Seznam 
Přijaté texty
Úterý, 16. prosince 2014 - ŠtrasburkKonečné znění
Volba veřejného ochránce práv
 Vědecké zkoumání otázek týkajících se potravin ***I
 Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) ***
 Dohoda s Marokem o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) ***
 Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci s Ukrajinou ***
 Účast Chorvatska v Evropském hospodářském prostoru ***
 Režim daně „octroi de mer“ v nejvzdálenějších francouzských regionech *
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Itálie
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. – Polsko
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Řecko
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/014 FR/Air France - Francie
 Jmenování členů Jednotného výboru pro řešení krizí *

Volba veřejného ochránce práv
PDF 362kWORD 51k
Rozhodnutí
Příloha
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2014 o volbě Evropského veřejného ochránce práv (2014/2092(INS))
P8_TA(2014)0073

Evropský parlament,

—  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 24 a článek 228 této smlouvy,

—  s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

—  s ohledem na své rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv(1),

—  s ohledem na článek 219 jednacího řádu,

—  s ohledem na výzvu k podávání žádostí(2),

—  s ohledem na své hlasování dne 16. prosince 2014;

1.  zvolil Emily O'REILLY Evropskou veřejnou ochránkyní práv do konce volebního období;

2.  žádá Emily O'REILLY, aby složila přísahu před Soudním dvorem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby zveřejnil přiložené rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi a Soudnímu dvoru.

PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ze dne 16. prosince 2014

o volbě Evropského veřejného ochránce práv

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí 2014/949/EU, Euratom.)

(1)Úř. věst. L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2)Úř. věst. C 293, 2.9.2014, s. 13.


Vědecké zkoumání otázek týkajících se potravin ***I
PDF 366kWORD 50k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ruší směrnice Rady 93/5/EHS ze dne 25. února 1993 o pomoci členských států Komisi a o jejich spolupráci při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin (COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD))
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0246),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0005/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 9. července 2014(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 26. listopadu 2014 zavázal schválit postoj Parlamentu podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8‑0059/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. prosince 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/..., kterou se ruší směrnice Rady 93/5/EHS o pomoci členských států Komisi a o jejich spolupráci při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2015/254.)

(1) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) ***
PDF 282kWORD 48k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2014 k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) (09412/2014 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))
P8_TA(2014)0075A8-0036/2014

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (09412/2014),

–  s ohledem na Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 192 odst. 1 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8‑0042/2014),

–  s ohledem na čl. 192 odst. 1, článek 207 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2, čl. 108 odst. 7 a článek 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0036/2014),

1.  vyslovuje souhlas s přistoupením k Úmluvě;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.


Dohoda s Marokem o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) ***
PDF 281kWORD 47k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Marockým královstvím (10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))
P8_TA-(2014)0076A8-0045/2014

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10437/2014),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) (10717/2006),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 172 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8‑0108/2014),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2, čl. 108 odst. 7 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0045/2014),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Marockému království.


Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci s Ukrajinou ***
PDF 281kWORD 48k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou (11047/2014),

–  s ohledem na Dohodu o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou(1),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 186 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8‑0114/2014),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2, čl. 108 odst. 7 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0039/2014),

1.  uděluje souhlas s obnovením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Ukrajiny.

(1) Úř. věst. L 36, 12.2.2003, s. 32.


Účast Chorvatska v Evropském hospodářském prostoru ***
PDF 280kWORD 47k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2014 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru a tří souvisejících dohod jménem Evropské unie (06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))
P8_TA(2014)0078A8-0026/2014

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06698/2014),

–  s ohledem na Dohodu o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru a tři související dohody (06696/2014),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s články 217 a čl. 218 odst. 6 a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (C8‑0002/2014),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec, čl. 99 odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0026/2014),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody a tří souvisejících dohod;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví a Norského království.


Režim daně „octroi de mer“ v nejvzdálenějších francouzských regionech *
PDF 281kWORD 47k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o režimu daně „octroi de mer“ v nejvzdálenějších francouzských regionech (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))
P8_TA(2014)0079A8-0054/2014

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2014)0666),

–  s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0242/2014),

–  s ohledem na článek 59 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A8-0054/2014),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Itálie
PDF 389kWORD 71k
Usnesení
Příloha
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/010 IT/Whirpool předložená, Itálie) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0672 – C8‑0231/2014),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EGF),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), (IID ze dne 2. prosince 2013) a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0064/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tak, že se zkrátí doba jejich posouzení a schvalování, dále rozšíření způsobilých akcí a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že dne 18. června 2014 podaly italské orgány žádost EGF/2014/010 IT/Whirlpool v návaznosti na propuštění 608 pracovníků podniku Whirlpool Europe S.r.l., který působí v hospodářském odvětví podle klasifikace NACE Revize 2 oddíl 27 (Výroba elektrických zařízení), a jejími pěti dodavateli a odběrateli;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  bere na vědomí, že italské orgány předložily žádost na základě kritéria pro pomoc podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, které požaduje, aby během referenčního období v délce čtyř měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, nejméně 500 v jednom podniku v jednom členském státě, včetně pracovníků propuštěných u dodavatelů nebo odběratelů daného podniku, a osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, u těchto dodavatelů nebo odběratelů; souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v uvedeném nařízení jsou splněny, a Itálie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  bere na vědomí, že dne 18. června 2014 italské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG a že dne 28. října 2014 Komise zveřejnila posouzení této žádosti; vítá, že Komise dodržela krátkou lhůtu 12 týdnů, kterou stanoví nařízení o EFG;

3.  bere na vědomí, že podle italských orgánů má světová hospodářská a finanční krize vážný dopad na rozhodování italských domácností při nákupu spotřebního zboží, neboť koupi produktů, zejména zboží dlouhodobé spotřeby, například domácích spotřebičů, důkladně zvažují;

4.  zdůrazňuje, že v důsledku hospodářské a finanční krize, jež vedla k významnému snížení spotřeby domácností, zaznamenal italský trh velkých domácích spotřebičů pokles z 3 174 miliard EUR v roce 2010 na 2 649 miliard EUR v roce 2013, tj. o 16,5 %;

5.  souhlasí s tím, že prudký pokles výroby domácích spotřebičů v letech 2008 až 2012 souvisí s finanční a hospodářskou krizí, na kterou bylo zaměřeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009(4), a že tedy Itálie má nárok na finanční pomoc z EFG;

6.  bere na vědomí, že do dnešního dne bylo odvětví výroby elektrických zařízení předmětem dvou dalších žádostí o uvolnění prostředků z EFG(5), jež se rovněž zakládaly na světové finanční a hospodářské krizi;

7.  konstatuje, že toto propouštění dále zhorší nezaměstnanost v provincii Trento, kde se počet nezaměstnaných od vypuknutí krize zdvojnásobil – z 2,9 % v roce 2007 vzrostl na 6,1 % v roce 2013; poukazuje na to, že pokles míry zaměstnanosti se projevil ve stavebnictví (- 10,3 %) i v průmyslu (- 2,4 %) a že počet nezaměstnaných v Trentinu v prvním čtvrtletí roku 2014 byl podle institutu ISTAT přibližně 18 700 osob, přičemž počet osob zaregistrovaných na úřadech práce v této provincii je přibližně 41 800;

8.  bere na vědomí, že kromě 502 zaměstnanců propuštěných během referenčního období z podniku Whirpool, jenž je považován za primární podnik, bylo mezi způsobilé příjemce pomoci zahrnuto také 106 pracovníků propuštěných z pěti dodavatelských a odběratelských podniků Whirpoolu, takže se celkový počet cílových příjemců, na něž jsou zaměřena opatření EFG, vyšplhal na 608 osob;

9.  bere na vědomí, že odhadované celkové náklady činí 3 150 000 EUR, z nichž 126 000 EUR je vyhrazeno na provádění, a že finanční příspěvek z EFG činí 1 890 000 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů;

10.  vítá rozhodnutí italských orgánů, že v zájmu urychlené pomoci postiženým pracovníkům zahájí poskytování individualizovaných služeb dne 4. února 2014, tedy před konečným rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z EFG pro navržený koordinovaný balíček, a dokonce před předložením žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z EFG;

11.  vítá skutečnost, že do jednání o opatřeních, která mají být podpořena, byli zahrnuti sociální partneři; dále oceňuje to, že odbory jsou zapojeny do monitorování provádění opatření a jejich případného přepracování, ale i do hodnocení výsledků; vítá rovněž skutečnost, že plánovaná opatření, jejich obsah a příslušné aspekty jejich provádění (včetně harmonogramu) byly předloženy a projednány s bývalými pracovníky společnosti Whirlpool ve výrobním závodě Spini di Gardolo v průběhu několika setkání (celkem 15), která se konala v období od února do března 2014, a že ze všech zaměstnanců, kteří se zúčastnili těchto setkání, se 393 osob zaregistrovalo k účasti na těchto opatřeních;

12.  bere na vědomí, že individualizované služby, které mají být poskytnuty, spočívají v: informačních schůzkách, přijetí a registraci, poradenství a odborném vedení, posouzení dovedností, obecném vzdělávání a rekvalifikaci, odborné přípravě, odborném vedení, pomoci při opětovném zapojení do pracovní činnosti a zahájení podnikání, příspěvcích při hledání zaměstnání, účastnických příspěvcích a příspěvcích na dojíždění a při zaměstnání pracovníka;

13.  konstatuje, že v případě 16,78 % cílových příjemců podpory se nejedná o občany EU; domnívá se, že určité prvky odborného vedení by mohly těmto příjemcům pomoci opětovně se začlenit na trh práce;

14.  je pro to, aby se vyhodnotily konkrétní výsledky školení, rekvalifikace a odborné přípravy, které budou účastníkům poskytnuty, aby bylo možné lépe posoudit účinnost přijatých opatření;

15.  vítá opatření spočívající v poskytování pomoci po opětovném zapojení do pracovní činnosti a pomoci při zahájení podnikání;

16.  domnívá se, že příspěvek při zaměstnání pracovníka slouží jako pobídka pro nové zaměstnavatele, aby tyto účastníky zaměstnali na dobu neurčitou nebo na alespoň 12 měsíců; bere na vědomí, že podle odhadů bude toto opatření využito u méně než poloviny (250) všech příjemců pomoci;

17.  vítá, že v rámci přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace;

18.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by v souladu s přesunem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje;

19.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

20.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/010 IT/Whirpool, Itálie)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2015/42.)

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26).
(5) EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.


Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. – Polsko
PDF 588kWORD 72k
Usnesení
Příloha
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., předložená Polskem) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0699 – C8‑0243/2014),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0062/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IIA ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení (EU) č. 1309/2013(4) odráží dohodu mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí předložených EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Polsko předložilo v návaznosti na pokles výroby v podniku Fiat Auto Poland S.A. v Tychách v polském Slezsku (dále jen "závod Tychy společnosti Fiat") , ke kterému došlo v období od 21. ledna 2013 do 21. května 2013, žádost EGF/2013/006 PL/Fiat o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propuštěním 1079 osob, z toho 829 v podniku Fiat Auto Poland a 250 u 21 dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku, přičemž se opatření podporovaných EFG zúčastní 777 osob;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  konstatuje, že podmínky stanovené v čl. 2 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a souhlasí proto s Komisí, že Polsko má podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  bere na vědomí, že polské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 29. července 2013 a doplňovaly ji o další informace až do 16. června 2014 a že hodnocení této žádosti vydala Komise dne 10. listopadu 2014;

3.  vítá rozhodnutí polských orgánů, že dne 21. ledna 2013 – tedy se značným předstihem před rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z EFG na navržený koordinovaný balíček opatření – zahájí realizaci individualizovaných služeb, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc;

4.  konstatuje, že od roku 2007 klesá podíl evropského automobilového průmyslu na trhu – v uvedeném roce evropská výroba osobních automobilů představovala 32,2 % světové produkce, zatímco do roku 2012 klesla na 23,2 %; dále upozorňuje na to, že v EU 27 se v roce 2012 snížila úroveň produkce o 7 % oproti roku 2011, zatímco úroveň světové produkce ve stejném období vrostla o 5,3 %; zdůrazňuje, že situace byla na vnitrostátní úrovni ještě horší, jelikož se objem produkce z roku 2011 na rok 2012 snížil téměř o třetinu;

5.  souhlasí proto s Komisí, že propouštění v závodě Tychy společnosti Fiat a u jeho dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku, souvisí s významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací; zdůrazňuje, že dopad globalizace umocnila finanční krize, v jejímž důsledku se v Unii snížil prodej nových osobních automobilů na nejnižší úroveň za celou dobu vedení těchto statistik;

6.  konstatuje, že propouštění v závodě Tychy společnosti Fiat bude mít negativní dopad na celý region, jelikož bývalí zaměstnanci společnosti Fiat Auto Poland, dodavatelé a výrobci, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku, představují 10% všech nezaměstnaných, kteří v této oblasti žijí;

7.  zdůrazňuje, že míra nezaměstnanosti v polském Slezsku se od roku 2011 zvyšuje; konstatuje rovněž, že se navíc v regionu v roce 2012 téměř zdvojnásobila míra hromadného propouštění oproti roku 2011;

8.  konstatuje, že automobilové odvětví zaznamenalo doposud 21 žádostí o příspěvek z EFG a že 12 z nich má souvislost s globalizací obchodu a 9 se světovou finanční a hospodářskou krizí;

9.  konstatuje, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb, který má být spolufinancován, zahrnuje následující opatření za účelem opětovného začlenění 777 propuštěných pracovníků na trh práce: odbornou přípravu a uhrazení nákladů spojených s odbornou přípravou, odbornou přípravu v oblasti podnikání, stipendia na odbornou přípravu, stipendia na stáže, uhrazení nákladů na stáže, intervenci, granty na podporu samostatné výdělečné činnosti a pobídky k zaměstnávání;

10.  poznamenává, že poskytování grantů na podporu samostatné výdělečné činnosti (až 4 995 EUR na pracovníka) je podmíněno a je spojeno s úspěchem samostatné výdělečné činnosti; zdůrazňuje, že tato podmíněnost by účastníky neměla odrazovat od předkládání žádostí o tuto podporu;

11.  bere na vědomí, že poskytování individualizovaných služeb bylo ukončeno na konci roku 2013 a že podle předběžných údajů se v rámci tohoto souboru opatření zúčastnilo 269 osob 313 různých činností a 219 z nich našlo díky poskytnuté podpoře zaměstnání;

12.  bere na vědomí, že podle předběžných údajů byly celkové náklady na realizaci individualizovaných služeb značně nižší, než se odhadovalo, a to z důvodu omezeného počtu pracovníků, kteří služeb využili;

13.  zdůrazňuje, že ačkoli byl počet pracovníků, kteří se programu zúčastnili, podle předběžných údajů nižší, než se odhadovalo, počet nezaměstnaných pracovníků, na něž se soubor opatření vztahuje a kteří jsou stále registrováni na úřadu práce, čítá 85 osob, což dokazuje, že převážná většina pracovníků propuštěných ze společnosti Fiat Auto Poland našla zaměstnání;

14.  vítá skutečnost, že se na přípravě žádosti o uvolnění prostředků z EFG podílela Regionální rada pro nezaměstnanost a že hrála významnou úlohu při rozhodování o balíčku opatření v rámci projektu;

15.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného balíčku opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí; je přesvědčen, že podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb by měla předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

16.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do stabilního zaměstnání; dále zdůrazňuje, že pomoc z EFG může spolufinancovat pouze aktivní opatření na pracovním trhu, která vedou k trvalému a dlouhodobému zaměstnání; opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

17.  vítá skutečnost, že mezi opatřeními jsou i taková, která se zvláště zaměřují na skupinu pracovníků nad 50 let, kteří tvoří významnou část příjemců pomoci; poznamenává, že tato věková skupina je vystavena vyššímu riziku dlouhodobé nezaměstnanosti a vyloučení z trhu práce;

18.  zdůrazňuje, že propouštěním jsou postiženi ve velké míře starší lidé (18,7 %) a osoby s nižší kvalifikací (62,6 % z celkového počtu propuštěných pracovníků); požaduje proto, aby těmto dvěma skupinám byla věnována zvláštní pozornost a aby na tyto skupiny byla zaměřena zvláštní opatření EFG;

19.  domnívá se, že šest pracovníků s dlouhodobými zdravotními problémy nebo se zdravotním postižením může mít zvláštní potřeby, pokud jde o poskytování individuálního přístupu;

20.  vítá skutečnost, že zásada rovnosti žen a mužů a rovněž zásada nediskriminace byly a i nadále budou uplatňovány během různých etap provádění opatření EFG a také v rámci přístupu k těmto opatřením;

21.  bere ne vědomí, že dne 20. prosince 2012 uzavřela společnost Fiat Auto Poland s odbory dohodu, na jejímž základě byla stanovena kritéria výběru pracovníků, kteří mají být propuštěni, a dohodla se s nimi na pobídkách pro pracovníky, kteří budou souhlasit s dobrovolným odchodem z firmy;

22.  konstatuje, že informace poskytnuté o koordinovaném balíčku individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; zdůrazňuje, že polské orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a aby tyto služby nebyly financovány z prostředků Unie dvakrát;

23.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

24.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v  Úředním věstníku Evropské unie;

25.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., předložená Polskem)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2015/41.)

(1) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855).


Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Řecko
PDF 398kWORD 74k
Usnesení
Příloha
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, předložená Řeckem) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0702 – C8‑0245/2014),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0063/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu nebo hospodářskou, finanční a sociální krizí, a pomáhat při opětovném začlenění těchto pracovníků na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG),

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou za účelem opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí předložených EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, za účelem rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a za účelem financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že řecké orgány předložily žádost EFG/2014/013 EL/Odyssefs Fokas dne 29. července 2014 poté, co bylo ze společnosti Odyssefs Fokas S.A., která působila v hospodářském odvětví klasifikace NACE Revize 2 oddíl 47 („maloobchod, kromě motorových vozidel a motocyklů“), propuštěno 551 pracovníků;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

1.  vítá skutečnost, že řecké orgány berou v potaz velký přínos tohoto rozpočtového nástroje a již jej několikrát využily jako prostředku ke zmírnění negativních dopadů finanční a hospodářské krize;

2.  bere na vědomí, že řecké orgány předložily žádost na základě kritéria pro pomoc podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, které požaduje, aby během referenčního období v délce čtyř měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, nejméně 500 v jednom podniku v jednom členském státě, včetně pracovníků propuštěných u dodavatelů uvedeného podniku nebo u výrobců, kteří jsou jeho odběrateli, a osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost u těchto dodavatelů nebo výrobců;

3.  bere na vědomí, že řecké orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 29. července 2014 a že posouzení této žádosti Komise zpřístupnila dne 11. listopadu 2014; vítá rychlý postup hodnocení žádosti, které netrvalo ani pět měsíců;

4.  bere na vědomí, že řecké orgány tvrdí, že došlo zejména ke dvěma událostem, které vedly k propouštění: snížení disponibilních příjmů domácností kvůli zvýšení daňové zátěže, snižování platů (v soukromém i ve veřejném sektoru) a zvyšující se nezaměstnanost, což vedlo k obrovskému propadu kupní síly, a drastické snížení půjček podnikům a jednotlivcům v důsledku nedostatku hotovostních prostředků v řeckých bankách;

5.  souhlasí s tím, že tyto faktory souvisejí s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, jíž se zabývá nařízení (ES) č. 546/2009(4), a že Řecko má z toho důvodu nárok na příspěvek z EFG;

6.  konstatuje, že maloobchodní odvětví bylo dosud předmětem dalších tří žádostí o příspěvek z EFG – přičemž dvě z nich pocházejí z Řecka – předložených rovněž z důvodu globální finanční a hospodářské krize;

7.  bere na vědomí, že toto propouštění dále zhorší situaci v oblasti nezaměstnanosti v zemi, kde se v období 2008–2013 počet nezaměstnaných zvýšil čtyřikrát a která vykazuje nejvyšší míru nezaměstnanosti mezi členskými státy a pátou nejvyšší v celosvětovém měřítku; je zvláště znepokojen situací v regionech Attika a Střední Makedonie, kde je soustředěno 90 % případů propouštění a které již vykazují míru nezaměstnanosti vyšší, než je vnitrostátní průměr 27,5 %;

8.  bere na vědomí, že kromě 551 pracovníků propuštěných v referenčním období je mezi způsobilé příjemce zahrnuto také 49 pracovníků propuštěných před uplynutím čtyřměsíčního referenčního období, takže celkový součet činí 600 osob; konstatuje, že 89,17 % propuštěných pracovníků způsobilých k podpoře z EFG jsou ženy;

9.  vítá skutečnost, že řecké orgány k datu předložení žádosti nadto poskytnou individualizované služby spolufinancované z EFG pro více než 500 lidí mladších 30 let, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. „NEET“), neboť všechny případy propouštění uvedené v odstavci 8 se vyskytují v regionech na úrovni NUTS 2 Κεντρική Μακεδονία (Střední Makedonie) (EL12), Θεσσαλία (Thesálie) (EL14) a Aττική (Attika) (EL30), které jsou způsobilé k podpoře v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, takže celkový počet příjemců činí 1 100;

10.  bere na vědomí, že se řecké orgány rozhodly poskytnout individualizované služby spolufinancované z EFG až 500 osob NEET mladších 30 let; bere na vědomí, že podle žádosti použijí řecké orgány mimo jiné kritéria, jež jsou v souladu s kritérii obsaženými v řeckém prováděcím plánu záruky pro mladé lidi (např. ohrožení mladých lidí vyloučením, výše příjmu domácnosti, úroveň vzdělání, trvání nezaměstnanosti atd.), a rovněž vyjádření zájmu; vyzývá řecké orgány, aby zohledňovaly sociální kritéria a zajistily, aby byl výběr příjemců podpory z EFG v plném souladu se zásadami nediskriminace a rovných příležitostí;

11.  podporuje sociální kritéria uplatňovaná řeckými orgány s cílem určit osoby NEET, na které se mají opatření EFG zaměřit, při zohlednění údajů o příjmu domácnosti, úrovni vzdělání a trvání nezaměstnanosti; vyzývá k tomu, aby výběr příjemců plně dodržoval zásady nediskriminace a poskytl tak příležitosti lidem, kteří jsou od trhu práce nejvíce vzdáleni;

12.  vyzývá řecké orgány, aby s ohledem na sdílení osvědčených postupů poskytly podrobné informace o podporovaných akcích a výsledcích, zejména pokud jde o výběr a podporu poskytovanou osobám NEET;

13.  bere na vědomí, že odhadované celkové náklady na toto uvolnění prostředků z EFG činí 10 740 000 EUR, z nichž 210 000 EUR je vyhrazeno na provádění, a že finanční příspěvek EFG činí 6 444 000 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů;

14.  bere na vědomí, že příspěvek na přípravné akce, řízení, informování, propagaci, kontrolu a výkaznictví představuje 1,96 % celkového rozpočtu; dále bere na vědomí, že se počítá s využitím téměř poloviny této částky na informování a propagaci;

15.  vítá rozhodnutí řeckých orgánů zahájit v zájmu urychleného poskytnutí pomoci pracovníkům poskytování individualizovaných služeb pro dotčené pracovníky dne 20. října 2014, tedy před konečným rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z EFG pro navržený koordinovaný balíček;

16.  bere na vědomí, že řecké orgány sdělily, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován v konzultaci se zástupci cílových příjemců pomoci (bývalými zaměstnanci Fokas a právníky zaměstnanců) a s Federací zaměstnanců soukromého sektoru v Řecku;

17.  bere na vědomí, že individualizované služby, které mají být poskytovány, byly vytvořeny s cílem zohlednit specifické potřeby osob NEET a spočívají v těchto opatřeních: pracovní poradenství, odborné vzdělávání, rekvalifikace a odborné semináře, příspěvky pro začínající podniky, příspěvky poskytované při hledání zaměstnání, příspěvky na odborné vzdělávání, příspěvky na mobilitu;

18.  zdůrazňuje význam individualizovaných služeb, jejichž cílem je pomoci cíleným příjemcům rozpoznat své dovednosti a vytvořit si realistický plán profesní dráhy založený na zájmech a kvalifikaci;

19.  vítá skutečnost, že součástí navrhovaných opatření je sledování, jež bude poskytovat následné informace o účastnících v průběhu období šesti měsíců od ukončení provádění opatření;

20.  bere na vědomí, že většina požadovaných finančních prostředků je určena k podpoře začínajících podniků (3 000 000 EUR) a odborného vzdělávání (2 960 000 EUR);

21.  bere na vědomí, že až 200 vybraným pracovníkům a osobám NEET bude jakožto příspěvek na založení vlastního podniku poskytnuta maximální způsobilá částka ve výši 15 000 EUR; zdůrazňuje, že cílem tohoto opatření je podpořit podnikání poskytnutím finančních prostředků na životaschopné obchodní plány, což by mělo ve střednědobém horizontu vést k vytváření dalších pracovních míst; bere na vědomí, že maximální možná částka bude přidělena na základě splnění zvláštních podmínek a životaschopnosti podporovaných začínajících podniků;

22.  zdůrazňuje skutečnou přidanou hodnotu a doporučuje nabídku aktivních opatření na trhu práce; konstatuje, že přibližně třetina plánované podpory spočívá v příspěvcích, a tudíž pasivních opatřeních na trhu práce;

23.  bere na vědomí, že náklady na opatření odborné přípravy v rámci této žádosti jsou srovnatelné s předchozími žádostmi Řecka; upozorňuje, že mezi těmito náklady panují v podobných žádostech jiných členských států značné rozdíly;

24.  žádá, aby opatření Evropského sociálního fondu (ESF) plánovaná na nové programové období ESF doplňovala plán EFG a aby usnadňovala opětovné začlenění pracovníků do udržitelných hospodářských odvětví zaměřených na budoucnost; připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z EFG předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k hospodářství, které účinně využívá zdroje;

25.  vítá skutečnost, že při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodržovány zásady rovného zacházení a nediskriminace;

26.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

27.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

28.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, předložená Řeckem)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2015/43.)

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26.


Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/014 FR/Air France - Francie
PDF 388kWORD 68k
Usnesení
Příloha
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2013/014 FR/Air France, Francie) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0701 – C8‑0247/2014),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) ( IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0065/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi z důvodu velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení (EU) č. 1309/2013(4) odráží dohodu mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tak, že se zkrátí doba pro jejich posouzení a schvalování, dále rozšíření způsobilých akcí a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Francie předložila žádost EGF/2013/014 FR/Air France o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propuštěním 5 213 zaměstnanců během referenčního období od 1. července 2013 do 31. října 2013 a po něm z důvodu poklesu podílu Unie na trhu letecké dopravy, přičemž se očekává, že se budou příslušná opatření vztahovat na 3 886 osob;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  konstatuje, že podmínky stanovené v čl. 2 písm. a) nařízení o EFG byly splněny; souhlasí proto s Komisí v tom, že Francie má nárok na finanční příspěvek podle uvedeného nařízení;

2.  bere na vědomí, že francouzské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 20. prosince 2013 a doplňovaly ji o dodatečné informace až do 24. července 2014 a že posouzení této žádosti zveřejnila Komise dne 11. listopadu 2014;

3.  vítá rozhodnutí francouzských orgánů zahájit ode dne 6. listopadu 2012 – tedy se značným předstihem před konečným rozhodnutím a dokonce před předložením žádosti o poskytnutí finanční podpory z EFG na navržený koordinovaný balík – realizaci individualizovaných služeb, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc;

4.  má za to, že propouštění zaměstnanců podniku Air France je spojeno s velkými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, přičemž podíl Unie na trhu letecké dopravy poklesl zejména z důvodu pozoruhodného růstu tří velkých leteckých společností v oblasti Perského zálivu a tento vývoj ještě dále umocnila celosvětová finanční a hospodářská krize;

5.  bere na vědomí, že podle očekávání bude mít propouštění zaměstnanců podniku Air France negativní dopad na region Île-de-France, jenž je zároveň stižen dalším hromadným propouštěním zaměstnanců, neboť v roce 2014 došlo k úplnému ukončení výroby automobilů v továrně podniku Peugeot Citroën Automobile (PSA) v Aulnay;

6.  konstatuje, že koordinovaný balík individualizovaných služeb, který má být spolufinancován, zahrnuje v zájmu opětovného začlenění 3 886 propuštěných pracovníků na trh práce následující opatření: poradenské služby a profesní poradenství pro pracovníky, odbornou přípravu, příspěvky na založení podniku, pravidelnou informační a komunikační činnost, příspěvky na rekvalifikaci, příspěvky na mobilitu;

7.  vítá skutečnost, že pro příspěvek na rekvalifikaci, který bude vyplácen ve výši 70 % poslední hrubé mzdy pracovníků do konce tzv. congé de reclassement, byla vyhrazena částka 21 580 020 EUR; konstatuje, že podle nařízení (EU) č. 1309/2013 je podíl těchto příspěvků omezen na výši 35 % z celkové částky podpory poskytnuté z EFG pro daný případ, avšak zdůrazňuje, že Francie předložila svou žádost podle nařízení (ES) č. 546/2009(5), jež se použije na žádosti předložené do konce roku 2013 a jež umožňuje mnohem liberálnější využití peněžních prostředků pro zvláštní příspěvky, jakými jsou příspěvky na rekvalifikaci a příspěvky na založení podniku;

8.  vyslovuje se proti využití EFG k financování propouštění zaměstnanců; zdůrazňuje, že tento fond by měl být využíván k poskytování pomoci při opětovném začleňování pracovníků na trh práce;

9.  připomíná, že peněžní prostředky by měly napomáhat opětovnému začleňování příjemců na trh práce, a nikoli sloužit jako náhrada mzdy po propuštění; konstatuje, že tohoto účelu lze lépe dosáhnout prostřednictvím ustanovení nyní platného nařízení (EU) č. 1309/2013;

10.  vítá skutečnost, že koordinovaný balík individualizovaných služeb byl vypracován po konzultaci se zástupci cílových příjemců a sociálními partnery: odborná příprava, poradenské služby pro pracovníky, příspěvky na založení podniku, příspěvky na rekvalifikaci a příspěvky na mobilitu;

11.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného balíku, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

12.  s politováním konstatuje, že většina propuštěných pracovníků je ve věku od 55 do 64 let; vítá odstupňované podněty obsažené v rámci opatření příspěvku na založení podniku, jež mají podpořit nábor zaměstnanců ve věku nad 55 let;

13.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do stabilního zaměstnání; dále zdůrazňuje, že pomoc z EFG může spolufinancovat pouze aktivní opatření na trhu práce, která vedou k trvalému a dlouhodobému zaměstnání; opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat akce, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

14.  konstatuje, že informace, jež byly poskytnuty ke koordinovanému balíku individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, neuvádějí údaje o doplňkovosti k opatřením financovaným strukturálními fondy, ale odkazují k písemné dohodě uzavřené s propouštějícím podnikem, jenž se zavázal k tomu, že mu po dobu provádění výše uvedených opatření nebude na tato opatření poskytován finanční příspěvek z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a zamezilo se zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

15.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

16.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/014 FR/Air France, Francie)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2015/44.)

(1) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855).
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Úř.věst. L 167, 29.6.2009, s. 26).


Jmenování členů Jednotného výboru pro řešení krizí *
PDF 289kWORD 53k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2014 o návrhu Komise na jmenování předsedy, místopředsedy a členů Jednotného výboru pro řešení krizí (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise ze dne 5. prosince 2014 na jmenování předsedy, místopředsedy a členů Jednotného výboru pro řešení krizí (C(2014)9456),

–  s ohledem na čl. 56 odst. 6 třetí pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010(1),

–  s ohledem na svůj jednací řád,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0070/2014),

A.  vzhledem k tomu, že čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 stanoví, že předseda, místopředseda a členové Jednotného výboru pro řešení krizí (dále jen „výbor“) uvedení v čl. 43 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, mají být jmenováni na základě zásluh, kvalifikace, znalostí bankovních a finančních záležitostí a zkušeností s finančním dohledem, regulací a řešením krizí bank;

B.  vzhledem k tomu, že čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 stanoví, že při jmenování výboru mají být respektovány zásady vyváženosti zastoupení mužů a žen, zkušeností a kvalifikace;

C.  vzhledem k tomu, že dne 19. listopadu 2014 schválila Komise v souladu s čl. 56 odst. 6 nařízení (EU) č. 806/2014 užší seznam kandidátů na funkce předsedy a místopředsedy výboru;

D.  vzhledem k tomu, že dne 1. prosince 2014 schválila Komise v souladu s čl. 56 odst. 6 nařízení (EU) č. 806/2014 užší seznam kandidátů na funkce členů výboru uvedených v čl. 43 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení;

E.  vzhledem k tomu, že tyto dva užší seznamy kandidátů byly v souladu s čl. 56 odst. 6 nařízení (EU) č. 806/2014 předloženy Parlamentu;

F.  vzhledem k tomu, že dne 5. prosince 2014 přijala Komise návrh na jmenování předsedy, místopředsedy a členů Jednotného výboru pro řešení krizí a tento návrh předala Parlamentu;

G.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor Parlamentu poté posoudil profesní způsobilost kandidátů navržených na funkci předsedy, místopředsedy a členů výboru, a to zejména z hlediska požadavků uvedených v čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014;

H.  vzhledem k tomu, že dne 8. prosince 2014 uspořádal uvedený parlamentní výbor slyšení s Elke Königovou, kandidátkou na funkci předsedkyně výboru, která na tomto slyšení učinila úvodní prohlášení a poté odpověděla na otázky členů daného parlamentního výboru;

I.  vzhledem k tomu, že dne 9. prosince 2014 uspořádal uvedený parlamentní výbor slyšení s kandidátem na funkci místopředsedy výboru Timem Löyttyniemim a se čtyřmi kandidáty na funkce členů výboru, kterými jsou Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermannová a Dominique Laboureix; vzhledem k tomu, že všech těchto pět kandidátů učinilo na tomto slyšení úvodní prohlášení a odpovědělo na otázky členů daného parlamentního výboru;

1.  schvaluje návrh Komise na jmenování těchto navržených kandidátů:

   a) Elke Königové do funkce předsedkyně výboru,
   b) Tima Löyttyniemiho do funkce místopředsedy výboru,
   c) Maura Grandeho do funkce člena výboru,
   d) Antonia Carrascosy do funkce člena výboru,
   e) Joanne Kellermannové do funkce členky výboru,
   f) Dominiqua Laboureixe do funkce člena výboru;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi a vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí