Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2999(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0382/2014

Rozpravy :

PV 18/12/2014 - 2.2
CRE 18/12/2014 - 2.2

Hlasovanie :

PV 18/12/2014 - 8.2

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0107

Prijaté texty
PDF 142kWORD 64k
Štvrtok, 18. decembra 2014 - Štrasburg
Mauritánia, najmä prípad Birama Daha Abeida
P8_TA(2014)0107RC-B8-0382/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2014 o Mauritánii, a najmä prípade Birama Daha Abeidu (2014/2999(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Mauritánii vrátane uznesení zo 14. júna 2012 o ľudských právach a bezpečnostnej situácii v regióne Sahel(1) a z 22. októbra 2013 o situácii ľudských práv v regióne Sahel(2);

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci zo 17. marca 2014 o vykonávaní stratégie EÚ pre bezpečnosť a rozvoj v regióne Sahel,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 25. júna 2014 o prezidentských voľbách v Mauritánskej islamskej republike,

–  so zreteľom na článok 1 ústavy Mauritánie, ktorý „zaručuje rovnosť pred zákonom pre všetkých jej občanov bez ohľadu na pôvod, rasu, pohlavie alebo sociálne podmienky“,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov (ratifikovanú Mauritániou v roku 1986), ktorej článok 5 výslovne zakazuje otroctvo, a na pristúpenie Mauritánie k medzinárodným nástrojom, ktoré zakazujú moderné formy otroctva, a to k Dohovoru o otroctve z roku 1926 a jeho dodatkovému protokolu a k Dodatkovému dohovoru o odstránení otroctva, obchodu s otrokmi a spôsobov a praktík podobných otroctvu z roku 1956,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (Dohoda z Cotonou),

–  so zreteľom na záverečné poznámky Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien z 24. júla 2014 týkajúce sa Mauritánie;

–  so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 105 o zrušení nútenej práce,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Biram Dah Abeid, syn prepustených otrokov, vykonáva propagačnú kampaň za odstránenie otroctva; keďže v roku 2008 založil Iniciatívu za oživenie abolicionistického hnutia (Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste); keďže táto organizácia chce upozorniť na danú otázku a pomôcť predložiť konkrétne prípady súdom; keďže Biramovi Dahovi Abeidovi bola udelená Cena OSN za ľudské práva za rok 2013;

B.  keďže 11. novembra 2014 bol Biram Dah Abeid, jeden z popredných mauritánskych aktivistov bojujúcich proti otroctvu a zakladateľ Iniciatívy za oživenie abolicionistického hnutia, zatknutý po pokojnom pochode proti otroctvu; keďže Biram Dah Abeid bol obvinený zo zvolania demonštrácie, účasti na demonštrácii a príslušnosti k nezákonnej organizácii a keďže niektoré správy naznačujú, že mu hrozí trest smrti; keďže trest smrti je stále ustanovený v mauritánskom trestnom zákonníku, nie je obmedzený na najzávažnejšie trestné činy a ukladá sa po usvedčeniach na základe priznaní získaných pomocou mučenia;

C.  keďže boli zatknutí a zadržaní aj ďalší aktivisti bojujúci proti otroctvu, čím celkový počet uväznených aktivistov z mauritánskej Iniciatívy za oživenie abolicionistického hnutia stúpol na 17; keďže mauritánska polícia počas zatýkania údajne použila nadmernú silu vrátane bitky s obuškami, fyzické vláčenie po podlahe a ponižujúce postupy vrátane nútenia zadržaných vyzliecť sa donaha; keďže okrem toho sa väzenská stráž údajne pokúsila donútiť niektorých aktivistov k podpísaniu priznaní;

D.  keďže Biram Dah Abeid skončil na druhom mieste v prezidentských voľbách v Mauritánii v roku 2014; keďže vďaka svojej povesti sa stal pre mauritánske orgány hlavným terčom; keďže jeho zatknutie, ako aj zatknutie jeho spolupracovníkov predstavuje tvrdý zásah voči politickej opozícii, ako aj občianskej spoločnosti;

E.  keďže napriek tomu, že otroctvo bolo v roku 1981 oficiálne zrušené a v roku 2007 kriminalizované, tieto praktiky v Mauritánii pretrvávajú; keďže podľa svetového indexu otroctva z roku 2014 je Mauritánia najväčším previnilcom s najvyšším podielom obyvateľov (až do 4 %) v otroctve; keďže niektoré údaje odhadujú prevalenciu otroctva až na 20 %; keďže nedávno prijatý zákon o otroctve nezahŕňa všetky formy otroctva v Mauritánii a z jeho pôsobnosti sú vylúčené napríklad všetky formy nevoľníctva;

F.  keďže otroctvo v Mauritánii je výslovne rasistické, pretože takmer všetci otroci pochádzajú z (černošskej) komunity Haratínov, ktorá tvorí 40 % až 60 % obyvateľstva Mauritánie, ako aj z ďalších skupín, ako si všíma osobitný spravodajca pre moderné formy otroctva; keďže Haratínom, a to dokonca aj tým, ktorí nie sú v otroctve, sa často odopiera prístup k práci s vyšším spoločenským statusom alebo k významným miestam vo verejnom živote;

G.  keďže otroctvo sa zvyčajne dedí a deti narodené ženám v otroctve sa často považujú za majetok rodiny ich pána počas celého života; keďže otrokyne sú bežne vystavené sexuálnemu násiliu; keďže väčšine otrokov je odopierané formálne vzdelávanie a učia ich, že patriť pánovi je ich osud, čím sa udržiava tzv. psychologické otroctvo; keďže otrokyne potrebujú na uzavretie manželstva povolenie svojho pána; keďže mnohí otroci sa rodia v dôsledku znásilnenia; keďže aj otroci, ktorí boli prepustení, majú málo príležitostí nájsť si zmysluplné zamestnanie;

H.  keďže Mauritánia ratifikovala dohovory, ako sú Všeobecná deklarácia ľudských práv a Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ako aj Dohodu z Cotonou medzi AKT a EÚ;

1.  dôrazne odsudzuje zatknutie a pokračujúce zadržiavanie aktivistu bojujúceho proti otroctvu Birama Daha Abeidu a jeho spolupracovníkov a požaduje ich okamžité prepustenie; vyjadruje znepokojenie nad správami o násilí použitom proti niektorým aktivistom a naliehavo vyzýva mauritánske orgány, aby trestne stíhali verejných činiteľov, ktorí boli zapojení do zneužívania a mučenia väzňov;

2.  vyzýva vládu Mauritánie, aby prestala používať násilie proti civilistom, ktorí sa zúčastňujú na mierových verejných protestoch a mediálnych kampaniach na podporu Birama Daha Abeidu, aby zastavila represiu voči občianskej spoločnosti a politickej opozícii a aby aktivistom bojujúcim proti otroctvu umožnila vykonávať ich nenásilnú činnosť bez strachu z obťažovania alebo zastrašovania; naliehavo vyzýva mauritánske orgány, aby umožnili slobodu prejavu a zhromažďovania v súlade s medzinárodnými dohovormi a vnútroštátnymi právnymi predpismi Mauritánie;

3.  dôrazne odsudzuje všetky formy otroctva, a osobitne udávanú vysokú prevalenciu otroctva, praktiky súvisiace s otroctvom a obchodovanie s ľuďmi v rámci Mauritánie; víta kriminalizáciu otrokárstva vládou Mauritánie, existenciu osobitného súdu pre otrokárstvo a vyhlásenie vlády z marca 2014 o zavedení plánu na odstránenie otroctva;

4.  s poľutovaním konštatuje, že doposiaľ prebehlo len jedno trestné stíhanie za otrokárstvo; žiada mauritánsku vládu, aby odstránila všetky formy otroctva a prijala zákony zakazujúce otroctvo, ako aj právne predpisy zamerané na zmenu alebo zrušenie diskriminačných právnych predpisov vrátane diskriminačných ustanovení trestného zákonníka, zákona o osobnom postavení a zákona o štátnej príslušnosti; zdôrazňuje, že obvinenia z otrokárstva a praktík podobných otrokárstvu by sa mali účinne vyšetrovať a trestne stíhať;

5.  žiada mauritánske orgány, aby na všetkých úrovniach spoločnosti zvyšovali povedomie, pokiaľ ide o postoje a presvedčenie ľudí vo vzťahu k otroctvu; rozhodne nabáda mauritánske orgány, aby pomohli zmeniť spoločenské postoje k rasovej otázke a otroctvu, najmä vo vzťahu k populácii Haratínov; zdôrazňuje, že diskriminácia na základe etnického pôvodu, najmä v oblasti vzdelávania a zamestnanosti, by mala byť zakázaná; tiež žiada mauritánske orgány, aby úplne zrušili kastový systém zotročovania, najmä v prípade žien vykonávajúcich práce v domácnostiach;

6.  naliehavo žiada, aby sa rozvíjalo univerzálne formálne vzdelávanie tak, aby súčasní a bývalí otroci, ako aj ich deti mohli zlepšiť svoju gramotnosť a získali prostriedky na nájdenie zmysluplného zamestnania; konštatuje, že všetci mauritánski občania by mali mať právo vlastniť pôdu, najmä ak ju obývali a obrábali po celé generácie, pričom Biram Dah Abeid a mauritánska Iniciatíva za oživenie abolicionistického hnutia navrhujú toto právo ako kľúčový prostriedok na ukončenie kruhu otroctva; v tejto súvislosti nabáda vládu Mauritánie, aby ratifikovala Dohovor MOP č. 169, v ktorom sa uznávajú formy využívania pôdy pôvodnými obyvateľmi;

7.  zdôrazňuje význam plodného vzťahu medzi EÚ a Mauritániou s cieľom prispieť k demokracii, stabilite a rozvoju v krajine; zdôrazňuje, že Mauritánia je významným partnerom v rámci stratégie EÚ pre bezpečnosť a rozvoj v regióne Sahel;

8.  naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a členské štáty, aby zintenzívnili úsilie o vyriešenie otázky otroctva v Mauritánii, a to osobitne zabezpečením jasnej a uskutočniteľnej zahraničnej politiky a politiky v oblasti ľudských práv, ktorá je v súlade so strategickým rámcom EÚ pre ľudské práva a demokraciu, a podporou hľadiska ľudských práv ako súčasti stratégie EÚ pre Sahel, ako aj v rámci dialógov s vládou Mauritánie, a to aj v kontexte formálnych bilaterálnych dohôd;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, členským štátom, orgánom Mauritánie, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Rade OSN pre ľudské práva, Hospodárskemu spoločenstvu západoafrických štátov, Lige arabských štátov a Africkej únii.

(1) Ú. v. EÚ C 322 E, 15.11.2013, s. 94.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0431.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia