Rodyklė 
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2014 m. liepos 16 d. - Strasbūras
Keturių Europos Komisijos narių skyrimas
 Euro įvedimas Lietuvoje 2015 m. sausio 1 d. *
 Tarpparlamentinių delegacijų narių skaičius

Keturių Europos Komisijos narių skyrimas
PDF 195kWORD 37k
2014 m. liepos 16 d. Europos Parlamento sprendimas dėl keturių Europos Komisijos narių skyrimo patvirtinimo: Jyrki Katainen, Jacek Dominik, Ferdinando Nelli Feroci ir Martine Reicherts (C8-0030/2014 - 2014/0803(NLE), C8-0083/2014 - 2014/0804(NLE), C8-0084/2014 - 2014/0805(NLE), C8-0085/2014 - 2014/0806(NLE))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 246 straipsnio antrą dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių(1) 6 punktą,

–  atsižvelgdamas į Olli Rehn, Janusz Lewandowski, Antonio Tajani ir Viviane Reding įteiktus atsistatydinimo iš Komisijos narių pareigų nuo 2014 m. birželio 30 d. pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. birželio 20 d. ir liepos 2 d. laiškus, kuriais Taryba konsultavosi su Parlamentu dėl sprendimo dėl keturių Komisijos narių skyrimo, kurį Taryba turi priimti bendru sutarimu su Komisijos pirmininku (C8-0030/2014, C8-0083/2014, C8-0084/2014, C8-0085/2014),

–  atsižvelgdamas į paskirtųjų Komisijos narių 2014 m. liepos 14 d. klausymus, kuriuos surengė Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas, Biudžeto komitetas kartu su Biudžeto kontrolės komitetu, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas, Piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas kartu su Teisės reikalų komitetu, bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas, ir po tų klausymų parengtus vertinimo pranešimus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnį ir XVI priedą,

1.  patvirtina, kad Jyrki Katainen, Jacek Dominik, Ferdinando Nelli Feroci ir Martine Reicherts skiriami Komisijos nariais likusiam Komisijos kadencijos laikui iki 2014 m. spalio 31 d.;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL L 304, 2010 11 20, p. 47.


Euro įvedimas Lietuvoje 2015 m. sausio 1 d. *
PDF 214kWORD 44k
2014 m. liepos 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl euro įvedimo Lietuvoje 2015 m. sausio 1 d. (COM(2014)0324 – C8-0026/2014 – 2014/0170(NLE))
P8_TA(2014)0004A8-0001/2014

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2014)0324),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0026/2014),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. Komisijos konvergencijos ataskaitą (COM(2014)0326) ir į 2014 m. birželio mėn. Europos Centrinio Banko pranešimą apie konvergenciją,

—  atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl euro zonos plėtros(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 20 d. rezoliuciją dėl konsultacijų su Europos Parlamentu metodo gerinimo euro zonos plėtros procedūros metu(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0001/2014),

A.  kadangi pirmą kartą Lietuva bandė įsivesti eurą 2006 m., kadangi 2013 m. vasario 25 d. Lietuvos Vyriausybė priėmė sprendimą siekti įsivesti eurą 2015 m. sausio 1 d. ir kadangi 2014 m. balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos Seimas didele balsų dauguma priėmė Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą;

B.  kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 140 straipsnyje ir Protokole Nr. 13 dėl konvergencijos kriterijų nustatytos teisinės euro įvedimo sąlygos; kadangi reikia atitikti šiuos keturis konvergencijos kriterijus: didelį kainų stabilumą, valstybės finansinės padėties tvarumą, Europos pinigų sistemos valiutos kurso mechanizmo nustatytų normalių svyravimo ribų laikymąsi ir valstybės narės pasiektą konvergencijos ir jos dalyvavimo valiutos kurso mechanizme patvarumą, kurį atspindi ilgalaikių palūkanų normos;

C.  kadangi 7-osios Parlamento kadencijos Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 2014 m. balandžio 7 d. posėdyje didele balsų dauguma priėmė pranešimą dėl euro įvedimo Lietuvoje ir taip pritarė euro įvedimui Lietuvoje;

D.  kadangi Lietuva, remiantis 2014 m. birželio 4 d. Europos Centrinio Banko paskelbtu pranešimu apie konvergenciją, atitinka visus konvergencijos kriterijus;

E.  kadangi euras yra Sąjungos valiuta ir kadangi iš principo visos valstybės narės, atitinkančios konvergencijos kriterijus, privalo įsivesti eurą, ir tik Danijai ir Jungtinei Karalystei taikoma galimybės pasirinkti sąlyga;

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  pritaria tam, kad Lietuva 2015 m. sausio 1 d. įsivestų eurą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  palankiai vertina tai, kad Komisijos konvergencijos ataskaitoje nurodoma, kad vidutinė vienų metų laikotarpio, pasibaigusio 2014 m. balandžio mėn., infliacija Lietuvoje siekė 0,6 proc., taigi Lietuva atitinka kainų stabilumo konvergencijos kriterijų;

5.  palankiai vertina tai, kad Komisijos konvergencijos ataskaitoje nurodoma, kad ataskaitiniais 2013 metais biudžeto deficitas sudarė 2,1 proc., o valdžios sektoriaus skola – 39,4 proc. bendrojo vidaus produkto, taigi Lietuva atitinka valstybės finansinės padėties tvarumo konvergencijos kriterijų;

6.  palankiai vertina tai, kad Komisijos konvergencijos ataskaitoje nurodoma, kad per dvejų metų vertinimo laikotarpį nebuvo didelių lito ir euro kurso svyravimų, taigi Lietuva atitinka Europos pinigų sistemos valiutos kurso mechanizmo nustatytų normalių svyravimo ribų laikymosi konvergencijos kriterijų;

7.  palankiai vertina tai, kad Komisijos konvergencijos ataskaitoje nurodoma, kad ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2013 m. gegužės mėn. iki 2014 m. balandžio mėn. vidutinės ilgalaikės palūkanų normos Lietuvoje buvo 3,6 proc., taigi Lietuva atitinka konvergencijos patvarumo kriterijų;

8.  palankiai vertina tai, kad, remiantis Komisijos konvergencijos ataskaita, Lietuvos teisės aktai visiškai suderinti su SESV 131 straipsnyje nustatyta atitikties užtikrinimo prievole;

9.  atsižvelgdamas į tai, ypač palankiai vertina tai, kad Lietuvos banko įstatymas atitinka centrinio banko nepriklausomumo principą, nustatytą SESV 130 straipsnyje ir įtrauktą į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 7 straipsnį;

10.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

11.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, Europos Centriniam Bankui, Euro grupei ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL C 298E, 2006 12 8, p. 249.
(2) OL C 146E, 2008 6 12, p. 251.


Tarpparlamentinių delegacijų narių skaičius
PDF 280kWORD 42k
2014 m. liepos 16 d. Europos Parlamento sprendimas dėl tarpparlamentinių delegacijų narių skaičiaus (2014/2704(RSO))
P8_TA(2014)0005B8-0003/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymą dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. kovo 12 d. sprendimą dėl tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose ir delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičiaus(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 212 straipsnį,

1.  nusprendžia toliau išdėstyta tvarka nustatyti šių tarpparlamentinių delegacijų narių skaičių:

   a) Europa, Vakarų Balkanai ir Turkija
     Delegacija ES ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete: 13 narių;
     Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete: 25 nariai;
     Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete: 17 narių;
     Delegacija ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete: 15 narių;
     Delegacija ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete: 14 narių;
     Delegacija ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete: 14 narių;
     Delegacija ryšiams su Bosnija ir Hercegovina ir Kosovu: 13 narių;
   b) Rusija ir Rytų partnerystės šalys
     Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: 31 narys;
     Delegacija ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: 16 narių;
     Delegacija ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: 14 narių;
     Delegacija ryšiams su Baltarusija: 12 narių;
     Delegacija ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano, ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose: 18 narių;
   c) Magribas, Mašrekas, Izraelis ir Palestina
     Delegacijos ryšiams su:
   Izraeliu: 18 narių;
   Palestinos įstatymų leidžiamąja taryba: 18 narių;
   Magribo šalimis ir Arabų Magribo sąjunga: 18 narių;
   Mašreko šalimis: 18 narių;
   d) Arabijos pusiasalis, Irakas ir Iranas
     Delegacijos ryšiams su:
   Arabijos pusiasaliu: 15 narių;
   Iraku: 8 nariai;
   Iranu: 12 narių;
   e) Šiaurės ir Pietų Amerika
     Delegacijos ryšiams su:
   Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: 58 nariai;
   Kanada: 16 narių;
   Brazilijos Federacine Respublika: 14 narių;
   Centrinės Amerikos šalimis: 15 narių;
   Andų bendrijos šalimis: 12 narių;
   Mercosur: 19 narių;
     Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete: 14 narių;
     Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete: 15 narių;
     Delegacija CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete. 15 narių;
   f) Azijos ir Ramiojo vandenyno šalys
     Delegacijos ryšiams su:
   Japonija: 24 nariai;
   Kinijos Liaudies Respublika: 37 nariai;
   Indija: 24 nariai;
   Afganistanu: 8 nariai;
   Pietų Azijos šalimis: 15 narių;
   Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN): 26 nariai;
   Korėjos pusiasaliu: 12 narių;
   Australija ir Naująja Zelandija: 12 narių;
     Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano, ES ir Tadžikistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu ir Mongolija: 19 narių;
   g) Afrika
     Delegacijos ryšiams su:
   Pietų Afrika: 16 narių;
   Panafrikos Parlamentu: 12 narių;
   h) Daugiašalės asamblėjos
     Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: 78 nariai;
     Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: 49 nariai;
     Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinėje asamblėjoje: 75 nariai;
     Delegacija parlamentinėje asamblėjoje EURONEST: 60 narių;
     Delegacija ryšiams su NATO parlamentine asamblėja: 10 narių;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tos dienos tekstai, P7_TA(2014)0217.

Teisinė informacija - Privatumo politika