Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2923(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0381/2014

Predkladané texty :

B8-0381/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/12/2014 - 8.5

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0109

Prijaté texty
PDF 227kWORD 55k
Štvrtok, 18. decembra 2014 - Štrasburg
Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: Príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií
P8_TA(2014)0109B8-0381/2014

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2014 nevzniesť námietku k delegovanému nariadeniu Komisie z 21.októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2014)07674),

–  so zreteľom na list Komisie z 18. novembra 2014, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci z 16. decembra 2014 adresovaný predsedovi Konferencie predsedov výborov,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012(1), najmä na jej článok 103 ods. 7 a 8 a článok 115 ods. 5.

–  so zreteľom na odporúčanie na rozhodnutie predložené Výborom pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na dohodu dosiahnutú v rámci Rady o vykonávacom nariadení, ktorým sa bližšie určujú jednotné podmienky uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o príspevky ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových situácií (COM(2014)0710),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v článku 130 smernice 2014/59/EÚ (smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk) sa členským štátom ukladá povinnosť uplatňovať vnútroštátne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s danou smernicou od 1. januára 2015;

B.  keďže v záujme uplatňovania smernice musia členské štáty zabezpečiť, aby sa príspevky od príslušných úverových inštitúcií a investičných firiem (ďalej len „inštitúcie“) povolených na ich území získavali prinajmenšom raz za rok (článok 103 ods. 1 smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk);

C.  keďže tieto príspevky sa majú upravovať podľa rizikového profilu inštitúcií v súlade s kritériami podrobne uvedenými v delegovanom akte Komisie;

D.  keďže článkom 103 ods. 7 smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk sa Komisii zveruje právomoc prijímať delegované akty s cieľom bližšie určiť koncepciu prispôsobovania príspevkov úmerne k rizikovému profilu inštitúcií, pričom zohľadní isté kritéria vymenované v danom článku;

E.  keďže 21. októbra 2014 Komisia v zmysle výkonu tejto zverenej právomoci prijala delegované nariadenie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií;

F.  keďže toto delegované nariadenie môže nadobudnúť účinnosť na konci kontrolného obdobia Parlamentu a Rady len v prípade, že Parlament ani Rada nevzniesli námietky, alebo ak pred skončením tohto obdobia Parlament aj Rada informovali Komisiu o tom, že nevznesú námietky; keďže kontrolné obdobie je v článku 115 ods. 5 smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk stanovené na tri mesiace od dátumu oznámenia, t. j. do 21. januára 2015, a môže byť predĺžené o ďalšie tri mesiace;

G.  keďže zabezpečenie bezproblémovej a včasnej implementácie rámca smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk do 1. januára 2015 si vyžaduje, aby vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií začali vyrátavať a vyberať príspevky do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií čo najskôr a každopádne najneskôr 1. januára 2015; keďže tento výpočet a zber príspevkov sa má uskutočniť v súlade s vyššie uvedeným delegovaným nariadením;

H.  keďže toto delegované nariadenie by preto malo vstúpiť do platnosti v roku 2014, pred uplynutím kontrolného obdobia uvedeného v odôvodnení F;

I.  keďže dohoda, ktorá bola dosiahnutá po neformálnom zapojení Parlamentu v rámci Rady, o vykonávacom nariadení, ktorým sa bližšie určujú jednotné podmienky uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o príspevky ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových situácií, je v súlade s uvedeným delegovaným nariadením;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia