Indeks 
Teksty przyjęte
Środa, 17 września 2014 r. - StrasburgWersja ostateczna
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2014/000 TA 2014 - pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2014/001 EL/Nutriart - Grecja
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2012/010 RO/MECHEL - Rumunia
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/003 ES/działalność usługowa związana z wyżywieniem w Aragonii - Hiszpania
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction - Niderlandy
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/010 ES/Castilla y Léon - Hiszpania

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2014/000 TA 2014 - pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
PDF 464kWORD 78k
Rezolucja
Załącznik
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach finansowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/000 TA 2014 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD))
P8_TA(2014)0016A8-0003/2014

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0366 – C8-0031/2014),

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dni 28–29 czerwca 2012 r. dotyczące Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia,

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dni 7–8 lutego 2013 r.,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0003/2014),

A.  mając na uwadze, że Unia utworzyła instrumenty legislacyjne i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom ponoszącym konsekwencje istotnych zmian w strukturze światowego handlu, dramatycznie pogłębionych przez kryzys gospodarczy, finansowy i społeczny, oraz z myślą o ułatwieniu im reintegracji na rynku pracy;

B.  mając na uwadze, że kwota 330 000 EUR, którą Komisja proponuje uruchomić na pomoc techniczną w 2014 r., jest poniżej maksymalnego limitu w wysokości 0,5 % maksymalnej rocznej kwoty EFG (150 mln EUR w cenach z 2011 r.), jak określono w art. 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG;

C.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być odpowiednia i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG;

D.  mając na uwadze, że w wyniku audytu wewnętrznego Komisji zasugerowano usprawnienie i zabezpieczenie funkcjonowania bazy danych EFG, do czego niezbędne jest doświadczenie personelu zewnętrznego;

E.  mając na uwadze, że maksymalnie 0,5 % rocznej kwoty EFG można co roku przeznaczyć na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji, aby sfinansować przygotowywanie, monitorowanie, gromadzenie danych i tworzenie bazy wiedzy, wsparcie administracyjne i techniczne, działalność informacyjną i komunikacyjną, jak również audyt, kontrolę oraz działania związane z oceną, niezbędne do wdrażania rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z art. 11 ust. 1 tego rozporządzenia; mając na uwadze, że pomoc techniczna obejmuje również dostarczanie państwom członkowskim oraz europejskim i krajowym partnerom społecznym informacji i wskazówek dotyczących wykorzystywania, monitorowania i oceny EFG, zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG;

F.  mając na uwadze, że wydatki na pomoc zewnętrzną w roku 2014 są znacznie mniejsze niż w roku poprzednim, również z uwagi na to, że nie przewidziano udostępniania funduszy na oceny;

G.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG Komisja ma obowiązek stworzenia strony internetowej dostępnej we wszystkich językach Unii, udostępniającej informacje o wnioskach i podkreślającej rolę Parlamentu i Rady w procedurze budżetowej;

H.  mając na uwadze, że końcowy etap oceny ex-post EFG (2007–2013) przeprowadzono w 2013 r.;

I.  mając na uwadze, że na podstawie tych artykułów Komisja złożyła wniosek o uruchomienie EFG na pokrycie wydatków związanych z pomocą techniczną w celu monitorowania otrzymanych wniosków, w związku z którymi wypłacono środki, oraz zaproponowanych i wdrożonych działań, a także w celu poszerzenia strony internetowej i tłumaczenia nowych elementów na wszystkie języki unijne, zwiększenia rozpoznawalności EFG, drukowania publikacji i tworzenia narzędzi audiowizualnych, utworzenia bazy wiedzy, udzielania wsparcia administracyjnego i technicznego państwom członkowskim i władzom regionalnym oraz aby nie występować o środki na ocenę w 2014 r.;

J.  mając na uwadze, że zrealizowane dotychczas wnioski o uruchomienie środków z EFG są źródłem dużej ilości danych jakościowych i ilościowych dotyczących wpływu EFG na szanse na zatrudnienie pracowników zwolnionych z powodu skutków globalizacji lub kryzysu finansowego i gospodarczego;

K.  mając na uwadze, że wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności określone w rozporządzeniu w sprawie EFG;

L.  mając na uwadze, że koszty działalności informacyjnej w 2014 r. zostały znacznie ograniczone;

M.  mając na uwadze, że grupa robocza ds. EFG często podkreślała konieczność zapewnienia lepszej widoczności EFG jako wspólnotowego instrumentu solidarności ze zwolnionymi pracownikami;

N.  mając na uwadze, że trwają przygotowania do włączenia EFG do elektronicznego systemu wymiany informacji (SFC2014);

O.  mając na uwadze, że udzielając pomocy technicznej państwom członkowskim, Komisja wspiera i promuje wykorzystanie EFG przez dostarczanie informacji o wnioskach oraz rozpowszechnianie najlepszych praktyk w państwach członkowskich;

1.  zgadza się na zaproponowane przez Komisję środki, które będą finansowane jako pomoc techniczna zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 oraz art. 12 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia w sprawie EFG;

2.  przypomina o znaczeniu tworzenia sieci kontaktów i wymiany informacji na temat EFG; w związku z tym popiera finansowanie grupy eksperckiej osób do kontaktu w sprawie EFG oraz inne działania w zakresie budowania sieci kontaktów między państwami członkowskimi, w tym tegoroczne seminarium umożliwiające nawiązywanie kontaktów między osobami zajmującymi się EFG i poświęcone wdrażaniu funduszu; podkreśla potrzebę dalszego zacieśniania wzajemnych kontaktów wszystkich osób zajmujących się wnioskami w sprawie EFG, w tym zwłaszcza partnerów społecznych i zainteresowanych stron na szczeblu regionalnym i lokalnym, w celu osiągnięcia jak największego efektu synergii;

3.  zauważa, że koszty działalności informacyjnej w 2014 r. zostały znacznie ograniczone; podkreśla, że istotne jest, aby nie wpłynęło to negatywnie na produkcję i dystrybucję wystarczającej ilości materiałów informacyjnych oraz niezbędnych wskazówek dotyczących rozporządzenia w sprawie EFG w pierwszym roku od rozpoczęcia jego stosowania;

4.  zachęca Komisję, aby jeszcze bardziej zintensyfikowała prace nad standardowymi procedurami dla uproszczenia wniosków, szybszego ich rozpatrywania i lepszej sprawozdawczości w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego państw członkowskich; zaleca Komisji zwiększenie widoczności EFG w dalszych działaniach;

5.  podkreśla znaczenie zwiększenia ogólnej świadomości na temat EFG i jego widoczności; przypomina państwom członkowskim składającym wniosek o ich roli w upowszechnianiu działań finansowanych z EFG wśród zainteresowanych beneficjentów, władz, partnerów społecznych, mediów i ogółu społeczeństwa, jak stanowi art. 12 rozporządzenia w sprawie EFG;

6.  zwraca uwagę na fakt, że Komisja udostępni drukowany nakład oceny ex-post EFG oraz publikacje on-line;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że końcowy etap oceny ex-post EFG (2007–2013) przeprowadzono w 2013 r.; wzywa do opublikowania oceny końcowej w terminie ustanowionym w art. 17 poprzedniego rozporządzenia w sprawie EFG (rozporządzenie (WE) nr 1927/2006);

8.  wzywa współustawodawców do wprowadzenia postanowień szczegółowych ułatwiających uruchamianie EFG w państwach członkowskich będących pod szczególną presją społeczną, gospodarczą i finansową;

9.  zwraca uwagę na fakt, że Komisja już w 2011 r. rozpoczęła prace nad formularzem elektronicznego wniosku oraz nad standardowymi procedurami w celu uproszczenia wniosków, szybszego ich rozpatrywania i poprawy sprawozdawczości; odnotowuje ponadto przygotowania do włączenia EFG do elektronicznego systemu wymiany informacji (SFC2014); zwraca się do Komisji, by przedstawiła postępy poczynione w wyniku wykorzystania pomocy technicznej w latach 2011–2013;

10.  głęboko ubolewa, że Komisja należycie nie przeanalizowała skuteczności stosowania kryterium odstępstwa związanego z kryzysem, zwłaszcza mając na względzie fakt, że te przypadki wsparcia z EFG nie zostały należycie uwzględnione podczas przeglądu ramowego EFG; ubolewa jednak nad tym, że wyniki tej oceny nie były dostępne odpowiednio wcześnie, tak by można je było uwzględnić w dyskusji nad rozporządzeniem dotyczącym EFG na lata 2014–2020, w szczególności w odniesieniu do skuteczności stosowania kryterium odstępstwa związanego z kryzysem; wciąż uważa, że należy to uwzględnić przy przyszłej ocenie EFG; wzywa współustawodawców, aby rozważyli niezwłoczne przywrócenie tego środka, zwłaszcza w kontekście nadzwyczajnej sytuacji społecznej w szeregu państw członkowskich;

11.  przypomina o znaczeniu tworzenia sieci kontaktów i wymiany informacji na temat EFG, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów rozporządzenia w sprawie EFG; popiera zatem finansowanie grupy eksperckiej osób do kontaktu w sprawie EFG; wzywa Komisję do zapraszania Parlamentu na posiedzenia grupy eksperckiej i seminaria na mocy odnośnych postanowień porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską(4); podkreśla ponadto znaczenie nawiązywania kontaktów z wszystkimi osobami zajmującymi się wnioskami w sprawie EFG, w tym z partnerami społecznymi;

12.  wzywa państwa członkowskie do korzystania z możliwości wymiany najlepszych wzorców oraz do uczenia się szczególnie od tych państw członkowskich oraz organów regionalnych i lokalnych, które uruchomiły już krajowe sieci informacji na temat EFG z udziałem partnerów społecznych i zainteresowanych stron na szczeblu lokalnym i regionalnym, tak aby posiadać już dobrą strukturę pomocy w razie wystąpienia sytuacji objętych zakresem EFG; wskazuje na potrzebę zapewnienia niezależnego i łatwego dostępu do wsparcia dla podmiotów regionalnych, aby wdrożyć podejście oddolne, sprzyjając lokalnym rozwiązaniom na szczeblu regionalnym w razie wystąpienia sytuacji objętych zakresem EFG;

13.  zwraca się do państw członkowskich i wszystkich zaangażowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy przepisów proceduralnych i budżetowych w celu szybszego uruchamiania EFG; zwraca w związku z tym uwagę na ulepszoną procedurę, wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszenie uwalniania dotacji, mającą na celu przedstawianie Parlamentowi i Radzie sporządzonej przez Komisję oceny dotyczącej kwalifikowalności wniosku EFG równocześnie z wnioskiem o uruchomienie funduszu; odnotowuje przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG, które umożliwi większą skuteczność, przejrzystość, rozliczalność i widoczność EFG;

14.  jest przekonany, że wydatki Unii powinny być ściśle badane pod kątem gospodarności; zwraca się do Komisji o jasne przedstawienie wartości dodanej w postaci wymiernych efektów, wynikającej z utworzenia w budżecie odrębnej pozycji na EFG;

15.  z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie celów i kryteriów w rozporządzeniu w sprawie EFG wprowadzonym w grudniu 2013 r. w celu uwzględnienia i ułatwienia składania wniosków z regionów i państw o mniejszej gęstości zaludnienia; głęboko ubolewa nad tym, że środek ten ma charakter wyjątkowy i jest ograniczony progiem maksymalnie 15 % maksymalnej rocznej kwoty EFG, choć te regiony znacznie bardziej odczuwają skutki światowego kryzysu społecznego, gospodarczego i finansowego;

16.  z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie zakresu EFG w odniesieniu do kwalifikujących się beneficjentów, a mianowicie osób samozatrudnionych, oraz świadczenie zindywidualizowanych usług współfinansowanych przez EFG na rzecz pewnej liczby młodych ludzi niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się, którzy nie przekroczyli 25 roku życia lub, w przypadku gdy państwa członkowskie tak postanowią, 30 roku życia; niemniej jednak uważa, że skuteczność EFG wzrosłaby i miałby on znacznie większe oddziaływanie, gdyby ogólny próg wynosił 200 pracowników zamiast 500;

17.  w związku z rozszerzeniem celów, kryteriów i zakresu kwalifikujących się beneficjentów EFG nalega na konieczność podwyższenia poziomu środków dostępnych dla EFG, zarówno w zakresie zobowiązań, jak i płatności, co najmniej do poziomu z 2013 r., to znaczy do co najmniej 500 mln EUR, co jest w pełni zgodne z określonymi przez Unię priorytetami politycznymi dotyczącymi promowania inwestycji na rzecz wzrostu i zatrudnienia; ponadto przypomina Radzie o stanowisku Parlamentu, zgodnie z którym należy rozważyć włączenie EFG do budżetu Unii w kontekście przeglądu WRF na lata 2014–2020, zgodnie z zasadą jedności budżetu;

18.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach finansowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/000 TA 2014 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2014/697/UE.)

(1)Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2)Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4)Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.


Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2014/001 EL/Nutriart - Grecja
PDF 389kWORD 71k
Rezolucja
Załącznik
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/001 EL/Nutriart z Grecji) (COM(2014)0376 – C8-0032/2014 – 2014/2042(BUD))
P8_TA(2014)0017A8-0004/2014

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0376 – C8–0032/2014),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (nowe rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0004/2014),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy uwzględnieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG,

C.  mając na uwadze, że Grecja złożyła wniosek nr EGF/2014/001 EL/Nutriart o wkład finansowy z EFG w związku ze zwolnieniami w Nutriart S.A. oraz u 25 dostawców i producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw, a także w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej przez 24 osoby samozatrudnione, która to działalność była zależna od głównego przedsiębiorstwa w Grecji, w okresie referencyjnym od dnia 16 lipca 2013 r. do dnia 16 listopada 2013 r., przy czym wobec 508 pracowników przewidziano środki współfinansowane z EFG,

D.  mając na uwadze, że 66,34 % pracowników objętych środkami to mężczyźni, a 33,66 % to kobiety; mając na uwadze, że znaczna większość pracowników (86,42 %) to osoby między 30 a 54 rokiem życia; mając na uwadze, że 8,07 % pracowników to osoby między 55 a 64 rokiem życia;

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) nowego rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Grecja ma prawo do wkładu finansowego na mocy tego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że w dniu 5 lutego 2014 r. władze Grecji złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG i uzupełniły go dodatkowymi informacjami do dnia 2 kwietnia 2014 r., a także zauważa, że Komisja udostępniła swoją ocenę dnia 24 czerwca 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje krótki okres oceny wynoszący cztery miesiące;

3.  zwraca uwagę, że jest to pierwszy wniosek, który został złożony i oceniony zgodnie z zakresem nowego rozporządzenia w sprawie EFG;

4.  jest zdania, że zwolnienia w przedsiębiorstwie Nutriart S.A. oraz u 25 dostawców i producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw, a także zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez 24 osoby samozatrudnione, która to działalność była zależna od głównego przedsiębiorstwa w Grecji, wiążą się ze światowym kryzysem finansowym i gospodarczym, z uwagi na fakt, że od 2008 r. PKB greckiej gospodarki spadł łącznie o 5%, i pomimo że gospodarka ta powoli otrząsa się z recesji, nie jest w stanie tworzyć nowych miejsc pracy i ograniczyć bezrobocia, które znajduje się na rekordowo wysokim poziomie wynoszącym 26–27% ludności w wieku produkcyjnym;

5.  zauważa, że zwolnienia miały przede wszystkim trzy przyczyny: (1) spadek rozporządzalnego dochodu gospodarstw domowych, który bardzo negatywnie wpłynął na konsumpcję szerokiego zakresu produktów – ze względu na wzrost obciążenia podatkowego, spadek wynagrodzeń (zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym) oraz coraz większe bezrobocie – co skutkowało ogromnym obniżeniem się siły nabywczej; 2) opóźnione płatności ze strony większości klientów przedsiębiorstwa Nutriart; oraz 3) radykalne ograniczenie kredytowania przedsiębiorstw i osób fizycznych ze względu na wysiłki greckiego systemu bankowego, by ograniczyć niespłacone kredyty;

6.  podkreśla, że zwolnienie 508 osób zwiększy i tak już wysokie bezrobocie w regionach Attyka i Macedonia Środkowa, gdyż w czwartym kwartale 2013 r. stopa bezrobocia wyniosła w Attyce 28,2%, a w Macedonii Środkowej 30,3%(4); zauważa ponadto, że Attyka wytwarza 43% greckiego PKB, a zatem zamknięcie przedsiębiorstw działających w tym regionie wpływa na całą gospodarkę grecką; zauważa również, że rosnące bezrobocie w dwóch głównych ośrodkach miejskich w Grecji osłabiło spójność społeczną i przyczyniło się do napięć społecznych;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Grecji postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 30 kwietnia 2014 r., jeszcze na długo przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze greckie zapewnią zindywidualizowane usługi współfinansowane przez EFG nie tylko 508 zwolnionym pracownikom, lecz również maksymalnie 505 młodym osobom niekształcącym się, niepracującym ani nieszkolącym się (NEET), mającym mniej niż 30 lat, w związku z czym łączna liczba beneficjentów, którzy mieliby korzystać z przedmiotowych środków, wynosi 1013; podkreśla, że jest to pierwszy przypadek zastosowania tego przepisu nowego rozporządzenia w sprawie EFG;

9.  odnotowuje, że maksymalna kwalifikowalna kwota 15 000 EUR zostanie przyznana 150 wybranym pracownikom oraz młodym osobom niekształcącym się, niepracującym ani nieszkolącym się jako wkład na rzecz rozpoczęcia własnej działalności; podkreśla, że środek ten ma na celu promowanie przedsiębiorczości przez zapewnienie finansowania, co powinno w średnioterminowej perspektywie doprowadzić do stworzenia kolejnych miejsc pracy;

10.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje środki skierowane do zwolnionych pracowników, osób samozatrudnionych, które zaprzestały działalności, oraz osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (NEET); do środków tych należą: poradnictwo zawodowe, szkolenia, przekwalifikowanie i szkolenia zawodowe, doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, wkład w założenie działalności gospodarczej, dodatki na poszukiwanie pracy i dodatki na przeniesienie; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że po raz pierwszy we współfinansowaniu z EFG uwzględniono osoby samozatrudnione;

11.  z zadowoleniem przyjmuje pomysł utworzenia inkubatora nowej innowacyjnej przedsiębiorczości;

12.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono w drodze konsultacji z przedstawicielami beneficjentów objętych pomocą, związku zawodowego GSEE (Generalna Federacja Pracowników Greckich) i Greckiej Federacji Przedsiębiorstw, oraz że na poszczególnych etapach wdrażania i dostępu do EFG stosowana będzie polityka równości kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji;

13.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie zdolności wszystkich pracowników do poszukiwania pracy poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

14.  odnotowuje, że wśród informacji na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, znajdują się dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze Grecji potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych Unii; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

15.  docenia udoskonaloną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszone udzielanie dotacji; zauważa, że Komisja ukończyła ocenę zgodności wniosku z warunkami przyznania wkładu finansowego w ciągu 12 tygodni od otrzymania kompletnego wniosku;

16.  podkreśla, że zgodnie z art. 9 nowego rozporządzenia w sprawie EFG wkład finansowy z EFG powinien być ograniczony do tego, co jest niezbędne, aby zapewnić solidarność i tymczasowe, jednorazowe wsparcie dla beneficjentów objętych pomocą; ponadto wkład finansowy z EFG nie zastępuje działań, za które na mocy prawa krajowego lub umów zbiorowych odpowiedzialne są przedsiębiorstwa;

17.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie EFG, które odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, rozszerzenia kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków zachęcających do rozpoczęcia własnej działalności;

18.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/001 EL/Nutriart z Grecji)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2014/698/UE.)

(1)Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2)Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3)Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Źródło: ELSTAT. Badanie sondażowe siły roboczej, IV kw. 2013 r.


Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2012/010 RO/MECHEL - Rumunia
PDF 394kWORD 77k
Rezolucja
Załącznik
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/010 RO/Mechel z Rumunii) (COM(2014)0255 – C8-0088/2014 – 2014/2043(BUD))
P8_TA(2014)0018A8-0008/2014

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0255 – C8–0088/2014),

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), a w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0008/2014),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im reintegracji na rynku pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG;

C.  mając na uwadze, że Rumunia złożyła wniosek EGF/2012/010 RO/Mechel o wkład finansowy z EFG w związku z 1513 zwolnieniami: 1441 pracowników w trakcie lub po upływie okresu referencyjnego w przedsiębiorstwie Mechel Campia Turzii oraz 72 pracowników w przedsiębiorstwie Mechel Reparatii Targoviste w okresie referencyjnym od 20 czerwca 2012 r. do 20 października 2012 r., przy czym wobec 1000 pracowników przewidziano środki współfinansowane z EFG;

D.  mając na uwadze, że władze rumuńskie twierdzą, że decyzji o zwolnieniu pracowników w przedsiębiorstwie Mechel Campia Turzii nie dało się przewidzieć; mając na uwadze, że przedsiębiorstwo wprowadziło szereg środków w celu zmniejszenia kosztów personelu, jednak środki te nie zmniejszyły trudności finansowych, a przedsiębiorstwo postanowiło wszcząć procedurę zwolnień grupowych;

E.  mając na uwadze, że 72,8 % pracowników objętych środkami to mężczyźni, a 27,2 % to kobiety; mając na uwadze, że 87,9 % pracowników ma od 25 do 54 lat, a 11,2 % – od 55 do 64 lat;

F.  mając na uwadze, że 44,9 % zwolnionych pracowników to operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 27,1 % to rzemieślnicy i pracownicy handlu związanego z rzemiosłem, 9,1 % to technicy i inni pracownicy średniego szczebla, a 8,1 % to pracownicy biurowi;

G.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Rumunia ma prawo do pomocy finansowej na mocy tego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że władze Rumunii złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 21 grudnia 2012 r., a Komisja przedstawiła ocenę tego wniosku w dniu 7 maja 2014 r.; ubolewa nad bardzo długim procesem sporządzania oceny trwającym siedemnaście miesięcy, a także nad tym, że z powodu niskiego wskaźnika inflacji w latach 2012-2014 doszło do spadku siły nabywczej; wzywa Komisję do zaproponowania środków pozwalających na rozwiązanie tej kwestii w podobnych sytuacjach w przyszłości;

3.  podkreśla, że w ostatnich siedemnastu miesiącach sytuacja na rynku pracy nieco się zmieniła, oraz uważa, że należy przewidzieć kolejną analizę uwzględniającą sytuację gospodarczą i finansową w 2014 r.;

4.  uważa, że zwolnienia w przedsiębiorstwie SC Mechel Campia Turzii SA i u jednego z poddostawców (SC Mechel Reparatii Targoviste SRL) są związane z poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, zwracając uwagę na fakt, że sytuacja gospodarcza w branży gotowych produktów i półproduktów ze stali, w której działalność prowadziły przedsiębiorstwa Mechel Campia Turzii i Mechel Reparatii Targoviste, została poważnie zakłócona w wyniku nagłego spadku udziału Unii w rynku produktów ze stali i wzrostu udziału w rynku takich krajów jak Chiny; zwraca uwagę, że przypadek ten świadczy o konieczności ustanowienia unijnej strategii dla przemysłu stalowego w celu zachowania konkurencyjności;

5.  zwraca uwagę, że 1513 zwolnień miało poważne skutki dla miejscowego rynku pracy, ponieważ przedsiębiorstwo Mechel Campia Turzii było największym pracodawcą w regionie, zatrudniającym 1837 osób (w czerwcu 2012 r.), co stanowiło około jednej trzeciej wszystkich tamtejszych zatrudnionych; ubolewa, że w wyniku zwolnień liczba bezrobotnych w regionie Câmpia Turzii wzrosła ponad dwukrotnie; ponadto zauważa, że lokalny rynek pracy jest mocno ograniczony, gdyż stopa bezrobocia w regionie Câmpia Turzii wynosi ogólnie około 5 %, a wskaźnik wolnych miejsc pracy jest bardzo niski (poniżej 0,5 %)(4);

6.  zwraca uwagę, że dotychczas pięć wniosków o wkład z EFG dotyczyło sektora stali, przy czym w czterech wnioskach ubiegano się o wsparcie dla pracowników zwolnionych w wyniku poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym spowodowanych globalizacją(5), natomiast jeden wniosek dotyczył wsparcia dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego(6);

7.  odnotowuje przyznanie kwoty 15 000 EUR dla 250 wybranych pracowników na pomoc w rozpoczęciu niezależnej działalności; ubolewa, że wsparcie to obejmie tylko jedną czwartą pracowników;

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Rumunii postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 1 marca 2013 r., na długo przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

9.  z wielkim zainteresowaniem oczekuje utworzenia i rozwoju spółdzielni zrzeszającej zwolnionych pracowników, a także rezultatów tego przedsięwzięcia;

10.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje działania mające na celu powrót na rynek pracy 1000 zwolnionych pracowników, takie jak poradnictwo zawodowe i doradztwo, kursy szkolenia zawodowego i staże, pomoc w rozpoczęciu niezależnej działalności, wynajem lokali produkcyjnych i opłacanie czynszu na czas trwania projektu; dodatki na podróż, rozmowy, udział, pobyt i staże, opieka mentorska po powrocie na rynek pracy;

11.  wzywa władze rumuńskie do zadbania o to, by przy wyborze 250 członków spółdzielni w pełni przestrzegać zasad braku dyskryminacji i równych szans; ponadto wzywa do dalszych konsultacji z udziałem partnerów społecznych i zaangażowania ich w ten proces;

12.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rumuńska Krajowa Agencja Zatrudnienia (ANOFM), Agencja Zatrudnienia Okręgu Kluż (AJOFM Cluj) oraz inne organy lokalne i regionalne, związki zawodowe i przedsiębiorstwa będą powiązane z przedsiębiorstwem spółdzielczym założonym w celu wspierania pracowników, którzy mają zostać objęci pomocą, w ramach środka „Pomoc w rozpoczęciu niezależnej działalności”, a także fakt, że na poszczególnych etapach wdrażania i dostępu do EFG stosowana będzie polityka równości kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji;

13.  odnotowuje wyższe koszty rejestracji pracowników w porównaniu do wcześniejszego wniosku złożonego przez Rumunię; ponadto odnotowuje łączne szacunkowe koszty w wysokości 70 000 EUR na działania informacyjne i reklamowe, które powinny skutkować rozpowszechnieniem wiedzy na temat wsparcia z EFG oraz uwypukleniem roli Unii w tym procesie;

14.  przypomina, że ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

15.  odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze Rumunii potwierdzają, że działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych Unii; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania analizy porównawczej tych danych w sprawozdaniach rocznych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

16.  zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy przepisów proceduralnych w celu szybszego uruchamiania środków z EFG; docenia ulepszoną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszenie uwalniania dotacji, mającą na celu przedstawianie Parlamentowi i Radzie oceny Komisji dotyczącej kwalifikowalności wniosku o wsparcie z EFG równocześnie z wnioskiem o uruchomienie środków; podkreśla, że w nowym rozporządzeniu w sprawie EFG(7) zostaną wprowadzone dalsze usprawnienia procedury oraz że uda się osiągnąć większą skuteczność, przejrzystość i widoczność EFG;

17.  podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał powrót zwolnionych pracowników do stabilnego zatrudnienia; ponadto podkreśla, że z EFG można współfinansować jedynie aktywne instrumenty rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

18.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG, które odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60 % łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, rozszerzenia kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków zachęcających do rozpoczęcia własnej działalności;

19.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2012/010 RO/Mechel z Rumunii)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2014/696/UE.)

(1) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.13, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4)Wskaźnik wolnych miejsc pracy oznacza odsetek nieobsadzonych stanowisk w porównaniu z łączną liczbą obsadzonych i nieobsadzonych stanowisk pracy. W trzecim kwartale 2012 r. szacowany wskaźnik wolnych miejsc pracy w UE-28 w sekcjach B–S klasyfikacji NACE Rev. 2 (przemysł, budownictwo, usługi) wynosił 1,4 %.
(5)EGF/2009/022/ BG/Kremikovtsi AD (wniosek odrzucony przez Komisję), EGF/2013/002 BE/Carsid (wniosek przedstawiony Komisji w dniu 2 kwietnia 2013 r.), EGF/2013/007 BE Duferco-NLMK (wniosek przedstawiony Komisji w dniu 27 września 2013 r.).
(6)EGF/2010/007 AT/Steiermark i Niederösterreich. Decyzja 2011/652/UE z dnia 27 września 2011 r. (Dz.U. L 263 z 7.10.2011, s. 9).
(7)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014−2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855).


Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/003 ES/działalność usługowa związana z wyżywieniem w Aragonii - Hiszpania
PDF 393kWORD 71k
Rezolucja
Załącznik
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/003 ES/działalność usługowa związana z wyżywieniem w Aragonii, z Hiszpanii) (COM(2014)0456 – C8-0099/2014 – 2014/2054(BUD))
P8_TA(2014)0019A8-0006/2014

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0456 – C8-0099/2014),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0006/2014),

A.  mając na uwadze, że Unia utworzyła instrumenty legislacyjne i budżetowe stanowiące dodatkowe wsparcie dla pracowników ponoszących konsekwencje istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub zwolnionych w wyniku światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz pomagające im w powrocie na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG;

C.  mając na uwadze, że Hiszpania przedłożyła wniosek EGF/2014/003 ES/działalność usługowa związana z wyżywieniem w Aragonii, dotyczący wkładu finansowego z EFG w związku z 904 zwolnieniami w 661 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 56 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (Działalność usługowa związana z wyżywieniem)(4) w regionie Aragonia zaliczonym do poziomu NUTS 2 (ES24) w okresie odniesienia od dnia 1 marca 2013 r. do 1 grudnia 2013 r., przy czym środki współfinansowane z EFG przewidziano wobec 280 pracowników;

D.  mając na uwadze, że władze hiszpańskie twierdzą, iż główną przyczyną zwolnień był znaczny spadek konsumpcji żywności i napojów, zwłaszcza poza domem, z powodu spowolnienia gospodarki, zwiększenia dochodów podatkowych, głównie VAT, i spadku wynagrodzeń;

E.  mając na uwadze, że 65,36 % pracowników objętych tymi działaniami to kobiety, a 34,64 % to mężczyźni; mając na uwadze, że znaczna większość (82,86 %) pracowników to osoby między 25 a 54 rokiem życia; mając na uwadze, że 9,29 % pracowników to osoby między 15 a 24 rokiem życia;

F.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Hiszpania ma prawo do wkładu finansowego na mocy powyższego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że w dniu 21 lutego 2014 r. władze hiszpańskie złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG i uzupełniły go dodatkowymi informacjami do dnia 18 kwietnia 2014 r., a także zauważa, że Komisja udostępniła swoją ocenę dnia 10 lipca 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje krótki okres oceny wynoszący pięć miesięcy;

3.  uznaje, że zwolnienia w 661 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 56 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (Działalność usługowa związana z wyżywieniem) są powiązane ze światowym kryzysem finansowym i gospodarczym, powołując się na to, że spadek średniego dochodu i konsumpcji gospodarstw domowych w Hiszpanii spowodował ogólne zmniejszenie popytu na usługi związane z wyżywieniem;

4.  zauważa, że oczekuje się, iż spośród 904 kwalifikujących się beneficjentów jedynie 280 weźmie udział w proponowanych działaniach; zauważa, że w regionach o wysokim bezrobociu liczba uczestników szkoleń i kursów przekwalifikowujących powinna być większa;

5.  zauważa, że zwolnienie 904 osób zwiększy i tak już wysokie bezrobocie w Aragonii, gdzie stopa bezrobocia gwałtownie wzrosła z 4,2 % w grudniu 2007 r. do 18,4 % w grudniu 2013 r.;

6.  zauważa, że w wielu przedsiębiorstwach zwolniono tylko jedną osobę;

7.  z zadowoleniem przyjmuje, że władze hiszpańskie rozpoczęły świadczenie zindywidualizowanych usług na rzecz beneficjentów objętych pomocą w dniu 21 lutego 2014 r.;

8.  zauważa, że w związku ze zwolnieniami w sektorze budowlanym i detalicznym w Aragonii Hiszpania złożyła wnioski o wkład finansowy z EFG dla tego regionu w maju 2010 r.(5) i grudniu 2011 r.(6);

9.  zauważa, że 100 uczestników może otrzymywać – jako zachęta do powrotu na rynek pracy – dodatek do wynagrodzenia w wysokości 200 EUR przez okres maksymalnie 3 miesięcy; wskazuje, że umowy o pracę tych uczestników powinny przewidywać pomyślną perspektywę nawet po zakończeniu wypłacania dodatku do wynagrodzenia;

10.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje działania skierowane do zwolnionych pracowników, takie jak poradnictwo, doradztwo i poszukiwanie pracy; szkolenie i przekwalifikowanie, reintegracja zawodowa i zachęty;

11.  odnotowuje, że 20 uczestników może otrzymywać w formie zachęty do samozatrudnienia kwotę 400 EUR przez okres maksymalnie 3 miesięcy; jest zdania, że kwota ta jest zbyt mała, a okres jej przyznawania zbyt krótki, aby można było mówić o realnych zachętach do samozatrudnienia;

12.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług opracowano w porozumieniu ze związkami zawodowymi Confederación Sindical de Comisiones Obreras-CC.OO Aragón i Unión General de Trabajadores-UGT Aragón oraz z organizacjami pracodawców Confederación de Empresarios de Aragón-CREA i Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa-CEPYME Aragón, oraz że na poszczególnych etapach wdrażania i dostępu do EFG stosowana będzie polityka równego traktowania oraz zasada niedyskryminacji;

13.  zauważa, że dodatki te plasują się znacznie poniżej limitu 35% łącznych kosztów skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług;

14.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji w dziedzinie przedsiębiorczości;

15.  wzywa władze hiszpańskie do zapewnienia, aby przy wyborze osób uprawnionych do otrzymania dodatków i zachęt w pełni przestrzegano zasad niedyskryminacji i równych szans;

16.  odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze Hiszpanii potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych Unii; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania analizy porównawczej tych danych w sprawozdaniach rocznych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

17.  wzywa władze hiszpańskie i Komisję do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dopilnowania, by finansowane działania były realizowane zgodnie z zasadami należytego i efektywnego zarządzania finansami;

18.  docenia udoskonaloną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszone udzielanie dotacji; zauważa, że Komisja ukończyła ocenę zgodności wniosku z warunkami przyznania wkładu finansowego w ciągu 12 tygodni od otrzymania kompletnego wniosku;

19.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a także pakiet ten powinien wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

20.  podkreśla, że zgodnie z art. 9 rozporządzenia w sprawie EFG wkład finansowy z EFG powinien być ograniczony do tego, co jest niezbędne, aby zapewnić solidarność i tymczasowe, jednorazowe wsparcie dla beneficjentów objętych pomocą; ponadto wkład finansowy z EFG nie zastępuje działań, za które na mocy prawa krajowego lub umów zbiorowych odpowiedzialne są przedsiębiorstwa;

21.  zauważa, że łączne koszty kampanii informacyjnych i reklamowych szacuje się na 4100 EUR; przypomina o znaczeniu lepszego informowania o wkładzie z EFG i zapewniania większej widoczności roli Unii w tym wkładzie;

22.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

23.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

24.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/003 ES/działalność usługowa związana z wyżywieniem w Aragonii, Hiszpania)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2014/815/UE.)

(1)Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2)Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3)Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4)Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).
(5)EGF/2010/016 ES Aragón Retail. COM(2010)0615.
(6)EGF/2011/017 ES Aragón Construction. COM(2012)0290.


Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction - Niderlandy
PDF 389kWORD 71k
Rezolucja
Załącznik
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction z Niderlandów) (COM(2014)0455 – C8-0100/2014 – 2014/2055(BUD))
P8_TA(2014)0020A8-0005/2014

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0455 – C8-0100/2014),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (nowe rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0005/2014),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im reintegracji na rynku pracy,

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG,

C.  mając na uwadze, że oczekuje się, iż z funduszu skorzysta 475 pracowników spośród 562, którzy spełniają warunki uczestnictwa;

D.  mając na uwadze, że Niderlandy przedłożyły wniosek EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction dotyczący wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w 89 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 41 według klasyfikacji NACE Rev.2 („Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków”)(4), zlokalizowanych w sąsiadujących ze sobą regionach na poziomie NUTS 2 Geldria i Overijssel, do których to zwolnień doszło w okresie odniesienia od 1 marca 2013 r. do 1 grudnia 2013 r., przy czym wobec 475 pracowników przewidziano środki współfinansowane z EFG,

E.  mając na uwadze, że zdecydowana większość (92,6 %) pracowników objętych środkami to mężczyźni, a 7,4 % to kobiety; mając na uwadze, że 65,3 % pracowników to osoby między 30 a 54 rokiem życia; mając na uwadze, że 21,9 % pracowników to osoby między 55 a 64 rokiem życia;

F.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane w art. 4 ust. 1 lit. b) nowego rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Niderlandy mają prawo do pomocy finansowej na mocy powyższego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że w dniu 20 lutego 2014 r. władze niderlandzkie złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG i uzupełniły go dodatkowymi informacjami do dnia 17 kwietnia 2014 r., a także zauważa, że Komisja udostępniła swoją ocenę dnia 10 lipca 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje krótki okres oceny wynoszący pięć miesięcy;

3.  uważa, że zwolnienia w 89 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 41 według klasyfikacji NACE Rev.2 („Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków”), zlokalizowanych w sąsiadujących ze sobą regionach na poziomie NUTS 2 Geldria i Overijssel, są powiązane ze światowym kryzysem finansowym i gospodarczym, powołując się na to, że polityka banków polegająca na zaostrzeniu kryteriów udzielania kredytów hipotecznych i innych rodzajów kredytów znacznie ograniczyła ilość udzielanych kredytów hipotecznych i innych kredytów, podczas gdy działania oszczędnościowe rządu mające na celu redukcję długu publicznego i deficytu budżetowego ograniczyły wydatki publiczne, a gwałtowny spadek cen i wartości na rynku nieruchomości utrudnia sprzedaż i zakup lokali mieszkalnych;

4.  zwraca uwagę, że 562 zwolnienia jeszcze pogorszą sytuację w zakresie bezrobocia w Geldrii i Overijssel, biorąc pod uwagę, że odnotowuje się znaczny wzrost liczby zwolnień w sektorze budowlanym, a w porównaniu z danymi krajowymi liczba bezrobotnych w obu prowincjach stanowi 39 % łącznej liczby zwolnień w 2012 r.;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Niderlandów postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 1 lutego 2014 r., jeszcze na długo przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

6.  odnotowuje, że proponowane we wniosku działania nie obejmują świadczeń ani środków zachęty;

7.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje działania skierowane do zwolnionych pracowników, takie jak pomoc w poszukiwaniu pracy i nabory, środki w zakresie szkoleń umożliwiających nabywanie nowych kwalifikacji i zmianę kwalifikacji, pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych oraz baza danych pracowników mobilnych;

8.  zauważa, że wśród proponowanych kursów zawodowych dla beneficjentów pomocy, dotyczących zawodów spoza sektora budowlanego, znajduje się usuwanie azbestu; wzywa władze niderlandzkie do dopilnowania, aby osoby uczestniczące w tym konkretnym kursie zostały rzetelnie poinformowane o zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z pracą z azbestem;

9.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono w drodze konsultacji ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, partnerami społecznymi z sektora budowlanego i instytucjami oświatowymi oraz że na poszczególnych etapach wdrażania i dostępu do EFG stosowana będzie polityka równości kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji; podkreśla znaczenie przyszłych inicjatyw transgranicznych, takich jak punkty obsługi na granicy czy dostosowanie zasad w celu ułatwienia wymiany informacji i pobudzenia transgranicznej mobilności pracowników;

10.  z zadowoleniem przyjmuje pomysł stworzenia bazy danych pracowników mobilnych umożliwiającej elastyczne zatrudnienie pracowników, której celem będzie zdobycie doświadczenia zawodowego i znalezienie pracy za pośrednictwem tego instrumentu; oczekuje, że uczestnikom uda się znaleźć stałą pracę;

11.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także ogólnie do sytuacji gospodarczej;

12.  przypomina, że zgodnie z art. 7 nowego rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług umożliwiających nabywanie nowych kwalifikacji oraz zmianę kwalifikacji należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności oraz pakiet ten powinien obejmować przejście na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

13.  odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze Niderlandów potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych Unii; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania analizy porównawczej tych danych w sprawozdaniach rocznych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

14.  odnotowuje, że całkowity koszt działań w zakresie dostarczania i upowszechniania informacji szacuje się na 27 096 EUR; przypomina o znaczeniu upowszechniania wiedzy o wkładzie z EFG oraz potrzebie zwiększania widoczności Unii w tych działaniach;

15.  docenia udoskonaloną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszone udzielanie dotacji; zauważa, że Komisja ukończyła ocenę zgodności wniosku z warunkami przyznania wkładu finansowego w ciągu 12 tygodni od otrzymania kompletnego wniosku;

16.  podkreśla, że zgodnie z art. 9 nowego rozporządzenia w sprawie EFG wkład finansowy z EFG powinien być ograniczony do tego, co jest niezbędne, aby zapewnić solidarność i tymczasowe, jednorazowe wsparcie dla beneficjentów objętych pomocą, i nie zastępuje działań, za które na mocy prawa krajowego lub umów zbiorowych odpowiedzialne są przedsiębiorstwa;

17.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG, które odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, co do rozszerzenia kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz co do finansowania środków zachęcających do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej;

18.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel Construction z Niderlandów)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2014/814/UE.)

(1)Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2)Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3)Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4)Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1)


Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/010 ES/Castilla y Léon - Hiszpania
PDF 441kWORD 69k
Rezolucja
Załącznik
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/010 ES/Castilla y León z Hiszpanii) (COM(2014)0478 – C8-0115/2014 – 2014/2062(BUD))
P8_TA(2014)0021A8-0007/2014

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0478 – C8-0115/2014),

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0007/2014),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im reintegracji na rynku pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG;

C.  mając na uwadze, że Hiszpania złożyła wniosek EGF/2013/010 ES/Castilla y León w sprawie wkładu finansowego z EFG w związku z 587 zwolnieniami, do których doszło w okresie odniesienia od 28 grudnia 2012 r. do 28 września 2013 r. w trzech przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sektorze produkcji wyrobów z drewna i korka(4) w regionie Kastylia i León (ES41) według klasyfikacji NUTS II, przy czym oczekuje się, że 400 zwolnionych pracowników skorzysta ze środków pomocy;

D.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane w art. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Hiszpania ma prawo do wkładu finansowego na mocy powyższego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że w dniu 5 grudnia 2013 r. władze Hiszpanii przedłożyły wniosek o wkład finansowy z EFG, a w dniu 22 lipca 2014 r. Komisja przedstawiła ocenę tego wniosku;

3.  jest zdania, że zwolnienia, do których doszło w trzech przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sektorze produkcji wyrobów z drewna i korka w regionie Kastylia i León (ES41) według klasyfikacji NUTS II, są powiązane z poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, zwracając uwagę na fakt, że w latach 2008–2011 wielkość wywozu drewnianych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa z krajów UE-27 spadła o 10,33 %; zauważa, że w tym samym okresie spadek był jeszcze większy w Hiszpanii, gdzie liczba przedsiębiorstw spadła o 28,8 %;

4.  zauważa, że przedmiotowych 587 zwolnień poważnie wpłynęło na lokalny rynek pracy, gdzie stopa bezrobocia wzrosła z 8,2 % w pierwszym kwartale 2008 r. do 22,70 %(5) w pierwszym kwartale 2013 r.; jest zdania, że sytuacja w zakresie zatrudnienia w tym regionie wydaje się szczególnie niepewna, zważywszy na bardzo niską gęstość zaludnienia w prowincji Soria – jednej z dwóch prowincji dotkniętych zwolnieniami, zaś z uwagi na duże uzależnienie tego terytorium od sektora drzewnego, wynikające z wyjątkowo niskiego zaludnienia, zwolnienia w regionie mają również poważny wpływ na lokalną gospodarkę;

5.  zauważa, że według szacunków określona liczba uczestników może otrzymać kwotę szacowaną na maksymalnie 5200 EUR w ramach tego środka w celu promowania przedsiębiorczości; zauważa, że owa szacowana kwota składa się z kilku kwot pochodzących z różnych środków pomocowych;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Hiszpanii postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 1 lutego 2014 r., jeszcze na długo przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

7.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje działania mające na celu powrót na rynek pracy około 400 zwolnionych pracowników, takie jak spotkania wprowadzające i informacyjne, poradnictwo zawodowe i doradztwo, pomoc w intensywnym poszukiwaniu pracy, szkolenia, promowanie przedsiębiorczości, środki zachęcające;

8.  z zadowoleniem przyjmuje, że byli pracownicy przedsiębiorstwa Puertas Norma – głównego przedsiębiorstwa zwalniającego, FAFECYL(6) oraz partnerzy społeczni omówili proponowany wniosek;

9.  przypomina, że ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

10.  odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze Hiszpanii potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych Unii; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania analizy porównawczej tych danych w sprawozdaniach rocznych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

11.  zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych działań na rzecz poprawy przepisów proceduralnych w celu szybszego uruchamiania środków z EFG; docenia ulepszoną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszenie uwalniania dotacji, mającą na celu przedstawianie Parlamentowi i Radzie oceny Komisji dotyczącej kwalifikowalności wniosku o wsparcie z EFG równocześnie z wnioskiem o uruchomienie środków; podkreśla, że w nowym rozporządzeniu w sprawie EFG(7) wprowadzono dalsze usprawnienia procedury oraz że uda się osiągnąć większą skuteczność, przejrzystość i widoczność EFG;

12.  podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał powrót zwolnionych pracowników do stabilnego zatrudnienia; ponadto podkreśla, że z EFG można współfinansować jedynie aktywne instrumenty rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

13.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie EFG, które odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60 % łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, co do rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz co do finansowania środków zachęcających do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej;

14.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

16.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/010 ES/Castilla y León, Hiszpania)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2014/812/UE.)

(1)Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
(2)Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3)Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4)Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).
(5)http://www.datosmacro.com/paro-epa/espana-comunidades-autonomas/castilla-leon
(6)FAFECYL jest trójstronną fundacją publiczną działającą w ramach publicznych służb zatrudnienia Kastylii i León. W skład jej zarządu wchodzą stowarzyszenie pracodawców CECALE oraz związki zawodowe UGT i CCOO.
(7)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014−2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855).

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności