Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 13 ноември 2014 г. - БрюкселОкончателна версия
Искане за снемането на парламентарния имунитет на Ана Гомеш
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland – Ирландия
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/009 EL/Sprider Stores – Гърция
 Сключване на споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Република Молдова
 Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Република Молдова ***
 Мирният процес в Северна Ирландия
 Турски действия, създаващи напрежение в изключителната икономическа зона на Република Кипър
 Хуманитарното положение в Южен Судан

Искане за снемането на парламентарния имунитет на Ана Гомеш
PDF 440kWORD 55k
Решение на Европейския парламент от 13 ноември 2014 г. относно искането за снемане на имунитета на Ана Гомеш (2014/2045(IMM))
P8_TA(2014)0046A8-0025/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Ана Гомеш, предадено на 18 юни 2014 г. от заместник главния прокурор на Португалската република във връзка с наказателно производство, образувано във второто отделение на Отдела за разследване и наказателни производства в Лисабон (Реф. NUIPC 8773/13.4TDLSB) и обявено в пленарно заседание на 3 юли 2014 г.,

—  като изслуша Ана Гомеш съгласно член 9, параграф 5 от своя правилник,

—  като взе предвид член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта от 20 септември 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо пряко избирателно право,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8‑0025/2014),

А.  като има предвид, че заместник главният прокурор на Португалската република е изпратил искането за снемане на парламентарния имунитет на Ана Гомеш, отправено от прокурор от Отдела за разследване и наказателни производства в Лисабон във връзка с твърдение за клеветнически изказвания, направени от г-жа Гомеш по време на телевизионен дебат; като има предвид, че искането е било отправено, за да се образува наказателно производство срещу г-жа Гомеш и за бъде разпитана последната в рамките на това производство;

Б.  като има предвид, че съгласно член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

В.  като има предвид, че член 6 от Правилника за дейността предвижда, че при упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът работи за запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции.

Г.  като има предвид, че Съдът на ЕС признава, че изявление, направено от член на ЕП извън пределите на Европейския парламент може, да представлява мнение, изразено при изпълнението на задълженията на члена на ЕП по смисъла на член 8 от Протокола, като се има предвид, че не мястото, където е правено изявлението, е определящо, а естеството и съдържанието на това изявление;

Д.  като има предвид, че в модерните демокрации политическият дебат се провежда не само в Парламента, но и чрез средствата за комуникация, вариращи от изявления за пресата до интернет;

Е.  като има предвид, че по време на телевизионно излъчване Ана Гомеш е направила изказване в качеството си на член на Европейския парламент с цел обсъждане на въпроси, по отношение на които тя е проявявала интерес на европейско равнище, както се вижда inter alia от въпросите с искане за писмен отговор до Комисията, внесени от нея за разглеждане в пленарно заседание;

Ж.  като има предвид, че като е насочила вниманието към решение на португалското правителство относно приватизацията на военноморските корабостроителници „Viana do Castelo“ — решение, което също така доведе до разследване от страна на Европейската комисия относно нарушение на правилата на ЕС за държавна помощ — тя е изпълнявала мандата си на член на Европейския парламент;

1.  Решава да не снема имунитета на Ана Гомеш;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на компетентната комисия на компетентния орган на Португалската република и на Ана Гомеш.

(1) Решение от 12 май 1964 г. по дело 101/63, Wagner/Fohrmann и Krier (Recueil 1964 г., стр. 195), Решение от 10 юли 1986 г. по дело 149/85 Wybot/Faure и други (Recuеil 1986 г., стр. 2391), Решение от 15 октомври 2008 г. по дело T-345/05 Mote/Парламент (Сборник 2008 г., стр. II-2849), Решениe от 21 октомври 2008 г. по съединени дела C-200/07 и C-201/07 Marra/De Gregorio и Clemente (Сборник 2008 г., стр. I-7929), Решение от 19 март 2010 г. по дело T-42/06 Gollnisch/Парламент (Сборник 2010 г., стр. II-1135) и Решение от 6 септември 2011 г. по дело C-163/10 Patriciello (Сборник 2011 г., стр. I-7565).


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland – Ирландия
PDF 478kWORD 73k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland от Ирландия) (COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))
P8_TA(2014)0047A8-0024/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0616 – C8‑0173/2014),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0024/2014),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността от страна на Комисията при обработката на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициери чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за започване на самостоятелна стопанска дейност;

Г.  като има предвид, че Ирландия е подала заявление EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland за финансово участие от страна на ЕФПГ след извършени 171 съкращения в предприятието Andersen Ireland Limited, извършващо дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 32 „Производство на бижута и подобни изделия“ по NACE Rev. 2, по време на референтния период от 21 октомври 2013 г. до 21 февруари 2014 г.;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Отбелязва, че ирландските органи са подали заявлението съгласно критериите за намеса по член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, чрез дерогация от критериите по член 4, параграф 1, буква а), съгласно които се изисква съкращаване или прекратяване на дейността на най-малко 500 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца в предприятие в дадена държава членка;

2.  Се съгласява с Комисията, че извънредните обстоятелства, посочени от ирландска страна, а именно, че съкращенията имат сериозно отражение върху заетостта в региона и върху местната и регионалната икономика, оправдават дерогацията от необходимия праг от 500 съкращения, съгласно член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ и че следователно Ирландия има право на финансово подпомагане по този регламент;

3.  Отбелязва, че ирландските органи са внесли заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 16 май 2014 г. и че Комисията е представила своята оценка на 3 октомври 2014 г.; приветства краткия период на оценка от по-малко от пет месеца;

4.  Счита, че съкращенията на 171 души в Andersen Ireland Limited са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, като за четири години (от 2008 до 2012 г.) обемът на бижутерийното производство на ЕС изостава четирикратно от този на вноса, 95% от който е от Азия;

5.  Отбелязва, че това е първото заявление по линия на ЕФПГ за съкратени работници в сектора за бижута и подобни изделия, сектор, който е също така засегнат от увеличаването на онлайн продажбите, което би могло да го отслаби още повече;

6.  Отбелязва, че тези съкращения ще задълбочат още повече проблема с безработицата в региона, тъй като Andersen Ireland е бил важен работодател в този предимно селски район, в който равнището на безработица (39,3%) вече надхвърля повече от два пъти средното национално равнище (19%);

7.  Отбелязва, че освен за съкратените работници, ирландските органи са решили да осигурят персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, за до 138 неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора (NEETs) на възраст до 25 години, поради което общият брой на бенефициерите от целевата група, които се очаква да участват в мерките, нараства до 276 души; изразява загриженост във връзка с неяснотата относно начина, по който ще се определят NEETs от целевата група; призовава ирландските органи да отчитат социалните критерии и да гарантират, че подборът на получателите на помощи по линия на ЕФПГ е в пълно съответствие с принципите на недискриминация и равни възможности;

8.  Припомня, че предложените действия следва да бъдат адаптирани така, че за отчитат различните нужди на съкратените работници и на NEETs;

9.  Очаква отделен списък от финансови мерки за NEETs от целевата група в средносрочния преглед;

10.  Отбелязва, че обучението, предназначено за NEETs следва да бъде приобщаващо и следва да обхваща всички социални групи, включително тези в неравностойно положение;

11.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, ирландските органи са решили да започнат изпълнението на персонализирани услуги за засегнатите работници на 21 октомври 2013 г., много преди окончателното решение за осигуряване на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

12.  Отбелязва, че със съгласувания пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, ирландските органи ще се стремят да предложат възможно най-широк набор от възможности за заетост в район, в който съществуват малко разрастващи се сектори или производствени обекти и че ще е необходимо значително повишаване на квалификацията на съкратените работници;

13.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен след консултации с бенефициерите от целевата група и техните представители, както и със социалните партньори и приветства планираното създаване на консултативен форум, който да допълва работата на звеното за координация на ЕФПГ, за да се даде възможност съкратените работници непрекъснато да допринасят за изпълнението на програмата по ЕФПГ;

14.  Приветства създаването на офис на звеното за координация на ЕФПГ в непосредствена близост до засегнатото място, който ще служи за обслужване на едно гише на работниците и неработещите, неучещите и необучаващите се млади хора под 25 (NEETs);

15.  Приветства провеждането на ден на отворените врати на местно равнище за съкратените работници и NEETs, за да се популяризират възможностите за подкрепа в рамките на програмата, както и за да могат евентуалните бенефициери на ЕФПГ да обсъдят вариантите с доставчиците на услуги;

16.  Отбелязва, че персонализираните услуги, които трябва да бъдат предоставени на съкратените работници, се състоят от следните действия, съчетани в съгласуван пакет за персонализирани услуги: подкрепа за професионално ориентиране и кариерно планиране, стипендии за обучение по ЕФПГ, програми за обучение и средно образование, програми за обучение в областта на висшето образование, подкрепа за обучение от Skillsnets, подкрепа за предприятията/самостоятелната заетост, подкрепа за доходите, включително участие в разходите за курсове;

17.  Приветства идеята за включване сред действията на подкрепа за обучение от Skillsnets (мрежи от три или повече дружества, осъществяващи дейност в един и същ промишлен сектор или географски район, които си сътрудничат в предоставянето на обучение), която има за цел реинтеграцията на пазара на труда чрез обучение във връзка с търсените от участващите дружества умения;

18.  Отбелязва, че подкрепата за доходи ще бъде строго ограничена до максимум 35% от общия пакет от персонализирани мерки, както се предвижда в Регламента за ЕФПГ;

19.  Отбелязва липсата на яснота относно сумите, които ще бъдат предоставяни под формата на подкрепа за предприятия или самостоятелна заетост; счита, че действителният брой бенефициери може да се различава от прогнозния и това да доведе до различно разпределение на прогнозните общи разходи; посочва важната роля на местните съвети на предприятията при предоставянето на специализирани услуги и конкретна подкрепа, по-специално при оценката на осъществимостта на проектите за стопанска дейност и предоставянето на подкрепа до максимум 15 000 EUR;

20.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

21.  Приветства, че по отношение на достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение, ще бъдат зачитани принципите на равно третиране и недопускане на дискриминация;

22.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

23.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

24.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/007/ IE/Andersen Ireland от Ирландия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2014/877/ЕС.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/009 EL/Sprider Stores – Гърция
PDF 475kWORD 73k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/009 EL/Spider Stores от Гърция) (COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))
P8_TA(2014)0048A8-0023/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0620 – C8-0183/2014),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8–0023/2014),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големите структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение относно повторното въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициери чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че гръцките органи подадоха заявление EGF/2014/009 EL/Sprider Stores на 6 юни 2014 г. вследствие на съкращаването на 761 работници от Sprider Stores S.A., предприятие извършвало дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 47 от NACE Rev. 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“);

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Отбелязва, че гръцките органи подадоха заявлението в съответствие с критерия за намеса от член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, познат същи така като критерий за икономическа криза, съгласно който се изисква съкращаване или прекратяване на дейността на най-малко 500 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително съкращаване на работници или прекратяване на дейността на самостоятелно заети лица при неговите доставчици или производители надолу по веригата;

2.  Отбелязва, че гръцките органи, вземайки надлежно предвид многобройните ползи от този ценен бюджетен инструмент, са внесли заявлението за финансово участие от ЕФПГ на 6 юни 2014 г. и че оценката му е била представена от Комисията на 7 октомври 2014 г.; приветства краткия период на оценка от по-малко от пет месеца;

3.  Изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Гърция има право на финансово подпомагане по този регламент;

4.  Изразява съгласие, че събитията, предизвикали съкращенията, а именно: намаляването на дохода, с който разполагат домакинствата — в резултат на увеличаването на данъчната тежест, намаляването на заплатите (както на служителите в частния сектор, така и на държавните служители) и увеличаващата се безработица — което води до драстичен спад на покупателната способност; и драстичното намаляване на заемите за предприятия и физически лица поради липсата на финансови средства в брой в гръцките банки са свързани с икономическата криза и че следователно Гърция има право на финансово подпомагане от ЕФПГ;

5.  Отбелязва, че към днешна дата секторът на търговията на дребно е бил обект на още три заявления по линия на ЕФПГ, които също се обосновават с глобалната финансова и икономическа криза; във връзка с това препоръчва на Комисията да извърши оценка на резултатите от останалите три заявления по линия на ЕФПГ, с цел да определи кои програми за реинтеграция са постигнали най-добри резултати;

6.  Отбелязва, че тези съкращения ще утежнят още повече положението с безработицата в страната, което вече се влоши в резултат на икономическата и финансова криза и което се характеризира с най-високия процент на безработица сред държавите членки; приветства при все това факта, че през последните месеци процентът на безработица спря да се повишава;

7.  Отбелязва, че в допълнение към 761-те съкращения, гръцките органи ще предоставят персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на до 550 неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора (NEET) на възраст под 30 год. към датата на подаване на заявлението, предвид обстоятелството, че 682 от съкращенията са извършени в региони от ниво 2 по NUTS, които отговарят на установените критерии в рамките на инициативата за младежка заетост;

8.  Отбелязва, че за подбора на целевата група от NEET, гръцките органи ще използват конкретни критерии, съгласувани с критериите, включени в гръцкия план за прилагане на гаранцията за младежта (сред които риска от изключване, равнището на доходите на домакинствата, образователното равнище, продължителността на безработицата), както и заявяването на интерес; отбелязва, че за пръв път в заявление по линия на Регламента за ЕФПГ се предоставя информация относно подбора на NEETs, които ще бъдат включени в мерките за подкрепа; призовава гръцките органи да отчитат социалните критерии и да гарантират, че подборът на получателите на помощи по линия на ЕФПГ е в пълно съответствие с принципите на недискриминация и равни възможности;

9.  Счита, че информационните и популяризаторски дейности, подкрепяни по настоящото заявление по линия на ЕФПГ, следва да доведат до по-добра осведоменост относно приноса на ЕФПГ и следва също да постигнат успех като достигнат безработните младежи с цел да улеснят процедурата на подбор със заявяване на интерес;

10.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, гръцките органи решиха да започнат прилагането на персонализирани мерки за засегнатите работници на 1 септември 2014 г., преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

11.  Отбелязва, че гръцките органи посочиха, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен в консултация с представителите на бенефициерите от целевата група и Федерацията на служителите в частния сектор в Гърция и че предложеното заявление е било обсъдено през май 2014 г. на две заседания със социалните партньори, като с тях са проведени консултации по различни въпроси, свързани със съдържанието на интегрирания пакет от мерки; освен това препоръчва на Комисията да оцени съдържанието и очакваните резултати от интегрирания пакет от персонализирани услуги, в контекста на оценката, посочена в параграф 5, с цел идентифициране на най-добра практика за бъдещи действия;

12.  Отбелязва, че персонализираните услуги, които трябва да бъдат предоставени на съкратените работници, както и на 550 неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора (NEETs), се състоят от следните действия, съчетани в съгласуван пакет за персонализирани услуги: професионално ориентиране и подкрепа в планирането на кариера, обучение, повторно обучение и професионално обучение, подпомагане за започване на стопанска дейност, помощи при търсене на работа и при обучение, помощи за мобилност; отбелязва, че тези услуги имат за цел да помогнат на целевите бенефициери да идентифицират своите собствени умения и набележат реалистичен план за кариера и са обвързани с условието те да участват активно в търсенето на работа или дейности за обучение;

13.  Припомня, че предложените действия следва да бъдат адаптирани така, че за отчитат различните нужди на съкратените работници и на избраните NEETs;

14.  Отбелязва, че максималната допустима сума в размер на 15 000 EUR ще бъде предоставена на 200 избрани работници и NEETs като подпомагане за започване на собствена стопанска дейност; подчертава, че целта на тази мярка е да се стимулира предприемачеството чрез предоставяне на финансиране за осъществими стопански инициативи, което следва да доведе до създаването на допълнителни работни места в средносрочен план; отбелязва, че посочената максимална допустима сума ще бъде отпускана при специфични условия и жизнеспособност на подкрепяните стартиращи стопански предприятия;

15.  Отбелязва, че мерките за подкрепа за доходите ще бъдат строго ограничени до максимум 35 % от общия пакет от персонализирани мерки, както се предвижда в Регламента за ЕФПГ; както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициерите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

16.  Приветства факта, че принципите на равно третиране и недискриминация ще се спазват при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение;

17.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

18.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството  по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/009 EL/Sprider Stores от Гърция)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2014/879/ЕС.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Сключване на споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Република Молдова
PDF 475kWORD 107k
Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2014 г. относно проекта за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE)2014/2817(INI))
P8_TA(2014)0049A8-0022/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09828/2014),

—  като взе предвид проекта на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (17903/2013),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 217, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), член 218, параграф 8, втора алинея, както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0130/2014),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2011 г., която съдържа препоръките на Европейския парламент към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите между ЕС и Република Молдова относно Споразумението за асоцииране(1),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 13 ноември 2014 г. относно проекта на решение(2),

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в държавите от източното съседство, и по-специално резолюциите си от 12 март 2014 г. относно оценката и определянето на приоритетите за отношенията на ЕС с държавите от Източното партньорство(3), както и от 17 април 2014 г. относно руския натиск върху държавите от Източното партньорство, и по-специално относно дестабилизирането на Източна Украйна(4),

—  като взе предвид програмата за асоцииране между Европейския съюз и Република Молдова, която беше одобрена от Съвета за сътрудничество на 26 юни 2014 г. и замени плана за действие в рамките на ЕПС от 22 февруари 2005 г.,

—  като взе предвид член 49 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа алинея от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A8-0022/2014),

A.  като има предвид, че през последните години — благодарение на политическата решимост на своето правителство — Република Молдова постигна значителен напредък в реформите и в укрепването на отношенията с ЕС;

Б.  като има предвид, че продължаващата криза в Украйна, незаконното анексиране на Крим, както и ролята на Русия представляват сериозна заплаха за европейската сигурност и промениха геополитическия ред; като има предвид, че това също така оказва влияние върху отношенията между ЕС и Република Молдова;

В.  като има предвид, че Източното партньорство създаде значима политическа рамка за задълбочаване на отношенията, ускоряване на политическото асоцииране и засилване на икономическата интеграция между ЕС и Република Молдова — два субекта, свързани със силни географски, исторически и културни връзки — посредством оказването на подкрепа за извършване на политически и социално-икономически реформи и улесняване на сближаването, по-специално в светлината на наложените от Русия икономически санкции и дестабилизиращите действия, насочени срещу Република Молдова,

Г.  като има предвид, че на 2 юли 2014 г. Република Молдова ратифицира Споразумението за асоцииране, включително за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), и че някои разпоредби от него се прилагат временно, считано от 1 септември 2014 г., в очакване на ратификация от държавите членки на ЕС;

Д.  като има предвид, че сключването на Споразумението за асоцииране не е самоцел, а е част от по-широк процес на укрепване на европейската перспектива на Република Молдова в икономическо, политическо и социално отношение; като има предвид, че въвеждането на безвизов режим за молдовските граждани, сключването на споразумения в областта на авиацията, селското стопанство, гражданската защита, участието на Република Молдова в агенции и програми на ЕС, сътрудничеството в областта на общата сигурност и политиката за отбрана и най-вече подписването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова са осезаем израз на този процес; като има предвид, че за тази цел е от съществено значение изпълнението на всички споразумения;

Е.  като има предвид, че министър-председателят на Република Молдова Юрий Лянке направи изявление относно намерението на Република Молдова да подаде молба за членство в Европейския съюз през 2015 г.;

Ж.  като има предвид, че консенсусът по отношение на голяма част от политическия спектър във връзка с отношенията между ЕС и Република Молдова и неговите приоритети може да допринесе за по-добро и по-бързо прилагане на програмата за асоцииране, което е в полза на гражданите на Молдова;

З.  като има предвид, че е необходим приобщаващ национален диалог с широко участие и конструктивен подход на всички равнища на правителството и обществото, за да могат всички региони и национални малцинства да играят активна роля в процеса на вземане на решения;

И.  като има предвид, че провеждането на силна информационна и комуникационна кампания както в ЕС, така и в Република Молдова може да допринесе за по-добро разбиране от страна на гражданите на взаимните ползи, произтичащи от Споразумението за асоцииране и ЗВССТ;

Й.  като има предвид, че регионалните рамки, в това число Парламентарната асамблея Евронест, представляват допълнителен форум за споделяне на опит, информация и най-добри практики относно прилагането на програмата за асоцииране;

K.  като има предвид, че определени енергийни инфраструктурни проекти могат да донесат конкретни ползи за гражданите от гледна точка на енергийната сигурност и намаляването на разходите за енергия на населението, като същевременно изпълняват и целите на Енергийната общност;

Л.  като има предвид, че търговските ограничения, наложени от страна на Руската федерация върху определени молдовски продукти, засегнаха сериозно местните производители и икономиката на Република Молдова като цяло;

M.  като има предвид, че по-рано тази година Русия проведе военни учения в Приднестровието — отцепнически регион на Молдова; като има предвид, че парламентът на Приднестровието отправи повторно искане към Москва да му бъде разрешено да се присъедини към Руската федерация;

Н.  като има предвид, че ЗВЗСТ между ЕС и Република Молдова представлява една от най-значимите взаимни ползи от споразумението, чието значение за търговията и икономическия растеж, създаването на работни места, просперитета и стабилността в Република Молдова е извън всякакво съмнение;

О.  като има предвид, че чрез създаването на ЗВЗСТ с ЕС Република Молдова ще разшири достъпа си до пазара на ЕС, като по този начин ще се създадат нови възможности за растеж и развитие и за преки ползи за предприятията и гражданите на Молдова; като има предвид, че ЕС ще извлече полза от по-гладките търговски потоци и по-добрите условия за инвестиции в Република Молдова;

П.  като има предвид, че ЗВЗСТ включва няколко разпоредби, насочени към реформиране на законодателството на Република Молдова в областта на търговията и свързаните с търговията политики в съответствие с достиженията на правото на ЕС и на негова основа, което ще даде възможност за модернизация на икономиката на страната и за по-добра и по-предвидима икономическа среда, включително за малките и средни предприятия;

Р.  като има предвид, че без силна административна подкрепа от експерти на ЕС е много трудно за което и да било молдовско правителство да приложи договореностите за сближаване на законодателството с достиженията на правото на ЕС;

С.  като има предвид, че като предоставя автономни търговски преференции и на предишен етап на преференции за ОСП +, ЕС вече осигурява значителни ползи за молдовския пазар и следва да продължи да подкрепя страната в бъдеще;

Т.  като има предвид, че по-силните политически и икономически връзки ще доведат до по-голяма стабилност и повече просперитет за целия европейски континент; като има предвид, че сътрудничеството от този вид се основава на общи ценности по отношение на правата на човека, основните свободи и принципите на правовата държава и е вдъхновено от нашата визия за уникалната ценност на всеки човек;

У.  като има предвид, че Споразумението за асоцииране и съответното постепенно интегриране на Република Молдова в политиките на ЕС не следва да изключват Република Молдова от нейните традиционни, исторически и икономически връзки с други държави в региона, а напротив — следва да създадат условия, за да може страната да се възползва максимално от целия си потенциал;

1.  Горещо приветства подписването на Споразумението за асоцииране — ясен знак на признаване на усилията за реформи и амбициите на молдовските граждани и органи и на значителния напредък, постигнат през последния период; приветства допълнителната помощ, предоставена от Комисията през 2014 г. чрез механизма „повече за повече“ с цел признаване на подобни положителни развития в приоритетни области; признава, че Споразумението за асоцииране представлява значителна стъпка напред в отношенията между ЕС и Република Молдова и ангажимент по пътя на политическото асоцииране и икономическата интеграция; подчертава, че пълното му прилагане е от ключово значение; в този контекст настоятелно призовава държавите членки да пристъпят възможно най-бързо към ратифициране на Споразумението за асоцииране;

2.  Подчертава, че подписването и ратифицирането на Споразумението за асоцииране не представлява крайна цел в отношенията между ЕС и Република Молдова, и изтъква, че съгласно член 49 от ДЕС Република Молдова — както всяка друга европейска държава — има европейска перспектива и може да кандидатства за членство в Европейския съюз, при условие че спазва принципите на демокрацията, зачита основните свободи и правата на малцинствата и гарантира спазването на принципите на правовата държава;

3.  Подчертава, че Споразумението за асоцииране обхваща цялата международно призната територия на Република Молдова и е в полза на цялото население; поради това подчертава необходимостта от своевременно справяне по подходящ начин със социалните последици от свързаните с това реформи; призовава Република Молдова да гарантира, че реформите са стабилно интегрирани и дълбоко вкоренени в институционалната рамка; подчертава необходимостта от всеобхватна информационна кампания, насочена към широката общественост, относно целите и съдържанието на Споразумението за асоцииране и преките и конкретни ползи за гражданите, произтичащи от изпълнението на програмата за асоцииране;

4.  Приветства програмата за асоцииране, която включва конкретни стъпки и условия за постигане на общите цели на Споразумението за асоцииране и следва да бъде водещата рамка за отношенията между ЕС и Република Молдова;

5.  Подчертава, че както Република Молдова, така и ЕС следва да бъдат ангажирани в прилагането на програмата за асоцииране и че приоритетите, определени в нея, следва да получат подходяща техническа и финансова подкрепа, така че ползите от асоциирането да станат видими за молдовските граждани възможно най-скоро; призовава Комисията да се ръководи от тези приоритети при планиране на финансирането за Република Молдова; подчертава необходимостта от подобряване на капацитета за усвояване в Република Молдова с цел да се гарантира ефикасното прилагане на проектите и използване на финансирането; посочва значението на укрепването на механизъм за управление, прозрачност и отчетност с цел да се проследява усвояването и използването на средствата от ЕС; призовава страните да установят нуждите от обучение, за да се гарантира, че Република Молдова е в състояние да изпълнява задълженията си по Споразумението за асоцииране и програмата за асоцииране;

6.  Подчертава значението на укрепване на стабилността, независимостта и ефективността на институциите, които отговарят за гарантиране на демокрацията, на принципите на правовата държава и на доброто управление, както и на укрепване на системата за защита на правата на човека и основните свободи; отбелязва в този контекст значението на предходни мерки за реформи, като например укрепване на автономията на системата за назначаване на съдиите, наличие на представителна конфигурация на Централната избирателна комисия и подобряване на ефективността и независимостта на Сметната палата;

7.  Призовава молдовските органи да гарантират, че предстоящият избирателен процес се осъществява в съответствие с най-високите европейски и международни стандарти, и да предприемат необходимите мерки с цел улесняване на участието на молдовските граждани, които живеят в чужбина; настоятелно призовава органите да работят в тясно сътрудничество с ОССЕ/БДИПЧ и Венецианската комисия на Съвета на Европа и да приемат техните препоръки; подчертава важната роля, която играят политическите участници и партиите, и необходимостта да се приеме ефективно законодателство, което да гарантира прозрачност при финансирането на партиите; поема ангажимент да гарантира присъствието на наблюдатели на изборите и ще изпрати своя собствена мисия от наблюдатели на парламентарните избори на 30 ноември 2014 г.;

8.  Отбелязва, че е необходимо да се измени член 78 от Конституцията на Молдова относно избирането на президента, за да се избегне възобновяването на институционална безизходица, което би се отразило неблагоприятно на хода на реформите; настоятелно призовава за това всяка конституционна реформа да се извършва в консултация с Венецианската комисия и със съответните заинтересовани лица на национално равнище;

9.  Отбелязва със задоволство напредъка, постигат от органите на Република Молдова, в изпълнението на европейската програма за реформи, включително реформата на съдебната система и на правоприлагането, посочена в доклада на Европейската комисия от 27 март 2014 г., преструктурирането на рамката за борба с корупцията, изпълнението на плана за действие в областта на правата на човека и плана за действие в подкрепа на ромите, поддържането на диалог с Тираспол и продължаването на трудните регулаторни и секторни реформи;

10.  Отбелязва постигнатия досега напредък; призовава органите да продължат с ефективното изпълнение на националния план за действие в областта на правата на човека, особено по отношение на правата на човека на ромите;

11.  Призовава Молдова, че е необходимо да се предприемат с нова сила действия относно реформата на съдебната система, да се гарантира нейната независимост и независимостта на правоприлагащите системи и да се осигурят конституционни разпоредби за независима съдебна система, равенство пред закона и основни права на човека; подчертава необходимостта от засилване на борбата срещу корупцията на всички равнища inter alia чрез цялостно прилагане на законодателния пакет, приет през 2013 г., и подобряване на резултатите на институциите за борба с корупцията; призовава молдовските органи да гарантират, че механизмите, принадлежащи към системата за борба с корупцията, и по-специално Националният център за борба с корупцията и Националният център по интегритет, са независими и напълно работещи, че получават достатъчно финансиране и персонал и че не са обект на неправомерно въздействие;

12.  Призовава молдовските органи да засилят прозрачността и отчетността на управлението на публичните финанси, на приватизационния процес и на обществените поръчки, за да се осигури добро управление, равен достъп и лоялна конкуренция, както и да се засили допълнително надзорът върху банковия сектор;

13.  Подчертава, че е необходимо да се разследват надлежно и изцяло всички твърдения за нарушения на правата на човека, и по-специално с цел справяне с безнаказаността и ефективно преследване на извършителите на малтретиране и изтезания; поради това призовава настоятелно Комисията да предостави помощ на правителствените органи за адекватно справяне с подобни нарушения с необходимите правни инструменти и социални механизми, които имат за цел предотвратяването на подобни престъпления, както и за тясно сътрудничество с гражданското общество, за да му се помогне да поеме по-голяма роля в защитата на правата на човека;

14.  Подчертава значението на антидискриминационното законодателство, за да се гарантира равнопоставеност и защита на всички малцинства, и по-специално на етническите и религиозни малцинства и малцинствата на ЛГБТ лица, и призовава молдовските органи да премахнат всички оставащи дискриминационни разпоредби; подчертава значението на новосъздадения Съвет за предотвратяване и премахване на дискриминацията и за гарантиране на равенството при прилагането на Закона за гарантиране на равенството от 2012 г.;

15.  Призовава правителството да осигури адекватни механизми за наблюдение и необходимите ресурси за прилагане на законовите гаранции за всички национални малцинства, както и за разширяване на обхвата на образованието на майчиния език на националните и езикови малцинства; подчертава освен това значението на това правителството да провежда диалог с представители на всички етнически малцинства и да предоставя техническа и финансова подкрепа за подобряване на инфраструктурата в автономната териториална единица Гагаузия и в Тараклийския район;

16.  Посочва отново необходимостта да се укрепят и насърчат свободата и плурализма на медиите и да се гарантира неутралитетът на публичните медии, като същевременно се подкрепят независимите медии; изразява загриженост във връзка с липсата на прозрачност по отношение на собствеността на медиите и концентрирания характер на собствеността на средствата за масово осведомяване, което отслабва плурализма на медийната среда; поради това настоятелно призовава органите да способстват за създаването на по-конкурентоспособен медиен пазар и да гарантират, че всички компетентни агенции в областта на средствата за масово осведомяване спазват стандартите на ЕС за свобода и плурализъм на медиите;

17.  Приветства глава 27 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова, която се концентрира по-специално върху сътрудничество при защитата и насърчаването на правата на детето и призовава и двете страни да подкрепят изпълнението на съответните клаузи от програмата за асоцииране;

18.  Подкрепя изцяло безвизовия режим за молдовските граждани, като припомня, че Република Молдова беше първият партньор от Източното партньорство, постигнал тази цел; призовава молдовските органи да продължат да разпространяват информация по отношение на правата и задълженията във връзка с либерализирането на визовия режим;

19.  Отбелязва подобряването на капацитета на митническите и граничните служби, както и продължаващото обозначаване на границата с Украйна; приветства работата на мисията на ЕС за съдействие в областта на граничния контрол и конструктивното сътрудничество на молдовските органи;

20.  Призовава Кишинев и Комрат да продължат да си сътрудничат конструктивно в дух на доверие и обединяващ диалог, за да се прилага успешно Споразумението за асоцииране и да се установи политическа среда, водеща до по-нататъшен напредък по пътя към Европа;

21.  Подчертава необходимостта да се продължи работата по увеличаването на професионализма и по деполитизирането на централната и местната публична администрация, тъй като това също ще допринесе значително за пълното прилагане на Споразумението за асоцииране; призовава Република Молдова да изпълни стратегията за децентрализиране по приобщаващ начин; посочва значението на ефективните местни общински органи и подходящата инфраструктура за развитието на селските райони, което е предварително условие за намаляване на степента на тяхното обезлюдяване;

22.  Приветства политическата решимост за изпълнение на изискванията на Споразумението за асоцииране и оценява усилията за модернизация, предприети в страната; осъзнава обаче необходимостта от по-нататъшно укрепване на демократичните институции и насърчава правителството на Република Молдова да продължи да работи усилено по изпълнението на необходимите мерки; счита, че политическата стабилност и трайното съгласие относно реформите, по-специално по отношение на принципите на правовата държава и независимостта на държавните институции, са от изключително значение за стремежа на Молдова към Европа;

23.  Очаква, че прилагането на Споразумението за асоцииране/ЗВССТ ще допринесе за устойчиво развитие и за плавна интеграция на молдовската икономика в световните пазари, като стимулира нейния процес на модернизация и създаде по-добри условия за труд; настоятелно призовава Комисията да предоставя помощ и съвети на Молдова относно начините за ефективно справяне с предизвикателствата, свързани с адаптирането в краткосрочен аспект, inter alia в сътрудничество с професионалните съюзи и местната предприемаческа общност;

24.  Продължава да подчертава необходимостта от прозрачна предприемаческа и инвестиционната среда, от подходяща регулаторна реформа и от продължаване на процеса на приватизация с цел засилване на конкурентоспособността на икономиката на Република Молдова, насърчаване на преките чуждестранни инвестиции и гарантиране на устойчивостта на мерките, предприети с цел справяне със структурните икономически проблеми; подчертава необходимостта от разширяване на веригите на добавена стойност в селското стопанство като предварително условие за икономическо и социално развитие;

25.  Поздравява решителността и ангажимента на Република Молдова да поддържа по-тесни икономически връзки с ЕС чрез предприемане на дълбоки, сложни и скъпи икономически реформи; твърдо вярва, че ЗВЗСТ ще има дългосрочен положителен ефект върху икономиката на Република Молдова и по този начин ще допринесе за повишаване на качеството на живот на нейните граждани;

26.  Подчертава, че успехът на ЗВЗСТ е обект на своевременно, задълбочено и ефективно изпълнение от двете страни на задълженията, определени в споразумението; във връзка с това призовава ЕС да предостави на Република Молдова цялата необходима финансова и техническа помощ, също така с оглед на намаляване на краткосрочните разходи за Република Молдова;

27.  Счита, че парламентарният контрол е основно условие за демократичната подкрепа на политиките на ЕС; поради това призовава Комисията да съдейства своевременно за редовното и подробно наблюдение на изпълнението на ЗВЗСТ от страна на Парламента;

28.  Отбелязва, че ЗВЗСТ се прилага временно от 1 септември 2014 г., след подписването ѝ на 27 юни 2014 г. и Решение № 2014/492/ЕС на Съвета от 16 юни 2014 г. година относно подписването и временното прилагане на Споразумението за асоцииране, въз основа на споделена цел на институциите на ЕС по отношение на извънредните обстоятелства и спешната необходимост от подкрепа за страната;

29.  Изразява дълбоко съжаление относно продължаващото използване от страна на Русия на търговията като средство за дестабилизация на региона чрез въвеждането на няколко забрани за вноса на продукти с произход от Република Молдова, в нарушение на ангажиментите на Русия в рамките на СТО; призовава Руската федерация да зачита напълно териториалната цялост на Република Молдова и европейския й избор; напълно подкрепя инициативите на Комисията, насочени към справяне с последиците от руското ембарго върху вноса на молдовски продукти, включително чрез предоставяне на финансова подкрепа и разширяване и задълбочаване на автономните търговски преференции, предоставени на Република Молдова;

30.  Приветства подписването на 1 юли 2014 г. на споразумението относно участието на Република Молдова в рамковата програма „Хоризонт 2020“; счита, че сътрудничеството в тази рамка ще засили растежа, иновациите и конкурентоспособността, като ще създаде нови работни места и възможности; призовава за повишено участие на Република Молдова в програмите и агенциите на ЕС и за повече туининг проекти и обмен на студенти;

31.  Отбелязва неотдавнашното преразглеждане на енергийната стратегия и призовава правителството на Република Молдова да направи преглед и да подобри националния план за действие за енергийна ефективност за периода 2013 — 2015 г., да разработи надежден и ефективен план за производство на енергия от възобновяеми източници с цел да диверсифицира енергийните източници и да се присъедини към политиките и целите на ЕС в областта на изменението на климата;

32.  Приветства откриването на газовия интерконектор Яши — Унгени; призовава Комисията да активизира усилията по строителство на тръбопровода Унгени — Кишинев, като inter alia улесни съфинансирането от други международни партньори и увеличи финансовата подкрепа с цел завършване на проекта във възможно най-кратки срокове;

33.  Призовава Кишинев и Тираспол да продължат да се ангажират конструктивно с цел намиране на ефективно разрешение за уреждането на въпроса с Приднестровието и предприемане на конкретни стъпки за подобряване на живота на населението; изразява разочарование, че досега рамката „5 +2“ не успя да намери разрешение, и изисква поемане на по-голяма роля от страна на ЕС, по-специално чрез подобряване на статута му с цел превръщането му в преговарящ партньор, и призовава всички заинтересовани лица да използват всички налични инструменти, за да положат основите на конструктивен диалог и да улеснят бързото продължаване на официалните разговори; призовава върховния представител/заместник-председател и ЕСВД да работят активно за цялостно уреждане на конфликта, при зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Република Молдова, и насърчава изграждането на доверие, като се работи в много тясно сътрудничество с компетентните структури на ОССЕ; изтъква необходимостта да се гарантира, че Приднестровието, като неразделна част от Република Молдова, попада в обхвата и последиците на Споразумението за асоцииране; за целта насърчава молдовските органи да установят връзка с населението като цяло, предприемаческата общност и организациите на гражданското общество; отбелязва, че всяко разрешение следва да бъде в съответствие с принципите на международното право и да ги зачита в пълна степен;

34.  Във връзка с това подчертава, че е важно да се засилят контактите между хората на всички равнища, за да се създадат условия за постоянен диалог и да се насърчава допълнително изграждането на доверие с оглед да се ускори мирният процес и да се постигне помирение между страните;

35.  Подчертава значението на сътрудничеството си с Парламента на Република Молдова като средство за наблюдение на прилагането на Споразумението за асоцииране и програмата за асоцииране;

36.  Призовава Комисията да засили предоставянето на помощ и експертни знания на организациите на гражданското общество в Република Молдова, за да им даде възможност да осъществяват вътрешно наблюдение и отчетност на реформите и на поетите от правителството ангажименти в процеса на изготвянето и прилагането на законодателството, както и да помогне на гражданското общество да увеличи своя организационен и застъпнически капацитет, ролята си при надзора върху антидискриминационните и антикорупционните дейности и като цяло ролята си при насърчаването на гражданското участие и доброволчеството;

37.  Изразява загриженост поради действията на Русия, имащи за цел да застрашат процеса на асоцииране на източните съседни държави на ЕС; отново изразява убеждението си, че процесът на асоцииране към ЕС на източните партньори не е заплаха за политическите и икономическите интереси на Русия, и изказва съжаление, че лидерите ѝ го разглеждат като такава; подчертава, че опасенията на Русия относно процеса на асоцииране трябва да бъдат разгледани и обяснени по подходящ начин, за да се намали страхът от нови геополитически разделителни линии на европейския континент; посочва, че всяка държава има право на свой собствен политически избор и че ангажиментът на ЕС с източните партньори цели разширяване на просперитета и увеличаване на политическата стабилност, от което в крайна сметка ще има полза целият регион;

38.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите членки, както и на правителството и парламента на Република Молдова.

(1) ОВ С 51 Е, 22.2.2013 г., стр. 108.
(2) Приети текстове, P8_TA(2014)0050.
(3) Приети текстове, P7_TA(2014)0229.
(4) Приети текстове, P7_TA(2014)0457.


Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Република Молдова ***
PDF 426kWORD 51k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2014 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE))
P8_TA(2014)0050A8-0020/2014

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09828/2014),

—  като взе предвид проекта на Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (17903/2013),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 217, както и член 218, параграф 6, алинея втора, буква а), член 218, параграф 7 и член 218, параграф 8, алинея втора от Договора за функционирането на ЕС (C8–0130/2014),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2011 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите по Споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова(1),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 13 ноември 2014 г.(2) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на Комисията по външни работи и становището на Комисията по международна търговия (A8–0020/2014),

1.  Дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Молдова.

(1) ОВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 108.
(2) Приети текстове, P8_TA(2014)0049.


Мирният процес в Северна Ирландия
PDF 436kWORD 59k
Резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2014 г. относно мирния процес в Северна Ирландия (2014/2906(RSP))
P8_TA(2014)0051B8-0218/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението от Разпети петък, известно също като Белфасткото споразумение, постигнато в многостранни преговори и подписано на 10 април 1998 г.,

—  като взе предвид Споразумението от Уестън Парк от 2001 г.,

—  като взе предвид споразумението, постигнато в многостранни преговори, проведени в Сейнт Андрюс във Файф (Fife), Шотландия, от 11 октомври до 13 октомври 2006 г., между двете правителства и всички основни партии в Северна Ирландия,

—  като взе предвид Споразумението от Хилсбъроу от 2010 г.,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1232/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 година относно финансовите вноски на Европейския съюз в Международния фонд за Ирландия (2007—2010 г.)(1),

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че прекратяването на всеки насилствен конфликт на територията на Европейския съюз е от съществено значение;

Б.  като има предвид, че разговорите между политическите партии и правителствата на Обединеното кралство и Ирландия доведоха до Споразумението от Разпети петък от 1998 г. (Белфасткото споразумение), в което е предвидено създаването на децентрализирана администрация, включваща създаването на Асамблея и Изпълнителен орган за съвместно управление, Съвет на министрите от Севера и Юга, Междупарламентарна асоциация на Севера и Юга, Консултативен форум на Севера и Юга, Британско-ирландска междуправителствена конференция, Британско-ирландски съвет и разширен Британско-ирландски междупарламентарен орган;

В.  като има предвид, че Европейският съюз, наред с международни партньори като Съединените американски щати, Канада, Нова Зеландия и Австралия, е изиграл важна роля в подпомагането на изпълнението на мирния процес, наред с другото чрез Международния фонд за Ирландия;

Г.  като има предвид, че постигнатият досега напредък се превърна в мощен и положителен пример за разрешаване на конфликти, основаващ се на партньорство, съгласие и на принципите на равно третиране, на еднакво уважение и взаимно уважение, което е оказало положително въздействие не само върху политическите отношения в Северна Ирландия, но и извън нея;

Д.  като има предвид, че политическите институции, създадени съгласно Споразумението от Разпети петък, са работили успешно в продължение на дълъг период от време;

Е.  като има предвид, че в новата политическа ситуация е постигнат значителен икономически напредък чрез намаляване на безработицата, привличане на чуждестранни инвестиции и превръщането на Северна Ирландия в предпочитано място за провеждане на международни конференции, спортни състезания и културни дейности;

Ж.  като има предвид, че продължават да съществуват значителни регионални различия по отношение на социалното и икономическото развитие;

З.  като има предвид, че мирният процес изисква непрестанни усилия, и като има предвид, че при все това през последните години са възникнали редица политически кризи, включително заплахи от страна на групи, отхвърлящи мирния процес, и че тези кризи са довели до забавяне на процеса, въпреки че Асамблеята и Изпълнителният орган продължават да функционират;

И.  като има предвид, че обхващащите всички страни разговори, председателствани от бившия американски дипломат и пратеник за Северна Ирландия Ричард Хас, имащи за цел разрешаването на някои от най-непреодолимите въпроси, като например използването на флагове и емблеми, провеждането на протестни шествия и паради, се провалиха през декември 2013 г.;

Й.  като има предвид, че преговорите са били възобновени и че те имат за цел разрешаването на спорните въпроси;

К.  като има предвид, че програмата PEACE на Европейския съюз има за цел засилване на напредъка към установяване на мирно и стабилно общество и насърчаване на помирението чрез подпомагане на дейности и проекти, които спомагат за помиряване на общностите и допринасят за изграждане на единно общество;

1.  Изразява загриженост поради факта, че изпълнението на мирния процес е стигнало до задънена улица, и настоятелно призовава всички страни в процеса да работят конструктивно за намирането на трайно решение на конфликта и за цялостно прилагане на Споразумението от Разпети петък и на последващите споразумения за дългосрочен и траен мир;

2.  Приветства инициативата за свикване на преговори, включващи всички страни, за преодоляване на настоящата безизходица и подчертава необходимостта от споразумение по нерешените въпроси, които да са в основата на функционирането и стабилността на демократичните институции на Северна Ирландия; насърчава всички страни да участват в тези разговори с положителна нагласа с оглед уреждане на всички нерешени въпроси;

3.  Приветства назначаването от страна на Джон Кери, държавен секретар в администрацията на президента Барак Обама, на сенатор Гари Харт за негов личен пратеник;

4.  Изразява загриженост, че продължаващото насилие, престъпната и противообществена дейност от страна на някои екстремистки фракции подкопават мирния процес; подчертава необходимостта от борба с тези престъпни дейности чрез преодоляване на съществуващите икономически предизвикателства като безработицата, ниските доходи и ниския жизнен стандарт; подчертава, че неспадащото равнище на насилие и заплахи трябва да бъде преодоляно чрез широко участие на съответните общности с подкрепата на съответните агенции;

5.  Поради това подчертава спешната необходимост от по-нататъшно насърчаване на помирението и подобряване на отношенията между общностите, както и от насърчаване на икономическото и социалното развитие, с цел консолидиране на мирния процес; във връзка с това подчертава подкрепата от страна на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС, и по-специално 150 милиона евро за програма PEACE за справяне с тези приоритетни въпроси в Северна Ирландия и пограничния регион на Ирландия, в полза на всички на север и на юг;

6.  Изразява надежда, че работната група за Северна Ирландия на Европейската комисия ще продължава да играе важна подпомагаща роля и за в бъдеще;

7.  Подчертава, че Европейският парламент е готов да оказва всякаква подкрепа, за която заинтересованите страни считат, че ще бъде от помощ за мирния процес; приканва първия министър и заместника на първия министър да отправят обръщение към Парламента от парламентарната трибуна след успешно завършване на разговорите, включващи всички заинтересовани страни;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Изпълнителния орган на Северна Ирландия и правителствата на Обединеното кралство и Ирландия.

(1) ОВ L 346, 30.12.2010 г., стр. 1.


Турски действия, създаващи напрежение в изключителната икономическа зона на Република Кипър
PDF 442kWORD 61k
Резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2014 г. относно действията от страна на Турция, с които се създава напрежение в изключителната икономическа зона на Кипър (2014/2921(RSP))
P8_TA(2014)0052RC-B8-0211/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно Доклада за напредъка на Турция за 2013 г.(1),

—  като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси от 17 декември 2013 г.,

—  като взе предвид изявлението от 7 октомври 2014 г. на говорителя на председателя на Европейския съвет,

—  като взе предвид Доклада за напредъка на Турция за 2014 г. от 8 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 24 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 3 октомври 2014 г. Турция изпрати инструкция под формата на NAVTEX (навигационен телекс), с която „определи“ значителна площ в южната част на изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Република Кипър като запазена за сеизмични проучвания, които ще бъдат проведени от турския кораб „Барбарос“ (Barbaros) от 20 октомври до 30 декември 2014 г.; като има предвид, че тези сеизмични проучвания засягат райони, които са предоставени от правителството на Република Кипър на италианското дружество „Ени“ (Eni) и на „Кореа Газ Корпорейшън“ (Korea Gas Corporation) за изследване на евентуални въглеводородни находища в почвата на морското дъно;

Б.  като има предвид, че въпреки многократните призиви на ЕС, включително в доклада на Комисията за напредъка на Турция за 2014 г., Турция продължава да оспорва съществуването на Република Кипър и законосъобразността на проучванията и експлоатацията, извършвани от страна на Република Кипър, по отношение на природните ресурси, намиращи се на територията на нейната изключителна икономическа зона, като по този начин оспорва дейността на европейско дружество; като има предвид, че претенциите и действията на Турция нямат правно основание и са в пряко противоречие с международното право, включително с Конвенцията на ООН по морско право;

В.  като има предвид, че Конвенцията на ООН по морско право определя всеобхватна правна рамка за установяване на режим на законност и ред, както и правила за уреждане на всички видове използване на океаните и техните ресурси; като има предвид, че ЕС е ратифицирал Конвенцията на ООН по морско право, която понастоящем е неразделна част от достиженията на общностното право;

Г.  като има предвид, че ЕС често е повтарял, че Турция трябва да се ангажира недвусмислено с отношения на добросъседство, както и с мирното уреждане на споровете в съответствие с Устава на ООН;

Д.  като има предвид, че действията на Турция в ИИЗ на Република Кипър съвпадат с неотдавнашното назначаване на новия специален съветник по въпросите на Кипър към генералния секретар на ООН — Еспен Барт Ейде, и оказват отрицателно влияние върху преговорите, целящи постигането на цялостно решение на кипърския проблем;

1.  Настоятелно призовава Турция да проявяват сдържаност и да действа в съответствие с международното право; изразява съжаление във връзка с ескалацията на заплахите и едностранните действия на Турция срещу Република Кипър във връзка с ИИЗ; припомня законния характер на ИИЗ на Република Кипър; призовава Турция да спазва и изцяло да изпълнява декларацията на Европейската общност и нейните държави членки от 21 септември 2005 г., включително клаузата, че признаването на всички държави членки е необходима част от процеса на присъединяване;

2.  Подчертава, че Република Кипър има пълното и суверенно право да проучва природните ресурси в рамките на своята изключителна икономическа зона, и че турските морски проучвания трябва да се считат както за незаконни, така и за провокативни; изисква турските кораби, опериращи във водите в и около ИИЗ на Кипър да бъдат незабавно оттеглени;

3.  Подчертава, че действията на Турция представляват нарушение на суверенните права на Република Кипър и на международното право, включително на Конвенцията на ООН по морско право; повтаря своя призив към турското правителство да подпише и ратифицира Конвенцията на ООН по морско право, която е част от достиженията на общностното право, без по-нататъшно забавяне;

4.  Настоятелно призовава Турция незабавно да оттегли своя навигационен телекс и да се въздържа от каквито и да са нарушения на суверенните права на Република Кипър;

5.  Призовава Турция да зачита суверенитета на държавите членки на ЕС, по отношение на техните териториални води; отново потвърждава, че суверенните права на държавите членки включват правото на сключване на двустранни споразумения и правото на проучване и експлоатация на природните ресурси на собствена територия в съответствие с Конвенцията на ООН по морско право;

6.  Споделя мнението на ООН, че всички находища на газ биха били от полза за двете общности в Кипър, ако може да бъде намерено трайно, политическо решение за прекратяване на конфликта; счита, че откриването на значими залежи на въглеводороди в региона, при условие че бъдат правилно управлявани, би могло да подобри икономическите, политическите и социалните отношения между двете общности в Кипър;

7.  Счита, че предимствата, които носи откриването на значителни въглеводородни залежи, следва да служат на целия регион като средство за постигане на просперитет, богатство и мирен и по-добър живот за всички, които живеят там, въз основа на международното право;

8.  Подкрепя правата на Република Кипър да подаде официални жалби срещу нарушения, извършени в рамките на суверенната му територия или в суверенните му води, до ООН и Международната морска организация;

9.  Отново заявява важността, която придава на нормализирането на отношенията между Турция и всички държави членки на ЕС, и счита, че продължаването и/или повтарянето на тези действия би могло да окаже отрицателно въздействие върху отношенията на Турция с ЕС, включително върху процеса на нейното присъединяване;

10.  Подчертава важността на прекратяването на провокативните действия в ИИЗ на Република Кипър и въздържането от отправянето на заплахи срещу Република Кипър; отбелязва, че тези действия и заплахи подкопават продължаването на преговорите за цялостно уреждане на кипърския проблем; призовава за стабилност в този особено чувствителен регион, предвид предстоящите предизвикателства;

11.  Изисква Европейската служба за външна дейност и Комисията отблизо да следят дейностите на Турция на територията на изключителната икономическа зона на Република Кипър и да докладват на Парламента;

12.  Изразява своя постоянен ангажимент към и подкрепа за разговорите за обединение, под егидата на ООН, с цел постигане на цялостно решение на кипърския проблем; подкрепя усилията на специалния съветник по въпросите на Кипър към генералния секретар на ООН — Еспен Барт Ейде, за създаване на необходимите условия за намаляване на напрежението и възобновяване на разговорите;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, и на правителството и парламента на Република Турция.

(1) Приети текстове, P7_TA(2014)0235.


Хуманитарното положение в Южен Судан
PDF 467kWORD 94k
Резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2014 г. относно хуманитарното положение в Южен Судан (2014/2922(RSP))
P8_TA(2014)0053RC-B8-0213/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Южен Судан, и по‑специално резолюцията си от 16 януари 2014 г. относно положението в Южен Судан(1),

—  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън от 23 януари 2014 г. и 10 май 2014 г. относно положението в Южен Судан,

—  като взе предвид изявленията на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 28 август 2014 г. и 31 октомври 2014 г. относно положението в Южен Судан,

—  като взе предвид Решение 2014/449/ОВППС на Съвета от 10 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Южен Судан(2),

—  като взе предвид Резолюция 2155 (2014) на Съвета за сигурност на ООН,

—  като взе предвид междинния доклад на върховния комисар на ООН по правата на човека относно положението с правата на човека в Южен Судан, който беше разпространен с цел обсъждане от комисията в рамките на 27-ото заседание на Съвета на ООН по правата на човека,

—  като взе предвид декларацията на Съвета от 10 юли 2014 г. относно Южен Судан,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 януари 2014 г. и 17 март 2014 г. относно Южен Судан,

—  като взе предвид изявлението на члена на Европейската комисия, отговарящ за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, Кристалина Георгиева, от 25 септември 2014 г.,

—  като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун от 30 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид изявлението на Междуправителствения орган за развитие (IGAD) от 20 октомври 2014 г.,

—  като има предвид резолюцията, приета от 28-ата извънредна среща на високо равнище на държавните и правителствените ръководители от IGAD от 7 ноември 2014 г.,

—  като взе предвид пътната карта за Судан и Южен Судан, изложена в комюникето на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз от 24 април 2012 г., която се ползва с пълната подкрепа на ЕС,

—  като взе предвид междинния доклад на анкетната комисия на Африканския съюз относно Южен Судан, представен на 26 и 27 юни 2014 г. в Малабо, Екваториална Гвинея,

—  като взе предвид преразгледаното Споразумение от Котону,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че започна политически конфликт, след като Салва Киир, президентът на страната, обвини своя освободен от длъжност вицепрезидент Риек Машар в участие в заговор за извършване на държавен преврат срещу него; като има предвид, че Риек Машар отрече да е правил опит за такъв преврат;

Б.  като има предвид, че по оценка на ООН над 10 000 души са загинали в продължилите няколко месеца боеве, и като има предвид получените многобройни сведения за прояви на изключителна жестокост и етническо насилие, равносилни на военни престъпления;

В.  като има предвид, че Южен Судан е най-младата и най-уязвимата държава в света и е на второ място в класацията на Комисията според окончателния показател за оценка на уязвимостта и кризите в световен мащаб по отношение на хуманитарното положение;

Г.  като има предвид, че страните, участващи в конфликта в Южен Судан, започнаха преговори на 7 януари 2014 г. в Адис Абеба под егидата на Междуправителствения орган за развитие (IGAD);

Д.  като има предвид, че на 23 януари 2014 г. беше подписано споразумение за примирие, което беше потвърдено отново на 9 май 2014 г., но продължава да се нарушава, без да бъдат прилагани каквито и да било наказателни мерки;

Е.  като има предвид, че в преговорите за мир не беше постигнат голям напредък по отношение на намирането на трайно решение, и като има предвид, че координаторът за хуманитарна помощ на ООН посочи, че шансовете да се постигне траен мир на политическо равнище и между отделните общности не са добри;

Ж.  като има предвид, обаче, че на 7 ноември 2014 г. южносуданското правителство и въоръжената опозиционна фракция на Народното движение/армия за освобождение на Судан подписаха споразумение, с което потвърдиха ангажираността си с прекратяването на вражеските действия, като при неспазване на споразумението съществува риск от санкции от региона на IGAD;

З.  като има предвид, че сраженията между силите, подкрепящи президента Киир, и бунтовниците, верни на Риек Машар, вече бяха възобновени след края на дъждовния сезон и, ако не се намери политическо решение, вероятно боевете ще се изострят по време на сухия сезон;

И.  като има предвид, че в Резолюция 2155 (2014) на Съвета за сигурност на ООН се изразява дълбока загриженост във връзка с широкомащабното разселване на лица и задълбочаването на хуманитарната криза; като има предвид, че съществува опасност тази хуманитарна криза да се разпространи и в други зони в региона, който и без друго е податлив на нестабилност, при положение че в битките вече са се включили судански и угандийски военни части; като има предвид, че тази нестабилност може да бъде преодоляна единствено ако се предприемат мерки във връзка с нейните първопричини, в това число крайната бедност, изменението на климата, геостратегическите интереси и намеси на ЕС и на международно равнище, несправедливото разпределение на благата и използването на ресурсите;

Й.  като има предвид, че мнозинството от населението живее в условия на масова бедност въпреки факта, че страната е богата на нефт и природните ресурси, като износът на нефт представлява над 70 % от БВП и около 90 % от държавните приходи; като има предвид, че приходите от нефтената промишленост разпалиха ожесточени конфликти;

К.  като има предвид, че съгласно изказването на специалния представител на генералния секретар на ООН по въпросите на сексуалното насилие по време на конфликти Зайнаб Бангурак конфликтът е довел до ужасяващи прояви на сексуално насилие в тревожни мащаби; като има предвид, че продължават да се разпространяват непотвърдени сведения относно мобилизирането на деца за войници в Южен Судан и като има предвид, че децата представляват около 50 % от населението на Южен Судан;

Л.  като има предвид, че ООН обяви в Южен Судан извънредно положение от трета степен – най-високата степен за хуманитарни кризи;

М.  като има предвид, че от началото на годината хуманитарна помощ е оказана на 3,5 милиона души в Южен Судан; като има предвид, че благодарение на съчетаването на местните механизми за справяне и международната хуманитарна помощ беше предотвратена гладна криза; като има предвид обаче, че перспективите по отношение на продоволствената сигурност в страната са доста мрачни, ако боевете бъдат подновени, особено в Бор и Бентю, като според прогнозите 2,5 милиона души ще продължат да бъдат изправени пред кризисно или дори извънредно положение по отношение на продоволствената несигурност; като има предвид, че жените са особено уязвими по отношение на продоволствената несигурност, като 57% от домакинствата в обектите на закрила се оглавяват от жени; като има предвид, че водещи агенции за хуманитарна помощ, включително Oxfam, CARE и Cafod, предупредиха, че части от Южен Судан биха могли да бъдат поразени от глад в началото на следващата година, ако боевете бъдат подновени;

Н.  като има предвид, че по приблизителни оценки 3,8 милиона души от Южен Судан се нуждаят от хуманитарна помощ, 1,4 милиона души са вътрешно разселени, а над 470 000 души търсят убежище в съседните държави;

О.  като има предвид, че най-спешно необходимата хуманитарна помощ е предоставянето на храна, чиста вода, здравни грижи, подслон, санитарно-хигиенни условия, реакцията на епидемии (като холера, малария, кала-азар и хепатит) и предоставянето на закрила; като има предвид, че за преживелите сексуално насилие е необходима засилена психосоциална помощ;

П.  като има предвид, че достъпът до нуждаещите се от помощ продължава да бъде възпрепятстван от враждебните действия и насилието, които са насочени и срещу хуманитарните работници и хуманитарните доставки; като има предвид, че около 80% от здравните грижи и основните услуги се осигуряват от неправителствени организации;

Р.  като има предвид, че през септември 2014 г. министърът на труда на Южен Судан заяви, че всички чуждестранни работници ще трябва да напуснат страната до средата на октомври – изявление, което той впоследствие оттегли;

С.  като има предвид, че приемането на „закон за неправителствените организации“, целящ ограничаване на пространството, в което неправителствените организации и гражданското общество могат да работят в Южен Судан, беше отложено за декември 2014 г.; като има предвид, че ако бъде приложен, този закон би могъл да има сериозни последици за операциите за предоставяне на помощ в настоящия критичен момент, когато международната общност се опитва да предотврати положение на масов глад;

Т.  като има предвид, че международните хуманитарни средства вече едва успяват да отговорят на нуждите в резултат от многобройните и продължителни световни кризи; като има предвид, че международната общност няма да бъде в състояние — нито финансово, нито оперативно — да продължи да откликва на дълготрайни кризи;

У.  като има предвид, че ЕС предостави над една трета (38 %) от целия международен принос за справяне с хуманитарната криза в Южен Судан, като само Комисията увеличи през 2014 г. бюджета си за хуманитарна помощ за тази криза на над 130 милиона евро;

Ф.  като има предвид, че Африканският съюз избра комисия, която да разследва многобройните сведения за зверски нарушения на правата на човека;

Х.  като има предвид, че на 10 юли 2014 г. ЕС обяви първи кръг от целенасочени мерки срещу лицата, отговорни за възпрепятстването на мирния процес, нарушаването на споразумението за примирие и извършването на груби нарушения на правата на човека; като има предвид, че оръжейното ембарго на ЕС спрямо Южен Судан беше запазено;

Ц.  като има предвид, че следва да се намери демократично политическо решение на настоящия конфликт, което да проправи пътя за демократично утвърдени институции да изградят новата държава, възникнала след референдума за независимост; като има предвид, че трайният мир, изграждането на държавни структури след конфликта и усилията за преодоляване на несигурността изискват дългосрочна перспектива и сериозен, предвидим и стабилен ангажимент от страна на международната общност;

1.  Категорично осъжда будещото тревога и предизвикано от човека бедствие в Южен Судан, което противоречи на ценностите и целите на движението за освобождение на страната;

2.  Категорично осъжда възобновяването на насилието и многократните предишни нарушения на споразумението за примирие, които доведоха до смърт, наранявания и разруха сред цивилното население и до разселването на стотици хиляди хора в Южен Судан — страна, която и без друго е уязвима и нестабилна; изразява съжаление относно слабото командване и слабия контрол на въоръжените сили, което увеличава вероятността от по-нататъшно разпокъсване на сражаващите се армии и би могло да доведе до нарастване на насилието и неспазване на мирните споразумения;

3.  Призовава международната общност да изпълни поетите от нея ангажименти за финансиране на Южен Судан и на региона и да мобилизира ресурси с цел да се реагира незабавно на влошаването на хуманитарното положение в Южен Судан; в тази връзка приветства приноса на ЕС за решаване на хуманитарната криза в Южен Судан и призовава държавите членки да намерят решение за финансиране на нарастващия брой кризи в съответствие с поетите от тях международни ангажименти;

4.  Насърчава ЕС да реорганизира помощта си за развитие, за да отговори на най-наложителните потребности на населението на Южен Судан и да подкрепи прехода към мир и стабилност; по тази причина приветства прекратяването на помощта за развитие под формата на бюджетна подкрепа за Южен Судан, с изключение на дейности, с които се предоставя пряко подпомагане на населението или непосредствена помощ за демократичен преход и хуманитарна помощ, и призовава за пренасочване на помощта, която да се предоставя от неправителствени и международни организации;

5.  Отново заявява, че дългосрочните перспективи за мирно съвместно съществуване и развитие изискват цялостни институционални реформи, за да се осигури на страната процес на управление, който гарантира спазването на принципите на правовата държава; изтъква, че преходът след конфликта вероятно ще отнеме години и ще изисква устойчив и дългосрочен ангажимент от страна на международната общност;

6.  Осъжда влошаването на отношенията между хуманитарната общност и всички страни, участващи в конфликта, в това число незаконното данъчно облагане на помощите, както и случаите на безнаказан тормоз и дори безнаказани убийства на хуманитарни работници; отбелязва, че редица чуждестранни агенции за оказване на помощ вече са се оттеглили от Южен Судан, а тези, които остават, трудно успяват да посрещнат потребностите на разселеното цивилно население;

7.  отстоява своята позиция, че хуманитарната помощ и продоволственото подпомагане трябва да се предоставят на най-уязвимите единствено въз основа на потребностите, и напомня на всички страни в конфликта в Южен Судан за задължението им да признават и зачитат неутралитета, независимостта и безпристрастността на служителите на хуманитарните организации, да улесняват оказването на животоспасяващата помощ на нуждаещите се, независимо от тяхната политическа и етническа принадлежност, и да прекратят незабавно всички форми на тормоз над хуманитарни работници, конфискуването на хуманитарни ресурси и отклоняването на помощта; изисква също така „законът за неправителствените организации“ да бъде оттеглен или отхвърлен;

8.  Настоява хуманитарната помощ, особено под формата на предоставяне на основни услуги и продоволствена помощ, да не бъде отклонявана към въоръжени групировки;

9.  Изразява дълбока загриженост във връзка с положението по отношение на продоволствената сигурност в Южен Судан, причинено от конфликта и влошило се вследствие на повтарящите се природни бедствия, за което се очаква да се изостри драматично в случай на подновяване на военните действия;

10.  Подчертава, че постигането на мирно решение ще даде възможност на хората да се завърнат в разрушените си стопанства, да отворят отново пазарите и да възстановят домовете си;

11.  Решително осъжда извънсъдебните екзекуции и масовите убийства, целенасочените нападения срещу цивилни лица, злоупотребите във връзка с правата на човека (включително тези, които засягат бежанци и разселени лица, жени, членове на уязвими групи и журналисти), произволните арести и задържания, насилственото изчезване, малтретирането и изтезанията, извършвани от всички страни в конфликта; счита, че президентът Киир и Риек Машар следва да направят всичко, което е по силите им, за да възпрат военните под техен контрол от извършване на подобни злоупотреби срещу населението;

12.  Настоятелно приканва Комисията, държавите членки и органите на Южен Судан да работят с общностите и организациите за правата на жените с цел осигуряване и насърчаване на достъпа до качествено образование, сексуални и репродуктивни права и здравни услуги за жените и момичетата, включително на достъпа до противозачатъчни средства и изследвания и лечение на ХИВ/СПИН;

13.  Изразява съжаление относно факта, че конфликтът е нарушил предоставянето на много основни социални услуги, като стотици хиляди деца не посещават училище; изразява тревога поради факта, че децата продължават да бъдат основните потърпевши от насилието, като страдат от психически проблеми и липса на достъп до услуги, включително в областта на образованието; настоятелно призовава страните в конфликта да прекратят мобилизирането и използването на деца във въоръжените сили, както и другите сериозни нарушения по отношение на децата;

14.  Изразява дълбоко безпокойство във връзка с етническото измерение на конфликта; подчертава, че стремежът към завземане на властта чрез насилие или етническо разделение е в противоречие с демократичните принципи на правовата държава;

15.  Призовава за провеждането на надеждни, прозрачни и подробни разследвания, които да отговарят на международните стандарти — по-специално от анкетната комисия на Африканския съюз — във връзка с всички обвинения за тежки престъпления, извършени от някоя от страните, участващи в конфликта; насърчава създаването на механизми за правосъдие в периода на преход, ползващи се с цялата необходима международна подкрепа, с цел насърчаване на помирението и поемането на отговорност; насърчава правителството на Южен Судан да се присъедини възможно най-скоро към Римския статут на Международния наказателен съд;

16.  Приветства укрепването на капацитета за водене на разследвания в областта на правата на човека на Мисията на ООН в Южен Судан (UNMISS) с подкрепата на кабинета на Върховния комисар на ООН по правата на човека;

17.  Във връзка с това подкрепя създаването на специален смесен трибунал с международно участие, който да държи ръководителите отговорни за груби нарушения на правата на човека, извършени от двете страни, участващи в конфликта, в съответствие с предложеното от генералния секретар на ООН Бан Ки Мун и с препоръките, съдържащи се в доклада за правата на човека на Мисията на ООН в Южен Судан;

18.  Припомня, че хуманитарната помощ е от жизненоважно значение, но тя не може да реши политически проблеми, както и че основна отговорност за защитата на цивилното население носи правителството; по тази причина призовава за това богатството на страната да се използва непосредствено за осигуряване на благоденствието на народа на Южен Судан; настоятелно призовава всички страни в конфликта да спазват споразумението и да се включат конструктивно — чрез диалог и сътрудничество — в мирните преговори в Адис Абеба с цел цялостно прилагане на споразумението за примирие и бързото подновяване на преговорите, които да доведат до създаването на преходно правителство на националното единство, което е единственото възможно решение в дългосрочен план, и с цел национално помирение в интерес на населението на Южен Судан като цяло;

19.  Изразява съжаление във връзка с това, че въпреки непрестанните усилия на IGAD за организиране на мирни преговори с цел назначаване на временно правителство на националното единство до момента не е постигнат съществен напредък;

20.  При все това, приветства постигнатото на 7 ноември 2014 г. споразумение и призовава към неговото незабавно и цялостно изпълнение; продължава да подкрепя посредническата дейност, ръководена от IGAD, както и усилията на този орган да се предостави възможност за приобщаващ политически диалог, и призовава ЕС да продължи да подпомага IGAD в материално и финансово отношение, както и да продължи да участва с персонал в механизма за наблюдение и проверка на примирието;

21.  Изтъква, че изграждането на съответните институции и правна рамка за управление на нефтеното богатство в рамките на етническия федерализъм е от ключово значение за мирното развитие на държавата; призовава в частност ЕС да подкрепи дългосрочна стратегия за развитие за Южен Судан, която позволява създаването на силна система на добро управление, прозрачност и отчетност (особено по отношение на изпълнението на Инициативата за прозрачност на добивната промишленост (EITI)), както и развитието на инфраструктурата, образованието, здравните и социалните програми, като се използват приходи от нефт и от помощи за развитие;

22.  Настоятелно призовава органите на Южен Судан да гарантират, че приходите от петрол се използват в полза на населението; призовава преговарящите страни да включат в мирното споразумение въпроса за прозрачността и обществения контрол в нефтодобивния сектор по такъв начин, че да се позволи приходите от този ресурс да се използват за устойчивото развитие на страната и за подобряване на средствата за препитание на населението;

23.  Изразява съжаление по повод на липсата на ефективност на целенасочените санкции, наложени от ЕС, и призовава за целенасочени санкции, които да бъдат наложени от Междуправителствения орган за развитие, Африканския съюз и световната общност; подкрепя продължаването на оръжейното ембарго спрямо Южен Судан и призовава настоятелно за приемане на оръжейно ембарго на ООН спрямо Южен Судан и региона като цяло;

24.  Подкрепя участието на гражданското общество в преговорите за мир, като счита, че то е от голямо значение за тях;

25.  Предупреждава за опасността от разпространяване на конфликта и дестабилизиращото му въздействие в един и без това нестабилен регион, особено в резултат на увеличаващия се брой на бежанците в съседните страни; поради това призовава всички съседи на Южен Судан, както и регионалните сили да работят в тясно сътрудничество, за да се подобри положението по отношение на сигурността в страната и региона, както и да се намери начин за постигане на мирно, трайно политическо решение на настоящата криза; подчертава, че по‑специално сътрудничеството със Судан ще представлява подобряване на отношенията;

26.  Призовава към създаването на контактна група с участието на ключови участници по въпроса с Южен Судан като начин за укрепване на работата на Междуправителствения орган за развитие (ИГАД) и за гарантиране на международно сближаване;

27.  Приветства дейността на специалния представител на ЕС за региона на Африканския рог Александър Рондос; препоръчва всички негови усилия да бъдат насочени към участие в постигането на трайно решение;

28.  Насърчава правителството на Южен Судан да ратифицира Споразумението от Котону между ЕС и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ);

29.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството на Южен Судан, на комисаря за правата на човека на Южен Судан, на националното законодателно събрание на Южен Судан, на институциите на Африканския съюз, на Междуправителствения орган за развитие, на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС и на генералния секретар на ООН.

(1) Приети текстове, P7_TA(2014)0042.
(2) OВ L 203, 11.7.2014 г., стр. 100.

Правна информация - Политика за поверителност