Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2923(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0381/2014

Indgivne tekster :

B8-0381/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/12/2014 - 8.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0109

Vedtagne tekster
PDF 218kWORD 50k
Torsdag den 18. december 2014 - Strasbourg
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Ex ante-bidrag til afviklingsfinansieringsordningerne
P8_TA(2014)0109B8-0381/2014

Europa-Parlamentets afgørelse af 18. december 2014 om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 21. oktober 2014 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 for så vidt angår ex ante-bidrag til afviklingsfinansieringsordningerne (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2014)07674),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 18. november 2014, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse af 16. december 2014 fra Økonomi- og Valutaudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikel 103, stk. 7 og 8, og artikel 115, stk. 5,

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

–  der henviser til den aftale, der er indgået i Rådet, om gennemførelsesforordningen om ensartede betingelser for anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår ex ante-bidrag til Den Fælles Afviklingsfond (COM(2014)0710),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

A.  der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til artikel 130 i direktiv 2014/59/EU (BRRD-direktivet) anvender de nationale foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, fra den 1. januar 2015;

B.  der henviser til, at medlemsstaterne for at anvende direktivet skal sikre, at der mindst en gang om året opkræves bidrag hos de relevante kreditinstitutter og investeringsselskaber ("de institutter"), der er meddelt tilladelse på deres område (jf. BBRD-direktivets artikel 103, stk. 1);

C.  der henviser til, at disse bidrag skal afpasses forholdsmæssigt efter institutternes risikoprofil i overensstemmelse med de kriterier, Kommissionen fastsætter i en delegeret retsakt;

D.  der henviser til, at Kommissionen i henhold til BRRD-direktivets artikel 103, stk. 7, har beføjelse til at vedtage delegerede retsakter for at præcisere, hvordan bidrag afpasses forholdsmæssigt efter institutternes risikoprofil, under hensyntagen til de kriterier, der er opregnet i nævnte artikel;

E.  der henviser til, at Kommissionen den 21. oktober 2014 for at udnytte den sidstnævnte beføjelse vedtog Kommissionens delegerede forordning om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 for så vidt angår ex ante-bidrag til afviklingsfinansieringsordningerne;

F.  der henviser til, at denne delegerede forordning kun kan træde i kraft ved udløbet af Parlamentets og Rådets indsigelsesfrist, hvis hverken Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse, eller hvis Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse; der henviser til, at indsigelsesfristen i henhold til BRRD-direktivet er fastsat til tre måneder fra meddelelsesdatoen, dvs. indtil den 21. januar 2015, og kan forlænges med yderligere tre måneder;

G.  der henviser til, at en gnidningsløs og hurtig gennemførelse af BRRD-rammen senest den 1. januar 2015 kræver, at de nationale afviklingsmyndigheder begynder at beregne og indsamle bidragene til afviklingsfinansieringsordningerne snarest muligt og i hvert fald senest den 1. januar 2015; der henviser til, at denne beregning og indsamling skal udføres i overensstemmelse med den ovennævnte delegerede forordning;

H.  der henviser til, at den delegerede forordning derfor bør træde i kraft i 2014, inden udløbet af den indsigelsesfrist, som er omhandlet i betragtning F;

I.  der henviser til den aftale, der er indgået i Rådet, om gennemførelsesforordningen om ensartede betingelser for anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår ex ante-bidrag til Den Fælles Afviklingsfond, og som blev indgået efter en uformel inddragelse af Parlamentet, er i overensstemmelse med den ovennævnte delegerede forordning;

1.   erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik