Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 - Βρυξέλλες
Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας της Ana Gomes
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland - από την Ιρλανδία
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/009 EL/Sprider Stores - από την Ελλάδα
 Σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας
 Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας ***
 Ειρηνευτικές συνομιλίες στη Βόρειο Ιρλανδία
 Τουρκικές ενέργειες που προξενούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου
 Ανθρωπιστική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν

Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας της Ana Gomes
PDF 441kWORD 56k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ana Gomes (2014/2045(IMM))
P8_TA(2014)0046A8-0025/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ana Gomes, που διαβίβασε ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις 18 Ιουνίου 2014, σε συνάρτηση με την εκκρεμούσα ποινική διαδικασία ενώπιον του Δευτέρου Τμήματος της Υπηρεσίας Διεξαγωγής Ερευνών και Ποινικών Διώξεων της Λισαβόνας (αριθ. αναφοράς NUIPC 8773/13.4TDLSB), και η οποία ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 3 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας ακούσει την Ana Gomes σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0025/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας της Πορτογαλικής Δημοκρατίας διαβίβασε την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ana Gomes, η οποία υποβλήθηκε από εισαγγελέα της Υπηρεσίας Διεξαγωγής Ερευνών και Ποινικών Διώξεων της Λισαβόνας σε συνάρτηση με δυσφημιστικές δηλώσεις στις οποίες φέρεται ότι προέβη η κ. Gomes κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατό να κινηθούν ποινικές διαδικασίες κατά της κ. Gomes και να ανακριθεί αυτή στο πλαίσιο των εν λόγω διαδικασιών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 του Κανονισμού του ορίζει ότι το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, ενεργεί με σκοπό τη διατήρηση της ακεραιότητάς του ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι δήλωση που διατυπώνεται από βουλευτή εκτός των χώρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να αποτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου, γνώμη εκφρασθείσα κατά την άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία όχι στον τόπο στον οποίο πραγματοποιείται η δήλωση, αλλά στη φύση και το περιεχόμενό της·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις σύγχρονες δημοκρατίες ο πολιτικός διάλογος διεξάγεται όχι μόνο στο Κοινοβούλιο αλλά και στα μέσα επικοινωνίας, που εκτείνονται από τις δηλώσεις στον Τύπο έως το Διαδίκτυο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επίμαχη τηλεοπτική εκπομπή, η Ana Gomes μίλησε ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα για τα οποία είχε ενδιαφερθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από τις ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή που κατέθεσε στην Ολομέλεια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εφιστώντας την προσοχή στην απόφαση της Πορτογαλικής Κυβέρνησης σχετικά με την ιδιωτικοποίηση των ναυπηγείων του Viana do Castelo – απόφαση που είχε επίσης ως αποτέλεσμα να κινηθεί έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράβαση των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων – η κ. Gomes ασκούσε την εντολή της ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

1.  αποφασίζει να μην άρει την βουλευτική ασυλία της Ana Gomes·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και στην Ana Gomes.

(1) Απόφαση της 12ης Μαΐου 1964 στην υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier (Ελληνική ειδική έκδοση, σελ. 1089)· απόφαση της 10ης Ιουλίου 1986 στην υπόθεση 149/85, Wybot/Faure και άλλων (Συλλογή 1986, σελ. 2391)· απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση T-345/05, Mote/Parlement (Συλλογή 2008, σελ. II-2849)· απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2008 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra/De Gregorio και Clemente (Συλλογή 2008, σελ. I-7929)· απόφαση της 19ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch/Parlement (Συλλογή 2010, σελ. II-1135)· απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση C-163/10, Patriciello (Συλλογή 2011, σελ. I-7565).


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland - από την Ιρλανδία
PDF 472kWORD 74k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, από την Ιρλανδία) (COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))
P8_TA(2014)0047A8-0024/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0616 – C8-0173/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α8-0024/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να προσφέρει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου η οποία στοχεύει στην επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, στην αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, στην αύξηση της αποδοτικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, στην επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι, και στη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιρλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε συνέχεια 171 απολύσεων στην Andersen Ireland Limited, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο 32 της NACE αναθ. 2 («Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών»), κατά την περίοδο αναφοράς από 21 Οκτωβρίου 2013 έως 21 Φεβρουαρίου 2014,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ,

1.  επισημαίνει ότι οι ιρλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση δυνάμει των κριτηρίων παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΤΠ, κατά παρέκκλιση από τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), το οποίο προϋποθέτει την απόλυση 500 εργαζομένων ή τη διακοπή δραστηριότητας 500 εργαζόμενων , για περίοδο αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση σε κράτος μέλος·

2.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι εξαιρετικές περιστάσεις που επικαλέστηκαν οι ιρλανδικές αρχές, συγκεκριμένα ότι οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην περιφερειακή απασχόληση και την τοπική και περιφερειακή οικονομία, δικαιολογούν παρέκκλιση από το όριο των 500 απολύσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δικαιούται χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του εν λόγω κανονισμού·

3.  επισημαίνει ότι οι ιρλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 16 Μαΐου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 3 Οκτωβρίου 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία αξιολόγηση, διάρκειας μικρότερης των πέντε μηνών·

4.  θεωρεί ότι οι 171 απολύσεις στην Andersen Ireland Limited συνδέονται με μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, καθώς εντός 4 ετών (2008 έως 2012) οι πωλήσεις παραγόμενων στην ΕΕ κοσμημάτων έχουν μειωθεί στο 1/4 των αντίστοιχων εισαγωγών από χώρες εκτός ΕΕ, το 95% των οποίων είναι από την Ασία·

5.  επισημαίνει ότι πρόκειται για την πρώτη αίτηση ΕΤΠ που αφορά απόλυση εργαζόμενων στον κλάδο των κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών, έναν κλάδο που πλήττεται επιπλέον από την αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων και που ενδέχεται επομένως να αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο·

6.  σημειώνει ότι οι εν λόγω απολύσεις θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση της ανεργίας στην εν λόγω περιφέρεια, δεδομένου ότι η Andersen Ireland ήταν σημαντικός εργοδότης σε αυτήν την κυρίως αγροτική περιοχή, στην οποία το ποσοστό ανεργίας (39,3%) ήταν ήδη διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο (19%)·

7.  επισημαίνει ότι, πέραν της στήριξης προς τους απολυμένους, οι ιρλανδικές αρχές αποφάσισαν να προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ σε έως 138 νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) ηλικίας μικρότερης των 25 ετών, αυξάνοντας τον αριθμό των στοχευόμενων δικαιούχων που αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα σε 276· εκφράζει ανησυχίες για την αβεβαιότητα του τρόπου με τον οποίο πρόκειται να εντοπισθούν οι στοχευόμενοι ΕΕΑΚ· καλεί τις ιρλανδικές αρχές να έχουν κατά νου κοινωνικά κριτήρια και να εξασφαλίζουν ότι η επιλογή των αποδεκτών της προερχόμενης από το ΕΤΠ στήριξης τηρεί πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ισότητας των ευκαιριών·

8.  υπενθυμίζει ότι οι προτεινόμενες ενέργειες θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ των αναγκών των απολυμένων εργαζομένων και των ΕΕΑΚ·

9.  αναμένει χωριστό κατάλογο μέτρων για τους στοχευόμενους ΕΕΑΚ στην ενδιάμεση εξέταση·

10.  σημειώνει ότι η κατάρτιση που διατίθεται για τους ΕΕΑΚ δεν πρέπει να περιέχει αποκλεισμούς και θα πρέπει να καλύπτει την κοινωνία στο σύνολό της περιλαμβανομένων των μειονεκτουσών ομάδων·

11.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους πάραυτα βοήθεια, οι ιρλανδικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους στις 21 Οκτωβρίου 2013, αρκετά πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

12.  επισημαίνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών προς συγχρηματοδότηση αποσκοπεί στη δημιουργία του ευρύτερου δυνατού φάσματος ευκαιριών απασχόλησης σε μια περιοχή όπου λίγοι κλάδοι ή μονάδες παραγωγής βρίσκονται υπό ανάπτυξη, και θα απαιτηθεί σημαντική αναβάθμιση των δεξιοτήτων των απολυμένων εργαζόμενων·

13.  επισημαίνει το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους στοχευόμενους δικαιούχους, τους εκπροσώπους τους και τους κοινωνικούς εταίρους, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση να δημιουργηθεί ένα συμβουλευτικό φόρουμ το οποίο θα συμπληρώνει το έργο της μονάδας συντονισμού του ΕΤΠ, προκειμένου να εξασφαλιστεί στους απολυμένους εργαζόμενους η δυνατότητα να υποβάλλουν σε συνεχή βάση τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος ΕΤΠ·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία ενός γραφείου της μονάδας συντονισμού του ΕΤΠ κοντά στην πληττόμενη περιοχή, το οποίο θα λειτουργήσει ως μονοαπευθυντική υπηρεσία για τους εργαζόμενους και τους ΕΕΑΚ·

15.  χαιρετίζει το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε τοπική ημέρα ελεύθερης προσέλευσης για τους απολυμένους που επλήγησαν και για τους ΕΕΑΚ, με σκοπό να παρουσιαστεί το φάσμα των μέτρων στήριξης που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του προγράμματος και να δοθεί η δυνατότητα σε μελλοντικούς δικαιούχους του ΕΤΠ να συζητήσουν τις διάφορες λύσεις με παρόχους υπηρεσιών·

16.  επισημαίνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στους εργαζόμενους που απολύθηκαν συνίστανται στις εξής δράσεις που συνδυάζονται για να διαμορφώσουν μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών: επαγγελματικός προσανατολισμός και στήριξη όσον αφορά τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, επιχορηγήσεις κατάρτισης από το ΕΤΠ, προγράμματα κατάρτισης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποστηρικτικά μέσα κατάρτισης μέσω του Skillnets, στήριξη για τη δημιουργία επιχείρησης/αυτοαπασχόληση, και στήριξη εισοδήματος συμπεριλαμβανομένων των δαπανών κατάρτισης·

17.  επιδοκιμάζει μεταξύ των προτεινόμενων δράσεων την ιδέα της υποστήριξης περιόδων κατάρτισης στα Skillsnets βάσει της οποίας η κατάρτιση αποσκοπεί στην επανένταξη στην απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο βιομηχανικό κλάδο ή γεωγραφική περιοχή·

18.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα είναι αυστηρά περιορισμένα στο 35 % κατ’ ανώτατο όριο της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, όπως ορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ·

19.  σημειώνει την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τις εκτιμήσεις των ποσών που χορηγούνται ως υποστήριξη για τη δημιουργία επιχειρήσεων ή για αυτοαπασχόληση· θεωρεί ότι ο αριθμός των πραγματικών δικαιούχων μπορεί να διαφέρει από τις εκτιμήσεις με αποτέλεσμα διαφορετική κατανομή του υπολογιζόμενου συνολικού κόστους· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των Local Enterprise Boards στην παροχή άυλων υπηρεσιών και χρηματικής υποστήριξης, και ιδιαίτερα στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προτάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στη χορήγηση ποσών στήριξης μέχρι κατ' ανώτατο όριο 15 000 EUR·

20.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕTΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και η εφαρμογή τους θα γίνεται με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων·

22.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, από την Ιρλανδία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2014/877/EE.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/009 EL/Sprider Stores - από την Ελλάδα
PDF 470kWORD 76k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, από την Ελλάδα) (COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))
P8_TA(2014)0048A8-0023/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0620 – C8-0183/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α8-0023/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία στοχεύει στην επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, στην αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, στην αύξηση της αποδοτικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, στην επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι κα οι νέοι, και στη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση EGF/2014/009 EL/Sprider Stores στις 6 Ιουνίου 2014 μετά την απόλυση 761 εργαζομένων στην επιχείρηση Sprider Stores Α.Ε., επιχείρηση που δραστηριοποιείτο στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 47 της NACE αναθ. 2 («Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών»),

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ,

1.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση δυνάμει του κριτηρίου παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, επίσης γνωστού ως κριτηρίου της οικονομικής κρίσης, το οποίο προϋποθέτει την απόλυση τουλάχιστον 500 εργαζόμενων ή τη διακοπή δραστηριότητας τουλάχιστον 500 αυτοαπασχολούμενων, για περίοδο αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης εργαζόμενων ή της διακοπής δραστηριότητας αυτοαπασχολούμενων στο πλαίσιο της δραστηριότητας των προμηθευτών και των παραγωγών των επόμενων σταδίων του προϊόντος·

2.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα πολλαπλά οφέλη που απορρέουν από αυτόν τον πολύτιμο δημοσιονομικό μηχανισμό, υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 6 Ιουνίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 7 Οκτωβρίου 2014· χαιρετίζει την ταχεία αξιολόγηση, διάρκειας μικρότερης των πέντε μηνών·

3.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Ελλάδα δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

4.  συμφωνεί ότι τα γεγονότα που προκάλεσαν τις απολύσεις, ήτοι: η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών ― λόγω της αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης, της μείωσης των μισθών (τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων υπαλλήλων) και της αύξησης της ανεργίας ― με αποτέλεσμα τεράστια πτώση στην αγοραστική δύναμη καθώς και η δραστική μείωση των δανείων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες λόγω της έλλειψης ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών συνδέονται με την οικονομική κρίση και ότι κατά συνέπεια η Ελλάδα δικαιούται να λάβει συνεισφορά από το ΕΤΠ·

5.  σημειώνει ότι, έως σήμερα, ο κλάδος λιανικών πωλήσεων έχει αποτελέσει το αντικείμενο άλλων τριών αιτήσεων για κινητοποίηση του ΕΤΠ, επίσης λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· επ' αυτού συνιστά να αξιολογήσει η Επιτροπή τα αποτελέσματα των άλλων τριών αιτήσεων ΕΤΠ για να προσδιορίσει τα προγράμματα επανένταξης που έχουν επιτύχει τα βέλτιστα αποτελέσματα·

6.  σημειώνει ότι αυτές οι απολύσεις θα επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση της ανεργίας στη χώρα, κατάσταση που έχει ήδη επιδεινωθεί ως αποτέλεσμα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και χαρακτηρίζεται από το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των κρατών μελών· χαιρετίζει ωστόσο το ότι στη διάρκεια των τελευταίων μηνών το ποσοστό ανεργίας έχει παύσει να αυξάνεται·

7.  σημειώνει ότι, πέραν της στήριξης προς τους 761 απολυμένους, οι ελληνικές αρχές θα παράσχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ σε έως και 550 νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) ηλικίας μικρότερης των 30 ετών κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης, δεδομένου ότι 682 απολύσεις επήλθαν σε επιπέδου NUTS 2 περιφέρειες, που είναι επιλέξιμες δυνάμει της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων·

8.  σημειώνει ότι, για να επιλέξουν τους νέους ΕΕΑΚ στους οποίους θα απευθυνθεί η στήριξη, οι ελληνικές αρχές θα χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα κριτήρια ευθυγραμμισμένα με τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο ελληνικό σχέδιο για την υλοποίηση του προγράμματος «Εγγύηση για τη νεολαία» (μεταξύ άλλων ο κίνδυνος αποκλεισμού, το ύψος εισοδήματος του νοικοκυριού, το επίπεδο εκπαίδευσης, η διάρκεια της ανεργίας κ.λπ.), καθώς και την εκδήλωση ενδιαφέροντος· σημειώνει ότι για πρώτη φορά σε αίτηση δυνάμει του νέου κανονισμού ΕΤΠ παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την επιλογή των νέων ΕΕΑΚ που θα περιληφθούν στα μέτρα στήριξης· καλεί τις ελληνικές αρχές να έχουν κατά νου τα κοινωνικά κριτήρια και να εξασφαλίζουν ότι η επιλογή των αποδεκτών της προερχόμενης από το ΕΤΠ στήριξης τηρεί πλήρως τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ισότητας των ευκαιριών·

9.  θεωρεί ότι οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που λαμβάνουν στήριξη δυνάμει αυτής της αίτησης κινητοποίησης του ΕΤΠ θα πρέπει να φέρουν ως αποτέλεσμα καλύτερη επίγνωση σχετικά με τη συνεισφορά του ΕΤΠ και επίσης θα πρέπει να απευθυνθούν επιτυχώς προς τους νέους ανέργους για να διευκολύνουν τη διαδικασία επιλογής με εκδήλωση ενδιαφέροντος·

10.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους πάραυτα βοήθεια, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους την 1η Σεπτεμβρίου 2014, πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

11.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτισθεί με διαβούλευση με τους εκπροσώπους εκείνων στους οποίους απευθύνεται η δράση και με την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος και ότι η προτεινόμενη αίτηση συζητήθηκε τον Μάιο 2014 σε δύο συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, με τους οποίους υπήρξε διαβούλευση επί ποικίλων θεμάτων που συνδέονται με το περιεχόμενο της ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων· συνιστά περαιτέρω στην Επιτροπή να αξιολογήσει το περιεχόμενο και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της ολοκληρωμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της αξιολόγησης στην οποία παραπέμπει η παράγραφος 5 με σκοπό τον προσδιορισμό της βέλτιστης πρακτικής για μελλοντικές δράσεις·

12.  σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε εργαζομένους που απολύθηκαν και στους 550 νέους ΕΕΑΚ συνίστανται στις εξής δράσεις που συνδυάζονται για να διαμορφώσουν μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών: επαγγελματικός προσανατολισμός και στήριξη όσον αφορά τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, κατάρτιση, επανακατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση, συνεισφορά για τη σύσταση νεοφυούς επιχείρησης, επίδομα αναζήτησης εργασίας, επίδομα κατάρτισης και επίδομα κινητικότητας· σημειώνει ότι στόχος αυτών των υπηρεσιών είναι να βοηθήσουν τους δικαιούχους στους οποίους απευθύνονται να προσδιορίσουν τις δεξιότητές τους και να καταρτίσουν ρεαλιστικό σχέδιο σταδιοδρομίας, για τη δε παροχή τους όρος είναι η ενεργός συμμετοχή των δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

13.  υπενθυμίζει ότι οι προτεινόμενες δράσεις θα πρέπει να τύχουν προσαρμογής για να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ των αναγκών των εργαζομένων που απολύθηκαν και των αναγκών των επιλεγέντων ΕΕΑΚ·

14.  σημειώνει ότι το μέγιστο επιλέξιμο ποσό των 15 000 EUR θα χορηγηθεί σε 200 επιλεγμένους εργαζόμενους και ΕΕΑΚ ως συνεισφορά στην ίδρυση δικών τους επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι σκοπός του μέτρου αυτού είναι να προωθήσει την επιχειρηματικότητα προσφέροντας χρηματοδότηση σε πρωτοβουλίες για βιώσιμες επιχειρήσεις, στοιχείο που μεσοπρόθεσμα θα έπρεπε να οδηγήσει στη δημιουργία περαιτέρω θέσεων εργασίας· σημειώνει ότι αυτό το μέγιστο επιλέξιμο ποσό θα χορηγείται υπό συγκεκριμένους όρους και σύμφωνα με τη βιωσιμότητα των νεοφυών επιχειρήσεων που τυγχάνουν στήριξης·

15.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα είναι αυστηρά προσδιορισμένα στο 35 % κατ' ανώτατο όριο της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, όπως ορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ· επίσης ότι οι δράσεις αυτές προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης.

16.  χαιρετίζει το ότι η πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και η εφαρμογή τους θα τηρούν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων·

17.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

18.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, από την Ελλάδα)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2014/879/EE.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας
PDF 482kWORD 113k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου (09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE)2014/2817(INI))
P8_TA(2014)0049A8-0022/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09828/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου (17903/2013),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο, και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0130/2014),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας(1),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης(2),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στις γειτονικές ανατολικές χώρες και ειδικότερα εκείνα της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την αξιολόγηση και τον καθορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης(3) και της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με την πίεση της Ρωσίας στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και ειδικότερα την αποσταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας(4),

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, που εγκρίθηκε στις 26 Ιουνίου 2014 από το Συμβούλιο Συνεργασίας και αντικατέστησε το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, της 22ας Φεβρουαρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0022/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη, χάρη στο πολιτικό σθένος της κυβέρνησής της, η Δημοκρατία της Μολδαβίας έκανε σημαντική πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις και στην ενίσχυση των σχέσεων με την ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση στην Ουκρανία, η παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και ο ρόλος που παίζει η Ρωσία αποτελούν σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άλλαξαν τη γεωπολιτική τάξη· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις και στις σχέσεις ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό πολιτικό πλαίσιο για την εμβάθυνση των σχέσεων, την επιτάχυνση της πολιτικής σύνδεσης και την περαιτέρω οικονομική ενοποίηση μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, που συνδέονται με ισχυρούς γεωγραφικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, υποστηρίζοντας τις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις και διευκολύνοντας την προσέγγιση με την ΕΕ, ειδικότερα υπό το φως των οικονομικών κυρώσεων και των αποσταθεροποιητικών ενεργειών της Ρωσίας εις βάρος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας επικύρωσε τη Συμφωνία Σύνδεσης, περιλαμβανομένης μιας εκτενούς και ολοκληρωμένης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (ΕΟΖΕΣ), στις 2 Ιουλίου 2014 και ότι ορισμένες από τις διατάξεις των συμφωνιών αυτών άρχισαν να εφαρμόζονται προσωρινά από 1ης Σεπτεμβρίου 2014, εν αναμονή επικύρωσης από τα κράτη μέλη της ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης δεν είναι ο τελικός σκοπός αλλά μέρος μιας ευρύτερης διεργασίας για την αναβάθμιση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση σε ισχύ του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίου για τους Μολδαβούς πολίτες, η σύναψη συμφωνιών στους τομείς της αεροπορίας, της γεωργίας, της πολιτικής προστασίας, της συμμετοχής της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στους οργανισμούς και τα προγράμματα της ΕΕ, της συνεργασίας όσον αφορά την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και, κυρίως, η υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αποτελούν απτή έκφραση της διαδικασίας αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, είναι καίριας σημασίας η υλοποίηση όλων αυτών των συμφωνιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, κ. Iurie Leanca, δημοσιοποίησε την πρόθεση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας να υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός του 2015·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συναίνεση μιας μεγάλης μερίδας του πολιτικού κόσμου, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και τις συναφείς προτεραιότητες, μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη και ταχύτερη εφαρμογή της Ατζέντας Σύνδεσης, προς όφελος των μολδαβών πολιτών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας συμμετοχικός πολιτικός διάλογος χωρίς αποκλεισμούς και μια δημιουργική προσέγγιση, σε όλα τα επίπεδα του κράτους και της κοινωνίας, είναι απαραίτητος ούτως ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων όλες οι περιφέρειες και όλες οι εθνικές μειονότητες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δυναμική εκστρατεία ενημέρωσης και επικοινωνίας, τόσο στην ΕΕ όσο και στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των αμοιβαίων πλεονεκτημάτων της Συμφωνίας Σύνδεσης και της ΕΟΖΕΣ εκ μέρους των πολιτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περιφερειακά πλαίσια, όπως η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest, αποτελούν ένα ακόμη βήμα για την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εφαρμογή της Ατζέντας Σύνδεσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένα έργα ενεργειακών υποδομών μπορούν να προσφέρουν οφέλη στους πολίτες σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τον πληθυσμό ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται οι στόχοι της Ενεργειακής Κοινότητας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπορικοί περιορισμοί, τους οποίους επέβαλε η Ρωσική Ομοσπονδία σε συγκεκριμένα προϊόντα της Μολδαβίας, έχουν επηρεάσει σημαντικά τους τοπικούς παραγωγούς και γενικά την οικονομία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι νωρίτερα κατά το τρέχον έτος η Ρωσία πραγματοποίησε στρατιωτικές ασκήσεις στην αποσχισθείσα περιφέρεια της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινοβούλιο της Υπερδνειστερίας επανέλαβε έκκληση προς τη Μόσχα να της επιτραπεί να προσχωρήσει στη Ρωσική Ομοσπονδία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία της ΕΟΖΕΣ μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας αντιπροσωπεύει ένα από τα πλέον σημαντικά αμοιβαία οφέλη της συμφωνίας, έχοντας αναμφισβήτητη σημασία για το εμπόριο και την οικονομική μεγέθυνση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ευημερία και τη σταθερότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τη θέσπιση της ΕΟΖΕΣ με την ΕΕ, η Δημοκρατία της Μολδαβίας θα βελτιώσει την πρόσβασή της στην αγορά της ΕΕ, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και μεγέθυνση, με άμεσα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Μολδαβίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα ωφεληθεί από τις ομαλότερες εμπορικές ροές και τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη Δημοκρατία της Μολδαβίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΟΖΕΣ περιλαμβάνει πολλές διατάξεις που αποσκοπούν στη μεταρρύθμιση της εμπορικής νομοθεσίας και των πολιτικών που σχετίζονται με το εμπόριο στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, σε συμφωνία με το κεκτημένο της ΕΕ και βάσει αυτού, πράγμα που θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της χώρας και στη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων και για τις ΜΜΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε μολδαβική κυβέρνηση να εφαρμόσει τη συμφωνηθείσα ευθυγράμμιση της νομοθεσίας με το κεκτημένο της ΕΕ χωρίς ισχυρή διοικητική υποστήριξη από εμπειρογνώμονες της ΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων και, προηγουμένως, προτιμήσεων ΣΓΠ +, η ΕΕ έχει ήδη προσφέρει σημαντικά οφέλη στη μολδαβική οικονομία και θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τη χώρα και στο μέλλον·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυρότεροι πολιτικοί και οικονομικοί δεσμοί θα φέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα και ευημερία σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτού του είδους η συνεργασία στηρίζεται σε κοινές αξίες σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου, και πως διαπνέεται από την αντίληψή μας περί της μοναδικότητας του κάθε προσώπου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σύνδεσης και η συναφής σταδιακή ένταξη της Μολδαβίας στις πολιτικές της ΕΕ δεν πρέπει να αποκλείσουν την Μολδαβία από τους παραδοσιακούς, ιστορικούς και οικονομικούς της δεσμούς με άλλες χώρες της περιοχής, αλλά ότι, αντίθετα, θα πρέπει να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να μπορέσει η χώρα να επωφεληθεί πλήρως από το δυναμικό της·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης, που αποτελεί ισχυρό σημάδι αναγνώρισης των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών και των φιλοδοξιών του λαού και των αρχών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της ουσιαστικής προόδου που έχει σημειωθεί κατά την τελευταία περίοδο· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για τη συμπληρωματική ενίσχυση που έχει διατεθεί από την Επιτροπή μέσω του μηχανισμού «more for more» (περισσότερη στήριξη έναντι περισσότερων μεταρρυθμίσεων) το 2014, σε αναγνώριση των θετικών εξελίξεων σε τομείς προτεραιότητας· αναγνωρίζει ότι η Συμφωνία Σύνδεσης αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου στις σχέσεις ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας και δέσμευση στην πορεία της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ενοποίησης· τονίζει την καίρια σημασία της πλήρους εφαρμογής της· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, επιτακτικά τα κράτη μέλη να προβούν το συντομότερο δυνατόν στην κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης·

2.  τονίζει ότι η υπογραφή και κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης δεν αποτελεί τον τελικό σκοπό στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 ΣΕΕ, η Δημοκρατία της Μολδαβίας - όπως κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος - έχει ευρωπαϊκή προοπτική και μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον σέβεται τις αρχές της δημοκρατίας, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και διασφαλίζει το κράτος δικαίου·

3.  τονίζει ότι η Συμφωνία Σύνδεσης καλύπτει ολόκληρο το διεθνώς αναγνωρισμένο έδαφος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και είναι προς όφελος όλου του πληθυσμού· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και ορθά οι κοινωνικές συνέπειες των συνεπαγόμενων μεταρρυθμίσεων· καλεί τη Δημοκρατία της Μολδαβίας να μεριμνήσει ώστε οι μεταρρυθμίσεις να θεμελιωθούν και να ριζώσουν βαθιά στο θεσμικό πλαίσιο· τονίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη ενημερωτική εκστρατεία, που θα απευθύνεται στους πολίτες, σε σχέση με τους στόχους και το περιεχόμενο της Συμφωνίας Σύνδεσης και τα άμεσα και συγκεκριμένα οφέλη που προκύπτουν για τους πολίτες από την εφαρμογή της Ατζέντας Σύνδεσης·

4.  εκφράζει ικανοποίηση για την Ατζέντα Σύνδεσης , η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα και προϋποθέσεις για την επίτευξη των γενικών στόχων της Συμφωνίας Σύνδεσης και πρέπει να αποτελέσει το κατευθυντήριο πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕ - Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

5.  τονίζει ότι στην εφαρμογή της Ατζέντας Σύνδεσης θα πρέπει να συμμετάσχουν τόσο η Δημοκρατία της Μολδαβίας όσο και η ΕΕ και ότι οι προτεραιότητες που καθορίζονται σε αυτήν πρέπει να λάβουν την κατάλληλη τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη ώστε τα οφέλη της σύνδεσης να γίνουν το ταχύτερο δυνατόν ορατά στους μολδαβούς πολίτες· ζητεί από την Επιτροπή να καθοδηγείται από αυτές τις προτεραιότητες κατά τον προγραμματισμό της χρηματοδότησης για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η ικανότητα απορρόφησης στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση των έργων και η χρήση των χρηματοδοτικών πόρων· τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση του μηχανισμού διαχείρισης, διαφάνειας και λογοδοσίας, ώστε να εποπτεύεται η απορρόφηση και χρήση των κονδυλίων της ΕΕ· καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να καθορίσουν τις ανάγκες σε θέματα κατάρτισης προκειμένου να καταστεί η Δημοκρατία της Μολδαβίας ικανή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της Συμφωνίας και της Ατζέντας Σύνδεσης·

6.  τονίζει τη σημασία που έχουν η ενίσχυση της σταθερότητας, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας των θεσμών που είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και η εδραίωση του συστήματος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· υπενθυμίζει εν προκειμένω τη σημασία προηγούμενων μεταρρυθμιστικών ενεργειών, όπως η ενίσχυση της αυτονομίας του συστήματος εκλογής των δικαστών, η αντιπροσωπευτική στελέχωση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανεξαρτησίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

7.  καλεί τις μολδαβικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε οι επικείμενες εκλογές να γίνουν σύμφωνα με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, και να εγκρίνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των Μολδαβών του εξωτερικού· καλεί τις αρχές να συνεργαστούν στενά με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ και με την Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, και να ακολουθήσουν τις συστάσεις τους· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν πολιτικοί παράγοντες και κόμματα, και την ανάγκη να εγκριθεί μια αποτελεσματική νομοθεσία που θα εξασφαλίσει διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων· δεσμεύεται να εξασφαλίσει την παρουσία εκλογικών παρατηρητών και θα στείλει δική του αποστολή εκλογικών παρατηρητών για να παρατηρήσει τις βουλευτικές εκλογές της 30ής Νοεμβρίου 2014·

8.  επισημαίνει την ανάγκη να τροποποιηθεί το άρθρο 78 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, σχετικά με την εκλογή του Προέδρου, για να αποφευχθεί η επανεμφάνιση θεσμικού αδιεξόδου που θα ήταν επιζήμιο για τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων· ζητεί η όποια συνταγματική μεταρρύθμιση να γίνει σε συνεννόηση με την Επιτροπή της Βενετίας και τους αρμόδιους εθνικούς φορείς·

9.  επισημαίνει με ικανοποίηση την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού μεταρρυθμιστικού προγράμματος, όπου περιλαμβάνονται η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και των σωμάτων ασφαλείας, όπως επισημαίνεται στην έκθεση της Επιτροπής, της 27 Μαρτίου 2014, η αναδιάρθρωση του πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του σχεδίου δράσης για την υποστήριξη των Ρομά, η συνέχιση του διαλόγου με την Tiraspol και η συνέχιση των δυσχερών κανονιστικών και τομεακών μεταρρυθμίσεων·

10.  επισημαίνει τη μέχρι σήμερα επιτευχθείσα πρόοδο· καλεί τις αρχές να συνεχίσουν την ουσιαστική εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα των Ρομά·

11.  υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθεί με νέα ένταση τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, με στόχο την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του, καθώς και του συστήματος επιβολής του νόμου, και να θεσπίσει συνταγματικές πρόνοιες για μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, για την ισότητα ενώπιον του νόμου και για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει την ανάγκη εντατικοποίησης του αγώνα κατά της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων με την πλήρη εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης που εγκρίθηκε το 2013 και με τη βελτίωση του μητρώου επιδόσεων των οργάνων καταπολέμησης της διαφθοράς· καλεί τις μολδαβικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε οι μηχανισμοί του συστήματος καταπολέμησης της διαφθοράς, και ιδίως το Εθνικό Κέντρο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και το Εθνικό Κέντρο Ακεραιότητας, να είναι ανεξάρτητοι και πλήρως λειτουργικοί, να χρηματοδοτούνται και να επανδρώνονται με προσωπικό στο βαθμό που χρειάζεται και να μην υπόκεινται σε ανάρμοστες επιρροές·

12.  καλεί τις μολδαβικές αρχές να βελτιώσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και στα θέματα ιδιωτικοποίησης και δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή διακυβέρνηση, η ισότιμη πρόσβαση και ο θεμιτός ανταγωνισμός και να ενισχυθεί περισσότερο η εποπτεία του τραπεζικού τομέα·

13.  τονίζει την ανάγκη να διερευνηθούν σωστά και πλήρως όλες οι καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως να αντιμετωπιστεί η ατιμωρησία και να διωχθούν αποτελεσματικά οι αυτουργοί για περιπτώσεις κακομεταχείρισης και βασανιστηρίων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να παράσχει βοήθεια ώστε οι δημόσιοι φορείς να αντιμετωπίσουν κατάλληλα τέτοιες παραβιάσεις με τα αναγκαία νομικά μέσα και με τους κοινωνικούς μηχανισμούς που προορίζονται για την πρόληψη των εγκλημάτων αυτών, καθώς και να συνεργάζονται στενά με την κοινωνία των πολιτών για να τη βοηθήσουν να αναλάβει έναν ενισχυμένο ρόλο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

14.  τονίζει τη σημασία της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότητα και η προστασία όλων των μειονοτήτων, και ιδίως των εθνικών και θρησκευτικών και των προσώπων ΛΟΑΔ, και καλεί τις μολδαβικές αρχές να εξαλείψουν όλες τις εναπομένουσες διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις· τονίζει τη σημασία του νεοσύστατου Συμβουλίου πρόληψης και εξάλειψης των διακρίσεων και εξασφάλισης της ισότητας για την εφαρμογή του Νόμου του 2012 περί κατοχύρωσης της ισότητας·

15.  καλεί την κυβέρνηση να παράσχει τους κατάλληλους μηχανισμούς εποπτείας και τους αναγκαίους πόρους για την εφαρμογή των νομικών εγγυήσεων για όλες τις εθνικές μειονότητες και για τη διεύρυνση του πεδίου της εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα για τις εθνικές και γλωσσικές μειονότητες· τονίζει, ακόμη, τη σημασία που έχει να ξεκινήσει η κυβέρνηση έναν διάλογο με εκπροσώπους όλων των εθνικών μειονοτήτων και να προσφέρει τεχνική και οικονομική βοήθεια για βελτιώσεις των υποδομών στην αυτόνομη περιφερειακή μονάδα της Γκαγκαουζίας και στην περιοχή της Ταρακλίας·

16.  επαναλαμβάνει την ανάγκη ενίσχυσης και προώθησης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της πολυφωνίας, καθώς και την ανάγκη εξασφάλισης της ουδετερότητας των κρατικών μέσων ενημέρωσης, με παράλληλη στήριξη των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης και τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας τους, που περιορίζει την πολυφωνία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης· προτρέπει τις αρχές, συνεπώς, να διαμορφώσουν μια ανταγωνιστικότερη αγορά στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης και να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι αρμόδιοι οργανισμοί στον τομέα αυτόν θα συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης·

17.  εκφράζει ικανοποίηση για το κεφάλαιο 27 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας, που εστιάζει στη συνεργασία για την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, και καλεί και τα δύο μέρη να στηρίξουν την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της Ατζέντας Σύνδεσης·

18.  υποστηρίζει πλήρως την εφαρμογή καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους μολδαβούς πολίτες, υπενθυμίζοντας ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας ήταν η πρώτη χώρα εταίρος της Ανατολικής Ευρώπης που πέτυχε αυτό το στόχο· καλεί τις μολδαβικές αρχές να συνεχίσουν να παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων·

19.  λαμβάνει υπό σημείωση τη βελτίωση των ικανοτήτων των τελωνειακών και συνοριακών υπηρεσιών και τη συνέχιση της οριοθέτησης των συνόρων με την Ουκρανία· επιδοκιμάζει το έργο της αποστολής συνοριακής συνδρομής της ΕΕ (EUBAM) και την εποικοδομητική συνεργασία με τις μολδαβικές αρχές·

20.  καλεί το Κισινάου και την Comrat να συνεχίσουν να συνεργάζονται εποικοδομητικά με πνεύμα εμπιστοσύνης και διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, για την επιτυχή εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης και να δημιουργήσουν ένα πολιτικό κλίμα που να ευνοεί την περαιτέρω πρόοδο στην πορεία προς την Ευρώπη·

21.  υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί το έργο της επαγγελματικοποίησης και αποπολιτικοποίησης της δημόσιας διοίκησης, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, καθώς αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης· καλεί τη Δημοκρατία της Μολδαβίας να εφαρμόσει χωρίς αποκλεισμούς τη στρατηγική της αποκέντρωσης· υπενθυμίζει τη σημασία της ύπαρξης αποδοτικών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και κατάλληλων υποδομών για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, που αποτελεί προϋπόθεση για τη μείωση του ρυθμού εγκατάλειψης της υπαίθρου·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πολιτική αποφασιστικότητα όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία Σύνδεσης και για τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού που έχουν αναληφθεί στη χώρα· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να εδραιωθούν περισσότερο οι δημοκρατικοί θεσμοί και προτρέπει την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας να συνεχίσει να εργάζεται εντατικά για την υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων· πιστεύει ότι η πολιτική σταθερότητα και η διατήρηση της συναίνεσης όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, ιδίως σε σχέση με το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία από τους κρατικούς θεσμούς, έχουν κεφαλαιώδη σημασία για τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Μολδαβίας·

23.  αναμένει ότι η εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης/ΕΟΖΕΣ θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της Μολδαβίας και στην ομαλή ένταξη της οικονομίας της στις παγκόσμιες αγορές, τονώνοντας τη διαδικασία εκσυγχρονισμού της και δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας· προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει υποστήριξη και συμβουλές στη Μολδαβία για τον τρόπο αποτελεσματικής αντιμετώπισης των βραχυπρόθεσμων ζητημάτων προσαρμογής, μεταξύ άλλων και σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και την τοπική επιχειρηματική κοινότητα·

24.  εξακολουθεί να τονίζει την ανάγκη ενός διαφανούς επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, μιας κατάλληλης κανονιστικής μεταρρύθμισης και της συνέχισης της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων, προκειμένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, να ενθαρρυνθούν οι άμεσες ξένες επενδύσεις και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών οικονομικών προβλημάτων· επισημαίνει την ανάγκη να επεκταθούν οι αλυσίδες αξίας στον τομέα της γεωργίας, ως προϋπόθεση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης·

25.  εξαίρει την αποφασιστικότητα και τη δέσμευση της Μολδαβίας να δημιουργήσει στενότερους οικονομικούς δεσμούς με την ΕΕ επιχειρώντας μια βαθιά, πολύπλοκη και δαπανηρή διαδικασία οικονομικών μεταρρυθμίσεων· πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΟΖΕΣ θα έχει μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα για την οικονομία της Μολδαβίας και θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της·

26.  υπογραμμίζει ότι η επιτυχία της ΕΟΖΕΣ εξαρτάται από την ταχεία, πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή και από τα δύο μέρη των δεσμεύσεων που ορίζει η συμφωνία· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την ΕΕ να παράσχει στη Δημοκρατία της Μολδαβίας κάθε αναγκαία οικονομική και τεχνική βοήθεια, μεταξύ άλλων και προκειμένου να μετριασθεί το βραχυπρόθεσμο κόστος για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας·

27.  πιστεύει ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη δημοκρατική υποστήριξη των πολιτικών της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διευκολύνει το Κοινοβούλιο στην έγκαιρη, τακτική και αναλυτική εποπτεία της εφαρμογής της ΕΟΖΕΣ·

28.  σημειώνει ότι η ΕΟΖΕΣ εφαρμόζεται προσωρινά από 1ης Σεπτεμβρίου 2014, μετά την υπογραφή της, στις 27 Ιουνίου 2014, και την απόφαση αριθ. 2014/492/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης, στη βάση των κοινών απόψεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά τις έκτακτες συνθήκες και την επείγουσα ανάγκη να υποστηριχθεί η χώρα·

29.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τη χρήση των εμπορικών συναλλαγών εκ μέρους της Ρωσίας ως μέσου για την αποσταθεροποίηση της περιοχής, μέσω της επιβολής απαγορεύσεων στις εισαγωγές πολλών προϊόντων από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, κατά παράβαση των δεσμεύσεων της Ρωσίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να σεβαστεί πλήρως την εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και την ευρωπαϊκή επιλογή της· στηρίζει πλήρως τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του ρωσικού εμπάργκο στα μολδαβικά προϊόντα, μεταξύ άλλων με την παροχή οικονομικής στήριξης και την επέκταση και την εμβάθυνση των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων που χορηγούνται στη Δημοκρατία της Μολδαβίας·

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή, την 1η Ιουλίου 2014, της συμφωνίας σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»· πιστεύει ότι η συνεργασία στο πλαίσιο αυτό θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας έτσι νέες θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες· ζητεί να αυξηθούν η συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε προγράμματα της Ένωσης και οργανισμών της, καθώς και οι αδελφοποιήσεις πόλεων και οι ανταλλαγές σπουδαστών·

31.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόσφατη αναθεώρηση της ενεργειακής στρατηγικής και καλεί τη μολδαβική κυβέρνηση να επανεξετάσει και να ενισχύσει το εθνικό σχέδιο δράσης 2013-2015 για την ενεργειακή απόδοση και να διαμορφώσει ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην προοπτική της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας που χρησιμοποιεί η χώρα και της ευθυγράμμισης με τις πολιτικές και τους στόχους της ΕΕ σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος·

32.  εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη λειτουργίας του κόμβου διασύνδεσης φυσικού αερίου Ιάσιο - Ungheni· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την κατασκευή του αγωγού Ungheni-Κισινάου, μεταξύ άλλων με την διευκόλυνση της συγχρηματοδότησης από άλλους διεθνείς εταίρους και με την ενίσχυση της οικονομικής υποστήριξης, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό·

33.  καλεί το Κισινάου και το Τιρασπόλ να συνεχίσουν να συμμετέχουν εποικοδομητικά στην αναζήτηση μιας αποτελεσματικής λύσης για τη διευθέτηση του ζητήματος της Υπερδνειστερίας και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού της· τονίζει ότι το λεγόμενο διαπραγματευτικό πλαίσιο «5 + 2» δεν έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής να εξασφαλίσει μια λύση, ζητεί να γίνει σημαντικότερος ο ρόλος της ΕΕ, ιδίως με την αναβάθμιση του καθεστώτος της σε αυτό του διαπραγματευτικού εταίρου, και καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να θέσουν τις βάσεις ενός εποικοδομητικού διαλόγου και να κάνουν δυνατή την ταχεία επανάληψη των επίσημων συνομιλιών· καλεί την ΥΕ/ΑΠ και την ΕΥΕΔ να επιδιώξουν ενεργά την εξεύρεση μιας συνολικής λύσης που θα σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και θα προωθεί την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες δομές του ΟΑΣΕ· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Υπερδνειστερία, ως αναπόσπαστο τμήμα της Μολδαβίας, θα καλύπτεται από την εμβέλεια και τα αποτελέσματα της Συμφωνίας Σύνδεσης· προς την κατεύθυνση αυτή, προτρέπει τις αρχές της Μολδαβίας να έρθουν σε επαφή με τον πληθυσμό, την επιχειρηματική κοινότητα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της χώρας· σημειώνει ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη λύση θα πρέπει να ακολουθεί και να σέβεται πλήρως τις αρχές του διεθνούς δικαίου·

34.  τονίζει τη σημασία που έχει, από την άποψη αυτή, να αναβαθμιστούν οι επαφές μεταξύ των ανθρώπων, σε όλα τα επίπεδα, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για έναν συνεχή διάλογο και να προωθηθεί περισσότερο η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, με στόχο την επιτάχυνση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη συμφιλίωση μεταξύ των δύο πλευρών·

35.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας του με το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, ως μέσο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Συμφωνίας και της Ατζέντας Σύνδεσης·

36.  καλεί την Επιτροπή να αναβαθμίσει την παροχή βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη Δημοκρατία της Μολδαβίας για να τις καταστήσει ικανές να εξασφαλίσουν τον εσωτερικό έλεγχο και λογοδοσία όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της διατύπωσης και της εφαρμογής νομοθεσίας, καθώς και να βοηθήσει την κοινωνία των πολιτών να αναβαθμίσει τις οργανωτικές και διεκδικητικές ικανότητές της, τον ρόλο της στην παρακολούθηση και την αποτροπή των διακρίσεων και της διαφθοράς και, γενικά, τον ρόλο της στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και του εθελοντισμού·

37.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις ενέργειες της Ρωσίας που αποσκοπούν στην υπονόμευση της διαδικασίας σύνδεσης της ΕΕ με τις ανατολικές γειτονικές της χώρες· υπογραμμίζει ότι η διαδικασία σύνδεσης των ανατολικών εταίρων της ΕΕ δεν συνιστά απειλή για τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ρωσική ηγεσία την αντιμετωπίζει ως τέτοια· υπογραμμίζει ότι οι ανησυχίες της ρωσικής πλευράς όσον αφορά τη διαδικασία σύνδεσης χρειάζονται την κατάλληλη εξέταση και κατανόηση, ώστε να διασκεδαστούν οι φόβοι για δημιουργία νέων γεωπολιτικών διαχωριστικών γραμμών στην ευρωπαϊκή ήπειρο· επισημαίνει ότι κάθε χώρα έχει κάθε δικαίωμα να κάνει τις δικές της πολιτικές επιλογές αλλά ότι η δέσμευση της ΕΕ έναντι των ανατολικών εταίρων της έχει ως σκοπό την εξασφάλιση της ευημερίας και την ενίσχυση της πολιτικής σταθερότητας, στοιχεία από τα οποία θα ωφεληθεί τελικά ολόκληρη η περιοχή·

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

(1) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 108.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0050.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0229.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0457.


Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας ***
PDF 422kWORD 51k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Μολδαβίας, αφετέρου (09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE))
P8_TA(2014)0050A8-0020/2014

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09828/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου (17903/2013),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 217 και 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), άρθρο 218 παράγραφος 7 και άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0130/2014),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας(1),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2014(2) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνώμη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0020/2014),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

(1) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 108.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0049.


Ειρηνευτικές συνομιλίες στη Βόρειο Ιρλανδία
PDF 447kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρειο Ιρλανδία (2014/2906(RSP))
P8_TA(2014)0051B8-0218/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, γνωστή και ως Συμφωνία του Μπέλφαστ, που επετεύχθη σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις και υπεγράφη στις 10 Απριλίου 1998,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Weston Park του 2001,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που επετεύχθη στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στο St Andrews του Fife στη Σκωτία, από 11 έως 13 Οκτωβρίου 2006, μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και όλων των κυρίων κομμάτων της Βορείου Ιρλανδίας,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Hillsborough του 2010,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1232/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010)(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιαστικό το να τεθεί τέρμα σε όλες τις βίαιες συγκρούσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από συνομιλίες μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και των κυβερνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας προήλθε το 1998 η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής (Συμφωνία του Μπέλφαστ), η οποία προέβλεπε την εγκαθίδρυση αποκεντρωμένης διοίκησης με την καθιέρωση Συνέλευσης και Εκτελεστικού Σώματος στη βάση συμμετοχής στην εξουσία, ενός Συμβουλίου σε επίπεδο Υπουργών Βορρά/Νότου, μίας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Βορρά/Νότου, ενός Συμβουλευτικό Φόρουμ Βορρά/Νότου, μίας Βρετανικής-Ιρλανδικής Διακυβερνητικής Διάσκεψης, ενός Βρετανικού-Ιρλανδικού Συμβουλίου και ενός διευρυμένου Βρετανικού-Ιρλανδικού Διακοινοβουλευτικού Σώματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με διεθνείς εταίρους, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στηρίζοντας την υλοποίηση της ειρηνευτικής διαδικασίας, μεταξύ άλλων μέσω του Διεθνούς Ταμείου για την Ιρλανδία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί έως τώρα συνιστά αδιάσειστο και θετικό παράδειγμα επίλυσης σύρραξης βάσει εταιρικής σχέσης, συναίνεσης και των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της ισότιμης εκτίμησης και του αμοιβαίου σεβασμού, το οποίο είχε θετικό αντίκτυπο στις πολιτικές σχέσεις όχι μόνον εντός της Βορείου Ιρλανδίας αλλά και ευρύτερα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί θεσμοί που θεσπίσθηκαν δυνάμει της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής έχουν λειτουργήσει επιτυχώς επί μακρόν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη νέα πολιτική κατάσταση έχει επιτευχθεί σημαντική οικονομική πρόοδος με μείωση της ανεργίας, προσέλκυση ξένων επενδύσεων και ανάδειξη της Βορείου Ιρλανδίας σε τόπο επιλογής για τη διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων, αθλητικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικές περιφερειακές ανισότητες παραμένουν όσον αφορά την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρηνευτική διαδικασία απαιτεί συνέχιση των προσπαθειών και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πρόσφατο παρελθόν έχουν ωστόσο σημειωθεί διάφορες πολιτικές κρίσεις, μεταξύ άλλων έχουν διατυπωθεί και απειλές από ομάδες που απορρίπτουν τη διαδικασία, αποτέλεσμα των οποίων τώρα είναι να έχει ακινητοποιηθεί η διαδικασία, μολονότι η Συνέλευση και το Εκτελεστικό Σώμα συνεχίζουν να λειτουργούν·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων συνομιλίες υπό την προεδρία του πρώην διπλωμάτη των ΗΠΑ και απεσταλμένου για τη Βόρειο Ιρλανδία Richard Haass, σκοπός των οποίων είναι η αντιμετώπιση μερικών από τα θέματα που διχάζουν περισσότερο, όπως είναι η χρήση σημαιών και εμβλημάτων, οι διαμαρτυρίες και παρελάσεις, διεκόπησαν τον Δεκέμβριο 2013·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επαναληφθεί διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίλυση θεμάτων που εκκρεμούν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του προγράμματος PEACE της ΕΕ είναι η ενίσχυση της προόδου προς μία ειρηνική και σταθερή κοινωνία και η προαγωγή της συμφιλίωσης με την παροχή αρωγής σε δραστηριότητες και έργα που βοηθούν τη συμφιλίωση κοινοτήτων και συμβάλλουν στην πορεία προς μία κοινωνία όπου συμμετέχουν όλοι·

1.  εκφράζει ανησυχία διότι η υλοποίηση της ειρηνευτικής διαδικασίας έχει περιέλθει σε αδιέξοδο και παροτρύνει όλα τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία να εργασθούν εποικοδομητικά προς επίτευξη μακράς διαρκείας διευθέτησης της σύγκρουσης και προς πλήρη υλοποίηση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής και των μετέπειτα συμφωνιών για μία μακράς διαρκείας και ανθεκτική ειρήνη·

2.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία σύγκλησης συνομιλιών όλων των μερών για να ξεπερασθεί το σημερινό αδιέξοδο, υπογραμμίζει δε πόσο αναγκαία είναι μία συμφωνία επί των θεμάτων που εκκρεμούν με σκοπό να παρασχεθεί στήριξη στη λειτουργία και τη σταθερότητα των δημοκρατικών θεσμών της Βορείου Ιρλανδίας· ενθαρρύνει όλα τα μέλη να επιδοθούν σε αυτές τις συνομιλίες με θετικό πνεύμα με σκοπό να επιλυθούν όλα τα εκκρεμή θέματα·

3.  χαιρετίζει τον ορισμό του γερουσιαστή Gary Hart από τον Υπουργό Εξωτερικών του Προέδρου Ομπάμα John Kerry ως προσωπικού απεσταλμένου του·

4.  εκφράζει ανησυχία διότι η συνεχιζόμενη βίαιη, εγκληματική και αντικοινωνική δραστηριότητα περιθωριακών στοιχείων υπονομεύει την ειρηνευτική διαδικασία· τονίζει πόσο αναγκαίο είναι να καταπολεμηθεί αυτή η εγκληματική δραστηριότητα χάρις στην αντιμετώπιση υφισταμένων οικονομικών προκλήσεων όπως είναι η ανεργία και τα χαμηλά εισοδήματα και το επίπεδο διαβίωσης· τονίζει ότι το συνεχιζόμενο επίπεδο βίας και εκφοβισμού πρέπει να υπερκερασθεί μέσω της ευρείας συμμετοχής των αντιστοίχων κοινοτήτων με τη στήριξη όλων των σχετικών φορέων·

5.  υπογραμμίζει συνεπώς ότι χρειάζεται κατεπειγόντως να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η συμφιλίωση και να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ κοινοτήτων και επίσης να δοθεί ώθηση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με σκοπό να παγιωθεί η ειρηνευτική διαδικασία· εξαίρει εν προκειμένω τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα τα 150 εκατομμύρια EUR για να επιληφθεί το πρόγραμμα PEACE αυτών των θεμάτων προτεραιότητας στη Βόρειο Ιρλανδία και τη Μεθόριο Περιοχή της Ιρλανδίας προς όφελος όλων στον Βορρά και στον Νότο·

6.  ελπίζει ότι η Ειδική Ομάδα για τη Βόρεια Ιρλανδία της Επιτροπής θα συνεχίσει και στο μέλλον να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στήριξης·

7.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να παράσχει οιαδήποτε στήριξη η οποία κατά τη γνώμη των διαφόρων μερών θα βοηθούσε την ειρηνευτική διαδικασία· προσκαλεί τον Πρωθυπουργό και τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό να απευθυνθούν στο Κοινοβούλιο μόλις ολοκληρωθούν επιτυχώς οι με τη συμμετοχή όλων των μερών συνομιλίες·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Εκτελεστικό Σώμα της Βορείου Ιρλανδίας και τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

(1) ΕΕ L 346 της 30.12.2010, σ. 1.


Τουρκικές ενέργειες που προξενούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου
PDF 442kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες της Τουρκίας που προκαλούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου (2014/2921(RSP))
P8_TA(2014)0052RC-B8-0211/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2013 για την Τουρκία(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 17 Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7 Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία, της 8ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Οκτωβρίου 2014 η Τουρκία εξέδωσε οδηγία προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) με την οποία «δέσμευσε» μια μεγάλη περιοχή στο νότιο μέρος της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών από το Τουρκικό πλοίο Μπαρμπαρός από τις 20 Οκτωβρίου 2014 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες σεισμικές έρευνες αφορούν τεμάχια τα οποία έχουν ανατεθεί από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ιταλική εταιρεία ENI και την Korea Gas Corporation για έρευνα πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο υπέδαφος·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις απαιτήσεις που έχει διατυπώσει επανειλημμένα η ΕΕ, μεταξύ άλλων στην έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία, που εκπόνησε η Επιτροπή, η Τουρκία εξακολουθεί να αμφισβητεί την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη νομιμότητα της έρευνας και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσα στην ΑΟΖ της, αντιτιθέμενη έτσι στη δραστηριότητα μιας ευρωπαϊκής εταιρείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυρισμοί και οι ενέργειες της Τουρκίας δεν έχουν νομικό έρεισμα και αντίκεινται άμεσα στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNCLOS ορίζει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την εγκαθίδρυση του νόμου και της τάξης, καθώς και διατάξεις που διέπουν κάθε είδους χρήση των θαλασσών και των πόρων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει κυρώσει την UNCLOS, η οποία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του κοινοτικού κεκτημένου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δηλώσει επανειλημμένα πως η Τουρκία χρειάζεται να δεσμευτεί ανεπιφύλακτα σε σχέσεις καλής γειτονίας και στην ειρηνική διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες της Τουρκίας μέσα στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας συμπίπτουν με τον πρόσφατο ορισμό του νέου Ειδικού συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Espen Barth Einde, και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συνολικής λύσης στο κυπριακό πρόβλημα·

1.  καλεί την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την κλιμάκωση των απειλών και για τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την ΑΟΖ· υπενθυμίζει τη νομιμότητα της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας· καλεί την Τουρκία να σεβαστεί και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη δήλωση που εξέδωσαν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στις 21 Σεπτεμβρίου 2005, συμπεριλαμβανομένου του όρου ότι η αναγνώριση όλων των κρατών μελών αποτελεί απαραίτητο συστατικό στοιχείο της διαδικασίας προσχώρησης·

2.  τονίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πλήρες και κυριαρχικό δικαίωμα να αναζητεί φυσικούς πόρους μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της, και ότι οι θαλάσσιες έρευνες της Τουρκίας πρέπει να θεωρηθούν παράνομες και προκλητικές· ζητεί να αποσυρθούν αμέσως τα τουρκικά σκάφη που επιχειρούν στα ύδατα εντός της κυπριακής ΑΟΖ και γύρω από αυτήν·

3.  τονίζει ότι οι ενέργειες της Τουρκίας συνιστούν παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένης της UNCLOS· καλεί εκ νέου την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την UNCLOS, η οποία αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου·

4.  καλεί την Τουρκία να αποσύρει αμέσως την οδηγία της προς ναυτιλλομένους και να απόσχει από κάθε παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας·

5.  καλεί την Τουρκία να σέβεται την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ στα χωρικά τους ύδατα· επαναλαμβάνει ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών περιλαμβάνουν το δικαίωμα για σύναψη διμερών συμφωνιών καθώς και το δικαίωμα για έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων σύμφωνα με την UNCLOS·

6.  συμμερίζεται την άποψη του ΟΗΕ, ότι η ενδεχόμενη ανακάλυψη αποθεμάτων φυσικού αερίου θα είναι προς όφελος και των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, αν καταστεί δυνατόν να εξευρεθεί μια βιώσιμη, πολιτική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης· πιστεύει ότι, με την κατάλληλη διαχείριση, η ανακάλυψη σημαντικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή θα μπορούσε να βελτιώσει τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο·

7.  πιστεύει ότι τα οφέλη της ανακάλυψης σημαντικών αποθεμάτων υδρογονάνθρακα θα έπρεπε να χρησιμεύσουν σε ολόκληρη την περιοχή ως μέσο για την εξασφάλιση ευημερίας, πλούτου και ειρηνικής και καλύτερης ζωής για όλους του κατοίκους της περιοχής, με βάση το διεθνές δίκαιο·

8.  υποστηρίζει τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας να ασκεί προσφυγές στον ΟΗΕ και στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για παραβιάσεις σε εδάφη ή ύδατα της επικράτειάς της·

9.  επαναλαμβάνει ότι αποδίδει μεγάλη σημασία στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και όλων των κρατών μελών της ΕΕ, και θεωρεί ότι η συνέχιση και/ή η επανάληψη των ενεργειών αυτών θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαδικασία ένταξής της·

10.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να σταματήσουν οι προκλητικές ενέργειες μέσα στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και να πάψουν οι απειλές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας· επισημαίνει ότι οι ενέργειες και οι απειλές αυτές υπονομεύουν τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος· ζητεί να υπάρξει σταθερότητα στην πολύ ευαίσθητη αυτή περιοχή, λόγω των προκλήσεων που θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν·

11.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή να παρακολουθούν συστηματικά τις δραστηριότητες της Τουρκίας μέσα στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και να τηρούν το Κοινοβούλιο ενήμερο·

12.  εκφράζει τη διαρκή δέσμευση και την υποστήριξή του στις συνομιλίες με στόχο την επανένωση, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, για μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος· υποστηρίζει τις προσπάθειες του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Espen Barth Eide, όσον αφορά τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αποκλιμάκωση της έντασης και την επανέναρξη των συνομιλιών·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0235.


Ανθρωπιστική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν
PDF 477kWORD 94k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (2014/2922(RSP))
P8_TA(2014)0053RC-B8-0213/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Νότιο Σουδάν, ιδίως δε το ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν(1),

–  έχοντας υπόψη τις από 23 Ιανουαρίου 2014 και 10 Μαΐου 2014 δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας κ. Catherine Ashton σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις 28 Αυγούστου 2014 και στις 31 Οκτωβρίου 2014 του εκπροσώπου τύπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/449/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Νότιο Σουδάν(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2155 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της Υπάτης Αρμοστού του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Νότιο Σουδάν, η οποία διανεμήθηκε προς συζήτηση από την σχετική ομάδα εν όψει της 27ης συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2014, σχετικά με το Νότιο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2014 και της 17ης Μαρτίου 2014, για το Νότιο Σουδάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτρόπου της ΕΕ κ. Kristalina Georgieva, αρμόδιας για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων, στις 25 Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. Ban Ki Moon, στις 30 Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD), στις 20 Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εξέδωσε η 28η Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της IGAD στις 7 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Πορείας για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν που ορίζεται στο ανακοινωθέν που εξέδωσε το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης στις 24 Απριλίου 2012, ο οποίος έχει την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της Διερευνητικής Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης σχετικά με το Νότιο Σουδάν, η οποία παρουσιάστηκε στις 26-27 Ιουνίου 2014 στο Μαλάμπο της Ισημερινής Γουινέας,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική αντιπαράθεση άρχισε όταν ο Salva Kiir, πρόεδρος της χώρας, κατηγόρησε τον καθαιρεθέντα αντιπρόεδρό του, Riek Machar, ότι σχεδίαζε πραξικόπημα εναντίον του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Riek Machar διέψευσε ότι αποπειράθηκε να κάνει πραξικόπημα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, πάνω από 10.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από μήνες μαχών, και ότι έχουν αναφερθεί ευρέως φοβερές πράξεις βαναυσότητας και εθνοτικής βίας που συνιστούν εγκλήματα πολέμου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νότιο Σουδάν είναι το πιο νεαρό και το πιο ασταθές κράτος στον κόσμο και καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στον κατάλογο της Επιτροπής με τον παγκόσμιο ανθρωπιστικό δείκτη αξιολόγησης της ανθρωπιστικής ευπάθειας και των κρίσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση στο Νότιο Σουδάν μέρη ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις στις 7 Ιανουαρίου 2014 στην Αντίς Αμπέμπα υπό την αιγίδα της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υπεγράφη στις 23 Ιανουαρίου 2014 και επιβεβαιώθηκε στις 9 Μαΐου 2014, αλλά συνεχίζει να παραβιάζεται ατιμωρητί·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο όσον αφορά την εξεύρεση μόνιμης λύσης και ότι ο συντονιστής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ επεσήμανε ότι οι πιθανότητες επίτευξης βιώσιμης ειρήνης σε πολιτικό και διακοινοτικό επίπεδο είναι μικρές·

Ζ.  λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι στις 7 Νοεμβρίου 2014 η Κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν και το τμήμα της ένοπλης αντίστασης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Κινήματος/Στρατού του Σουδάν υπέγραψαν συμφωνία με την οποία δεσμεύονται εκ νέου να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, επί ποινή επιβολής κυρώσεων από την IGAD σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η συμφωνία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων του Προέδρου Kiir και των πιστών στον Riek Machar ανταρτών ξανάρχισαν μετά το τέλος της περιόδου των βροχών και πιθανόν να ενταθούν κατά την εποχή της ξηρασίας, εάν δεν υπάρξει πολιτική λύση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην απόφαση 2155 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εκφράζεται ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά τον ευρείας κλίμακας εκτοπισμό πληθυσμών και την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα ανθρωπιστική κρίση απειλεί να επηρεάσει μια πολύ ευρύτερη περιοχή σε μια περιφέρεια ήδη επιρρεπή στην αστάθεια, δεδομένου ότι στις μάχες ήδη συμμετέχουν ομάδες ανταρτών από το Σουδάν και στρατεύματα της Ουγκάντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνον εάν αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια, στα οποία περιλαμβάνονται η ακραία φτώχεια, η κλιματική αλλαγή, τα της ΕΕ αλλά και τα διεθνή γεωστρατηγικά συμφέροντα και παρεμβάσεις, η άδικη κατανομή του πλούτου και εκμετάλλευση των πόρων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού ζει σε συνθήκες γενικευμένης φτώχειας, παρά το γεγονός ότι η χώρα είναι πλούσια σε πετρέλαιο και φυσικούς πόρους, με τις εξαγωγές πετρελαίου να αντιστοιχούν σε περισσότερο από 70% του ΑΕγχΠ και περίπου στο 90% των εσόδων της κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα που παράγονται από τη βιομηχανία πετρελαίου έχουν πυροδοτήσει βίαιες συγκρούσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση οδήγησε σε αποτρόπαιες πράξεις σεξουαλικής βίας σε ανησυχητική κλίμακα, όπως περιγράφεται από την ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗ για τη σεξουαλική βία στις συγκρούσεις, την κ. Zainab Bangura· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για τη στρατολόγηση παιδιών στρατιωτών στο Νότιο Σουδάν, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά αποτελούν το ήμισυ του πληθυσμού του Νότιου Σουδάν·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έχει κηρύξει για το Νότιο Σουδάν κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιπέδου 3, το χειρότερο επίπεδο ανθρωπιστικής κρίσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την αρχή του έτους, έχει παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια σε 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους στο Νότιο Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη στον συνδυασμό τοπικών μηχανισμών και διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας, απετράπη ο λιμός· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι προοπτικές όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια για τη χώρα είναι ζοφερές, εάν επαναληφθούν οι συγκρούσεις, ιδίως στο Bor και το Bentiu, καθώς 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν κρίση και επισιτιστική ανασφάλεια σε επίπεδο εκτάκτου ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερα ευάλωτες στην επισιτιστική ανασφάλεια είναι οι γυναίκες, καθώς το 57% των νοικοκυριών στους τόπους προστασίας έχουν επικεφαλής γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι κορυφαίοι οργανισμοί παροχής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων της Oxfam, της CARE και της CAFOD, προειδοποίησαν ότι, αν επαναληφθούν οι συγκρούσεις, τμήματα του Νότιου Σουδάν ενδέχεται να πληγούν από λιμό στις αρχές του επόμενου έτους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 3,8 εκατομμύρια Νοτιοσουδανοί έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, 1,4 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας τους και πάνω από 470.000 αναζητούν καταφύγιο σε γειτονικές χώρες·

ΙΕ.  εκτιμώντας ότι οι πιο επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες είναι η τροφή, το πόσιμο νερό, η υγειονομική περίθαλψη, η στέγη, η αποχέτευση, η υγιεινή, η αντιμετώπιση των επιδημιών (όπως η χολέρα, η ελονοσία, η σπλαγχνική λεϊσμανίαση και η ηπατίτιδα) και η προστασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται αυξημένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη για τους επιζώντες της σεξουαλικής βίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση της βοήθειας στους ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης εξακολουθεί να παρεμποδίζεται λόγω των εχθροπραξιών και της βίας, των οποίων θύματα είναι και μέλη του ανθρωπιστικού προσωπικού καθώς και το ανθρωπιστικό υλικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Νότιο Σουδάν περίπου το 80% όλων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των βασικών υπηρεσιών παρέχονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο του 2014 ο Υπουργός Εργασίας του Νοτίου Σουδάν είπε ότι όλοι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν φύγει μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, δήλωση που ο ίδιος αργότερα ανακάλεσε·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση ενός «νόμου περί ΜΚΟ», με σκοπό να περιορισθεί ο χώρος στο Νότιο Σουδάν εντός του οποίου οι ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών θα μπορούν να λειτουργούν αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν εφαρμοστεί, το «νομοσχέδιο για τις ΜΚΟ» θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, όταν η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να αποτρέψει την εκδήλωση κατάστασης λιμού·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς ανθρωπιστικοί πόροι έχουν φτάσει στα όριά τους εξαιτίας των πολλαπλών και παρατεταμένων παγκόσμιων κρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα δεν θα είναι πλέον σε θέση, ούτε οικονομικώς ούτε επιχειρησιακώς, να εξακολουθεί να ανταποκρίνεται σε μια μακροχρόνια κρίση·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει προσφέρει πάνω από το εν τρίτον (38%) της συνολικής διεθνούς συνδρομής για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στο Νότιο Σουδάν, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μόνο αύξησε τον προϋπολογισμό της ανθρωπιστικής της βοήθειας για την κρίση σε πάνω από 130 εκατομμύρια ευρώ το 2014·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση έχει ορίσει μια εξεταστική επιτροπή για να διερευνήσει τις φρικαλεότητες σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν εκτενώς καταγγελθεί·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιουλίου 2014, η ΕΕ ανακοίνωσε ένα πρώτο γύρο στοχοθετημένων μέτρων κατά των ατόμων που ευθύνονται για την παρεμπόδιση της ειρηνευτικής διαδικασίας, την παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπάργκο όπλων της ΕΕ έναντι του Νοτίου Σουδάν έχει διατηρηθεί·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να βρεθεί δημοκρατική πολιτική λύση στη σημερινή σύγκρουση και να ανοίξει ο δρόμος για δημοκρατικά συμπεφωνημένους θεσμούς, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η οικοδόμηση του νέου κράτους που προέκυψε μετά το δημοψήφισμα περί ανεξαρτησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη ειρήνη, η μετασυγκρουσιακή οικοδόμηση κράτους και η αντιμετώπιση της αστάθειας απαιτούν μια μακροπρόθεσμη προοπτική και μια ισχυρή, προβλέψιμη και σταθερή δέσμευση της διεθνούς κοινότητας·

1.  καταγγέλλει απερίφραστα την ανησυχητική ανθρωπογενή καταστροφή στο Νότιο Σουδάν, που έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες και τους σκοπούς του απελευθερωτικού κινήματος της χώρας·

2.  καταδικάζει έντονα την επανάληψη της βίας και τις επανειλημμένες κατά το παρελθόν παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης των εχθροπραξιών, που έχουν προκαλέσει θανάτους, τραυματισμούς και καταστροφές μεταξύ του άμαχου πληθυσμού και έχουν οδηγήσει στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στο Νότιο Σουδάν, μια χώρα που είναι ήδη εύθραυστη και ασταθής· εκφράζει τη λύπη του για την αδύναμη διοίκηση και έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων, που αυξάνει την πιθανότητα περαιτέρω κατακερματισμού των μαχόμενων δυνάμεων, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένη βία και μη τήρηση των ειρηνευτικών συμφωνιών·

3.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να τιμήσει τις χρηματοδοτικές της δεσμεύσεις για το Νότιο Σουδάν και την περιοχή και να κινητοποιήσει πόρους για να υπάρξει άμεση ανταπόκριση στην επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στο Νότιο Σουδάν· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη συμβολή της ΕΕ στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στο Νότιο Σουδάν και καλεί τα κράτη μέλη να βρουν μια λύση για τη χρηματοδότηση της βοήθειας απέναντι στον αυξανόμενο αριθμό των κρίσεων, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις τους·

4.  προτρέπει την ΕΕ να αναπρογραμματίσει την αναπτυξιακή της βοήθεια ώστε να ανταποκριθεί στις πιο επείγουσες ανάγκες του λαού του Νότιου Σουδάν και να στηρίξει τη μετάβαση προς την ειρήνη και τη σταθερότητα· χαιρετίζει ως εκ τούτου την αναστολή της αναπτυξιακής βοήθειας μέσω δημοσιονομικής στήριξης για το Νότιο Σουδάν, εξαιρουμένων των ενεργειών που αποσκοπούν στην άμεση στήριξη του πληθυσμού, στον εκδημοκρατισμό και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, και ζητεί τον αναπροσανατολισμό των ενισχύσεων μέσω ΜΚΟ και διεθνών οργανισμών·

5.  επαναλαμβάνει ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για την ειρηνική συνύπαρξη και την ανάπτυξη απαιτούν ολοκληρωμένες θεσμικές μεταρρυθμίσεις για να αποκτήσει η χώρα διαδικασία διακυβέρνησης που θα εγγυάται το κράτος δικαίου· επισημαίνει ότι η μεταβατική περίοδος που θα ακολουθήσει τη σύγκρουση θα διαρκέσει κατά πάσα πιθανότητα πολλά χρόνια και θα απαιτήσει μία μόνιμη και μακράς πνοής δέσμευση εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας·

6.  καταγγέλλει την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ της ανθρωπιστικής κοινότητας και όλων των αντιμαχόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης φορολόγησης της βοήθειας και της παρενόχλησης, ή ακόμα και δολοφονίας, μελών του ανθρωπιστικού προσωπικού υπό καθεστώς ατιμωρησίας· παρατηρεί ότι πολλοί ξένοι οργανισμοί βοήθειας έχουν ήδη αποσυρθεί από το Νότιο Σουδάν και ότι όσοι παραμένουν δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες των εκτοπισθέντων αμάχων·

7.  τονίζει ότι η ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια πρέπει να παρέχονται αποκλειστικά και μόνο βάσει των αναγκών στους πλέον ευάλωτους, και υπενθυμίζει σε όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση στο Νότιο Σουδάν μέρη την υποχρέωσή τους να αναγνωρίζουν και να σέβονται την ουδετερότητα, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια, να διευκολύνουν την παροχή ζωτικής βοήθειας σε όσα άτομα την έχουν ανάγκη, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις και την εθνότητά τους, καθώς και να σταματήσουν αμέσως κάθε μορφή παρενόχλησης των εργατών της ανθρωπιστικής βοήθειας, τις επιτάξεις ανθρωπιστικών υλικών και την εκτροπή της βοήθειας· ζητεί επίσης να αποσυρθεί ή να απορριφθεί ο λεγόμενος "νόμος περί ΜΚΟ"·

8.  τονίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια, ιδίως υπό μορφή βασικών υπηρεσιών και επισιτιστικής βοήθειας, δεν πρέπει να εκτρέπεται προς όφελος ενόπλων ομάδων·

9.  ανησυχεί έντονα για την κατάσταση της επισιτιστικής ασφάλειας στο Νότιο Σουδάν, που οφείλεται στη σύγκρουση και επιδεινώθηκε από τις επαναλαμβανόμενες φυσικές καταστροφές, κατάσταση που αναμένεται να επιδεινωθεί δραματικά εάν ξαναρχίσουν οι συγκρούσεις·

10.  τονίζει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα επέτρεπε στους ανθρώπους να επιστρέψουν στα εγκαταλελειμμένα αγροκτήματα, να ξανανοίξουν τις αγορές και να ξανακτίσουν τα σπίτια τους·

11.  καταδικάζει έντονα τις εξωδικαστικές και μαζικές δολοφονίες, την σκόπιμη στόχευση αμάχων, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένων όσων πλήττουν τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους, τις γυναίκες, τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, και τους δημοσιογράφους), τις αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, τις αναγκαστικές εξαφανίσεις, την κακομεταχείριση και τα βασανιστήρια που διαπράττονται από όλες τις πλευρές· είναι της άποψης ότι ο Πρόεδρος Kiir και ο Riek Machar πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σταματήσει από πλευράς των στρατιωτών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους η διάπραξη τέτοιου είδους παραβιάσεων σε βάρος του λαού·

12.  προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις αρχές του Νοτίου Σουδάν να εργαστούν με τις κοινότητες και τις οργανώσεις για τα δικαιώματα της γυναίκας για την παροχή και την προώθηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση ποιότητας, στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα και στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για τα κορίτσια και τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης σε μέτρα αντισύλληψης και στη διάγνωση και θεραπεία του HIV/AIDS·

13.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η σύγκρουση έχει διαταράξει τη λειτουργία πολλών βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και ότι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι τα παιδιά εξακολουθούν να πληρώνουν το τίμημα της βίας και υποφέρουν από ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στερούνται και την πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως, μεταξύ άλλων, στην εκπαίδευση· ζητεί από τα μέρη να τερματίσουν τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών στις ένοπλες δυνάμεις και να σταματήσουν να διαπράττουν και άλλες σοβαρές παραβιάσεις σε βάρος των παιδιών·

14.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την εθνοτική διάσταση της σύρραξης· τονίζει πως η επιδίωξη της εξουσίας δια της βίας ή της διαίρεσης σε επίπεδο εθνοτικό είναι αντίθετη προς το δημοκρατικό κράτος δικαίου·

15.  ζητεί αξιόπιστες, διαφανείς και ολοκληρωμένες έρευνες, ιδίως από την εξεταστική επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, που να πληρούν τα διεθνή πρότυπα, σχετικά με όλες τις καταγγελίες για σοβαρά εγκλήματα από κάθε εμπλεκόμενο στη σύγκρουση μέρος· ενθαρρύνει τη δημιουργία μεταβατικών δικαστικών μηχανισμών, με κάθε αναγκαία διεθνή στήριξη, για να προαχθούν η συμφιλίωση και η λογοδοσία· προτρέπει την κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν να προσχωρήσει το συντομότερο δυνατό στο Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση των δυνατοτήτων έρευνας, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, της αποστολής του ΟΗΕ στο Νότιο Σουδάν (UNMISS) με τη στήριξη του γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

17.  στηρίζει, εν προκειμένω, τη σύσταση ειδικού μεικτού δικαστηρίου με διεθνή συμμετοχή για να λογοδοτήσουν οι αρχηγοί για τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διεπράχθησαν από αμφότερες τις αντιμαχόμενες πλευρές, όπως προτάθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Ban-Ki-Μοοn και συνιστάται από την έκθεση της UNMISS για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

18.  υπενθυμίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ζωτικής σημασίας, όμως δεν μπορεί να λύσει ένα πολιτικό πρόβλημα, και ότι η πρωταρχική ευθύνη για την προστασία του άμαχου πληθυσμού ανήκει στην κυβέρνηση· ζητεί, ως εκ τούτου, ο πλούτος της χώρας να διατεθεί απ' ευθείας για την ευημερία του λαού του Νοτίου Σουδάν· ζητεί από όλα τα μέρη να τηρήσουν τη συμφωνία και να συμμετάσχουν εποικοδομητικά, μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας, στις ειρηνευτικές συνομιλίες της Αντίς Αμπέμπα, με στόχο τόσο την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και την ταχεία επανάληψη των συνομιλιών για τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας, η οποία συνιστά τη μόνη μακρόπνοη λύση, όσο και την εθνική συμφιλίωση προς το συμφέρον ολόκληρου του λαού του Νοτίου Σουδάν·

19.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της IGAD για διαμεσολάβηση στις ειρηνευτικές συνομιλίες με σκοπό την εγκαθίδρυση μιας μεταβατικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας, δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος·

20.  χαιρετίζει, ωστόσο, τη συμφωνία που επετεύχθη στις 7 Νοεμβρίου 2014 και ζητεί την άμεση και πλήρη εφαρμογή της· στηρίζει τη συνέχιση της διαμεσολάβησης της IGAD και τις προσπάθειές της να ανοίξει το δρόμο για έναν πολιτικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, και ζητεί από την ΕΕ να εξακολουθήσει να στηρίζει την IGAD τόσο ουσιαστικά όσο και οικονομικά και να συνεχίσει να συνεισφέρει σε προσωπικό για την εποπτεία της εκεχειρίας και για τον μηχανισμό επαλήθευσης·

21.  τονίζει ότι το κλειδί για την ειρηνική ανάπτυξη είναι η δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού και νομικού πλαισίου για τη διαχείριση του πετρελαϊκού πλούτου της χώρας στο πλαίσιο του εθνοτικού φεντεραλισμού· καλεί ιδίως την ΕΕ να στηρίξει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης για το Νότιο Σουδάν, η οποία να καθιστά δυνατή τη δημιουργία ενός ισχυρού συστήματος χρηστής διακυβέρνησης, διαφάνειας και λογοδοσίας (ιδίως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας Διαφάνειας για τις Εξορυκτικές Βιομηχανίες), και την ανάπτυξη προγραμμάτων υποδομής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, τα οποία να χρησιμοποιούν έσοδα από το πετρέλαιο και την αναπτυξιακή βοήθεια·

22.  ζητεί επιμόνως από τις αρχές του Νότιου Σουδάν να διασφαλίσουν ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο θα αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού· ζητεί από τα διαπραγματευόμενα μέρη να συμπεριλάβουν στη συμφωνία ειρήνης το ζήτημα της διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου στον τομέα του πετρελαίου, με τρόπο που να επιτρέπει την αξιοποίηση των εσόδων από αυτόν τον πόρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού·

23.  θεωρεί λυπηρή την αναποτελεσματικότητα των στοχευμένων κυρώσεων που επέβαλε η ΕΕ και ζητεί να επιβληθούν στοχευμένες κυρώσεις από την Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (IGAD), από την Αφρικανική Ένωση και από την παγκόσμια κοινότητα· στηρίζει τη συνέχιση του εμπάργκο όπλων κατά του Νότιου Σουδάν και ζητεί την έγκριση ενός εμπάργκο όπλων από τον ΟΗΕ κατά του Νότιου Σουδάν και ολόκληρης της περιοχής·

24.  στηρίζει και θεωρεί ουσιαστική τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις·

25.  προειδοποιεί για τις δευτερογενείς και αποσταθεροποιητικές συνέπειες της σύγκρουσης σε μια ήδη ασταθή περιοχή, ιδίως λόγω του αυξανόμενου αριθμού προσφύγων στις γειτονικές χώρες· καλεί, συνεπώς, όλες τις γειτονικές χώρες του Νοτίου Σουδάν και τις περιφερειακές δυνάμεις να συνεργαστούν στενά προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση της ασφάλειας στη χώρα και την περιοχή και να εξευρεθεί με κάποιον τρόπο μια ειρηνική, βιώσιμη, πολιτική επίλυση της σημερινής κρίσης· τονίζει πως ειδικότερα η συνεργασία με το Σουδάν θα αποτελούσε βελτίωση των σχέσεων·

26.  ζητεί να δημιουργηθεί ομάδα επαφής, αποτελούμενη από σημαντικούς παράγοντες του Νοτίου Σουδάν προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες της IGAD και να εξασφαλιστεί η συνοχή των ενεργειών της διεθνούς κοινότητας·

27.  επικροτεί το έργο του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής, κ. Αλεξάνδρου Ρόντου· συνιστά να στρέψει όλες του τις προσπάθειες στο να συμβάλει σε μια μόνιμη λύση·

28.  προτρέπει την κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν να επικυρώσει τη συμφωνία του Κοτονού μεταξύ της ΕΕ και των χωρών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ)·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν, στον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Νοτίου Σουδάν, στην Εθνική Νομοθετική Συνέλευση του Νοτίου Σουδάν, στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη, στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0042.
(2) ΕΕ L 203 της 11.7.2014, σ. 100.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου