Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0086(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0041/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0041/2014

Συζήτηση :

PV 17/12/2014 - 17
CRE 17/12/2014 - 17

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2014 - 10.2
CRE 18/12/2014 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0111

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 421kWORD 50k
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Συμφωνία Σύνδεσης με τη Γεωργία ***
P8_TA(2014)0111A8-0041/2014

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου (09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

(Έγκριση)

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09827/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου (17901/2013),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), το άρθρο 218 παράγραφος 7 και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0129/2014),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Νοεμβρίου 2011, που περιέχει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή, και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ - Γεωργίας(1),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2014(2) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0041/2014),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Γεωργίας.

(1) ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 137.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0110.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου