Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2923(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0381/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0381/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/12/2014 - 8.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0109

Hyväksytyt tekstit
PDF 210kWORD 50k
Torstai 18. joulukuuta 2014 - Strasbourg
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: Kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin etukäteen suoritettavat rahoitusosuudet
P8_TA(2014)0109B8-0381/2014

Euroopan parlamentin päätös 18. joulukuuta 2014 olla vastustamatta 21. lokakuuta 2014 annettua komission delegoitua asetusta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin etukäteen suoritettavien rahoitusosuuksien osalta (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2014)07674),

–  ottaa huomioon komission 18. marraskuuta 2014 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 16. joulukuuta 2014 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU(1) ja erityisesti sen 103 artiklan 7 ja 8 kohdan sekä 115 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon neuvostossa aikaansaadun sopimuksen täytäntöönpanoasetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 yhdenmukaisista soveltamisedellytyksistä yhteiseen kriisinratkaisurahastoon suoritettavien ennakollisten vakausmaksujen osalta (COM(2014)0710),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että direktiivin 2014/59/EU (pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi) 130 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on sovellettava direktiivin noudattamisen edellyttämiä kansallisia säännöksiä 1. päivästä tammikuuta 2015;

B.  ottaa huomioon, että direktiiviä soveltaakseen jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahoitusosuudet peritään niiden alueella toimiluvan saaneilta luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä (jäljempänä ”laitokset”) vähintään vuosittain (pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 103 artiklan 1 kohta);

C.  ottaa huomioon, että näitä rahoitusosuuksia on mukautettava laitosten riskiprofiilin perusteella ja komission delegoidussa säädöksessä määriteltyjä perusteita noudattaen;

D.  ottaa huomioon, että pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 103 artiklan 7 kohdassa komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa määritetään käsite rahoitusosuuksien mukauttamisesta laitosten riskiprofiiliin ottaen huomioon tietyt kyseisessä artiklassa esitetyt seikat;

E.  ottaa huomioon, että komissio antoi tämän valtuutuksen mukaisesti 21. lokakuuta 2014 komission delegoidun asetuksen 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin etukäteen suoritettavien rahoitusosuuksien osalta;

F.  ottaa huomioon, että tämä delegoitu asetus voi tulla voimaan parlamentin ja neuvoston tarkasteluajan päätyttyä ainoastaan, jos parlamentti tai neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä parlamentti että neuvosto ovat ennen kyseisen ajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä; toteaa, että pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti tarkasteluajan pituus on kolme kuukautta tiedoksi antamisen päivästä alkaen eli se päättyy 21. tammikuuta 2015 ja sitä voidaan jatkaa kolmella kuukaudella;

G.  ottaa huomioon, että pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin mukaisten järjestelyjen sujuva ja oikea-aikainen käyttöönotto viimeistään 1. tammikuuta 2015 edellyttää, että kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset aloittavat kriisiratkaisun rahoitusjärjestelyjen rahoitusosuuksien laskemisen ja keräämisen mahdollisimman pian ja viimeistään 1. tammikuuta 2015; toteaa, että tämän laskemisen ja keräämisen on tapahduttava edellä mainittua delegoitua asetusta noudattaen;

H.  toteaa, että delegoidun asetuksen olisi näin ollen tultava voimaan vuonna 2014, ennen kuin johdanto-osan F kappaleessa mainittu tarkasteluaika päättyy;

I.  toteaa, että neuvostossa parlamentin epävirallisesti osallistuessa aikaansaatu sopimus täytäntöönpanoasetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 yhdenmukaisista soveltamisedellytyksistä yhteiseen kriisinratkaisurahastoon suoritettavien ennakollisten vakausmaksujen osalta on yhdenmukainen edellä mainitun delegoidun asetuksen kanssa;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö