției industriei la PIB la 20% până în 2020;

D.  întrucât unul dintre obiectivele UE este de a sprijini industria siderurgică și de a elimina obstacolele din calea competitivității și amenințările la adresa acesteia, precum și de a o face capabilă să se adapteze la condițiile în schimbare de pe piețele europene și non-europene;

E.  întrucât, în ultimii ani, industria siderurgică s-a confruntat cu provocări majore în ceea ce privește restructurarea și fuziunile industriale, cu costurile sociale aferente, dar și în ceea ce privește noile cerințe legate de îndeplinirea obiectivelor climatice ale UE;

F.  întrucât mai mulți mari producători de oțel, în special, au urmat strategii care se axează pe câștiguri financiare pe termen scurt, în detrimentul inovării, al investițiilor în cercetare și dezvoltare, al ocupării forței de muncă și al înnoirii competențelor;

G.  întrucât industria siderurgică europeană se confruntă cu o criză investițională care îi periclitează viitorul, în timp ce se preconizează că materialele din oțel vor juca un rol crucial pentru a oferi soluții industriale sustenabile pentru urbanizare, mobilitate și schimbări demografice;

H.  întrucât o creștere redusă a cererii va transforma Europa din exportator net în importator net de oțel, în special de produse plate și produse cu valoare adăugată mare;

I.  întrucât, potrivit Comisiei, închiderea combinatelor a avut ca efect pierderea a 60 000 de locuri de muncă începând cu anul 2007, iar producția a scăzut de la 210 milioane de tone în 2007 la 166 milioane de tone în 2013(4);

Competitivitatea și schimburile comerciale

J.  întrucât găsirea unui echilibru între necesitatea asigurării unui nivel ridicat al performanței de mediu și concurența sporită la nivel mondial, atenuând în același timp preocupările legate de relocarea emisiilor de CO2 și îmbunătățind accesul la materiile prime, rămâne o provocare esențială pentru sectorul siderurgic, ținând seama de faptul că diferiților concurenți le sunt impuse standarde diferite;

K.  întrucât costurile la energie trebuie luate în considerare în cadrul unei abordări globale privind industria siderurgică și întrucât prețurile la energie pentru consumatorii industriali din UE ar putea avea un impact direct asupra competitivității;

L.  întrucât îmbunătățirea în continuare a eficienței energetice și a eficienței resurselor ar putea însemna reduceri și mai mari ale costurilor și ale emisiilor pentru industrie;

M.  întrucât cererea din partea sectorului autovehiculelor este limitată din cauza supracapacității structurale, în timp ce alte sectoare, precum energia din surse regenerabile și infrastructura energetică, reprezintă oportunități reale pentru acest sector (de exemplu, o turbină eoliană de 3mW reprezintă echivalentul a 500 de autoturisme);

Aspecte sociale

N.  întrucât ratele ridicate ale șomajului din UE sunt corelate cu baza de producție industrială și de fabricație din ce în ce mai mică și întrucât actuala criză a creat dificultăți sociale profunde pentru lucrătorii și regiunile afectate;

O.  întrucât industria siderurgică din UE este un angajator important, asigurând peste 350 000 de locuri de muncă directe și mai multe milioane de locuri de muncă în industriile conexe, inclusiv lanțul de aprovizionare cu materiale reciclate;

P.  întrucât lucrătorii și autoritățile naționale și locale sunt profund preocupate de situația unora dintre combinatele siderurgice din Europa;

Q.  întrucât întreprinderile în curs de restructurare ar trebui să acționeze într-un mod responsabil din punct de vedere social, experiența arătându-ne că o restructurare sustenabilă din punct de vedere social și economic implică un dialog social adecvat, cu un accent deosebit asupra informării și consultării lucrătorilor, așa cum subliniază rezoluția Parlamentului din 15 ianuarie 2013 menționată mai sus;

R.  întrucât implicarea extinsă a partenerilor sociali la toate nivelurile și consolidarea dialogului social la nivelul UE sunt cruciale pentru a proteja atât interesele întreprinderilor siderurgice, cât și interesele angajaților acestora;

S.  întrucât numeroase combinate, care însumează o capacitate de producție de 20 de milioane de tone, au fost scoase temporar din producție de peste trei ani; întrucât, în același timp, mâna de lucru în multe combinate din Europa este caracterizată de îmbătrânirea lucrătorilor calificați care sunt aproape de vârsta de pensionare;

Cercetarea și dezvoltarea/tehnologia

T.  întrucât industriile de înaltă tehnologie – precum sectorul siderurgic – au fost folosite drept model de know-how tehnologic care trebuie protejat și întrucât sunt necesare măsuri urgente pentru a evita delocalizarea acestor industrii în afara UE;

U.  întrucât cercetarea și dezvoltarea sunt elemente strategice pentru o industrie care trebuie să găsească modalități de a-și reduce emisiile, în special (dar nu exclusiv) emisiile de CO2,

Provocări

1.  subliniază faptul că redresarea economică în Europa depinde în mare măsură de o industrie producătoare puternică, în cadrul căreia industria siderurgică joacă un rol esențial și faptul că producția depinde de cererea și creșterea internă;

2.  reafirmă necesitatea de a menține know-how-ul și cunoștințele de specialitate dobândite în zone industriale importante, care vor asigura diversificare, garanții pentru mediu și produse inovatoare;

3.  îndeamnă Comisia să accelereze pregătirea foii de parcurs pentru politica industrială anunțate pentru prima parte a anului 2015 pentru a revitaliza industria europeană pe piața mondială în vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile, garantând în același timp standarde sociale și de mediu ridicate în UE și lucrând pentru reciprocitate în țările terțe;

4.  consideră că o abordare ambițioasă în ceea ce privește reindustrializarea în contextul evaluării la jumătatea perioadei a Strategiei Europa 2020 are o importanță vitală pentru realizarea unei veritabile politici industriale a UE și pentru relansarea competitivității industriale a UE la nivel mondial;

5.  invită Comisia să analizeze poziția strategică a industriei siderurgice europene în lume, fabricarea oțelului fiind considerată strategică în numeroase țări, și să elaboreze în mod specific o foaie de parcurs clară pentru inițiativele pe termen mediu și lung pe care intenționează să le propună în sprijinul industriei siderurgice europene; subliniază că o astfel de foaie de parcurs trebuie să implice din timp și pe deplin partenerii sociali la toate nivelurile; consideră că, dată fiind persistența crizei, ar trebui să se prezinte, de asemenea, un raport anual privind aplicarea planului de acțiune în domeniul siderurgic, pentru a valorifica realizările pozitive din cursul ultimului an și pentru a menține ritmul;

6.  solicită Comisiei să instituie un instrument de analiză aprofundată a pieței oțelului, care ar putea oferi informații exacte cu privire la echilibrul dintre cererea și oferta de oțel la nivel european și mondial, făcând distincția între componentele structurale și cele ciclice ale dezvoltării acestei piețe; consideră că monitorizarea pieței oțelului ar putea contribui în mod semnificativ la transparența piețelor oțelului și deșeurilor și ar putea oferi informații importante privind măsurile corective și proactive, care sunt inevitabile având în vedere caracterul ciclic al industriei siderurgice; solicită Comisiei să utilizeze acest instrument de analiză a pieței pentru a anticipa riscurile și a investiga modul în care închiderea combinatelor afectează redresarea sectorului;

7.  solicită Comisiei să prezinte pe termen scurt un raport referitor la provocările majore cu care se confruntă industria siderurgică în Europa, care să cuprindă și aspecte sociale, economice și de mediu; reamintește, în acest sens, faptul că, în urma expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, Comisia are dreptul să abordeze impactul economic și social al evoluțiilor din industria siderurgică europeană; invită Comisia să integreze experiențele pozitive, în special observațiile și cercetările strategice tripartite;

8.  solicită o relansare urgentă a Grupului la nivel înalt pentru siderurgie în contextul Colegiului comisarilor recent ales, cu participarea deplină a Parlamentului, și organizarea unei reuniuni în acest cadru pentru a informa părțile interesate relevante cu privire la progresele realizate în ceea ce privește implementarea celor 40 de măsuri prevăzute în planul de acțiune în domeniul siderurgiei elaborat de Comisie; invită Comisia ca, ori de câte ori este necesar sau posibil, să organizeze reuniunile Grupului la nivel înalt în perioade adecvate astfel încât activitatea acestuia să poată alcătui o bază pentru discuțiile din cadrul Consiliului Competitivitate; invită Comisia să organizeze anual reuniuni tematice cu alte industrii mari consumatoare de energie în care să discute, de exemplu, politicile în domeniul concurenței, comerțului, energiei sau climei, dat fiind faptul că unele dintre preocupările sectorului siderurgic sunt relevante și pentru alte industrii energointensive;

9.  consideră esențial ca autoritățile regionale și locale și sindicatele care reprezintă zonele în care sunt amplasate combinate siderurgice să fie implicate îndeaproape, pentru a promova cooperarea și schimburile de informații și de bune practici între principalele părți interesate din statele membre;

10.  subliniază necesitatea de a studia posibile soluții la criza investițiilor pentru ca industria europeană să devină sustenabilă și profitabilă, având în vedere că investițiile în industria siderurgică sunt caracterizate de beneficii pe termen lung; îndeamnă, prin urmare, Comisia să aibă în vedere alocarea unei părți din pachetul său de investiții unor proiecte de infrastructură pe termen lung viabile și inovării în ceea ce privește macro-proiectele industriale, inclusiv proiectele legate de eficiența energetică și emisii scăzute de carbon, care ar putea, de asemenea, stimula în mod semnificativ cererea de oțel în UE;

11.  încurajează, de asemenea, utilizarea altor instrumente financiare inovatoare, precum mecanismele de finanțare cu partajarea riscurilor care acordă prioritate industriilor siderurgice în criză; invită Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare să elaboreze un cadru de finanțare pe termen lung pentru proiecte din domeniul siderurgic;

12.  subliniază că este esențial să se acorde sprijin sectorului siderurgic, inclusiv prin dezvoltarea strategică a noilor sectoare-cheie care utilizează oțel, de exemplu, sectorul energetic (generarea și distribuția de energie din surse regenerabile), sectorul transporturilor și sectorul proiectelor de construcții eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, creând astfel stimulente pentru procese de producție eficiente, consolidând piața internă și stimulând dezvoltarea de competențe;

13.  solicită aplicarea abordării de tipul „evaluarea ciclului de viață” în vederea evaluării efectelor asupra mediului și a utilizării reduse a resurselor pe parcursul tuturor etapelor ciclului de viață, care includ extracția și transformarea materiilor prime, urmate de producție și distribuție, prin intermediul utilizării și/sau al consumului, pentru a stimula reutilizarea și reciclarea materialelor și valorificarea energetică și pentru a reduce eliminarea finală;

14.  îndeamnă Comisia să verifice dacă punerea în aplicare a normelor în domeniul concurenței a creat situații inechitabile pe piața siderurgică europeană, cu eventuale efecte negative asupra eficienței și, dacă este cazul, încurajează Comisia să întreprindă acțiuni corective și să prevină astfel de situații în viitor; subliniază că deciziile sau acțiunile corective ale Comisiei în domeniul dreptului concurenței nu ar trebui să pericliteze viabilitatea economică a unităților de producție siderurgică individuale, în special în contextul intensificării concurenței la nivel mondial; consideră, de asemenea, că acțiunile Comisiei ar trebui să vizeze protejarea infrastructurii industriale cheie și a capacității de producție de societățile care se ocupă cu dezmembrarea activelor;

15.  îndeamnă Comisia să ia măsuri pentru ca actualul sistem de acordare de ajutoare de stat industriilor mari consumatoare de energie să nu cauzeze denaturarea pieței interne și pentru a asigura condiții echitabile de concurență pentru întreprinderi; consideră că industriile mari consumatoare de energie au nevoie de un cadru stabil pentru investiții pentru a garanta un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă;

Comerțul și concurența

16.  încurajează Comisia să acorde o importanță mai mare politicii industriale, prin măsuri menite să revigoreze competitivitatea industriei europene în cadrul unei piețe globale și să garanteze reale condiții de concurență echitabile pentru toți actorii economici;

17.  invită Comisia să combată în timp util și eficient importurile de oțel pe piața UE care au fost subvenționate ilegal și au făcut obiectului unui dumping în mod ilegal și să utilizeze, atunci când este cazul, instrumentele de apărare comercială compatibile cu legislația UE în vigoare;

18.  solicită Comisiei să examineze fezabilitatea ajustării prețului carbonului la frontieră (plata certificatelor ETS pentru oțelul provenit din afara UE) în vederea creării unor condiții de concurență echitabile în ceea ce privește emisiile de CO2, eliminând astfel fenomenul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon;

19.  invită Comisia să se asigure că viitoarele acorduri comerciale vor include dispoziții care îmbunătățesc semnificativ oportunitățile de export și accesul la piață pentru produsele europene din oțel și pe bază de oțel; subliniază că un comerț echitabil cu produse siderurgice poate funcționa numai pe baza respectării drepturilor fundamentale ale angajaților și a standardelor de mediu și subliniază că importurile la prețuri de dumping creează condiții de concurență inechitabile, în special pentru producătorii de oțel inoxidabil din Europa; subliniază nevoia urgentă de a moderniza instrumentele UE de protecție comercială și invită Comisia să încurajeze statele membre să ia măsuri concrete pentru a duce la bun sfârșit procesul de modernizare, garantând astfel concurența loială și permițându-i UE să ia măsuri rapide și proporționale pentru a combate practicile comerciale neloiale;

20.  consideră că măsurile pozitive propuse ar permite industriei siderurgice să devină mai competitivă pe plan internațional, ar demonstra că produsele siderurgice din UE respectă standarde sociale, ecologice și economice mai înalte decât oriunde în altă parte și ar evidenția calitatea producătorilor europeni din domeniul siderurgiei, îmbunătățind totodată percepțiile consumatorilor;

21.  subliniază că standardele europene înalte în ceea ce privește clima și protecția mediului ar putea deveni standarde mondiale, garantându-se astfel condiții de concurență echitabile;

22.  ia act de dificultățile cu care se confruntă sectorul siderurgic în multe dintre statele membre, cauzate parțial de reducerea semnificativă a cererii de la nivel mondial și de creșterea costurilor la energie și a delocalizărilor producției manufacturiere europene; prin urmare, invită Comisia să pună în aplicare pe deplin Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere energetic (COM(2011)0571) și să țină pe deplin seama de recomandările de politică privind Platforma europeană pentru utilizarea eficientă a resurselor;

23.  consideră că legislația privind deșeurile ar trebui îmbunătățită pentru a susține funcționarea pieței UE a deșeurilor de oțel, de exemplu, printr-o revizuire a Directivei privind vehiculele scoase din uz; reamintește importanța unei piețe funcționale a deșeurilor, care ar trebui consolidată și stimulată în continuare, având în vedere strategia pentru o economie circulară a UE, pentru a preveni creșteri excesive ale prețurilor ca urmare a prezenței întreprinderilor din afara UE pe piața UE; invită, în acest sens, Comisia să examineze posibilitatea aplicării unor taxe la export pe piața de deșeuri a UE, pentru a preveni dumpingul ecologic care are loc în general;

Aspecte sociale

24.  reamintește că este nevoie să se investească în educația și formarea lucrătorilor și subliniază că este important ca Comisia să monitorizeze cu atenție evoluțiile actuale pentru a proteja patrimoniul industrial și forța de muncă implicată;

25.  solicită Comisiei să ia măsuri pentru a evita un conflict între statele membre în situația în care o întreprindere siderurgică importantă care gestionează combinate în mai multe țări anunță restructurări; de asemenea, dată fiind importanța coordonării politicilor pentru asigurarea unei industrii siderurgice durabile, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, competitive și capabile să se adapteze la condițiile în schimbare de pe piețele europene și non-europene, solicită să se adopte o soluție paneuropeană care să asigure protecția și crearea unor locuri de muncă de calitate și a unei activități industriale adecvate în regiunile europene;

26.  subliniază că este nevoie ca industria, partenerii sociali și autoritățile locale să anticipeze cerințele de formare care ar apărea în urma unei eventuale redeschideri a combinatelor închise temporar;

27.  sprijină promovarea unui program de transfer al know-how-ului în cadrul căruia lucrătorii mai în vârstă și mai experimentați să transmită cunoștințele și competențele lor lucrătorilor noi din combinatele siderurgice din Europa;

28.  subliniază că standardele UE în materie de responsabilitate socială a întreprinderilor și participare a lucrătorilor ar trebui să fie aplicate de întreprinderile europene și în țările terțe;

29.  subliniază că implicarea lucrătorilor în măsurile de inovare și restructurare este esențială pentru a favoriza succesul economic; în consecință, invită Comisia să creeze o platformă unde partenerii sociali să poată oferi consiliere privind planul de acțiune european în domeniul siderurgic și implementarea și monitorizarea acestuia;

30.  invită partenerii sociali din combinatele siderurgice care se află într-o situație economică critică să examineze opțiunile pentru a reduce în mod colectiv timpul de lucru, ca reacție la situațiile de criză și pentru a evita concedierile și pierderea locurilor de muncă;

31.  invită Comisia să utilizeze în mod mai eficient fondurile relevante ale UE, de exemplu, Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) și Fondul social european (FSE), precum și instrumentele de politică pentru a reduce costurile sociale de adaptare și pentru a asigura păstrarea și dezvoltarea competențelor relevante în serviciul competitivității viitoare a industriei;

32.  propune ca profiturile obținute de întreprinderi în urma vânzării certificatelor de emisii gratuite să fie investite în totalitate în economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon (echipamente, tehnologii, C&D, formarea forței de muncă);

33.  consideră că ar trebui anticipate viitoarele schimbări severe din sectorul siderurgic și alte sectoare industriale; în acest sens, consideră că statele membre ar trebui să alinieze mai îndeaproape politicile în domeniul educației și al formării la nevoile de pe piața forței de muncă, pentru a putea face față unor situații similare și pentru a promova atractivitatea domeniilor tehnic și științific, în vederea asigurării existenței unor profesioniști specializați în sectorul siderurgic pentru a impulsiona inovarea;

34.  subliniază că este nevoie de persoane calificate și competente pentru a face față tranziției la procese de producție și produse mai sustenabile și solicită elaborarea unei strategii europene de formare și educare; salută proiectul de ecologizare a sectorului siderurgic „Educație și formare profesională tehnică”, în cadrul căruia întreprinderile din domeniul siderurgic, institutele de cercetare și partenerii sociali au investigat împreună necesitățile în materie de competențe pentru sustenabilitatea mediului; invită Comisia să sprijine în continuare punerea în aplicare a rezultatelor proiectului;

Cercetarea și dezvoltarea/tehnologia

35.  recunoaște necesitatea de a dezvolta și disemina cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în întreaga Uniune, sprijinind ori de câte ori este posibil înlocuirea mineralelor cu deșeuri feroase, utilizând în mai mare măsură cuptoarele cu arc electric (CAE) și înlocuind cărbunele cocsificabil cu gazul;

36.  solicită orientarea investițiilor către tehnologiile care maximizează utilizarea energiei de intrare, optimizând de exemplu utilizarea gazelor de proces și a căldurii reziduale pentru producerea de abur și de energie electrică;

37.  îndeamnă statele membre să asigure o protecție socială și condiții de muncă corespunzătoare, precum și salarii decente, fie prin intermediul legislației, fie al convențiilor colective, precum și o protecție eficace împotriva concedierilor abuzive;

38.  subliniază că investițiile în cercetare și inovare sunt cruciale pentru redresarea și relansarea economiei europene, în general, și a industriei siderurgice, în particular, aceasta fiind caracterizată de cicluri de viață lungi și un potențial de reciclare foarte mare; în acest sens, menționează tehnologiile existente și noi de reducere a minereului de fier și pe bază de hidrogen care au potențialul de a reduce sau elimina cantități mari de emisii de dioxid de carbon; solicită crearea și promovarea unei mărci de produse siderurgice echitabile „fabricate în Europa”;

39.  consideră că eforturile comune în materie de cercetare și dezvoltare vor promova o industrie siderurgică cu emisii scăzute de dioxid de carbon și cu un impact redus, favorizând astfel o industrie mai durabilă și mai competitivă;

40.  subliniază, în acest sens, importanța crucială a programelor Orizont 2020 și Industria cu procese sustenabile prin utilizarea eficientă a resurselor și eficiența energetică (SPIRE) și a finanțării de către Banca Europeană de Investiții și viitorul program NER 400 a celor mai riscante programe din domeniul cercetării și inovării;

41.  invită Comisia să pună în aplicare o politică ambițioasă de inovare care să facă posibilă dezvoltarea unor produse și procese de înaltă calitate, eficiente din punct de vedere energetic și inovatoare care să îi permită Uniunii să rămână competitivă în fața concurenței din ce în ce mai acerbe la nivel mondial; subliniază că produsele noi inovatoare, cum ar fi produsele siderurgice de serie, printre care tabla de oțel cu rezistență înaltă pentru producția de automobile și aliajele cu un conținut ridicat de oțel, cu diferite proprietăți fizice și chimice, precum și procesele de producție noi, în special pe bază de hidrogen și retopire, constituie cheia relansării competitivității industriei siderurgice europene în fața furnizorilor din țările terțe și ar trebui să beneficieze de un sprijin deosebit;

42.  reamintește că inovarea trebuie încurajată nu numai prin susținerea cercetării și dezvoltării și a transferului de cunoștințe ci, de asemenea, prin sprijinirea introducerii pe piață și a grupurilor de inovare, prin promovarea parteneriatelor public-privat în sectoare strategice precum industria siderurgică pentru mobilizarea unui capital privat mai mare;

43.  sprijină finanțarea proiectelor pilot în domeniul industriei care vizează reducerea emisiilor de CO2 în vederea soluționării problemei urgente a trecerii la o economie sustenabilă, fără emisii de carbon, la baza căreia se află eficiența energetică, energia din surse regenerabile și infrastructuri inteligente, precum și transformarea tehnologiei siderurgice cu emisii foarte scăzute de dioxid de carbon (ULCOS) într-un instrument de politică industrială eficient din punctul de vedere al energiei și al mediului;

44.  consideră că opțiunile de reducere a emisiilor, îndeosebi pentru sectorul siderurgic, vor depinde într-o foarte mare măsură de noile tehnologii și, prin urmare, subliniază rolul important pe care îl pot avea programele finanțate de UE din domeniul cercetării și inovării pentru stimularea economiei prin intermediul programului Orizont 2020, precum și pentru asigurarea competitivității sectorului siderurgic european și a calității înalte a producției acestui sector; reamintește că cercetarea și inovarea constituie forțe motrice importante pentru creșterea economică și o industrie competitivă;

45.  invită Comisia să pună în aplicare cât mai repede inițiativa SustSteel, așa cum a fost propusă în planul de acțiune pentru industria siderurgică și sprijinită pe deplin de Parlament, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor;

o
o   o

46.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2014)0069.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2014)0060.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2013)0005.
(4) Documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Stadiul punerii în aplicare a Comunicării Comisiei intitulate «Plan de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa» din 11 iunie 2013 (COM(2013)0407)” (SWD(2014)0215).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate