Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2923(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0381/2014

Esitatud tekstid :

B8-0381/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/12/2014 - 8.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0109

Vastuvõetud tekstid
PDF 210kWORD 50k
Neljapäev, 18. detsember 2014 - Strasbourg
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: kriisilahendusrahastutesse tehtavad ex-ante-osamaksed
P8_TA(2014)0109B8-0381/2014

Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2014. aasta otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 21. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/59/EL seoses kriisilahendusrahastutesse tehtavate ex-ante-osamaksetega (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2014)07674),

–  võttes arvesse komisjoni 18. novembri 2014. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 16. detsembri 2014. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/59/EL (millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012)(1), eelkõige selle artikli 103 lõikeid 7 ja 8 ning artikli 115 lõiget 5,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse nõukogus saavutatud kokkulepet rakendusmääruse kohta, millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 806/2014 kohaldamise ühtsed tingimused seoses ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavate ex-ante-osamaksetega (COM(2014)0710),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

A.  arvestades, et direktiivi 2014/59/EL (pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiv) artiklis 130 nõutakse, et liikmesriigid kohaldaksid alates 1. jaanuarist 2015 riiklikke meetmeid, mida on vaja kõnealuse direktiivi järgimiseks;

B.  arvestades, et direktiivi kohaldamiseks peavad liikmesriigid tagama, et nende territooriumil tegutsemiseks tegevusluba omavatelt krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt kogutakse osamakseid vähemalt kord aastas (pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 103 lõige 1);

C.  arvestades, et kõnealuseid osamakseid korrigeeritakse proportsionaalselt krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiiliga vastavalt komisjoni delegeeritud õigusaktis kindlaks määratud kriteeriumidele;

D.  arvestades, et pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 103 lõikega 7 antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks määratlus „osamaksete proportsionaalne korrigeerimine krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiiliga”, võttes arvesse teatavaid samas artiklis loetletud kriteeriume;

E.  arvestades, et komisjon võttis nimetatud õiguse kasutamiseks 21. oktoobri 2014 vastu delegeeritud määruse, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/59/EL seoses kriisilahendusrahastutesse tehtavate ex-ante-osamaksetega;

F.  arvestades, et see delegeeritud määrus võib parlamendi- ja nõukogupoolseks kontrolliks ettenähtud perioodi lõpus jõustuda ainult siis, kui parlament ega nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid või kui enne kõnealuse perioodi lõppu on nii parlament kui ka nõukogu teatanud komisjonile, et nad ei esita vastuväiteid; arvestades, et kontrolliperioodiks on pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 115 lõike 5 kohaselt määratud kolm kuud alates teatavakstegemise kuupäevast, s.t kuni 21. jaanuarini 2015, ja seda võib pikendada veel kolme kuu võrra;

G.  arvestades, et pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi raamistiku sujuvaks ja õigeaegseks rakendamiseks 1. jaanuariks 2015 on vaja, et riiklikud kriisilahendusasutused hakkaksid arvutama ja koguma kriisilahenduse rahastamise mehhanismidesse tehtavaid osamakseid niipea kui võimalik ja igal juhul hiljemalt 1. jaanuariks 2015; arvestades, et arvutamine ja kogumine peab toimuma kooskõlas eespool nimetatud delegeeritud määrusega;

H.  arvestades, et delegeeritud määrus peaks seepärast jõustuma 2014. aastal enne põhjenduses F osutatud kontrolliperioodi lõppu;

I.  arvestades nõukogu kokkulepe rakendusmääruse kohta, millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 806/2014 kohaldamise ühtsed tingimused seoses ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavate ex-ante-osamaksetega, mis saavutati pärast parlamendi mitteametlikku osalust, on kooskõlas eespool nimetatud delegeeritud määrusega;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 173, 12.6.2014, lk 190.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika