Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/3000(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0389/2014

Forhandlinger :

PV 18/12/2014 - 2.3
CRE 18/12/2014 - 2.3

Afstemninger :

PV 18/12/2014 - 8.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0108

Vedtagne tekster
PDF 137kWORD 56k
Torsdag den 18. december 2014 - Strasbourg
Sudan: sagen om dr. Amin Mekki Medani
P8_TA(2014)0108RC-B8-0389/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 18. december 2014 om Sudan: sagen om dr. Amin Mekki Medani (2014/3000(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Sudan,

–  der henviser til rapporten af 18. september 2013 fra FN's Menneskerettighedsråds uafhængige ekspert om menneskerettighedssituationen i Sudan,

–  der henviser til EU-erklæringen af 15. juli 2014 om løsladelse af politiske fanger i Sudan,

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet (udenrigsanliggender) om Sudan af 11. november 2014,

–  der henviser til rapporten af 4. september 2014 fra FN's Menneskerettighedsråds uafhængige ekspert om menneskerettighedssituationen i Sudan,

–  der henviser til aftalerne om den nationale dialog og forfatningsprocessen, der blev undertegnet i Addis Abeba den 4. september 2014,

–  der henviser til erklæringen "Sudan Call" om etablering af en stat med borgerrettigheder og demokrati,

–  der henviser til Sudans nationale menneskerettighedsplan, der blev vedtaget i 2013 og er baseret på principperne om universalitet alle menneskers lighed,

–  der henviser til sin tidligere beslutning af 25. november 2014 om EU og den globale udviklingsramme for perioden efter 2015(1),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til FN's konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW),

–  der henviser til Johannesburg-principperne om national sikkerhed, ytringsfrihed og adgang til information, UN Doc. E/CN.4/1996/39 (1996),

–  der henviser til den samlede sudanesiske fredsaftale fra 2005,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–  der henviser til Cotonou-aftalen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at den sudanesiske efterretnings- og sikkerhedstjeneste (NISS) den 6. december 2014 arresterede dr. Amin Mekki Medani, en velkendt menneskerettighedsaktivist og tidligere formand for den sudanesiske menneskerettighedsvagthund SHRM (Sudan Human Rights Monitor), i hans hjem i Khartoum;

B.  der henviser til, at der er grund til stor bekymring for dr. Medanis tilstand, idet han er 76 år gammel og ved dårligt helbred; der henviser til, at NISS angiveligt nægtede ham lov til at tage sin medicin med sig, da han blev arresteret;

C.  der henviser til, at dr. Medani er symbol på et stærkt engagement i menneskerettigheder, menneskekærlighed og retsstatsprincippet og har beklædt ledende poster inden for en række forskellige nationale og internationale institutioner, herunder i det sudanske retsvæsen, den sudanske demokratiske overgangsregering (som minister for fred) og ved FN; der henviser til, at han har repræsenteret ofre for krænkelser og til stadighed har agiteret mod magtmisbrug og blev tildelt 2013-prisen "Menneskerettighedernes helte" af EU's delegation til Sudan for sit lokale og internationale arbejde som menneskerettighedsforkæmper;

D.  der henviser til, at dr. Medani blev arresteret kort efter sin hjemkomst fra Addis Abeba, hvor han på vegne af flere civilsamfundsorganisationer havde undertegnet "Sudan Call' – et tilsagn om at arbejde for en afslutning på de konflikter, der plager flere sudanesiske regioner og for juridiske, institutionelle og økonomiske reformer; der henviser til, at Farouk Abu Issa, lederen af oppositionspartiet Nationalt Konsensusforum, og dr. Farah Ibrahim Mohamed Alagar blev arresteret på tilsvarende vis hhv. den 6. og 7. december 2014 efter deres arbejde med "Sudan Call";

E.  der henviser til, at denne erklæring, hvormed underskriverne giver tilsagn om at bringe krige og konflikter til ophør, blev undertegnet af repræsentanter fra politiske partier, inklusive oppositionspartier, herunder National Umma, Nationalt Konsensusforum og Sudans Revolutionære Front (SRF); der henviser til, at denne erklæring ligger i forlængelse af Paris-erklæringen af 8. august 2014, der blev undertegnet af SRF og National Umma, sidstnævnte repræsenteret ved Sadiq al-Mahdi;

F.  der henviser til, at arrestationen af dr. Medani er kendetegnende for de repressive taktikker, hvormed de sudanesiske myndigheder forhindrer legitim, fredelig, politisk debat og begrænser menings-, ytrings- og forsamlingsfriheden og er endnu et eksempel på NISS's brug af ulovlig og vilkårlig tilbageholdelse;

G.  der henviser til, at det primære ansvar for at tage hånd om borgernes politiske, økonomiske og sociale bekymringer ligger hos dem, der har regeringsmagten; der henviser til, at konflikt mellem stat og borgere skal løses af politisk vej gennem forhandlinger;

H.  der henviser til, at den politiske dialog i Sudan befinder sig i en kritisk periode, hvor der er hårdt brug for personer som dr. Medani, der kan gøre sin ekspertise gældende i reformprocessen;

1.  fordømmer på det kraftigste den vilkårlige arrestation og tilbageholdelse af dr. Medani og andre fredelige aktivister, og anser dette for at udgøre en krænkelse af deres fredelige og legitime politiske aktiviteter og menneskerettighedsaktiviteter; kræver, at de løslades øjeblikkeligt og betingelsesløst;

2.  er fortsat bekymret over den aktuelle tilbageholdelse af og forholdene for medlemmer af oppositionspartier, ungdomsaktivister, menneskerettighedsforkæmpere og journalister i Sudan; opfordrer indtrængende den sudanesiske regering til at værne om fredelig udøvelse af ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden; opfordrer de sudanesiske myndigheder til at indstille alle chikanerier og intimidering mod menneskerettighedsforkæmpere og politiske aktivister og til at efterleve de relevante internationale normer og standarder;

3.  opfordrer de sudanesiske myndigheder til at gensikre og respektere menneskerettighederne og folkerettens grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed, kvinders rettigheder og ligestilling mellem mænd og kvinder; fremhæver betydningen af et uafhængigt, uvildigt og tilgængeligt retssystem, der kan højne respekten for retsstatsprincippet og befolkningens grundlæggende rettigheder;

4.  opfordrer den sudanesiske regering til at tage loven om national sikkerhed op til revision, idet denne lov tillader tilbageholdelse af mistænkte i op til fire en halv måned uden nogen form for retslig prøvelse, og opfordrer endvidere den sudanesiske regering til at reformere landets retssystem i overensstemmelse med de internationale menneskerettighedsstandarder;

5.  glæder sig over undertegnelsen af aftalerne om den nationale dialog og forfatningsprocessen, der tilskynder alle grupper til at afstå fra vold som et middel til politisk forandring og tilslutte sig en national dialog og forhandling snarest muligt; understreger, at processen for den nationale dialog er den bedste lejlighed for at gøre fremskridt hen imod national fred, forsoning og demokratisk styre i Sudan;

6.  er ikke desto mindre dybt bekymret over de igangværende konflikter i Sudan, særligt i Darfur, Syd-Kordofan og Blå Nil og de overtrædelser af humanitære regler og menneskerettigheder, der i denne forbindelse finder sted, såvel som over den alvorlige humanitære situation som fortsætter med at medføre enorme menneskelige lidelser og intern fordrivelse samt udgør en risiko mod den regionale stabilitet;

7.  gentager, i tråd med den nationale dialog, at der bør finde en meningsfuld dialog sted med deltagelse af oppositionspartier såvel som civilsamfundet, herunder kvinderetsgrupper; understreger, at dialogen bør inddrage interessehavere fra alle Sudans regioner og afspejle hele den etniske, religiøse og kulturelle mangfoldighed i Sudan;

8.  opfordrer indtrængende alle partier til at tage hånd om Sudans interne konflikter, spørgsmål såsom socioøkonomisk marginalisering, uensartet fordeling af ressourcer, politisk eksklusion og mangel på adgang til offentlige tjenesteydelser gennem den nationale dialog, herunder identitet og social lighed for alle grupper; støtter i denne forbindelse nye og inklusive strukturer for regeringsførelse, en endelig forfatning og en køreplan for afholdelse af nationalt valg;

9.  understreger, at den nationale dialog kun kan lykkes, hvis den finder sted i en atmosfære, hvor ytringsfrihed, mediefrihed, foreningsfrihed og forsamlingsfrihed er garanteret; opfordrer derfor til frigivelse af alle politiske fanger og til, at praksissen med vilkårlige tilbageholdelser ophører øjeblikkeligt; opfordrer den sudanesiske regering til at ophæve dødsstraffen, som stadig er i kraft, og forvandle alle dødsdomme til hensigtsmæssige, alternative straffe;

10.  opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til fortsat at støtte dialogen mellem Sudan og Sydsudan og nabolandene om fuldstændig gennemførelse af den samlede sudanesiske fredsaftale fra 2005 og Addis-aftalerne fra 2012 og til at tage hånd om eventuelle udestående spørgsmål;

11.  opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at støtte den nationale dialog, Den Afrikanske Unions højniveaupanel for Sudan og FN-AU's fælles særlige repræsentant i Darfur og lykønsker præsident Mbeki for hans indsats for at fremme en reel national dialog;

12.  understreger med bekymring, at der forsat og hyppigt finder overtrædelser af kvinders rettigheder sted i Sudan, særligt af art. 152 i landets straffelov; opfordrer indtrængende de sudanesiske myndigheder til snarest muligt at undertegne og ratificere konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder;

13.  opfordrer den sudanesiske regering, oppositionen og de væbnede grupper til at bruge den fremdrift, som der er opnået gennem den nationale dialog, til at udvise det fornødne lederskab til at føre Sudan frem ad fredens, velstandens og retfærdighedens vej; understreger atter betydningen af at bekæmpe straffrie tilstande;

14.  udtrykker bekymring over den forværrede humanitære situation i en række sudanesiske regioner og især over de adgangsrestriktioner, der fortsat opretholdes over for internationale humanitære agenturer og organisationer; opfordrer atter den sudanesiske regering såvel som væbnede grupper til at garantere sikker, rettidig og uhindret humanitær adgang til alle områder for humanitære organisationer, navnlig i konfliktramte områder, i tråd med internationale humanitære principper;

15.  fordømmer regeringens lov om ikke-statslige organisationer, som begrænser disse organisationers evne til at bringe hårdt tiltrængt nødhjælp til Sudan og som forværrer de allerede vanskelige forhold, som NGO'er står over for i landet – kendetegnet ved en stadig mere bekymrende tendens til chikane og indblanding rettet mod humanitærarbejdere såvel som anslag mod civilsamfund og demokratiske friheder;

16.  opfordrer EU og medlemsstaterne til fortsat at engagere sig i at understøtte Sudan og det sudanesiske folk i deres overgang til et internt reformeret demokrati;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringen i Sudan, Den Afrikanske Union, FN's generalsekretær, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og det Panafrikanske Parlament.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0059.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik