Index 
Texte adoptate
Marţi, 21 octombrie 2014 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal - Spania
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/012 BE/Ford Genk - Belgia
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/002 BE/Carsid - Belgia
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/006 FR/PSA - Franța

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal - Spania
PDF 237kWORD 77k
Rezoluţie
Anexă
Rezoluţia Parlamentului European din 21 octombrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal prezentată de Spania) (COM(2014)0515 – C8-0125/2014 – 2014/2064(BUD))
P8_TA(2014)0030A8-0013/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0515 – C8–0125/2014),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0013/2014),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficace posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât Spania a prezentat cererea EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal pentru o contribuție financiară din partea FEG în urma a 633 de disponibilizări ce au avut loc în Spania în perioada de referință cuprinsă între 1 aprilie 2013 și 31 decembrie 2013 în cadrul a 142 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în domeniul fabricării produselor metalice, 300 de lucrători fiind vizați de măsurile cofinanțate de FEG;

D.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Spania are dreptul la o contribuție financiară în temeiul acestui regulament;

2.  remarcă faptul că autoritățile spaniole au depus cererea de contribuție financiară din partea FEG la 25 martie 2014 și că evaluarea a fost prezentată de către Comisia Europeană la 12 august 2014; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de cinci luni;

3.  salută faptul că cererea ține seama de experiența acumulată în cazul cererilor anterioare din aceeași regiune; sugerează că experiențele și eventualele bune practici ale regiunilor care au depus o serie de cereri ar trebui diseminate în cadrul reuniunilor obișnuite ale persoanelor de contact și experților FEG;

4.  consideră că disponibilizările operate în cele 142 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în Spania în domeniul fabricării produselor metalice au legătură cu criza economică și financiară mondială; observă că Spania este unul dintre statele membre cele mai grav afectate de criză, ceea ce a dus la reducerea cererii pentru metal și produse metalice și la diminuarea producției lor; constată că în Spania producția de produse metalice a scăzut cu 23,3% în 2009 față de anul precedent și cu 36,6% între 2008 și 2013; constată că cifra de afaceri din acest sector a scăzut cu 38,5% în perioada 2008-2012, iar numărul locurilor de muncă din sectorul produselor metalice a scăzut cu 43%;

5.  constată că sectorul produselor metalice prelucrate reprezintă un furnizor important de materie primă pentru o întreagă serie de industrii producătoare, în special sectorul construcțiilor navale, sectorul construcțiilor și al autovehiculelor, toate fiind în mod considerabil afectate de criza economică din Uniune;

6.  constată că acest caz reflectă în mod tipic peisajul social și economic al unei regiuni cu o economie locală caracterizată de un procentaj ridicat de IMM-uri și reamintește dificultățile actuale cu care s-au confruntat acestea din urmă pentru accesarea fondurilor;

7.  subliniază că cele 633 de disponibilizări vor agrava și mai mult situația șomajului în Comunidad Valenciana, care este deosebit de fragilă, având în vedere că sectorul produselor din metal reprezintă 25,4% din totalul locurilor de muncă din sectorul industrial din regiune; constată că, în 2008, în sectorul metalurgic din Comunidad Valenciana existau 35 868 de locuri de muncă, iar în 2012 numărul de locuri de muncă a scăzut la 20 873, ceea ce reprezintă o reducere cu 43%, respectiv cu opt puncte procentuale mai mult decât la nivel național;

8.  constată cu regret că se preconizează că mai puțin de 50% dintre lucrătorii eligibili vor lua parte la acțiunile propuse; consideră că această estimare se bazează pe experiențele autorității de implementare cu cererile anterioare de intervenții din partea FEG depuse de regiuni; se așteaptă ca, în regiunile cu o rată ridicată a șomajului, numărul participanților la cursurile de formare și nevoile de reciclare profesională să fie mai mari;

9.  subliniază că situația ocupării forței de muncă în regiune a fost grav afectată de efectele crizei asupra sectoarelor tradiționale precum industria de ceramică, industria încălțămintei și industria construcțiilor, precum și industria textilelor, care sunt foarte importante pentru economia regiunii;

10.  salută faptul că se preconizează că lucrătorii disponibilizați vor participa în număr mare la activități de formare profesională și îmbunătățirea competențelor; apreciază faptul că îmbunătățirea competențelor este concepută în așa fel încât să se bazeze pe competențele și aptitudinile dobândite în industria metalurgică și să ducă la învățarea unor noi tehnici specifice, astfel încât lucrătorii să poată răspunde nevoilor viitoare ale industriei metalurgice;

11.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile spaniole au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 20 iunie 2014, înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

12.  salută faptul că serviciile personalizate pentru lucrătorii disponibilizați vor fi cofinanțate de Generalitat Valenciana (guvernul autonom al Comunidad Valenciana), mai exact de SERVEF (oficiile de ocupare a forței de muncă din cadrul guvernului autonom), care va asigura 30% din bugetul total, precum și de asociația angajatorilor Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana-FEMEVAL și de sindicatele UGT-PV și CCOO-PV, care vor asigura 10% din bugetul total;

13.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțat conține măsuri destinate lucrătorilor disponibilizați, precum orientare profesională, plasarea într-un loc de muncă, formare (formare profesională și îmbunătățirea competențelor, formare în competențe transversale, formare la locul de muncă), promovarea antreprenoriatului, măsuri de stimulare în vederea creării unei afaceri, indemnizație pentru căutarea unui loc de muncă, contribuție la cheltuielile de deplasare la locul de muncă și măsuri de stimulare a angajării lucrătorilor;

14.  ia act de faptul că se are în vedere acordarea unei sumei de 3 000 EUR către 20 de beneficiari pentru a stimula reintegrarea acestora pe piața muncii prin începerea unei afaceri proprii; consideră că estimarea numărului de lucrători care urmează să beneficieze de acest stimulent se bazează și pe experiențele cererilor FEG anterioare din regiune;

15.  salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat după consultarea atât a asociației angajatorilor FEMEVAL, cât și a sindicatele UGT-PV și CCOO-PV și că, pe parcursul diferitelor etape ale executării FEG și în cursul accesării acestuia, vor fi aplicate politica de egalitate între femei și bărbați și principiul nediscriminării;

16.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității tuturor lucrătorilor de a-și căuta un loc de muncă prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

17.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; subliniază că autoritățile spaniole confirmă faptul că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

18.  constată că costul estimat al sesiunilor de primire și de informare, ca primă măsură de pe lista acțiunilor propuse, a crescut cu 50% față de o cerere provenită din aceeași regiune în cursul anului anterior;

19.  salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului de a accelera eliberarea subvențiilor; constată că Comisia a finalizat evaluarea privind măsura în care cererea îndeplinește condițiile de acordare a unei contribuții financiare în termen de 12 săptămâni de la data primirii cererii complete;

20.  subliniază că, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul privind FEG, trebuie să se garanteze că contribuția financiară din partea FEG se limitează la ceea ce este necesar pentru a asigura solidaritatea și sprijinul unic temporar pentru beneficiarii vizați; de asemenea, trebuie să se asigure că respectiva contribuție din partea FEG nu înlocuiește acțiunile care intră în responsabilitatea întreprinderilor în temeiul dreptului național sau al unor acorduri colective;

21.  salută adoptarea noului Regulament privind FEG, care reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru crearea unor afaceri proprii;

22.  reamintește că, potrivit articolului 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare de pe piața muncii și competențele necesare, iar pachetul în cauză ar trebui să fie compatibil cu trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

23.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal prezentată de Spania)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2014/816/UE.)

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/012 BE/Ford Genk - Belgia
PDF 246kWORD 79k
Rezoluţie
Anexă
Rezoluţia Parlamentului European din 21 octombrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/012 BE/Ford Genk prezentată de Belgia) (COM(2014)0532 – C8-0126/2014 – 2014/2065(BUD))
P8_TA(2014)0031A8-0015/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0532 – C8–0126/2014),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0015/2014),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor concediați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât Belgia a prezentat cererea EGF/2013/012 BE/Ford Genk prin care solicită o contribuție financiară din partea FEG în urma concedierii a 512 lucrători, 479 fiind vizați pentru participarea la măsurile în cauză, de la uzina de asamblare Ford-Werke GmbH(4) situată în Genk („Ford Genk”) și de la 10 furnizori ai Ford Genk din Belgia în perioada de referință cuprinsă între 1 iulie 2013 și 1 noiembrie 2013;

D.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind FEG,

1.  constată că cerințele prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul privind FEG sunt îndeplinite parțial în ceea ce privește numărul minim de concedieri efectuate în perioada de referință, deoarece au avut loc mai puțin de 500 de concedieri; consideră că o cerere de contribuție din partea FEG poate fi declarată admisibilă în cazul în care concedierile au un impact puternic asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale; ține seama de alte două valuri de concedieri așteptate în 2014 (aproximativ 4 340 de concedieri la Ford Genk și 2 820 de concedieri la furnizorii situați în aceeași zonă geografică); consideră că acestea vor avea un impact puternic asupra întregii Regiuni Flamande, așteptându-se pierderea unui număr de 11 000 de locuri de muncă; reamintește că aplicarea cât mai rapid cu putință a unor măsuri specifice în favoarea acestui prim grup de lucrători disponibilizați duce la îmbunătățirea posibilităților pentru aceștia de a-și găsi noi locuri de muncă și asigură șanse egale pentru toți lucrătorii disponibilizați; susține, așadar, poziția Comisiei potrivit căreia Belgia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul Regulamentului privind FEG;

2.  ia act de faptul că autoritățile belgiene au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 23 decembrie 2013 și au completat-o cu informații suplimentare până la 12 iunie 2014, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 22 august 2014; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de opt luni; subliniază importanța introducerii unei perioade de evaluare de cel mult 20 de săptămâni în noul regulament privind FEG [Regulamentul (UE) nr. 1309/2013](5);

3.  consideră că disponibilizările de la uzina de asamblare a Ford-Werke GmbH și de la 10 furnizori ai Ford Genk au legătură cu schimbările majore survenite în structura comerțului mondial în urma globalizării, precum și cu reducerea rapidă a cotei UE pe piața mondială a producției de vehicule de pasageri și scăderea constantă a vânzărilor de automobile noi în Uniune;

4.  constată că uzina Ford Genk este cel mai mare angajator din provincia Limburg, iar cele 512 concedieri în cauză și cele două noi valuri de concedieri așteptate ca urmare a închiderii uzinei Ford Genk vor afecta puternic piața forței de muncă de la nivel local, piață caracterizată de un nivel ridicat al șomajului, niveluri scăzute de calificare și aptitudini, precum și de o ofertă mai puțin dezvoltată de servicii educaționale; constată că, potrivit studiului menționat de autoritățile belgiene(6), pentru fiecare 100 de locuri de muncă pe care probabil le va pierde uzina Ford Genk, furnizorii direcți și indirecți din Limburg ai acesteia vor pierde 65 de locuri de muncă, iar furnizorii uzinei situați în alte zone din Regiunea Flamandă vor pierde alte 72 de locuri de muncă;

5.  constată că industria de automobile a făcut obiectul a 17 decizii privind mobilizarea FEG de la lansarea acestui fond în 2007(7); în special, reducerea cotei deținute de UE pe piața producției de vehicule de pasageri a fost menționată în opt decizii anterioare privind mobilizarea FEG(8); solicită să se evalueze efectele intervențiilor din partea FEG care au legătură cu disponibilizările din sectorul automobilelor, efectuate în baza acestor cereri și a cererilor așteptate până la sfârșitul anului;

6.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile belgiene au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 1 iulie 2013, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

7.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțate conține următoarele măsuri pentru reintegrarea în muncă a 479 de lucrători disponibilizați (grupați pe categorii): (1) asistență pentru căutarea unui loc de muncă (responsabil principal de caz, consilier în probleme de intervenție socială, informații referitoare la opțiunile existente în materie de formare și educație profesională, orientare profesională activă) și (2) formare și recalificare (curs de formare profesională, angajare prin intermediul formării profesionale individuale, pregătire pentru solicitarea unui loc de muncă);

8.  salută faptul că, pentru a soluționa această problemă, guvernul flamand a înființat un grup de lucru specific, care reunește toate părțile interesate vizate și la a cărei activitate sunt asociate și serviciile Comisiei;

9.  salută faptul că partenerii sociali reprezentați în Consiliul socio-economic din regiunea Limburg (SERR Limburg) au fost nu numai consultați, ci și au participat în cadrul unui comitet de monitorizare special constituit în contextul cererii FEG; constată, în plus, că cererea FEG a fost discutată cu partenerii sociali în cadrul exercițiilor periodice de raportare cu privire la punerea în aplicare a Planului de acțiune strategică pentru Limburg, care a fost elaborat pentru a face față impactului regional al închiderii uzinei Ford Genk;

10.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri; observă, totodată, că măsurile de formare și de recalificare ar trebui să ia în considerare și să se bazeze pe abilitățile și competențele specifice acumulate de lucrătorii afectați în sectorul automobilelor și în cel al furnizorilor acestuia;

11.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; subliniază că autoritățile belgiene confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

12.  solicită instituțiilor competente să depună eforturile necesare pentru a ameliora mecanismele procedurale în vederea accelerării mobilizării FEG; salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului European de a accelera eliberarea subvențiilor, în cadrul căreia Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului evaluarea eligibilității unei cereri de asistență din partea FEG împreună cu propunerea de mobilizare a FEG; subliniază că în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 au fost integrate alte îmbunătățiri ale procedurii, ceea ce va spori eficiența, transparența și vizibilitatea FEG;

13.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul privind FEG, este necesar să se asigure că FEG sprijină reintegrarea individuală a lucrătorilor care au fost disponibilizați în locuri de muncă stabile; subliniază, de asemenea, că asistența din partea FEG poate cofinanța doar măsuri active pe piața muncii, care conduc la ocuparea durabilă, pe termen lung a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

14.  salută adoptarea noului Regulament (UE) nr. 1309/2013, care reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

15.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/012 BE/Ford Genk prezentată de Belgia)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2014/813/UE.)

(1) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 347, 30.12.2006, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Ford-Werke GmbH, o filială a Ford of Europe AG, își are sediul oficial la Köln (Germania). Această întreprindere administrează uzinele de producție ale Ford din Köln și Saarlouis (Germania) și din Genk (Belgia).
(5) Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014–2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 855).
(6) Peeters, L., Vancauteren, M., ‘Studie van de economische impact van de sluiting van Ford Genk’, Universiteit Hasselt, November 2013, disponibil la adresa http://www.uhasselt.be/documents/kizok/impactstudie.pdf.
(7) A se vedea baza de date FEG, disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.
(8) A se vedea propunerile Comisiei cu privire la cererile EGF/2007/001 FR/Peugeot suppliers [Decizia COM(2007)0415 din12.7.2007], EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo [Decizia COM(2008)0094 din 20.2.2008], EGF/2008/002 ES/Delphi [Decizia COM(2008)0047 din 9.9.2008] , EGF/2008/004 ES/Castilla y León / Aragón [Decizia COM(2009)0150 din 26.3.2009], EGF/2009/013 DE/Karmann [Decizia COM(2010)0007 din 22.1.2010], EGF/2012/004 ES/Grupo Santana [Decizia COM(2014)0116 din 5.3.2014], EGF/2012/005 SE/Saab [Decizia COM(2012)0622 din 19.10.2012], EGF/2012/008 IT/De Tomaso automobili [Decizia COM(2013)0469 din 28.6.2013].


Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/002 BE/Carsid - Belgia
PDF 238kWORD 74k
Rezoluţie
Anexă
Rezoluţia Parlamentului European din 21 octombrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/002 BE/Carsid, prezentată de Belgia) (COM(2014)0553 – C8-0136/2014 – 2014/2071(BUD))
P8_TA(2014)0032A8-0017/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0553 – C8-0136/2014),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(1) (Regulamentul FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0017/2014),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor concediați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1309/2013(4) reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Belgia a depus cererea EGF/2013/002 BE/Carsid pentru o contribuție financiară din partea FEG, în urma concedierii a 939 de lucrători, dintre care 752 de lucrători fiind vizați să participe la măsurile în cauză, concedieri care au survenit după închiderea uzinei de producție Carsid S.A. („Carsid”)(5) situată la Marcinelle, în apropiere de Charleroi, Belgia, în perioada de referință cuprinsă între 28 septembrie 2012 și 28 ianuarie 2013;

E.  întrucât contribuția financiară solicitată din FEG se ridică la 911 934 EUR (50% din costurile totale);

F.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind FEG,

1.  ia act de faptul că cererea se întemeiază pe articolul 2 litera (a) din Regulamentul privind FEG; este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Belgia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului în cauză;

2.  ia act de faptul că autoritățile belgiene au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 2 aprilie 2013 și au completat-o cu informații suplimentare până la 4 iulie 2014, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 5 septembrie 2014;

3.  ia act de faptul că procedura relativ îndelungată de la data efectuării primelor concedieri și până la evaluarea cererii a permis colectarea de informații precise cu privire la acest caz;

4.  este preocupat de faptul că procesul de evaluare s-a dovedit a fi îndelungat și reamintește faptul că FEG ar trebui să fie mobilizat cât mai rapid;

5.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile belgiene au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 1 octombrie 2012, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

6.  salută faptul că astfel de întârzieri ar trebui să dispară odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013, deși nu este recomandabil ca cererile de mobilizare a FEG să fie onorate rapid în detrimentul eficienței;

7.  consideră că disponibilizările efectuate în cadrul uzinei de producție Carsid S.A. („Carsid”) sunt legate de schimbările structurale majore intervenite la nivelul modelului comerțului mondial ca urmare a globalizării, de declinul rapid al cotei de piață pe care o deține Uniunea la nivel mondial în sectorul producției de oțel brut obținut prin turnare continuă (care include blumuri, țagle și brame), precum și de scăderea constantă a producției de oțel turnat brut la nivelul Uniunii, ca urmare a reducerii cererii de oțel în sectorul automobilelor și în cel al construcțiilor;

8.  ia act de estimările conform cărora disponibilizările de la Carsid vor agrava semnificativ situația șomajului din zona Charleroi (o fostă zonă minieră și siderurgică în care ocuparea forței de muncă este puternic dependentă de industria grea tradițională), această zonă fiind caracterizată de un nivel ridicat al șomajului pe termen lung și de niveluri scăzute ale calificărilor și competențelor; constată că, în 2012, rata șomajului în zona Charleroi (arondisment) era de 21,6 %, în comparație cu 15,8 % în medie în regiunea Valonia și cu 11,2 % la nivel național;

9.  salută măsurile active de pe piața muncii și faptul că alocațiile nu sunt enumerate printre serviciile personalizate care urmează să fie sprijinite prin intervenția FEG;

10.  subliniază importanța eficienței serviciilor personalizate furnizate beneficiarilor, în special având în vedere că, din cauza scăderii numărului de locuri de muncă din industria prelucrătoare din regiunea afectată, acești lucrători vor trebui să se reprofileze pentru a găsi locuri de muncă în alte sectoare și în alte profesii;

11.  ia act de faptul că producția de oțel brut obținut prin turnare continuă din UE-27 a scăzut cu 13, 4% între 2006 și 2011, iar cota de piață a UE-27 în același interval de timp a scăzut cu 30,7%; subliniază faptul că sectorul siderurgic din Europa este deci expus la dificultăți economice serioase; în acest sens, reamintește că sectorul siderurgic a făcut obiectul a patru cereri FEG(6);

12.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțate conține următoarele măsuri pentru reintegrarea în muncă a 752 de lucrători disponibilizați (grupați pe categorii): (1) asistență individuală pentru căutarea unui loc de muncă, servicii de gestionare a dosarelor și servicii generale de informare, precum și (2) formare și reciclare profesională;

13.  salută faptul că o gamă variată de parteneri sociali și de organizații au fost implicate în coordonarea generală și în punerea în aplicare a măsurilor: sindicatele (FGTB, CSC), centrele sectoriale de formare profesională și tehnologică care își desfășoară activitatea în regiunea valonă, FOREM (serviciul public de ocupare a forței de muncă și de formare profesională din regiunea Valonia), Agenția Fondului social european (FSE) din Belgia francofonă și guvernul valon; apreciază faptul că sindicatele sunt direct implicate în gestionarea unității de reconversie, înființată în mod special, și în implementarea anumitor măsuri;

14.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile reale ale mediului de afaceri;

15.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; subliniază că autoritățile belgiene confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

16.  solicită instituțiilor competente să depună eforturile necesare pentru a ameliora mecanismele procedurale în vederea accelerării mobilizării FEG; salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului European de a accelera eliberarea subvențiilor, în cadrul căreia Comisia prezintă Parlamentului și Consiliului evaluarea eligibilității unei cereri de asistență din partea FEG împreună cu propunerea de mobilizare a FEG; subliniază că în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 au fost integrate alte îmbunătățiri ale procedurii, ceea ce va spori eficiența, transparența și vizibilitatea FEG;

17.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul privind FEG, este necesar să se asigure că FEG sprijină reintegrarea lucrătorilor care au fost disponibilizați în locuri de muncă stabile; subliniază, de asemenea, că asistența din partea FEG poate cofinanța doar măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea durabilă, pe termen lung a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor, în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

18.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/002 BE/Carsid, prezentată de Belgia)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2014/811/UE.)

(1) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 855).
(5) Carsid producea brame de oțel destinate prelucrării ulterioare în uzine aparținând grupului Duferco din Belgia (în principal pentru producția de produse laminate la cald și de produse laminate la rece utilizate în construcții, în industria echipamentelor de transport și a automobilelor). În perioada 2006-2011, Carsid făcea parte dintr-o întreprindere comună formată din Duferco și NLMK. Această cerere este așadar legată de cererea EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK).
(6) A se consulta baza de date FEG, disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.


Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/006 FR/PSA - Franța
PDF 240kWORD 75k
Rezoluţie
Anexă
Rezoluţia Parlamentului European din 21 octombrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/006 FR/PSA prezentată de Franța) (COM(2014)0560 – C8-0141/2014 – 2014/2076(BUD))
P8_TA(2014)0033A8-0016/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0560 – C8–0141/2014),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0016/2014),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor concediați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

C.  întrucât adoptarea noului Regulament privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri pentru stimularea înființării unor afaceri proprii;

D.  întrucât autoritățile franceze au depus cererea EGF/2014/006 FR/PSA pentru a obține o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a celor 6120 de concedieri efectuate la Peugeot Citroën Automobiles (denumită în continuare „PSA”), întreprindere ce își desfășura activitatea în sectorul economic clasificat în cadrul diviziunii 29 („Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor”) a NACE a doua revizuire, concedierile având loc în principal în regiunile Ile de France (fabrica din Aulnay) și Bretania (fabrica din Rennes), 2 357 de lucrători fiind vizați de măsuri cofinanțate de FEG, în perioada de referință 1 octombrie 2013 - 31 ianuarie 2014;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG;

F.  întrucât respectivele site-uri sunt susceptibile de a suferi importante transformări industriale, mai ales fabrica de la Aulnay-sous-Boy, ceea ce, dacă ar asigura exploatarea pe deplin a potențialului pentru transport multimodal, ar permite o reconversie pe scară largă a lucrătorilor;

G.  întrucât autoritățile locale din regiunea Bretania nu au participat la elaborarea serviciilor personalizate pentru lucrătorii afectați, deși sunt responsabile de formarea profesională; întrucât reprezentanții sindicatelor locale ale principalelor situri vizate nu au luat parte la procesul de negociere a măsurilor,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Franța are dreptul la o contribuție financiară în temeiul acestui regulament;

2.  constată că autoritățile franceze au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 25 aprilie 2014, iar evaluarea cererii a fost prezentată de Comisie la 10 septembrie 2014; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de cinci luni;

3.  consideră că disponibilizările din cadrul întreprinderii Peugeot Citroën Automobiles au legătură cu modificările majore apărute în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, afirmație susținută de observațiile Franței („L'industrie Automobile Française, Analyse et statistiques 2013”(4)) potrivit cărora între anii 2000 și 2012 producția mondială de autovehicule a crescut cu 44%, deși producția din Europa de Vest a scăzut cu 25% și, în plus, producția din țările terțe (Coreea de Sud, China, Turcia, Indonezia, Iran, Malaysia, Thailanda și America de Sud) a crescut considerabil, constituind în prezent 47% din producția mondială de autovehicule (față de 15% în 2000);

4.  constată că cele 6 120 de concedieri vor agrava și mai mult situația șomajului din regiunile Ile de France și Bretania, unde sunt amplasate două uzine afectate, uzina din Aulnay fiind a opta întreprindere din orașul Aulnay după numărul de angajați, aceste concedieri reducând numărul persoanelor angajate din regiune cu 13,6%;

5.  constată că, până în prezent, sectorul automobilelor a făcut obiectul a 21 de cereri de asistență din partea FEG, 12 dintre acestea bazându-se pe aspecte comerciale legate de globalizare și 9 pe criza economică și financiară mondială; consideră că acestui sector trebuie să i se acorde o atenție deosebită în raportul bienal prevăzut pentru august 2015;

6.  constată că aceasta este a treia cerere în favoarea industriei automobilistice franceze care depășește 10 milioane EUR; subliniază importanța unor ajustări corect anticipate și a identificării de competențe, oferind astfel posibilitatea reorientării lucrătorilor spre alte sectoare în care competențele lor să poată fi de folos;

7.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile franceze au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 3 iunie 2013, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus; regretă faptul că, în pofida implementării prompte, Comisia a trebuit să evalueze această cerere fără a primi de la autoritățile franceze informațiile necesare cu privire la prefinanțare și la cofinanțarea de la nivel național;

8.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate care urmează să fie cofinanțate include măsuri care se adresează lucrătorilor disponibilizați, cum ar fi un centru de primire și administrarea dosarelor, orientare din partea experților externi, ateliere tematice, formare, alocații de formare, granturi pentru crearea de întreprinderi;

9.  constată faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost stabilit prin consultări cu reprezentanții naționali ai beneficiarilor vizați și cu partenerii sociali și că, pe parcursul diferitelor etape de implementare a FEG și de accesare a acestuia, vor fi aplicate o politică de egalitate între femei și bărbați și o politică de nediscriminare;

10.  regretă, totuși, participarea în măsură insuficientă a autorităților politice și a sindicatelor locale; propune ca, în cadrul unei viitoare revizuiri a Regulamentului privind FEG, în dosarul ce conține cererea de mobilizare prezentată Comisiei de autoritățile naționale să se includă consultarea obligatorie a autorităților politice și a sindicatelor locale; consideră necesar ca FEG să fie integrat mai bine în programele și procesele de conversie a economiilor locale;

11.  salută numărul ridicat estimat de participanți care vor primi granturi pentru crearea de întreprinderi; constată că mărimea acestor granturi se situează sub limita de 15 000 EUR, astfel cum se prevede la articolul 7 din Regulamentul FEG; solicită evaluarea fără întârziere a acestei acțiuni specifice, respectiv a rezultatelor acestor stimulente, eventual cu ocazia viitorului raport bienal sau cel mai târziu cu ocazia raportului final;

12.  apreciază planul de acordare de credite fără dobândă pentru crearea de noi întreprinderi; observă că, pe lângă acordarea de granturi pentru crearea de întreprinderi, acest lucru ar putea oferi un ajutor substanțial pentru participanți la crearea de întreprinderi viabile; salută intenția autorităților de a recurge la Instrumentul european de microfinanțare;

13.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate de aceștia în cursul carierei profesionale;

14.  regretă lipsa de fonduri pentru măsuri de comunicare și de promovare a FEG; consideră că publicitatea și informarea cu privire la aceste măsuri au un rol important nu numai pentru atragerea beneficiarilor, ci și pentru evidențierea măsurilor întreprinse de Uniune în domeniul social;

15.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; subliniază că autoritățile franceze confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

16.  salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului de a accelera eliberarea subvențiilor; atrage atenția asupra timpului limitat prevăzut de noul calendar și a posibilului impact asupra eficacității administrării dosarelor;

17.  constată că aplicarea vizează aplicarea pragului maxim admisibil de 35% din totalul costurilor pentru alocații de formare profesională și că această măsură suplimentează indemnizațiile plătite de societatea care a efectuat concedierile, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind FEG;

18.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția de viitor a pieței muncii și abilitățile necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie eficientă din punctul de vedere al resurselor și sustenabilă;

19.  subliniază că, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul privind FEG, trebuie să se garanteze că contribuția financiară din partea FEG se limitează la ceea ce este necesar pentru a asigura solidaritatea și sprijinul unic temporar pentru beneficiarii vizați și nu înlocuiește acțiunile care intră în responsabilitatea întreprinderilor în temeiul dreptului național sau al unor acorduri colective;

20.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/006 FR/PSA prezentată de Franța)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2014/817/UE.)

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/ccfa_ra2012_fr_web-2.pdf

Aviz juridic - Politica de confidențialitate