Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2907(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0362/2014

Indgivne tekster :

B8-0362/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.24
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0105

Vedtagne tekster
PDF 142kWORD 56k
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg
Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration
P8_TA(2014)0105B8-0362/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2014 om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (2014/2907(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til Genèvekonventionerne fra 1951 og tillægsprotokollerne dertil,

–  der henviser til sin beslutning af 9. oktober 2013 om EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien(1),

–  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om migrationsstrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa(2),

–  der henviser til den tale, som formanden for Europa-Parlamentet holdt under sit besøg i Lampedusa den 2. og 3. oktober 2014, for at markere årsdagen for tragedien den 3. oktober 2013;

–  der henviser til betænkningerne fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om dets delegationsbesøg til Lampedusa i november 2011, til Jordan i februar 2013 for at vurdere situationen hvad angår flygtninge fra Syrien, og til Bulgarien i januar 2014 for at vurdere situationen for asylansøgere og flygtninge, navnlig fra Syrien,

–  der henviser plenarforhandlingerne den 9. oktober 2013 om EU's migrationspolitikker i Middelhavet, navnlig de tragiske begivenheder ved Lampedusa,

–  der henviser til drøftelserne afholdt siden begyndelse af den nuværende valgperiode i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender den 22. juli 2014 om gennemførelse af meddelelsen om arbejdet i Taskforcen vedrørende Middelhavet, den 4. september 2014 om Frontex-aktiviteter i Middelhavet og om Taskforcen vedrørende Middelhavet, og den 24. september 2014 om Kommissionens femte årsrapport om indvandring og asyl (2013)(3) og om Det Europæiske Asylstøttekontors (EASO) årsrapport om situationen på asylområdet i Den Europæiske Union (2013),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. december 2013 om arbejdet i Taskforcen vedrørende Middelhavet(4) ;

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 20. december 2013,

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 22. maj 2014 om gennemførelse af meddelelsen om arbejdet i Taskforcen vedrørende Middelhavet(5),

–  der henviser til de konklusioner, som Det Europæiske Råd vedtog på mødet den 26.-27. juni 2014, hvori det fastlagde de strategiske retningslinjer for den lovgivningsmæssige og operationelle planlægning for de kommende år i området med frihed, sikkerhed og retfærdighed(6),

–  der henviser til de politiske retningslinjer for den næste Kommission, som Kommissionens formand, Juncker, fremlagde på Parlamentets plenarmøde den 15. juli 2014,

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 11. september 2014 om EU's indvandringspolitik(7),

–  der henviser til tilsagnene fra kommissæren for migration, indre anliggender og medborgerskab, Avramopoulos, under hans høring i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender den 30. september 2014,

–  der henviser til Rådets konklusioner om "Tiltag med henblik på bedre styring af migrationsstrømme" vedtaget den 10. oktober 2014,

–  der henviser til rapporten fra Europarådets Parlamentariske Forsamlings (PACE) fra april 2012 med titlen "Tab af liv i Middelhavet",

–  der henviser til de årlige rapporter fra FN's særlige rapportør om migranters menneskerettigheder, navnlig rapporten fra april 2013 om forvaltningen af EU's ydre grænser og dens virkning på migranters menneskerettigheder samt rapporten fra april 2014 om udnyttelse af migranter som arbejdskraft,

–  der henviser til talen afholdt af Hans Hellighed pave Frans under hans besøg i Parlamentet den 25. november 2014,

–  der henviser til forespørgsler til mundtlig besvarelse til Rådet og til Kommissionen om situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (O-000078/2014 – B8-0037/2014 og O-000079/2014 – B8-0038/2014),

–  der henviser til forhandlingerne, der blev afholdt den 25. november 2014 i Europa-Parlamentet, om situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at mindst 3 072 personer døde i Middelhavet i de første ni måneder af 2014 ifølge Den Internationale Organisation for Migration(8), og på ny minder om nødvendigheden af at gøre enhver mulig bestræbelse for at redde personer, der befinder sig i livsfare, og nødvendigheden af, at medlemsstaterne overholder deres internationale forpligtelser hvad angår redningsaktioner til søs;

B.  der henviser til, at omkring 500 migranter angiveligt blev myrdet, efter at den båd, der sejlede dem fra Egypten til EU, tilsyneladende blev vædret og bevidst sænket af menneskehandlere; der henviser til, at menneskesmuglere og -handlere udnytter ulovlig migration, og at disse netværk udgør en alvorlig risiko for migranters liv og er en udfordring for EU;

C.  der henviser til patruljerings-, rednings- og overvågningsaktionen ”Mare Nostrum”, som Italien har iværksat for at forbedre de humanitære redningsaktiviteter i Middelhavet, har reddet 150 810 migranter i løbet af en periode på 364 dage(9); der henviser til, at den italienske regering har bebudet, at den agter at udfase Mare Nostrum;

D.  der henviser til, at fælles operation Triton, der koordineres af Frontex, blev fuldt operationel den 1. november 2014, og at det er uklart, hvordan medlemsstaterne vil bidrage i fremtiden;

1.  anerkender nødvendigheden af at udforme en holistisk tilgang til migration;

2.  fastholder nødvendigheden af, at EU fremmer rimelig ansvarsfordeling og solidariteten over for de medlemsstater, der modtager det største antal flygtninge og asylansøgere i enten absolutte eller relative tal (i overensstemmelse med artikel 80 i TEUF); minder om de forpligtelser, der følger af artikel 78 og 79 i TEUF;

3.  beklager det tragiske tab af menneskeliv i Middelhavet; opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at gøre alt, hvad der er muligt, for at forhindre yderligere tab af menneskeliv til søs; er opmærksom på behovet for at sikre, at eftersøgnings- og redningsforpligtelserne opfyldes til fulde, og at de følgelig er forsvarligt finansieret på mellemlang og lang sigt;

4.  finder, at det er nødvendigt at gøre sig overvejelser om styrkelsen af grænse- og sikkerhedspolitikken og om, hvordan Frontex' og EASO's fremtidige rolle kan styrkes; opfordrer medlemsstaterne til fortsat at udvise solidaritet og engagement ved at give tilstrækkelige bidrag til disse agenturers budgetter og operationer;

5.  påpeger, at medlemsstaterne bør fastsætte strenge strafferetlige sanktioner rettet mod menneskehandel og menneskesmugling både til og på tværs af EU og mod de enkeltpersoner eller grupper, der udnytter sårbare migranter i EU, samt iværksætte vidtrækkende informationskampagner med henblik på at skabe opmærksomhed omkring de former for risici, som de mennesker, der lægger deres liv i menneskesmugleres hænder eller er ofre for menneskehandel, står overfor;

6.  finder, at nye muligheder for lovlig migration bør undersøges;

7.  overvejer behovet for fremtidige initiativer, der følger de gode eksempler på genbosættelse, herunder det frivillige genbosættelsesprogram fastsat i artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af asyl-, migrations- og integrationsfonden; minder om, at de medlemsstater, der er villige til at gennemføre genbosættelsesprogrammer, kan modtage EU-midler hertil;

8.  understreger behovet for at undersøge den generelle strategi for samarbejde med tredjelande, herunder i Afrika syd for Sahara, Nordafrika og Mellemøsten, hvad angår humanitær, finansiel og politisk bistand, herunder retshåndhævelse, hvis relevant; efterlyser endvidere en præcisering af den rolle, som politikkerne for regional beskyttelse, genbosættelse og tilbagesendelse skal spille, herunder aftaler om forvaltning af migrationsstrømme med oprindelseslandene og transitlande for at håndtere årsagerne til migration; understreger behovet for, at tredjelande overholder folkeretten med hensyn til at redde liv til søs, og for at sikre beskyttelse af flygtninge og overholdelse af de grundlæggende rettigheder;

9.  bør overveje muligheden for hurtig behandling, i samarbejde med transit- og oprindelsestredjelande, og tilbagesendelse af dem, der ikke er berettigede til asyl og beskyttelse i EU, for at sikre at ressourcerne anvendes bedst muligt til dem, der har behov for beskyttelse; understreger, at det er nødvendigt at fremme politikker for frivillige tilbagevendelse, samtidig med at alle migranters rettigheder sikres, og der sikres sikker og lovlig adgang til EU's asylsystem;

10.  finder, at der bør foretages en gennemgang af, hvordan midler til indre anliggender, herunder beredskabsmidler, samt midler under EU's udenrigs- og udviklingspolitik anvendes i denne forbindelse, f.eks. til aktioner inden for migration og asyl, grænsekontrol, bekæmpelse af menneskesmugling og -handel samt tilbagesendelser;

11.  udtrykker bekymring over, hvorledes der sikres en effektiv gennemførelse af det fælles europæiske asylsystem – herunder om nødvendigt iværksættelse af proceduren for tidlig varsling, beredskab og krisestyring (artikel 33 i forordning (EU) nr. 604/2013) eller anvendelse af traktatbrudsproceduren, når EU-lovgivning ikke gennemføres korrekt – og hvorledes der sikres effektive fælles standarder for modtagelse, procedurer og kvalifikationer i hele EU med henblik på at beskytte de mest sårbare og fremme den sociale inklusion af flygtninge;

12.  pålægger sit kompetente udvalg at foretage en vurdering af de forskellige relevante politikker med tildeling af ekstra ressourcer, som f.eks. ressourcer til gennemførelse af høringer og ad hoc-delegationsrejser, at udforme en række anbefalinger og at afgive en strategisk initiativbetænkning til plenarforsamlingen inden udgangen af 2015;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0414.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0448.
(3) COM(2014)0288.
(4) COM(2013)0869.
(5) SWD(2014)0173, del 1 og 2.
(6) EUCO 79/14.
(7) REX/414.
(8) Fatal Journeys: Tracking Lives Lost during Migration, IOM, 2014.
(9) http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik