Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2999(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0382/2014

Forhandlinger :

PV 18/12/2014 - 2.2
CRE 18/12/2014 - 2.2

Afstemninger :

PV 18/12/2014 - 8.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0107

Vedtagne tekster
PDF 135kWORD 55k
Torsdag den 18. december 2014 - Strasbourg
Mauretanien, særlig sagen om Biram Dah Abeid
P8_TA(2014)0107RC-B8-0382/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 18. december 2014 om Mauretanien, særlig sagen om Biram Dah Abeid (2014/2999(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Mauretanien, herunder beslutning af 14. juni 2012 om menneskerettigheder og sikkerhedssituationen i Sahel-regionen(1) og beslutning af 22. oktober 2013 om menneskerettighedssituationen i Sahel-regionen(2),

–  der henviser til Rådets (udenrigsanliggender) konklusioner af 17. marts 2014 om gennemførelsen af EU-strategien for sikkerhed og udvikling i Sahel,

–  der henviser til erklæringen af 25. juni 2014, der blev afgivet af talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om præsidentvalget i Den Islamiske Republik Mauretanien,

–  der henviser til artikel 1 i den mauretanske forfatning, som "garanterer lighed for loven for alle borgere uden hensyn til oprindelse, race, køn eller social stilling",

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder (som Mauretanien ratificerede i 1986), som i artikel 5 udtrykkeligt forbyder slaveri, og til Mauretaniens tilslutning til internationale instrumenter, der forbyder moderne former for slaveri, nemlig Slaverikonventionen af 1926 og protokollen om ændring heraf samt tillægskonventionen af 1956 om afskaffelse af slaveri, slavehandel, samt ordninger og sædvaner, der må sidestilles med slaveri,

–  der henviser til partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou ("Cotonou-aftalen"),

–  der henviser til de afsluttende bemærkninger om Mauretanien af 24. juli 2014 fra FN's komité for afskaffelse af diskrimination imod kvinder,

–  der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konvention nr. 105 om afskaffelse af tvangsarbejde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Biram Dah Abeid, søn af frigivne slaver, er engageret i en støttekampagne for at udrydde slaveri; der henviser til, at han i 2008 grundlagde initiativet for genopståen af bevægelsen for afskaffelse af slaveri (Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste); der henviser til, at denne organisation søger at henlede opmærksomheden på problemet og at hjælpe med at indbringe konkrete sager for domstolene; der henviser til, at Biram Dah Abeid blev tildelt FN's menneskerettighedspris for 2013;

B.  der henviser til, at Biram Dah Abeid, en førende mauretansk slaveribekæmpelsesaktivist og grundlægger af initiativet for genopståen af bevægelsen for afskaffelse af slaveri, den 11. november 2014 blev anholdt efter en fredelig antislaverimarch; der henviser til, at Biram Dah Abeid er blevet sigtet for at opfordre til at demonstrere, deltage i en demonstration og tilhøre en ulovlig organisation, og nogle rapporter tyder på, at han er i fare for at blive idømt dødsstraf; der henviser til, at dødsstraf stadig indgår i den mauretanske straffelov, og at den ikke er begrænset til de mest alvorlige forbrydelser, samt at den benyttes efter domme, der er baseret på tilståelser opnået under tortur;

C.  der henviser til, at andre antislaveriaktivister også er blevet anholdt og tilbageholdt, hvilket bringer det samlede antal fængslede aktivister fra det mauretanske initiativ for genopståen af bevægelsen for afskaffelse af slaveri op på 17; der henviser til, at det hævdes, at det mauretanske gendarmeri under anholdelserne gjorde brug af overdreven magt, herunder at slå med stave, slæbe folk hen ad jorden og benytte ydmygelsesteknikker, herunder at tvinge fanger til at tage al deres tøj af; der henviser til, at der også foreligger påstande om fængselsbetjente, der har forsøgt at tvinge nogle af aktivisterne til at underskrive tilståelser;

D.  der henviser til, at Biram Dah Abeid blev nummer to i det mauretanske præsidentvalg i 2014; der henviser til, at hans omdømme har gjort ham til et oplagt mål for de mauretanske myndigheder; der henviser til, at anholdelsen af ham og hans kolleger udgør et voldsomt anslag mod den politiske opposition samt civilsamfundet;

E.  der henviser til, at selv om slaveri officielt blev afskaffet i 1981 og kriminaliseret i 2007, fortsætter den i praksis i Mauretanien; der henviser til, at ifølge det globale slaveriindeks for 2014 er Mauretanien den største lovovertræder, idet det er det land, hvis befolkning har den højeste andel slaver (op til 4 %); der henviser til, at forekomsten af slaveri ifølge visse kilder er på op til 20 %; der henviser til, at den nyligt vedtagne slaverilov ikke dækker alle former for slaveri i Mauretanien, da den f.eks. udelukker alle former for livegenskab;

F.  der henviser til, at slaveri i Mauretanien er tydeligt raceopdelt, idet slaver næsten udelukkende kommer fra den (sorte) Haratin-befolkningsgruppe, som udgør mellem 40 og 60 % af den mauretanske befolkning, samt fra andre befolkningsgrupper, således som af den særlige rapportør om moderne former for slaveri anerkender; der henviser til, at haratinerne, også dem der ikke er slaver, ofte nægtes adgang til arbejde med højere status eller fremtrædende stillinger i det offentlige liv;

G.  der henviser til, at slaveri sædvanligvis er nedarvet, og at børn født af kvindelige slaver ofte anses for at tilhøre deres ejers familie hele livet; der henviser til, at kvindelige slaver rutinemæssigt udsættes for seksuel vold; der henviser til, at de fleste slaver nægtes en formel uddannelse og har lært, at deres skæbne er at tilhøre deres ejer, og de fastholdes således i et såkaldt psykisk slaveri; der henviser til, at kvindelige slaver skal indhente tilladelse fra deres ejer for at blive gift; der henviser til, at mange slaver fødes som følge af voldtægt; der henviser til, at selv slaver, der er blevet frigivet, har få muligheder for at finde meningsfuld beskæftigelse;

H.  der henviser til, at Mauretanien har ratificeret konventioner såsom verdenserklæringen om menneskerettighederne og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, såvel som AVS-EU-Cotonouaftalen;

1.  fordømmer på det kraftigste anholdelsen og den fortsatte tilbageholdelse af antislaveriaktivisten Biram Dah Abeid og hans medkæmpere og kræver, at de løslades øjeblikkelig; udtrykker bekymring over rapporter om brug af vold mod nogle af aktivisterne og opfordrer de mauretanske myndigheder til at retsforfølge de tjenestemænd, der har været involveret i misbrug og tortur af fanger;

2.  opfordrer den mauretanske regering til at ophøre med at bruge vold mod civile, der deltager i fredelige offentlige protester og mediekampagner til støtte for Biram Dah Abeid, at bringe sin undertrykkelse af civilsamfundet og den politiske opposition til ophør samt at give antislaveriaktivister lov til at udføre deres ikkevoldelige arbejde uden frygt for chikane eller intimidering; opfordrer indtrængende de mauretanske myndigheder til at tillade ytringsfrihed og forsamlingsfrihed i overensstemmelse med internationale konventioner og Mauretaniens egen nationale lovgivning;

3.  fordømmer på det kraftigste enhver form for slaveri, og især den rapporterede høje forekomst af slaveri, slaverilignende praksis samt menneskehandel i Mauretanien; glæder sig over den mauretanske regerings kriminalisering af slaveri, det at der findes en særlig domstol for slaveri samt regeringens udmelding i marts 2014 om indførelse af en køreplan for afskaffelse af slaveriet;

4.  konstaterer med beklagelse, at der kun har været én retsforfølgelse for slaveri; opfordrer Mauretaniens regering til at indstille alle former for slaveri, til at vedtage antislaverilove samt at vedtage lovgivning med henblik på at ændre eller ophæve diskriminerende lovgivning, herunder de diskriminerende bestemmelser i straffeloven og lovgivningen om personlig status og nationalitet; understreger, at påstande om slaveri og slaverilignende praksis skal undersøges og retsforfølges effektivt;

5.  opfordrer de mauretanske myndigheder til at øge bevidstheden, for så vidt angår folks holdninger og overbevisninger om slaveri på alle niveauer i samfundet; opfordrer kraftigt de mauretanske myndigheder til at bidrage til at ændre de sociale holdninger til race og slaveri, især med hensyn til Haratin-befolkningsgruppen; understreger, at forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, især inden for uddannelse og beskæftigelse, bør forbydes; opfordrer også de mauretanske myndigheder til fuldt ud at nedlægge den kastebaserede slavebinding, især med hensyn til kvinder i husarbejde;

6.  opfordrer indtrængende til udvikling af universel formel uddannelse, således at nuværende og tidligere slaver samt deres børn kan forbedre deres læsefærdigheder og blive udstyret med værktøjer til at finde meningsfuld beskæftigelse; bemærker, at alle mauretanske borgere skal have ret til at eje jord, især når de har beboet og dyrket den i generationer, og at dette er en ret, som Biram Dah Abeid og Mauretaniens initiativ for genopståen af bevægelsen for afskaffelse af slaveri foreslår som et centralt middel til at bringe slaveriet til ophør; opfordrer i denne forbindelse Mauretaniens regering til at ratificere ILO-konvention nr. 169, der anerkender adgangen til jord for oprindelige folk;

7.  understreger betydningen af et frugtbart forhold mellem EU og Mauretanien med det formål at bidrage til demokrati, stabilitet og udvikling i landet; understreger, at Mauretanien er en væsentlig partner i EU-strategien for sikkerhed og udvikling i Sahel;

8.  opfordrer indtrængende næstformanden/den højtstående repræsentant, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at øge deres indsats for at bekæmpe slaveri i Mauretanien, navnlig ved at sikre en klar og anvendelig udenrigs- og menneskerettighedspolitik, der er i overensstemmelse med EU's strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati, og ved at fremme en menneskerettighedsdimension som del af EU's Sahel-strategi og i dialogerne med Mauretaniens regering, herunder i forbindelse med formelle bilaterale aftaler;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, de mauretanske myndigheder, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, FN's Menneskerettighedsråd, Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater, Den Arabiske Liga og Den Afrikanske Union.

(1) EUT C 322 E af 15.11.2013, s. 94.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0431.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik