Seznam 
Přijaté texty
Středa, 16. července 2014 - Štrasburk
Jmenování čtyř členů Evropské komise
 Přijetí eura Litvou ke dni 1. ledna 2015 *
 Početní složení meziparlamentních delegací

Jmenování čtyř členů Evropské komise
PDF 201kWORD 37k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 16. července 2014, kterým se schvaluje jmenování Jyrki Katainena, Jacka Dominika, Ferdinanda Nelli Ferocia a Martine Reichertsové členy Komise (C8-0030/2014 - 2014/0803(NLE), C8-0083/2014 - 2014/0804(NLE), C8-0084/2014 - 2014/0805(NLE), C8-0085/2014 - 2014/0806(NLE))

Evropský parlament,

—  s ohledem na čl. 246 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

—  s ohledem na bod 6 rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí(1),

—  s ohledem na rezignaci Olliho Rehna, Janusze Lewandowského, Antonia Tajaniho a Viviane Redingové na funkci členů Evropské komise, kterou podali dne 30. června 2014,

—  s ohledem na dopisy Rady ze dne 20. června 2014 a 2. července 2014, kterými Rada konzultovala Evropský parlament ve věci rozhodnutí o jmenování čtyř nových členů Komise, které má být přijato po vzájemné dohodě s předsedou Komise (C8-0030/2014, C8-0083/2014, C8-0084/2014, C8-0085/2014),

—  s ohledem na slyšení kandidátů na komisaře vedené dne 14. července 2014 ve Výboru pro hospodářství a měnu, Výboru pro rozpočet společně s Výborem pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci společně s Výborem pro právní záležitosti a Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví, a na hodnotící zprávy těchto výborů vypracované po těchto slyšeních,

—  s ohledem na článek 118 a přílohu XVI jednacího řádu,

1.  schvaluje jmenování Jyrki Katainena, Jacka Dominika, Ferdinanda Nelli Ferocia a Martine Reichertsové členy Komise na zbývající funkční období Komise do 31. října 2014;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi a vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.


Přijetí eura Litvou ke dni 1. ledna 2015 *
PDF 217kWORD 44k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. července 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o přijetí eura Litvou ke dni 1. ledna 2015 (COM(2014)0324 – C8-0026/2014 – 2014/0170(NLE))
P8_TA(2014)0004A8-0001/2014

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2014)0324),

–  s ohledem na čl. 140 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0026/2014),

–  s ohledem na konvergenční zprávu Komise za rok 2014 (COM(2014)0326) a na konvergenční zprávu Evropské centrální banky z června 2014,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o rozšíření eurozóny(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 20. června 2007 o zlepšení způsobu konzultace Parlamentu v postupech týkajících se rozšíření eurozóny(2),

–  s ohledem na článek 100 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0001/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Litva se poprvé pokusila zavést euro v roce 2006; vzhledem k tomu, že dne 25. února 2013 se litevská vláda usnesla, že bude usilovat o přijetí eura k 1. lednu 2015, a že dne 17. dubna 2014 přijal litevský parlament (Seimas) velkou většinou hlasů zákon o přijetí eura Litvou;

B.  vzhledem k tomu, že právní podmínky k přijetí eura jsou stanoveny v článku 140 Smlouvy o fungování Evropské unie a v Protokolu č. 13 o konvergenčních kritériích, a vzhledem k tomu, že je třeba splnit následující čtyři konvergenční kritéria: dosažení vysokého stupně cenové stability, dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí, dodržování normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem směnných kurzů Evropského měnového systému a stálost konvergence dosažené členským státem a jeho účasti v mechanismu směnných kurzů, která se odráží v úrovních dlouhodobých úrokových sazeb;

C.  vzhledem k tomu, že během 7. volebního období Evropského parlamentu přijal Hospodářský a měnový výbor na schůzi konané dne 7. dubna 2014 zprávu o přijetí eura Litvou velkou většinou hlasů, v níž přijetí eura v této zemi podpořil;

D.  vzhledem k tomu, že podle konvergenční zprávy, kterou dne 4. června 2014 zveřejnila Evropská centrální banka, splňuje Litva všechna konvergenční kritéria;

E.  vzhledem k tomu, že euro je měnou Unie a že v zásadě všechny členské státy, které splňují konvergenční kritéria, jsou povinny euro přijmout a že z této povinnosti mají výjimku pouze Dánsko a Spojené království;

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  souhlasí s tím, aby Litva k 1. lednu 2015 přijala euro;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vítá skutečnost, že podle konvergenční zprávy Komise, která se vztahuje na období jednoho roku končící dubnem 2014, činila průměrná míra inflace v Litvě 0,6 %, čímž Litva splnila konvergenční kritérium týkající se cenové stability;

5.  vítá skutečnost, že podle konvergenční zprávy Komise za referenční rok 2013 činil rozpočtový schodek Litvy 2,1 % a míra zadlužení 39,4 % hrubého domácího produktu, čímž Litva splnila konvergenční kritérium týkající se dlouhodobě udržitelného stavu veřejných financí;

6.  vítá skutečnost, že podle konvergenční zprávy Komise nebyl během dvouletého posuzovacího období směnný kurz litevského litasu vůči euru vystaven žádným tlakům, a Litva tak splňuje konvergenční kritérium týkající se dodržování normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem směnných kurzů Evropského měnového systému;

7.  vítá skutečnost, že podle konvergenční zprávy Komise v referenčním období od května 2013 do dubna 2014 dosahovaly dlouhodobé úrokové sazby průměrně 3,6 %, a že Litva tak splňuje konvergenční kritérium týkající se stálosti konvergence;

8.  vítá skutečnost, že podle konvergenční zprávy Komise jsou litevské právní předpisy zcela v souladu s povinností slučitelnosti podle článku 131 Smlouvy o fungování Evropské unie;

9.  v této souvislosti zejména vítá soulad zákona o litevské centrální bance (Lietuvos bankas) se zásadou nezávislosti centrálních bank stanovenou v článku 130 Smlouvy o fungování Evropské unie, která je ve stejné podobě obsažena v článku 7 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky;

10.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

11.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, Evropské centrální bance, Euroskupině a vládám členských států.

(1) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 249.
(2) Úř. věst. C 146 E , 12.6.2008, s. 251.


Početní složení meziparlamentních delegací
PDF 209kWORD 40k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 16. července 2014 o početním složení meziparlamentních delegací (2014/2704(RSO))
P8_TA(2014)0005B8-0003/2014

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Konference předsedů,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 12. března 2014 o počtu meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených parlamentních výborech a delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a v mnohostranných parlamentních shromážděních(1),

–  s ohledem na článek 212 jednacího řádu,

1.  rozhodl stanovit početní složení níže uvedených meziparlamentních delegací následovně:

   a) Evropa, západní Balkán a Turecko
     Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie: 13 členů
     Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko: 25 členů
     Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru: 17 členů
     Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko: 15 členů
     Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie: 14 členů
     Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora: 14 členů
     Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem: 13 členů
   b) Rusko a státy Východního partnerství
     Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko: 31 členů
     Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina: 16 členů
     Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko: 14 členů
     Delegace pro vztahy s Běloruskem: 12 členů
     Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie: 18 členů
   c) Maghreb, Mašrek, Izrael a Palestina
     Delegace pro vztahy:
   s Izraelem: 18 členů
   s Palestinskou legislativní radou: 18 členů
   se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií: 18 členů
   se zeměmi Mašreku: 18 členů
   d) Arabský poloostrov, Irák a Írán
     Delegace pro vztahy:
   s Arabským poloostrovem: 15 členů
   s Irákem: 8 členů
   s Íránem: 12 členů
   e) Severní, Střední a Jižní Amerika
     Delegace pro vztahy:
   se Spojenými státy: 58 členů
   s Kanadou: 16 členů
   s Brazilskou federativní republikou 14 členů
   se zeměmi Střední Ameriky: 15 členů
   se zeměmi Andského společenství: 12 členů
   s Mercosurem: 19 členů
     Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko: 14 členů
     Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile: 15 členů
     Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU: 15 členů
   f) Asie/Tichomoří
     Delegace pro vztahy:
   s Japonskem: 24 členů
   s Čínskou lidovou republikou: 37 členů
   s Indií: 24 členů
   s Afghánistánem: 8 členů
   se zeměmi jižní Asie: 15 členů
   se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN): 26 členů
   s Korejským poloostrovem: 12 členů
   s Austrálií a Novým Zélandem: 12 členů
     Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem: 19 členů
   g) Afrika
     Delegace pro vztahy:
   s Jihoafrickou republikou: 16 členů
   s Panafrickým parlamentem: 12 členů
   h) Mnohostranná shromáždění
     Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: 78 členů
     Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: 49 členů
     Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: 75 členů
     Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: 60 členů
     Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO: 10 členů

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí pro informaci Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2014)0217.

Právní upozornění - Ochrana soukromí