Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2907(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0362/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0362/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.24
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0105

Hyväksytyt tekstit
PDF 139kWORD 56k
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg
Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen
P8_TA(2014)0105B8-0362/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. joulukuuta 2014 Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (2014/2907(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan,

–  ottaa huomioon 9. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman EU:n ja jäsenvaltioiden toimista Syyrian konfliktista seuranneen pakolaistulvan hallinnoimiseksi(1),

–  ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman siirtolaisvirroista Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista Lampedusan edustalla(2),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen Lampedusaan 2.–3. lokakuuta 2014 tekemänsä vierailun aikana pitämän puheen 3. lokakuuta 2013 tapahtuneen tragedian vuosipäivänä,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan raportit sen valtuuskuntien vierailuista Lampedusaan marraskuussa 2011, Jordaniaan helmikuussa 2013 Syyrian pakolaisten tilanteen arvioimiseksi sekä Bulgariaan tammikuussa 2014 erityisesti Syyriasta tulevien turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tilanteen arvioimiseksi,

–  ottaa huomioon täysistunnossa 9. lokakuuta 2013 käydyt keskustelut EU:n siirtolaispolitiikasta Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista Lampedusan edustalla,

–  ottaa huomioon nykyisen vaalikauden alusta alkaen käydyt keskustelut: 22. heinäkuuta 2014 kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa Välimeren erityistyöryhmän työtä koskevan tiedonannon täytäntöönpanosta, 4. syyskuuta 2014 Frontexin toiminnasta Välimerellä ja Välimeren erityistyöryhmästä, 24. syyskuuta 2014 komission viidennestä vuosikertomuksesta muuttoliike- ja turvapaikkakysymyksistä (2013)(3) ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston vuosittaisesta selvityksestä turvapaikkatilanteesta Euroopan unionissa (2013),

–  ottaa huomioon 4. joulukuuta 2013 annetun Välimeren erityistyöryhmän työskentelyä koskevan komission tiedonannon(4),

–  ottaa huomioon 20. joulukuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 22. toukokuuta 2014 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan Välimeren erityistyöryhmän työskentelyä koskevan komission tiedonannon täytäntöönpanosta(5),

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 26.–27. kesäkuuta 2014 antamat päätelmät, joissa se määritteli lainsäädännön ja toiminnan suunnittelua tulevina vuosina koskevat strategiset suuntaviivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella(6),

–  ottaa huomioon komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin parlamentin täysistunnossa 15. heinäkuuta 2014 esittelemät poliittiset toimintalinjaukset seuraavaa komissiota varten,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. syyskuuta 2014 antaman lausunnon aiheesta eurooppalaiset maahanmuuttopolitiikat(7),

–  ottaa huomioon muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan komission jäsenen Dimitris Avramopoulosin kansalaisoikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa 30. syyskuuta 2014 järjestetyssä kuulemisessa antamat sitoumukset,

–  ottaa huomioon 10. lokakuuta 2014 hyväksytyt neuvoston päätelmät "Toimet muuttovirtojen hallinnan parantamiseksi",

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen huhtikuussa 2012 julkistaman kertomuksen Välimerellä menetetyistä ihmishengistä,

–  ottaa huomioon maahanmuuttajien ihmisoikeuksista vastaavan YK:n erityisraportoijan vuosittaiset raportit ja erityisesti huhtikuussa 2013 julkaistun raportin EU:n ulkorajojen hallinnasta ja sen vaikutuksista maahanmuuttajien ihmisoikeuksiin ja huhtikuussa 2014 julkaistun raportin siirtolaisten hyväksikäytöstä työelämässä,

–  ottaa huomioon hänen pyhyytensä paavi Franciscuksen pitämän puheen hänen vieraillessaan parlamentissa 25. marraskuuta 2014,

–  ottaa huomioon suulliset kysymykset neuvostolle ja komissiolle Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (O‑000078/2014 – B8-0037/2014 ja O-000079/2014 – B8-0038/2014),

–  ottaa huomioon parlamentissa 25. marraskuuta 2014 käydyn keskustelun Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön mukaan vuoden 2014 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana ainakin 3 072 ihmistä on kuollut Välimerellä(8), mikä osoittaa jälleen, että on tehtävä kaikki mahdollinen vaarassa olevien ihmisten pelastamiseksi ja että jäsenvaltioiden on noudatettava kansainvälisiä meripelastusvelvoitteitaan;

B.  toteaa, että tiettävästi noin 500 siirtolaista murhattiin, kun salakuljettajat ilmeisesti kaatoivat ja upottivat tahallaan laivan, joka oli kuljettamassa heitä Egyptistä Euroopan unioniin; toteaa, että salakuljettajat ja ihmiskauppiaat käyttävät hyväksi laitonta maahanmuuttoa ja että niiden verkostot uhkaavat vakavasti siirtolaisten henkeä ja asettavat haasteen Euroopan unionille;

C.  ottaa huomioon, että Italian käynnistämä partiointi-, pelastus- ja valvontaoperaatio Mare Nostrum humanitaarisen pelastustoiminnan edistämiseksi Välimeren alueella on pelastanut 150 810 siirtolaista 364 päivässä(9); ottaa huomioon, että Italian hallitus on ilmoittanut aikovansa lopettaa vaiheittain Mare Nostrum -operaation;

D.  ottaa huomioon, että Frontexin yhteinen operaatio Triton alkoi toimia täydessä laajuudessa 1. marraskuuta 2014 ja että on epäselvää, miten jäsenvaltiot osallistuvat siihen tulevaisuudessa;

1.  toteaa, että on tärkeää kehittää kokonaisvaltainen lähestymistapa muuttoliikkeeseen;

2.  muistuttaa, että EU:n on kannettava sille kuuluva osa vastuusta ja solidaarisuudesta niitä jäsenvaltioita kohtaan, jotka ottavat vastaan absoluuttisesti tai suhteellisesti suurimman määrän pakolaisia ja turvapaikanhakijoita (SEUT:n 80 artiklan mukaisesti); muistuttaa SEUT:n 78 ja 79 artikloista johtuvista velvoitteista;

3.  pahoittelee traagisia ihmishenkien menetyksiä Välimerellä; kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa uusien merillä tapahtuvien ihmishenkien menetyksien estämiseksi; ymmärtää tarpeen varmistaa, että etsintä- ja pelastusvelvoitteet täytetään tehokkaasti ja että sen vuoksi niille on annettava riittävästi rahoitusta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

4.  katsoo, että on pohdittava rajavalvonnan ja turvallisuuden vahvistamista ja sitä, miten voidaan parantaa Frontexin ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tulevaa asemaa; kehottaa jäsenvaltioita edelleen osoittamaan solidaarisuutta ja sitoutumista antamalla riittävästi varoja näiden virastojen talousarvioihin ja toimintaan;

5.  muistuttaa, että jäsenvaltioiden olisi määrättävä ankaria rikosoikeudellisia seuraamuksia ihmiskaupasta ja ihmisten salakuljetuksesta Euroopan unioniin ja unionin sisällä myös yksityishenkilöille tai ryhmille, jotka hyväksikäyttävät haavoittuvassa asemassa olevia maahanmuuttajia EU:ssa, sekä järjestettävä laajamittaisia tiedotuskampanjoita siitä, millaisille riskeille salakuljettajien käsiin henkensä uskovat ihmiset ja ihmiskaupan uhrit altistuvat;

6.  katsoo, että olisi harkittava uusia väyliä lailliselle maahanmuutolle;

7.  katsoo, että on tarkasteltava tulevia aloitteita, joissa seurataan hyviä uudelleensijoittamisen esimerkkejä, mukaan lukien turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 17 artiklassa tarkoitettu vapaaehtoista uudelleensijoittamista koskeva ohjelma; muistuttaa, että EU:n rahoitustuella avustetaan niitä jäsenvaltioita, jotka haluavat panna täytäntöön uudelleensijoittamisohjelmia;

8.  korostaa, että on tarkasteltava uudelleen humanitaarisen, taloudellisen ja poliittisen avun osalta kokonaisstrategiaa kolmansien maiden kanssa, mukaan lukien Saharan eteläpuolinen Afrikka, Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä, tarvittaessa myös lainvalvonnan alalla; toivoo myös alueellisen suojelu-, uudelleensijoittamis- ja palauttamispolitiikan roolin selkeyttämistä, mukaan lukien muuttovirtojen hallintaa koskevia sopimuksia sekä lähtö- että kauttakulkumaissa siirtolaisuuden perimmäisiin syihin puuttumiseksi; korostaa, että kolmansien maiden on noudatettava ihmishenkien pelastamista merellä koskevaa kansainvälistä oikeutta ja huolehdittava pakolaisten suojelusta ja perusoikeuksien kunnioittamisesta;

9.  kehottaa harkitsemaan mahdollisuutta käsitellä nopeasti yhteistyössä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa sellaisten henkilöiden hakemukset, joilla ei ole oikeutta turvapaikkaan ja suojeluun EU:ssa, ja palauttaa heidät, jotta varmistetaan, että resurssit käytetään suojelua tarvitseviin henkilöihin mahdollisimman hyvin; korostaa, että on tärkeää kannustaa vapaaehtoisen paluun toimenpiteitä ja samalla turvata kaikkien siirtolaisten oikeuksien suojelu ja varmistaa turvallinen ja laillinen pääsy EU:n turvapaikkajärjestelyihin;

10.  katsoo, että olisi tehtävä arvio siitä, kuinka sisäasioiden määrärahoja, mukaan lukien hätärahastot, käytetään, erityisesti muuttoliikkeeseen ja turvapaikkoihin, rajavalvontaan, salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjuntaan sekä palauttamisiin liittyviin toimiin, sekä arvio EU:n ulko- ja kehityspolitiikkaan liittyvien varojen käytöstä;

11.  on huolissaan siitä, miten aiotaan varmistaa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tehokas täytäntöönpano – mukaan lukien tarvittaessa varhaisvaroitus-, valmius- ja kriisinhallintamenettelyn käynnistäminen (asetuksen (EU) N:o 604/2013 33 artikla) tai rikkomismenettelyjen käyttäminen, jos EU:n lainsäädäntöä ei panna kunnolla täytäntöön – ja miten taata kaikkialla unionin alueella vastaanottoa, menettelyitä ja vaatimuksia koskevat tehokkaat yhteiset normit, joilla suojellaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ja kannustetaan pakolaisten sosiaalista osallisuutta;

12.  pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaa arvioimaan asiaan liittyviä eri toimintapolitiikkoja ja varaamaan lisää resursseja, joiden avulla voidaan esimerkiksi järjestää kuulemistilaisuuksia ja nimittää tilapäisiä valtuuskuntia, laatia suosituksia ja raportoida täysistunnolle strategisen oma-aloitteisen mietinnön muodossa ennen vuoden 2015 loppua;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0414.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0448.
(3) COM(2014)0288.
(4) COM(2013)0869.
(5) SWD(2014)0173, osat 1 ja 2.
(6) EUCO 79/14.
(7) REX/414.
(8) Fatal Journeys: Tracking Lives Lost during Migration, IOM, 2014.
(9) http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö