Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2923(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0381/2014

Ingivna texter :

B8-0381/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/12/2014 - 8.5

Antagna texter :

P8_TA(2014)0109

Antagna texter
PDF 211kWORD 50k
Torsdagen den 18 december 2014 - Strasbourg
Beslut att inte invända mot en delegerad akt: förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution
P8_TA(2014)0109B8-0381/2014

Europaparlamentets beslut av den 18 december 2014 om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 21 oktober 2014 E Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 avseende förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2014)07674),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 18 november 2014, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 16 december 2014 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012(1), särskilt artiklarna 103.7, 103.8 och 115.5,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av överenskommelsen inom rådet om genomförandeförordningen om fatställande av enhetliga villkor för tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 vad gäller förhandsbidrag till den gemensamma resolutionsfonden (COM(2014)0710),

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 130 i direktiv 2014/59/EU (BRRD-direktivet) ska medlemsstaterna tillämpa de nationella bestämmelser som är nödvändiga för att följa det direktivet från och med den 1 januari 2015.

B.  För att tillämpa direktivet måste medlemsstaterna se till att bidrag samlas in minst en gång per år från berörda kreditinstitut och värdepappersföretag (nedan kallade institut) som är auktoriserade på deras territorium (artikel 103.1 i BRRD-direktivet).

C.  Bidragen ska justeras i förhållande till institutens riskprofil i enlighet med kriterier som anges i en delegerad akt från kommissionen.

D.  Artikel 103.7 i BRRD-direktivet ger kommissionen befogenhet att anta delegerade akter för att specificera begreppet bidragsjusteringar i förhållande till institutens riskprofil, med hänsyn till en del kriterier som räknas upp i den artikeln.

E.  För att ta fasta på denna befogenhet antog kommissionen den 21 oktober 2014 en delegerad förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 avseende förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution.

F.  Denna delegerade förordning kan träda i kraft först vid utgången av parlamentets och rådets granskningsperiod, om varken parlamentet eller rådet har gjort invändningar eller om både parlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. I artikel 115.5 i BRRD-direktivet fastställs granskningsperioden till tre månader efter delgivningsdagen, dvs. fram till den 21 januari 2015, och den kan förlängas med ytterligare tre månader.

G.  För att BRRD-ramen ska stå klar för friktionsfri och punktlig tillämpning den 1 januari 2015 måste de nationella resolutionsmyndigheterna börja beräkna och samla in bidragen till finansieringsarrangemangen för resolution så snart som möjligt och under alla omständigheter senast den 1 januari 2015. Beräkningen och insamlingen ska göras i enlighet med ovannämnda delegerade förordning.

H.  Den delegerade förordningen bör därför träda i kraft 2014, före utgången av den granskningsperiod som avses i skäl F.

I.  Överenskommelsen inom rådet om genomförandeförordningen om fastställande av enhetliga villkor för tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 vad gäller förhandsbidrag till den gemensamma resolutionsfonden, som nåddes sedan parlamentet kopplats in informellt, är förenlig med den delegerade förordningen.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 173, 12.6.2014, s. 190.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy