Rodyklė 
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2014 m. lapkričio 13 d. - BriuselisGalutinė teksto versija
Prašymas atšaukti Parlamento narės Anos Gomes (Ana Gomes) imunitetą
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland“) (Airija)
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2014/009 EL/Sprider Stores“) (Graikija)
 Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo sudarymas
 ES ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimas ***
 Taikos procesas Šiaurės Airijoje
 Turkų veiksmai, dėl kurių kyla įtampa Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje
 Humanitarinė padėtis Pietų Sudane

Prašymas atšaukti Parlamento narės Anos Gomes (Ana Gomes) imunitetą
PDF 206kWORD 54k
2014 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Anos Gomes (Ana Gomes) imunitetą (2014/2045(IMM))
P8_TA(2014)0046A8-0025/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Portugalijos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo 2014 m. birželio 18 d. perduotą prašymą atšaukti Anos Gomes imunitetą, kuris susijęs su Tyrimų ir baudžiamųjų bylų Lisabonos padalinyje nagrinėjama baudžiamąja byla (Nr. NUIPC 8773/13.4TDLSB) ir kuris buvo paskelbtas 2014 m. liepos 3 d. plenariniame posėdyje,

–  išklausęs Anos Gomes paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnį bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8‑0025/2014),

A.  kadangi Portugalijos Respublikos generalinės prokurorės pavaduotojas perdavė Tyrimų ir baudžiamųjų bylų Lisabonos padalinio prokuroro parengtą prašymą atšaukti Anos Gomes parlamentinį imunitetą dėl tariamai šmeižikiškų A. Gomes teiginių televizijos debatų laidoje; kadangi prašymas pateiktas siekiant iškelti bylą A. Gomes ir ją apklausti procese;

B.  kadangi, remiantis Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsniu, Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;

C.  kadangi Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnyje nustatyta, kad Parlamentas, vykdydamas savo įgaliojimus, susijusius su privilegijomis ir imunitetais, išlieka principinga demokratiška teisėkūros asamblėja ir užtikrina Parlamento narių nepriklausomumą, einant savo pareigas;

D.  kadangi Teisingumo Teismas pripažino, kad Parlamento nario už Europos Parlamento ribų padarytas pareiškimas gali būti einant Parlamento nario pareigas pareikšta nuomonė, kaip nurodyta Protokolo 8 straipsnyje, atsižvelgiant ne į vietą, kur padarytas šis pareiškimas, o į jo pobūdį ir turinį;

E.  kadangi moderniose demokratiškose valstybėse politiniai debatai vyksta ne tik parlamente, bet ir žiniasklaidoje, pradedant nuo pareiškimų spaudai internete;

F.  kadangi minimoje televizijos laidoje Ana Gomes kalbėjo kaip Europos Parlamento narė ir diskutavo apie dalykus, kuriais ji domėjosi Europos Sąjungos lygmeniu, ką parodo, inter alia, klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir kuriuos Komisijai ji pateikė per plenarinį posėdį;

G.  kadangi, dėmesį atkreipdama į Portugalijos vyriausybės sprendimą dėl karinio jūrų laivyno laivų statyklos „Estaleiros Navais de Viana do Castelo“ privatizavimo (dėl šio sprendimo Europos Komisija pradėjo tyrimą dėl valstybės pagalbą reglamentuojančių ES taisyklių pažeidimo), ji vykdė savo įgaliojimus kaip Europos Parlamento narė;

1.  nusprendžia neatšaukti Anos Gomes imuniteto;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingai Portugalijos Respublikos institucijai ir Anai Gomes.

(1) 1964 m. gegužės 12 d. Sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier (101/63, [1964], Rink. p. 195); 1986 m. liepos 10 d. Sprendimas Wybot / Faure ir kt. (149/85, [1986], Rink. p. 2391); 2008 m. spalio 15 d. Sprendimas Mote / Parlamentas (T-345/05, [2008], Rink. p. II-2849); 2008 m. spalio 21 d. Sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente (sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07, [2008], Rink. p. I-7929); 2010 m. kovo 19 d. Sprendimas Gollnisch / Parlamentas (T-42/06, [2010], Rink. p. II-1135); 2011 m. rugsėjo 6 d. Sprendimas Patriciello (C-163/10, [2011], Rink. p. I-7565).


Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland“) (Airija)
PDF 310kWORD 70k
Rezoliucija
Priedas
2014 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Airijos paraiška „EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland“) (COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))
P8_TA(2014)0047A8-0024/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0616 – C8‑0173/2014),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0024/2014),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, nukentėjusiems dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi EGF reglamentas priimtas atsižvelgiant į Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl nustatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Airija pateikė paraišką „EGF/2014/007 ES/Andersen Ireland“ dėl EGF finansinės paramos po to, kai per ataskaitinį laikotarpį nuo 2013 m. spalio 21 d. iki 2014 m. vasario 21 d. iš įmonės „Andersen Ireland Limited“, vykdančios veiklą pagal NACE 2 red. 32 skyrių (Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba), buvo atleistas 171 darbuotojas;

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  pažymi, kad šią paraišką Airijos valdžios institucijos pateikė laikydamosi EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytų intervencijos kriterijų ir nukrypdamos nuo 4 straipsnio 1 dalies a punkto kriterijų, pagal kuriuos per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį valstybės narės įmonėje ne mažiau kaip 500 darbuotojų turi būti atleista arba savarankiškai dirbančių asmenų veikla turi būti nutrūkusi;

2.  pritaria Komisijai, kad išskirtinės aplinkybės, kurias pateikė Airijos valdžios institucijos, t. y. kad dėl darbuotojų atleidimo padarytas didelis poveikis regiono užimtumui ir vietos bei regiono ekonomikai, pagrindžia nukrypimą nuo 500 atleistų darbuotojų ribos pagal EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalį ir kad todėl Airija turi teisę gauti finansinę paramą pagal minėtąjį reglamentą;

3.  pažymi, kad Airijos valdžios institucijos 2014 m. gegužės 16 d. pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti ir kad 2014 m. spalio 3 d. Komisija pateikė savo vertinimą; palankiai vertina tai, kad paraiška buvo greitai (mažiau nei per penkis mėnesius) įvertinta;

4.  mano, kad 171 darbuotojo atleidimas įmonėje „Andersen Ireland Limited“ yra susijęs su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, nes per ketverius metus (2008–2012 m.) importas (kurio 95 proc. sudaro gaminiai iš Azijos) viršijo ES papuošalų sektoriaus produkciją keturis kartus;

5.  pažymi, kad tai pirmoji paraiška EGF finansinei paramai gauti dėl darbuotojų, kurie buvo atleisti iš darbo papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių gamybos sektoriuje – sektoriuje, kuris patiria sunkumų dėl prekybos internetu augimo ir todėl gali dar labiau susilpnėti;

6.  pabrėžia, kad dėl šių atleistų darbuotojų dar labiau pablogės nedarbo padėtis regione, nes įmonė „Andersen Ireland Limited“ yra labai svarbus darbdavys šiame iš esmės žemės ūkio regione, kuriame nedarbo lygis (39,3 proc.) jau buvo du kartus didesnis negu šalies vidurkis (19 proc.);

7.  pažymi, kad be atleistų darbuotojų, Airijos valdžios institucijos nusprendė teikti prie individualių poreikių pritaikytas EGF bendrai finansuojamas paslaugas ne daugiau kaip 138 nesimokantiems, nedirbantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems (NEET) jaunuoliams, kurie yra ne vyresni kaip 25 metų, taip padidindamos tikslinių paramos gavėjų, kurie turėtų dalyvauti priemonėse, skaičių iki 276; išreiškia susirūpinimą dėl būdo, kuriuo turi būti nustatyti remtini NEET jaunuoliai, neaiškumo; ragina Airijos valdžios institucijas atsižvelgti į socialinius kriterijus ir užtikrinti, kad atrenkant EGF paramos gavėjus būtų griežtai laikomasi nediskriminavimo ir lygių galimybių principų;

8.  primena, kad siekiant atsižvelgti į atleistų darbuotojų ir NEET jaunuolių poreikių skirtumus, siūlomi veiksmai turėtų būti atitinkamai pritaikyti;

9.  tikisi, kad laikotarpio vidurio peržiūroje bus pateiktas atskiras finansinių priemonių remtiniems NEET jaunuoliams sąrašas;

10.  pažymi, kad NEET jaunuoliams teikiami mokymai turėtų būti įtraukūs ir jais turėtų galėti naudotis visų visuomenės sluoksnių asmenys, įskaitant nepalankioje padėtyje esančių grupių atstovus;

11.  palankiai vertina tai, kad Airijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, 2013 m. spalio 21 d. (gerokai anksčiau prieš priimant galutinį sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų rinkiniui) nusprendė pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas priemones;

12.  pažymi, kad suderintu bendrai finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketu bus siekiama atverti kuo daugiau užimtumo galimybių tose vietovėse, kuriose nedaug besiplečiančių sektorių arba gamyklų ir reikės labai pagerinti atleistų darbuotojų įgūdžius;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su tiksliniais paramos gavėjais ir jų atstovais bei socialiniais partneriais, ir pritaria ketinimui įsteigti konsultacinį forumą, kuris papildytų EGF paramos koordinavimo skyriaus veiklą, tokiu būdu atleistiems darbuotojams sudarant galimybę nuolatos dalyvauti įgyvendinant EGF programą;

14.  pritaria tam, kad EGF paramos koordinavimo skyrius netoli paveiktos vietovės įsteigia biurą, kuris teiks paslaugas darbuotojams ir NEET jaunuoliams pagal vieno langelio principą;

15.  džiaugiasi, kad surengta vietos atvirų durų diena atleistiems darbuotojams ir NEET jaunuoliams, kurioje pristatyta įvairi pagal programą teikiama parama ir sudarytos galimybės būsimiems EGF finansinės paramos gavėjams aptarti galimybes su paslaugų teikėjais;

16.  pažymi, kad prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, teiktinos atleistiems darbuotojams, yra šie veiksmai (jie kartu sudaro suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą): profesinis orientavimas ir karjeros planavimas, EGF mokymo stipendijos, mokymas ir antrosios pakopos švietimo programos, aukštojo mokslo programos, mokymai pasitelkiant „įgūdžių tinklus“ (angl. Skillsnets), parama įmonėms ir (arba) savarankiškai dirbantiems asmenims, finansinė parama, įskaitant paramą mokymo kursų išlaidoms padengti;

17.  palankiai vertina tai, kad į siūlomus veiksmus įtraukti mokymai pasitelkiant „įgūdžių tinklus“, kuriuose mokymo tikslas – grąžinimas į darbą įmonėse, veikiančios tame pačiame pramonės sektoriuje arba toje pačioje geografinėje vietovėje;

18.  pažymi, kad paramos pajamoms priemonės bus griežtai ribotos ir didžiausia šiai paramai skirta suma negalės būti didesnė kaip 35 proc. visam prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketui skirtos sumos, kaip nustatyta pagal EGF reglamentą;

19.  atkreipia dėmesį į tai, kad neaišku, kaip bus apskaičiuojamos sumos, kurios turės būti skiriamos kaip parama įmonėms arba savarankiškai dirbantiems asmenims; mano, kad faktinis paramos gavėjų skaičius gali skirtis nuo apytikriai apskaičiuoto skaičiaus ir lemti skirtingą numatytų bendrų išlaidų sumos paskirstymą; atkreipia dėmesį į svarbų vietos įmonių valdybų vaidmenį teikiant papildomas paslaugas ir oficialią paramą ir visų pirma vertinant verslo pasiūlymų perspektyvumą bei skiriant 15 000 EUR maksimalias sumas;

20.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

21.  džiaugiasi, kad bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant;

22.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

23.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

Dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Airijos paraiška „EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2014/877/ES.)

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2014/009 EL/Sprider Stores“) (Graikija)
PDF 312kWORD 71k
Rezoliucija
Priedas
2014 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Graikijos paraiška „EGF/2014/009 EL/Sprider Stores“) (COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))
P8_TA(2014)0048A8-0023/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0620 – C8‑0183/2014),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0023/2014),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, nukentėjusiems dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi EGF reglamentas priimtas atsižvelgiant į Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Graikijos valdžios institucijos „EGF/2014/009 EL/Sprider Stores“ paraišką pateikė 2014 m. birželio 6 d., po to, kai iš įmonės „Sprider Stores S. A.“, kuri vykdė veiklą NACE 2 red. 47 skyriui priskiriamame ekonomikos sektoriuje (Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą), buvo atleistas 761 darbuotojas;

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  pažymi, kad šią paraišką Graikijos valdžios institucijos pateikė laikydamosi EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų intervencijos kriterijų, dar vadinamų ekonomikos krizės kriterijais, pagal kuriuos reikalaujama, kad per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį valstybės narės įmonėje būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų arba būtų nutrūkusi savarankiškai dirbančių asmenų veikla, įskaitant atleistus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonėse;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad, nuodugniai apsvarsčiusios įvairią šios vertingos biudžeto priemonės naudą, 2014 m. birželio 6 d. Graikijos valdžios institucijos pateikė paraišką finansinei paramai iš EGF gauti ir kad 2014 m. spalio 7 d. Komisija pateikė paraiškos vertinimą; palankiai vertina tai, kad paraiška buvo greitai (mažiau nei per penkis mėnesius) įvertinta;

3.  pritaria Komisijai, kad tenkinami EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyti intervencijos kriterijai ir kad todėl Graikija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

4.  sutinka, kad darbuotojų atleidimą lėmę įvykiai buvo sumažėjusios namų ūkių disponuojamos pajamos dėl didesnės mokesčių naštos, sumažėjusių atlyginimų (privačiajame ir viešajame sektoriuje) ir augančio nedarbo, to pasekmė – smarkiai sumažėjusi perkamoji galia bei dėl su ekonomikos krize susijusio grynųjų pinigų trūkumo Graikijos bankuose drastiškai sumažintas paskolų išdavimas įmonėms ir asmenims, todėl Graikija turi teisę gauti paramą iš EGF;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad iki šiol buvo pateiktos kitos trys paraiškos dėl EGF paramos mažmeninės prekybos sektoriui, taip pat pagrįstos pasauline finansų ir ekonomikos krize; atsižvelgdamas į šias aplinkybes rekomenduoja Komisijai įvertinti kitų trijų paraiškų dėl EGF paramos rezultatus, kad būtų galima nustatyti tas reintegracijos programas, pagal kurias pasiekta geriausių rezultatų;

6.  pabrėžia, kad atleidus darbuotojus iš minėtos įmonės nedarbo lygis (kuris ir taip yra didelis dėl finansų ir ekonomikos krizės – didžiausias iš valstybių narių) dar labiau išaugs; vis dėlto džiaugiasi, kad pastaraisiais mėnesiais nedarbas nustojo augti;

7.  pažymi, kad be 761 atleisto darbuotojo, Graikijos valdžios institucijos suteiks prie individualių poreikių pritaikytas EGF bendrai finansuojamas paslaugas ne daugiau kaip 550 nesimokančių, nedirbančių ir mokymuose nedalyvaujančių (NEET) jaunuolių, kurie paraiškos pateikimo dieną buvo ne vyresni kaip 30 metų, atsižvelgiant į tai, jog visi 682 nurodyti darbuotojai buvo atleisti NUTS 2 lygio regionuose, kurie atitinka reikalavimus pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad, atrinkdamos remtinus NEET jaunuolius, Graikijos valdžios institucijos remsis konkrečiais kriterijais, atitinkančiais Graikijos jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plane nurodytus kriterijus (be kita ko, atskirties rizika, namų ūkių pajamų lygiu, išsimokslinimo lygiu, nedarbo trukme), taip pat pareikštu susidomėjimu; pažymi, kad pirmą kartą paraiškoje pagal naująjį EGF reglamentą suteikiama informacijos apie atrinktus NEET jaunuolius, kuriems ketinama taikyti paramos priemones; ragina Graikijos valdžios institucijas atsižvelgti į socialinius kriterijus ir užtikrinti, kad atrenkant EGF paramos gavėjus būtų visiškai laikomasi nediskriminavimo ir lygių galimybių principų;

9.  mano, kad informavimo ir viešinimo veiksmų, remiamų pagal šią paraišką dėl EGF paramos, rezultatas turėtų būti geresnis informuotumas apie EGF paramą ir pagal šiuos veiksmus taip pat turėtų būti sėkmingai informuojami jauni bedarbiai siekiant palengvinti atrankos procedūrą, pagal kurią kviečiama pareikšti susidomėjimą;

10.  palankiai vertina tai, kad Graikijos valdžios institucijos, siekdamos skubiai suteikti darbuotojams paramą, 2014 m. rugsėjo 1 d. (likus nemažai laiko iki priimant galutinį sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė nukentėjusiems darbuotojams pradėti teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

11.  atkreipia dėmesį į tai, jog Graikijos valdžios institucijos nurodė, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su tikslinių paramos gavėjų ir Graikijos privačiojo sektoriaus darbuotojų federacijos atstovais ir kad 2014 m. gegužės mėn. paraiškos pasiūlymas buvo svarstomas dviejuose posėdžiuose su socialiniais partneriais, su kuriais buvo konsultuojamasi dėl įvairių klausimų, susijusių su integruoto priemonių paketo turiniu; be to, rekomenduoja Komisijai, vykdant 5 dalyje nurodytą vertinimą, įvertinti integruoto prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo turinį ir tikėtinus rezultatus, kad būtų nustatyta geriausia patirtis būsimiesiems veiksmams;

12.  pažymi, kad prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, teiktinos atleistiems darbuotojams ir 550 NEET jaunuolių, yra šie veiksmai (jie kartu sudaro suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą): profesinis orientavimas ir karjeros planavimas, mokymas, perkvalifikavimas ir profesinis mokymas, parama verslui steigti, darbo paieškos išmoka ir mokymo išmoka, taip pat judumo išmoka; pabrėžia, kad šiomis paslaugomis siekiama padėti tiksliniams paramos gavėjams nustatyti savo pačių gebėjimus ir nusibrėžti realistiškus karjeros planus ir kad šios paslaugos teikiamos su sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai patys aktyviai dalyvaus ieškant darbo ar mokymuose;

13.  primena, kad siekiant atsižvelgti į atleistų darbuotojų ir atrinktų NEET jaunuolių poreikių skirtumus, siūlomi veiksmai turėtų būti atitinkamai pritaikyti;

14.  pažymi, kad didžiausia reikalavimus atitinkanti 15 000 EUR suma bus suteikta 200 atrinktų darbuotojų ir NEET jaunuolių, kaip įnašas jiems steigiant nuosavą verslą; pabrėžia, kad šios priemonės tikslas – teikiant finansavimą perspektyvaus verslo iniciatyvoms skatinti verslumą, kad vidutinės trukmės laikotarpiu būtų toliau kuriamos darbo vietos; primena, kad ši didžiausia reikalavimus atitinkanti suma bus suteikta taikant specialias sąlygas ir jei steigiamas verslas, kuris remiamas, yra perspektyvus;

15.  pažymi, kad paramos pajamoms priemonės bus griežtai ribotos ir didžiausia šiai paramai skirta suma negalės būti didesnė kaip 35 proc. visam prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketui skirtos sumos, kaip nustatyta pagal EGF reglamentą; taip pat pažymi, jog šie veiksmai taikomi su sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai patys aktyviai dalyvautų ieškant darbo ar mokymuose;

16.  džiaugiasi, kad bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant;

17.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

18.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

19.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

20.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Graikijos paraiška „EGF/2014/009 EL/Sprider Stores“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2014/879/ES.)

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo sudarymas
PDF 248kWORD 98k
2014 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento neteisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE)2014/2817(INI))
P8_TA(2014)0049A8-0022/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (09828/2014),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo projektą (17903/2013),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 217 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą, 218 straipsnio 8 dalies antrą pastraipą ir 218 straipsnio 7 dalį (C8-0130/2014),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 15 d. EP rezoliuciją, kurioje pateikiamos Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 13 d. EP teisėkūros rezoliuciją dėl sprendimo projekto(2),

–  atsižvelgdamas į ankstesnes EP rezoliucijas dėl padėties rytinėse kaimyninėse šalyse, ypač į 2014 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl ES santykių su Rytų partnerystės šalimis vertinimo ir prioritetų nustatymo(3) ir 2014 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl Rusijos spaudimo Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimo(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 26 d. Bendradarbiavimo tarybos patvirtintą Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos asociacijos darbotvarkę, kuri pakeitė 2005 m. vasario 22 d. Europos kaimynystės politikos veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir Tarptautinės prekybos komiteto nuomonę (A8–0022/2014),

A.  kadangi per pastaruosius kelerius metus Moldovos Respublika dėl savo vyriausybės politinio ryžto padarė didelę pažangą vykdydama reformas ir stiprindama ryšius su ES;

B.  kadangi tebesitęsianti krizė Ukrainoje, neteisėta Krymo aneksija ir Rusijos atliekamas vaidmuo kelia didelę grėsmę Europos saugumui ir pakeitė geopolitinę padėtį; kadangi tai taip pat turi pasekmių ES ir Moldovos Respublikos ryšiams;

C.  kadangi Rytų partnerystė padėjo sukurti politinę aplinką, palankią stiprinti santykius, paspartinti ES ir Moldovos Respublikos – dviejų šalių, kurias sieja stiprūs geografiniai, istoriniai ir kultūriniai ryšiai,– politinę asociaciją ir tolesnę ekonominę integraciją remiant politines, socialines ir ekonomines reformas ir sudarant palankesnes sąlygas suartėti su ES, ypač turint mintyje Rusijos ekonomines sankcijas ir prieš Moldovos Respubliką nukreiptus destabilizuojančius veiksmus;

D.  kadangi Moldovos Respublika 2014 m. liepos 2 d. ratifikavo asociacijos susitarimą, apimantį išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę (IVLPE), ir tam tikros jo nuostatos laikinai taikomos nuo 2014 m. rugsėjo 1 d., laukiant, kol jį ratifikuos ES valstybės narės;

E.  kadangi asociacijos susitarimo sudarymas nėra tikslas pats savaime, bet platesnio proceso, per kurį gerinama Moldovos Respublikos perspektyva suartėti su Europa ekonominiu, politiniu ir socialiniu požiūriu, dalis; kadangi apčiuopiamas šio proceso rezultatas – pradedamas Moldovos piliečiams taikyti bevizis režimas, sudaryti aviacijos, žemės ūkio, civilinės saugos sričių, Moldovos dalyvavimo ES agentūrų veikloje ir programose ir bendradarbiavimo bendros saugumo ir gynybos politikos srityje susitarimai, o svarbiausia – pasirašytas ES ir Moldovos asociacijos susitarimas; kadangi, siekiant šio tikslo, nepaprastai svarbu įgyvendinti visus susitarimus;

F.  kadangi Moldovos Respublikos ministras pirmininkas Iurie Leanca pareiškė, kad Moldovos Respublika ketina 2015 m. pateikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje;

G.  kadangi daugelyje įvairių politikos sričių pasiekus sutarimą dėl ES ir Moldovos Respublikos santykių ir prioritetų būtų galima geriau ir sparčiau įgyvendinti asociacijos darbotvarkę, kuri būtų naudinga Moldovos piliečiams;

H.  kadangi siekiant, jog visi regionai ir tautinės mažumos aktyviai dalyvautų sprendimų priėmimo procese, būtinas visų valdžios ir visuomenės sluoksnių konstruktyvus požiūris ir įtraukus nacionalinis dialogas;

I.  kadangi aktyvi informacinė ir komunikacinė kampanija ES ir Moldovos Respublikoje a gali padėti piliečiams geriau suprasti abipusę naudą, kurią gali duoti asociacijos susitarimas ir IVLPE;

J.  kadangi regioninės struktūros, įskaitant Euronest parlamentinę asamblėją, yra papildomas forumas, kuriame galima dalytis asociacijos darbotvarkės įgyvendinimo patirtimi, informacija ir geriausia praktika;

K.  kadangi konkretūs energetikos infrastruktūros projektai gali duoti konkrečios naudos piliečiams, nes būtų padidintas energetinis saugumas ir sumažintos energijos kainos gyventojams, be to, būtų pasiekti ir Energijos bendrijos tikslai;

L.  kadangi vietos gamintojai ir visa Moldovos Respublikos ekonomika labai nukentėjo nuo Rusijos Federacijos tam tikriems Moldovos produktams taikomų prekybos apribojimų;

M.  kadangi Rusija šiemet surengė karines pratybas nuo Moldovos atsiskyrusiame Padniestrės regione; kadangi Padniestrės parlamentas pateikė pakartotinį prašymą Maskvai leisti prisijungti prie Rusijos Federacijos;

N.  kadangi ES ir Moldovos Respublikos IVLPE sukūrimas yra vienas svarbiausių susitarimo teikiamos abipusės naudos rezultatų ir kadangi jo svarba Moldovos Respublikos prekybai ir ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui, klestėjimui bei stabilumui yra neginčijama;

O.  kadangi sukūrus Moldovos Respublikos ir ES IVLPE Moldovos Respublika turėtų geresnę prieigą prie ES rinkos, vadinasi, būtų sukurta naujų vystymosi ir augimo galimybių, o iš to tiesioginės naudos turėtų Moldovos įmonės ir gyventojai; kadangi sklandesni prekybos srautai ir geresnės sąlygos investuoti Moldovos Respublikoje teiks naudos ir ES;

P.  kadangi į išsamų ir visapusišką LPS įtrauktos kelios nuostatos, kuriomis siekiama reformuoti Moldovos Respublikos prekybos teisės aktus ir su prekyba susijusią politiką, kad ji atitiktų ES teisyną ir juo remtųsi, nes tai suteiks galimybių modernizuoti šalies ekonomiką ir užtikrinti geresnę ir labiau nuspėjamą verslo, taip pat mažųjų ir vidutinių įmonių, aplinką;

Q.  kadangi be aktyvios administracinės ES ekspertų pagalbos bet kuriai Moldovos vyriausybei būtų labai sunku, kaip sutarta, suderinti teisės aktus su ES acquis;

R.  kadangi anksčiau suteikusi BLS+ lengvatų ir dabar suteikdama autonominių prekybos lengvatų ES jau užtikrino Moldovos ekonomikai didelę naudą ir turėtų remti šią šalį ir ateityje;

S.  kadangi tvirtesni politiniai ir ekonominiai ryšiai padės didinti viso Europos žemyno stabilumą ir gerovę; kadangi toks bendradarbiavimas paremtas bendromis žmogaus teisių, pagrindinių laisvių ir teisinės valstybės vertybėmis ir jį skatina mūsų požiūris į kiekvieną žmogų, kaip unikalią vertę turintį asmenį;

T.  kadangi asociacijos susitarimas ir iš to kylanti palaipsnė Moldovos Respublikos integracija į ES politiką neturėtų panaikinti tradicinių, istorinių ir ekonominių Moldovos Respublikos ryšių su kitomis regiono šalimis, bet, priešingai, turėtų sudaryti sąlygas šaliai visapusiškai pasinaudoti visomis savo galimybėmis;

1.  labai palankiai vertina tai, kad pasirašytas asociacijos susitarimas, nes tai tvirtas Moldovos gyventojų ir valdžios institucijų dedamų pastangų ir ryžto vykdyti reformas, taip pat pastaruoju metu pasiektos esminės pažangos, pripažinimas; palankiai vertina tai, kad 2014 m. Komisija, naudodama mechanizmą „parama už pažangą“, suteikė galimybių gauti papildomą pagalbą, taip pripažindama teigiamus pokyčius prioritetinėse srityse; pripažįsta, kad asociacijos susitarimas yra svarbus žingsnis ES ir Moldovos Respublikos santykiuose ir juo įtvirtintas įsipareigojimas eiti politinės asociacijos ir ekonominės integracijos keliu; pabrėžia, kad svarbiausia – visapusiškai įgyvendinti susitarimą; taigi primygtinai ragina valstybes nares kuo skubiau ratifikuoti asociacijos susitarimą;

2.  pabrėžia, kad asociacijos susitarimo pasirašymas ir ratifikavimas nėra galutinis ES ir Moldovos Respublikos santykių tikslas, ir nurodo, kad pagal ES sutarties 49 straipsnį Moldovos Respublika, kaip ir bet kuri kita Europos valstybė, turi Europos perspektyvą ir gali pateikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje, jei ji vadovausis demokratijos principais, gerbs pagrindines laisves ir mažumų teises ir užtikrins įstatymo viršenybę;

3.  pabrėžia, kad asociacijos susitarimas taikomas visai tarptautiniu lygiu pripažintai Moldovos Respublikos teritorijai ir yra naudingas visiems jos gyventojams; taigi pabrėžia, kad reikia laiku ir tinkamai spręsti atitinkamų reformų socialinių pasekmių klausimus; ragina Moldovos Respubliką užtikrinti, kad reformos būtų įtvirtintos ir giliai įsišaknytų institucinėje sistemoje; atkreipia dėmesį į tai, kad reikia surengti visapusišką visuomenės informavimo kampaniją apie asociacijos susitarimo tikslus ir turinį ir tiesioginę konkrečią naudą, kurią gaus piliečiai įgyvendinant asociacijos darbotvarkę;

4.  palankiai vertina asociacijos darbotvarkę, nes joje numatyti konkretūs bendrųjų asociacijos susitarimo tikslų siekimo veiksmai ir sąlygos, tad ja reikėtų vadovautis plėtojant ES ir Moldovos Respublikos santykius;

5.  pabrėžia, kad tiek Moldovos Respublika, tiek ES turėtų prisidėti prie asociacijos darbotvarkės įgyvendinimo ir kad darbotvarkėje nustatyti prioritetai turėtų būti remiami tinkamomis techninėmis ir finansinėmis priemonėmis siekiant, kad Moldovos piliečiai kuo greičiau pamatytų asociacijos naudą; ragina Komisiją vadovautis šiais prioritetais, kai ji planuoja finansavimą Moldovos Respublikai; pabrėžia, kad reikia gerinti Moldovos Respublikos pajėgumą įsisavinti lėšas siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinami projektai ir veiksmingai naudojamas finansavimas; pabrėžia, kad norint stebėti, kaip įsisavinamos ir naudojamos ES lėšos, svarbu gerinti valdymo, skaidrumo ir atskaitomybės mechanizmą; ragina susitarimo šalis nustatyti, kokio mokymo reikia siekiant užtikrinti, kad Moldovos Respublika galėtų vykdyti pagal asociacijos susitarimą ir darbotvarkę prisiimtus įsipareigojimus;

6.  pabrėžia, kad svarbu stiprinti už demokratijos, teisinės valstybės ir gero valdymo užtikrinimą atsakingų institucijų stabilumą, nepriklausomumą ir veiksmingumą ir tvirtinti žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos sistemą; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, jog ankstesni reformų vykdymo veiksmai, pavyzdžiui, teisėjų skyrimo sistemos autonomiškumo didinimas, reprezentatyvios centrinės rinkimų komisijos sudėties užtikrinimas, Audito rūmų veiksmingumo ir nepriklausomumo didinimas, yra svarbūs;

7.  ragina Moldovos valdžios institucijas užtikrinti, kad būsimas rinkimų procesas būtų vykdomas laikantis aukščiausių Europos ir tarptautinių standartų, ir patvirtinti priemones, kurių reikia siekiant sudaryti sąlygas užsienyje gyvenantiems Moldovos piliečiams dalyvauti rinkimuose; primygtinai ragina valdžios institucijas glaudžiai bendradarbiauti su ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuru ir Europos Tarybos Venecijos komisija ir laikytis jų rekomendacijų; pabrėžia, kad svarbus vaidmuo tenka politiniams veikėjams ir partijoms ir kad būtina priimti veiksmingus teisės aktus, kuriais būtų užtikrintas partijų finansavimo skaidrumas; įsipareigoja užtikrinti rinkimų stebėtojų dalyvavimą ir ketina siųsti savo rinkimų stebėjimo misiją siekiant stebėti 2014 m. lapkričio 30 d. parlamento rinkimus;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad reikia iš dalies pakeisti Moldovos Konstitucijos 78 straipsnį dėl prezidento rinkimų, siekiant išvengti institucinės aklavietės pasikartojimo, nes dėl to reformos labai sulėtėtų; primygtinai ragina visas konstitucines reformas vykdyti konsultuojantis su Venecijos komisija ir atitinkamais nacionaliniais suinteresuotaisiais subjektais;

9.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į Moldovos Respublikos valdžios institucijų padarytą pažangą vykdant Europos reformų darbotvarkę, įskaitant teisingumo ir teisėsaugos reformą, kaip nurodyta 2014 m. kovo 27 d. Komisijos ataskaitoje, restruktūrizuojant kovos su korupcija sistemą, įgyvendinant žmogaus teisių veiksmų planą ir paramos romų tautybės gyventojams veiksmų planą, palaikant dialogą su Tiraspoliu ir tęsiant sunkias reguliavimo ir sektorines reformas;

10.  atkreipia dėmesį į jau padarytą pažangą; ragina valdžios institucijas toliau veiksmingai įgyvendinti nacionalinį žmogaus teisių veiksmų planą ir ypač daug dėmesio skirti romų tautybės gyventojų žmogaus teisėms;

11.  pabrėžia, kad reikia dar ryžtingiau reformuoti teismines institucijas ir užtikrinti jų nepriklausomumą, taip pat reformuoti teisėsaugos sistemas ir patvirtinti konstitucines nuostatas dėl teisminių institucijų nepriklausomumo, visų lygybės prieš įstatymą ir pagrindinių pilietinių teisių; pabrėžia, kad reikia aktyviau kovoti su visų lygmenų korupcija ir, be kita ko, visapusiškai įgyvendinti 2013 m. priimtų teisės aktų rinkinį ir gerinti kovos su korupcija institucijų darbo rezultatus; ragina Moldovos institucijas užtikrinti, kad kovos su korupcija sistemos mechanizmai, visų pirma Nacionalinis kovos su korupcija centras ir Nacionalinis tarnybinės etikos centras, būtų nepriklausomi, gerai veiktų, būtų tinkamai finansuojami, turėtų pakankamai personalo ir jiems nebūtų daroma netinkama įtaka;

12.  ragina Moldovos valdžios institucijas didinti viešųjų finansų valdymo, privatizacijos procesų ir viešųjų pirkimų skaidrumą ir atskaitomybę, kad būtų užtikrintas geras valdymas, lygios galimybės ir sąžininga konkurencija, ir toliau gerinti bankų sektoriaus priežiūrą;

13.  pabrėžia, kad reikia tinkamai ir visapusiškai ištirti visus įtarimus dėl žmogaus teisių pažeidimų, visų pirma kovoti su nebaudžiamumu ir veiksmingai patraukti baudžiamojon atsakomybėn už netinkamą elgesį ir kankinimus atsakingus asmenis; taigi primygtinai ragina Komisiją teikti pagalbą valstybiniams organams, kad jie, naudodami reikiamas teisines priemones ir socialinius mechanizmus, galėtų tinkamai reaguoti į tokius pažeidimus ir vykdyti tokių nusikaltimų prevenciją, taip pat glaudžiai bendradarbiauti su pilietine visuomene ir padėti jai imtis aktyvesnio vaidmens žmogaus teisių apsaugos srityje;

14.  pabrėžia, kad labai svarbūs kovos su diskriminacija teisės aktai siekiant užtikrinti visų mažumų, ypač tautinėms, religinėms ir LGBT mažumoms priklausančių asmenų, lygybę ir apsaugą, ir ragina Moldovos valdžios institucijas panaikinti visas likusias diskriminacines nuostatas; pabrėžia, kad įgyvendinant 2012 m. lygybės užtikrinimo įstatymą svarbus neseniai įsteigtos Diskriminacijos prevencijos ir panaikinimo ir lygybės užtikrinimo tarybos vaidmuo;

15.  ragina vyriausybę sukurti tinkamus stebėjimo mechanizmus ir skirti reikiamus išteklius, kad būtų įgyvendintos visoms tautinėms mažumoms suteiktos teisinės garantijos ir išplėsta tautinių ir kalbinių mažumų švietimo gimtąja kalba apimtis; be to, pabrėžia, kad svarbu, jog vyriausybė įsitrauktų į dialogą su visų tautinių mažumų atstovais ir teiktų techninę ir finansinę paramą infrastruktūrai Gagauzijos autonominėje srityje ir Taraklijos regione gerinti;

16.  pakartoja, kad reikia didinti žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą ir juos skatinti, užtikrinti visuomeninės žiniasklaidos nešališkumą ir sykiu remti nepriklausomą žiniasklaidą; reiškia susirūpinimą dėl to, kad trūksta skaidrumo žiniasklaidos nuosavybės klausimu, ir dėl žiniasklaidos nuosavybės koncentracijos, mažinančios žiniasklaidos pliuralizmą; todėl primygtinai ragina valdžios institucijas sudaryti geresnes sąlygas konkurencijai žiniasklaidos rinkoje ir užtikrinti, kad visos atsakingos žiniasklaidos srities agentūros atitiktų Europos žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo standartus;

17.  palankiai vertina tai, jog į ES ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimą įtrauktas 27 skyrius, kuriame konkrečiai aptariamas bendradarbiavimas vaiko teisių apsaugos ir jų propagavimo srityje, ir ragina abi šalis remti atitinkamų asociacijos darbotvarkės nuostatų įgyvendinimą;

18.  visapusiškai remia bevizio režimo taikymą Moldovos piliečiams ir primena, kad Moldovos Respublika – pirmoji Rytų partnerė, pasiekusi šį tikslą; ragina Moldovos valdžios institucijas toliau skleisti informaciją apie teises ir pareigas, susijusias su vizų režimo liberalizavimu;

19.  pažymi, kad gerėja muitinių ir pasienio apsaugos tarnybų pajėgumai ir tęsiama sienos su Ukraina demarkacija; palankiai vertina ES pasienio pagalbos misijos (EUBAM) veiklą ir konstruktyvų Moldovos institucijų bendradarbiavimą;

20.  ragina Kišiniovą ir Komratą ir toliau konstruktyviai bendradarbiauti vadovaujantis pasitikėjimo ir įtraukaus dialogo principais, kad būtų sėkmingai įgyvendintas asociacijos susitarimas ir sukurta politinė aplinka, palanki tolesnei integracijai į Europą;

21.  pabrėžia, kad reikia tęsti centrinės ir vietos viešosios administracijos profesionalumo didinimo ir depolitizavimo veiklą, nes tai taip pat labai padėtų visapusiškai įgyvendinti asociacijos susitarimą; ragina Moldovos Respubliką decentralizacijos strategiją vykdyti įtraukiai; pažymi, kad siekiant kaimo vietovių plėtros – o tai būtina sąlyga norint sustabdyti kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimą – svarbu, jog veiksmingai veiktų vietos savivaldos institucijos ir būtų sukurta tinkama infrastruktūra;

22.  palankiai vertina politinį ryžtą vykdyti asociacijos susitarimo reikalavimus ir teigiamai vertina šalyje dedamas modernizacijos pastangas; tačiau žino, kad reikia toliau tvirtinti demokratines institucijas, ir ragina Moldovos Respublikos vyriausybę tęsti sunkų reikiamų priemonių įgyvendinimo darbą; mano, kad politinis stabilumas ir ilgalaikis susitarimas dėl reformų, ypač teisinės valstybės ir valstybės institucijų nepriklausomumo srityse, yra svarbiausi Moldovos europinių siekių įgyvendinimo veiksniai;

23.  tikisi, kad asociacijos susitarimo vykdymas ir IVLPE sukūrimas padės Moldovos ekonomikai tvariai vystytis ir sklandžiai integruotis į pasaulio rinkas, paskatins ją modernizuoti ir sudaryti geresnes darbo sąlygas; primygtinai ragina Komisiją teikti pagalbą ir rekomendacijas Moldovai, kaip veiksmingai per trumpą laiką įveikti adaptacijos problemas, be kita ko, bendradarbiaujant su profesinėmis sąjungomis ir vietos verslo bendruomene;

24.  dar kartą pabrėžia, kad reikia skaidrios verslo ir investicijų aplinkos ir atitinkamos reguliavimo reformos, taip pat reikia tęsti privatizacijos procesą, siekiant padidinti Moldovos Respublikos ekonomikos konkurencingumą, pritraukti tiesioginių užsienio investicijų ir užtikrinti priemonių, kurių imtasi struktūrinėms ekonominėms problemoms spręsti, tvarumą; pabrėžia, kad reikia plėsti žemės ūkio vertės grandines, nes tai būtina ekonominio ir socialinio vystymosi sąlyga;

25.  palankiai vertina Moldovos Respublikos ryžtą ir įsipareigojimą palaikyti glaudesnius ekonominius ryšius su ES imantis vykdyti nuodugnias, sudėtingas ir brangias ekonomines reformas; yra tvirtai įsitikinęs, kad IVLPE duos ilgalaikės naudos Moldovos Respublikos ekonomikai ir taip prisidės prie jos gyventojų gyvenimo kokybės gerėjimo;

26.  pabrėžia, kad IVLPE sėkmė priklausys nuo to, ar abi šalys sparčiai, visapusiškai ir veiksmingai įgyvendins susitarime nustatytus įsipareigojimus; turėdamas tai mintyje ragina ES teikti Moldovos Respublikai visą reikiamą finansinę ir techninę pagalbą, taip pat siekiant palengvinti Moldovos Respublikai tenkančią išlaidų naštą trumpuoju laikotarpiu;

27.  mano, kad parlamentinis tikrinimas yra viena pagrindinių demokratinės paramos ES politikai sąlygų; taigi ragina Komisiją laiku sudaryti Europos Parlamentui sąlygas reguliariai ir išsamiai stebėti IVLPE įgyvendinimą;

28.  pažymi, kad 2014 m. birželio 16 d. priimtas Tarybos sprendimas 2014/492/ES dėl asociacijos susitarimo pasirašymo ir laikino taikymo, o išsamus ir visapusiškas LPS pasirašytas 2014 m. birželio 27 d. ir laikinai taikomas nuo 2014 m. rugsėjo 1 d., remiantis bendra ES institucijų nuomone dėl išskirtinių aplinkybių ir skubaus poreikio remti šalį;

29.  griežtai smerkia tai, kad Rusija prekybą ir toliau naudoja kaip priemonę regionui destabilizuoti ir kad ji uždraudė iš Moldovos Respublikos importuoti tam tikrus produktus, pažeisdama savo įsipareigojimus PPO; ragina Rusijos Federaciją visapusiškai gerbti Moldovos Respublikos teritorinį vientisumą ir jos pasirinkimą intergruotis į Europą; visapusiškai remia Komisijos iniciatyvas, kuriomis siekiama pašalinti Rusijos embargo Moldovos produktams padarinius, įskaitant finansinės pagalbos teikimą ir autonominių prekybos lengvatų Moldovos Respublikai išplėtimą ir didinimą;

30.  palankiai vertina tai, kad 2014 m. liepos 1 d. pasirašytas susitarimas dėl Moldovos Respublikos dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“; mano, kad bendradarbiavimas pagal šią programą paskatins augimą, inovacijas ir konkurencingumą, padės kurti naujas darbo vietas ir atvers naujų galimybių; ragina užtikrinti didesnį Moldovos Respublikos dalyvavimą Sąjungos programose ir agentūrų veikloje ir vykdyti daugiau partnerystės projektų ir studentų mainų;

31.  atkreipia dėmesį į tai, kad neseniai persvarstyta energetikos strategija, ir ragina Moldovos Respublikos vyriausybę persvarstyti ir sustiprinti 2013–2015 m. nacionalinį efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planą, parengti patikimą ir veiksmingą atsinaujinančiųjų išteklių energijos planą, kad būtų įvairinami energijos šaltiniai, ir suderinti klimato kaitos politiką ir jos tikslus su šios srities ES politika ir tikslais;

32.  palankiai vertina tai, kad pradėjo veikti Jasai–Ungenio dujų jungtis; ragina Komisiją dėti daugiau pastangų Ungenio–Kišiniovo dujotiekio statybos srityje, be kita ko, sudaryti galimybes kitiems tarptautiniams partneriams teikti bendrą finansavimą ir padidinti finansinę paramą siekiant kuo anksčiau užbaigti projektą;

33.  ragina Kišiniovą ir Tiraspolį toliau konstruktyviai siekti veiksmingo Padniestrės klausimo sprendimo ir imtis konkrečių Padniestrės gyventojų gyvenimo gerinimo veiksmų; reiškia nusivylimą dėl to, kad vadinamoji „5+2“ derybų sistema iki šiol nepadėjo rasti sprendimo, ir ragina ES imtis aktyvesnio vaidmens, visų pirma, pasiekti, kad jai būtų suteiktas derybų partnerės statusas, taip pat ragina visas susijusias šalis naudoti visas turimas priemones, kad būtų padėtas konstruktyvaus dialogo pagrindas ir sudarytos galimybės greitai atnaujinti oficialias derybas; ragina vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir EIVT, labai glaudžiai bendradarbiaujant su kompetentingomis ESBO struktūromis, aktyviai ieškoti visapusiško sprendimo, pagal kurį būtų paisoma Moldovos Respublikos suverenumo ir teritorinio vientisumo ir stiprinamas pasitikėjimas; pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog Padniestrei, kaip neatsiejamai Moldovos Respublikos daliai, būtų taikomas asociacijos susitarimas ir ji patirtų jo poveikį; todėl ragina Moldovos valdžios institucijas užmegzti ryšius su Padniestrės gyventojais, verslo bendruomene ir pilietinės visuomenės organizacijomis; pabrėžia, kad bet koks sprendimas turėtų atitikti tarptautinės teisės principus ir turėtų būti visapusiškai jų paisoma;

34.  pabrėžia, kad šiuo klausimu svarbu gerinti žmonių tarpusavio ryšius visais lygmenimis siekiant sudaryti sąlygas tvariam dialogui ir toliau stiprinti pasitikėjimą, kad spartėtų taikos procesas ir konflikto šalys susitaikytų;

35.  pabrėžia, kad svarbu, jog Europos Parlamentas bendradarbiautų su Moldovos Respublikos parlamentu, nes tai vienas iš būdų stebėti asociacijos susitarimo ir asociacijos darbotvarkės įgyvendinimą;

36.  ragina Komisiją padidinti Moldovos Respublikos pilietinės visuomenės organizacijoms teikiamą pagalbą ir ekspertų paramą, kad jos galėtų atlikti vidinį reformų ir įsipareigojimų, kuriuos vyriausybė prisiėmė rengdama teisės aktus ir juos įgyvendindama, stebėjimą ir užtikrinti atskaitomybę už juos, taip pat padėti pilietinei visuomenei sustiprinti savo organizacinį ir atstovavimo pajėgumą, gerinti kovos su diskriminacija ir kovos su korupciją stebėtojos vaidmenį ir pilietinio dalyvavimo ir savanorystės kultūros skatintojos vaidmenį bendrai;

37.  yra susirūpinęs dėl Rusijos veiksmų, kuriais siekiama pakenkti ES asociacijos su rytinėmis kaimynėmis procesui; be to, pakartoja savo įsitikinimą, kad ES rytinių partnerių asociacijos procesas nekelia grėsmės Rusijos politiniams ir ekonominiams interesams, ir apgailestauja, kad Rusijos vadovai to nesupranta; pabrėžia, jog reikia tinkamai reaguoti į Rusijos susirūpinimą dėl asociacijos proceso ir jį suprasti, kad sumažėtų nerimas dėl naujų geopolitinių skiriamųjų linijų Europos žemyne; pabrėžia, kad kiekviena šalis turi teisę rinktis savo politinį kelią, o ES, bendraudama su Rytų partnerėmis, siekia skleisti gerovę ir didinti politinį stabilumą ir kad tai galiausiai bus naudinga visam regionui;

38.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir Moldovos Respublikos Vyriausybei bei Parlamentui.

(1) OL C 51 E, 2013 2 22, p. 108.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2014)0050.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0229.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0457.


ES ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimas ***
PDF 205kWORD 50k
2014 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE))
P8_TA(2014)0050A8-0020/2014

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (09828/2014),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo projektą (17903/2013),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 217 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą, 218 straipsnio 7 dalį ir 218 straipsnio 8 dalies antrą pastraipą (C8-0130/2014),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 15 d. rezoliuciją su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. lapkričio 13 d. ne teisėkūros rezoliuciją(2) dėl sprendimo projekto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir to paties straipsnio 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją ir Tarptautinės prekybos komiteto nuomonę (A8-0020/2014),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Moldovos Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

(1) OL C 51 E, 2013 2 22, p. 108.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2014)0049.


Taikos procesas Šiaurės Airijoje
PDF 214kWORD 57k
2014 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Šiaurės Airijos taikos proceso (2014/2906(RSP))
P8_TA(2014)0051B8-0218/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Didžiojo penktadienio susitarimą, dar žinomą kaip Belfasto susitarimas, kuris buvo pasiektas daugiašalių derybų metu ir pasirašytas 1998 m. balandžio 10 d.,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. pasirašytą Vestono parko susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 11‒13 d. Šv. Endriu miestelyje (Faifas, Škotija) vykusių daugiašalių derybų tarp abiejų vyriausybių ir visų didžiausių Š. Airijos partijų metu pasiektą susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. pasiektą Hilsboro susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1232/2010 dėl Europos Sąjungos finansinės paramos Tarptautiniam Airijos fondui (2007–2010 m.)(1);

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi būtina nutraukti visus smurtinius konfliktus Europos Sąjungoje;

B.  kadangi politinių partijų ir JK bei Airijos vyriausybių derybos davė rezultatų: 1998 m. buvo pasirašytas Didžiojo penktadienio susitarimas (Belfasto susitarimas), kuriuo buvo numatyta užtikrinti decentralizuotą valdymą, kuriame dalyvautų galiomis besidalijančios institucijos: Asamblėja ir Vykdomoji administracija, Šiaurės ir Pietų ministrų taryba, Šiaurės ir Pietų tarpparlamentinė asociacija, Šiaurės ir Pietų patariamasis forumas, D. Britanijos ir Airijos tarpvyriausybinė konferencija, D. Britanijos ir Airijos taryba bei D. Britanijos ir Airijos tarpparlamentinė institucija;

C.  kadangi Europos Sąjunga kartu su tokiais tarptautiniais partneriais kaip Jungtinės Valstijos, Kanada, Naujoji Zelandija ir Australija suvaidino svarbų vaidmenį paremdamos taikos proceso įgyvendinimą, inter alia, pasinaudodamos Tarptautiniu Airijos fondu;

D.  kadangi iki šiol pasiekta pažanga yra įspūdingas ir puikus konfliktų sprendimo pavyzdys, paremtas partneryste, pritarimu bei vienodo požiūrio, elgesio ir abipusės pagarbos principais, kuris padarė teigiamą poveikį politiniams santykiams ne tik Šiaurės Airijoje, bet ir už jos ribų;

E.  kadangi politinės institucijos, įsteigtos remiantis Didžiojo penktadienio susitarimu, ilgą laiką veikė sėkmingai;

F.  kadangi naujoje politinėje situacijoje buvo pasiekta didelė ekonominė pažanga, sumažintas nedarbo lygis, pritrauktos vidaus investicijos, o Šiaurės Airijoje surengta nemažai tarptautinių konferencijų, sporto ir kultūrinių renginių;

G.  kadangi socialinio ir ekonominio išsivystymo požiūriu išlieka didelių regioninių skirtumų;

H.  kadangi taikos procesui būtinos nuolatinės pastangos ir kadangi pastaraisiais metais kilo keletas politinių krizių, įskaitant procesui nepritariančių grupių grasinimus, todėl taikos procesas šiuo metu yra užblokuotas, nors Šiaurės Airijos Asamblėja ir Vykdomoji administracija vis dar veikia;

I.  kadangi 2013 m. gruodžio mėn. nutrūko visų šalių derybos, kurioms vadovavo buvęs JAV diplomatas ir pasiuntinys Šiaurės Airijai Richardas Haassas ir kurios buvo skirtos spręsti daugiausiai nesantaikos keliančius klausimus, tokius kaip vėliavų ir simbolių naudojimas, protestai ir paradai;

J.  kadangi derybos buvo vėl pradėtos, o jomis siekiama išspręsti likusius klausimus;

K.  kadangi ES programa PEACE yra skirta stiprinti procesą, kuriuo siekiama taikios ir stabilios visuomenės, ir skatinti susitaikymą, remiant veiklą ir projektus, kuriais padedama sutaikinti bendruomenes ir prisidėti prie bendros visuomenės kiekvienam kūrimo;

1.  išreiškia susirūpinimą dėl to, kad įgyvendinant taikos procesą yra pasiekta aklavietė, ir ragina visas procese dalyvaujančias šalis konstruktyviai dirbti siekiant ilgalaikio konflikto sprendimo bei visapusiško Didžiojo penktadienio susitarimo įgyvendinimo ir iš to sekančių susitarimų, užtikrinančių ilgalaikę taiką;

2.  pritaria iniciatyvai surengti visų šalių derybas, skirtas išeiti iš dabartinės aklavietės, ir pabrėžia, kad yra būtina pasiekti susitarimą likusiais klausimais, siekiant paremti Šiaurės Airijos demokratinių institucijų funkcionavimą ir stabilumą; ragina visas šalis geranoriškai dalyvauti šiose diskusijose, siekiant išspręsti visus likusius klausimus;

3.  džiaugiasi dėl prezidento Barako Obamos valstybės sekretoriaus John'o Kerry sprendimo senatorių Gary Hart paskirti savo asmeniniu pasiuntiniu.

4.  yra susirūpinęs dėl to, kad ir toliau ekstremistinių grupių vykdoma prievarta bei nusikalstama ir antivisuomeniška veikla kenkia taikos procesui; pabrėžia poreikį kovoti su tokia nusikalstama veikla sprendžiant tokias ekonomines problemas kaip nedarbas ir mažos pajamos bei žemi gyvenimo standartai; pabrėžia, kad besitęsianti prievarta ir bauginimai turi būti įveikti pasinaudojant aktyviu atitinkamų bendruomenių dalyvavimu ir visų susijusių agentūrų parama;

5.  todėl pabrėžia, kad yra būtina nedelsiant skatinti sutaikinimą ir pagerinti bendruomenių tarpusavio santykius, taip pat paskatinti ekonominę ir socialinę plėtrą, kas yra būtina norint sustiprinti taikos procesą; šiuo klausimu atkreipia dėmesį į ES regioninės plėtros fondą, ypač į 150 mln. EUR, skirtus programai PEACE, kuri yra skirta šiems prioritetiniams klausimams Šiaurės Airijoje ir Airijos pasienio regione spręsti, suteikiant naudos tiek šiauriniams, tiek ir pietiniams regionams;

6.  tikisi, kad Europos Komisijos Šiaurės Airijos darbo grupė ir toliau atliks svarbų padedantį vaidmenį;

7.  pabrėžia, kad Parlamentas yra pasirengęs pasiūlyti bet kokią paramą, kuri, susijusių šalių nuomone, būtų naudinga taikos procesui; ragina pirmąjį ministrą ir pirmojo ministro pavaduotoją sėkmingai užbaigus visų šalių diskusijas kreiptis į Parlamentą;

8.  paveda Pirmininką perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Šiaurės Airijos vykdomajai administracijai ir JK bei Airijos vyriausybėms.

(1) OL L 346, 2010 12 30, p. 1.


Turkų veiksmai, dėl kurių kyla įtampa Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje
PDF 217kWORD 58k
2014 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Turkijos veiksmų, dėl kurių kyla įtampa Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje (2014/2921(RSP))
P8_TA(2014)0052RC-B8-0211/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl 2013 m. Turkijos pažangos ataskaitos(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Bendrųjų reikalų tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 7 d. Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovo spaudai pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 8 d. paskelbtą 2014 m. Turkijos pažangos ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 24 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi 2014 m. spalio 3 d. Turkija per navigacinių įspėjimų sistemą NAVTEX paskelbė pranešimą, kuriame nustatė, kad didelė Kipro Respublikos išskirtinės ekonominės zonos pietinės dalies teritorija rezervuojama seisminiams tyrimams atlikti; šiuos tyrimus nuo 2014 m. spalio 20 d. iki gruodžio 30 d. vykdys Turkijos laivas „Barbaros“; kadangi šie seisminiai tyrimai turėtų būti atliekami teritorijose, kurias Kipro Respublikos vyriausybė paskyrė Italijos bendrovei „Eni“ ir Korėjos dujų bendrovei, kad jos galėtų žvalgyti galimus angliavandenilių telkinius jūros dugne;

B.  kadangi, nepaisant pakartotinių ES raginimų, įskaitant Komisijos pateiktoje 2014 m. Turkijos pažangos ataskaitoje pateiktus raginimus, Turkija ir toliau ginčija Kipro Respublikos teisę egzistuoti ir Kipro Respublikos Kipro išskirtinėje ekonominėje zonoje vykdomo gamtos išteklių žvalgymo ir jų naudojimo teisėtumą ir trukdo Europos bendrovei vykdyti veiklą; kadangi Turkijos pretenzijos ir veiksmai neturi teisinio pagrindo ir tiesiogiai prieštarauja tarptautinei teisei, įskaitant Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją (UNCLOS);

C.  kadangi UNCLOS sukuriama išsami teisinė sistema, kuria nustatomas teisinis režimas ir tvarka bei taisyklės, pagal kurias reglamentuojamas bet koks vandenynų ir jų išteklių naudojimas; kadangi ES ratifikavo UNCLOS, kuri dabar yra neatsiejama acquis communautaire dalis;

D.  kadangi ES dažnai kartoja, kad Turkija turi tvirtai įsipareigoti palaikyti gerus santykius su kaimynėmis ir taikiai spręsti ginčus laikydamasi Jungtinių Tautų Chartijos;

E.  kadangi Turkijos veiksmai Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje vykdomi praėjus visai nedaug laiko po Espen Barth Eide paskyrimo nauju Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus specialiuoju patarėju, ir jie turi neigiamo poveikio deryboms, kuriomis siekiama rasti visapusišką Kipro problemos sprendimą;

1.  primygtinai ragina Turkiją laikytis santūriai ir veikti vadovaujantis tarptautine teise; apgailestauja, kad padaugėjo prieš Kipro Respubliką nukreiptų Turkijos grasinimų ir vienašališkų veiksmų, susijusių su išskirtine ekonomine zona; primena, kad Kipro Respublikos išskirtinė ekonominė zona yra teisėta; ragina Turkiją gerbti ir visapusiškai įgyvendinti 2005 m. rugsėjo 21 d. paskelbtą Europos bendrijos ir jos valstybių narių deklaraciją, įskaitant jos nuostatą, kad visų valstybių narių pripažinimas yra būtina stojimo proceso dalis;

2.  pabrėžia, kad Kipro Respublika turi visapusišką ir suverenią teisę žvalgyti gamtinius išteklius savo išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kad Turkijos vykdomi jūrų tyrimai turi būti laikomi neteisėtais ir provokuojančiais; reikalauja, kad Turkijos laivai, plaukiojantys Kipro išskirtinėje ekonominėje zonoje ir šalia jos esančiuose vandenyse, būtų nedelsiant atitraukti;

3.  pabrėžia, kad Turkijos veiksmai yra suverenių Kipro Respublikos teisių ir tarptautinės teisės, įskaitant UNCLOS, pažeidimas; pakartotinai ragina Turkijos vyriausybę daugiau neatidėliojant pasirašyti ir ratifikuoti UNCLOS, kuri yra acquis communautaire dalis;

4.  primygtinai ragina Turkiją nedelsiant atšaukti savo NAVTEX pranešimą ir susilaikyti nuo bet kokių Kipro Respublikos suverenių teisių pažeidimų;

5.  ragina Turkiją gerbti ES valstybių narių suverenias teises, susijusias su jų teritoriniais vandenimis; dar kartą patvirtina, kad valstybių narių suverenios teisės apima teisę sudaryti dvišalius susitarimus ir teisę žvalgyti ir naudoti savo gamtos išteklius vadovaujantis UNCLOS;

6.  pritaria JT požiūriui, kad rastos dujos būtų naudingos abiem Kipro bendruomenėms, jeigu būtų rastas ilgalaikis, politinis sprendimas, kaip užbaigti konfliktą; mano, kad jei regione aptikti dideli angliavandenilių ištekliai bus tinkamai valdomi, tai galėtų pagerinti abiejų bendruomenių Kipre ekonominius, politinius ir socialinius santykius;

7.  mano, kad aptikti dideli angliavandenilių ištekliai turėtų padėti visame regione kurti gerovę, turtą bei užtikrinti taikų ir geresnį gyvenimą visiems gyventojams, remiantis tarptautine teise;

8.  remia Kipro Respublikos teisę teikti oficialius skundus dėl jos suverenių teisių į teritoriją ar vandenis pažeidimo Jungtinėms Tautoms ir Tarptautinei jūrų organizacijai;

9.  pakartoja, kad labai svarbu normalizuoti Turkijos ir visų ES valstybių narių santykius, ir mano, kad tęsiami ir (arba) kartojami tokie veiksmai gali neigiamai paveikti Turkijos santykius su ES, įskaitant stojimo procesą;

10.  pabrėžia, kad svarbu nutraukti provokacinius veiksmus Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir susilaikyti nuo grasinimų Kipro Respublikai; pažymi, kad šie veiksmai ir grasinimai trukdo tęsti derybas dėl visapusiško Kipro problemos sprendimo; ragina užtikrinti stabilumą šiame labai pažeidžiamame regione, atsižvelgiant į klausimus, kuriuos reikės spręsti ateityje;

11.  prašo Europos išorės veiksmų tarnybos ir Komisijos atidžiai stebėti Turkijos veiklą Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir informuoti apie tai Parlamentą;

12.  pareiškia, jog ir toliau pasisako už derybas dėl susijungimo vadovaujant JT ir jas remia, kad būtų visapusiškai išspręsta Kipro problema; remia JT generalinio sekretoriaus specialiojo patarėjo Kipro klausimais Espeno Bartho Eide'o pastangas sudaryti sąlygas, kurios būtinos įtampos sušvelninimui ir derybų atnaujinimui;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Turkijos Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0235.


Humanitarinė padėtis Pietų Sudane
PDF 242kWORD 86k
2014 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės padėties Pietų Sudane (2014/2922(RSP))
P8_TA(2014)0053RC-B8-0213/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Pietų Sudano, ypač į 2014 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl padėties Pietų Sudane(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton 2014 m. sausio 23 d. ir 2014 m. gegužės 10 d. pareiškimus dėl padėties Pietų Sudane,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės atstovo spaudai 2014 m. rugpjūčio 28 d. ir 2014 m. spalio 31 d. pareiškimus dėl padėties Pietų Sudane,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 10 d. Tarybos sprendimą 2014/449/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane(2),

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2155(2014),

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro tarpinę ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties Pietų Sudane, kuri Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos 27-osios sesijos tikslu buvo išplatinta ekspertų diskusijai,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. liepos 10 d. deklaraciją dėl Pietų Sudano,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. sausio 20 d. ir 2014 m. kovo 17 d. išvadas dėl Pietų Sudano,

–  atsižvelgdamas į Komisijos narės, atsakingos už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą, Kristalinos Georgievos 2014 m. rugsėjo 25 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus Ban Ki-moono 2014 m. spalio 30 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Tarpvyriausybinės vystymo institucijos (IGAD) 2014 m. spalio 20 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 7 d. 28-ojo neeilinio aukščiausiojo lygio IGAD valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimo metu priimtą rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į Sudanui ir Pietų Sudanui skirtą veiksmų planą, kuris pateiktas Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos 2012 m. balandžio 24 d. komunikate ir kuriam visapusiškai pritaria ES,

–  atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos tyrimų, susijusių su Pietų Sudanu, komisijos tarpinę ataskaitą, kuri 2014 m. birželio 26–27 d. buvo pristatyta Malabe (Pusiaujo Gvinėja),

–  atsižvelgdamas į peržiūrėtą Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi politinis konfliktas prasidėjo šalies prezidentui Salvai Kiirui apkaltinus savo atleistąjį viceprezidentą Rieką Macharą prieš prezidentą nukreipto valstybės perversmo rengimu; kadangi Riek Machar neigė, kad mėgino surengti tokį valstybės perversmą;

B.  kadangi, JT skaičiavimais, per mėnesius trukusias kovas žuvo daugiau nei 10 000 žmonių ir kadangi buvo plačiai informuojama apie karo nusikaltimams prilygstantį ypatingą žiaurumą ir etninį smurtą;

C.  kadangi Pietų Sudanas yra jauniausia ir pažeidžiamiausia valstybė pasaulyje ir užima antrą vietą Komisijos humanitarinėje Galutinėje bendrojo pažeidžiamumo ir krizių vertinimo rodyklėje;

D.  kadangi konflikto Pietų Sudane šalys 2014 m. sausio 7 d. pradėjo derybas Adis Abeboje, remiant IGAD;

E.  kadangi 2014 m. sausio 23 d. pasirašytos ir 2014 m. gegužės 9 d. dar kartą patvirtintos paliaubos toliau pažeidinėjamos, tačiau neįgyvendinamos jokios baudžiamosios priemonės;

F.  kadangi per taikos derybas padaryta nedidelė pažanga, kad būtų rastas ilgalaikis sprendimas, ir kadangi JT humanitarinės pagalbos koordinatorius pažymėjo, kad galimybės užtikrinti tvarią taiką politiniu ir bendruomenių lygmeniu nėra didelės;

G.  tačiau, kadangi 2014 m. lapkričio 7 d. Pietų Sudano vyriausybė ir ginkluota opozicinė Sudano liaudies išlaisvinimo judėjimo/armijos grupuotė pasirašė susitarimą, kuriuo jos pakartotinai įsipareigojo nutraukti karo veiksmus, o šio susitarimo nesilaikant būtų taikomos IGAD regiono sankcijos;

H.  kadangi pasibaigus lietingajam metų laikui vėl atsinaujino prezidento S. Kiiro pajėgų ir Riekui Macharui ištikimų sukilėlių kovos ir, jei nebus rastas politinis sprendimas, jos greičiausiai suintensyvės;

I.  kadangi JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 2155(2014) reiškiamas didžiulis susirūpinimas dėl didelio masto žmonių perkėlimo ir gilėjančios humanitarinės krizės; kadangi esama pavojaus, kad ši humanitarinė krizė neigiamai paveiks visą regioną teritorijoje, kuri paprastai ir taip nėra stabili – tai rodo jau įvykę Sudano sukilėlių grupuočių ir Ugandos būrių susirėmimai; kadangi ši nestabilumo problema gali būti išspręsta tik atkreipus dėmesį į esmines priežastis, įskaitant ypač didelį skurdą, klimato kaitą, ES ir tarptautinius geostrateginius interesus ir intervencijas, neteisingą turto paskirstymą ir išteklių eikvojimą;

J.  kadangi didžioji dalis gyventojų gyvena skurde, kuris plačiai paplitęs, nors šalis turtinga naftos ir gamtos išteklių, o naftos eksportas sudaro daugiau kaip 70 proc. BVP ir maždaug 90 proc. valdžios sektoriaus pajamų; kadangi iš naftos pramonės gaunamos pajamos paskatino smurtinius konfliktus;

K.  kadangi, kaip pabrėžė JT generalinio sekretoriaus specialioji įgaliotinė seksualinio smurto konflikto metu klausimais Zainab Bangura, konfliktas paskatino pasibaisėtiną seksualinį smurtą, kurio mastas kelia susirūpinimą; kadangi toliau platinami nepatvirtinti pranešimai apie vaikų karių verbavimą Pietų Sudane ir kadangi vaikai sudaro pusę Pietų Sudano gyventojų;

L.  kadangi JT Pietų Sudane paskelbė 3 laipsnio nepaprastąją padėtį – tai aukščiausio laipsnio humanitarinė krizė;

M.  kadangi nuo metų pradžios humanitarinė pagalba Pietų Sudane pasiekė 3,5 mln. gyventojų; kadangi vietos prisitaikymo mechanizmų ir tarptautinės humanitarinės pagalbos derinys padėjo išvengti bado; kadangi, nežiūrint į tai, atsinaujinus kovoms šalies apsirūpinimo maistu perspektyvos būtų niūrios, ypač Bore ir Bentiu, kur, kaip manoma, su krize ir ekstremalaus laipsnio maisto stygiumi toliau susidurs 2,5 mln. žmonių; kadangi moterys ypač pažeidžiamos dėl maisto stygiaus, nes jos vadovauja 57 proc. namų ūkių, esančių saugomose vietovėse; kadangi pagrindinės pagalbos agentūros, įskaitant „Oxfam“, CARE ir „Cafod“, įspėjo, kad, atsinaujinus kovoms, pačioje kitų metų pradžioje kai kuriose Pietų Sudano dalyse kiltų badas;

N.  kadangi apytiksliai 3,8 mln. Pietų Sudano gyventojų reikalinga humanitarinė pagalba, 1,4 mln. asmenų yra perkelti šalies viduje ir per 470 000 žmonių ieško prieglobsčio kaimyninėse šalyse;

O.  kadangi būtiniausi humanitariniai poreikiai yra maistas, švarus vanduo, sveikatos priežiūra, prieglobstis, sanitarija, higiena, atsakomosios priemonės kilus epidemijai (pvz., choleros, maliarijos, vidurių leišmaniozės ir hepatito) ir apsauga; kadangi išgyvenusioms seksualinio smurto aukoms būtina didesnė psichologinė ir socialinė parama;

P.  kadangi karo veiksmai ir smurtas, taip pat keliantys grėsmę pagalbos darbuotojams ir ištekliams, toliau trukdo pasiekti žmones, kuriems būtina pagalba; kadangi apie 80 proc. visų sveikatos priežiūros ir pagrindinių paslaugų teikia nevyriausybinės organizacijos;

Q.  kadangi Pietų Sudano darbo ministras 2014 m. rugsėjį pasakė, kad visi užsienio darbuotojai turės išvykti iki spalio vidurio; vėliau jis atsiėmė šį pareiškimą;

R.  kadangi iki 2014 m. gruodžio atidėtas akto dėl NVO, kuriuo siekiama apriboti NVO ir pilietinės visuomenės darbo Pietų Sudane erdvę, priėmimas; kadangi akto dėl NVO projekto įgyvendinimas šiuo kritiniu metu, kai tarptautinė bendruomenė stengiasi užkirsti kelią bado protrūkiui, turėtų didelių pasekmių pagalbos operacijoms;

S.  kadangi dėl daugybės užsitęsusių pasaulinių krizių išeikvoti beveik visi tarptautiniai humanitariniai ištekliai; kadangi tarptautinė bendruomenė nei finansiniu, nei operatyviniu požiūriu nepajėgs toliau reaguoti į ilgalaikes krizes;

T.  kadangi ES, reaguodama į humanitarinę krizę Pietų Sudane, skyrė daugiau nei trečdalį (38 proc.) viso tarptautinio įnašo: 2014 m. vien Komisija savo humanitarinės pagalbos biudžetą, skirtą šiai krizei spręsti, padidino iki daugiau nei 130 mln. EUR;

U.  kadangi Afrikos Sąjunga paskyrė tyrimų komisiją su žmogaus teisėmis susijusiems žiaurumams, apie kuriuos plačiai pranešama, tirti;

V.  kadangi 2014 m. liepos 10 d. ES paskelbė apie pirmąjį tikslinių priemonių, nukreiptų prieš asmenis, kurie trukdo įgyvendinti taikos procesą, pažeidžia paliaubų susitarimą ir stipriai pažeidinėja žmogaus teises, etapą; kadangi Pietų Sudanui liko galioti ES ginklų embargas;

W.  kadangi turėtų būti rastas demokratiškas politinis dabartinio konflikto sprendimas, kuriuo remdamosi demokratiškos institucijos galėtų kurti naują valstybę, atsiradusią po referendumo dėl nepriklausomybės; kadangi norint užtikrinti tvarią taiką, kurti valstybę po konflikto ir stengtis įveikti nestabilumą būtina ilgalaikė perspektyva ir tvirtas, nuspėjamas ir stabilus tarptautinės bendruomenės dalyvavimas;

1.  griežtai smerkia pavojingą žmogaus sukeltą katastrofą Pietų Sudane, kuri prieštarauja šalies išsilaisvinimo judėjimo vertybėms ir tikslui;

2.  tvirtai smerkia atsinaujinusį smurtą ir praeityje ne kartą įvykdytus susitarimo nutraukti karo veiksmus pažeidimus, dėl kurių žuvo, buvo sužeista ir nukentėjo civilių gyventojų ir Pietų Sudane – šalyje, kuri ir taip trapi bei nestabili – buvo perkelta šimtai tūkstančių žmonių; apgailestauja dėl silpno vadovavimo ginkluotosioms pajėgoms ir menkos jų kontrolės: dėl to dar didesnė tolesnio kovotojų pajėgų susiskaidymo tikimybė ir tai gali nuvesti į dar didesnį smurtą ir taikos susitarimų nesilaikymą;

3.  ragina tarptautinę bendruomenę gerbti savo finansavimo įsipareigojimus Pietų Sudanui ir regionui, taip pat mobilizuoti išteklius siekiant nedelsiant reaguoti į blogėjančią humanitarinę padėtį Pietų Sudane; atsižvelgdamas į tai palankiai vertina ES indėlį siekiant įveikti humanitarinę krizę Pietų Sudane ir prašo valstybių narių rasti sprendimą dėl to, kaip finansuoti kovą su krizėmis, kurių vis daugėja, laikantis savo tarptautinių įsipareigojimų;

4.  ragina ES pakeisti vystymosi pagalbos programas siekiant patenkinti svarbiausius Pietų Sudano gyventojų poreikius ir remti perėjimą prie taikos ir stabilumo; todėl palankiai vertina tai, kad buvo laikinai nutrauktas paramos vystymuisi, kaip paramos Pietų Sudano biudžetui, teikimas, išskyrus veiksmus, kuriais teikiama tiesioginė parama gyventojams arba tiesioginė parama demokratiniams pokyčiams ir humanitarinė pagalba, ir ragina, kad pagalba būtų teikiama per NVO bei tarptautines organizacijas;

5.  pakartoja, kad, siekiant ilgalaikio taikaus sambūvio ir vystymosi, būtina nuosekli institucinė reforma, pagal kurią būtų nustatytas toks šalies valdymo procesas, kuris užtikrintų teisinės valstybės principų laikymąsi; pabrėžia, kad pereinamasis laikotarpis pasibaigus konfliktui greičiausiai užtruks kelerius metus ir bus reikalingas tvarus ir ilgalaikis tarptautinės bendruomenės įsipareigojimas;

6.  smerkia tai, kad blogėja humanitarinės bendruomenės ir visų konflikto šalių santykiai, įskaitant neteisėtą pagalbos apmokestinimą ir nebaudžiamą pagalbos darbuotojų puldinėjimą ir net žudymą; pažymi, kad dalis užsienio pagalbos agentūrų jau pasitraukė iš Pietų Sudano ir kad tos, kurios liko, sunkiai pajėgia patenkinti perkeltųjų civilių poreikius;

7.  primygtinai reikalauja, kad humanitarinė pagalba ir pagalba maisto srityje būtų teikiama labiausiai pažeidžiamiems asmenims ir tik atsižvelgiant į poreikius, primena visoms konflikto Pietų Sudane šalims jų pareigą pripažinti ir gerbti humanitarinių darbuotojų neutralumą, nepriklausomumą ir nešališkumą, sudaryti palankesnes sąlygas žmonėms, kuriems to reikia, teikti gyvybės gelbėjimo pagalbą, neatsižvelgiant į politinę priklausomybę ar etninę kilmę, ir nedelsiant nutraukti bet kokius pagalbą teikiančių darbuotojų puldinėjimo, humanitarinės pagalbos rekvizicijos ir nukreipimo kitiems asmenims veiksmus; taip pat reikalauja, kad aktas dėl NVO būtų atsiimtas arba atmestas;

8.  primygtinai reikalauja, kad humanitarinė pagalba, ypač teikiama kaip pagrindinės paslaugos ar pagalba maisto srityje, nebūtų nukreipiama ginkluotoms grupuotėms;

9.  yra labai susirūpinęs dėl apsirūpinimo maistu saugumo Pietų Sudane padėties, kurią lėmė konfliktas, kuri pablogėjo dėl besikartojančių gaivalinių nelaimių ir kuri, kaip manoma, dar labiau pablogės, jeigu kovos atsinaujins;

10.  primygtinai teigia, kad pasiekus taikos susitarimą žmonės galėtų grįžti į apleistus ūkius, vėl pradėti prekiauti turgavietėse ir atstatyti savo namus;

11.  griežtai smerkia visų konflikto šalių vykdomas neteismines egzekucijas ir masines žudynes, tyčinius išpuolius prieš civilius gyventojus, žmogaus teisių pažeidimus (įskaitant pažeidimus, dėl kurių nukenčia pabėgėliai ir perkeltieji asmenys, moterys, pažeidžiamoms grupėms priklausantys asmenys ir žurnalistai), savavališkus suėmimus ir įkalinimą, priverstinius dingimus, netinkamą elgesį ir kankinimą; laikosi nuomonės, jog prezidentas S. Kiir ir R. Machar turėtų padaryti viską, kas įmanoma, kad neleistų savo kontroliuojamiems kareiviams tęsti tokios prievartos prieš žmones;

12.  primygtinai ragina Komisiją, valstybes nares ir Pietų Sudano valdžios institucijas bendradarbiauti su bendruomenėmis ir moterų organizacijomis siekiant užtikrinti ir skatinti mergaičių ir moterų galimybes kokybiškai mokytis, naudotis lytinėmis ir reprodukcinėmis teisėmis bei sveikatos priežiūros paslaugomis, taip pat suteikti joms galimybę naudotis kontracepcijos priemonėmis, atlikti ŽIV/AIDS testus ir naudotis gydymo paslaugomis;

13.  apgailestauja, kad dėl konflikto nutrauktas daugelio pagrindinių paslaugų teikimas ir šimtai tūkstančių vaikų neina į mokyklą; yra susirūpinęs, kad vaikai ir toliau patiria daugiausia smurto, kenčia psichologinę įtampą ir negali gauti paslaugų, įskaitant švietimą; ragina konflikto šalis neverbuoti vaikų į karines pajėgas, jais nesinaudoti ir kitaip nepažeisti jų teisių;

14.  yra labai sunerimęs dėl konflikto etninio aspekto; pabrėžia, kad valdžios siekimas smurtu arba šalį padalijant į etnines grupes prieštarauja demokratinės teisinės valstybės principui;

15.  ragina, kad, visų pirma, Afrikos Sąjungos tyrimų komisija atliktų patikimą, skaidrų ir išsamų visų kaltinimų bet kurios konflikto šalies padarytais sunkiais nusikaltimais tyrimą, kuris atitiktų tarptautinius standartus; siekiant skatinti susitaikymą ir atskaitomybę ragina sukurti pereinamojo laikotarpio teisingumo mechanizmus, jiems teikiant visą reikiamą tarptautinę paramą; ragina Pietų Sudano vyriausybę kuo greičiau prisijungti prie Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto;

16.  palankiai vertina JT misijos Pietų Sudane (UNMISS) žmogaus teisių tyrimų, kurie vykdomi padedant JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurui, pajėgumų stiprinimą;

17.  atsižvelgdamas į tai, ragina įsteigti specialų teismą, kuriame dalyvautų tarptautiniai veikėjai ir kuris patrauktų atsakomybėn vadovus, atsakingus už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, įvykdytus abiejų konflikto šalių, kaip pasiūlė JT generalinis sekretorius Ban Ki-moon ir kaip rekomenduojama UNMISS žmogaus teisių ataskaitoje;

18.  primena, kad humanitarinė pagalba yra itin svarbi, tačiau negali išspręsti politinių problemų ir kad pagrindinė atsakomybė apsaugant civilius gyventojus tenka vyriausybei; todėl ragina šalies turtus padaryti tiesiogiai prieinamus siekiant didinti Pietų Sudano gyventojų gerovę; ragina visas šalis gerbti susitarimą ir konstruktyviai, vedant dialogą ir bendradarbiaujant, dalyvauti Adis Abebos taikos derybose siekiant visapusiškai įgyvendinti paliaubų susitarimą ir skubiai atnaujinti derybas, kad būtų sudaryta pereinamojo laikotarpio nacionalinės vienybės vyriausybė – tai vienintelis ilgalaikis sprendimas – ir kad būtų pasiektas nacionalinis susitaikymas visų Pietų Sudano gyventojų labui;

19.  apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių IGAD pastangų tarpininkauti taikos derybose siekiant sukurti pereinamojo laikotarpio nacionalinės vienybės vyriausybę, didelės pažangos nepadaryta;

20.  nepaisant to, pritaria 2014 m. lakpričio 7 d. susitarimui ir ragina jį nedelsiant ir visapusiškai įgyvendinti; vis dėlto toliau pritaria tam, kad IGAD tęstų tarpininkavimą ir stengtųsi sudaryti sąlygas visa apimančiam politiniam dialogui, ir ragina ES toliau teikti materialinę ir finansinę pagalbą IGAD bei skirti darbuotojus, kurie užtikrintų paliaubų stebėsenos ir tikrinimo mechanizmo veikimą;

21.  pabrėžia, kad tinkamų institucijų ir teisinės bazės kūrimas siekiant valdyti naftos išteklius etniniu pagrindu susiskaidžiusioje federacijoje yra taikaus vystymosi pagrindas; ragina ES visų pirma remti ilgalaikę Pietų Sudano vystymosi strategiją, pagal kurią būtų galima sukurti tvirtą gero valdymo sistemą, užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę (visų pirma kalbant apie Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvos įgyvendinimą) ir vystyti infrastruktūrą, švietimo, sveikatos ir socialinės paramos programas, kurioms būtų naudojamos pajamos, gautos iš naftos ir paramos vystymuisi;

22.  ragina Pietų Sudano valdžios institucijas užtikrinti, kad iš naftos gautos pajamos duotų naudos visiems žmonėms; ragina derybų šalis į taikos susitarimą įtraukti skaidrumo ir visuomenės kontrolės naftos gavybos sektoriuje klausimą, kad būtų galima už šiuos išteklius gautas pajamas panaudoti tvariam šalies vystymuisi ir jos gyventojų pragyvenimo lygio kėlimui;

23.  apgailestauja, kad ES nustatytos tikslinės sankcijos yra neveiksmingos, ir ragina, kad jas nustatytų IGAD, Afrikos Sąjungą iri pasaulio bendruomenė; pritaria, kad Pietų Sudanui toliau būtų taikomas ginklų embargas ir ragina JT nustatyti ginklų embargą Pietų Sudanui ir visam regionui;

24.  remia pilietinės visuomenės dalyvavimą taikos derybose ir mano, kad jos dalyvavimas yra itin svarbus;

25.  perspėja apie konflikto šalutinį ir stabilumui kenkiantį poveikį ir taip nestabiliame regione, visų pirma dėl to, kad kaimyninėse šalyse padaugėjo pabėgėlių; todėl ragina visas Pietų Sudano kaimynines šalis ir regiono veikėjus glaudžiai bendradarbiauti siekiant pagerinti saugumo padėtį šalyje ir regione ir rasti taikų ir ilgalaikį politinį sprendimą, kaip įveikti šią krizę; pabrėžia, kad ypač bendradarbiavimas su Sudanu parodytų, jog ryšiai pagerėjo;

26.  ragina įsteigti kontaktinę grupę, kurios veikloje dalyvautų pagrindiniai Pietų Sudano veikėjai ir kuri padėtų sustiprinti IGAD darbą ir užtikrintų tarptautinę sanglaudą;

27.  palankiai vertina ES specialiojo įgaliotinio Afrikos Kyšulyje Alexanderio Rondoso darbą; rekomenduoja, kad visos jo pastangos būtų nukreiptos į ilgalaikio sprendimo paiešką;

28.  ragina Pietų Sudano vyriausybę ratifikuoti Kotonu partnerystės susitarimą tarp ES ir Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių (AKR);

29.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Pietų Sudano vyriausybei, Pietų Sudano žmogaus teisių komisarui, Pietų Sudano Nacionalinei Teisėkūros Asamblėjai, Afrikos Sąjungos institucijoms, Tarpvyriausybinei vystymosi institucijai, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0042.
(2) OL L 203, 2014 7 11, p. 100.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika