Zoznam 
Prijaté texty
Štvrtok, 27. novembra 2014 - Štrasburg
Zákony o rúhaní v Pakistane
 Srbsko: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov
 Irak: únosy a týranie žien
 Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: Dočasný systém splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia
 Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020
 Usmernenia Komisie týkajúce sa posúdenia vplyvu
 25.výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa
 Jednotný digitálny trh
 Nedostatočná výživa detí v rozvojových krajinách

Zákony o rúhaní v Pakistane
PDF 150kWORD 76k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2014 o Pakistane: zákony o rúhaní (2014/2969(RSP))
P8_TA(2014)0064RC-B8-0289/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Pakistane,

–  so zreteľom na článok 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948 a na článok 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva alebo viery z roku 1981,

–  so zreteľom na správy osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery,

–  so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN pre nezávislosť sudcov a právnikov Gabriely Knaulovej zo 4. apríla 2013, ktorú vypracovala v nadväznosti na svoju misiu v Pakistane od 19. do 29. mája 2012,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2013 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2012 a politike Európskej únie v tejto oblasti(1), v ktorom sa odsudzuje prenasledovanie kresťanov a iných náboženských menšín,

–  so zreteľom na návrh usmernení EÚ o presadzovaní a ochrane slobody náboženského vyznania alebo viery(2),

–  so zreteľom na päťročný plán angažovanosti EÚ a Pakistanu z marca 2012, ktorý obsahuje priority, ako je dobrá správa vecí verejných a dialóg o ľudských právach, a na druhý strategický dialóg medzi EÚ a Pakistanom z 25. marca 2014, ktorý s týmto plánom úzko súvisí,

–  so zreteľom na závery Rady o Pakistane z 11. marca 2013(3), v ktorých boli opätovne zdôraznené očakávania EÚ v súvislosti s presadzovaním a dodržiavaním ľudských práv, a v ktorých sa odsudzujú všetky prejavy násilia vrátane prejavov násilia voči náboženským menšinám,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 18. októbra 2014 o rozhodnutí Vrchného súdu v Láhaure potvrdiť odsúdenie Asie Bíbíovej v Pakistane,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenie z 29. októbra 2014, ktoré vydala Delegácie Európskej únie v Pakistane pri príležitosti návštevy osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva v Pakistane 26. až 29. októbra 2014,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2014 o regionálnej úlohe Pakistanu a jeho politických vzťahoch s EÚ(4),

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže kresťanka z Pandžábu Asia Bíbí bola v roku 2009 zatknutá a v roku 2010 odsúdená na trest smrti za rúhanie podľa oddielu 295-C pakistanského trestného zákonníka; keďže 16. októbra 2014 Vrchný súd v Láhaure zamietol odvolanie Asie Bíbíovej a rozsudok potvrdil; keďže 24. novembra 2014 sa podala obžalovaná odvolanie na Najvyšší súd, pričom tento proces môže trvať roky; keďže prezident Pakistanu ešte môže prostredníctvom prezidentskej milosti zrušiť rozhodnutie Vysokého súdu v Láhaure a udeliť Asii Bíbíovej amnestiu;

B.  keďže 7. novembra 2014 dav ľudí zbil kresťanský pár Šámu Bíbíovú a Šabháza Masíha, pričom ich obvinil z pálenia strán Koránu vo východnom Pakistane; keďže ich telá boli spálené v peci na pálenie tehál, pričom existujú náznaky, že pri vhodení do pece boli ešte nažive;

C.  keďže nedávno bolo niekoľko pakistanských občanov odsúdených na trest smrti z dôvodu porušenia zákonov o rúhaní, a to vrátane kresťana Savána Masíha za údajné urazenie proroka Mohameda počas rozhovoru a kresťanského páru Šafkata Emmanuela a Šagufty Kausarovej za údajné urazenie proroka v textovej správe;

D.  keďže 7. mája 2014 bol zavraždený aktivista za ľudské práva a právnik Rašíd Rehmán; keďže niekoľko týždňov predtým bol Rehmán terčom vyhrážok, pretože obhajoval prednášajúceho, ktorý čelil trestnému stíhaniu podľa pakistanského zákona o rúhaní;

E.  keďže v októbri 2014 príslušník väzenskej stráže postrelil a zranil Mohameda Ašgara, občana Spojeného kráľovstva pakistanského pôvodu, ktorý bol uväznený za rúhanie napriek tomu, že bol v Spojenom kráľovstve diagnostikovaný ako duševne chorý; keďže človeka, ktorý ho napadol, orgány príslušnej provincie zatkli a obvinili z pokusu o vraždu, a keďže ďalších osem príslušníkov väzenskej stráže bolo prepustených z výkonu služby;

F.  keďže Tufail Haider, 45-ročný šiíta, bol 5. novembra 2014 zabitý vypočúvajúcim policajným úradníkom, ktorý neskôr tvrdil, že obeť sa hanlivo vyjadrovala o „spoločníkoch proroka Mohameda“;

G.  keďže podľa dostupných informácií bolo v Pakistane v období od roku 1987 do októbra 2014 obvinených z rúhania celkovo 1 438 osôb vrátane 633 moslimov, 494 príslušníkov náboženského hnutia Ahmadíja, 187 kresťanov a 21 hinduistov; keďže od roku 1990 sa najmenej 60 ľudí stalo obeťami davového násilia v súvislosti s prípadmi rúhania;

H.  keďže niekoľko desiatok ľudí vrátane moslimov, hinduistov, kresťanov a ďalších je v súčasnosti väznených na základe obvinení z rúhania; keďže doteraz nebol vykonaný ani jeden trest smrti udelený na základe obvinenia z rúhania, ale viaceré obvinené osoby boli zabité v dôsledku davového násilia; keďže niektorí náboženskí vodcovia vyvíjajú obrovský tlak na pakistanský súdny systém, aby sa potvrdili a vykonali tresty smrti, ktoré sú zvyčajne vynášajú súdy nižšieho stupňa; keďže súdne konania často trvajú mnoho rokov a majú zničujúci účinok na nevinných pakistanských občanov, ich rodiny a spoločenstvá;

I.  keďže v dôsledku pakistanských zákonov o rúhaní je pre náboženské menšiny nebezpečné slobodne sa vyjadrovať alebo sa otvorene zúčastňovať na náboženských aktivitách; keďže rozšírené zneužívanie týchto zákonov je dobre zdokumentované; keďže namiesto toho, aby tieto zákony náboženské komunity chránili, vytvorili v pakistanskej spoločnosti atmosféru strachu; keďže všetky pokusy o reformu týchto zákonov alebo ich uplatňovania boli umlčané vyhrážkami a vraždami; keďže reakciou na pokusy diskutovať o tejto téme v médiách, tlači alebo na internete sú často vyhrážky a prenasledovanie, a to aj zo strany vlády;

J.  keďže Pakistan zohráva dôležitú úlohu pri podpore stability v južnej Ázii a že možno očakávať, že pôjde príkladom, pokiaľ ide o posilňovanie právneho štátu a ľudských práv;

K.  keďže Pakistan nedávno ratifikoval sedem z deviatich najvýznamnejších medzinárodných dohôd týkajúcich sa ľudských práv vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktoré obsahujú rad ustanovení o výkone spravodlivosti, práva na spravodlivé súdne konanie, rovnosť pred zákonom a nediskrimináciu;

L.  keďže mechanizmy OSN pre ľudské práva vyzvali Pakistan, aby zrušil zákony o rúhaní, alebo aby ako úplné minimum bezodkladne zaviedol opatrenia zaručujúce, že nebude dochádzať k zneužívaniu týchto zákonov na prenasledovanie občanov, ktorí sú často príslušníkmi menšinových náboženských komunít;

M.  keďže EÚ a Pakistan prehĺbili a rozšírili svoje bilaterálne vzťahy, čo potvrdzuje päťročný plán angažovanosti, ktorý sa začal realizovať vo februári 2012, a druhý strategický dialóg medzi EÚ a Pakistanom, ktorý sa uskutočnil v marci 2014; keďže cieľom päťročného plánu angažovanosti EÚ a Pakistanu je vybudovať strategický vzťah a vytvoriť partnerstvo za mier a rozvoj založené na spoločných hodnotách a zásadách;

N.  keďže 1. januára 2014 Pakistan po prvý krát pristúpil k všeobecnému systému preferencií VSP+; keďže tento systém by mal poskytnúť silný podnet na dodržiavanie základných ľudských a pracovných práv, ochranu životného prostredia a uplatňovanie zásad dobrej správy vecí verejných;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie a zármutok nad rozhodnutím Vrchného súdu v Láhaure zo 16. októbra 2014, ktorým sa potvrdil rozsudok trestu smrti za rúhanie vynesený nad Asiou Bíbíovou; vyzýva Najvyšší súd, aby urýchlene a bezodkladne začal konania v tejto veci a aby bolo jeho rozhodnutie založené na presadzovaní zásady právneho štátu a plnom dodržiavaní ľudských práv;

2.  vyzýva pakistanské súdy, aby urýchlene preskúmali aj rozsudky trestu smrti vynesené nad Savánom Masíhom, Mohamedom Ašgarom a Šafkatom Emmanuelom a jeho manželkou Šaguftou Kausarovou, ako aj všetky ďalšie prípady občanov, ktorí v súčasnosti čakajú na výkon trestu smrti za údajné porušenie zákonov o rúhaní;

3.  dôrazne odsudzuje zavraždenie Šámy Bíbíovej a Šabháza Masíha a vyjadruje svoju sústrasť ich rodinám, ako aj rodinám všetkých nevinných obetí zabitých v dôsledku zákonov o rúhaní v Pakistane; žiada, aby boli páchatelia týchto činov postavení pred súd; berie na vedomie rozhodnutie pandžábskej vlády zriadiť výbor, ktorý by mal zrýchliť vyšetrovanie prípadov zavraždenia Šámy Bíbíovej a Šabháza Masíha, a nariadiť dodatočnú policajnú ochranu kresťanským obciam v tejto provincii; zdôrazňuje však, že na to, aby sa vyriešil problém násilia voči náboženským menšinám, ktoré je v Pakistane naďalej všadeprítomné, treba skoncovať s atmosférou beztrestnosti a zaviesť rozsiahlejšie reformy;

4.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že sporné zákony o rúhaní poskytujú priestor na zneužívanie, čo môže mať v Pakistane vplyv na ľudí akéhokoľvek vierovyznania; vyjadruje znepokojenie najmä nad skutočnosťou, že zákony o rúhaní, proti ktorým sa verejne postavili nedávno zosnulí minister Šahbáz Bhátí, guvernér Salmán Tásír a Rašíd Rehmán, ktorí boli zabití za to, že sa zasadzovali za náboženskú toleranciu, sa v Pakistane čoraz častejšie využívajú proti zraniteľným menšinovým skupinám vrátane príslušníkov hnutia Ahmadíja a kresťanov;

5.  vyzýva pakistanskú vládu, aby uskutočnila dôkladnú revíziu zákonov o rúhaní a ich uplatňovania v súčasnosti, najmä oddielov 295 B a C trestného zákonníka, ktoré povinne predpisujú doživotný trest odňatia slobody (295 B a C) či dokonca trest smrti (295 C) za údajné skutky rúhania, a to s cieľom uvedené zákony zrušiť; vyzýva vládu Pakistanu, aby zrušila trest smrti vrátane trestu smrti za rúhanie alebo odvrhnutie viery, a aby zaviedla opatrenia zaručujúce, že nebude dochádzať k zneužívaniu právnych ustanovení o rúhaní či odvrhnutí viery;

6.  vyzýva pakistanské orgány, aby zaručili nezávislosť súdnictva, právny štát a riadny proces v súlade s medzinárodnými normami týkajúcimi sa súdneho konania, a to aj s prihliadnutím na nedávne odporúčania osobitnej spravodajkyne OSN pre nezávislosť sudcov a právnikov; okrem toho vyzýva pakistanské orgány, aby poskytli dostatočnú ochranu všetkým, ktorí sú zapletení do prípadov týkajúcich sa rúhania, a to aj zabezpečím ochrany sudcov pred vonkajším tlakom, ochranou obvinených a ich rodín a komunít pred davovým násilím a poskytnutím riešenia osobám, ktoré sú v situácii, keď sú zbavené obvinenia, ale nemôžu sa vrátiť do svojich domovov;

7.  pripomína, že pakistanská ústava zaručuje slobodu náboženského vyznania a práva menšín; víta opatrenia, ktoré v období od novembra 2008 prijala v záujme náboženských menšín pakistanská vláda, ako je zavedenie 5 % kvóty pre zastúpenie menšín na miestach federálnych úradníkov, uznanie nemoslimských sviatkov a vyhlásenie celoštátneho dňa menšín;

8.  naliehavo však vyzýva pakistanskú vládu, aby zintenzívnila svoje úsilie o lepšie porozumenie medzi náboženstvami, aby aktívne riešila náboženskú neznášanlivosť zo strany spoločenských aktérov a bojovala proti náboženskej intolerancii, prejavom násilia a zastrašovania, a aby bojovala proti skutočnej či pociťovanej beztrestnosti;

9.  dôrazne odsudzuje všetky prejavy násilia namierené proti náboženským komunitám, ako aj všetky druhy diskriminácie a neznášanlivosti na základe náboženského vyznania a viery; zdôrazňuje, že sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania je základným ľudským právom; okrem toho zdôrazňuje, že všetci Pakistanci si zaslúžia rovnaký rešpekt, ako aj presadzovanie a ochranu svojich ľudských práv, a to bez ohľadu na ich vieru a náboženské vyznanie;

10.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby využili všetky dostupné nástroje vrátane nástrojov stanovených v Usmernení EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery na to, aby pomohli náboženským komunitám a zatlačili na pakistanskú vládu, aby toho pre ochranu náboženských menšín robila viac; v tejto súvislosti oceňuje nedávnu návštevu osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva v Pakistane a diskusie, ktoré tam viedol;

11.  zdôrazňuje, že udelenie statusu VSP+ je podmienečné a podlieha okrem iného ratifikácii a vykonaní 27 medzinárodných dohovorov, ako sa uvádza v prílohe VIII k novému základnému nariadeniu o VSP, pričom väčšina týchto dohovorov sa týka ľudských práv, a že EÚ môže rozhodnúť o odobratí preferencií VSP+ v prípade, že príslušná krajina nedodržiava svoje záväzky;

12.  naliehavo vyzýva ESVČ a Komisiu, aby dôsledne monitorovali to, či Pakistan plní svoje záväzky vyplývajúce z VSP+, a aby podporovali a obhajovali ľudské práva v Pakistane;

13.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby spolupracovali s pakistanskými orgánmi s cieľom zmeniť spôsob, akým sa uplatňujú zákony o rúhaní, a to aj prostredníctvom vykonania opatrení uvedených v bode 6;

14.  nabáda vládu Pakistanu, aby spolupracovala s orgánmi OSN vrátane osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery s cieľom riešiť oprávnené obavy týkajúce sa problémov v oblasti ľudských práv;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Pakistanu.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0575.
(2) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137585.pdf.
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135946.pdf.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2014)0208.


Srbsko: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov
PDF 224kWORD 56k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2014 o Srbsku: prípad obvineného vojnového zločinca Šešelja (2014/2970(RSP))
P8_TA(2014)0065RC-B8-0292/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Srbsku,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Srbskou republikou, ktorá nadobudla platnosť 1. septembra 2013,

–  so zreteľom na správu Komisie o pokroku Srbska za rok 2014 z 8. októbra 2014 (SWD(2014)0302),

–  so zreteľom na Štatút Medzinárodného tribunálu pre trestné stíhanie osôb zodpovedných za závažné porušenie medzinárodného humanitárneho práva spáchané na území bývalej Juhoslávie od roku 1991 (ICTY),

–  so zreteľom na článok 65 rokovacieho poriadku a dôkazy ICTY,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Vojislav Šešelj, predseda Srbskej radikálnej strany, je obžalovaný tribunálom ICTY za perzekúcie z politických, rasových alebo náboženských dôvodov, za deportácie, neľudské činy (násilný presun) (zločiny proti ľudskosti), ako aj za vraždy, mučenie, kruté zaobchádzanie, bezdôvodné ničenie dedín či pustošenie nepodložené vojenskou nevyhnutnosťou, ničenie alebo úmyselné poškodzovanie inštitúcií určených na náboženské účely či vzdelávanie, drancovanie verejného či súkromného majetku, (porušovanie zákonov alebo zvyklostí vojny) v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a častiach Vojvodiny v Srbsku, spáchané v rokoch 1991 až 1993;

B.  keďže Organizácia Spojených národov vytvorila v roku 1993 tribunál ICTY, aby sa zaoberal vojnovými zločinmi, ktoré sa stali v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, čím položila základy na vyriešenie konfliktu a rozvoj regiónu po skončení konfliktu;

C.  keďže 6. novembra 2014, po vyše jedenástich rokoch väznenia, pričom súdny proces stále pokračuje, súdna komora tribunálu vydala príkaz Proprio motu na predbežné prepustenie Šešelja z dôvodu zhoršenia jeho zdravotného stavu pod podmienkou, že: i) nebude ovplyvňovať svedkov ani obete a ii) dostaví sa pred súd, len čo to komora nariadi; keďže Šešelj prejavoval voči ICTY nepriateľský postoj od začiatku procesu opakovaným prerušovaním súdneho konania, vyrušovaním a neustálym menením výpovedí, a bol obvinený z pohŕdania súdom pokusu pri troch rozličných príležitostiach za zastrašovanie svedkov;

D.  keďže Šešelj po návrate do Srbska pri viacerých príležitostiach vystúpil v Belehrade pre verejnosťou s prejavmi, v ktorých zdôraznil, že sa dobrovoľne nevráti pred tribunál, keď ho na to vyzve, a tým oznámil svoj zámer, že poruší jednu podmienku z dvoch podmienok, na základe ktorých ho prepustili;

E.  keďže Šešelj vo verejných prejavoch opakovanie požadoval vytvorenie „Veľkého Srbska“, pričom verejne vyslovoval nároky voči susedným krajinám vrátane Chorvátska, ktoré je členským štátom EÚ, a podnecoval nenávisť voči Nesrbom; keďže v tlačovej správe blahoželal srbským četníkom za „oslobodenie“ Vukovaru, pri príležitosti 23. výročia pádu chorvátskeho mesta do rúk srbských polovojenských síl a Juhoslovanskej armády v roku 1991 a s tým súvisiacich zverstiev, čím porušil požiadavku na neovplyvňovanie svedkov; keďže aktivistky srbskej mierovej skupiny Ženy v čiernom sa zišli v Belehrade, aby oplakali obete obliehania vo vystúpení s názvom Nikdy nezabudneme zločiny vo Vukovare;

1.  rozhodne odsudzuje Šešeljovo obhajovanie vojny, podnecovanie nenávisti a povzbudzovanie územných nárokov a jeho pokus o zvrátenie Srbska z jeho európskej cesty; odsudzuje jeho provokatívne verejné aktivity a vojnovú rétoriku od jeho predbežného prepustenia, ktorým sa rozjatrili psychologické rany obetí vojny a zverstiev zo začiatku 90. rokov minulého storočia; zdôrazňuje, že nedávne Šešeljove vyhlásenia by mohli oslabiť pokrok, ktorý sa dosiahol v regionálnej spolupráci a pri zmierovaní, a zničiť úsilie nedávnych rokov;

2.  pripomína srbským orgánom ich záväzky v rámci spolupráce s ICTY a záväzky Srbska ako kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ; so znepokojením konštatuje, že chýbajúca primeraná politická reakcia a právna odozva srbských orgánov v súvislosti so správaním Šešelja oslabuje dôveru obetí v súdny proces; vyzýva srbské orgány a demokratické strany, aby odsúdili každý verejný nenávistný prejav či vojnovú rétoriku a presadzovali ochranu menšín a kultúrnych práv; žiada srbské orgány, aby vyšetrili, či Šešelj porušil srbské zákony, a aby sprísnili a v plnej miere uplatňovali právne predpisy, na základe ktorých sa zakazujú prejavy nenávisti, diskriminácia a podnecovanie násilia; podporuje všetky politické strany, mimovládne organizácie a jednotlivcov v Srbsku, ktorí bojujú proti prejavom nenávisti;

3.  vyzýva ICTY a kanceláriu prokurátora tribunálu, aby prijali opatrenia na opätovné preskúmanie existencie požiadaviek na predbežné prepustenie v nových okolnostiach; konštatuje, že rozličné normy týkajúce sa praxe tribunálu v súvislosti s predbežným prepúšťaním neprispejú k plneniu cieľov ICTY; vyzýva ICTY, aby podnikol rozhodné kroky v záujme obnovenia dôvery, ktorú oslabili Šešeljove šokujúce a neprijateľné verejné vyhlásenia, a zároveň prijal všetky opatrenia potrebné na urýchlené dokončenie všetkých súdnych procesov a odvolaní; pripomína, že postavenie páchateľov vojnových zločinov pred súd je nevyhnutnou podmienkou skutočného a trvalého zmierovacieho procesu;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, prezidentovi, vláde a Národnému zhromaždeniu Srbska, Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov a predsedovi ICTY.


Irak: únosy a týranie žien
PDF 234kWORD 70k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2014 o Iraku: únosy a zneužívanie žien (2014/2971(RSP))
P8_TA(2014)0066RC-B8-0295/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iraku,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o kritickej situácii v Sýrii a Iraku v súvislosti s ISIL/Dá´iš z 20. októbra 2014,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva S-22/1 z 1. septembra 2014 o situácii v oblasti ľudských práv v Iraku vzhľadom na zneužívanie páchané takzvaným Islamským štátom v Iraku a Levante a skupinami, ktoré sú s ním prepojené,

–  so zreteľom na správu OSN medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Sýrsku arabskú republiku s názvom Vláda teroru: Život pod vládou Islamského štátu v Sýrii zo 14. novembra 2014,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na druhej strane a na svoje uznesenie zo 17. januára 2013 o Dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom(1),

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2016 (2013) z 24. júna 2013 o sexuálnom násilí v ozbrojených konfliktoch a situáciách po konfliktoch,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorého signatárom je aj Irak,

–  so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW), ktorého signatárom je aj Irak, a na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000),

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže tzv. Islamský štát pácha mnohé ukrutnosti v rozsahu zločinov proti ľudskosti, ku ktorým patrí hromadné zabíjanie, popravy nariadené samozvanými súdmi Islamského štátu, nastolenie prísneho výkladu práva šaríje, sexuálne násilie na ženách a deťoch, zotročovanie, nútené manželstvá, obchodovanie s ľuďmi, vysídľovanie a únosy a keďže je príčinou katastrofálnej humanitárnej krízy a vysídľovania mnohých ľudí z území, ktoré má pod kontrolou;

B.  keďže v auguste 2014 bojovníci Islamského štátu prenikli do severného Iraku, pričom porazili kurdské sily Pešmerga, ktoré sa presunuli do oblastí, ktoré opustila iracká armáda; keďže mesto Sindžár bolo obsadené a strategicky dôležitá priehrada pri Mosule, ktorá dodáva vodu a elektrinu do veľkých častí Iraku, bola tiež dobytá, a bojovníci Islamského štátu sa dostali do vzdialenosti 40km od Irbílu, hlavného mesta irackého Kurdistanu; keďže v Kobani bojuje mnoho kurských žien vrátane žien, ktoré sú členkami a líderkami síl PKK;

C.  keďže príslušníci etnických a náboženských menšín, najmä kresťania a jezídovia, komunity Turkménov, šabakov, kakajov, sabejcov a šiítov sú cieľom Islamského štátu v meste Mosul a v okolitých oblastiach, okrem iného v Sindžáre a Tal Afare;

D.  keďže podľa odhadov organizácie Human Rights Watch má Islamský štát na svedomí 3 133 jezídov, ktorí boli unesení a zavraždení, alebo sú od začiatku augusta, kedy sa začali útoky Islamského štátu, nezvestní; keďže tento zoznam zahŕňa 2 305 osôb, z toho 412 detí, o ktorých sa predpokladá, že boli unesené; keďže Islamský štát vykonáva na unesených deťoch jezídov indoktrináciu;

E.  keďže ako uviedli vedeckí pracovníci OSN v októbri 2014, odhaduje sa, že 5 000 až 7 000 žien je zadržiavaných v dočasných detenčných centrách, z ktorých sú potom odvážané a buď predávané do otroctva alebo odovzdávané džihádistom ako konkubíny; keďže len v meste Tal Afar je v piatich detenčných centrách údajne zadržiavaných okolo 3 500 žien a detí;

F.  keďže Islamský štát a ostatní džihádistickí extrémisti v Iraku a Sýrii sú príčinou tokov utečencov zaplavujúcich utečenecké tábory v Turecku, Libanone a Jordánsku, v ktorých žijú v zložitých humanitárnych podmienkach predovšetkým ženy a deti, ktoré sú osobitne vystavené riziku zastrašovania, sexuálneho násilia, nútených manželstiev a iných foriem zneužívania;

G.  keďže nadnárodná povaha Islamského štátu a príbuzných teroristických skupín vyvoláva znepokojenie na celom svete;

H.  keďže Úrad OSN pre utečencov (UNHCR) vyjadruje vážne obavy, či medzinárodné spoločenstvo bude schopné uspokojiť v Iraku naliehavé potreby súvisiace s príchodom zimy, najmä u ľudí, ktorí boli len nedávno vysídlení;

I.  keďže iracká jednota, zvrchovanosť a územná celistvosť majú zásadný význam pre stabilitu a hospodársky vývoj v krajine a regióne;

1.  hlboko odsudzuje systematické porušovanie ľudských práv a ich zneužívanie, ako aj porušovanie medzinárodného humanitárneho práva, ktoré vyplýva zo skutkov páchaných Islamským štátom a príbuznými teroristickými skupinami, ktoré dosahujú rozsah vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti; rázne odsudzuje najmä akékoľvek násilie voči osobám, založené na ich náboženskej a etnickej príslušnosti, ako aj násilie na ženách a deťoch;

2.  dôrazne odsudzuje mnohé ukrutnosti páchané Islamským štátom a zamerané predovšetkým proti ženám, ktoré sa rovnajú zločinom proti ľudskosti, ako sú únosy, znásilňovania a ďalšie formy sexuálneho násilia, zotročovanie, nútené manželstvá a prestúpenia na islam; zdôrazňuje, že je nutné, aby osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva boli brané na zodpovednosť;

3.  zdôrazňuje, že deti by sa mali okamžite znovu zjednotiť so svojimi rodinami, nútené manželstvá a sexuálne zneužívanie ukončiť a všetci zadržiavaní civilisti, najmä ženy, ktorých zadržiava Islamský štát, by mali byť okamžite prepustení;

4.  vyzýva irackú vládu, aby ratifikovala Rímsky štatút, ktorým sa zriadil Medzinárodný trestný súd (ICC), aby bolo ICC umožnené stíhať vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti páchané Islamským štátom;

5.  vyzýva irackú vládu, aby podporovala a ochraňovala ľudské práva tak, že do úsilia postaviť sa proti Islamskému štáty zapojí všetky zložky irackej spoločnosti v duchu národnej jednoty a zmierenia a bude dodržiavať ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo; ponúka podporu vláde pri budovaní spravodlivejšej, inkluzívnejšej spoločnosti a spoločnosti, ktorá obhajuje a presadzuje práva žien;

6.  víta úsilie medzinárodného spoločenstva, a najmä USA, pri podpore irackých celoštátnych a miestnych orgánov v ich boji proti Islamskému štátu, úsilí o zastavenie postupu Islamského štátu a pri umožňovaní prístupu humanitárnej pomoci; podporuje celosvetovú koalíciu proti Islamskému štátu a jej úsilie o boj proti nemu, a to okrem iného aj vojenskými prostriedkami; žiada medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo potrebnú pomoc ľuďom v Iraku, ktorá by im umožnila prežiť zimu, okrem iného rodinám jezídov, ktoré sa ešte stále nachádzajú na hore Sindžár, kde bránia svoje chrámy pred zničením Islamským štátom;

7.  vyzýva subjekty z regiónu, aby sa všemožne zasadzovali o zastavenie akýchkoľvek činností, ktoré vykonávajú oficiálne aj súkromné orgány zamerané na propagáciu a šírenie extrémistických islamských ideológií slovom aj skutkom; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, najmä EÚ, aby pomáhalo pri nadväzovaní regionálneho dialógu o problémoch, s ktorými sa stretáva Stredný východ, a aby doň zapojilo všetky významné strany, predovšetkým Irán a Saudskú Arábiu;

8.  žiada OSN, a najmä jej osobitnú spravodajkyňu pre násilie voči ženám Rashidu Manjoovú, aby vyvinuli maximálne úsilie o nájdenie obetí a aby preskúmali a doložili fakty a okolnosti zneužívania žien a dievčat a porušovania ich práv zo strany Islamského štátu a jeho spriaznených teroristických skupín v Iraku a Sýrii s cieľom zabrániť beztrestnosti a zaručiť plnú zodpovednosť za vinu; podporuje prácu osobitnej predstaviteľky OSN pre sexuálne násilie počas konfliktov Zainab Hawa Bangurovej;

9.  vyzýva medzinárodné humanitárne agentúry pracujúce v Iraku, vrátane agentúr OSN, aby zintenzívnili lekárske a poradenské služby pre vysídlencov, ktorí utiekli pred postupujúcim Islamským štátom, a aby venovali osobitnú pozornosť potrebám tých, ktorí prežili sexuálne násilie, a deťom;

10.  opakuje svoju výzvu Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a členským štátom, aby prijali konkrétne opatrenia na riešenie situácie žien v Iraku a zaručili im slobodu a dodržiavanie ich najzákladnejších práv a aby prijali opatrenia na predchádzanie zneužívaniu týchto práv, ako aj na predchádzanie zneužívania žien a detí a násilia páchaného na nich; je osobitne znepokojený rozmachom všetkých foriem násilia proti jezídskym ženám, ktoré príslušníci Islamského štátu väznia, znásilňujú, pohlavne zneužívajú a predávajú; vyzýva najmä členské štáty, aby zlepšili svoje politiky tak, aby dokázali uspokojiť potreby tých, čo prežili a vytvoriť mechanizmy, ktoré by traumatizovaným ženám zo Sýrie a Iraku, najmä jezídskym ženám, zabezpečili posttraumatické poradenstvo prispôsobené ich potrebám;

11.  je presvedčený, že bezprostredná humanitárna pomoc a ochrana musia byť doplnené dlhodobými stratégiami na podporu sociálnych a hospodárskych práv a príležitostí živobytia pre navrátilcov, ženy vyhostené v rámci štátu a utečenkine, rozšíreného vedenia a rozšírenej účasti s cieľom zaručiť im možnosť rozhodnúť sa pre také trvalé riešenia, ktoré bude vyhovovať ich potrebám; nazdáva sa, že existuje potreba zaoberať sa konkrétnymi rizikami a osobitnými potrebami rôznych skupín žien, ktoré sú podrobené viacnásobným a prelínajúcim sa formám diskriminácie;

12.  odsudzuje skutočnosť, že s postupom Islamského štátu dochádzalo k násiliu a vraždeniu LGBT z radov Iračanov, pričom tieto skutky zostali absolútne nepotrestané; konštatuje, že hoci irackí LGBT nie sú jedinou ohrozenou skupinou v súčasnom konflikte a súčasnej kríze, ocitli sa v mimoriadne ohrozujúcej situácii, pretože sa im dostáva len minimálnej podpory zo strany rodiny a spoločenstva a tiež minimálnej pomoci zo strany štátu; konštatuje, že irackí LGBT zostávajú na okraji spoločnosti a sú ohrození aj v spoločenstvách utečencov a v niektorých hostiteľských krajinách; vyzýva irackú vládu, aby LGBT z radov Iračanov zabezpečila ochranu;

13.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v dôsledku rokov diktátorstva a konfliktu sa značne zhoršil život irackých žien; žiada, aby sa podporila a vykonávala rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1325(2000) o ženách, mieri a bezpečnosti s cieľom zaručiť účasť žien pri riešení konfliktov a budovaní demokracie; je presvedčený, že bez účasti žien na rozhodovacom procese nebude možné zabezpečiť ženám v Iraku skutočnú ochranu ani skutočnú bezpečnosť;

14.  žiada medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo jednotné úsilie v spolupráci s moslimskými krajinami, organizáciami a komunitami, s cieľom postaviť sa proti radikálnej saláfisticko-wahhábistickej ideológii, na ktorej vo svojej činnosti stavajú a inšpirujú sa ňou Islamský štát a s ním spriaznené teroristické organizácie a ktorá sa stáva aj narastajúcou hrozbou pre členské štáty; vyzýva ESVČ a členské štáty, aby v dialógu s krajinami Perzského zálivu vyjadrovali vážne obavy zo súčasného úsilia saláfisticko-wahhábistickej ideológie o indoktrinizáciu v mnohých štátoch s moslimskou väčšinou a v moslimských spoločenstvách na celom svete zo strany aktérov z týchto štátov;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, osobitnému zástupcovi Európskej únie pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, irackej vláde a parlamentu, regionálnej vláde Kurdistanu, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a Rade OSN pre ľudské práva.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0022.


Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: Dočasný systém splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia
PDF 217kWORD 54k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2014 nevzniesť námietky voči delegovanému nariadeniu Komisie z 8. októbra 2014 o dočasnom systéme splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia (C(2014)7164 – 2014/2882(DEA))
P8_TA(2014)0067B8-0246/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie z 8. októbra 2014 (C(2014)7164),

–  so zreteľom na list Komisie z 23. októbra 2014, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci zo 4. novembra 2014 adresovaný predsedovi Konferencie predsedov výborov,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010(1), a najmä na jeho článok 65 ods. 5 písm. a), b) a c),

–  so zreteľom na odporúčanie na rozhodnutie predložené Výborom pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v článku 42 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 (nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií) sa od 19. augusta 2014 ustanovuje Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (ďalej len „rada“) vo forme agentúry Európskej únie;

B.  keďže v článku 98 nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií sa od rady požaduje, aby bola od 1. januára 2015 plne funkčná;

C.  keďže rada má mať samostatný rozpočet, ktorý nie je súčasťou rozpočtu Únie a má byť financovaný z príspevkov bankového sektora, najmä príspevkov na administratívne výdavky rady, ktoré majú uhradiť úverové inštitúcie, materské spoločnosti, investičné spoločnosti a finančné inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií;

D.  keďže článkom 65 ods. 5 nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií sa Komisia splnomocňuje prijímať delegované akty o príspevkoch s cieľom určiť typ a výpočet príspevkov, a najmä ročné príspevky potrebné na pokrytie administratívnych výdavkov rady pred tým, ako sa stane plne funkčnou;

E.  keďže Komisia v súlade s uvedeným splnomocnením prijala 8. októbra 2014 delegované nariadenie Komisie o dočasnom systéme splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia;

F.  keďže toto delegované nariadenie môže nadobudnúť účinnosť na konci kontrolného obdobia Parlamentu a Rady len v prípade, že Parlament ani Rada nevzniesli námietky, alebo ak pred skončením tohto obdobia Parlament aj Rada informovali Komisiu o tom, že nevznesú námietky; keďže kontrolné obdobie sa podľa článku 93 ods. 6 nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií stanovilo na tri mesiace od dátumu oznámenia, t. j. do 8. januára 2015, a môže byť predĺžené o ďalšie tri mesiace;

G.  keďže s cieľom umožniť rade bezproblémovo fungovať od 1. januára 2015, musí byť spôsob jej financovania stanovený čo najskôr, v každom prípade však pred 1. januárom 2015, čím jej bude umožnené pokryť svoje prvé administratívne výdavky (platy zamestnancov, infraštruktúra, administratívne a operačné výdavky) z vlastných zdrojov;

H.  keďže uvedené delegované nariadenie by preto malo vstúpiť do platnosti v roku 2014, pred uplynutím kontrolného obdobia uvedeného v odôvodnení F;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1.


Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020
PDF 226kWORD 61k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2014 o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP))
P8_TA(2014)0068RC-B8-0278/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 4, 162 a 174 až 178,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014 (COM(2014)0329),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže politika súdržnosti predstavuje hlavnú investičnú politiku v rámci celej EÚ v reálnej ekonomike a je preukázanou hnacou silou rastu a pracovných miest v EÚ s rozpočtom viac než 350 miliárd EUR do roku 2020; keďže tvorí hlavnú časť stratégie EÚ na vyrovnanie regionálnych rozdielov a nerovností, uľahčenie diverzifikácie a prispôsobenia sa priemyselným zmenám a dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti; a keďže v niektorých členských štátoch je hlavným zdrojom verejných investícií;

B.  keďže prostredníctvom tematického zamerania sa tieto zdroje sústreďujú na obmedzený počet strategických cieľov s potenciálom na zvyšovanie rastu, ako sú inovácie a výskum, digitálna agenda, podpora pre malé a stredné podniky (MSP), nízkouhlíkové hospodárstvo, odborná príprava, vzdelávanie a infraštruktúra;

C.  keďže partnerské dohody a operačné programy sú strategické nástroje na riadenie investícií v členských štátoch a regiónoch v súlade s celkovým cieľom stratégie Európa 2020, ktorým je inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast;

D.  keďže články 14, 16 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 stanovujú harmonogram na predkladanie a prijímanie partnerských dohôd a operačných programov, podľa ktorého mali byť partnerské dohody prijaté najneskôr do konca augusta 2014 a operačné programy najneskôr do konca januára 2015;

E.  keďže v rámci programového procesu došlo k zjavnému oneskoreniu, pričom do konca roka 2014 sa podľa očakávaní prijme iba obmedzený počet operačných programov (len niečo vyše 100);

F.  keďže na žiadosť členských štátov Komisia pripravila neoficiálny dokument o postupe v prípade záväzkov na rok 2014 v rámci programov spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, ktoré Komisia neprijme do 31. decembra 2014;

G.  keďže v súvislosti s prijímaním operačných programov sa počíta s dvoma scenármi, ktoré oba prinášajú ďalšie oneskorenie, pokiaľ ide o začatie vykonávania, a to: i) postup prenosu pre tie programy, ktoré sa považujú za „pripravené na prijatie“ do 31. decembra 2014, a ii) opätovné rozpočtovanie nevyužitých prostriedkov na rok 2014, ktoré boli vyčlenené na európske štrukturálne a investičné fondy, – čo má za následok technickú revíziu viacročného finančného rámca (VFR) – pre programy, ktoré sa považujú za „nepripravené na prijatie“ do konca roka 2014;

H.  keďže podľa harmonogramu, ktorý predložila Komisia, by operačné programy mohli byť v rámci postupu prenosu prijaté medzi 15. februárom a 31. marcom 2015 a v rámci postupu opätovného rozpočtovania po 1. máji 2015;

I.  keďže popri oneskorení vykonávania v programovom období 2014 – 2020 čelí politika súdržnosti aj nahromadeniu nevybavených platieb vo výške približne 23 miliárd EUR za programové obdobie 2007 – 2013, čo ešte viac podrýva jej dôveryhodnosť, účinnosť a udržateľnosť;

J.  keďže predseda Komisie uviedol, že má v úmysle iniciovať investičný balík vo výške 315 miliárd EUR;

1.  vyjadruje vážne znepokojenie, pokiaľ ide o výrazné oneskorenie vykonávania politiky súdržnosti v rokoch 2014 – 2020, pričom uznáva dôležitosť prijatia kvalitných operačných programov na začiatku programového obdobia s cieľom vyhnúť sa zmenám programovania v neskoršej fáze;

2.  zdôrazňuje, že súčasné oneskorenie oslabuje schopnosť vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov účinne plánovať a využívať európske štrukturálne a investičné fondy v rokoch 2014 – 2020;

3.  pripomína, že politika súdržnosti spolu so spolufinancovaním, ktoré zabezpečujú členské štáty, je zdrojom hlavného podielu verejných výdavkov týkajúcich sa rastu v EÚ; zdôrazňuje, že je teda nevyhnutné začať vykonávanie nových programov čo najskôr s cieľom maximalizovať výsledky investícií, podporiť tvorbu pracovných miest a zvýšiť rast produktivity;

4.  nalieha na Komisiu a členské štáty, aby sa zachovali zodpovedne a vyvinuli maximálnu snahu o urýchlenie prijatia čo najväčšieho počtu operačných programov už v roku 2014 a aby zabezpečili, že na prijatie do 31. decembra 2014 bude pripravených čo najviac programov, aby mohli využiť postup prenosu v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 4 jeho pravidiel uplatňovania;

5.  žiada, aby Komisia popri zameriavaní sa na kvalitu a nutnosť pokračovať v boji proti podvodom zanalyzovala všetky možnosti zjednodušenia svojich vnútorných postupov v záujme zabezpečenia toho, že sa zohľadnia aj operačné programy opätovne predložené po lehote stanovenej na 24. novembra 2014 s cieľom uzavrieť konzultácie medzi útvarmi do konca roka, pričom sa tieto programy budú považovať za pripravené na prijatie, ak splnia požiadavky na kvalitu;

6.  uvedomuje si, že druhý uvedený scenár uplatniteľný na operačné programy, ktoré nie sú pripravené na prijatie do konca roka 2014, konkrétne presunutie nepoužitých prostriedkov z roku 2014 do rozpočtu na rok 2015 v súlade s článkom 19 VFR, predpokladá revíziu VFR do 1. mája 2015, ktorá, aj keď je iba technická, musí byť v súlade s viacročným rozpočtovým postupom; vyzýva preto Komisiu, aby sa čo najskôr zapojila do diskusií s Parlamentom a Radou s cieľom navrhnúť spoľahlivý plán, ktorý zabezpečí prijatie revízie VFR čo najskôr v roku 2015;

7.  zdôrazňuje navyše, že v záujme prijatia operačných programov sa musí schváliť aj zodpovedajúci návrh opravného rozpočtu pokrývajúci príslušné viazané rozpočtové prostriedky na rok 2015, čo v najlepšom prípade znamená oneskorenie účinného začatia vykonávania týchto programov do polovice roka 2015;

8.  vzhľadom na uvedené skutočnosti žiada Komisiu, aby predložila Parlamentu opatrenia, ktoré zamýšľa prijať s cieľom uľahčiť čo najskoršie vykonávanie operačných programov, a tiež predpokladaný harmonogram;

9.  je znepokojený množstvom neuhradených platieb v rámci politiky súdržnosti na operačné programy v rokoch 2007 – 2013; zdôrazňuje, že je dôležité a naliehavé dosiahnuť v tejto veci dohodu do konca roka 2014 na základe nových návrhov Komisie;

10.  vyzýva Komisiu, aby objasnila vplyv tohto oneskorenia platieb na začiatok vykonávania nových operačných programov a aby navrhla riešenia na čo najväčšie obmedzenie škôd; ďalej žiada, aby Komisia v súvislosti so správou o výsledku rokovaní, ktorú stanovuje článok 16 ods. 3 nariadenia o spoločných ustanoveniach, zanalyzovala možný vplyv oneskoreného začatia vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 na rast a pracovné miesta a na základe získaných skúseností vypracovala odporúčania;

11.  požaduje, aby investičný balík vo výške 315 miliárd EUR, ktorý má Komisia oznámiť, v plnej miere dopĺňal politiku súdržnosti na roky 2014 – 2020;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a ďalším príslušným inštitúciám.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


Usmernenia Komisie týkajúce sa posúdenia vplyvu
PDF 222kWORD 72k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2014 o revízii usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu a úlohe testov vplyvu na MSP (2014/2967(RSP))
P8_TA(2014)0069RC-B8-0311/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nedávne verejné konzultácie o revízii usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu a na príslušný návrh revidovaných usmernení pre posudzovanie vplyvu,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o zaručení nezávislých posúdení vplyvu(1),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže posúdenia vplyvu ako nástroj používaný v rannom štádiu, keď sa vytvárajú právne predpisy, zohrávajú kľúčovú úlohu v programe inteligentnej regulácie Komisie s cieľom poskytnúť transparentné, komplexné a vyvážené dôkazy týkajúce sa hospodárskych, sociálnych a environmentálnych vplyvov, pridanej hodnoty opatrení EÚ, očakávanej regulačnej a administratívnej záťaži a nákladov a prínosov alternatívnych postupov pre všetky zainteresované strany;

B.  keďže v súčasných usmerneniach pre posudzovanie vplyvu sa stanovuje, že hlavnou úlohou v súvislosti s rozhodnutím o tom, či pri konkrétnej iniciatíve je alebo nie je potrebné posúdenie vplyvu, sú poverení sekretariát Komisie a výbor pre posudzovanie vplyvu;

C.  keďže výbor pre posudzovanie vplyvu plní pri posúdeniach vplyvu významnú úlohu ústredného subjektu kontroly kvality posúdení vplyvu;

D.  keďže zmluvy obsahujú horizontálne sociálne a environmentálne doložky – spolu so záväzkami dodržiavať zásady subsidiarity a proporcionality – ktoré sa musia zohľadňovať pri stanovovaní a vykonávaní politík a činností Únie a ktoré si vyžadujú podrobnú analýzu príslušného vplyvu akýchkoľvek navrhovaných právnych predpisov;

E.  keďže podľa skupiny odborníkov Komisie náklady MSP na dosiahnutie súladu s nariadením môžu byť desaťkrát vyššie ako v prípade väčších spoločností; keďže riadne a nezávislé posúdenie vplyvu má preto osobitný význam pre malé a stredné podniky, ktoré pri plnení nových právnych a administratívnych požiadaviek často čelia väčším ťažkostiam ako veľké podniky a z dôvodu svojej veľkosti sú menej schopné predvídať regulačné zmeny v rannom štádiu;

F.  keďže zásada „najskôr myslieť na malých“ je základom iniciatívy Small Business Act pre Európu z roku 2008; keďže bola súčasťou usmernení pre posudzovanie vplyvu od roku 2009 a iných textov Komisie od roku 2005; keďže cieľom zásady „najskôr myslieť na malých“ je zohľadňovať záujmy MSP vo veľmi ranom štádiu tvorby politík, aby sa vytvárali právne predpisy priaznivejšie pre MSP; keďže je k dispozícii celý rad nástrojov na zabezpečenie účinného uplatňovania tejto zásady vrátane vykonávania testu vplyvu na MSP pri pripravovaných legislatívnych návrhoch;

G.  keďže v súčasných usmerneniach pre posudzovanie vplyvu sú ustanovené osobitné usmernenie vo forme testu vplyvu na MSP vrátane možných opatrení na zmiernenie rizika; keďže návrh revidovaných usmernení neobsahuje žiadne ustanovenia o teste vplyvu na MSP;

H.  keďže riadne posúdenie zásadných pozmeňujúcich návrhov Parlamentu k pôvodného návrhu Komisie poukazuje na značnú pridanú hodnotu s cieľom podporiť pozíciu Parlamentu pri rokovaniach v rámci trialógu;

Rozsah pôsobnosti

1.  víta záväzok Komisie pravidelne preskúmavať usmernenia pre posudzovanie vplyvu s cieľom zlepšiť postupy posudzovania vplyvu;

2.  zdôrazňuje skutočnosť, že Komisia by mala zabezpečiť rovnakú hĺbku hodnotenia hospodárskych, sociálnych aj environmentálnych aspektov;

3.  je však znepokojený tým, že návrh revidovaných usmernení je oveľa menej špecifický ako platné usmernenia, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti posúdení vplyvu, a že necháva výrazne väčší priestor na výklad zo strany zodpovedného generálneho riaditeľstva, pokiaľ ide o rozhodnutie o tom, či je posúdenie vplyvu potrebné alebo nie; je presvedčený o tom, že by sa mali zachovať platné postupy v rozhodovacom procese, do ktorých je zapojený výbor pre posudzovanie vplyvu;

4.  domnieva sa, že Komisia by mala zachovať existujúci prístup s predložením posúdenia vplyvu pri všetkých iniciatívach, ktoré spĺňajú aspoň jedno z týchto kritérií:

   a) legislatívne návrhy zaradené do legislatívneho a pracovného programu Komisie;
   b) legislatívne návrhy nezaradené do legislatívneho a pracovného programu Komisie s jasne identifikovateľnými hospodárskymi, administratívnymi, sociálnymi a environmentálnymi vplyvmi;
   c) nelegislatívne iniciatívy, ktoré vymedzujú budúce politiky (napr. biele knihy, akčné plány, výdavkové programy a usmernenia pre rokovania o medzinárodných dohodách);
   d) delegované alebo vykonávacie akty navrhované Komisiou, prípadne jej agentúrami, ktoré môžu mať významné identifikovateľné hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy a vplyvy administratívnej záťaže;

5.  konštatuje, že posúdenie vplyvu musí byť presné, komplexné a založené na čo najpresnejších, objektívnych a úplných dostupných informáciách, spolu s analýzou, ktorá je primeraná a zameraná na účel a cieľ návrhu, aby umožnila dobre informované politické rozhodnutie;

6.  je presvedčený, že posúdenia vplyvu sú dôležitým prostriedkom na podporu rozhodovacieho procesu vo všetkých inštitúciách EÚ a dôležitou súčasťou lepšieho procesu regulácie; uznáva však, že posúdenia vplyvu nemôžu nahrádzať politické hodnotenia a rozhodnutia;

7.  zdôrazňuje význam konzultovania so všetkými príslušnými zúčastnenými stranami v ranom štádiu procesu posudzovania vplyvu, aby sa ich vklad mohol zohľadniť pri príprave posúdení vplyvu a predtým, ako sa zverejnia;

8.  poznamenáva, že rozsah posúdenia vplyvu nemusí zodpovedať prijatým návrhom, ak boli pozmenené až po predložení na schválenie kolégiom komisárov; žiada, aby sa v návrhu revidovaných usmernení uviedlo, že posúdenie vplyvu by sa malo aktualizovať, aby sa zabezpečila kontinuita medzi posudzovanými otázkami a každým návrhom, ktorý Komisia nakoniec prijme;

Výbor pre posudzovanie vplyvu

9.  vyjadruje vážne obavy v súvislosti s tým, že úloha výboru pre posudzovanie vplyvu v procese posudzovania vplyvu nie je v návrhu revidovaných usmernení jasnejšie vymedzená; dôrazne trvá na tom, aby Komisia v odpovedi určenej Parlamentu prehodnotila toto opomenutie a v novom návrhu revidovaných usmernení presnejšie stanovila postupy týkajúce sa výboru pre posudzovanie vplyvu;

10.  domnieva sa, že takéto nové postupy by mali stanoviť jasným, zrozumiteľným a transparentným spôsobom proces predkladania, revízie a konečného schválenia posúdení vplyvu predložených výboru pre posudzovanie vplyvu;

11.  opakuje názor, že Komisia by nemala prijímať návrhy, ak k nim nie je pripojené stanovisko potvrdené výborom pre posudzovanie vplyvu;

12.  ďalej pripomína Komisii požiadavku Parlamentu, aby sa posilnila nezávislosť výboru pre posudzovanie vplyvu, a najmä aby členovia výboru pre posudzovanie vplyvu nepodliehali politickej kontrole; domnieva sa, že výbor pre posudzovanie vplyvu by mal byť zložený len z vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú schopní posúdiť predloženú analýzu, pokiaľ ide o hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy;

13.  so záujmom očakáva vysvetlenie novej Komisie o tom, ako hodlá postupovať v prípade aspektov, na ktoré bolo poukázané v tomto uznesení, aby pri príprave svojho stanoviska k nedávnemu oznámeniu Komisie o programe REFIT mohla tento prístup zohľadniť vo väčšej miere bez toho, aby tým bola dotknutá pozícia Parlamentu v tejto súvislosti;

Test vplyvu na MSP

14.  pripomína, že Komisia vo svojom preskúmaní iniciatívy Small Business Act z roku 2011 považovala za poľutovaniahodné, že iba osem členských štátov začlenilo test vplyvu na MSP do svojich vnútroštátnych rozhodovacích procesov; žiada Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi na lepšom šírení zásad testu vplyvu na MSP v kontexte vnútroštátnych postupov, a to na podporu politiky v oblasti malých a stredných podnikov;

15.  víta jasný záväzok Komisie na ďalšie posilnenie testu vplyvu na MSP uvedený v tomto preskúmaní; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v rozpore s týmito oznámeniami sa test vplyvu na MSP v návrhu revidovaných usmernení pre posudzovanie vplyvu ani nespomína;

16.  pripomína, že Komisia v rámci iniciatívy Small Business Act prijala záväzok uplatňovať zásadu „najskôr myslieť na malých“ pri tvorbe politík a že to zahŕňa test vplyvu na MSP, a to s cieľom posúdiť vplyv budúcich právnych predpisov a administratívnych iniciatív na MSP; zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby tento test bol vykonaný správne, a domnieva sa, že existuje veľký priestor na pokrok, ktorý ešte treba dosiahnuť;

17.  trvá na tom, že test vplyvu na MSP, ako sa stanovuje v prílohe 8 k usmerneniam, by sa mal zachovať s cieľom zabrániť tomu, aby boli MSP nadmerne postihnuté alebo znevýhodnené iniciatívami Komisie v porovnaní s veľkými spoločnosťami;

18.  zdôrazňuje, že v takýchto prípadoch by malo posúdenie vplyvu zahŕňať možnosti vzťahujúce sa na alternatívne mechanizmy a/alebo flexibility s cieľom pomôcť MSP zosúladiť sa s iniciatívou (ako sa uvádza v prílohe 8.4); v tejto súvislosti víta vylúčenie a priori mikropodnikov z rozsahu pôsobnosti legislatívneho návrhu ako možnosť uvedenú v návrhu revidovaných usmernení; domnieva sa však, že automatické vyňatie mikropodnikov nemusí byť vždy najlepším prístupom, a že je teda potrebné pristupovať k posudzovaniu jednotlivo pre každý návrh s cieľom zohľadniť politiku obrátenia dôkazného bremena, t. j. že mikropodniky by mali zostať mimo rozsahu pôsobnosti návrhov, pokiaľ sa nepreukáže, že by mali byť zahrnuté; podporuje zváženie prispôsobených riešení a ľahších režimov pre MSP v posúdeniach vplyvu, ak to neprimerane neobmedzuje účinnosť právnych predpisov;

Uplatňovanie a monitorovanie

19.  berie na vedomie, že v konečnej podobe sa legislatívny akt môže podstatne líšiť od návrhu, ktorý prijala Komisia; domnieva sa, že by bolo užitočné, aby sa pre prijaté legislatívne akty vypracoval súhrn odhadovaných prínosov a nákladov a aby bol aktualizovaný s cieľom zohľadniť zmeny vyplývajúce z analýzy uvedenej v posúdení vplyvu v dôsledku úprav vykonaných počas legislatívneho procesu; domnieva sa, že monitorovanie a hodnotenie vplyvu návrhu by sa takouto činnosťou malo zjednodušiť;

Zriadenie poradného orgánu pre lepšiu tvorbu práva

20.  uznáva prácu skupiny na vysokej úrovni pre oblasť administratívnej záťaže a záverečnú správu, ktorú predložila táto skupina v súlade s mandátom udeleným Komisiou; pripomína zámer Komisie, ako sa uvádza v najnovšom oznámení o REFIT (jún 2014), vytvoriť novú skupinu na vysokej úrovni pre lepšiu tvorbu práva pozostávajúcu zo zástupcov zainteresovaných strán a národných expertov;

21.  navrhuje, aby Komisia čo najskôr zriadila túto skupinu ako poradný orgán na vysokej úrovni pre lepšiu tvorbu práva so zapojením odborného prínosu zainteresovaných strán a národných expertov; navrhuje silný a nezávislý poradný mandát pre tento orgán, ktorý by mal dopĺňať činnosť Komisie v oblasti posúdení vplyvu; domnieva sa, že odborné znalosti takéhoto orgánu, pokiaľ ide o zásady subsidiarity a proporcionality, by mohli vytvoriť pridanú hodnotu pre postup posudzovania vplyvu a pre iné iniciatívy týkajúce sa lepšej tvorby práva; žiada Európsky parlament a Radu, aby sa zapojili do postupu vymenovania expertov; navrhuje, aby sa zohľadnili najlepšie postupy a skúsenosti existujúcich orgánov v oblasti lepšej tvorby práva (ako napr. vo Švédsku, Českej republike, Holandsku, Spojenom kráľovstve a Nemecku);

22.  vyzýva Komisiu, aby predložila nový návrh revidovaných usmernení pre posudzovanie vplyvu berúc do úvahy body, ktoré zdôraznilo toto uznesenie, a novo zavedené štruktúry Komisie, najmä úlohu nového podpredsedu zodpovedného za lepšiu tvorbu práva;

Posúdenia vplyvu v Parlamente

23.  žiada, aby posúdenia vplyvu Komisie systematicky a čo najskôr preskúmal Parlament, konkrétne na úrovni výborov;

24.  pripomína svoje uznesenie z 8. júna 2011 o zaručení nezávislých posúdení vplyvu, v ktorom žiadal konzistentnejšie využívať parlamentné posúdenia vplyvu ako nástroja, ktorý je už k dispozícii; pripomína, že osobitný rozpočtový riadok a špecializované služby sú k dispozícii na vypracúvanie posúdení vplyvu; domnieva sa, že parlamentné posúdenia vplyvu sú obzvlášť nevyhnutné pri zavádzaní podstatných zmien v pôvodnom návrhu Komisie;

Posúdenia vplyvu v Európskej Rade

25.  očakáva od Rady, že bude plniť svoj záväzok systematicky posudzovať vplyv svojich vlastných podstatných pozmeňujúcich návrhov;

o
o   o

26.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade.

(1) Ú. v. EÚ C 380 E, 11.12.2012, s. 31.


25.výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa
PDF 283kWORD 133k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2014 o 25. výročí Dohovoru OSN o právach dieťaťa (2014/2919(RSP))
P8_TA(2014)0070B8-0285/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohovor o právach dieťaťa prijatý v New Yorku 20. novembra 1989,

–  so zreteľom na Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím prijatý v New Yorku 13. decembra 2006,

–  so zreteľom na článok 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 24 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Štokholmský program prijatý v roku 2009 a na súvisiaci akčný plán na roky 2010 – 2014,

–  so zreteľom na všeobecný komentár č. 14 (2013) Výboru OSN pre práva dieťaťa o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho najlepších záujmov,

–  so zreteľom na agendu EÚ pre práva dieťaťa prijatú vo februári 2011,

–  so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji,

–  so zreteľom na vyhlásenie a akčný plán, ktoré prijalo Fórum na vysokej úrovni o účinnosti pomoci v Pusane od 29. novembra do 1. decembra 2011,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. februára 2008 s názvom Osobitné postavenie problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti EÚ (COM(2008)0055),

–  so zreteľom na usmernenia EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o deťoch a ozbrojených konfliktoch,

–  so zreteľom na akčný plán OSN s názvom Svet vhodný pre deti,

–  so zreteľom na strategický rámec EÚ a akčný plán pre ľudské práva a demokraciu,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV(2),

–  so zreteľom na stratégiu EÚ na roky 2012 – 2016 smerom k odstráneniu obchodovania s ľuďmi, a najmä ustanovenia týkajúce sa financovania vypracovania usmernení o systémoch ochrany detí a výmene najlepších postupov,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie 2013/112/EÚ z 20. februára 2013 s názvom Investície do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2013 o situácii maloletých bez sprievodu v EÚ(4),

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979 a na Pekinskú akčnú platformu,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 25. februára 2014 s odporúčaniami pre Komisiu v oblasti boja proti násiliu na ženách(5) a zo 6. februára 2014 o oznámení Komisie s názvom Na ceste k odstráneniu mrzačenia ženských pohlavných orgánov(6),

–  so zreteľom na závery Rady z 5. júna 2014 o predchádzaní všetkým formám násilia páchaného na ženách a dievčatách, vrátane mrzačenia ženských pohlavných orgánov, a boji proti nim,

–  so zreteľom na závery Rady z 19. mája 2014 o prístupe k rozvojovej spolupráci založenom na právach a zahŕňajúcom všetky ľudské práva,

–  so zreteľom na článok 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý opätovne potvrdzuje, že EÚ „zabezpečuje vzájomný súlad medzi svojimi politikami a činnosťami zohľadňujúc všetky svoje ciele“,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júna 2014 s názvom Dôstojný život pre všetkých: od vízie k spoločným opatreniam (COM(2014)0335),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. apríla 2005 s názvom Koherencia politiky pre rozvoj (COM(2005)0134) a závery z 3166. zasadnutia Rady pre zahraničné veci zo 14. mája 2012 s názvom Zvyšovanie vplyvu rozvojovej politiky EÚ: program zmien,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže dohovor OSN o právach dieťaťa a jeho opčné protokoly predstavujú normu presadzovania a ochrany práv dieťaťa, obsahujú podrobný súbor medzinárodných právnych noriem na ochranu detí a ich kvality života;

B.  keďže všetky členské štáty EÚ ratifikovali Dohovor OSN o právach dieťaťa a majú jasné právne záväzky týkajúce sa podpory, ochrany a plnenia práv všetkých detí v ich jurisdikciách;

C.  keďže podpora práv detí je výslovným cieľom politík EÚ a keďže Charta základných práv EÚ vyžaduje, aby boli najlepšie záujmy detí prednostne zohľadnené vo všetkých činnostiach EÚ;

D.  keďže Dohovor OSN o právach dieťaťa a Charta základných práv EÚpektujú práva dieťaťa byť vypočuté a zohľadňovať jeho názory na záležitosti, ktoré sa ich týkajú, v závislosti na veku a vyspelosti;

E.  keďže práva dieťaťa – najmä zásada najlepšieho záujmu dieťaťa, právo dieťaťa na život, prežitie a vývoj, nediskriminácia a rešpektovanie práva dieťaťa vyjadriť svoj názor – sa týkajú všetkých politík EÚ;

F.  keďže od prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa pred 25 rokmi sa dosiahol pokrok, ale keďže práva detí sú naďalej porušované v mnohých častiach sveta vrátane členských štátov EÚ, v dôsledku násilia, zneužívania, vykorisťovania, chudoby, sociálneho vylúčenia a diskriminácie na základe náboženského vyznania, zdravotného postihnutia, pohlavia, sexuálnej identity, veku, etnického pôvodu, migrácie alebo pobytového statusu;

G.  keďže na to, aby mali práva zmysel, musia mať všetky deti a ich rodiny inkluzívny prístup k spravodlivosti a k spravodlivým, včasným a účinným prostriedkom nápravy;

H.  keďže v roku 2012 zomrelo približne 6,6 milióna detí vo veku do 5 rokov, najmä z príčin, ktorým je možné predchádzať, a tak prišli o svoje základné právo na prežitie a rozvoj; keďže 168 miliónov detí vo veku 5 až 17 rokov vykonáva detskú prácu, čo ohrozuje ich právo na ochranu pred hospodárskym vykorisťovaním a porušuje ich právo učiť sa a hrať; keďže 11% dievčat je zosobášených skôr, než dosiahnu vek 15 rokov, čo ohrozuje ich práva na zdravie, vzdelanie a ochranu; keďže v subsaharskej Afrike naďalej zomiera jedno z 10 detí skôr, než dosiahnu 5 rokov;

I.  keďže vzdelanie – konkrétne bezplatná základná školská dochádzka pre všetky deti – je základným právom, ku ktorého splneniu sa vlády zaviazali podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa z roku 1989; keďže cieľom do roku 2015 je zabezpečiť, aby všetci chlapci a dievčatá dokončili celú základnú školu; keďže napriek určitému pokroku v rozvojovom svete nie je tento cieľ zďaleka dosiahnutý;

J.  keďže všeobecná sexuálna výchova tvorí neoddeliteľnú a dôležitú súčasť posilňovania práv chlapcov a dievčat na dobré životné podmienky a zdravie, presadzovania rovnosti a boja proti stereotypom;

K.  keďže humanitárne krízy majú naďalej zničujúci vplyv na deti a keďže v roku 2014 boli životy viac ako 59 miliónov detí priamo zasiahnuté krízou, najmä v súvislosti s konfliktmi; keďže sa odhaduje, že v súčasnosti je vo svete približne 250 000 detských vojakov, z ktorých 40 % tvoria dievčatá;

L.  keďže iba v roku 2012 bolo takmer 95 000 detí a dospievajúcich vo veku do 20 rokov obeťami vrážd, takmer 1 miliarda detí vo veku 2 až 14 rokov bola podrobená fyzickým trestom, jeden z troch dospievajúcich vo veku medzi 13 až 15 rokov zažil šikanovanie a okolo 70 miliónov dievčat vo veku 15 až 19 rokov bolo obeťou nejakej formy fyzického násilia, a keďže 120 miliónov dievčat po celom svete zažilo nútený pohlavný styk alebo iný nútený sexuálny akt počas svojho života;

M.  keďže deti tvoria polovicu populácie v rozvojových krajinách, a keďže asi 100 miliónov detí žije v EÚ;

N.  keďže podľa najnovšej správy Detského fondu OSN (UNICEF) o chudobe detí v bohatých krajinách padlo 2,6 milióna detí pod hranicu chudoby v najbohatších krajinách sveta od roku 2008, a celkový počet detí žijúcich v chudobe v rozvinutých krajinách tak dosahuje približne 76,5 milióna; keďže podľa tej istej štúdie patrilo 7,5 milióna mladých ľudí v EÚ v roku 2013 do kategórie ľudí, ktoré nie sú zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET);

O.  keďže, násilie páchané na deťoch má mnoho foriem vrátane psychických, fyzických, sexuálnych, emocionálnych a slovných útokov, zanedbávania a deprivácie, a vyskytuje sa v mnohých prostrediach vrátane domova, školy, zdravotnej starostlivosti a systémov spravodlivosti, pracoviska, komunít a online;

P.  keďže agenda EÚ pre práva dieťaťa uvádza jasný rámec činnosti EÚ, a keďže jej realizácia má za následok významný pokrok v niekoľkých kľúčových oblastiach činnosti a právnych predpisoch vrátane zriadenia telefonických krízových liniek pre nezvestné deti, podpory súdnictva zohľadňujúceho potreby detí, zlepšenia zberu dát a integrácie práv detí do vonkajšej činnosti;

Q.  keďže každé dieťa je predovšetkým dieťa, ktorého práva by mali byť plnené bez diskriminácie, bez ohľadu na jeho etnický pôvod, národnosť či sociálny, migračný alebo pobytový status alebo tento status rodičov;

R.  keďže dievčatá a chlapci zažívajú podobné, ale i rozdielne očakávania a formy socializácie, a keďže diskriminácia, ktorú zažívajú dievčatá a chlapci, sa líši u rôznych vekových kategórií;

S.  keďže aj keď sa dosiahol značný pokrok, najmä v oblasti obchodovania s ľuďmi, sexuálneho vykorisťovania a práv obetí, detí žiadajúcich o azyl a detí bez sprievodu, je potrebné urobiť oveľa viac, aby sa zabezpečilo, že práva migrujúcich detí budú plne rešpektované v celej EÚ; keďže mnoho detí bez sprievodu zmizne a utečie po prvom príchode do EÚ a sú obzvlášť citlivé na zneužívanie;

T.  keďže vzhľadom na ich medzinárodný charakter je vykorisťovanie detí a sexuálne zneužívanie detí online vrátane šírenia materiálov obsahujúcich sexuálne vykorisťovanie detí na internete a predátorského správania na internete aj naďalej veľkým problémom pre orgány presadzovania práva, pričom trestné činy zahŕňajú od sexuálneho vydierania a nadväzovania kontaktov na sexuálne účely po výrobu materiálu obsahujúceho zneužívanie detí vo vlastnej produkcii a živé vysielanie, čo predstavuje osobitný vyšetrovací problém v dôsledku technologických inovácií, ktoré poskytujú ľahší a rýchlejší prístup k materiálom pre páchateľov vrátane predátorov na internete;

U.  keďže deti obzvlášť zasiahla chudoba a škrty v systémoch sociálneho zabezpečenia a základných sociálnych dávok ako sú rodinné prídavky a keďže takéto škrty sa v EÚ od roku 2007 zvyšujú; keďže v EÚ zostáva miera rizika chudoby detí aj po sociálnych transferoch stále veľmi vysoká (20,3 % v roku 2013);

V.  keďže rámec globálneho rozvoja na obdobie po roku 2015 bude predstavovať príležitosť investovať do práv všetkých detí, na každom mieste na svete – bez ohľadu na pohlavie, národnosť, rasu alebo hospodárske postavenie, zdravotné postihnutie alebo iné postavenie dieťaťa;

1.  domnieva sa, že práva detí sú jadrom politík EÚ a že 25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa je príležitosťou na zabezpečenie jeho úplného uplatňovania v politike a v praxi a prijatie ďalších opatrení na zabezpečenie dodržiavania práv všetkých detí všade, a najmä tých najzraniteľnejších;

2.  víta záväzok EÚ v rámci Štokholmského programu vypracovať integrovanú stratégiu EÚ na účinnú podporu a ochranu práv dieťaťa vo vnútornej a vonkajšej politike EÚ a na podporu úsilia členských štátov v tejto oblasti; vyzýva Komisiu, aby navrhla ambicióznu a komplexnú stratégiu pre práva detí a akčný plán na nasledujúcich päť rokov v nadväznosti na agendu EÚ o právach dieťaťa a jej modernizáciu;

3.  víta záväzok EÚ k ďalšiemu rozvoju integrovaných usmernení EÚ v oblasti ochrany detí s cieľom znížiť roztrieštenosť vyplývajúcu z reakcií na základe jednotlivých problematík, ktoré sa zaoberajú konkrétnymi otázkami ochrany detí, aby sa zabezpečilo, že všetky deti v celej EÚ budú účinne chránené pred všetkými formami násilia;

4.  vyzýva Komisiu, aby monitorovala a informovala o vykonávaní jej odporúčania s názvom Investície do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia v členských štátoch, a zabezpečila prístup ku kvalitným službám a účasti detí; vyzýva členské štáty s nadpriemernou mierou chudoby detí, aby stanovili národné ciele a uprednostnili investície zamerané na znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia detí a mladých ľudí;

5.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby venovali miléniovým rozvojovým cieľom najvyššiu prioritu vo svojej vnútornej politike a vzťahoch s tretími krajinami; zdôrazňuje skutočnosť, že tieto ciele, najmä odstránenie chudoby, prístup ku vzdelaniu pre všetkých a rodovú rovnosť, možno dosiahnuť iba prostredníctvom rozvoja verejných služieb, ktoré sú prístupné všetkým;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby integrovali explicitné zameranie na deti a mládež do európskeho semestra, ročného prieskumu rastu a revidovanej stratégie Európa 2020, aby sa mohlo lepšie realizovať odporúčanie Komisie s názvom Investície do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia (C(2013)0778);

7.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila posilnenú koordináciu v rámci svojich jednotlivých útvarov s cieľom účinne zohľadniť práva detí vo všetkých legislatívnych návrhoch, politikách a finančných rozhodnutiach EÚ a monitorovať ich plný súlad s acquis EÚ o deťoch a so záväzkami vyplývajúcimi z Dohovoru OSN o právach dieťaťa; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že mandát a zdroje koordinátora práv detí budú primerane odrážať záväzok EÚ k systematickému a efektívnemu zohľadňovaniu práv detí;

8.  vyzýva Komisiu, aby využila príležitosť, ktorú poskytuje preskúmanie v polovici obdobia viacročného finančného rámca, aby sa zabezpečilo, že finančné prostriedky EÚ budú využité v prospech najviac znevýhodnených a zraniteľných detí;

9.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby pri plánovaní a vykonávaní regionálnej a kohéznej politiky, ako napríklad európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia, rámca EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov a politiky rovnosti a nediskriminácie EÚ, výslovne uvádzali deti ako prioritu; opakuje význam ochrany a podpory rovného prístupu ku všetkým právam pre rómske deti;

10.  trvá na tom, že všetky politiky práv detí musia začleniť hľadisko rodovej rovnosti, a žiada osobitné opatrenia na posilnenie práv dievčat vrátane vzdelávania a zdravia;

11.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že sa zásada najlepšieho záujmu dieťaťa bude zohľadňovať vo všetkých právnych predpisoch, v rozhodnutiach prijatých vládnymi predstaviteľmi na všetkých úrovniach a vo všetkých súdnych rozhodnutiach, a vyzýva členské štáty, aby si vymieňali osvedčené postupy s cieľom zlepšiť správne uplatňovania zásady najlepšieho záujmu dieťaťa v celej EÚ;

12.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetky deti mali účinný prístup k systémom spravodlivosti, ktoré sú prispôsobené ich špecifickým potrebám a právam, či už ako podozriví, páchatelia, obete alebo účastníci konania;

13.  vyzýva Komisiu, aby posúdila vplyv väzenských politík a systémov trestného súdnictva na deti; poukazuje na to, že v celej EÚ sú práva detí priamo zasiahnuté v prípade, ak deti žijú vo väzenských zariadeniach spolu s rodičmi; zdôrazňuje skutočnosť, že podľa odhadov 800 000 detí v EÚ je každý rok oddelených od väzneného rodiča, čo má vplyv na práva detí mnohými spôsobmi;

14.  domnieva sa, že deti sú ohrozené v prístupe k tovaru a službám; vyzýva podnikateľskú sféru a zúčastnené strany, aby sa zdržali agresívnej a klamlivej reklamy určenej deťom, a to tak online ako aj offline, vrátane uplatňovania existujúcich kódexov správania a podobných iniciatív; domnieva sa, že reklama na potraviny s vysokým obsahom tuku, soli alebo cukru zameraná na deti by sa mala vykonávať zodpovedne, s ohľadom na nárast detskej obezity a cukrovky;

15.  domnieva sa, že osobné údaje detí online musia byť riadne chránené, a že deti potrebujú byť informované prístupným a pre deti vhodným spôsobom o rizikách a dôsledkoch používania svojich osobných údajov online; zdôrazňuje, že online profilovanie detí by malo byť zakázané; domnieva sa, že všetky deti by mali mať právo využívať zdravé a bezpečné životné prostredie a prístup k hre;

16.  vyzýva členské štáty, aby vykonali smernicu 2011/36/EÚ o prevencii a boji proti obchodovaniu s ľuďmi, pretože väčšina obetí obchodovania s ľuďmi sú mladé dievčatá a chlapci, ktorí sú detské obete práce a sexuálneho zneužívania a iného zneužívania; vyzýva tiež členské štáty a EÚ, aby posilnili policajnú a justičnú spoluprácu s cieľom predchádzať týmto trestným činom a stíhať ich; vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na boj proti nelegálnej preprave detí, spoluprácu s tretími krajinami s cieľom reagovať na rastúci problém pašovania detí a obchodovania s deťmi, a stíhanie obchodníkov s ľuďmi, s príslušnými sankciami;

17.  domnieva sa, že je potrebné prijať opatrenia na boj proti šikanovaniu na internete, a že deti, učitelia a mládežnícke a detské organizácie musia zohrávať aktívnu úlohu pri zvyšovaní povedomia o tejto problematike;

18.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby investovali do verejných služieb pre deti vrátane starostlivosti o deti, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, a najmä do rozširovania verejnej siete materských škôl, jaslí, verejnoprospešných služieb ponúkajúcich mimoškolské aktivity pre deti;

19.  keďže prvé stupne vzdelávania nie vždy zaručujú osvojenie potrebných základných poznatkov, vyzýva členské štáty, aby ako základnú podmienku výkonu práva na rovnaké príležitosti zabezpečili bezplatné povinné sekundárne vzdelanie pre všetkých;

20.  vyzýva členské štáty, aby prijali právne predpisy, ktoré budú chrániť alebo posilňovať materské a otcovské práva s cieľom pomôcť vytvoriť zdravé a stabilné prostredie pre deti v prvých mesiacoch ich života;

21.  vyzýva členské štáty, aby vykonali smernicu 2011/93/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii a posilnili právne možnosti, technické schopnosti a finančné zdroje orgánov presadzovania práva na zlepšenie spolupráce vrátane spolupráce s Europolom s cieľom vyšetriť a účinnejšie rozbiť siete sexuálnych delikventov zneužívajúcich deti, a zároveň uprednostňovať práva a bezpečnosť dotknutých detí;

22.  vyzýva na efektívny prístup partnerstiev a výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva, súdnymi orgánmi, sektorom informačných a komunikačných technológií, poskytovateľmi internetových služieb, bankovým sektom a mimovládnymi organizáciami vrátane mládežníckych a detských organizácií s cieľom zabezpečiť práva a ochranu detí online a považovať ich za zraniteľné osoby podľa zákona; vyzýva Komisiu, aby sa ujala iniciatívy a požiadala všetky členské štáty, aby prijali opatrenia na riešenie všetkých foriem predátorského správania na internete a šikanovania na internete;

23.  domnieva sa, že deti bez sprievodu sú obzvlášť zraniteľné; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vykonali uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2013 o situácii maloletých bez sprievodu v EÚ; vyzýva členské štáty, aby plne vykonali balík spoločného európskeho azylového systému s cieľom zlepšiť situáciu maloletých bez sprievodu v EÚ; vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenie na ukončenie zadržiavania detí migrantov v celej EÚ; víta rozsudok Súdneho dvora vo veci C-648/11 MA, BT, DA / Secretary of State for the Home Department, ktorý uvádza, že členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl, ktorú podala maloletá osoba bez sprievodu vo viacerých členských štátoch, je štát, v ktorom sa maloletý nachádza po tom, ako tu podal žiadosť; pripomína, že maloletý bez sprievodu je predovšetkým dieťa, ktoré je potenciálne v nebezpečenstve, a že členské štáty a EÚ musia pri riešení otázky maloletých bez sprievodu dbať v prvom rade na ich ochranu, a nie na prisťahovalecké politiky, a teda dodržiavať základnú zásadu najlepšieho záujmu dieťaťa;

24.  vyzýva všetky členské štáty, aby vykonali normy ustanovené v Dohovore OSN o právach dieťaťa pre deti bez rodičovskej starostlivosti a v usmerneniach OSN pre náhradnú starostlivosť o deti; vyzýva Komisiu, aby využila štrukturálne fondy EÚ, aby podporila prechod od inštitucionálnych služieb na komunitné; vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na značný počet prípadov, ktoré tvrdia, že orgány verejnej moci v niektorých členských štátoch pokračujú s nútenými adopciami bez súhlasu rodičov, predložila konkrétne opatrenia na zabezpečenie toho, aby postupy adopcie v členských štátoch boli v najlepšom záujme dieťaťa;

25.  vyzýva všetky členské štáty, aby uľahčili zlúčenie rodiny pozitívnym, humánnym a urýchleným spôsobom v súlade s článkom 10 Dohovoru OSN o právach dieťaťa;

26.  zdôrazňuje, že je potrebné lepšie koordinovať prístup k hľadaniu nezvestných detí v EÚ; vyzýva členské štáty, aby posilnili policajnú a justičnú spoluprácu v cezhraničných prípadoch týkajúcich sa nezvestných detí a vypracovali telefonické krízové linky na pátranie po nezvestných deťoch a pomoc obetiam zneužívania detí; vyzýva členské štáty, aby uľahčili hladké pristúpenie Maroka, Singapuru, Ruskej federácie, Albánska, Andorry, Seychel, Gabonu a Arménska k Haagskemu dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí z roku 1980;

27.  vyzýva Komisiu, aby pri revízii nariadenia (ES) č. 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností vzala vážne na vedomie najlepšie záujmy dieťaťa, s ohľadom na medzery vo vykonávaní a presadzovaní tohto nariadenia v členských štátoch, pokiaľ ide o rodičovské práva a práva na opatrovanie;

28.  odsudzuje akúkoľvek formu násilia páchaného na deťoch, fyzické, sexuálne a slovné napádanie, nútené sobáše, detskú prácu, prostitúciu, obchodovanie s ľuďmi, mučenie, zabíjanie zo cti, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, využívanie detských vojakov a detí ako ľudských štítov, depriváciu, zanedbávanie a podvýživu; domnieva sa, že tradícia, kultúra a náboženstvo by sa nikdy nemali využívať na ospravedlnenie násilia páchaného na deťoch; vyzýva členské štáty, aby dodržiavali svoje záväzky a bojovali proti akejkoľvek forme násilia páchaného na deťoch vrátane formálneho zákazu a sankcionovania telesných trestov páchaných na deťoch; vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoju spoluprácu a dialóg s tretími krajinami s cieľom zvýšiť povedomie a zasadzovať sa za dodržiavanie práv detí na celom svete;

29.  odsudzuje využívanie detí na vojenské a teroristické činnosti alebo účely; pripomína, že je dôležité poskytovať psychologickú podporu a pomoc pre všetky deti, ktoré boli vystavené násilným udalostiam, alebo sú obeťami vojny; víta iniciatívu EÚ Deti mieru a zdôrazňuje význam zabezpečenia prístupu ku vzdelaniu pre deti zasiahnuté konfliktmi; vyzýva podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) na podporu kampane OSN Deti, nie vojaci, ktorej cieľom je ukončenie náboru a využívania detských vojakov v národných bezpečnostných silách do roku 2016;

30.  vyzýva PK/VP, aby venovala prioritu právam detí v celej vonkajšej činnosti EÚ, aby sa zabezpečilo efektívne zohľadnenie práv detí, a to aj v rámci dialógov o ľudských právach, obchodných dohôd, prístupového procesu a európskej susedskej politiky, a vo vzťahoch so skupinou štátov Afriky, Karibiku a Tichomoria (AKT), najmä krajín v konflikte; vyzýva PK/VP, aby každoročne informovala Európsky parlament o výsledkoch dosiahnutých vo vonkajšej činnosti EÚ zameranej na deti;

31.  vyzýva Komisiu, aby integrovala práva detí do rozvojovej spolupráce a do humanitárnej pomoci s cieľom zabezpečiť primerané financovanie a zvýšiť úroveň ochrany detí postihnutých núdzovými situáciami alebo človekom spôsobenými alebo prírodnými katastrofami, detí vysídlených v rámci krajiny a detských utečencov; zdôrazňuje, že je dôležité prepojenie pomoci, obnovy a rozvoja, a to najmä v dlhotrvajúcich krízach, a integrácia inovácií a nových technológií do politík a programov EÚ, aby bolo možné lepšie podporovať práva detí v prostredí rozvoja a núdzových situácií;

32.  víta skutočnosť, že Nobelova cena za mier za rok 2014 bola spoločne udelená Kailashovi Satyarthimu a Malále Júsufzajovej za ich odhodlanie brániť práva detí, najmä práva všetkých detí na vzdelanie; chváli verejnú podporu zo strany siete iniciatív Sacharovovej ceny zvýšeniu povedomia o násilí voči deťom; domnieva sa, že ide o jasné prejavy významnej úlohy občianskej spoločnosti a medzinárodných organizácií pri obhajobe a podpore a ochrane práv zakotvených v Dohovore OSN o právach dieťaťa;

33.  zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú sociálni partneri a miestne orgány pri podporovaní práv detí, a vyzýva Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor, aby prijali opatrenia a predložili návrhy stanovísk s cieľom plne sa zapojiť do podpory práv detí vo všetkých politikách EÚ;

34.  vyzýva inštitúcie EÚ, členské štáty, miestne orgány, sociálnych partnerov a občiansku spoločnosť, aby spojili svoje sily a spolupracovali na všetkých úrovniach s cieľom zlepšiť situáciu detí v EÚ a vo zvyšku sveta; víta a podporuje manifest práv dieťaťa, ktorého spoluautormi sú UNICEF a 14 organizácií na podporu detských práv, a podnecuje viac poslancov Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov, k podpísaniu manifestu a obhajobe práv detí;

35.  vyjadruje vôľu k vytvoreniu medziskupiny v rámci Európskeho parlamentu o právach dieťaťa a kvalite života na základe manifestu práv dieťaťa, ako stáleho orgánu zodpovedného za presadzovanie práv dieťaťa vo všetkých politikách a činnostiach Európskeho parlamentu v kontexte vnútorných a vonkajších vecí; podporuje preto iniciatívu na vymenovanie kontaktných miest pre práva detí v rámci každého parlamentného výboru na zabezpečenie zohľadňovania práv detí vo všetkých politikách a prijatých legislatívnych textoch;

36.  domnieva sa, že je dôležité zvýšiť účasť detí na svojej parlamentnej činnosti v súlade s postupmi stanovenými Medziparlamentnou úniou a UNICEF; vyzýva Komisiu, členské štáty a miestne orgány, aby hľadali cesty a prostriedky, ako zvýšiť účasť detí a dospievajúcich na rozhodovacom procese; podnecuje využívanie nových technológií a inovácií na konzultáciu s deťmi a mládežou a zvýšenie účasti detí;

37.  vyzýva všetky členské štáty na okamžitú ratifikáciu opčných protokolov Dohovoru OSN o právach dieťaťa;

38.  vyzýva Komisiu a PK/VP, aby posúdili spôsoby a prostriedky, ako by EÚ mohla jednostranne pristúpiť k Dohovoru OSN o právach dieťaťa;

39.  povzbudzuje USA, Somálsko a Južný Sudán k tomu, aby ratifikovali Dohovor o právach dieťaťa s cieľom dosiahnuť jeho celosvetovú ratifikáciu;

40.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Výboru OSN pre práva dieťaťa a výkonnému riaditeľovi UNICEF.

(1) Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 59, 2.3.2013, s. 5.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2013)0387.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2014)0126.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2014)0105.


Jednotný digitálny trh
PDF 251kWORD 90k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2014 o podpore práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu (2014/2973(RSP))
P8_TA(2014)0071B8-0286/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 3 ods. 3 a článok 6 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na články 9, 10, 12, 14, 16, 26, 36, článok 114 ods. 3 a článok 169 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä jej články 7, 8, 11, 21, 38 a 52,

–  so zreteľom na spolurozhodovací postup 2013/0309 k návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu (COM(2013)0627),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 23. apríla 2013 s názvom Akčný plán elektronického obchodovania na roky 2012-2015 – Stav v roku 2013 (SWD(2013)0153),

–  so zreteľom na hodnotiacu tabuľku vnútorného trhu č. 26, ktorú Komisia prijala 18. februára 2013,

–  so zreteľom na správy Komisie o hodnotiacej tabuľke digitálnej agendy z roku 2014,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. januára 2012 s názvom Koherentný rámec na posilnenie dôvery v jednotný digitálny trh elektronického obchodu a online služieb (COM(2011)0942),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o novom programe európskej spotrebiteľskej politiky(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. decembra 2013 o uvoľnení potenciálu cloud computingu v Európe(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2013 o dokončení jednotného digitálneho trhu(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 o dokončení jednotného digitálneho trhu(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o stratégii posilňovania práv zraniteľných spotrebiteľov(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. apríla 2012 s názvom Konkurencieschopný jednotný digitálny trh – elektronická verejná správa ako vedúca sila(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o novej stratégii pre spotrebiteľskú politiku(8),

–  so zreteľom na štúdiu svojej tematickej sekcie A z roku 2013 o tom, ako vybudovať všadeprítomnú digitálnu spoločnosť v EÚ,

–  so zreteľom na štúdiu svojej tematickej sekcie A z roku 2013 s názvom Zábava x.0 na podporu širokopásmového pripojenia,

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 26. marca 2009 o posilňovaní bezpečnosti a základných slobôd na internete(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2014 o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry Spojených štátov amerických, orgánoch sledovania v jednotlivých členských štátoch a ich vplyve na základné práva občanov EÚ a na transatlantickú spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí(10),

–  so zreteľom na štúdiu svojej tematickej sekcie A z roku 2013 o diskriminácii spotrebiteľov na jednotnom digitálnom trhu,

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 8. apríla 2014 v spojených veciach C-293/12 a C-594/12, v ktorom bola smernica o uchovávaní údajov vyhlásená za neplatnú,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže jednotný digitálny trh je jednou z oblastí pokroku, ktorý, hoci prináša výzvy, ponúka potenciál ziskov vyplývajúcich z vysokej efektívnosti, ktoré by mohli dosiahnuť až 260 miliárd EUR ročne, čím by prispeli k prekonaniu krízy v Európe;

B.  keďže dokončenie európskeho jednotného digitálneho trhu by vytvorilo milióny pracovných miest a potenciálne by Európe umožnilo získať 4 % HDP do roku 2020;

C.  keďže sa očakáva, že samotné odvetvie aplikácií od roku 2013 do roku 2018 strojnásobí svoje príjmy a v tom istom období vytvorí 3 milióny pracovných miest;

D.  keďže Parlament zadal vypracovanie štúdie, ktorej cieľom je analyzovať náklady nejestvujúcich európskych opatrení v oblasti jednotného digitálneho trhu, čo posilňuje význam toho, aby sme digitálne riešenia videli ako príležitosť pre spotrebiteľov, občanov a podniky, a nie ako hrozbu;

E.  keďže Únia musí podporovať široké prijatie cloud computingu v Európe, keďže je silným hnacím motorom rastu európskeho hospodárstva; keďže štúdia poskytuje dôkazy o výrazných očakávaných prínosoch spojených s jeho rýchlym rozvojom;

F.  keďže prekážky brzdiace účasť spotrebiteľov na jednotnom digitálnom trhu súvisia s diskriminačnými postupmi, ako je obmedzenie poskytovateľov služieb na určité krajiny alebo územia, jednoduché odmietnutie predaja, automatické presmerovanie a neodôvodnená diverzifikácia podmienok predaja;

G.  keďže bezpečné, efektívne, konkurencieschopné a inovatívne platby mobilným telefónom a elektronické platby sú nevyhnutné, aby spotrebitelia mohli v plnej miere využívať výhody jednotného trhu;

H.  keďže ochrana osobných údajov a súkromia, ako aj kybernetická bezpečnosť a bezpečnosť elektronických komunikácií a sietí sú prioritou v rámci jednotného digitálneho trhu, pretože sú základnými predpokladmi pre jeho fungovanie a pre vytvorenie dôvery občanov a spotrebiteľov v tento trh;

I.  keďže celoeurópska dostupnosť všeobecne rozšíreného, vysokorýchlostného a zabezpečeného rýchleho prístupu na internet a digitálnych služieb vo verejnom záujme je nevyhnutná pre sociálny a hospodársky rast, konkurencieschopnosť, sociálne začlenenie a jednotný trh;

J.  keďže výskum, vývoj a inovácie v digitálnom hospodárstve pomôžu zabezpečiť, aby Európa zostala v stredno- až dlhodobom horizonte konkurencieschopná;

K.  keďže rýchle zavádzanie vysokorýchlostných širokopásmových sietí je kľúčové pre rozvoj európskej produktivity a pre vznik nových a malých podnikov, ktoré môžu byť lídrami v rozličných odvetviach, napríklad v odvetviach zdravotnej starostlivosti, výroby a služieb;

L.  keďže pri zavádzaní a modernizácii širokopásmových sietí by mal zohrávať vedúcu úlohu súkromný sektor podporovaný konkurencieschopným regulačným rámcom stimulujúcim investície;

M.  keďže jednotný digitálny trh je jeden z najinovačnejších sektorov hospodárstva, a preto zohráva významnú úlohu v rámci konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a prispieva k hospodárskemu rastu prostredníctvom rozvoja elektronického obchodu, pričom zároveň uľahčuje administratívny a finančný súlad podnikov a poskytuje spotrebiteľom väčší výber tovaru a služieb;

N.  keďže jednotný digitálny trh prináša prínos nielen z hospodárskeho hľadiska, ale má tiež hlboký dosah na každodenný politický, sociálny a kultúrny život spotrebiteľov a občanov EÚ;

O.  keďže konkurencieschopný jednotný digitálny trh nemôže existovať bez rýchlych, vysokokapacitných širokopásmových a telekomunikačných sietí vo všetkých regiónoch EÚ vrátane odľahlých oblastí;

P.  keďže existujúca a stále sa rozširujúca digitálna priepasť priamo negatívne ovplyvňuje rozvoj jednotného digitálneho trhu, pokiaľ ide o prístup k internetu aj elektronické zručnosti;

Q.  keďže ochrana osobných údajov a súkromia a bezpečnosť elektronických komunikácií a sietí sú v rámci jednotného digitálneho trhu prioritami, pretože sú základnými predpokladmi pre jeho fungovanie a pre zabezpečenie dôvery občanov a spotrebiteľov v tento trh;

R.  keďže online trhy, ak majú rásť a rozširovať sa, musia byť zároveň flexibilné a vhodné pre spotrebiteľov;

S.  keďže elektronický obchod je dôležitým doplnkom obchodu mimo internet a je významným faktorom výberu spotrebiteľov, hospodárskej súťaže a technologických inovácií, čím prispieva k premene EÚ na znalostnú ekonomiku;

T.  keďže neobmedzená hospodárska súťaž a rovnaké podmienky pre podniky, ktoré podporia investície, sú pre toto odvetvie hospodárstva rozhodujúce, keďže zabezpečia jeho dlhodobý udržateľný rozvoj v prospech koncových užívateľov; keďže účinná hospodárska súťaž je dobrým stimulom na efektívne investície a môže poskytovať výhody pre spotrebiteľov z hľadiska možnosti voľby, ceny a kvality;

U.  keďže v niektorých oblastiach jednotného digitálneho trhu existuje zraniteľnosť spôsobená prílišnou koncentráciou trhu a dominantnými prevádzkovateľmi;

V.  keďže problém fragmentácie trhu a nedostatku interoperability v EÚ je prekážkou pre rýchly rozvoj jednotného digitálneho trhu;

W.  keďže pracovné miesta vytvorené prostredníctvom jednotného digitálneho trhu sú zvyčajne vysoko kvalifikované a dobre platené, a sú preto dôležitým príspevkom k vytváraniu kvalitných a udržateľných pracovných miest;

X.  keďže Komisia by mala zabrániť monopolnému správaniu ovplyvňujúcemu pluralitu médií, a to tak v súvislosti s poskytovaním obsahu, ako aj vlastníctvom, keďže prístup k informáciám má zásadný význam pre fungovanie demokracie;

1.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa prostredníctvom trvalej snahy o implementáciu a presadzovanie existujúcich pravidiel ako súčasti všeobecnej stratégie zamerali na všetky existujúce prekážky, ktoré bránia rozvoju jednotného digitálneho trhu, a zároveň zabezpečili, aby boli opatrenia posudzované z hľadiska ich vplyvu, boli optimálne aj z hľadiska budúceho vývoja a použiteľné v digitálnom veku; domnieva sa, že tieto snahy musia byť jadrom úsilia EÚ o zabezpečenie hospodárskeho rastu a zamestnanosti a o posilnenie jej konkurencieschopnosti a odolnosti v rámci globálnej ekonomiky;

2.  zdôrazňuje, že všetky legislatívne návrhy týkajúce sa jednotného digitálneho trhu musia byť v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, aby práva, ktoré sú v nej zakotvené, boli v digitálnej oblasti v plnej miere chránené;

3.  zdôrazňuje predovšetkým potenciál elektronického obchodu, ktorý by podľa odhadov mohol spotrebiteľom ušetriť 11,7 miliárd EUR ročne, keby si mohli pri on-line nákupoch vybrať z plného sortimentu tovaru a služieb EÚ;

4.  hoci víta rast elektronického obchodu, poukazuje na dominantné postavenie len niekoľkých subjektov v niektorých členských štátoch v oblasti priameho predaja fyzického tovaru alebo ako trhovej platformy pre ostatných na predaj fyzického tovaru; zdôrazňuje, že na európskej úrovni je potrebné monitorovať zneužívanie takýchto dominantných pozícií a predchádzať ich zneužívaniu, pokiaľ ide o dostupnosť výrobkov spotrebiteľom a poplatky požadované od MSP za využívanie takýchto trhových platforiem;

5.  zdôrazňuje, že je potrebné riešiť problém digitálnej priepasti a bojovať s ním, aby bolo možné plne využiť potenciál jednotného digitálneho trhu a umožniť začlenenie všetkých občanov bez ohľadu na ich príjmy, sociálnu situáciu, geografickú oblasť, zdravotný stav alebo vek do spoločnosti v digitálnej ére;

6.  berie na vedomie predovšetkým potrebu riešiť prekážky, s ktorými sa naďalej stretávajú spotrebitelia a podniky v súvislosti s elektronickým obchodom vrátane on-line služieb, prístupom k digitálnemu obsahu, predchádzaním podvodom, registráciou na internetové stránky, propagáciou predaja a označovaním;

7.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila urýchlenú implementáciu jednotného trhu so službami a zaistila vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov, ako sú smernica o právach spotrebiteľov a predpisy o alternatívnom riešení sporov a riešení sporov online, a aby zároveň zabezpečila zníženie administratívnej záťaže;

8.  požaduje rýchle prijatie nového modernizovaného balíka o ochrane údajov s cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi vysokou úrovňou ochrany osobných údajov, bezpečnosťou používateľov a kontrolou nad vlastnými osobnými údajmi a stabilným, predvídateľným právnym prostredím, v ktorom podniky môžu prosperovať na zlepšenom jednotnom trhu v prospech koncových užívateľov, rovnakými podmienkami na podporu investícií a prostredím, ktoré prispieva k atraktívnosti EÚ ako miesta pôsobenia pre podniky; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyčlenili potrebné zdroje na boj proti počítačovej kriminalite prostredníctvom legislatívnych opatrení a spolupráce pri presadzovaní práva na vnútroštátnej úrovni aj úrovni EÚ;

9.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť rovnaké podmienky pre spoločnosti pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu, aby mohli obstáť v konkurencii; vyzýva preto Komisiu, aby riadne presadzovala pravidlá hospodárskej súťaže EÚ, aby sa zabránilo nadmernej koncentrácii trhu a zneužívaniu dominantného postavenia, a monitorovala hospodársku súťaž, pokiaľ ide o balíky obsahu a služieb;

10.  pripomína, že je potrebné zabezpečiť rovnaké podmienky pre spoločnosti na jednotnom digitálnom trhu, aby bolo možné dosiahnuť v EÚ živú digitálnu ekonomiku; zdôrazňuje, že dôkladné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ na jednotnom digitálnom trhu bude určujúce pre rast tohto trhu, prístup spotrebiteľov a ich výber a pre dlhodobú konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby boli spotrebitelia rovnako chránení online, ako sú na vo svojich tradičných trhoch;

11.  naliehavo vyzýva Radu, aby rýchlo pokročila a začala rokovania s Parlamentom o návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu, keďže by to konkrétne viedlo k zrušeniu poplatkov za roaming v rámci EÚ, zabezpečilo väčšiu právnu istotu, pokiaľ ide o neutralitu siete, a zlepšilo ochranu spotrebiteľa vo vnútri jednotného digitálneho trhu; domnieva sa, že toto nariadenie by mohlo predstavovať rozhodujúci krok na ceste k realizácii jednotného európskeho mobilného trhu;

12.  domnieva sa, že Komisia by mala prijať opatrenia, aby vytvorila a zabezpečila legislatívu a prostredie s právnou istotou, ktoré by podporili kreativitu a inovácie v začínajúcich podnikoch, mikropodnikoch a MSP;

13.  žiada Komisiu, aby predložila iniciatívu pre digitálne podnikanie, pretože to má zásadný význam pre vytváranie nových pracovných miest a inovatívne myšlienky, a to vrátane opatrení na zlepšenie prístupu k financovaniu pre začínajúcich podnikateľov v digitálnej oblasti (napríklad prostredníctvom kolektívneho financovania – crowdsourcingu) a podporu druhej šance pre podnikateľov, ktorí neuspeli;

14.  zdôrazňuje, že s celou internetovou prevádzkou by sa malo zaobchádzať na základe rovnosti bez diskriminácie, obmedzovania alebo zásahov, a to bez ohľadu na odosielateľa, príjemcu, typ, obsah, zariadenie, službu alebo aplikáciu;

15.  poznamenáva, že trh s internetovým vyhľadávaním má osobitný význam pri zabezpečovaní podmienok hospodárskej súťaže na jednotnom digitálnom trhu, a to vzhľadom na potenciálnu premenu vyhľadávačov v strážcov informácií a na ich možnosť komercializovať sekundárne využívanie získaných informácií; vyzýva preto Komisiu, aby rozhodne presadzovala pravidlá hospodárskej súťaže EÚ na základe pripomienok všetkých zúčastnených strán a zohľadňovala pritom celú štruktúru jednotného digitálneho trhu s cieľom zabezpečiť nápravné opatrenia, ktoré budú skutočne na prospech spotrebiteľov, užívateľov internetu a internetových podnikov; okrem toho vyzýva Komisiu, aby zvážila návrhy zamerané na oddelenie vyhľadávačov od iných obchodných služieb ako potenciálne dlhodobé riešenie na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov;

16.  okrem toho vyzýva Komisiu, aby rýchlo konala s cieľom zvážiť možné riešenia smerujúce k vyváženej, spravodlivej a otvorenej štruktúre vyhľadávania na internete;

17.  zdôrazňuje, že pri prevádzkovaní vyhľadávačov pre používateľov by proces vyhľadávania aj jeho výsledky mali byť neskreslené, aby internetové vyhľadávanie zostalo nediskriminačné, čo zaistí väčšiu hospodársku súťaž a lepší výber pre užívateľov a spotrebiteľov a umožní zachovať rozmanitosť zdrojov informácií; preto konštatuje, že indexácia, hodnotenie, zobrazenie a klasifikácia, ktoré uskutočňujú vyhľadávače, musia byť neskreslené a transparentné; vyzýva Komisiu, aby zabránila akémukoľvek zneužívaniu zo strany prevádzkovateľov vyhľadávačov pri uvádzaní prepojených služieb na trh;

18.  víta vyhlásenie Komisie, podľa ktorého podrobnejšie preskúma spôsoby fungovania vyhľadávačov a digitálny trh vo všeobecnosti;

19.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť účinný a vyvážený rámec na ochranu autorských práv a práv duševného vlastníctva prispôsobený realite digitálneho hospodárstva;

20.  podporuje rýchle prijatie a uplatňovanie medzinárodných ustanovení na uľahčenie prístupu zdravotne postihnutých užívateľov k digitálnemu obsahu a tlačeným dielam prostredníctvom ich digitalizácie;

21.  víta uzavretie Marakéšskej zmluvy o uľahčení prístupu ku knihám pre osoby so zrakovým postihnutím a nabáda všetkých signatárov, aby zmluvu ratifikovali; domnieva sa, že Marakéšska zmluva predstavuje pozitívny krok vpred, ale že je potrebné urobiť ešte veľa práce s cieľom otvoriť prístup k obsahu aj pre ľudí so zdravotným postihnutím vo všeobecnosti, nielen osobám so zrakovým postihnutím; zdôrazňuje, že je dôležité ďalej posilňovať dostupnosť v širokom spektre oblastí, od autorských práv a vyhľadávačov až po telekomunikačných operátorov;

22.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej rozvíjali a uplatňovali regulačné rámce EÚ a vnútroštátne regulačné rámce s cieľom umožniť existenciu integrovaného a bezpečného trhu online a trhu mobilných platieb a súčasne zaručiť ochranu spotrebiteľa a zákazníckych údajov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že sú potrebné jasné a predvídateľné pravidlá stanovené v právnych predpisoch;

23.  pripomína, že cloud computing sa môže stať účinným nástrojom pri rozvoji jednotného digitálneho trhu a môže zabezpečiť ekonomický prospech najmä malým a stredným podnikom tým, že zníži náklady na infraštruktúru IT aj ostatné náklady; v tejto súvislosti zdôrazňuje skutočnosť, že ak bude služby cloud computingu poskytovať iba obmedzený počet veľkých poskytovateľov, bude sa v rukách týchto poskytovateľov sústreďovať rastúce množstvo informácií; ďalej pripomína, že cloud computing tiež prináša riziká pre používateľov, najmä v súvislosti s citlivými údajmi; požaduje riadne vykonávanie európskej stratégie na zabezpečenie konkurencieschopného a bezpečného cloud computingu;

24.  vyzýva Komisiu, aby sa postavila do čela úsilia o podporu medzinárodných noriem a špecifikácií pre cloud computing, ktoré umožnia spoľahlivé, dostupné, vysoko interoperabilné, bezpečné a energeticky efektívne cloudové služby, ktoré rešpektujú súkromie, ako integrálnu súčasť budúcej priemyselnej politiky Únie; zdôrazňuje, že v záujme dôvery spotrebiteľov a konkurencieschopnosti je potrebná spoľahlivosť, bezpečnosť a ochrana údajov;

25.  zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť bezpečnosť internetového prostredia, najmä pre deti, a zabrániť zneužívaniu detí tým, že sa zavedú opatrenia na odhaľovanie a odstraňovanie nezákonných obrazových materiálov na internete zobrazujúcich zneužívanie detí, ako aj prostriedky, ktoré zabránia deťom a dospievajúcim v prístupe k obsahu, pre ktoré bolo stanovené vekové obmedzenie;

26.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0239.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2014)0063.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2013)0535.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2013)0327.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2012)0468.
(6) Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 11.
(7) Ú. v. EÚ C 258 E, 7.9.2013, s. 64.
(8) Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s. 25.
(9) Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 206.
(10) Prijaté texty, P7_TA(2014)0230.


Nedostatočná výživa detí v rozvojových krajinách
PDF 252kWORD 87k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2014 o nedostatočnej výžive a podvýžive detí v rozvojových krajinách (2014/2853(RSP))
P8_TA(2014)0072B8-0253/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, najmä na jej článok 25, v ktorom sa uvádza, že právo na výživu je súčasťou práva na primeranú životnú úroveň,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a najmä na jeho článok 11, v ktorom sa stanovuje „právo na primeranú životnú úroveň vrátane primeranej výživy“, ako aj „základné právo […] nehladovať“,

–  so zreteľom na Opčný protokol k Medzinárodnému dohovoru o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach prijatý v roku 2008, podľa ktorého je právo na výživu vymožiteľné na medzinárodnej úrovni,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa, najmä na jeho článok 24 ods. 2 písm. c) a článok 27 ods. 3,

–  so zreteľom na Deklaráciu o svetovej potravinovej bezpečnosti, ktorá bola prijatá na svetovom potravinovom samite Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme v roku 1996,

–  so zreteľom na usmernenia o práve na výživu, ktoré prijala v roku 2004 organizácia FAO a ktorá ponúka usmernenie pre štáty v oblasti plnenia povinností, pokiaľ ide o právo na výživu,

–  so zreteľom na miléniové rozvojové ciele, najmä na cieľ č. 1 (odstrániť extrémnu chudobu a hlad) a cieľ č. 4 (znížiť úmrtnosť detí),

–  so zreteľom na Dohovor o potravinovej pomoci prijatý v roku 2012,

–  so zreteľom na globálne správy a zhrnutia OSN z Medzinárodného hodnotenia poľnohospodárskej vedy a rozvojovej technológie, ktoré boli vydané v roku 2009(1),

–  so zreteľom na správu Detského fondu OSN (UNICEF) o nedostatočnej výžive detí vo svete z roku 2009,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN pre právo na výživu s názvom Agroekológia a právo na výživu, ktorá bola predložená 8. marca 2011 na 16. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na výstavu Expo 2015 v Miláne, ktorej témou bude „Živiť planétu, energia pre život“,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 31. marca 2010 s názvom Humanitárna potravinová pomoc (COM(2010)0126),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 31. marca 2010 s názvom Politický rámec EÚ na pomoc rozvojovým krajinám pri riešení výziev v oblasti potravinovej bezpečnosti (COM(2010)0127),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2012 s názvom Prístup EÚ k zvyšovaniu odolnosti: poučenie z kríz v oblasti potravinovej bezpečnosti (COM(2012)0586),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. marca 2013 s názvom Zlepšenie výživy matiek a detí v rámci vonkajšej pomoci: politický rámec EÚ (COM(2013)0141),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2011 o politickom rámci EÚ na pomoc rozvojovým krajinám pri riešení výziev v oblasti potravinovej bezpečnosti(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2013 o prístupe EÚ k zvyšovaniu odolnosti a znižovaniu rizika katastrof v rozvojových krajinách: poučenie z kríz potravinovej bezpečnosti(3),

–  so zreteľom na otázku Komisii o podvýžive detí v rozvojových krajinách (O-000083/2014 – B8-0041/2014),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre rozvoj,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže takmer miliarda ľudí ešte stále trpí hladom a najmenej 225 miliónov detí na svete mladších ako päť rokov trpí akútnou a chronickou nedostatočnou výživou, spomaleným telesným rastom ako dôsledkom chronickej nedostatočnej výživy detí a matiek, pričom sa odhaduje, že v rozvojových krajinách umrie každý rok 2,6 milióna z nich;

B.  keďže podľa indikátorov a máp globálneho indexu skrytého hladu(4) celosvetovo približne dve miliardy ľudí – alebo 1 z 3 ľudí v rozvojových krajinách – trpia chronickým nedostatkom dôležitých vitamínov a minerálov (mikroživín), čo je stav známy ako skrytý hlad, ktorý výrazne zvyšuje ich náchylnosť na vrodené chyby, infekcie a vývojové chyby;

C.  keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WTO) je nedostatočná výživa jednoznačne najväčším prispievateľom k úmrtnosti detí a spôsobuje 35 % ochorení u detí mladších ako päť rokov;

D.  keďže skoro 20 miliónov detí stále trpí ťažkou akútnou podvýživou, a to v núdzových situáciách aj mimo nich, a keďže iba 10 % z nich má prístup k liečbe;

E.  keďže výživa detí vo veku päť a menej rokov silne závisí od kvality výživy matiek počas tehotenstva a kojenia;

F.  keďže nedostatočná výživa je takisto príčinou chorobnosti a straty plodnosti a bráni sociálnemu a hospodárskemu rozvoju v rozvojových krajinách;

G.  keďže deti, ktoré prežijú aj napriek nedostatočnej výžive, často trpia celý život nedostatočným telesným a duševným vývinom, ktorý obmedzuje ich schopnosti učiť sa a začleniť sa do trhu práce, a keďže tým uviaznu v medzigeneračnom cykle chorôb a chudoby;

H.  keďže v dôsledku vplyvov zmeny klímy na poľnohospodársku výrobu, a tým aj na výživu, sa očakáva zvýšenie počtu nedostatočne vyživovaných detí;

I.  keďže v rozvojových krajinách je výrazná vidiecka a mestská chudoba dôležitou príčinou hladu, ktorú ešte zhoršuje migrácia z vidieka vyvolaná skutočnosťou, že drobné poľnohospodárstvo pre mnohých nie je reálnou možnosťou;

J.  keďže ani po 25 rokoch od prijatia Dohovoru o právach dieťaťa niektoré zmluvné štáty nedokázali vytvoriť priaznivé prostredie, v ktorom možno zabezpečiť primeraný prístup detí k potrave;

K.  keďže na Svetovom potravinovom samite v roku 1996 vlády znovu zdôraznili právo na potravu a zaviazali sa, že znížia počet hladujúcich a podvyživených ľudí do roku 2015 na polovicu, z 840 miliónov na 420 miliónov; keďže však počet hladných a podvyživených ľudí, najmä detí, v posledných rokoch vzrástol, a to hlavne v dôsledku potravinových kríz v rokoch 2008 a 2011;

L.  keďže rôzne nástroje medzinárodného práva spájajú právo na potraviny s inými ľudskými právami vrátane práva na život, živobytie, zdravotnú starostlivosť, vlastníctvo, vzdelanie a vodu;

M.  keďže právo na výživu a dobrú výživu pre všetkých je pri plnení miléniových rozvojových cieľov prvoradé; keďže výživa sa spája s väčšinou, ak nie so všetkými miléniovými rozvojovými cieľmi, ktoré navzájom úzko súvisia;

N.  keďže medzinárodné organizácie potvrdzujú, že výroba potravín je dostačujúca na pokrytie potravinových potrieb všetkých obyvateľov na svete a že nedostatočná výživa detí súvisí s potravinovou neistotou domácností, vylúčením, neprimeranou starostlivosťou a zlými stravovacími návykmi, nezdravým domácim prostredím a neprimeranou zdravotnou starostlivosťou;

O.  keďže v situácii, ktorá sa vyznačuje zvýšeným počtom i rozsahom katastrof, je právo na potraviny a dobrú výživu je nevyhnutné na budovanie odolných rodín a spoločenstiev, pričom zvyšuje ich schopnosť skrátiť dlhé obdobia rekonvalescencie po uplynutí núdzovej;

P.  keďže stav optimálnej výživy je výsledkom toho, že deti majú prístup k cenovo dostupným, rozmanitým a výživným potravinám, k primeraným postupom starostlivosti o matky a o deti, dostatočným zdravotným službám a zdravému životnému prostrediu vrátane bezpečnej vody, sanitárnych zariadení a dobrých hygienických postupov;

1.  poukazuje na to, že existuje veľa príčin nedostatočnej výživy detí a že za väčšinu z nich, vrátane neúčinných hospodárskych štruktúr, nerovnomernej distribúcie a/alebo neudržateľného využívania zdrojov, nedostatkov v oblasti správy, neprimeranej závislosti od jednotlivých plodín a monokultúrnych pestovateľských postupov, diskriminácie voči ženám a deťom, zlého zdravotného stavu spôsobeného nedostatočnými zdravotníckymi systémami spolu s nedostatočným vzdelaním, a to najmä u matiek, sú zodpovední ľudia, a preto sa im dá predísť;

2.  trvá na tom, že verejné orgány musia zaručovať tri rozmery práva na potravu a na dobrú výživu: dostupnosť, čo znamená, že je možné získavať potraviny priamo z úrodnej pôdy alebo z iných prírodných zdrojov alebo vybudovať dobre fungujúce distribučné, spracovateľské a trhové systémy; prístupnosť, teda aby bol zaručený hospodársky aj fyzický prístup k potravinám; a primeranosť, čo znamená, že potraviny musia byť bezpečné a musia spĺňať výživové potreby každého jednotlivca, pričom sa zohľadňuje vek, životné podmienky, zdravie, povolanie, pohlavie, kultúra a náboženstvo;

3.  zdôrazňuje, že z hľadiska životného cyklu je najdôležitejším obdobím, keď musia byť splnené výživové potreby dieťaťa, prvých 1 000 dní života vrátane tehotenstva, keďže v tomto období má dieťa zvýšené výživové potreby vzhľadom na rýchly rast a vývoj, je náchylnejšie na infekčné choroby a úplne závislé na iných ľuďoch, pokiaľ ide o výživu, starostlivosť a spoločenské kontakty;

4.  opätovne potvrdzuje, že riešenie problematiky nedostatočnej výživy detí a matiek si vyžaduje integrovaný prístup a koordinované kroky v niekoľkých sektoroch, ktoré vplývajú na vznik nedostatočnej výživy, ako sú zdravotníctvo, školstvo, poľnohospodárstvo, prístup k vode a energii a hygienická infraštruktúra, ako aj zodpovednú účasť všetkých zainteresovaných strán, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali súdržné dlhodobé rozvojové stratégie a usilovali sa o obmedzenie nedostatočnej výživy aj v súvislosti s núdzovými situáciami a humanitárnymi intervenciami;

5.  vyzýva EÚ, aby prostredníctvom svojich programov rozvojovej pomoci zvýšila podporu udržateľného drobného poľnohospodárstva a malej a strednej poľnohospodárskej produkcie, a to najmä pre miestnu spotrebu, a aby investovala do participatívnych plánov pod vedením jednotlivých štátov, ktoré by sa mali vykonávať na miestnej úrovni v spolupráci s poľnohospodármi a ich zástupcami, miestnymi a regionálnymi orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti;

6.  vyjadruje uznanie za úspechy, ktoré sa dosiahli v uplynulých pár rokoch v boji proti nedostatočnej výžive detí, ako dokazujú ukazovatele pokroku pri plnení miléniového rozvojového cieľa 1; domnieva sa však, že počet detí zomierajúcich na následky nedostatočnej výživy alebo trpiacich nedostatočnou výživou je stále neprijateľne vysoký, čo prispieva k zachovaniu začarovaného kruhu chudoby a hladu;

7.  zdôrazňuje preto, že boj proti nedostatočnej výžive detí a zabezpečenie všeobecného prístupu k primerane výživným potravinám by mali aj naďalej patriť medzi najdôležitejšie ciele záväzku týkajúceho sa odstránenia hladu v rámci programu na obdobie po roku 2015, pričom osobitne vyzýva na odstránenie všetkých foriem podvýživy do roku 2030 a na dosiahnutie medzinárodne dohodnutých cieľov týkajúcich sa znižovania počtu detí mladších ako päť rokov, ktoré sa vyznačujú spomaleným telesným rastom a chradnú, do roku 2025;

8.  domnieva sa, že zníženie rozpočtových prostriedkov pre poľnohospodárstvo v rámci 10. Európskeho rozvojového fondu (ERF) v porovnaní s 9. ERF bolo chybou; napomína preto Radu, aby sa nad tým zamyslela a uskutočnila opravné kroky vzhľadom na 11. ERF;

9.  zdôrazňuje význam politickej vôle pri riešení problému nedostatočnej výživy; víta plán na skvalitnenie výživy (Road Map for Scaling-Up Nutrition (SUN)), ktorý vypracoval Stály výbor Organizácie Spojených národov pre výživu (UNSCN) s cieľom urýchliť zlepšovanie v oblasti výživy najmä v krajinách, ktoré sú najviac postihnuté týmto problémom, za účasti rôznych zainteresovaných strán vrátane agentúr OSN činných v oblasti výživy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uplatňovali zásady uvedené v pláne pre skvalitnenie výživy; vyzýva Komisiu, aby podporila a prijatím opatrení umožnila účasť občianskej spoločnosti a organizácií na najnižšej úrovni, ktoré sú v priamom kontakte s malými výrobcami a rodinami, na pláne na skvalitnenie výživy;

10.  víta záväzok Komisie investovať v rokoch 2014 – 2020 do zlepšovania výživy v niektorých z najchudobnejších krajín na svete 3,5 miliardy EUR a vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje záväzky v súvislosti s intervenciami v oblasti výživy a splnila tak cieľ znížiť počet nedostatočne vyvinutých detí mladších ako 5 rokov o sedem miliónov do roku 2025;

11.  zdôrazňuje, že ženy zohrávajú kľúčovú úlohu pri výžive detí a potravinovej bezpečnosti počas kojenia tým, že vyrábajú/produkujú, kupujú, pripravujú a rozdeľujú jedlo pre rodinu, starajú sa o deti a chorých a zabezpečujú riadnu hygienu; poukazuje na to, že aj keď 60 % osôb trpiacich chronickým hladom tvoria ženy a dievčatá, produkujú ženy 60 až 80 % potravín v rozvojových krajinách;

12.  zdôrazňuje, že hoci ženy zodpovedajú za približne 80 % poľnohospodárstva v Afrike, formálne vlastnia iba 2 % pôdy; ďalej poukazuje na to, že nedávne programy v Indii, Keni, Hondurase, Ghane, Nikarague a Nepále zistili, že domácnosti s vedúcim postavením žien majú lepšiu potravinovú bezpečnosť, lepšiu zdravotnú starostlivosť a kladú väčší dôraz na vzdelávanie než domácnosti s vedúcim postavením mužov,

13.  zdôrazňuje, že úroveň vzdelania ženy a stravovacie podmienky jej rodiny spolu úzko súvisia; naliehavo preto vyzýva na odstránenie rodových bariér vo vzdelávaní a gramotnosti, aby ženy získali prístup k vzdelaniu;

14.  vyzýva preto, aby sa rodová dimenzia a posilnenie postavenia žien zahrnuli do všetkých politík zameraných na boj proti nedostatočnej výžive detí;

15.  zdôrazňuje že nedostatočná výživa tehotných žien má zničujúce účinky na novorodencov, čo pravdepodobne natrvalo negatívne ovplyvňuje budúci vývin dieťaťa; vyzýva preto, aby sa venovala osobitná pozornosť ochrane zdravia a práv žien a aby sa vzdelávanie v oblasti výživy stalo neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacích programov a školských osnov pre dievčatá;

16.  znovu poukazuje na význam gramotnosti ako účinného nástroja na boj proti chudobe a posilnenie hospodárskeho rozvoja; preto zdôrazňuje, že je dôležité podporovať vzdelávanie dievčat, keďže investície do dievčat zlepšujú šance na zdravší a produktívny život pre ne a ich budúce deti;

17.  zdôrazňuje, že nedostatočná výživa detí sa vyskytuje najmä v rozvojových krajinách a nielen medzi vidieckym obyvateľstvom, ale aj v mestskom prostredí; zastáva preto názor, že jeden z kľúčových vektorov pri eliminácii hladu u detí spočíva v poľnohospodárskych politikách a reformách s cieľom umožniť malým poľnohospodárom vyrábať účinnejším a udržateľnejším spôsobom tak, aby zabezpečili dostatok potravy pre seba a svoje rodiny;

18.  zdôrazňuje, že neúspech včasného riešenia problému nedostatočnej výživy detí v rozvojovej spolupráci a pri humanitárnych intervenciách pravdepodobne ohrozuje všetky dimenzie ľudského rozvoja, oslabuje vnútroštátne vzdelávacie programy, zaťažuje vnútroštátne výdavky v oblasti zdravotníctva a bráni sociálnemu a hospodárskemu rozvoju rozvojových krajín, čo im spôsobuje hospodárske straty, ktoré sa odhadujú na 2 až 8 % ich HDP;

19.  pripomína, že nedostatok mikroživín, ktorý je príčinou približne 7 % zdravotných problémov vo svete, má veľmi negatívne dôsledky na fyzický a kognitívny vývoj dojčiat a malých detí; zdôrazňuje, že v 20 krajinách s najvyššou hodnotou indexu skrytého hladu (18 z nich sa nachádza v subsaharskej Afrike a dve – India a Afganistan – sú v Ázii) sa u detí v predškolskom veku vo veľkej miere vyskytuje spomalený telesný rast, anémia z nedostatku železa a nedostatok vitamínu A;

20.  poukazuje na to, že príčinou nedostatočnej výživy detí nie je len nedostatok potravín a chýbajúca infraštruktúra, ale aj problémy distribúcie potravín, neprimeraný prístup k potrave a slabá kúpna sila najmä v dôsledku vysokých cien potravín, čo sa ešte zhoršuje špekuláciami v oblasti komodít; konštatuje, že nedostatočná kúpna sila sa dotýka najmä chudobných obyvateľov miest, ktorí si nedokážu vyrobiť vlastné potraviny; v tejto súvislosti považuje za nevyhnutné chrániť malých poľnohospodárov a tradičné plodiny;

21.  vyzýva Komisiu, aby zapojila členské štáty, ktoré oznámili účasť na výstave Expo 2015, do spoločnej iniciatívy vychádzajúcej z témy „Uživiť planétu, energia pre život“ v záujme splnenia záväzkov a záväzných cieľov v oblasti boja proti hladu a nedostatočnej výžive, súbežne so stratégiami týkajúcimi sa rôznych oblastí od poľnohospodárstva až po spoluprácu;

22.  uznáva, že zlepšenia v oblasti výživy detí a matiek aj všeobecne v oblasti potravinovej bezpečnosti, si budú vyžadovať účinné a koordinované opatrenia v súvislosti s viacerými politikami a sektormi vrátane účinného a udržateľného rozvoja vidieka, politík využívania pôdy a vody a primeraných zdravotníckych a hygienických služieb a bezpečnej vody, primeranej materskej starostlivosti a starostlivosti o deti, ochrany morského života a iných ekosystémov a biodiverzity, odlesňovania a zmierňovania vplyvov zmeny klímy, prispôsobovania a znižovania rizika katastrof, udržateľnej výroby a spotreby, udržateľného a bezpečného prístupu k energii, obchodu, rybolovu, sociálneho začlenenia a dôstojného zamestnania;

23.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby presadzovali problematiku výživy, potravinovej bezpečnosti a udržateľného poľnohospodárstva vo všetkých rozvojových politikách s cieľom ochrany a podpory výživy a zabezpečenia holistického prístupu od miestnej až po globálnu úroveň; vyzýva Radu a Komisiu, aby vhodným spôsobom presadzovali výživu ako kľúčový rozvojový cieľ v rámci nástrojov v oblasti rozvojovej spolupráce, konkrétne v 11. EFR a v novom nástroji financovania rozvojovej spolupráce;

24.  zdôrazňuje, že na to, aby sa zvýšila účinnosť, musia byť rozvojové a núdzové programy úzko prepojené s cieľom predvídať potravinové krízy predchádzať im, znížiť nimi spôsobené škody a s cieľom uľahčiť obnovu;

25.  vyzýva vlády rozvojových krajín, aby vytvorili vhodné prostredie na lepšiu výživu detí prostredníctvom lepších politík, koordinácie medzi vnútroštátnymi plánmi a stratégiami v oblasti výživy a programami prispievateľov, správy a zodpovednosti voči ich občanom; podporuje lepšiu transparentnosť rozpočtov rozvojových krajín, napríklad prostredníctvom sledovania plnenia rozpočtov, aby mohli lepšie posudzovať počet a kvalitu projektov na riešenie problematiky podvýživy;

26.  zdôrazňuje potrebu presnejších a koordinovaných údajov týkajúcich sa nedostatočnej výživy a nedostatku mikroživín s cieľom lepšie podporiť intervenčné programy a poskytnúť príslušným krajinám cielenú a kvalifikovanú podporu;

27.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uvoľnili prostriedky v rámci dlhodobých finančných investícií a zdrojov určených na výživu v spolupráci so subjektmi, ako sú agentúry Organizácie Spojených národov, G8 / G20, rýchlo sa rozvíjajúce krajiny, medzinárodné a mimovládne organizácie, akademické inštitúcie, organizácie občianskej spoločnosti a súkromného sektora, a aby stanovili výživu za prioritu, pokiaľ ide o inovatívne financovanie;

28.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a stálemu výboru OSN pre výživu.

(1) http://www.unep.org/dewa/Assessments/Ecosystems/IAASTD/tabid/105853/Default.aspx
(2) Ú. v. EÚ C 56 E, 26.2.2013, s.75.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2013)0578.
(4) Global Hidden Hunger Indices and Maps: An Advocacy Tool for Action.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia