Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2976(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0352/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0104

Prijaté texty
PDF 247kWORD 99k
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg
Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a priemyselných odvetví
P8_TA(2014)0104RC-B8-0352/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o situácii v oceliarskom priemysle EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov (2014/2976(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorá je základom Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2011 s názvom Priemyselná politika: Posilnenie konkurencieschopnosti (COM(2011)0642),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. októbra 2012 s názvom Silnejší európsky priemysel v prospech rastu a oživenia hospodárstva – Aktualizácia oznámenia o priemyselnej politike (COM(2012)0582),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. júna 2013 s názvom Akčný plán pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe (COM(2013)0407),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o akčnom pláne pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe(1),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o oceliarskom priemysle a o reštrukturalizácii, premiestňovaní a zatváraní podnikov v EÚ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2014 o aspektoch zamestnanosti a sociálnych aspektoch stratégie Európa 2020(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2013 s odporúčaniami Komisii o informovaní zamestnancov a konzultáciách s nimi, predvídaní a riadení reštrukturalizácie(3),

–  so zreteľom na otázku Komisii o oceliarni Acciai Speciali Terni (AST) v Taliansku (O-000087/2014),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

Všeobecné výzvy

A.  keďže európske odvetvie ocele zohrávalo v minulosti významnú úlohu v procese európskej integrácie a tvorí základ pre vytváranie európskej priemyselnej pridanej hodnoty;

B.  keďže oceliarsky priemysel má zásadný význam pre európske hospodárstvo a priemysel a v súčasnosti trpí výrazným poklesom dopytu, čo vedie k neprestajnému rušeniu pracovných miest a znižovaniu konkurencieschopnosti, čo nie je dobrým znamením pre potrebné oživenie európskeho hospodárstva;

C.  keďže EÚ by mala podporovať politiku rozvoja priemyselnej výroby vo všetkých členských štátoch, aby chránila pracovné miesta v EÚ, a mala by sa usilovať splniť svoj indikatívny cieľ zvýšiť podiel HDP pochádzajúceho z priemyslu aspoň na 20 % do roku 2020;

D.  keďže jedným z cieľov EÚ je podporovať oceliarstvo, odstrániť prekážky a hrozby pre jeho konkurencieschopnosť a dosiahnuť, aby reagovalo na meniace sa podmienky na európskych a mimoeurópskych trhoch;

E.  keďže v posledných rokoch oceliarsky priemysel čelil veľkým výzvam z hľadiska reštrukturalizácie a fúzií podnikov, čo prinieslo zodpovedajúce sociálne náklady, a tiež z hľadiska nových požiadaviek súvisiacich s plnením cieľov EÚ v oblasti klímy;

F.  keďže viacero najmä veľkých výrobcov ocele presadzovalo stratégie zamerané na krátkodobé finančné výnosy na úkor inovácií, investícií do výskumu a vývoja, zamestnanosti a obnovy zručností;

G.  keďže európske oceliarstvo zažíva investičný krízu, ktorá ohrozuje jeho vlastnú budúcnosť, zatiaľ čo sa súčasne očakáva, že oceľové materiály budú mať dôležitú úlohu pri poskytovaní udržateľných priemyselných riešení pre urbanizáciu, mobilitu a demografické zmeny;

H.  keďže mierne zvýšenie dopytu povedie k tomu, že Európa sa zmení z čistého vývozcu na čistého dovozcu ocele najmä v kategórii valcovaných výrobkov a produktov s vysokou pridanou hodnotou;

I.  keďže podľa Komisie zatváranie podnikov spôsobilo od roku 2007 stratu 60 000 pracovných miest a výroby sa znížila z 210 miliónov ton v roku 2007 na 166 miliónov ton v roku 2013(4);

Konkurencieschopnosť a obchod

J.  keďže zosúladenie potreby vysokej environmentálnej výkonnosti so zvýšením globálnej konkurencieschopnosti za súčasného zmiernenia obáv týkajúcich sa úniku uhlíka a zlepšenia prístupu k surovinám zostáva základnou výzvou pre oceliarske odvetvie vzhľadom na to, že rozliční konkurenti EÚ sú viazaní rozdielnymi normami;

K.  keďže v globálnom prístupe k oceliarskemu priemyslu treba zohľadniť energetické náklady a keďže ceny energie pre priemyselných spotrebiteľov v EÚ by mohli mať priamy vplyv na konkurencieschopnosť;

L.  keďže ďalšie zlepšenia v oblasti energetickej efektívnosti a efektívneho využívania zdrojov by mohli znamenať ďalšie úspory nákladov a zníženia emisií pre priemysel;

M.  keďže dopyt z automobilového odvetvia je obmedzený nadmernou štrukturálnou kapacitou, zatiaľ čo iné odvetvia, ako sú obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra, predstavujú skutočné príležitosti pre oceliarske odvetvie (napr. jedna 3mW veterná turbína predstavuje 500 vozidiel);

Sociálne hľadiská

N.  keďže vysoké miery nezamestnanosti v EÚ korelujú s jej zmenšujúcou sa priemyselnou a výrobnou produktívnou základňou a keďže súčasná kríza priniesla tvrdé sociálne dôsledky pre postihnutých pracovníkov a regióny;

O.  keďže oceliarsky priemysel EÚ je významným zamestnávateľom, ktorý poskytuje 350 000 priamych pracovných miest a ďalších niekoľko miliónov miest v súvisiacich odvetviach vrátane recyklačného dodávateľského reťazca;

P.  keďže situácia niektorých oceliarní v Európe vyvoláva vážne obavy zamestnancov, ako aj vnútroštátnych a miestnych orgánov;

Q.  keďže spoločnosti v procese reštrukturalizácie by mali konať sociálne zodpovedným spôsobom, pretože doterajšie skúsenosti ukázali, že sociálne a ekonomicky udržateľná reštrukturalizácia si vyžaduje dostatočný sociálny dialóg s osobitným dôrazom na informovanie pracovníkov a konzultovanie s nimi, ako sa uvádza vo vyššie uvedenom uznesení Parlamentu z 15. januára 2013;

R.  keďže rozsiahle zapojenie sociálnych partnerov na všetkých úrovniach a posilnenie sociálneho dialógu na úrovni EÚ sú kľúčovými predpokladmi pre ochranu záujmov oceliarskych spoločností aj ich zamestnancov;

S.  keďže v mnohých oceliarňach, ktorých kapacita predstavuje celkovo 20 miliónov ton, je už viac ako tri roky dočasne zastavená výroba; keďže zároveň v mnohých európskych oceliarňach sú typickým znakom pracovnej sily starnúci kvalifikovaní pracovníci krátko pred dôchodkom;

Výskum a vývoj/technológie

T.  keďže odvetvia s vyspelými technológiami, napríklad v oceliarskom priemysle, sa používajú ako vzor technologického know-how, ktoré treba chrániť, a keďže sú potrebné okamžité opatrenia na zabránenie premiestňovaniu týchto odvetví mimo územia EÚ;

U.  keďže výskum a vývoj majú strategický význam pre odvetvie, ktoré musí nájsť spôsob, ako znížiť svoje emisie, najmä (ale nie výlučne) emisie CO2;

Výzvy

1.  zdôrazňuje, že európske hospodárske oživenie závisí predovšetkým od silného výrobného priemyslu, v ktorom hrá kľúčovú rolu oceliarstvo, a že výroba sa odvíja od domáceho dopytu a rastu;

2.  opätovne zdôrazňuje, že je potrebné zachovať know-how a odborné znalosti vybudované v dôležitých priemyselných oblastiach, čo zabezpečí diverzifikáciu, environmentálne záruky a inovatívne produkty;

3.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby urýchlila prípravu plánu priemyselnej politiky, ktorý má byť hotový v prvej polovici roka 2015, s cieľom oživiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu na svetovom trhu v záujme zaručenia skutočne rovnakých podmienok a súčasného zabezpečenia prísnych sociálnych a environmentálnych noriem v EÚ a úsilia o reciprocitu s tretími krajinami;

4.  domnieva sa, že ambiciózny prístup k reindustrializácii v rámci preskúmania stratégie Európa 2020 v polovici trvania má rozhodujúci význam pre dosiahnutie skutočnej priemyselnej politiky EÚ a obnovenie konkurencieschopnosti priemyslu EÚ na globálnej úrovni;

5.  vyzýva Komisiu, aby skúmala strategické postavenie európskeho oceliarskeho priemyslu vo svete, pretože oceliarstvo je v mnohých krajinách považované za strategické odvetvie, a aby konkrétne vypracovala jasný plán strednodobých a dlhodobých iniciatív, ktoré zamýšľa navrhnúť na podporu oceliarskeho priemyslu v Európe; zdôrazňuje, že v rámci tohto plánu sa musia včas a vo veľkom rozsahu zapojiť sociálni partneri na všetkých úrovniach; domnieva sa, že z dôvodu pokračujúcej krízy by sa mala predkladať aj výročná správa o plnení akčného plánu pre oceliarsky priemysel, aby sa mohlo nadviazať na pozitívne trendy z predchádzajúceho roka a aby sa nestratil tento pozitívny impulz;

6.  žiada Komisiu, aby vytvorila nástroj na hĺbkovú analýzu trhu s oceľou, ktorý by mohol poskytovať presné informácie o európskej a celosvetovej rovnováhe medzi dopytom a ponukou, pričom by rozlišoval medzi štrukturálnymi a cyklickými zložkami vývoja na tomto trhu; domnieva sa, že monitorovanie trhu s oceľou by mohlo významne prispieť k transparentnosti trhov s oceľou a šrotom a poskytnúť cenné vstupné údaje pre nápravné a proaktívne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné vzhľadom na cyklický charakter oceliarskeho priemyslu; žiada Komisiu, aby využila tento nástroj na analýzu trhu na predvídanie rizík a preskúmanie toho, ako zatváranie závodov vplýva na oživenie tohto odvetvia;

7.  žiada Komisiu, aby v krátkom čase predložila správu o hlavných problémoch európskeho oceliarskeho priemyslu vrátane sociálnych, hospodárskych a environmentálnych aspektov; v tejto súvislosti pripomína, že Komisia je po skončení platnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele oprávnená zaoberať sa otázkami súvisiacimi s hospodárskym a sociálnym vplyvom vývoja v európskom oceliarskom priemysle; vyzýva Komisiu, aby využila pozitívne skúsenosti, najmä pokiaľ ide o tripartitné strategické úvahy a výskum;

8.  žiada, aby sa v rámci novozvoleného kolégia komisárov čo najrýchlejšie vytvorila skupina na vysokej úrovni pre oceliarstvo, v ktorej by bol plnoprávne zastúpený aj Parlament, a aby sa v uvedenom rámci konali schôdze, na ktorých by relevantné zainteresované strany informovala o pokroku dosiahnutom vo vykonávaní 40 opatrení, ktoré Komisia vymedzila vo svojom akčnom pláne pre oceliarstvo; vyzýva Komisiu, aby sa schôdze skupiny na vysokej úrovni konali, ak je to vhodné a možné, v primeraných časoch na to, aby jej práca mohla byť podkladom pre diskusie Rady pre konkurencieschopnosť; vyzýva Komisiu, aby raz ročne organizovala tematické stretnutie so zástupcami energeticky náročných odvetví, venované hospodárskej súťaži, obchodu, energetickej politike alebo politike v oblasti klímy, pretože niektoré z problémov oceliarstva sa týkajú aj iných energeticky náročných odvetví;

9.  považuje za veľmi dôležité, aby sa úzko zapojili regionálne a miestne orgány a odbory zastupujúce oblasti, v ktorých sídlia oceliarne, aby sa podporila spolupráca a výmena informácií a najlepších postupov medzi hlavnými zainteresovanými stranami v členských štátoch;

10.  zdôrazňuje, že treba preskúmať, ako je možné riešiť investičnú krízu, aby sa európsky priemysel transformoval tak, aby bol udržateľný a ziskový, pričom treba mať na pamäti, že investície do oceliarstva sa vyznačujú dlhodobou návratnosťou; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvážila vyčlenenie časti svojho investičného balíka na životaschopné dlhodobé projekty v oblasti infraštruktúry a na inovácie týkajúce sa rozsiahlych priemyselných projektov vrátane projektov v oblasti energetickej efektívnosti a nízkouhlíkových projektov, čo by tiež mohlo priniesť významné zvýšenie dopytu po oceli v EÚ;

11.  ďalej podporuje využívanie ďalších inovatívnych finančných nástrojov, napríklad finančných nástrojov s rozdelením rizika, ktoré v čase krízy uprednostňujú oceliarsky priemysel; vyzýva Európsku investičnú banku a Európsku banku pre obnovu a rozvoj, aby navrhli dlhodobý rámec financovania projektov v oblasti oceliarstva;

12.  zdôrazňuje, že podpora oceliarskeho priemyslu má zásadný význam a zahŕňa strategický rozvoj nových kľúčových sektorov využívajúcich oceliarske produkty, napríklad v energetike (výroba a distribúcia energie z obnoviteľných zdrojov), doprave a projektoch výstavby s efektívnym využitím zdrojov, čím sa vytvoria stimuly pre efektívne výrobné postupy, posilní vnútorný trh a stimuluje rozvoj zručností;

13.  požaduje uplatňovanie prístupu zahŕňajúceho posudzovanie životného cyklu na vyhodnocovanie vplyvov na životné prostredie, ako aj obmedzenie využívania zdrojov vo všetkých fázach životného cyklu, čo zahŕňa ťažbu a konverziu surovín a následne výrobu a distribúciu, použitie a/alebo spotrebu, s cieľom presadzovať opätovné využívanie, recykláciu materiálu a energetické zhodnocovanie a obmedziť konečný odpad;

14.  vyzýva Komisiu, aby overila, či uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže viedlo k nespravodlivým riešeniam na európskom trhu s oceľou, ktoré mohli mať negatívny vplyv na jeho efektívnosť, a ak by to tak bolo, nabáda ju, aby predložila nápravné opatrenia a zabránila opakovaniu takýchto situácií v budúcnosti; zdôrazňuje, že rozhodnutia alebo nápravné opatrenia Komisie v oblasti práva hospodárskej súťaže by nemali ohroziť ekonomickú životaschopnosť jednotlivých oceliarní, najmä v kontexte silnejúcej svetovej konkurencie; ďalej sa domnieva, že Komisia by mala podniknúť aj kroky na ochranu kľúčovej priemyselnej infraštruktúry a výrobných kapacít pred špekulatívnym odpredajom aktív;

15.  nalieha na Komisiu, aby zabezpečila, aby súčasný systém štátnej pomoci pre energeticky náročné priemyselné odvetvia nenarúšal hospodársku súťaž na vnútornom trhu, a zaručila tak pre spoločnosti rovnaké podmienky; zastáva názor, že energeticky náročné odvetvia potrebujú stabilný rámec pre svoje investície, aby sa zaručila vysoká zamestnanosť;

Obchod a konkurencieschopnosť

16.  nabáda Komisiu, aby priznala priemyselnej politike väčší význam prijatím opatrení, ktoré umožnia znovu oživiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu na svetovom trhu, a zabezpečila skutočne rovnaké podmienky pre všetky hospodárske subjekty;

17.  vyzýva Komisiu, aby sa včas a účinne zaoberala nelegálne subvencovaným dumpingovým dovozom ocele na trh EÚ a aby v súlade s existujúcim právom EÚ podľa potreby využívala nástroje nápravy v oblasti obchodu, ktoré EÚ má;

18.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala schodnosť kompenzačných opatrení medzi štátmi týkajúcich sa emisií uhlíka (platby kvót ETS pre oceľ vyrobenú mimo EÚ), na základe ktorých by sa vytvorili rovnaké podmienky, pokiaľ ide o emisie CO2, a vyriešil by sa problém úniku uhlíka;

19.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že budúce obchodné dohody budú obsahovať ustanovenia, ktoré významne zlepšia vývozné príležitosti a prístup na trhy pre európsku oceľ a oceliarske výrobky; zdôrazňuje, že spravodlivý obchod s oceliarskymi produktmi môže fungovať len na základe dodržiavania základných práv zamestnancov a environmentálnych noriem a že dovoz za ceny na úrovni dumpingu vedie k nekalej súťaži, najmä pre európskych výrobcov nerezovej ocele; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné modernizovať nástroje EÚ na ochranu obchodu, a vyzýva Komisiu, aby členské štáty nabádala na podniknutie konkrétnych krokov, ktoré tento modernizačný proces urýchlia, čim sa zabezpečí spravodlivá hospodárska súťaž a EÚ sa umožní prijímať rýchle a primerané opatrenia v boji proti nekalým obchodným praktikám;

20.  verí, že konštruktívne opatrenia navrhnuté v tomto uznesení umožnia oceliarskemu priemyslu zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na medzinárodnej úrovni, pričom ukážu, že oceliarske výrobky z EÚ spĺňajú prísnejšie sociálne, environmentálne a hospodárske normy než produkty odinakiaľ, a zdôraznia kvalitu producentov ocele z EÚ, čím by sa zároveň zlepšilo vnímanie spotrebiteľov;

21.  zdôrazňuje, že prísne európske normy pre ochranu klímy a životného prostredia by sa mohli stať celosvetovými normami, čím by sa zabezpečili spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže;

22.  uvedomuje si ťažkosti, s ktorými sa oceliarske odvetvie stretáva v mnohých členských štátoch a ktoré sú čiastočne spôsobené výrazným poklesom celosvetového dopytu, nárastom energetických nákladov a čoraz rozsiahlejším premiestňovaním výroby mimo EÚ; vyzýva preto Komisiu, aby v plnej miere implementovala Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje (COM(2011)0571) a odporúčania Európskej platformy pre efektívne využívanie zdrojov týkajúce sa politiky;

23.  domnieva sa, že právne predpisy v oblasti odpadu by sa mali zlepšiť, napríklad prostredníctvom revízie smernice o vozidlách po dobe životnosti, aby bolo možné udržať fungovanie trhu EÚ s oceľovým šrotom; pripomína význam dobre fungujúceho trhu so šrotom, ktorý by sa mal ďalej posilňovať a podporovať vzhľadom na stratégiu týkajúcu sa obehového hospodárstva v EÚ, aby sa predišlo nadmerným zvýšeniam cien v dôsledku prítomnosti podnikov z krajín mimo EÚ na trhu EÚ; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby zvážila uplatňovanie vývozných ciel na trhu EÚ so šrotom, aby sa zabránilo environmentálnemu dumpingu, ku ktorému zvyčajne dochádza;

Sociálne hľadiská

24.  pripomína, že je potrebné investovať do vzdelávania a odbornej prípravy pracovníkov, a zdôrazňuje význam pozorného sledovania priebežného vývoja Komisiou s cieľom chrániť priemyselné dedičstvo a dotknutých pracovníkov;

25.  žiada Komisiu, aby podnikla kroky na zabezpečenie toho, aby členské štáty neboli využité jeden proti druhému v prípade, keď veľký výrobca ocele prevádzkujúci závody v niekoľkých krajinách oznámi reštrukturalizáciu; navyše, vzhľadom na dôležitosť koordinácie politík v záujme zabezpečenia udržateľného a konkurencieschopného oceliarskeho priemyslu, ktorý efektívne využíva zdroje a dokáže reagovať na meniace sa podmienky na európskych a mimoeurópskych trhoch, požaduje celoeurópske riešenie, ktoré v európskych regiónoch zachová a vytvorí kvalitné pracovné miesta a priemyselnú výrobu;

26.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby podniky, sociálni partneri a miestne orgány predvídali požiadavky na odbornú prípravu vyplývajúce z možného obnovenia prevádzky v oceliarňach, v ktorých bola výroba dočasne zastavená;

27.  súhlasí s podporou programu na prenos know-how, aby kvalifikovaní starší pracovníci v európskych oceliarňach mohli odovzdávať svoje vedomosti a zručnosti novým pracovníkom;

28.  zdôrazňuje, že európske spoločnosti by mali normy EÚ v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov a účasti zamestnancov na riadení spoločností uplatňovať aj v tretích krajinách;

29.  zdôrazňuje, že pre ekonomický úspech je nevyhnutné zapojiť zamestnancov do inovačných a reštrukturalizačných opatrení, a preto vyzýva Komisiu, aby vytvorila platformu s účasťou sociálnych partnerov s cieľom poskytovať poradenstvo týkajúce sa európskeho akčného plánu pre oceliarsky priemysel, implementovať tento plán a monitorovať ho;

30.  žiada sociálnych partnerov oceliarní, ktoré sú v kritickej hospodárskej situácii, aby zvážili možnosť spoločne obmedziť pracovný čas s cieľom reagovať na krízové situácie a predísť prepúšťaniu a stratám pracovných miest;

31.  vyzýva Komisiu, aby zefektívnila príslušné fondy EÚ, ako sú Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) a Európsky sociálny fond (ESF), a nástroje politiky s cieľom znížiť sociálne náklady prispôsobenia sa a zabezpečiť, aby sa príslušné zručnosti zachovávali a rozvíjali v záujme budúcej konkurencieschopnosti odvetvia;

32.  navrhuje, aby spoločnosti všetky svoje prostriedky z predaja bezplatných kvót investovali do nízkouhlíkového hospodárstva (vybavenie, technológie, výskum a vývoj a odborná príprava pracovníkov);

33.  domnieva sa, že v budúcnosti treba očakávať závažné zmeny v oceliarstve a ďalších priemyselných odvetviach; v tejto súvislosti sa domnieva, že členské štáty by mali užšie zosúladiť politiky vzdelávania a odbornej prípravy s potrebami trhu práce, aby boli schopné vyrovnať sa s podobnými situáciami, a mali by podporovať príťažlivosť technických a vedeckých odborov s cieľom zabezpečiť pre oceliarsky priemysel špecializovaných odborníkov na podporu inovácií;

34.  zdôrazňuje, že na vyrovnanie sa s prechodom k udržateľnejším výrobným procesom a výrobkom sú potrební kvalifikovaní a skúsení ľudia, a vyzýva na vypracovanie stratégie v oblasti európskej odbornej prípravy a vzdelávania; víta projekt ekologizačného technického odborného vzdelávania a odbornej prípravy pre oceliarsky priemysel, v rámci ktorého oceliarske spoločnosti, výskumné inštitúcie a sociálni partneri spoločne preskúmali potreby zručností pre environmentálnu udržateľnosť; vyzýva Komisiu, aby ďalej podporovala implementáciu zistení, ktoré vyplynú z tohto projektu;

Výskum a vývoj/technológie

35.  uznáva, že je potrebné vypracovať a šíriť najlepšie dostupné technológie (BAT) v celej EÚ, pričom všade, kde je to možné, treba podporovať nahradenie nerastných surovín železným šrotom, častejšie využívanie elektrických oblúkových pecí (EAF) a nahradenie koksu plynom;

36.  žiada, aby sa investície nasmerovali na technológie zamerané na maximalizáciu využitia vstupnej energie a opätovné získanie energie, napríklad prostredníctvom optimálneho využitia procesných plynov a odpadového tepla, ktoré by mohlo byť použité na výrobu pary a elektriny;

37.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili primeranú sociálnu ochranu a pracovné podmienky, ako aj dôstojné mzdy, či už prostredníctvom právnych predpisov alebo kolektívnych dohôd, a účinnú ochrana proti nespravodlivému prepusteniu;

38.  zdôrazňuje, že je potrebné investovať do výskumu a inovácií ako kľúčových aspektov pre oživenie a obnovu európskeho hospodárstva vo všeobecnosti, a konkrétne oceliarskeho priemyslu, ktorý je založený na dlhých životných cykloch a má vysoký potenciál na recykláciu; v tejto súvislosti poukazuje na existujúce a nové technológie redukcie železnej rudy na báze vodíka, ktorými by sa mohol znížiť alebo odstrániť veľký objem emisií CO2; žiada, aby sa pre tzv. spravodlivé oceliarske výrobky zaviedla a propagovala značka „vyrobené v Európe“;

39.  domnieva sa, že spoločným úsilím v oblasti výskumu a vývoja sa bude presadzovať nízkouhlíkové oceliarstvo s nízkym vplyvom na životné prostredie, čím sa bude podporovať udržateľný a konkurencieschopný priemysel;

40.  v tejto súvislosti zdôrazňuje kľúčový význam programov Horizont 2020 a Udržateľný spracovateľský priemysel prostredníctvom efektívneho využívania zdrojov a energie (SPIRE), ako aj to, že najrizikovejšie inovačné a výskumné programy musí financovať Európska investičná banka a budúci nástroj NER400;

41.  vyzýva Komisiu, aby implementovala ambicióznu inovačnú politiku, ktorá otvorí cestu k vývoju vysokokvalitných, energeticky efektívnych a inovatívnych výrobkov a procesov umožňujúcich EÚ, aby čelila stále silnejšej celosvetovej konkurencii; zdôrazňuje, že inovácie nových produktov – ako sú masívne oceľové odliatky vrátane vysokopevnostných a vysoko odolných oceľových plechov vyrábaných pre automobilový priemysel, ako aj vysoko legovanej ocele s rôznymi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami – a nové výrobné postupy, predovšetkým využívanie vodíka v metalurgii a pretavovanie, sú kľúčom k zlepšeniu konkurencieschopnosti európskeho oceliarskeho priemyslu voči dodávateľom z tretích krajín a že táto oblasť by mala dostať osobitnú podporu;

42.  pripomína, že inovácie treba presadzovať nielen podporou výskumu, vývoja a prenosu znalostí, ale aj podporou uvádzania na trh, inovačných zoskupení, verejno-súkromných partnerstiev v strategických odvetviach, ako je oceliarsky priemysel, s cieľom mobilizovať viac súkromného kapitálu;

43.  podporuje financovanie priemyselných pilotných projektov zameraných na znižovanie emisií CO2, aby bolo možné uskutočniť naliehavý a nevyhnutný prechod na udržateľné bezuhlíkové hospodárstvo, ktorého nosnými zložkami budú energetická efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie a inteligentná infraštruktúra, a na premenu technológie výroby ocele s veľmi nízkymi emisiami CO2 (ULCOS) na nástroj energeticky a environmentálne efektívnej priemyselnej politiky;

44.  domnieva sa, že možnosti znižovania emisií, najmä pre odvetvia oceliarstva, budú vo veľkej miere závisieť od nových technológií, a preto zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú by mohli výskumné a inovačné programy financované EÚ zohrávať pri podpore európskeho hospodárstva prostredníctvom programu Horizont 2020, ako aj ich úlohu pri zabezpečovaní konkurencieschopnosti európskeho oceliarskeho odvetvia a vysokej kvality jeho výroby; pripomína, že výskum a inovácie sú dôležitými hnacími silami hospodárskeho rastu a konkurencieschopného priemyslu;

45.  vyzýva Komisiu, aby implementovala iniciatívu SustSteel tak, ako je navrhnutá v akčnom pláne pre oceliarsky priemysel, pričom má plnú podporu Parlamentu, Hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov, a aby tak urobila čo najskôr;

o
o   o

46.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2014)0069.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2014)0060.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2013)0005.
(4) Pracovný dokument útvarov Komisie „Stav vykonávania oznámenia Komisie z 11. júna 2013 s názvom Akčný plán pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe (COM(2013)0407)“ (SWD(2014)0215).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia