Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2998(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0375/2014

Forhandlinger :

PV 18/12/2014 - 2.1
CRE 18/12/2014 - 2.1

Afstemninger :

PV 18/12/2014 - 8.1
CRE 18/12/2014 - 8.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0106

Vedtagne tekster
PDF 143kWORD 59k
Torsdag den 18. december 2014 - Strasbourg
Forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela
P8_TA(2014)0106RC-B8-0375/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela (2014/2998(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Venezuela, navnlig beslutningen af 24. maj 2007 om sagen om senderen ”Radio Caracas TV”(1), af 23. oktober 2008 om politiske rettighedsfrakendelser i Venezuela(2), af 7. maj 2009 om sagen vedrørende Manuel Rosales(3), af 11. februar 2010 om Venezuela(4), af 8. juli 2010 om Venezuela, navnlig sagen vedrørende Maria Lourdes Afiuni(5), af 24. maj 2012 om Venezuelas udtræden af Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder(6) og af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela(7),

–  der henviser til pressemeddelelser fra talspersonen for EU's højtstående repræsentant/næstformand Catherine Ashton af henholdsvis 28. marts 2014 og 15. april 2014 om situationen i Venezuela,

–  der henviser til udtalelse fra Arbejdsgruppen om Vilkårlige Anholdelser under FN’s Generalforsamlings Menneskerettighedskommission af 26. august 2014,

–  der henviser til erklæring af 20. oktober 2014 fra FN’s højkommissær for menneskerettigheder om anholdelse af demonstranter og politikere i Venezuela,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Venezuela er part i,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at den økonomiske krise, den omfattende korruption, den kroniske mangel på basale varer, volden og den politiske splittelse lige siden februar 2014 har udløst fredelige protester mod præsident Nicolás Maduros regering, som stadig foregår; der henviser til, at demonstranterne er blevet mødt med overdreven magt- og voldsanvendelse af politiet, medlemmer af nationalgarden og voldelige og ukontrollerede bevæbnede regeringsvenlige grupper; der henviser til, at over 1 700 demonstranter ifølge lokale og internationale organisationer afventer en retssag, at over 69 fortsat er i fængsel, og at mindst 40 mennesker er blevet dræbt under demonstrationerne, uden at deres mordere er fundet; der henviser til, at FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder har bekræftet, at det har modtaget rapporter om over 150 tilfælde af mishandling, herunder tortur, under anholdelse; der henviser til, at sikkerhedstyrkernes forfølgelse af den demokratiske opposition ifølge flere kilder stadig foregår;

B.  der henviser til, at ytringsfriheden og retten til at deltage i fredelige demonstrationer hører til demokratiets hjørnesten og er anerkendt i den venezuelanske forfatning; der henviser til, at der ikke kan opnås lighed og retfærdighed for alle uden respekt for den enkelte borgers grundlæggende frihedsrettigheder; der henviser til, at medierne ifølge talrige rapporter i stigende grad udsættes for censur og intimidering; der henviser til, at den interamerikanske pressesammenslutning IAPA på sin 70. generalforsamling i Santiago i Chile erklærede, at Venezuela er begyndt at sætte uafhængige medier under stadig større pres, opfordrede Venezuela til at respektere ytringsfriheden og advarede om yderligere tab af demokratisk frihed;

C.  der henviser til, at oppositionsleder Leopoldo López den 18. februar 2014 blev vilkårligt arresteret under anklage for sammensværgelse, anstiftelse af voldelige demonstrationer, ildspåsættelse og ejendomsbeskadigelse; der henviser til, at han siden sin anholdelse har været udsat for fysisk og psykisk tortur og været anbragt i isolationscelle; der henviser til, at oppositionsborgmestrene Daniel Ceballos og Vincenco Scarano samt politichefen Salvatore Lucchese blev anholdt for ikke at bringe demonstrationerne og borgeropstandene i deres byer til ophør og hver især er blevet idømt flere års fængsel; der henviser til, at oppositionsparlamentarikerne Juan Carlos Caldera, Ismael Garcia og Richard Mardo afventer en efterforskning og retssag, der har til formål at suspendere dem og fratage dem retten til at sidde i parlamentet;

D.  der henviser til, at studenterledere som f.eks. Sairam Rivas, formand for studenterrådet på socialarbejderskolen under Venezuelas Centrale Universitet, samt Cristian Gil og Manuel Cotiz uretmæssigt har været tilbageholdt i den venezuelanske efterretningstjenestes bygninger i mere end 120 dage og har været udsat for tortur og mishandling i forbindelse med de demonstrationer, der fandt sted mellem februar og maj 2014, under anklage for forbrydelserne ”anstiftelse af kriminalitet” og ”brug af mindreårige til at begå kriminalitet”;

E.  der henviser til, at FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad Al Hussein, den 20. oktober 2014 udtrykte bekymring over tilbageholdelsen af demonstranter og opfordrede til løsladelse af alle dem, der er tilbageholdt for at udøve deres ret til fredelig demonstration; der henviser til, at FN’s Arbejdsgruppe om Vilkårlige Anholdelser den 8. oktober 2014 betegnede anholdelsen af Leopoldo López som ulovlig, vilkårlig og politisk motiveret og krævede López og alle andre vilkårligt anholdte løsladt;

F.  der påpeger, at den venezuelanske regering har et særligt ansvar for at overholde retsstatsprincipperne og folkeretten, eftersom landet har været ikkepermanent medlem af FN's Sikkerhedsråd siden 16. oktober 2014;

G.  der henviser til, at FN’s Torturkomité i sin seneste rapport om Venezuela udtrykkeligt tilkendegiver foruroligelse over den udbredte straffrihed, torturen og mishandlingen af politiske fanger, den overdrevne magtanvendelse, det stiltiende samtykke og medvirken til de regeringstro væbnede gruppers aktiviteter, de vilkårlige anholdelser og manglen på grundlæggende proceduremæssige garantier; der henviser til, at der i denne rapport opfordres til øjeblikkelig løsladelse af alle dem, der er vilkårligt tilbageholdt, herunder Leopoldo López og Daniel Ceballos, der blev anholdt for at udøve deres ytringsfrihed og demonstrere fredeligt, ligesom der udtrykkes bekymring over angrebene på journalister og menneskerettighedsaktivister, de udenretslige henrettelser og den fuldstændige mangel på et uafhængigt retsvæsen;

H.  der henviser til, at José Miguel Insulza, generalsekretær for Organisationen af Amerikanske Stater (OAS), har opfordret til løsladelse af de personer, der sidder i fængsel på grund af deres deltagelse i demonstrationerne; der henviser til, at Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder har udtrykt stærke betænkeligheder ved situationen i Venezuela for så vidt angår respekten for forenings- og ytringsfriheden;

I.  der henviser til, at Venezuela besluttede at træde ud af Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder med virkning fra den 10. september 2013; der påpeger, at statsborgere og andre indbyggere i Venezuela som følge heraf ikke kan indgive klager til Den Interamerikanske Menneskerettighedsdomstol;

J.  der henviser til, at María Corina Machado, det medlem af Nationalforsamlingen, som havde fået det største antal personlige stemmer i Venezuela, i marts 2014 på ulovlig og arbitrær vis fik frataget sit mandat og blev bortvist fra Nationalforsamlingen af dennes formand, Diosdado Cabello, der beskyldte hende for landsforræderi, fordi hun over for OAS’ Permanente Råd åbent havde kritiseret den massive og systematiske krænkelser af menneskerettighederne i Venezuela;

K.  der henviser til, at María Corina Machado i løbet af sin politiske og parlamentariske karriere har været udsat for en række straffesager, politisk forfølgelse, trusler, intimidering, chikane og endog fysisk vold fra regeringsstøtters side i nationalforsamlingen; der henviser til, at hun for nylig er blevet anklaget for at have forsøgt at myrde præsident Maduro og risikerer at blive idømt 16 års fængsel;

L.  der henviser til, at domstolene ikke har formået at fungere som en uafhængig gren af statsmagten; der henviser til, at dette retssystem ikke kan forventes at foretage uvildig efterforskning eller afsige retfærdige domme i sager, hvor oppositionen er under anklage;

M.  der henviser til, at kun respekt for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og en konstruktiv og respektfuld dialog ført i en ånd af tolerance kan hjælpe landet med at komme ud af denne alvorlige krise og overvinde fremtidens udfordringer;

N.  der henviser til, at der i april 2014 blev indledt en dialog om demonstrationerne mellem regeringen og oppositionen, kaldet ”Mesa de Diálogo”, som imidlertid blev afbrudt en måned senere, uden at der var sket noget fremskridt;

O.  der henviser til, at Venezuela er det land i Latinamerika, der har de største energireserver; der henviser til, at det venezuelanske folk lider under en alvorlig mangel på basale råvarer, at fødevarepriserne er steget til det dobbelte, og der er indført fødevarerationering; der henviser til, at oliepriserne fortsætter med at falde kraftigt, hvilket forværrer den økonomiske krise og truer landets skrøbelige olieafhængige økonomi;

P.  der henviser til, at statens manglende evne til at opretholde lov og orden har medført, at Venezuela er blevet et af de mest voldelige lande i verden: der påpeger, at den igangværende politiske og økonomiske krise i Venezuela ifølge FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse har bidraget til en stigende mordrate og voksende utryghed i befolkningen;

1.  er stærkt foruroliget over den forværrede situation i Venezuela og fordømmer fængslingen af fredelige demonstranter, studerende og oppositionsledere; opfordrer indtrængende til øjeblikkelig løsladelse af alle vilkårligt fængslede personer på linje med de krav, der er fremsat af en række FN-organer og internationale organisationer;

2.  fordømmer på det stærkeste den politiske forfølgelse og undertrykkelse af den demokratiske opposition, krænkelserne af ytrings- og demonstrationsfriheden samt eksistensen af medie- og webcensur;

3.  fordømmer på det stærkeste brugen af vold mod demonstranter; udtrykker sin oprigtige medfølelse med ofrenes familier; opfordrer de venezuelanske myndigheder til at efterforske disse forbrydelser og stille de ansvarlige fuldt til regnskab uden nogen grad af straffrihed;

4.  opfordrer alle parter til at indgå i en fredelig dialog, der inddrager alle segmenter i det venezuelanske samfund, med henblik på at finde frem til punkter, hvor der er mulighed for enighed, og give de politiske aktører mulighed for at drøfte de mest alvorlige problemer i landet; opfordrer alle berørte parter til at undgå en yderligere optrapning af volden og minder Venezuelas regering om, at en konstruktiv dialog er utænkelig, så længe der stadig er oppositionsledere, der holdes vilkårligt fængslet;

5.  opfordrer de venezuelanske myndigheder til øjeblikkelig at afvæbne og opløse de ukontrollerede væbnede regeringstro sammenslutninger og grupper og bringe deres straffrihed til ophør;

6.  minder den venezuelanske regering om dens ansvar for at sikre, at alle retssager lever op til internationale standarder; minder om, at respekten for magtens deling er grundlæggende i et demokrati, og at myndighederne ikke må bruge retsvæsenet som et redskab til politisk forfølgelse og undertrykkelse af den demokratiske opposition; opfordrer de venezuelanske myndigheder til at trække deres grundløse anklager og arrestordrer mod oppositionspolitikere tilbage og garantere sikkerheden for alle landets borgere uanset deres politiske standpunkter og tilhørsforhold;

7.  opfordrer den venezuelanske regering til at overholde sin egen forfatning og sine internationale forpligtelser med hensyn til domstolenes uafhængighed, retten til frit at ytre sig, danne foreninger og deltage i fredelige forsamlinger samt politisk pluralisme, da disse principper hører til demokratiets hjørnesten, samt at sikre, at folk ikke straffes for at udøve deres ret til at deltage i fredelige forsamlinger og ytre sig frit;

8.  opfordrer den venezuelanske regering til at respektere menneskerettighederne, foretage en effektiv efterforskning af påståede overtrædelser af menneskerettighederne og tilvejebringe betingelserne for et miljø, hvor menneskerettighedsforkæmpere og uafhængige ikke-statslige organisationer kan udføre deres legitime arbejde for at fremme menneskerettigheder og demokrati;

9.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og EU-delegationen samt medlemsstaternes delegationer til at fortsætte med at overvåge efterforskningen og retssagerne mod oppositionsledere;

10.  opfordrer den venezuelanske regering til at gå ind i en stærk og åben dialog om menneskerettigheder med Den Europæiske Union;

11.  opfordrer EU, dets medlemsstater og den højtstående repræsentant/næstformanden Federica Mogherini til at kræve en øjeblikkelig løsladelse af de demonstranter, der har siddet vilkårligt fængslet siden starten af demonstrationerne;

12.  erindrer om sit krav om udsendelse af en ad hoc-delegation fra Europa-Parlamentet til Venezuela med henblik på en vurdering af situationen og afholdelse af en dialog med alle konfliktens parter så hurtigt som muligt;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og parlament, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og Organisationen af Amerikanske Staters generalsekretær.

(1) EUT C 102 E af 24.4.2008, s. 484.
(2) EUT C 15 E af 21.1.2010, s. 85.
(3) EUT C 212 E af 5.8.2010, s. 113.
(4) EUT C 341 E af 16.12.2010, s. 69.
(5) EUT C 351 E af 2.12.2011, s. 130.
(6) EUT C 264 E af 13.9.2013, s. 88.
(7) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0176.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik