Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2816(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0042/2014

Indgivne tekster :

A8-0042/2014

Forhandlinger :

PV 17/12/2014 - 17
CRE 17/12/2014 - 17

Afstemninger :

PV 18/12/2014 - 10.1
CRE 18/12/2014 - 10.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0110

Vedtagne tekster
PDF 258kWORD 81k
Torsdag den 18. december 2014 - Strasbourg
Indgåelse af associeringsaftale mellem Den Europæiske Union på den ene sideog Georgien på den anden side
P8_TA(2014)0110A8-0042/2014

Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 18. december 2014 om udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE)2014/2816(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (09827/2014),

–  der henviser til associeringsaftalen ("aftalen") af 27. juni 2014 mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (17901/2013),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 217 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og stk. 7 og 8, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0129/2014),

–  der henviser til våbenhvileaftalen af 12. august 2008, der blev formidlet af EU og undertegnet af Georgien og Den Russiske Føderation, samt til gennemførelsesaftalen af 8. september 2008,

–  der henviser til fælleserklæringen fra topmødet i Prag den 7. maj 2009 i Det Østlige Partnerskab, topmødet i Warszawa den 30. september 2011 i Det Østlige Partnerskab og topmødet i Vilnius den 28.-29. november 2013 i Det Østlige Partnerskab,

–  der henviser til aftalerne mellem EU og Georgien om visumlempelser og tilbagetagelse, som trådte i kraft den 1. marts 2011,

–  der henviser til sin beslutning af 17. november 2011 med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Georgien(1),

–  der henviser til det fælles arbejdsdokument om implementeringen af EU's naboskabspolitik i Georgien - fremskridt i 2013 og henstillinger om foranstaltninger (årlig statusrapport) af 27. marts 2014 (SWD(2014)0072),

–  der henviser til sin førstebehandlingsholdning af 11. december 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk naboskabsinstrument(2),

–  der henviser til sin beslutning af 17. april 2014 om russisk pres på lande i Det Østlige Partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine(3),

–  der henviser til sin beslutning af 12. marts 2014 om vurdering og fastsættelse af prioriteringer for EU's forbindelser med landene i Det Østlige Partnerskab(4),

–  der henviser til Europarådets parlamentariske forsamlings rapport af 5. september 2014 om de demokratiske institutioners funktion i Georgien,

–  der henviser til Thomas Hammarbergs indsats som EU's særlige rådgiver for forfatningsreform og juridiske reformer og menneskerettigheder i Georgien, og dennes rapport og anbefalinger "Georgia in transition. Report on the human rights dimension: background, steps taken and remaining challenges" fra september 2013, og rapporten af 10. juli 2014 om opfølgningsmissionen,

–  der henviser til sin holdning af 16. april 2014 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om de generelle principper for Georgiens deltagelse i Unionens programmer(5),

–  der henviser til associeringsdagsordenen ("dagsordenen"), som vil erstatte ENP-handlingsplanen,

–  der henviser til artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 18. december 2014 om udkast til afgørelse(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, andet afsnit,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelser fra Udvalget om International Handel (A8-0042/2014),

A.  der henviser til, at der er bred national og tværpolitisk tilæslutning i Georgien til integration i Vesten, herunder med EU og NATO; der henviser til, at 69 % af Georgiens befolkning ifølge Det Nationale Demokratiske Institut for Internationale Anliggender tilslutter sig undertegnelsen af associeringsaftalen med Den Europæiske Union; der henviser til, at en sådan enighed bør virke som en dæmper på den nuværende polarisering af det politiske landskab, og skabe de nødvendige betingelser for en konstruktiv dialog mellem flertals- og mindretalsbevægelser;

B.  der henviser til, at parlamentsvalget i 2012 og præsidentvalget i 2013 i Georgien blev gennemført gnidningsløst og i overensstemmelse med europæiske standarder; der henviser til, at den fredelige og demokratiske magtoverdragelse efter disse valg var den første i Georgiens nyere historie og kunne tjene som eksempel for hele regionen;

C.  der henviser til, at Europa bør vise solidaritet med de lande, der genvandt deres frihed efter Sovjetunionens sammenbrud, og støtte deres suverænitet;

D.  der henviser til, at Rusland fortsat besætter de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvali-regionen/Sydossetien i strid med folkerettens grundlæggende normer og principper; der henviser til, at der har fundet etnisk udrensning og tvungne demografiske ændringer sted i de områder, der er under besættelsesstyrkernes kontrol, og at de bærer ansvaret for krænkelser af menneskerettighederne i disse områder, herunder krænkelser af retten til fri bevægelighed, mellemfolkelige kontakter og uddannelse på den enkeltes modersmål;

E.  der henviser til, at Georgien siden rosenrevolutionen har gjort betydelige fremskridt med hensyn til reformer og styrkelse af forbindelserne til EU; der henviser til, at Georgien som følge af de fremskridt, der er gjort med hensyn til reformer som fremmer menneskerettigheder og demokrati, har modtaget en ekstra økonomisk bevilling i henhold til Det Østlige Partnerskabsprogram for integration og samarbejde; der henviser til, at undertegnelsen af associeringsaftalen også er en klar anerkendelse af disse fremskridt såvel som af Georgiens ambitioner om og vilje til at gå i retning af Europa;

F.  der henviser til, at undertegnelsen af associeringsaftalerne mellem Den Europæiske Union og Georgien, Republikken Moldova og Ukraine fandt sted den 27. juni 2014 i forbindelse med Det Europæiske Råds møde i Bruxelles; der henviser til, at Europa-Parlamentets ratificering af associeringsaftalen med Georgien efter ratificeringen af aftalen med Republikken Moldova og Ukraine markerer afslutningen på en hel proces og samtidig åbner et nyt kapitel for så vidt angår disse landes ønske om og vilje til at rykke tættere på Den Europæiske Union;

G.  der henviser til, at der med Det Østlige Partnerskab i ENP-regi er skabt relevante politiske rammer for en uddybning af forbindelser, for en fremskyndelse af den politiske associeringsproces og for fremme af økonomisk integration mellem EU og Georgien, der er forbundet af stærke geografiske, historiske og kulturelle bånd, via støtte til politiske og samfundsøkonomiske reformer samt fremme af tilnærmelsen til EU;

H.  der henviser til, at regionale rammer, herunder Den Parlamentariske Euronest-Forsamling og EU's Sortehavssynergi, udgør yderligere fora for udveksling af erfaringer, information og bedste praksis vedrørende gennemførelsen af associeringsdagsordenen;

I.  der henviser til, at EU lægger vægt på, at Georgien har ret til at tiltræde en hvilken som helst international organisation eller alliance, så længe landet overholder folkeretten, og bekræfter sin uforbeholdne tilslutning til princippet om, at intet tredjeland har vetoret over et andet lands suveræne beslutninger vedrørende sådanne spørgsmål;

J.  der henviser til, at Parlamentet fuldt ud støtter visumliberalisering for Georgien som et umiddelbart tegn på tættere forbindelser mellem EU og Georgien og en direkte fordel for befolkningen;

K.  der henviser til, at aftalens indgåelse ikke er et mål i sig selv, men et led i en bredere proces, der skal bringe Georgien tættere på den europæiske virkelighed generelt i retlig, økonomisk, politisk og social henseende, og til, at gennemførelsen af aftalen er afgørende herfor;

L.  der henviser til, at associeringsaftalen mellem EU og Georgien – navnlig afsnittet om handel, der blev forhandlet inden for rammerne af Det Østlige Partnerskab i 2012 og 2013 - bl.a. er en af de mest ambitiøse frihandelsaftaler, som EU nogensinde har forhandlet med et tredjeland;

M.  der henviser til, at skabelsen af et vidtgående og bredt frihandelsområde (DCFTA) mellem EU og Georgien er en af de mest betydelige gensidige fordele ved aftalen; der henviser til, at vigtigheden af handel for vækst, jobskabelse, velfærd og stabilitet er indiskutabel;

N.  der henviser til, at Georgien ved oprettelsen af DCFTA'en med EU for at udvide sin adgang til EU's marked er nødt til at indgå bindende tilsagn om at tilpasse sine love og standarder med henblik på at respektere de fælles normer og værdier;

O.  der henviser til, at EU vil have fordel af mere uhindrede handelsstrømme og bedre investeringsvilkår i Georgien;

P.  der henviser til, at DCFTA'en omfatter flere foranstaltninger, der tager sigte på at reformere Georgiens handelslovgivning og handelsrelaterede politikker på linje med og på grundlag af gældende EU-ret, hvilket vil føre til en modernisering af landets økonomi og et bedre og mere forudsigeligt erhvervsklima, også for små og mellemstore virksomheder (SMV'er);

Q.  der henviser til, at EU ved at indrømme Georgien en GSP+-præferenceordning har givet landets økonomi betydelige fordele;

R.  der henviser til, at den midlertidige anvendelse af associeringsaftalen, som begyndte den 1. september 2014, bidrager til den hurtigere gennemførelse af associeringsdagsordenen;

S.  der henviser til, at Georgiens aktive deltagelse og engagement i fælles værdier og principper, herunder frihed, lighed, demokrati, pluralisme, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne, inspireret af en fælles vision om det enkelte menneskes enestående værdi, er en forudsætning for at fremme processen og gøre gennemførelsen af aftalen til en succes og sikre, at den har en bæredygtig indvirkning på udviklingen i landet;

T.  der henviser til, at stærkere politiske og økonomiske bånd vil give hele det europæiske kontinent større stabilitet, sikkerhed og velstand; der henviser til, at stærkere bånd med EU ikke bør udelukke eller afskære Georgien fra dets traditionelle, historiske, politiske og økonomiske bånd med andre lande i regionen, men derimod bør skabe betingelserne, der vil gøre det muligt for landet at udnytte hele sit potentiale fuldt ud;

U.  der henviser til, at Georgien er en vigtig del af forsyningskæden på det fælles energimarked, som bringer energiressourcer fra området omkring Det Kaspiske Hav til EU;

1.  glæder sig over undertegnelsen af associeringsaftalen, der er et vigtigt skridt fremad i forbindelserne mellem EU og Georgien, idet den udgør en forpligtelse med hensyn til den videre vej frem mod politisk associering og økonomisk integration; glæder sig ligeledes over den økonomiske støtte, der er givet til Georgien i 2014 i overensstemmelse med princippet om "flere penge for flere reformer"; understreger, at ratificeringen af aftalen ikke i sig selv er det endelige mål, og at den fuldstændige gennemførelse af denne så hurtigt som muligt er af afgørende betydning;

2.  glæder sig over det georgiske parlaments hurtige, enstemmige vedtagelse af aftalen og opfordrer medlemsstaterne til ligeledes hurtigt at ratificere aftalen;

3.  påpeger, at Georgien – ligesom enhver anden europæisk stat – i medfør af artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union har et europæisk fremtidsperspektiv og kan ansøge om at blive medlem af Unionen, såfremt landet overholder de demokratiske principper, respekterer de grundlæggende frihedsrettigheder og menneske- og mindretalsrettighederne samt sikrer retsstatsprincipperne;

4.  understreger, at aftalen omfatter hele Georgiens internationalt anerkendte territorium, og at den er til fordel for hele den georgiske befolkning og fungerer som en ramme for bæredygtig udvikling og demokrati i Georgien;

5.  opfordrer Georgien til at sikre, at reformerne forankres og rodfæstes dybt i den institutionelle ramme med henblik på at opbygge et samfund, som er karakteriseret ved pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og lighed mellem kvinder og mænd;

6.  understreger i denne forbindelse betydningen af en konstruktiv dialog på tværs af partierne – i en ånd af konsensusbaseret tilvalg af Europa – for vedtagelsen af de grundlæggende reformer og forpligtelser, der hidrører fra associeringsaftalen; opfordrer de politiske kræfter i Georgien til at undlade at benytte den "winner takes it all"-tilgang, som har karakteriseret de tidligere regeringer, for at overvinde den langvarige polarisering af det georgiske samfund;

7.  ser med tilfredshed på associeringsdagsordenen, som skaber en praktisk ramme for opnåelse af associeringsaftalens overordnede mål, og som bør fungere som en vejledende ramme for forbindelserne mellem EU og Georgien;

8.  understreger, at både Georgien og EU bør deltage i gennemførelsen af dagsordenen, og at prioriteterne i denne bør sikres passende faglig og finansiel støtte, så Georgien har midlerne til at fortsætte sine demokratiske og økonomiske reformer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at koordinere deres bistand og til at anvende dagsordenens prioriteter som retningslinjer ved programmeringen af finansiering til Georgien;

9.  opfordrer parterne til at identificere uddannelsesbehov med henblik på at sikre, at Georgien kan varetage sine forpligtelser i overensstemmelse med aftalen og dagsordenen;

10.  gentager sin støtte til Geogiens suverænitet og territoriale integritet og opfordrer til, at aftalens anvendelighed på og fordele for hele Georgiens internationalt anerkendte territorium sikres; opfordrer i denne forbindelse EU til fortsat at deltage aktivt i konfliktløsning gennem EU's særlige repræsentant for Sydkaukasus og krisen i Georgien, som medformand for Genèveforhandlingerne og gennem Den Europæiske Unions observatørmission (EUMM); opfordrer til mere beslutsomme bestræbelser for så vidt angår gennemgangen af de restriktive aspekter af loven om besatte områder med henblik på at maksimere fordelene ved aftalen og DCFTA'en;

11.  opfordrer Rusland til fuldt ud at respektere Georgiens suverænitet og territoriale integritet, samt ukrænkeligheden af dets internationalt anerkendte grænser, at omgøre sin beslutning om at anerkende uafhængigheden af Abkhasien og Tskhinvali-regionen/Sydossetien og at afslutte sin besættelse heraf og til tilsvarende at forpligte sig til ikke at anvende magt mod Georgien; fordømmer i den forbindelse indgåelsen af traktaten om alliance og strategisk partnerskab mellem de besatte områder af Abkhasien og Rusland; ser dette som et skridt fra Ruslands side til at fuldende en fuldstændig annektering af Abkhasien; udtrykker endvidere bekymring over, at en lignende "traktat" ligeledes kan indgås med de besatte områder af Tskhinvali-regionen/Sydossetien; opfordrer i den forbindelse Den Russiske Føderation til at trække den såkaldte traktat tilbage og opfylde sine forpligtelser i henhold til våbenhvileaftalen af 12. august 2008;

12.  glæder sig over de georgiske myndigheders nylige reformer med sigte på yderligere at styrke stabilitet, uafhængighed og effektivitet i de institutioner, der er ansvarlige for at sikre demokrati (navnlig retsinstitutioner), retsstatsforhold og god regeringsførelse, og med hensyn til at konsolidere systemet for beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder; gentager, at det er vigtigt at sikre, at magtens tre grene forbliver adskilt; opfordrer til en effektiv anvendelse af systemet med gensidig kontrol sammen med tilsynsmekanismer;

13.  noterer sig den indsats, de georgiske myndigheder har gjort på området demokratiske reformer, herunder håndtering af reformen af retsvæsenet og nødvendigheden af omhyggelig og fuldstændig efterforskning af alle påstande om krænkelse af menneskerettigheder; gentager, at reformen af retsvæsenet i Georgien fortsat er en prioritet for både Georgien og Den Europæiske Union; anerkender det grundlæggende princip om lighed for loven og garantien for proceduremæssige rettigheder; understreger behovet for at opbygge et håndhævelsesregister over sager, der retsforfølges, og domfældelser, som vil kunne bruges til at måle fremskridt; opfordrer til, at retspraksis gøres ensartet for at opnå et forudsigeligt retssystem og skabe tillid hertil i offentligheden; minder om, at den faktiske gennemførelse af strategien for reform af retsvæsenet bør fortsætte;

14.  understreger, at al retsforfølgning skal være gennemsigtig, forholdsmæssig og uden politisk motivation, og strengt bør overholde de efterforskningsmæssige procedurer og princippet om en retfærdig procedure og gennemføres under fuldstændig overholdelse af principperne om en retfærdig rettergang, som fastsat i den europæiske menneskerettighedskonvention; er fortsat bekymret over anklagemyndighedens manglende ansvarlighed og de uklare kriterier, efter hvilke anklagere og efterforskere udnævnes; minder om, at integritet og professionalisme skal være nøglekriteriet ved besættelse af sådanne stillinger;

15.  understreger, at det er nødvendigt for de georgiske myndigheder at forsøge at skabe national udsoning; udtrykker bekymring over, at adskillige embedsmænd, som har arbejdet for den tidligere regering, og nogle medlemmer af den nuværende opposition er blevet anklaget for overtrædelse af straffeloven og er fængslede eller varetægtsfængslede; udtrykker ligeledes bekymring over den mulige anvendelse af retssystemet til bekæmpelse af politiske modstandere, hvilket kan undergrave Georgiens europæiske kurs og de georgiske myndigheders indsats med hensyn til demokratiske reformer; minder om, at en værdifuld politisk opposition er af afgørende betydning for oprettelsen af et velafbalanceret og modent politisk system, som det Georgien tilstræber;

16.  erkender, at beskyldninger om tilfælde af såkaldt "selektiv justits" har haft en negativ indvirkning; opfordrer de georgiske myndigheder til at undgå at bruge retssystemet som et redskab for politiske hævnakter; opfordrer alle politiske kræfter i Georgien til at gøre sig yderst umage for at undgå beskyldninger fremover og samtidig gøre en seriøs indsats for at udrydde korruption og misbrug af offentligt embede;

17.  glæder sig over OSCE/ODIHR's rapport af 9. december 2014 om overvågning af retssager i Georgien og opfordrer den georgiske regering til at gøre betydelige bestræbelser på at følge op på de deri beskrevne mangler;

18.  bifalder Thomas Hammarbergs indsats som EU's særlige rådgiver og hans rapport "Georgia in Transition" og rapporten af 10. juli 2014 om opfølgningsbesøget; opfordrer de georgiske myndigheder til fuldt ud at gennemføre de anbefalinger, der er indeholdt i rapporten;

19.  fremhæver, at præsidentvalget i oktober 2013 af valgobservationsmissionen fra Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (OSCE/ODIHR) i det store hele blev set i et positivt lys og som det bedste i Georgiens historie siden uafhængigheden, idet det byggede på de lovende foranstaltninger ved parlamentsvalget i 2012; bemærker i denne forbindelse, at Parlamentets valgobservationsmission deltog;

20.  opfordrer Den Europæiske Union til at sikre synergi mellem de forskellige muligheder for støtte, som gives af Den Europæiske Demokratifond, Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder, stabilitetsinstrumentet og civilsamfundsfaciliteten, med henblik på at fremme processen i Georgien;

21.  opfordrer de georgiske myndigheder til fortsat at bekæmpe organiseret kriminalitet, korruption, svig og hvidvaskning af penge på alle niveauer og på alle områder af livet og til at udvikle et fuldt fungerende, tilstrækkeligt bemandet, uafhængigt retsvæsen, for bl.a. at øge offentlighedens tillid til retsvæsenet og at forsvare den lovlige økonomi; understreger endvidere vigtigheden af at afpolitisere den offentlige forvaltning med henblik på at gøre den mere effektiv og fri for politisk indblanding;

22.  anerkender Georgiens beslutsomhed og resultater i opbygningen af et frit samfund, baseret på retsstaten, demokrati og social pluralisme; henleder opmærksomheden på den stærke støtte til denne proces i det georgiske samfund; fremhæver betydningen af lovgivning, der forbyder forskelsbehandling, for at sikre lige rettigheder og beskyttelse af alle mindretal, navnlig etniske, religiøse og LGBT-mindretal; glæder sig over det georgiske parlaments vedtagelse af loven om bekæmpelse af forskelsbehandling og opfordrer til, at denne overholdes og gennemføres til fulde i overensstemmelse med ånd og bogstav i EU-retten og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; konstaterer, at dette er et vigtigt skridt i visumliberaliseringsprocessen; opfordrer de georgiske myndigheder til at gennemføre oplysningskampagner om emnet;

23.  noterer sig de foranstaltninger, som Georgien har truffet mod islamofobi og homofobi i overensstemmelse med sine internationale forpligtelser; understreger imidlertid nødvendigheden af på effektiv vis at stille gerningsmændene bag voldelige islamofobiske og homofobiske handlinger for retten;

24.  glæder sig over Georgiens indsats for at gennemføre visumlettelses- og tilbagetagelsesaftaler; glæder sig ligeledes over de betydelige fremskridt, der er gjort i visumdialogen; støtter en rettidig indførelse af en visumfri ordning for Georgien, når alle betingelser er opfyldt, som en konkret positiv udvikling til fordel for de georgiske borgere;

25.  opfordrer den georgiske regering til at skabe et gunstigt miljø for frie medier, der fremmer ytringsfrihed og mediepluralisme og til at tillade, at medierne rapporterer uafhængigt og objektivt uden politisk eller økonomisk pres; opfordrer i denne henseende til fuldstændig gennemførelse af loven om gennemsigtighed med hensyn til ejerskab af medierne;

26.  opfordrer regeringen til gøre fremskridt for så vidt angår retsstaten og adgang til retlig prøvelse ved at vedtage den nye lov om ungdomsretspleje i overensstemmelse med internationale standarder for at fremme adgang til retlig prøvelse for alle børn; understreger behovet for umiddelbare reformer af det sociale beskyttelsessystem for at mindske de voksende sociale uligheder, der især berører børn, hvilket afspejles i den stigende procentdel af børn, der lever under den nationale fattigdomsgrænse (27 % i 2013 sammenlignet med 25 % i 2011); og i ekstrem fattigdom (hhv. 6 % og 3,9 %) blandt den almindelige befolkning, der lever for under 1,25 USD om dagen;

27.  glæder sig over vedtagelsen af den nye arbejdsmarkedslov og understreger behovet for at gennemføre den og fortsat at forbedre arbejdsstandarder og social dialog med henblik på at overholde de arbejdsrettigheder og standarder, der er fastsat af Den Internationale Arbejdsorganisation;

28.  roser Georgiens beslutsomhed med hensyn til at tilstræbe tættere økonomiske forbindelser med EU ved at forpligte sig til dybtgående og vanskelige økonomiske reformer;

29.  lykønsker Georgien med at have formået at modstå ydre pres, bl.a. fra Rusland, og omdirigere sin eksport til nye markeder og tilskynder Georgien til også fremover at fortsætte ad denne vej; fordømmer den politik med økonomisk pres, som Rusland har benyttet over for Georgien forud for og efter undertegnelsen af DCFTA'en i juni 2014;

30.  er overbevist om, at DCFTA'en på lang sigt vil have en gavnlig indvirkning på Georgiens økonomi og dermed vil bidrage til at øge livskvaliteten for landets borgere;

31.  bemærker med tilfredshed, at Georgiens parlament ratificerede aftalen den 18. juli 2014, hvilket banede vej for en midlertidig anvendelse af DCFTA'en fra den 1. september 2014;

32.  opfordrer medlemsstaternes parlamenter til at ratificere associeringsaftalen, herunder DCFTA'en, snarest muligt, således at alle aftalens økonomiske og handelsmæssige bestemmelser kan træde fuldstændigt i kraft uden unødig forsinkelse;

33.  understreger, at DCFTA'ens succes afhænger af, at de tilsagn, der er givet i aftalen, gennemføres konsekvent af begge parter; opfordrer i denne forbindelse EU til at yde Georgien al den fornødne støtte, også med henblik på at lette udgifterne for Georgien på kort sigt; opfordrer medlemsstaterne til at dele deres knowhow inden for økonomiske reformer og tilnærmelse med Georgien;

34.  mener, at parlamentarisk kontrol er en grundlæggende betingelse for demokratisk støtte til EU's politikker; opfordrer derfor Kommissionen til at gøre det muligt for Parlamentet regelmæssigt og indgående at overvåge gennemførelsen af DCFTA'en på rettidig vis.

35.  opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge gennemførelsen af DCFTA' en med henblik på at forebygge social og miljømæssig dumping, navnlig i overgangsperioden for nogle sektorer;

36.  opfordrer Kommissionen til at yde mere bistand og eksperthjælp til civilsamfundsorganisationer i Georgien for at sætte til dem i stand til at føre det interne tilsyn med og sikre større ansvarlighed i forbindelse med de reformer, som regeringen har påbegyndt, og de forpligtelser, den har indgået, navnlig under aftalen og dagsordenen;

37.  opfordrer de georgiske myndigheder til at samarbejde med civilsamfundsorganisationer og NGO'er gennem en konsekvent dialog;

38.  bifalder Georgiens aktive deltagelse i krisestyringsoperationer inden for rammerne af EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at indbyde Georgien til de relevante manøvrer og øvelser;

39.  fremhæver, at EU's særlige repræsentant for Sydkaukasus og krisen i Georgien og EUMM har en særlig rolle i at bidrage til sikkerhed og stabilitet i de områder, der grænser op til Abkhasien og Sydossetien, og opfordrer til, at dens mandat forlænges ud over 2016; opfordrer ligeledes EU til at sikre, at EUMM tildeles et budget, der er tilstrækkeligt stort til, at den kan gennemføre sit mandat;

40.  finder det i den forbindelse beklageligt, at der ikke er gjort væsentlige fremskridt med Genève-drøftelserne på trods af de georgiske myndigheders bestræbelser på at engagere sig konstruktivt for at håndtere alle sikkerhedsmæssige og humanitære spørgsmål i de konfliktramte områder; opfordrer til en mere effektiv rolle for EU i processen; fordømmer på det kraftigste foranstaltningerne i forbindelse med den såkaldte grænsedragning langs med den administrative grænse med Abkhasien og Tskhinvali-regionen/Sydossetien, der har ført til udvidelsen af det besatte område til skade for Georgien, og som har haft katastrofale følger for lokalbefolkningen og hindrer tillidsskabelse;

41.  støtter de positive skridt, som den georgiske regering har taget mod forbedringen af forbindelserne med Rusland; opfordrer Rusland, som en vigtig aktør i regionen, til at engagere sig konstruktivt i at finde en fredelig løsning på konflikterne og især i Genève-drøftelserne, som fik mandat til at overvåge gennemførelsen af aftalen om våbenhvile af 12. august 2008 mellem Rusland og Georgien; mener, at alle bestemmelserne i våbenhvileaftalen skal respekteres fuldt ud af begge parter, især Ruslands forpligtelse til at trække alle sine militære styrker tilbage, og den bestemmelse, der fastsætter, at Rusland skal garantere EUMM fuld, ubegrænset adgang til løsrivelsesområderne i regionerne Abkhasien og Tskhnivali/Sydossetien; understreger behovet for, at flygtninge og internt fordrevne personer (IDP) kan vende tilbage til deres faste opholdssted på en sikker og værdig måde;

42.  understreger betydningen af at øge mellemfolkelige kontakter på alle niveauer i konfliktområderne med henblik på at skabe de nødvendige betingelser for en varig dialog og yderligere at fremme tillidsskabelsen med henblik på at fremskynde fredsprocessen og opnå forsoning mellem parterne;

43.  gentager sin overbevisning om, at associeringsprocessen ikke udgør en trussel mod Ruslands politiske og økonomiske interesser, og finder det beklageligt, at Ruslands ledelse betragter den som sådan; påpeger, at hvert enkelt land har al mulig ret til at træffe sine egne politiske valg, og at EU's forbindelse med de østlige partnere har til formål at sprede velstand og øge den politiske og sociale stabilitet, hvilket alle lande i regionen vil nyde godt af;

44.  påpeger, at ikrafttrædelsen af associeringsaftalen mellem EU og Georgien, den mulige inddragelse af Armenien i toldunionen og det faktum, at Aserbajdsjan fortsat er uden for alle de vigtigste økonomiske blokke, herunder WTO, kan svække de traditionelle økonomiske forbindelser i regionen. støtter fuldt ud den progressive differentiering inden for rammerne af Det Østlige Partnerskab, i den udstrækning det svarer til partnernes forskellige ambitions- og kapacitetsniveauer, men mener ikke desto mindre, at en regional tilgang er af afgørende betydning, for at EU kan bidrage effektivt til stabilitet og økonomisk udvikling i Sydkaukasus; opfordrer derfor Kommissionen til at bistå landene i regionen med at håndtere de mulige problemer, der kan opstå ved en sådan situation, og hjælpe Georgien med at gøre en fornyet indsats for at fremme nye samarbejdsformer i Sydkaukasus;

45.  henleder opmærksomheden på Georgiens afgørende beliggenhed for så vidt angår udviklingen af den sydlige korridor og passagen for olie-og gasledninger, som kan være af strategisk betydning for europæisk energisikkerhed; opfordrer i denne henseende til, at EU's miljømæssige standarder overholdes fuldt ud ved opførelse af energiinfrastrukturer; understreger desuden vigtigheden af, at energikilderne diversificeres, især med hensyn til vedvarende energikilder, og af at klimaændringspolitikker og -mål tilpasses EU's politikker og mål for dette område;

46.  opfordrer Kommissionen til nøje at bistå og overvåge de georgiske myndigheder i forbindelse med deres investeringsprogram for opførelse, rehabilitering og genopførelse af vandkraftanlæg og opfordrer dem indtrængende til fuldstændigt at overholde EU-standarder og -normer, navnlig med hensyn til miljøkonsekvensvurderingen af de større anlæg;

47.  understreger, at Europa-Parlamentets samarbejde med Georgiens parlament er vigtigt for overvågningen af aftalens og dagsordenens gennemførelse; mener, at aftalens ikrafttrædelse og skabelsen af nye institutionelle samarbejdsrammer, der omfatter associeringsrådet, kræver en lignende forbedring af situationen på parlamentarisk plan; er derfor af den opfattelse, at det er nødvendigt at skabe et særligt parlamentarisk associeringsudvalg EU-Georgien, eftersom forbindelserne med Armenien og Aserbajdsjan er af et andet omfang;

48.  opfordrer Georgien til at yde omfattende oplysninger vedrørende associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater, på den ene side, og Georgien, på den anden side, til det georgiske samfund, herunder områder i Abkhasien og Tskhinvali/Sydossetien, i samarbejde med EU's særlige repræsentant for Sydkaukasus og krisen i Georgien og EUMM;

49.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Georgiens regering og parlament.

(1) EUT C 153 E af 31.5.2013, s. 137.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0567.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0457.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0229.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0404.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0111.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik