Seznam 
Přijaté texty
Čtvrtek, 23. října 2014 - Štrasburk
Rozpuštění organizace Memorial (Sacharovova cena za rok 2009) v Rusku
 Lidská práva v Uzbekistánu
 Zmizení 43 studentů pedagogiky v Mexiku
 Cla na zboží pocházející z Ukrajiny ***I
 Absolutorium za rok 2012: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
 Absolutorium za rok 2012: Evropská rada a Rada
 Evropská dohoda o úpravě určitých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací velitelů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF)

Rozpuštění organizace Memorial (Sacharovova cena za rok 2009) v Rusku
PDF 310kWORD 75k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2014 o zrušení nevládní organizace Memorial (nositelce Sacharovovy ceny za rok 2009) v Rusku (2014/2903(RSP))
P8_TA(2014)0039RC-B8-0164/2014

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí doporučení a usnesení o Rusku, zejména na svá doporučení Radě ze dne 23. října 2012(1) a ze dne 2. dubna 2014(2) o zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského a na svá usnesení ze dne 13. června 2013 o právním státě v Rusku(3) a ze dne 13. března 2014 o Rusku: rozsudky vynesené nad demonstranty účastnícími se protestů na Blatném náměstí(4),

–  s ohledem na to, že v roce 2009 udělil Sacharovovu cenu za svobodu myšlení ruské nevládní organizaci „Memorial“, která mimo jiné bojuje za práva politických vězňů v Rusku,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 26. března 2013 o situaci nevládních organizací v Ruské federaci,

–  s ohledem na ruskou ústavu, zejména na článek 118, který stanoví, že spravedlnost vykonávají v Ruské federaci pouze soudy, a na článek 120, který stanoví, že soudci jsou nezávislí a řídí se pouze ruskou ústavou a federálním právem,

–  s ohledem na konzultace mezi EU a Ruskem o lidských právech, které proběhly dne 28. listopadu 2013,

–  s ohledem na prohlášení veřejného ochránce lidských práv Ruské federace Vladimíra Lukina ze dne 4. března 2014 o veřejných demonstracích v Moskvě a opatřeních přijatých donucovacími orgány,

–  s ohledem na stávající Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé a na pozastavená jednání o nové smlouvě mezi EU a Ruskem,

–  s ohledem na „partnerství pro modernizaci“ zahájené v roce 2010 v Rostově na Donu a na závazek ruského politického vedení, že se dodržování právního státu stane základem pro modernizaci Ruska,

–  s ohledem na prohlášení OSN o obráncích lidských práv, které přijalo Valné shromáždění OSN dne 9. prosince 1998,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Ruská federace je řádným členem Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), a že se tudíž zavázala k dodržování zásad demokracie a právního státu a lidských práv; vzhledem k tomu, že v posledních několika měsících dochází v Rusku k závažnému porušování zásad právního státu a k přijímání restriktivních právních předpisů, a proto vzrůstají obavy ohledně dodržování mezinárodních a vnitrostátních povinností ze strany Ruska; vzhledem k tomu, že EU opakovaně nabízela Rusku další pomoc a odborné poradenství při modernizaci jeho ústavního a právního řádu a při jeho dodržování, a to v souladu se standardy Rady Evropy;

B.  vzhledem k tomu, že v Rusku se během posledních let zhoršila situace v oblasti lidských práv a že ruské orgány přijaly soubor právních přepisů, které obsahují nejednoznačná ustanovení, která jsou využívána k dalšímu omezování představitelů opozice a občanské společnosti a brání tak ve svobodě projevu a shromažďování;

C.  vzhledem k tomu, že podle ruského zákona o „zahraničních agentech“, který byl přijat v červenci 2012, musí nevládní organizace, které přijímají finanční prostředky ze zahraničí a jsou „politicky činné“, požádat o zařazení do zvláštního státního seznamu zahraničních agentů, což znamená, že poté podléhají další důkladné kontrole ze strany státu, a dále musí u všech svých publikací, tiskových prohlášení a zpráv uvést, že byly vypracovány zahraničním agentem; vzhledem k tomu, že zákon byl v květnu roku 2014 novelizován tak, aby ministerstvo spravedlnosti mohlo samo registrovat takové nevládní organizace coby „zahraniční agenty“;

D.  vzhledem k tomu, že uplatňování tohoto zákona nese s sebou drastické zásahy jako policejní razie, konfiskace majetku, správní pokuty a další opatření, jež mají za cíl zabránit organizacím občanské společnosti v jejich činnosti a odradit je od jejich práce; vzhledem k tomu, že 13 předních skupin hájících lidská práva podalo k Evropskému soudu pro lidská práva společnou stížnost proti zákonu o „zahraničních agentech“; vzhledem k tomu, že tato stížnost je v současné době předmětem přezkumu;

E.  vzhledem k tomu, že mnohé ruské a mezinárodní organizace pro lidská práva uvádějí, že nepřiměřená opatření a agresivní akty ze strany bezpečnostních sil vedly k vypuknutí násilí, po němž následovalo svévolné zatýkání demonstrantů; vzhledem k tomu, že vedoucí představitelé opozičních stran a hnutí jsou šikanováni ruskými orgány, přičemž někteří z nich byli na základě různých obvinění zadrženi;

F.  vzhledem k tomu, že v posledních několika letech se v souvislosti s řadou soudních procesů objevily pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti soudních orgánů Ruské federace, vzhledem k tomu, že tyto procesy je třeba vidět v širším kontextu rostoucí represe, pronásledování a porušování lidských práv v Rusku, včetně politicky motivovaného zatýkání, věznění a soudů, z nichž případy Sergeje Magnitského, Michaila Chodorkovského a Alexeje Navalného jsou pouze nejznámějšími příklady.

G.  vzhledem k tomu, že ruské orgány rozšiřují své programy hromadného sledování; vzhledem k tomu, že tyto programy v kombinaci se zákony omezujícími svobodné působení nevládních organizací poskytují ruským orgánům velmi účinný nástroj ke sledování a potlačování hlasů opozice;

H.  vzhledem k tomu, že Memorial je ruská organizace založená z podnětu skupiny disidentů ze sovětské éry pod záštitou nositele Nobelovy ceny Andreje Sacharova a zabývající se zpracováním historie a občanskými právy, která působí od roku 1987 a zasazuje se o dodržování hodnot demokracie, právního státu a základních lidských práv v praktické politice a ve veřejném životě;

I.  vzhledem k tomu, že ruské ministerstvo spravedlnosti se snaží o likvidaci Memorialu, neboť tato organizace sdružuje více než 50 nezávislých regionálních agentur v rámci jedné celonárodní zastřešující organizace, a to bez jakéhokoli ústředí; vzhledem k tomu, že podle federálního zákona může být organizace klasifikována jako „celonárodní“, pouze pokud je zastoupena ve více než polovině ruských regionů prostřednictvím oficiálně registrovaných „regionálních“ organizací; vzhledem k tomu, že Memorial je u ministerstva spravedlnosti registrován od roku 1992;

J.  vzhledem k tomu, že Memorial prostřednictvím hlasů svých vedoucích představitelů důrazně odmítl a kritizoval ruskou agresi vůči Ukrajině a vyzval prezidenta Putina, aby ji ukončil;

K.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament udělil organizaci Memorial v roce 2009 Sacharovovu cenu;

L.  vzhledem k tomu, že 23. května 2014 nařídil moskevský soud Středisku pro lidská práva Memorial, aby se z důvodu své „politické činnosti“ v oblasti lidských práv zaregistrovalo jako zahraniční agent; vzhledem k tomu, že se tato nevládní organizace následně odmítla zaregistrovat pod tímto nespravedlivým označením a rozhodla se rozpustit svou strukturu a pokračovat v práci, aniž by byla registrována v Ruské federaci;

M.  vzhledem k tomu, že dne 13. října 2014 podalo ruské ministerstvo spravedlnosti žalobu, jejímž smyslem je zrušit organizaci Memorial na základě toho, že tato organizace a s ní spojená sdružení nebyly řádně zaregistrovány;

N.  vzhledem k tomu, že organizaci Memorial nyní hrozí, že na základě rozsudku, který má být v této kauze vynesen nejvyšším ruským soudem dne 13. listopadu 2014, bude rozpuštěna;

O.  vzhledem k tomu, že organizace Memorial má dlouhodobě problémy s ruskou administrativou, že ministerstvo spravedlnosti ji v červenci 2014 označilo za „zahraničního agenta“, na základě čehož byla nucena zavřít svou kancelář v Čečensku poté, co byla zavražděna aktivistka v oblasti lidských práv Natálie Estěmirová, která se zabývala případy únosů a vražd, a že organizace Memorial je první organizací, které bylo nařízeno ukončení činnosti v souvislosti s jejím antidiskriminačním střediskem ADC v Petrohradu (prosazujícím práva ruských Romů, přistěhovalcům, kteří přišli za prací ze střední Asie a z Kavkazu, a práva etnických Tatarů na Krymu), a to na základě toho, že nebyla zaregistrována jako „zahraniční agent“;

P.  vzhledem k tomu, že na základě změn, které byly v únoru 2014 provedeny v zákoně o informacích, informačních technologiích a ochraně informací, byly zablokovány nezávislé internetové zpravodajské servery; vzhledem k tomu, že mezi zablokovanými internetovými stránkami byly i Grani.ru, Kasparov.ru, EJ.ru a blog opozičního aktivisty Alexeje Navalného na webových stránkách rádiové stanice Echo Moskvy a Livejournal.com; vzhledem k tomu, že v některých oblastech bylo znemožněno vysílání opoziční televizní stanice Dožď (Déšť);

1.  ostře odsuzuje snahy ruského ministerstva spravedlnosti domoci se u nejvyššího soudu zrušení nezávislé lidskoprávní organizace Memorial a vyjadřuje svůj hluboký nesouhlas se slyšením, které má proběhnout 13. listopadu 2014; naléhavě ruské ministerstvo spravedlnosti vyzývá, aby svou žalobu ještě před tímto slyšením stáhlo; zdůrazňuje, že organizace Memorial hraje klíčovou roli v rozvoji demokratických hodnot a v prosazování lidských práv v Rusku;

2.  vyzývá ruské orgány, aby zastavily veškeré, tj. i soudní, pronásledování organizace Memorial, jejího střediska pro ochranu lidských práv, jejích členů a všech ochránců lidských práv působících v Ruské federaci a aby zajistily, že těmto osobám bude umožněno provádět svou zákonnou činnost za všech okolností a bez jakýchkoli vnějších zásahů;

3.  poukazuje na to, že Michail Fedotov, předseda Prezidentské rady pro občanskou společnost a lidská práva, jasně uvedl, že pro zrušení organizace Memorial neexistují žádné právní důvody a že slyšení u nejvyššího soudu by mělo proběhnout až po 19. listopadu 2014, kdy má proběhnout konference této organizace, na níž mají být oznámeny změny v její organizační struktuře, jež by ji měly uvést v soulad s ruskými právními předpisy;

4.  domnívá se, že zákon o „zahraničních agentech“ porušuje závazky, které Rusko přijalo v rámci Rady Evropy a OBSE; dále zastává názor, že definice „politické aktivity“ prováděné nevládními organizacemi, které čerpají finanční podporu ze zahraničí, je natolik široká, že vládě dává možnost vykonávat kontrolu prakticky nad jakoukoli organizovanou činností týkající se veřejného života; naléhavě vyzývá Rusko, aby zrušilo zákony, které nejsou v souladu s mezinárodními a ústavními závazky Ruska v oblasti lidských práv;

5.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad změnami, které byly v květnu 2014 provedeny v zákonu o „zahraničních agentech“ a na jejichž základě nyní může ministerstvo spravedlnosti podle vlastního uvážení zaregistrovat jakékoli organizace jako „zahraniční agenty“, aniž by k tomu potřebovalo jejich souhlas;

6.  zdůrazňuje, že na základě této revize výše uvedeného zákona zaregistrovalo ministerstvo spravedlnosti okamžitě 15 skupin a že několik nevládních organizací se snaží soudně – a bezúspěšně – snahám příslušných orgánů o jejich registraci vzdorovat;

7.  zdůrazňuje, že tyto nevládní organizace (Středisko organizace Memorial pro lidská práva, nadace Public Verdict, AGORA a JURIX) jsou známé především jako subjekty poskytující právní pomoc obětem politické manipulace soudů, pronásledovaným aktivistům z řad občanské společnosti a pokojným demonstrantům, aktivistům bojujícím za práva leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů a obětem policejního násilí a že hrají klíčovou úlohu v rozvoji demokratických hodnot a prosazování lidských práv v Rusku;

8.  vyzývá ruské orgány, aby zajistily dodržování lidských práv a základních svobod za všech okolností v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv a s mezinárodními a regionálními nástroji na ochranu lidských práv ratifikovanými Ruskou federací a aby respektovaly právo všech občanů využívat základních svobod a všeobecných lidských práv; vyzývá ruské orgány, aby jednaly v souladu s prohlášením Výboru ministrů Rady Evropy o opatřeních Rady Evropy zaměřených na zlepšení ochrany ochránců lidských práv a podporu jejich činnosti;

9.  je hluboce znepokojen tím, že Rusko nedodržuje své mezinárodní právní závazky člena Rady Evropy a OBSE ani základní lidská práva a zásady právního státu zakotvené v Evropské úmluvě o lidských právech a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech;

10.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad zhoršující se situací opoziční občanské společnosti v Rusku, a zejména těch organizací, které působí na poli lidských práv a demokratických svobod a vyjadřují svůj kritický postoj k politice vlády; důrazně Rusko vyzývá ke zvrácení tohoto trendu a k zajištění toho, aby těmto občanům a organizacím bylo umožněno vykonávat jejich legitimní činnost bez jakýchkoli překážek a podporovat zapojení opozičních složek občanské společnosti;

11.  zdůrazňuje, že článek 31 ústavy Ruské federace a Evropská úmluva o lidských právech, jejímž je Rusko signatářem, stanoví svobodu sdružování a že ruské orgány musí tuto svobodu respektovat; vyzývá Ruskou federaci, aby dodržovala principy právního státu, svobody projevu a svobody shromažďování;

12.  vyzývá místopředsedkyni/vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropskou službu pro vnější činnost, aby zajistily, že všechny kauzy politického pronásledování budou projednány na schůzkách s jejími ruskými protějšky a že Rusko bude na těchto jednáních formálně vyzváno k tomu, aby se ke každému jednotlivému případu vyjádřilo;

13.  vybízí předsedy Rady a Komise a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby tyto případy i nadále pečlivě sledovali, aby na ně různými prostředky upozorňovali při schůzkách s Ruskem a aby o jednáních s ruskými úřady informovali Parlament;

14.  naléhavě vyzývá místopředsedkyni/vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a ESVČ, aby zajistily, že EU bude využívat každé příležitosti pro spolupráci a podporu organizací ruské občanské společnosti, včetně těch, které prosazují hodnoty demokracie, lidská práva a právní stát;

15.  naléhavě vyzývá Komisi a ESVČ, aby v rámci probíhajícího plánování výdajů z finančních nástrojů EU zvýšily objem finanční pomoci ruské občanské společnosti a aby Fórum občanské společnosti EU-Rusko zařadily mezi příjemce prostředků z nástroje partnerství, a zajistily mu tak udržitelnou a solidní dlouhodobou podporu;

16.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.

(1) Úř. věst. C 68 E, 7.3.2014, s. 13.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2014)0258.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2013)0284.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2014)0253.


Lidská práva v Uzbekistánu
PDF 305kWORD 70k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2014 o lidských právech v Uzbekistánu (2014/2904(RSP))
P8_TA(2014)0040RC-B8-0166/2014

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Uzbekistánu,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2011 o stavu provádění strategie EU pro Střední Asii(1),

–  s ohledem na strategii EU pro nové partnerství se Střední Asií, kterou přijala Evropská rada ve dnech 21.–22. června 2007, a na společné zprávy Komise a Rady o pokroku ze dne 24. června 2008 a 28. června 2010,

–  s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci z října 2009 a 2010,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 o strategii digitální svobody v zahraniční politice EU(2),

–  s ohledem na obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline přijaté Radou pro zahraniční věci dne 12. května 2014,

–  s ohledem na oznámení učiněné na ministerské schůzce mezi EU a zeměmi Střední Asie, která se konala dne 20. listopadu 2013, o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 miliardy EUR zemím Střední Asie na období 2014–2020 v rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci EU,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ačkoli Uzbekistán přijal závazky týkající se ochrany lidských práv, včetně svobody vyjadřování, shromažďování, sdružování a vyznání, která zaručuje Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, a zákazu mučení, který je obsažen v Úmluvě proti mučení, tyto závazky přinesly jen málo pozitivních výsledků;

B.  vzhledem k tomu, že uzbecké orgány uvěznily tisíce osob na základě politicky motivovaných obvinění s cílem prosadit své represivní předpisy, přičemž se zaměřují na obhájce lidských práv a opoziční aktivisty, novináře, věřící, umělce a jiné osoby, které jsou považovány za kritiky, a vzhledem k tomu, že Uzbekistán je podle světového indexu svobody tisku, který v roce 2014 zveřejnili Reportéři bez hranic, na 166. místě ze 180 zemí a organizace Freedom House považuje tuto zemi, její tisk a internet za „nesvobodné“; vzhledem k tomu, že digitální svobody jsou v Uzbekistánu soustavně omezovány a porušovány;

C.  vzhledem k tomu, že mezi osobami uvězněnými pouze kvůli pokojnému uplatňování svého práva na svobodu vyjadřování je 15 známých obhájců lidských práv(3), pět novinářů(4), čtyři pokojní aktivisté politické opozice(5) a tři nezávislí náboženští představitelé(6); vzhledem k tomu, že sedm dalších osob je považováno za kritiky vlády nebo svědky masakru, k němuž došlo dne 13. května 2005 v Andižanu, kde uzbecké vládní síly zastřelily stovky převážně neozbrojených protestujících(7); vzhledem k tomu, že mnohé z uvězněných osob jsou vážně nemocné, byly mučeny a jejich tresty byly ve vězení svévolně prodlužovány;

D.  vzhledem k tomu, že když byl na uzbeckou vládu vyvíjen soustavný zahraniční nátlak zahrnující sankce, omezení vojenské pomoci a další ráznou, veřejnou a konkrétní kritiku mezinárodních partnerů, reagovala tato vláda postupnými kroky, které zlepšily situaci v oblasti lidských práv, například propuštěním některých osob uvězněných z politických důvodů v předvečer klíčových dvoustranných summitů nebo návštěv na vysoké úrovni;

E.  vzhledem k tomu, že uzbecká vláda nadále odmítá nezávislé vyšetřování masakru stovek osob, k němuž došlo v roce 2005 v Andižanu; vzhledem k tomu, že více než 200 osob si dosud odpykává tresty spojené s událostmi v Andižanu, které jim byly uloženy při neveřejných soudních řízeních, jež byly poznamenány závažným porušováním řádných postupů a při nichž bylo pro získání přiznání údajně používáno mučení; vzhledem k tomu, že některé trestné činy související s masakrem v Andižanu a trestný čin mučení podléhají univerzální jurisdikci;

F.  vzhledem k tomu, že v roce 2009 a 2010 Rada zrušila sankce EU, což „mělo povzbudit uzbecké orgány k přijetí dalších zásadních opatření v zájmu posílení právního státu a zlepšení místní situace v oblasti lidských práv,“ a zároveň uvedla, že „bude pozorně a nepřetržitě sledovat situaci v oblasti lidských práv v Uzbekistánu“ a že „hloubka a kvalita dialogu a spolupráce bude záviset na reformách Uzbekistánu“;

G.  vzhledem k tomu, že podle nejnovějších zpráv je nucená práce a práce dětí při sklizni bavlny stále velmi rozšířená navzdory závazku uzbeckých orgánů zasáhnout proti těmto praktikám, a vzhledem k tomu, že podle zprávy Mezinárodní organizace práce ze dne 19. listopadu 2013 nutí uzbecká vláda pod hrozbou pokut milion uzbeckých občanů, dospělých i dětí, sklízet bavlnu v nepřijatelných podmínkách;

H.  vzhledem k probíhajícím jednáním o přistoupení Uzbekistánu k Světové obchodní organizaci a vzhledem k tomu, že dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem obsahuje jasné ustanovení o dodržování demokracie a lidských práv, které jsou obě strany povinny dodržovat;

1.  zdůrazňuje význam vztahů mezi EU a Uzbekistánem a význam posilování politické a hospodářské spolupráce; poukazuje však také na to, že se tyto vztahy musejí zakládat na oboustranném dodržování zásad demokracie, právního státu a lidských práv, jak je jasně uvedeno v dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem;

2.  požaduje okamžité a bezpodmínečné propuštění všech osob uvězněných na základě politicky motivovaných obvinění, zadržovaných za nenásilné vyjadřování svých politických názorů, z důvodu angažovanosti v občanské společnosti, za novinářskou činnost či za náboženské názory;

3.  zdůrazňuje, že všem, kteří se údajně zapojili do násilností, by měl být zaručen nový a spravedlivý proces v souladu s mezinárodními normami, a pokud budou shledáni vinnými, měli by být vystaveni trestnímu a/nebo správnímu postihu, a to rovněž v souladu s mezinárodními normami;

4.  vyzývá uzbecké orgány, aby nepřipustily mučení a aby okamžitě a bezpodmínečně ukončily používání jakýchkoli forem mučení a zneužívání ve vězení, špatného zacházení ve vazbě a věznicích, a to také tím, že zajistí neomezený přístup k právnímu poradenství ve všech fázích vyšetřování, rychlý přístup k vhodné zdravotní péči a opětovně zavedou nezávislé kontroly věznic, a aby poskytovaly rodinám všech vězňů úplné informace o místě, kde se jejich příbuzní nacházejí, a o jejich zdravotním stavu;

5.  naléhavě vyzývá uzbecké orgány, aby vyšetřily a povolaly k odpovědnosti všechny činitele a zaměstnance bezpečnostních služeb a vězeňské služby, kteří se údajně dopustili mučení nebo špatného zacházení se zadrženými osobami, nebo zamítali žádosti o poskytnutí zdravotní péče;

6.  vyzývá Uzbekistán, aby dodržoval všechna mezinárodní doporučení proti mučení, nařídil okamžité uzavření věznice Jaslyk 64/71, aby schválil nevyřízené žádosti 11 zmocněnců OSN pro zvláštní postupy, včetně zvláštního zpravodaje OSN pro otázky mučení, o návštěvu Uzbekistánu a aby umožnil Mezinárodnímu výboru Červeného kříže a dalším nezávislým pozorovatelům neomezenou nezávislou kontrolu věznic;

7.  naléhavě vyzývá uzbeckou vládu, aby ukončila svévolné vylučování osob uvězněných na základě politicky motivovaných obvinění, na které by se mohla amnestie vztahovat, z každoročních postupů udělování amnestie, a stejně nahodilé prodlužování trestů odnětí svobody pro méně závažné trestné činy nebo „porušení vězeňských předpisů“ podle článku 221 trestního zákoníků o „porušení podmínek trestu odnětí svobody“;

8.  vyzývá uzbecké orgány, aby zajistily dodržování práv žen, zejména plněním doporučení Výboru OSN proti mučení;

9.  vyzývá vysokou představitelku EU, ESVČ a členské státy, aby okamžitě zavedly strategii s cílem naléhat na Uzbekistán a požadovat po něm konkrétní, měřitelná zlepšení v oblasti lidských práv během následujících měsíců a aby jako lhůtu pro tento pokrok stanovily desáté výročí masakru v Andižanu, které připadá na příští rok; vyzývá ESVČ, aby Parlamentu poskytla informace o představitelích uzbeckého režimu, kteří jsou považováni za osoby zodpovědné za zločiny spáchané v Andižanu, včetně dvanácti z nich, na které EU uvalila v reakci na masakr sankce, které byly následně zrušeny;

10.  zdůrazňuje skutečnost, že konkrétní zlepšení by měla zahrnovat podmínky stanovené ministry zahraničních věcí EU v roce 2010, kterými jsou: 1) propuštění všech uvězněných obhájců lidských práv a vězňů svědomí; 2) umožnění nerušeného působení nevládních organizací v zemi; 3) plná spolupráce se všemi příslušnými zvláštními zpravodaji OSN; 4) zajištění svobody slova a sdělovacích prostředků; 5) pokračování v praktickém provádění úmluv proti dětské práci; a 6) uvedení volebních procesů do plného souladu s mezinárodními normami;

11.  domnívá se, že pokud v těchto oblastech dojde ke smysluplnému pokroku, měla by EU zaujmout vedoucí pozici a předložit v Radě OSN pro lidská práva rezoluci v rámci bodu 4, kterou by se zavedl zvláštní mechanismus pro Uzbekistán, který by byl konkrétně zaměřen na tuto zemi a který by zajistil trvalé a aktivní zapojení Rady pro lidská práva v Uzbekistánu prostřednictvím monitorování, zveřejňování zpráv a diskuse o situaci v oblasti lidských práv v Uzbekistánu;

12.  vzhledem k tomu, že se jedná o naléhavý případ a že v souladu s články 2 a 95 dohody o partnerství a spolupráci není třeba předkládat Radě pro spolupráci příslušné informace o situaci, vyzývá dále EU, aby Uzbekistán upozornila, že pokud v následujících šesti měsících nedojde ke zlepšení, co se týče výše uvedených záležitostí souvisejících s lidskými právy, zavede EU cílená sankční opatření;

13.  vyzývá členské státy, aby dodržovaly Kodex chování EU pro vývoz zbraní a nařízení o vývozu zboží dvojího užití;

14.  vyzývá uzbecké orgány, aby plně provedly usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2011 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích(8);

15.  požaduje, aby Rada, Komise a ESVČ poskytly Parlamentu veřejné hodnocení opatření, která EU přijala s cílem vytvořit nátlak na Uzbekistán, aby splnil kritéria v oblasti lidských práv stanovená ministry zahraničních věcí EU v roce 2010; vyzývá Radu OSN pro lidská práva, aby pro Uzbekistán zavedla mechanismus monitorování; vybízí Radu a Komisi, aby posílily dialog o lidských právech s uzbeckou vládou; a očekává od ESVČ, že se na schůzce v rámci dialogu o lidských právech mezi EU a Uzbekistánem, jež je naplánována na listopad, bude důsledně zabývat všemi hlavními případy porušení lidských práv a že se postará o to, aby tyto schůzky byly více zaměřené na výsledky, čímž by se překonala stávající patová situace, která je velkým zklamáním;

16.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal prezidentovi, vládě a parlamentu Republiky Uzbekistán, ESVČ, Radě, Komisi, Radě Evropy, OBSE a Radě OSN pro lidská práva.

(1) Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 91.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2012)0470.
(3) Azam Farmonov, Mehriniso Hamdamova, Zulhumor Hamdamova, Isroiljon Kholdorov, Nosim Isakov, Gaybullo Jalilov, Nuriddin Jumaniyazov, Matluba Kamilova, Ganikhon Mamatkhanov, Chuyan Mamatkulov, Zafarjon Rahimov, Yuldash Rasulov, Bobomurod Razzokov, Fahriddin Tillaev a Akzam Turgunov.
(4) Solijon Abdurakhmanov, Muhammad Bekjanov, Gayrat Mikhliboev, Jusuf Ruzimuradov a Dilmurod Saidov.
(5) Murod Juraev, Samandar Kukanov, Kudratbek Rasulov a Rustam Usmanov.
(6) Ruhiddin Fahriddinov, Hayrullo Hamidov a Akram Juldašev.
(7) Dilorom Abdukodirova, Botirbek Eshkuziev, Bahrom Ibragimov, Davron Kabilov, Erkin Musajev, Davron Tojiev a Ravshanbek Vafoev
(8) Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 195.


Zmizení 43 studentů pedagogiky v Mexiku
PDF 302kWORD 70k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2014 o zmizení 43 studentů učitelství v Mexiku (2014/2905(RSP))
P8_TA(2014)0041RC-B8-0161/2014

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Mexiku, zejména na usnesení ze dne 11. března 2010 o stupňujícím se násilí v Mexiku(1),

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy mexickými o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci,

–  s ohledem na své doporučení Radě o strategickém partnerství mezi EU a Mexikem ze dne 12. března 2009(2),

–  s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 15. července 2008 nazvané „Směrem ke strategickému partnerství EU-Mexiko“ (COM(2008)0447),

–  s ohledem na místní prohlášení EU týkající se Igualy, které bylo dne 12. října 2014 vydáno se souhlasem vedoucích mise členských států EU v Mexiku,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 14. října 2014 učinil mexický prezident Enrico Peña Nieto,

–  s ohledem na společný prováděcí plán strategického partnerství EU-Mexiko ze dne 16. května 2010,

–  s ohledem na prohlášení učiněná na summitech, jichž se účastnily hlavy států a předsedové vlád z Evropské unie, Latinské Ameriky a Karibiku (EU-CELAC),

–  s ohledem na společné prohlášení, které bylo dne 17. června 2012 učiněno na VII. summitu EU a Mexika konaném v mexickém městě Los Cabos, státě Baja California Sur,

–  s ohledem na společné prohlášení XII. schůze smíšeného výboru EU-Mexiko, která se konala v hlavním městě Mexiku ve dnech 10.–11. června 2013,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Mexiko a Evropská unie sdílejí společné hodnoty, jež nacházejí vyjádření v našich demokratických a pluralitních společnostech, jež hájí základní svobody a lidská a pracovní práva, chrání životní prostředí, podporují udržitelný rozvoj a sdílejí odhodlání k upevňování demokracie a právního státu a k podpoře spravedlivého hospodářského a sociálního rozvoje a boje proti korupci a chudobě;

B.  vzhledem k tomu, že úkolem a povinností našich demokratických systémů je zaručit fungování právního státu a dodržování lidských práv, a vzhledem k tomu, že jeden ze základních pilířů právního státu představuje požívání a řádné uplatňování svobod spolu s právem na fyzickou nedotknutelnost,

C.  vzhledem k tomu, že strategické partnerství EU-Mexiko umožňuje užší spolupráci mezi Mexikem a EU v oblastech globálního významu, a zejména široký dialog, lepší koordinaci a výměny v oblastech, jako jsou bezpečnost, lidská práva, volební reforma, regionální rozvoj, obchodní politika a politika v oblasti regulace;

D.  vzhledem k tomu, že dne 26. září 2014 bylo poté, co policie zahájila palbu na demonstranty, jimiž byli studenti učitelství ze školy Escuela Normal Rural de Ayotzinapa nacházející se ve městě Iguala (stát Guerrero), zabito 6 osob včetně tří studentů; vzhledem k tomu, že od té doby se pohřešuje 43 studentů; vzhledem k tomu, že podle informací z několika zdrojů tyto studenty zadržela a odvezla policie, která je předala neidentifikovaným ozbrojeným osobám napojeným na drogový kartel;

E.  vzhledem k tomu, že podle mexické vlády bylo v souvislosti s těmito zločiny zatčeno 51 osob, převážně policistů ze správních obvodů Uguala a Cocula; vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupce dne 14. října 2014 prohlásil, že forenzní analýza 28 těl nalezených dne 4. října 2014 v tajných hrobech poblíž města Iguala prokázala, že se nejedná o těla pohřešovaných studentů; vzhledem k tomu, že mexické orgány zadržely muže, který je podle podezření hlavním vůdcem zločineckého gangu Guerreros Unidos, který se měl údajně na zmizení 43 studentů podílet;

F.  vzhledem k tomu, že starosta města Iguala, jeho manželka a velitel igualské policie jsou na útěku před spravedlností a jsou obviněni z napojení na místní drogový kartel gangu Guerrero Unidos;

G.  vzhledem k tomu, že prezident Mexika Enrique Peña Nieto vydal federální vládě a svému bezpečnostnímu úřadu pokyn k okamžitému přijetí rozhodujících opatření, a vzhledem k tomu, že byl ve spolupráci s rodinami a zástupci pohřešovaných studentů přijat plán společného postupu; vzhledem k tomu, že Organizace amerických států a OSN se na Mexiko obrátily s naléhavou žádostí, aby násilná zmizení vyšetřilo, potrestalo osoby, které za ně nesou odpovědnost, a chránilo rodiny pohřešovaných studentů; vzhledem k tomu, že Mexiko v tomto případě s mezinárodními mnohostrannými subjekty spolupracuje;

H.  vzhledem k tomu, že mexická vláda a hlavní opoziční strany se v roce 2012 dohodly na přijetí „Paktu pro Mexiko“, který by měl řešit hlavní problémy, jimž Mexiko čelí a mezi něž patří bezpečnost a beztrestnost;

I.  vzhledem k tomu, že se ve státě Guerrero rozšířilo násilí; vzhledem k tomu, že mnoho studentů a učitelů po celém Mexiku demonstruje za bezpečný návrat pohřešovaných studentů a veřejně odsuzuje podíl některých složek policie na zmíněných zločinech, korupci v řadách policie a neuspokojivé fungování institucí v určitých oblastech země, v nichž se zřetelněji projevují nedostatky v oblasti sociální soudržnosti; vzhledem k tomu, že rovněž vládní budovy v Chilpancingo a některé další úřední budovy v jiných správních obvodech státu Guerrero čelily spolu s některými náboženskými představiteli a kancelářemi politických stran hrozbě napadení nebo byly terčem útoku;

J.  vzhledem k tomu, že se Mexiko účastní všech regionálních a mezinárodních fór a uzavřelo veškeré mezinárodní dohody o lidských právech a základních svobodách;

K.  vzhledem k tomu, že si mexická vláda uvědomuje problémy, jimž tato země čelí, a pevně se zavázala zlepšit bezpečnostní situaci v zemi, včetně významného navýšení rozpočtu pro bezpečnostní síly a reformu orgánů veřejné bezpečnosti, s cílem zvýšit účinnost dodržování právních předpisů i soudnictví a postavit se tak organizované trestné činnosti; vzhledem k tomu, že násilná zmizení, násilí spojené s organizovanou trestnou činností a spolupráce určitých místních subjektů se skupinami organizovaného zločinu jsou i nadále příčinou vážných obav;

1.  zásadně odsuzuje nepřijatelná násilná zmizení a trestnou činnost v Iguale a vyzývá mexické orgány, aby veškeré trestné činy, včetně nálezu 28 tajně pohřbených těl, vyšetřily; vyzývá příslušné orgány, aby přijaly veškerá nezbytná opatření k urychlenému jednání a transparentně a nezaujatě identifikovaly, zatkly a soudily pachatele těchto trestných činů, a vyzývá k tomu, aby osoby, jež za tyto skutky odpovídají, byly identifikovány a stíhány s využitím veškerých dostupných informací a zdrojů, jež jsou k dispozici na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, aby neunikly trestu; vybízí k tomu, aby vyšetřování pokračovalo až do okamžiku návratu studentů do bezpečí;

2.  vyjadřuje soustrast a solidaritu rodinám a přátelům obětí, ale i mexickému lidu, jejž povzbuzuje k tomu, aby neustával v boji mírovými prostředky za obranu demokratického systému a právního státu;

3.  bere na vědomí uskutečněná vazební zadržení; vybízí, aby pokračovalo pátrání po starostovi Igualy, jeho ženě a policejním veliteli Igualy; je hluboce znepokojen zjevným proniknutím organizovaného zločinu do místních orgánů policie a státní správy;

4.  vítá odhodlání prezidenta Peñi Nieta vyšetřit a objasnit tyto události a zastavit násilnou činnost organizovaných zločineckých skupin v Mexiku; vítá zřízení monitorujících výborů v Senátu a Poslanecké sněmovně v návaznosti na případ z Igualy; vyzývá mexické orgány, aby poskytly ochranu a pomoc rodinám obětí a průběžně je informovaly o probíhajícím vyšetřování a o úsilí směřujícím k dopadení pachatelů;

5.  podporuje mexickou vládu v jejím odhodlání bojovat s organizovaným obchodováním s drogami, avšak vyslovuje hluboké znepokojení nad nárůstem násilností v návaznosti na obchodování s drogami a panující beztrestností; vyjadřuje mexickému lidu solidaritu v boji proti obchodování s drogami;

6.  naléhavě vyzývá vládu Mexika, aby na všech úrovních přijala opatření, jež zajistí, aby se obdobné události jako v Iguale již nikdy neopakovaly; odsuzuje veškeré druhy násilí, zejména násilí a neustálé výhrůžky smrtí vůči aktivistům, kteří se věnují prosazování a ochraně svobody slova a lidských práv v Mexiku, a žádá, aby mexické orgány zintenzívnily úsilí v oblasti fyzické a soudní ochrany osob z dotčených skupin;

7.  podporuje mexické orgány v jejich úsilí o spolupráci s mezinárodními organizacemi, včetně Evropské unie, Organizace spojených národů, Společenství latinskoamerických a karibských států, Mezinárodního výboru Červeného kříže, Meziamerické komise pro lidská práva a pomoci argentinských a mezinárodních odborníků z oboru forenzní analýzy; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby mexická vláda poskytla nezbytné finanční prostředky k tomu, aby mohla Meziamerická komise pro lidská práva provést program technické pomoci, jenž může v souvislosti s vyšetřováním událostí, k nimž došlo v Guerreru, doplnit vnitrostátní kroky;

8.  zdůrazňuje, že Mexiko je strategickým partnerem EU; vybízí mexickou vládu, aby nadále posilovala státní orgány, upevňovala právní stát, a mohla tak odstranit některé strukturální problémy, jež jsou základní příčinou nedodržování lidských práv, konkrétně problémy související s reformou soudnictví; poukazuje přitom na význam nezávislého soudnictví pro zajištění nestrannosti a rozhodný boj proti beztrestnosti; vyzývá k tomu, aby byla osobám, jež se podílejí na prosazování spravedlnosti, poskytnuta ochrana od federálních složek;

9.  žádá EU, její členské v rámci jejich dvoustranných vztahů s Mexikem a evropské orgány, aby zvýšily pomocí programů a finančních a technických prostředků podporu věnovanou ochraně lidských práv; současně žádá, aby navýšily rozpočtové prostředky určené ke spolupráci v oblasti konsolidace a reformy soudních orgánů, orgánů činných v trestním řízení a státních zastupitelství s cílem stíhat a potrestat pachatele trestných činů, a také v oblasti vytváření účinných systémů ochrany svědků, obětí a jejich rodin;

10.  upozorňuje, že je naléhavě zapotřebí zřídit na federální úrovni jednotný, veřejný a přístupný celostátní registr pohřešovaných a zmizelých osob a databázi údajů DNA;

11.  žádá svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členským státům, stávajícímu předsednictví Společenství latinskoamerických a karibských států, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států (OAS), Evropsko-latinskoamerickému shromáždění (EuroLat) a předsedovi kongresu Spojených států mexických.

(1) Úř. věst. C 349 E, 22.12.2010, s. 92.
(2) Úř. věst. C 87 E, 1.4.2010, s. 172.


Cla na zboží pocházející z Ukrajiny ***I
PDF 363kWORD 50k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 374/2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny (COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))
P8_TA(2014)0042A8-0021/2014

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0597),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0165/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 16. října 2014 zavázal podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie schválit tento postoj Parlamentu,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0021/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a také parlamentům členských států.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. října 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 374/2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

P8_TC1-COD(2014)0279


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1150/2014.)


Absolutorium za rok 2012: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
PDF 469kWORD 81k
Rozhodnutí
Rozhodnutí
Usnesení
1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2014 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2012 (C7-0329/2013 – 2013/2241(DEC))
P8_TA(2014)0043A8-0011/2014

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou účetní závěrku Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2012,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2012 společně s odpověďmi úřadu(1),

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 3. dubna 2014(2), jímž se odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2012, a na usnesení, které je k němu připojeno,

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu(5), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0011/2014),

1.  uděluje řídícímu výboru Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2012;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řídícímu výboru Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2014 o uzavření účtů Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2012 (C7‑0329/2013 – 2013/2241(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou účetní závěrku Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2012,

–  has ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2012 společně s odpověďmi úřadu(8),

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 3. dubna 2014(9), jímž se odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2012, a na usnesení, které je k němu připojeno,

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu(12), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(13),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0011/2014),

1.  schvaluje uzavření účtů Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2012;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řídícímu výboru Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2014 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2012 (C7‑0329/2013 – 2013/2241(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou účetní závěrku Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2012,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2012 společně s odpověďmi úřadu(15),

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2014 (05849/2014 – C7-0054/2014),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 3. dubna 2014(16), jímž se odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2012, a na usnesení, které je k němu připojeno,

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(17), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(18), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu(19), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(20),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(21), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0011/2014),

Připomínky k legalitě a správnosti operací

1.  bere na vědomí, že s cílem napravit nedostatky v souvislosti s legalitou a správností operací učinil Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (dále jen „úřad“) nově součástí svých finančních a účetních příruček jednoznačné postupy, podrobně popsané kroky a na sebe navazující operace, které musí provádět všichni účastníci finančních operací; vítá skutečnost, že zvláštní pozornost byla věnována procesům souvisejícím s přenosem prostředků;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  z konečné roční účetní závěrky úřadu zjišťuje, že míra plnění rozpočtu ve výši 89,55 % i míra čerpání prostředků na platby ve výši 76,57 % vykazují zlepšení oproti výsledkům z roku 2012; bere na vědomí kroky učiněné pro zlepšení míry plnění rozpočtu; domnívá se však, že je stále ještě prostor pro zlepšení, a vyzývá úřad, aby v budoucnu dále zlepšoval své monitorování plnění rozpočtu;

Závazky a přenosy

3.  vítá opatření, která úřad přijal, aby vyřešil problémy související se závazky a přenosy, například zlepšení rozpočtového plánování a důsledné monitorování měsíčních plateb a plateb na konci roku; od úřadu se dozvídá, že zajistil obsazení klíčových pracovních pozic, které bezprostředně ovlivňují chod finančního cyklu, a zlepšil svůj přístup, pokud jde o včasné vykazování a úhradu nákladů cestovních výloh odborníků;

4.  se znepokojením konstatuje, že míra zrušených prostředků na závazky přenesených do rozpočtového roku 2013 je stále vysoká – činí 28 % –, jakkoli se již výrazně snížila oproti hodnotě z předchozího roku, kdy činila 45 %; ze zprávy Účetního dvora se dozvídá, že tyto přenosy se většinou týkaly smluv podepsaných ve druhém pololetí roku 2013 na činnosti plánované na roky 2013 a 2014;

5.  bere na vědomí, že míra nevyužitých prostředků se snížila ze 17 % v roce 2012 na 14,6 % v roce 2013 a stejně tak i míra přenosů do roku 2014, která se snížila z částky 611 223 EUR (19 %) na částku 461 983 EUR (13 %); vyzývá úřad, aby i nadále zlepšoval plánování a uskutečňování svých činností a dále snižoval míru přenosů;

Postupy zadávání veřejných zakázek a přijímání zaměstnanců

6.  bere na vědomí, že do finanční příručky úřadu byl zařazen podrobný seznam povinných kroků a položek při zadávání veřejných zakázek a že byl také jmenován specializovaný úředník pro zadávání veřejných zakázek a bylo zavedeno školení v této problematice pro všechny zaměstnance; vítá skutečnost, že díky těmto opatřením se skutečně zlepšila příprava, provádění, dokumentace a koordinace postupů zadávání veřejných zakázek úřadu;

7.  vítá změny a zlepšení, k nimž došlo v dosavadních postupech přijímání zaměstnanců ve snaze reagovat na požadavky orgánu příslušného k udělení absolutoria a zvýšit transparentnost procesu přijímání zaměstnanců, a zejména tyto kroky:

   vypracování písemných testů a otázek k ústním pohovorům a minimálních počtů bodů ještě před zkoumáním přihlášek,
   schválení nominovaných členů a změn ve složení výběrové komise orgánem oprávněným ke jmenování,
   revizi pokynů pro přijímací řízení provedenou v roce 2013;

8.  vítá revidovanou komunikační politiku úřadu, v jejímž rámci jsou služební mobilní telefony přidělovány těm pracovníkům, kteří je při práci potřebují, a také vítá vnitřní kontroly prováděné s cílem sledovat, zda se tato politika skutečně uplatňuje;

9.  bere na vědomí, že pro hotovostní operace úřadu byla uzavřena nová smlouva na bankovní služby s bankou s ratingem A+/A-1; bere na vědomí, že do účetní příručky úřadu byly zařazeny pokyny pro správu pokladny;

Prevence a řešení střetů zájmu a transparentnost

10.  bere na vědomí, že každoroční prohlášení o střetu zájmů, která musí podávat členové Rady regulačních orgánů, řídícího výboru a výkonný ředitel, jsou nyní veřejně k dispozici ve zvláštních oddílech veřejného rejstříku dokumentů úřadu; konstatuje, že politika ve věci střetu zájmů u zaměstnanců úřadu vychází ze stejných principů a že i prohlášení o střetu zájmů, která podávají zaměstnanci, jsou veřejně k dispozici ve veřejném rejstříku úřadu;

11.  bere na vědomí, že úřad neměl v plánu přezkoumávat svou stávající politiku ve věci střetu zájmů, a domnívá se, že všechny příslušné politiky ve věci střetu zájmů jsou v souladu s pokyny Komise pro prevenci a řešení střetu zájmů v decentralizovaných agenturách EU z prosince 2013; bere na vědomí, že si úřad klade za cíl zvýšit informovanost o své politice ve věci střetu zájmů a také o přístupu rady v tomto ohledu a že bude pozorně sledovat veškeré změny v tomto směru;

Interní audit

12.  konstatuje, že úřad splnil veškeré formální požadavky standardu vnitřní kontroly pro informace a komunikaci (ICS 12);

13.  bere na vědomí, že úřad upravuje své plánování a podávání zpráv tak, aby v nich byly měřitelné cíle – snaží se tak splnit požadavky standardu vnitřní kontroly týkajícího se cílů a ukazatelů výkonnosti (ICS 5); konstatuje, že úřad dokončil své vlastní příručky pro jednotlivé postupy a přijal podrobný vnitřní postup pro zaznamenávání všech událostí, které neproběhly tak, jak měly - to vše s cílem splnit požadavky standardu vnitřní kontroly týkajícího se procesů a postupů (ICS 8); bere na vědomí, že úřad aktualizoval své vnitřní postupy pro správu dokumentů ve snaze splnit požadavky standardu vnitřní kontroly pro správu dokumentů (ICS 11);

14.  bere na vědomí, že úřad vytvořil postup inventarizace pro účely registrace a zbavování se fixních aktiv a tento postup byl přijat jakou součást finanční příručky úřadu; konstatuje, že fyzická inventarizace proběhla v srpnu 2013; vítá skutečnost, že v souladu s postupy úřadu by měla inventarizace majetku proběhnout každý rok;

15.  konstatuje, že útvar interního auditu má v plánu provést přezkoumání standardů vnitřní kontroly; žádá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích tohoto přezkoumání, jakmile budou k dispozici;

Výsledky

16.  vítá kroky, které v poslední době úřad učinil ve snaze zlepšit komunikaci s evropskými občany ohledně toho, jaký na ně má jeho činnost dopad, zejména skutečnost, že se zaměřil na měřitelné a jasně vymezené cíle, které umožňují lépe posuzovat jeho činnosti;

17.  konstatuje, že úřad začal zvyšovat svůj profil instituce Unie tím, že do některých oddílů svých webových stránek umístil logo Unie, a těší se, že jej rozšíří i na jeho domovskou stránku a systematicky na veškerou komunikaci, čímž se zajistí viditelnost příspěvku z rozpočtu Unie pro úřad;

o
o   o

18.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne 3. dubna 2014(22) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 365, 13.12.2013, s. 9.
(2) Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 353.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(8) Úř. věst. C 365, 13.12.2013, s. 9.
(9) Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 353.
(10) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(11) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(12) Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1.
(13) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(14) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(15) Úř. věst. C 365, 13.12.2013, s. 9.
(16) Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 353.
(17) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(18) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(19) Úř. věst. L337, 18.12.2009, s. 1.
(20) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(21) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
(22) Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 359.


Absolutorium za rok 2012: Evropská rada a Rada
PDF 514kWORD 77k
Rozhodnutí
Usnesení
1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2014 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl II – Evropská rada a Rada (COM(2013)0570 – C7-0275/2013 – 2013/2197(DEC))
P8_TA(2014)0044A8-0010/2014

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2012(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0275/2013)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2012 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení(4) o věrohodnosti účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací na rozpočtový rok 2012 předkládané Účetním dvorem podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 3. dubna 2014(5), kterým odložil své rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2012, a na usnesení, které je k němu připojeno,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(7), a zejména na články 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(8),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0010/2014),

1.  odmítá udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2012;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2014 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl II – Evropská rada a Rada (COM(2013)0570 – C7‑0275/2013 – 2013/2197(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2012(9),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0275/2013)(10),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2012 spolu s odpověďmi orgánů(11),

–  s ohledem na prohlášení(12) o věrohodnosti účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací na rozpočtový rok 2012 předkládané Účetním dvorem podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 3. dubna 2014(13), kterým odložil své rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2012, a na usnesení, které je k němu připojeno,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(14), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(15), a zejména na články 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(16),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0010/2014),

A.  vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce Unie musí být transparentní a nést plnou odpovědnost vůči občanům Unie, pokud jde o prostředky, které jim byly jakožto orgánům a institucím svěřeny;

B.  vzhledem k tomu, že Evropská rada a Rada by se jakožto orgány Unie měly demokraticky zodpovídat občanům Unie, neboť jsou příjemci prostředků ze souhrnného rozpočtu Evropské unie;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament je jediným přímo voleným orgánem Unie a má za úkol udělovat absolutorium za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie;

1.  vyzdvihuje úlohu Parlamentu přesně vymezenou ve Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen "Smlouva o fungování EU"), pokud jde o udělování absolutoria za plnění rozpočtu;

2.  poukazuje na to, že podle článku 335 Smlouvy o fungování EU „v otázkách spojených s fungováním svých jednotlivých orgánů je Unie zastupována vzhledem k jejich správní samostatnosti každým z nich“, a tudíž, se zřetelem k článku 55 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (dále jen "finanční nařízeníů), jsou orgány jednotlivě odpovědné za plnění svých rozpočtů;

3.  zdůrazňuje úlohu Parlamentu a ostatních orgánů v rámci postupu udělování absolutoria, jak jej upravují ustanovení finančního nařízení, zejména články 164 až 166 tohoto nařízení;

4.  poznamenává, že podle článku 94 jednacího řádu „ustanovení, kterými se řídí postup udělování absolutoria Komisi za plnění rozpočtu, se obdobným způsobem vztahují na postup udělování absolutoria [...] osobám odpovědným za plnění rozpočtu jiných orgánů a institucí Evropské unie, jako jsou Rada (s ohledem na její činnost jako orgánu výkonné moci)“;

Stanovisko Účetního dvora k plnění rozpočtu Evropské rady a Rady obsažené v jeho prohlášení o věrohodnosti za rozpočtový rok 2012

5.  zdůrazňuje skutečnost, že Účetní dvůr do výroční zprávy za rozpočtový rok 2012 zahrnul připomínky týkající se Evropské rady a Rady ohledně chyb v koncepci postupů zadávání veřejných zakázek; konstatuje, že jedna chyba se týká realizace vyjednávacího řízení a druhá použití určitého výběrového kritéria;

6.  bere na vědomí odpověď Rady, která uvádí, že „v Radě a Evropské radě funguje spolehlivý centralizovaný rámec pro zadávání veřejných zakázek, který byl nedávno upraven v souladu s novým finančním nařízením a prováděcími pravidly a který bude posílen vypracováním nových vzorových smluv a výzev k podávání nabídek, jakož i vytvořením konkrétních přípravných kurzů na téma, jak definovat a uplatňovat kritéria výběru a přidělení zakázky”;

7.  souhlasí s doporučeními Účetního dvora, aby schvalující osoby v Evropské Radě a Radě prostřednictvím vhodných kontrol a lepších pokynů zdokonalily koncepci, koordinaci a průběh zadávacích řízení;

8.  konstatuje, že Rada neposkytla žádnou další reakci na doporučení Účetního dvora;

Nevyřešené otázky

9.  připomíná svou výzvu Radě, aby Parlament informovala o postupu výstavby budovy Evropa a o prognóze konečných nákladů;

10.  vyzývá Radu, aby vysvětlila všechna opatření, která byla zavedena během výstavby budovy Evropa s cílem zlepšit realizaci tohoto projektu;

11.  připomíná Radě výzvu Parlamentu, aby předložila zprávu o dosavadních výsledcích projektu Residence Palace a podrobné rozčlenění doposud vynaložených prostředků;

12.  naléhavě vyzývá Radu, aby poskytla podrobné písemné vysvětlení, v němž bude uvedena celková výše prostředků použitých na nákup budovy Residence Palace, rozpočtové položky, z nichž byly tyto prostředky čerpány, splátky, které byly dosud zaplaceny, i splátky, které je ještě třeba uhradit, a účel, jemuž bude tato budova sloužit

13.  připomíná Radě svou výzvu, aby podala informace o procesu modernizace své administrativy, především o konkrétních prováděcích opatřeních tohoto procesu, a o jejím očekávaném dopadu na rozpočet Rady;

14.  vyjadřuje politování nad problémy, které se opakovaně vyskytují v rámci postupu udělování absolutoria a vznikly v důsledku nedostatečné spolupráce ze strany Rady; poukazuje na skutečnost, že Parlament odmítl udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium za rozpočtové roky 2009, 2010 a 2011 s ohledem na důvody uvedené v usneseních ze dnů 10. května 2011(17), 25. října 2011(18), 10. května 2012(19), 23. října 2012(20), 17. dubna 2013(21) a 9. října 2013(22) a že odložil své rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za rozpočtový rok 2012 s ohledem na důvody uvedené v usnesení ze dne 3. dubna 2014;

15.  trvá na tom, že pro účinný dohled nad plněním rozpočtu je nutná spolupráce mezi Parlamentem a Radou, jak uvedl ve svém usnesení ze dne 3. dubna 2014; potvrzuje, že Parlament není schopen ve věci udělení absolutoria učinit informované rozhodnutí;

16.  připomíná, že na základě rozhodnutí o udělení absolutoria, které bylo přijato dne 17. dubna 2013, Parlament zaslal Komisi otázky Rady a že Komise poskytla své odpovědi v dopise ze dne 23. ledna 2014; připomíná Radě názory, které Komise vyjádřila, a sice že všechny orgány a instituce jsou v plném rozsahu součástí postupu navazujícího na připomínky učiněné Parlamentem při udělování absolutoria a že všechny orgány a instituce by měly spolupracovat na zajišťování hladkého průběhu postupu udělování absolutoria;

17.  konstatuje, že Komise ve výše zmíněném dopise také uvádí, že nebude dohlížet na plnění rozpočtů ostatních orgánů a institucí a že pokud by reagovala na otázky určené jinému orgánu, narušovalo by to jeho autonomii při plnění vlastního oddílu rozpočtu;

18.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada stále neposkytla žádnou odpověď na otázky Parlamentu; připomíná závěry semináře Parlamentu na téma „Právo Evropského parlamentu udělovat absolutorium Radě“, který se konal dne 27. září 2012 a na němž se odborníci z oblasti práva i z akademického prostředí obecně shodli na tom, že Parlament má právo na informace; v této souvislosti odkazuje na čl. 15 odst. 3 třetí pododstavec Smlouvy o fungování EU, podle nějž každý z výše uvedených orgánů, institucí nebo jiných subjektů zajišťuje transparentnost své činnosti;

19.  trvá na tom, že výdaje Rady musí podléhat stejné kontrole, jako je tomu v případě jakéhokoli jiného orgánu nebo instituce, a že základní prvky takovéto kontroly byly stanoveny v jeho usneseních o udělení absolutoria v posledních letech, především v usnesení o udělení absolutoria ze dne 23. října 2012;

20.  zdůrazňuje pravomoci Parlamentu udělovat absolutorium podle článků 316, 317 a 319 Smlouvy o fungování EU tak, jak byly dosud interpretovány a prováděny, konkrétně pravomoc udělovat absolutorium pro každý oddíl rozpočtu jednotlivě, aby byla zachována transparentnost a demokratická odpovědnost vůči daňovým poplatníkům v Unii;

21.  domnívá se, že nepředložení požadovaných dokumentů Parlamentu především porušuje právo občanů Unie na informace a transparentnost a stává se znepokojujícím příznakem určité nedemokratičnosti orgánů a institucí Unie; vyzývá tudíž naléhavě Radu, aby žádost Parlamentu o přístup k informacím nehodnotila jako pokus o institucionální nadvládu, ale aby za prvořadé považovala právo občanů na plnou informovanost;

22.  je přesvědčen, že je nutné zvážit různé možnosti aktualizace pravidel pro udělování absolutoria stanovených ve Smlouvě o fungování EU;

23.  domnívá se, že Parlament a Rada by mohly dosáhnout určitého pokroku v případě, že by se dohodly na přijatelném postupu a seznamu dokumentů, které je třeba si vyměnit, aby každý z orgánů splnil svou úlohu v rámci procesu udělování absolutoria; v této souvislosti vybízí Radu, aby usilovala o politické řešení otázky udělování absolutoria Radě, a to bez ohledu na odlišné právní názory, které Parlament a Rada nadále zastávají;

24.  domnívá se, že uspokojivá spolupráce Parlamentu, Evropské rady a Rady v rámci otevřeného a formálního dialogu by mohla být pozitivním signálem pro občany Unie.

(1) Úř. věst. L 56, 29.2.2012.
(2) Úř. věst. C 334, 15.11.2013, s. 1.
(3) Úř. věst. C 331, 14.11.2013, s. 1.
(4) Úř. věst. C 334, 15.11.2013, s. 122.
(5) Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 24.
(6) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(8) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(9) Úř. věst. L 56, 29.2.2012.
(10) Úř. věst. C 334, 15.11.2013, s. 1.
(11) Úř. věst. C 331, 14.11.2013, s. 1.
(12) Úř. věst. C 334, 15.11.2013, s. 122.
(13) Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 24.
(14) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(15) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(16) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(17) Úř. věst. L 250, 27.9.2011, s. 25.
(18) Úř. věst. L 313, 26.11.2011, s. 13.
(19) Úř. věst. L 286, 17.10.2012, s. 23.
(20) Úř. věst. L 350, 20.12.2012, s. 71
(21) Úř. věst. L 308, 16.11.2013, s. 22
(22) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 97.


Evropská dohoda o úpravě určitých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací velitelů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF)
PDF 284kWORD 50k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2014 o návrhu směrnice Rady, kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě určitých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací velitelů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) (COM(2014)04522014/2860(RSP))
P8_TA(2014)0045B8-0149/2014

Evropský parlament,

–  s ohledem na Komisí předložený návrh směrnice Rady, kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě určitých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací velitelů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) (COM(2014)0452),

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 155 odst. 2 této smlouvy,

–  s ohledem na Evropskou dohodu o úpravě určitých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřenou Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací velitelů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF),

–  s ohledem na skutečnost, že dohoda obsahovala společnou žádost, aby ji Komise prováděla rozhodnutím Rady na návrh Komise podle čl. 155 odst. 2 SFEU,

–  s ohledem na čl. 101 odst. 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že čl. 155 odst. 1 SFEU poskytuje sociálním partnerům na úrovni EU možnost, pokud si to přejí, zahájit dialog, který může vést ke smluvním vztahům včetně uzavírání dohod;

B.  vzhledem k tomu, že čl. 155 odst. 2 stanoví, že dohody uzavřené na úrovni EU je možné provádět rozhodnutím Rady na návrh Komise na základě společné žádosti podepsaných stran;

1.  vítá skutečnost, že Komise předložila svůj návrh Parlamentu a požádala jej, aby sdělil své stanovisko Komisi a Radě, přestože čl. 155 odst. 2 SFEU konzultaci Parlamentu v případě žádostí předložených Komisi sociálními partnery nepředepisuje;

2.  vítá skutečnost, že dohoda uzavřená mezi sociálními partnery a návrh Komise stanoví pouze minimální požadavky, čímž členským státům a/nebo sociálním partnerům umožňuje přijmout opatření, která jsou pro pracovníky v dané oblasti výhodnější;

3.  doporučuje přijmout směrnici Rady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a sociálním partnerům.

Právní upozornění - Ochrana soukromí