Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2999(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0382/2014

Keskustelut :

PV 18/12/2014 - 2.2
CRE 18/12/2014 - 2.2

Äänestykset :

PV 18/12/2014 - 8.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0107

Hyväksytyt tekstit
PDF 133kWORD 56k
Torstai 18. joulukuuta 2014 - Strasbourg
Mauritania ja erityisesti Biram Dah Abeidin tapaus
P8_TA(2014)0107RC-B8-0382/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. joulukuuta 2014 Mauritaniasta ja erityisesti Biram Dah Abeidin tapauksesta (2014/2999(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat Mauritaniaa koskevat päätöslauselmansa, mukaan luettuina 14. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman Sahelin alueen ihmisoikeus- ja turvallisuustilanteesta(1) ja 22. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman ihmisoikeustilanteesta Sahelin alueella(2),

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 17. maaliskuuta 2014 antamat päätelmät Sahelin aluetta koskevan EU:n turvallisuus- ja kehitysstrategian täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 25. kesäkuuta 2014 antaman lausunnon Mauritanian islamilaisessa tasavallassa pidetyistä presidentinvaaleista,

–  ottaa huomioon Mauritanian perustuslain 1 artiklan, jossa taataan yhdenvertaisuus lain edessä kaikille kansalaisille etnisestä alkuperästä, rodusta, sukupuolesta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta,

–  ottaa huomioon (Mauritanian vuonna 1986 ratifioiman) Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan, jonka 5 artiklassa nimenomaisesti kielletään orjuus; ottaa lisäksi huomioon Mauritanian liittymisen kansainvälisiin sopimuksiin ja muihin välineisiin, joissa kielletään orjuuden nykymuodot ja joita ovat orjuutta koskeva yleissopimus (1926) ja orjuutta koskevan yleissopimuksen muutospöytäkirja sekä lisäsopimus orjuuden, orjakaupan ja orjuuteen verrattavien järjestelmien ja käytännön tukahduttamisesta (1956),

–  ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-maat) ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoittaman kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus),

–  ottaa huomioon naisten syrjinnän poistamista käsittelevän YK:n komitean 24. heinäkuuta 2014 antamat Mauritaniaa koskevat loppuhuomautukset,

–  ottaa huomioon pakkotyön poistamista koskevan ILO:n sopimuksen nro 105,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Biram Dah Abeid, vapautettujen orjien poika, käy kampanjaa orjuuden poistamiseksi; ottaa huomioon, että Biram Dah Abeid perusti vuonna 2008 orjuudenvastaisen liikkeen (Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste); toteaa, että tämä järjestö pyrkii tuomaan tämän kysymyksen yleiseen tietoisuuteen ja auttamaan viemään yksittäisiä erityistapauksia oikeuden eteen; toteaa, että Biram Dah Abeidille myönnettiin Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuspalkinto vuonna 2013;

B.  ottaa huomioon, että Biram Dah Abeid, johtava mauritanialainen orjuutta vastustava ihmisoikeusaktivisti ja Initiative pour la Resurgence du Mouvement Abolitionniste ‑liikkeen perustaja, pidätettiin 11. marraskuuta 2014 hänen osallistuttuaan rauhanomaiseen orjuutta vastustavaan mielenosoituskulkueeseen; toteaa, että Biram Dah Abeidia syytetään mielenosoituksen koolle kutsumisesta, osallistumisesta mielenosoitukseen ja kuulumisesta laittomaan järjestöön, ja joidenkin tietojen mukaan häntä uhkaa kuolemanrangaistus; toteaa, että Mauritanian rikoslaki sallii edelleen kuolemanrangaistuksen; toteaa lisäksi, että kuolemanrangaistusta ei ole rajoitettu vain kaikkein vakavimpiin rikoksiin ja että siihen tuomitaan kidutuksen avulla hankittujen tunnustusten perusteella;

C.  ottaa huomioon, että myös muita orjuutta vastustavia aktivisteja on pidätetty ja vangittu ja että kaikkiaan 17 Initiative pour la Resurgence du Mouvement Abolitionniste -liikkeen mauritanialaista aktivistia on vangittuina; toteaa, että mauritanialaisten poliisien väitetään syyllistyneen kohtuuttomiin väkivaltaisuuksiin, kuten pampulla lyömiseen, vangittujen raahaamiseen pitkin lattiaa ja heidän nöyryyttämiseensä, mukaan luettuna alastomaksi riisuminen; toteaa, että vanginvartijoiden väitetään yrittäneen pakottaa joitakin aktivisteja allekirjoittamaan tunnustus;

D.  ottaa huomioon, että Biram Dah Abeid sai toiseksi eniten ääniä Mauritaniassa tänä vuonna pidetyissä presidentinvaaleissa; toteaa, että hänestä on maineensa vuoksi tullut Mauritanian viranomaisten päämaalitaulu; toteaa, että hänen ja hänen aktivistitovereidensa pidättäminen on isku poliittista oppositiota ja kansalaisyhteiskuntaa vastaan;

E.  ottaa huomioon, että vaikka orjuus lakkautettiin virallisesti 1981 ja kriminalisoitiin vuonna 2007, sitä esiintyy Mauritaniassa edelleen; ottaa huomioon, että Global Slavery Index ‑julkaisun (2014) mukaan Mauritania rikkoo eniten näitä säännöksiä, koska siellä orjien osuus väestöstä (4 prosenttia) on maailman korkein; toteaa, että joidenkin arvioiden mukaan orjien osuus Mauritanian väestöstä on jopa 20 prosenttia; ottaa huomioon, että äskettäin hyväksytty orjuutta koskeva laki ei kata kaikkia Mauritaniassa esiintyviä orjuuden muotoja, kuten maaorjuutta;

F.  toteaa, että orjuus on Mauritaniassa selkeästi rotuun perustuvaa ja että orjat kuuluvat orjuuden nykymuotoja käsittelevän erityisraportoijan mukaan yleensä (mustien) Haratin-yhteisöön, jonka osuus Mauritanian väestöstä on 40–60 prosenttia, tai muihin yhteisöihin; toteaa, että haratineilta – myös niiltä haratineilta, jotka eivät ole orjia – estetään usein pääsy korkeaan asemaan työelämässä tai näkyvään julkiseen asemaan;

G.  toteaa, että orjuus on yleensä periytyvää ja että naisorjille syntyvien lasten katsotaan usein olevan isäntäperheen omaisuutta koko elinikänsä; toteaa, että naisorjiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on hyvin yleistä; ottaa huomioon, että orjilta evätään pääsy muodolliseen koulutukseen ja heille opetetaan, että heidän kohtalonsa on kuulua isännilleen ja että siten säilytetään niin kutsuttu psykologinen orjuus; ottaa huomioon, että naisorjat tarvitsevat isännältään luvan voidakseen mennä naimisiin; ottaa huomioon, että monet orjat ovat syntyneet raiskauksen seurauksena; toteaa, että vapautetuilla orjillakin on vain hyvin vähän mahdollisuuksia löytää mielekästä työtä;

H.  ottaa huomioon, että Mauritania on ratifioinut muun muassa seuraavat kansainväliset yleissopimukset: ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus ja AKT:n ja EU:n Cotonoun sopimus;

1.  tuomitsee jyrkästi orjuutta vastustavan ihmisoikeusaktivistin Biram Dah Abeidin ja hänen aktivistitovereidensa pidättämisen ja pitämisen vangittuina ja kehottaa vapauttamaan heidät välittömästi; on huolestunut tiedoista, joiden mukaan joitakin aktivisteja on kohdeltu väkivaltaisesti, ja vaatii Mauritanian viranomaisia asettamaan syytteeseen virkamiehet, jotka ovat syyllistyneet vankien pahoinpitelyyn ja kidutukseen;

2.  kehottaa Mauritanian hallitusta lopettamaan väkivallan käytön niitä siviilejä vastaan, jotka osallistuvat rauhanomaisiin julkisiin mielenosoituksiin ja tiedotuskampanjoihin tukeakseen Biram Dah Abeidia, lopettamaan iskut kansalaisyhteiskuntaa ja poliittista oppositiota vastaan ja antamaan orjuutta vastustaville aktivisteille mahdollisuuden jatkaa väkivallatonta työtään tulematta vainotuiksi ja uhkailluiksi; vaatii Mauritanian viranomaisia noudattamaan kansainvälisiä yleissopimuksia ja omaa lainsäädäntöään ja sallimaan ilmaisunvapauden ja kokoontumisvapauden;

3.  tuomitsee jyrkästi kaikki orjuuden muodot ja erityisesti orjuuden yleisyyden, orjuuteen liittyvät käytännöt ja ihmiskaupan Mauritaniassa; pitää myönteisenä, että Mauritanian hallitus on kriminalisoinut orjuuden; pitää lisäksi myönteisenä orjuutta käsittelevän erityistuomioistuimen olemassaoloa ja hallituksen maaliskuussa 2014 ilmoittamaa orjuuden poistamista koskevaa suunnitelmaa;

4.  pitää valitettavana, että orjuudesta on nostettu vain yksi syyte; kehottaa Mauritanian hallitusta lakkauttamaan kaikki orjuuden muodot, säätämään orjuuden vastaisia lakeja sekä hyväksymään uutta lainsäädäntöä syrjivän lainsäädännön tarkistamiseksi tai kumoamiseksi, sen rikosoikeuteen sekä henkilökohtaista asemaa ja kansallisuutta koskevaan oikeuteen sisältyvät syrjivät säännökset mukaan luettuina; korostaa, että orjuutta tai orjuuden kaltaisia käytäntöjä koskevat väitteet olisi tutkittava asianmukaisesti ja niistä olisi asetettava syytteeseen;

5.  kehottaa Mauritanian viranomaisia lisäämään kansalaisten tietoisuutta heidän asenteistaan orjuuteen ja sitä koskevista näkemyksistään yhteiskunnan kaikilla tasoilla; kehottaa päättäväisesti Mauritanian viranomaisia auttamaan muuttamaan yhteiskunnan asenteita rotua ja orjuutta kohtaan, erityisesti kun on kyse haratineista; korostaa, että etniseen alkuperään perustuva syrjintä olisi kiellettävä erityisesti koulutuksessa ja työelämässä; kehottaa Mauritanian viranomaisia myös purkamaan kokonaan kastiperusteisen orjuutusjärjestelmän, erityisesti kun on kyse kotitaloustyötä tekevistä naisista;

6.  vaatii kehittämään kaikille tarjolla olevan muodollisen koulutuksen, jotta nykyiset ja entiset orjat ja heidän lapsensa voivat parantaa luku- ja kirjoitustaitoaan ja hankkia taidot, joita he tarvitsevat löytääkseen mielekkään työpaikan; toteaa, että kaikilla Mauritanian kansalaisilla olisi oltava oikeus omistaa maata, erityisesti jos he ovat asuneet alueella ja viljelleet sitä sukupolvien ajan; toteaa, että Biram Dah Abeid ja mauritanialainen Initiative pour la Resurgence du Mouvement Abolitionniste ‑liike katsovat, että tämä on avainkeino orjuuden kierteen lakkauttamiseen; kannustaa Mauritanian hallitusta ratifioimaan ILO:n sopimuksen nro 169, jossa tunnustetaan alkuperäiskansojen maankäyttömuodot;

7.  painottaa EU:n ja Mauritanian välisten hedelmällisten suhteiden merkitystä demokratian ja vakauden lisäämiseksi Mauritaniassa ja sen kehittämiseksi; korostaa, että Mauritania on tärkeä kumppani Sahelin aluetta koskevassa EU:n turvallisuus- ja kehitysstrategiassa;

8.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan orjuuden lakkauttamiseksi Mauritaniassa erityisesti varmistamalla selkeä ja täytäntöönpanokelpoinen ulko- ja ihmisoikeuspolitiikka, joka on ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen mukainen, ja edistämällä ihmisoikeuksia Sahelia koskevassa EU:n strategiassa ja Mauritanian hallituksen kanssa käytävässä vuoropuhelussa, virallisista kahdenvälisistä sopimuksista käytävät neuvottelut mukaan luettuina;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Mauritanian viranomaisille, AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, YK:n ihmisoikeusneuvostolle, Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisölle, Arabiliitolle ja Afrikan unionille.

(1)EUVL C 322 E, 15.11.2013, s. 94.
(2)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0431.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö