Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2923(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0381/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0381/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2014 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0109

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 429kWORD 56k
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: εκ των προτέρων συνεισφορές σε χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης
P8_TA(2014)0109B8-0381/2014

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2014 περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής της 21ης Oκτωβρίου 2014 προς συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, όσον αφορά τις εκ των προτέρων συνεισφορές σε χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης (C(2014)07674 –2014/2923(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2014)07674),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου 2014, με την οποία του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 2014 της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1) και ιδίως τα άρθρα 103 παράγραφος 7 και 8 και 115 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο σχετικά με τον εκτελεστικό κανονισμό για τον καθορισμό ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκ των προτέρων εισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (COM(2014)0710),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 130 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (οδηγία περί ανάκαμψης και εξυγίανσης) απαιτείται από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα εθνικά μέτρα που είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν με την εν λόγω οδηγία από 1ης Ιανουαρίου 2015·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι συνεισφορές καταβάλλονται τουλάχιστον άπαξ ετησίως από τα σχετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις σχετικές επιχειρήσεις επενδύσεων («τα ιδρύματα») που έχουν άδεια λειτουργίας στο έδαφός τους (άρθρο 103 παράγραφος 1 της οδηγίας περί ανάκαμψης και εξυγίανσης)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω συνεισφορές πρέπει να προσαρμόζονται στο προφίλ κινδύνου των ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 103 παράγραφος 7 της οδηγίας περί ανάκαμψης και εξυγίανσης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον προσδιορισμό της έννοιας της προσαρμογής των συνεισφορών ανάλογα με το προφίλ κινδύνου των ιδρυμάτων, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια που απαριθμούνται στο εν λόγω άρθρο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Οκτωβρίου 2014, προκειμένου να ανταποκριθεί στην προαναφερόμενη εξουσιοδότηση, η Επιτροπή εξέδωσε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό προς συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, όσον αφορά τις εκ των προτέρων συνεισφορές σε χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να τεθεί σε ισχύ μόνο στο τέλος της περιόδου ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση είτε από το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος ελέγχου έχει οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 της οδηγίας περί ανάκαμψης και εξυγίανσης, σε τρεις μήνες από την ημερομηνία της κοινοποίησης, δηλαδή μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2015, και μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή του πλαισίου της οδηγίας περί ανάκαμψης και εξυγίανσης έως την 1η Ιανουαρίου 2015 απαιτεί να αρχίσουν οι εθνικές αρχές εξυγίανσης να υπολογίζουν και να συλλέγουν τις συνεισφορές στις ρυθμίσεις χρηματοδότησης της εξυγίανσης το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπολογισμός και η συλλογή προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον προαναφερόμενο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τεθεί σε ισχύ το 2014, πριν από τη λήξη της προθεσμίας εξέτασης που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη ΣΤ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε, μετά από άτυπη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, στο Συμβούλιο σχετικά με τον εκτελεστικό κανονισμό για τον καθορισμό ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκ των προτέρων εισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, είναι συμβατή με τον προαναφερόμενο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου