Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2907(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0362/2014

Predkladané texty :

B8-0362/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.24
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0105

Prijaté texty
PDF 149kWORD 67k
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg
Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii
P8_TA(2014)0105B8-0362/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii (2014/2907(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Ženevský dohovor z roku 1951 a na dodatkový protokol k nemu,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2013 o opatreniach EÚ a členských štátov na zvládnutie toku utečencov v dôsledku konfliktu v Sýrii(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o migračných tokoch v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy(2),

–  so zreteľom na prejav, ktorý predniesol predseda Európskeho parlamentu počas svojej návštevy na Lampeduse 2. a 3. októbra 2014 pri príležitosti pripomenutia si výročia tragédie z 3. októbra 2013,

–  so zreteľom na správy Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návštevách jeho delegácií na Lampeduse v novembri 2011, v Jordánsku vo februári 2013 (s cieľom posúdiť situáciu utečencov zo Sýrie) a v Bulharsku v januári 2014 (s cieľom posúdiť situáciu žiadateľov o azyl a utečencov, a to najmä zo Sýrie),

–  so zreteľom na rozpravy na svojich plenárnych zasadnutiach 9. októbra 2013 o politikách EÚ v oblasti migrácie v Stredozemí, s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy,

–  so zreteľom na rozpravy, ktoré sa uskutočnili od začiatku súčasného volebného obdobia: 22. júla 2014 o vykonávaní oznámenia o práci osobitnej skupiny pre Stredozemie v rámci Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci; 4. septembra 2014 o činnostiach agentúry Frontex v stredozemí a o osobitnej skupine pre Stredozemie; 24. septembra 2014 o 5. výročnej správe Komisie o prisťahovalectve a azyle za rok 2013(3) a o výročnej správe Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) o situácii v oblasti azylu v Európskej únii (2013),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o práci osobitnej skupiny pre Stredozemie zo 4. decembra 2013(4),

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 20. decembra 2013,

–  so zreteľom na pracovný dokument Komisie z 22. mája 2014 o vykonávaní oznámenia o práci osobitnej skupiny pre Stredozemie(5),

–  so zreteľom na závery, ktoré prijala Európska rada na svojom zasadnutí 26. – 27. júna 2014 a v ktorých vymedzila strategické usmernenia pre legislatívne a operačné plánovanie na nasledujúce roky v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(6),

–  so zreteľom na politické usmernenia pre budúcu Európsku komisiu, ktoré predseda Juncker predložil na plenárnom zasadnutí z 15. júla 2014;

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Európska prisťahovalecká politika z 11. septembra 2014(7),

–  so zreteľom na záväzky, ktoré komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Avramopoulos prijal na svojom vypočutí pred Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 30. septembra 2014,

–  so zreteľom na závery Rady o prijímaní opatrení na lepšie zvládanie migračných tokov prijaté 10. októbra 2014,

–  so zreteľom na správu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PACE) z apríla 2012 s názvom Straty na životoch v Stredozemnom mori,

–  so zreteľom na výročné správy osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva migrantov, najmä na správu o riadení vonkajších hraníc EÚ a jeho vplyve na ľudské práva migrantov uverejnenú v apríli 2013 a správu o pracovnom vykorisťovaní migrantov uverejnenú v apríli 2014,

–  so zreteľom na prejav Jeho Svätosti pápeža Františka, ktorý predniesol počas svojej návštevy Parlamentu 25. novembra 2014,

–  so zreteľom na otázky na ústne zodpovedanie Rade a Komisii o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii (O-000078/2014 – B8-0037/2014, O-000079/2014 – B8-0038/2014),

–  so zreteľom na rozpravu o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii, ktorá sa uskutočnila v Parlamente 25. novembra 2014,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a domáce veci,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu počas prvých deviatich mesiacov roku 2014 zahynulo v Stredozemnom mori najmenej 3 072 osôb(8), čo opätovne poukazuje na potrebu vyvinúť maximálne úsilie na záchranu životov ľudí v nebezpečenstve, ako aj na nevyhnutnosť, aby si členské štáty plnili svoje záväzky v oblasti záchrany v medzinárodných vodách;

B.  keďže podľa niektorých správ bolo približne 500 migrantov zavraždených po tom, ako obchodníci s ľuďmi zrejme napadli a zámerne potopili loď, ktorá mala migrantov prepraviť z Egypta do EÚ; keďže pašeráci a obchodníci s ľuďmi zneužívajú nelegálnu migráciu a keďže tieto siete predstavujú vážne riziko pre životy migrantov a problém pre EÚ;

C.  keďže v rámci hliadkovacej, záchranárskej a pozorovacej operácie Mare Nostrum, ktorú začalo Taliansko vykonávať s cieľom posilniť humanitárne záchranné činnosti v Stredozemí, bolo v priebehu 364 dní zachránených 150 810 migrantov(9); keďže talianska vláda oznámila svoj zámer zastaviť svoju operáciu Mare Nostrum;

D.  keďže spoločná operácia Triton, ktorú koordinuje agentúra FRONTEX, sa stala plne funkčnou 1. novembra 2014 a nie je jasné, aké budú príspevky členských štátov v budúcnosti;

1.  uznáva, že je dôležité vypracovať holistický prístup k migrácii;

2.  opakuje, že je potrebné, aby EÚ posilnila spravodlivé rozdelenie zodpovednosti a solidarity voči členským štátom, ktoré či už v absolútnych, alebo pomerných hodnotách prijímajú najvyšší počet utečencov a žiadateľov o azyl (v súlade s článkom 80 ZFEÚ); pripomína povinnosti vyplývajúce z článkov 78 a 79 ZFEÚ;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tragickými stratami na životoch v stredomorskej oblasti; nalieha na EÚ a členské štáty, aby vynaložili maximálne úsilie s cieľom zabrániť ďalším stratám na životoch na mori; uvedomuje si, že je potrebné zabezpečiť, aby boli záchranné a pátracie povinnosti skutočne splnené a aby preto boli v strednodobom i dlhodobom horizonte riadne financované;

4.  považuje za nevyhnutné uvažovať o posilnení hraničnej politiky a bezpečnosti a o tom, ako zlepšiť budúcu úlohu Frontexu a Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO); vyzýva členské štáty, aby naďalej prejavovali solidaritu a odhodlanie tým, že budú v dostatočnej miere prispievať do rozpočtov a na operácie týchto agentúr;

5.  pripomína, že členské štáty by mali v prípade obchodovania s ľuďmi a pašovania do EÚ i v rámci jej územia, ako aj v prípade jednotlivcov alebo skupín zneužívajúcich zraniteľných migrantov v EÚ stanoviť prísne trestnoprávne sankcie, a že by mali zriadiť rozsiahle informačné kampane s cieľom zvýšiť povedomie o rizikách, ktorým čelia osoby, ktoré zveria svoje životy do rúk pašerákov a osoby, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi;

6.  domnieva sa, že treba preskúmať ďalšie možnosti legálnej migrácie;

7.  považuje za potrebné preskúmať možnosť budúcich iniciatív, ktoré by nasledovali dobré príklady v oblasti presídľovania, a to vrátane dobrovoľného programu pre presídľovanie ustanoveného v článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu; pripomína, že EÚ ponúka finančnú podporu tým členským štátom, ktoré sú pripravené implementovať programy presídľovania;

8.  zdôrazňuje, že je potrebné preskúmať celkovú stratégiu spolupráce s tretími krajinami vrátane subsaharskej Afriky, severnej Afriky a Blízkeho východu, pokiaľ ide o humanitárnu, finančnú a politickú pomoc, a to v prípade potreby aj v oblasti presadzovania práva; okrem iného požaduje objasnenie, pokiaľ ide o úlohu opatrení týkajúcich sa regionálnej ochrany, presídľovania a navracania vrátane dohôd o riadení migrácie s krajinami pôvodu aj tranzitnými krajinami, s cieľom riešiť hlavné príčiny migrácie; zdôrazňuje, že je potrebné, aby tretie krajiny dodržiavali medzinárodné právo, pokiaľ ide o záchranu životov na mori, a aby zabezpečili ochranu utečencov a dodržiavanie základných práv;

9.  mala by zvážiť možnosť urýchleného spracúvania žiadostí – v spolupráci s tretími krajinami tranzitu a pôvodu, ako aj možnosť návratu tých osôb, ktoré nespĺňajú podmienky na získanie azylu a ochrany v EÚ, čím sa zabezpečí, že zdroje sa budú využívať predovšetkým v prospech tých, ktorí potrebujú ochranu; zdôrazňuje, že je potrebné podporovať politiky dobrovoľného návratu a zároveň zabezpečiť ochranu práv všetkých migrantov a zaručiť bezpečný a legálny prístup k azylovému systému EÚ;

10.  domnieva sa, že by sa mala vykonať analýza toho, ako sú v tejto súvislosti vynakladané prostriedky v oblasti vnútorných vecí vrátane prostriedkov na núdzové opatrenia, najmä na opatrenia v oblasti migrácie a azylu, kontroly hraníc, boja proti pašovaniu a nezákonnému obchodovaniu a navracania utečencov, ako aj analýza prostriedkov na zahraničnú a rozvojovú politiku EÚ;

11.  vyjadruje znepokojenie nad tým, ako zabezpečiť účinné vykonávanie spoločného európskeho azylového systému – a to vrátane, v prípade potreby a ak je to nevyhnutné, spustenia mechanizmu včasného varovania, pripravenosti a krízového riadenia (článok 33 nariadenie (EÚ) č. 604/2013) alebo prostredníctvom konaní o porušení povinnosti v prípade, ak právne predpisy EÚ nie sú riadne vykonávané – a ako zaručiť účinné spoločné normy týkajúce sa prijímania, postupov a kvalifikácie v rámci celej EÚ a súčasné zabezpečiť ochranu najzraniteľnejších osôb a podporiť sociálne začlenenie utečencov;

12.  poveruje svoj príslušný výbor, aby posúdil jednotlivé politiky, ktorých sa tieto otázky týkajú, s použitím dodatočných zdrojov, napríklad zdrojov na organizovanie vypočúvaní a ad hoc delegácií, aby vypracoval súbor odporúčaní a aby do konca roka 2015 predložil plénu správu v podobe strategickej iniciatívnej správy;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0414.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0448.
(3) COM(2014)0288.
(4) COM(2013)0869.
(5) SWD(2014)0173, časti 1 a 2.
(6) EUCO 79/14.
(7) REX/414.
(8) Osudné cesty: monitorovanie strát na životoch počas migrácie (Fatal Journeys: Tracking Lives Lost during Migration), IOM, 2014.
(9) http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia