Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2923(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0381/2014

Pateikti tekstai :

B8-0381/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/12/2014 - 8.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0109

Priimti tekstai
PDF 218kWORD 55k
Ketvirtadienis, 2014 m. gruodžio 18 d. - Strasbūras
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: ex ante įnašai, skirti pertvarkymo finansavimo struktūroms
P8_TA(2014)0109B8-0381/2014

2014 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2014 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo papildomos 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl ex ante įnašų, skirtų pertvarkymo finansavimo struktūroms (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2014)07674),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2014 m. lapkričio 18 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2014 m. gruodžio 16 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos rReglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012(1), ypač į jos 103 straipsnio 7 ir 8 dalis bei 115 straipsnio 5 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Taryboje pasiektą susitarimą dėl įgyvendinimo reglamento, kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatų dėl ex ante įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą taikymo sąlygos (COM(2014)0710),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

A.  kadangi Direktyvos (ES) Nr. 59/2014 (Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva) 130 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės taikytų nacionalines priemones, kad būtų laikomasi tos direktyvos nuo 2015 m. sausio 1 d.;

B.  kadangi, kad direktyva būtų taikoma, valstybės narės privalo užtikrinti, kad bent kartą per metus būtų renkami įnašai iš atitinkamų kredito įstaigų ir investicinių įmonių (toliau – įstaigos), kurioms išduotas veiklos jų teritorijoje leidimas (Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos 103 straipsnio 1 dalis);

C.  kadangi tie įnašai turi būti koreguojami pagal įstaigų rizikos pobūdį, remiantis Komisijos deleguotajame akte nurodytais kriterijais;

D.  kadangi Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos 103 straipsnio 7 dalyje Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose patikslinama įnašų koregavimo pagal įstaigų rizikos pobūdį samprata, atsižvelgiant į tame straipsnyje išvardytus kriterijus;

E.  kadangi, kad įvykdytų tą įgaliojimą, 2014 m. spalio 21 d. Komisija priėmė Komisijos deleguotąjį reglamentą, kuriuo papildomos 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl ex ante įnašų, skirtų pertvarkymo finansavimo struktūroms;

F.  kadangi šis deleguotasis reglamentas gali įsigalioti pasibaigus Parlamento ir Tarybos tikrinimo laikotarpiui tik tuo atveju, jeigu nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš; kadangi pagal Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos 115 straipsnio 5 dalį nustatytas tikrinimo laikotarpis – trys mėnesiai nuo pranešimo dienos, t. y. iki 2015 m. sausio 1 d., ir jis gali būti pratęsiamas dar trim mėnesiais;

G.  kadangi, norint sklandžiai ir laiku įgyvendinti Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos sistemą iki 2015 m. sausio 1 d., reikia, kad nacionalinės pertvarkymo institucijos kuo greičiau ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip 2015 m. sausio 1 d. pradėtų skaičiuoti ir rinkti įnašus pertvarkymo finansavimo struktūroms; kadangi šie skaičiavimai ir rinkimas turi būti atliekami pagal minėtą deleguotąjį reglamentą;

H.  kadangi dėl šių priežasčių deleguotasis reglamentas turėtų įsigalioti 2014 m., dar nepasibaigus F konstatuojamojoje dalyje nurodytam tikrinimo laikotarpiui;

I.  kadangi Taryboje, neformaliai dalyvavus Parlamentui, pasiektas susitarimas dėl įgyvendinimo reglamento, kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatų dėl ex ante įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą taikymo, dera su kalbamuoju deleguotuoju reglamentu;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 173, 2014 6 12, p. 190.

Teisinė informacija - Privatumo politika