Indeks 
Vedtagne tekster
Tirsdag den 16. december 2014 - StrasbourgEndelig udgave
Valg af ombudsmanden
 Videnskabelig gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler ***I
 Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) ***
 Samarbejdsaftale om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Kongeriget Marokko ***
 Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine ***
 Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og tre dertil knyttede aftaler ***
 Særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi *
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/010 IT/Whirlpool
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøging EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Grækenland)
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2013/014 FR/Air France
 Udnævnelse af medlemmer af Den Fælles Afviklingsinstans' bestyrelse *

Valg af ombudsmanden
PDF 23kWORD 47k
Afgørelse
Bilag
Europa-Parlamentets afgørelse af 16. december 2014 om valg af Den Europæiske Ombudsmand (2014/2092(INS))
P8_TA(2014)0073

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 24 og artikel 228,

—  der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

—  der henviser til sin afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv(1),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 219,

—  der henviser til indkaldelsen af ansøgninger(2),

—  der henviser til afstemningen under mødet den 16. december 2014,

1.  vælger Emily O'REILLY til at udøve hvervet som europæisk ombudsmand indtil udløbet af valgperioden;

2.  anmoder Emily O'REILLY om at aflægge ed ved Domstolen;

3.  pålægger sin formand at sørge for, at den vedlagte afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende,

4.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen og Domstolen.

BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 16. december 2014

om valg af Den Europæiske Ombudsmand

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse 2014/949/EU, Euratom).

(1) EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15.
(2) EUT C 293 af 2.9.2014, s. 13.


Videnskabelig gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler ***I
PDF 215kWORD 47k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 93/5/EØF af 25. februar 1993 om bistand til Kommissionen og samarbejde fra medlemsstaternes side ved den videnskabelige gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler (COM(2014)0246 – C8–0005/2014 – 2014/0132(COD))
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0246),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0005/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 9. juli 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 26. november 2014 gav tilsagn om at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 50, stk. 1,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8‑0059/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. december 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/… om ophævelse af Rådets direktiv 93/5/EØF om bistand til Kommissionen og samarbejde fra medlemsstaternes side ved den videnskabelige gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2015/254).

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) ***
PDF 209kWORD 46k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2014 om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (09412/2014 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))
P8_TA(2014)0075A8-0036/2014

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (09412/2014),

–  der henviser til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 192, stk. 1, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0042/2014),

–  der henviser til artikel 192, stk. 1, artikel 207 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, artikel 99, stk. 2, artikel 108, stk. 7, og artikel 39,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0036/2014),

1.  giver sit samtykke til tiltrædelse af konventionen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


Samarbejdsaftale om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Kongeriget Marokko ***
PDF 210kWORD 46k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2014 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Kongeriget Marokko (10437/2014– C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))
P8_TA(2014)0076A8-0045/2014

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (10437/2014),

–  der henviser til udkast til samarbejdsaftale om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Kongeriget Marokko (10717/2006),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 172 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0108/2014),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, artikel 108, stk. 7, og artikel 50, stk. 1,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0045/2014),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Kongeriget Marokkos regering og parlament.


Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine ***
PDF 208kWORD 47k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2014 om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine (11047/2014),

–  der henviser til aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine(1),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 186 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0114/2014),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, artikel 108, stk. 7, og artikel 50, stk. 1,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0039/2014),

1.  godkender fornyelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Ukraines regering og parlament.

(1) EUT L 36 af 12.2.2003, s. 32.


Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og tre dertil knyttede aftaler ***
PDF 210kWORD 46k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2014 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union af en aftale om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og af tre dertil knyttede aftaler (06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))
P8_TA(2014)0078A8-0026/2014

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (06698/2014),

–  der henviser til aftalen om Republikken Kroatiens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og tre dertil knyttede aftaler (06696/2014),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 217, artikel 218, stk. 6, og artikel 218, stk. 8, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0002/2014),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0026/2014),

1.  godkender indgåelsen af aftalen og de tre dertil knyttede aftaler;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Islands, Fyrstendømmet Liechtensteins og Kongeriget Norges regeringer og parlamenter.


Særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi *
PDF 205kWORD 45k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2014 om forslag til Rådets afgørelse om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))
P8_TA(2014)0079A8-0054/2014

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2014)0666),

–  der henviser til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0242/2014),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 50, stk. 1,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0054/2014),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/010 IT/Whirlpool
PDF 231kWORD 61k
Beslutning
Bilag
Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Italien) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0672 – C8-0231/2014),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0064/2014),

A.  der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med henblik på at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at de italienske myndigheder den 18. juni 2014 indgav ansøgningen EGF/2014/010 IT/Whirlpool efter afskedigelsen af 608 arbejdstagere hos Whirlpool Europe S.r.l., en virksomhed, som er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 27 ("Fremstilling af elektrisk udstyr") og hos fem leverandører og producenter i det efterfølgende produktionsled;

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen;

1.  bemærker, at de italienske myndigheder indgav ansøgningen med henvisning til interventionskriteriet i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere eller ophør af selvstændiges aktivitet i løbet af en fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget, eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt hos leverandører eller hos producenter i efterfølgende produktionsled; er enig med Kommissionen i, at betingelserne i EGF-forordningen er opfyldt, og at Italien derfor er berettiget til økonomisk støtte i henhold til nævnte forordning;

2.  bemærker, at de italienske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra Globaliseringsfonden den 18. juni 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 28. oktober 2014; glæder sig over, at Kommissionen har overholdt den stramme tidsfrist på 12 uger, som er fastsat i EGF-forordningen;

3.  bemærker, at de italienske myndigheder anfører, at den globale finansielle og økonomiske krise har haft en mærkbar virkning på forbrugsvalget hos italienske husholdninger, som har taget deres beslutninger om anskaffelser op til fornyet overvejelse, navnlig i forbindelse med anskaffelser af varige goder, herunder husholdningsapparater;

4.  fremhæver, at det italienske marked for store husholdningsapparater er faldet fra 3 174 mia. EUR i 2010 til 2 649 mia. EUR i 2013, svarende til en nedgang på 16,5 %, på grund af den økonomiske og finansielle krise, der medførte en betydelig nedgang i det private forbrug;

5.  er enig i, at den kraftige nedgang i fremstillingen af elektrisk udstyr i perioden 2008-2012 er forbundet med den globale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009(4), og at Italien derfor er berettiget til støtte fra EGF;

6.  bemærker, at sektoren "Fremstilling af elektrisk udstyr" har været genstand for yderligere to EGF-ansøgninger(5), der også var baseret på den globale finansielle og økonomiske krise;

7.  bemærker, at disse afskedigelser vil medføre en yderligere forværring af beskæftigelsessituationen i Provincia di Trento, hvor arbejdsløsheden er fordoblet siden begyndelsen af krisen, idet den steg fra 2,9 % i 2007 til 6,1 % i 2013; bemærker, at faldet i beskæftigelsen har ramt både byggesektoren (- 10,3 %) og industrien (- 2,4 %), og at antallet af arbejdsløse i Trentino ifølge ISTAT lå på 18 700 i det første kvartal af 2014, mens antallet af personer indskrevet på arbejdsformidlingskontorerne i provinsen er omkring 41 800;

8.  bemærker, at ud over de 502 afskedigelser hos Whirlpool, der betragtes som hovedvirksomheden, inden for referenceperioden, omfatter de støtteberettigede modtagere 106 arbejdstagere afskediget hos fem leverandører til hovedvirksomheden, hvilket samlet udgør 608 personer, der alle tæller med som personer, der er tiltænkt støtte, under EGF-foranstaltningerne;

9.  bemærker, at de skønnede samlede omkostninger er på 3 150 000 EUR, hvoraf 126 000 EUR er afsat til gennemførelse, og at den økonomiske støtte fra EGF udgør 1 890 000 EUR, som svarer til 60 % af de samlede udgifter;

10.  glæder sig over, at de italienske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 4. februar 2014, før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke og endda før ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF;

11.  glæder sig over, at arbejdsmarkedets parter har været inddraget i forhandlingerne om de foranstaltninger, der skal støttes; glæder sig endvidere over, at fagforeningerne er inddraget i overvågningen af gennemførelsen og den mulige nyudformning af foranstaltninger, og at de inddrages i evalueringen af resultaterne; glæder sig over, at de planlagte foranstaltninger, deres indhold, de relevante aspekter af gennemførelsen (herunder tidsplanlægningen) blev fremlagt og drøftet med Whirlpools tidligere arbejdstagere i Spini di Gardolo-anlægget under møderne (15 i alt), som fandt sted i perioden februar-marts 2014, og at ud af det samlede antal arbejdstagere, der deltog i disse møder, er 393 blevet registreret som deltagere i disse foranstaltninger;

12.  bemærker, at de individualiserede tilbud, som skal ydes, omfatter følgende foranstaltninger: informationsmøder, tilmelding og registrering, rådgivning og vejledning, vurdering af færdigheder, almen uddannelse og omskoling, erhvervsuddannelse, coaching, ledsagelse efter tilbagevenden til arbejdsmarkedet og støtte til iværksætteri, tilskud til jobsøgning, deltagelsesgodtgørelse og bidrag til udgifter ved pendling samt ansættelsestilskud;

13.  bemærker, at 16,78 % af de personer, der er tiltænkt støtte, er ikke EU-borgere; mener, at visse dele af vejledningsaktiviteterne kunne være af særlig nytte med hensyn til at hjælpe disse modtagere med at komme ind på arbejdsmarkedet igen;

14.  går ind for en evaluering af de konkrete resultater af uddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse for deltagerne for at få et bedre overblik over effektiviteten af de foreslåede foranstaltninger;

15.  glæder sig over foranstaltningerne, der består i ledsagelse efter tilbagevenden til arbejdsmarkedet og til iværksætteri;

16.  mener, at ansættelsestilskuddene udgør et citament for nye arbejdsgivere til at genansætte deltagerne på fast kontrakt eller i det mindste på 12-måneders kontrakter; bemærker, at mindre end halvdelen (250) af alle støttemodtagere skønnes at tage del i denne foranstaltning;

17.  glæder sig over, at principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling vil blive overholdt i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse;

18.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

19.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

20.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/010, IT/Whirlpool, Italien)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/42).

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26.
(5) EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.


Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøging EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.
PDF 351kWORD 61k
Beslutning
Bilag
Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. fra Polen) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(1) (EFG-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0062/2014),

A.  der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med henblik på at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobiliseringen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af forordning (EU) nr. 1309/2013(4) afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Polen har indsendt ansøgning EGF/2013/006 PL/Fiat om økonomisk EGF-støtte som følge af 1 079 afskedigelser, 829 hos Fiat Auto Poland og 250 hos 21 leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled, hvoraf 777 afskedigede arbejdstagere forventes at deltage i foranstaltningerne, som følge af et fald i produktionen på Fiat Auto Poland S.A.'s anlæg i Tychy ("Fiat's anlæg i Tychy"), der ligger i provinsen Slaskie i Polen, i referenceperioden fra den 21. januar 2013 til den 21. maj 2013;

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen;

1.  bemærker, at betingelserne i artikel 2, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Polen dermed er berettiget til økonomisk støtte i henhold til denne forordning;

2.  bemærker, at de polske myndigheder indgav ansøgningen om støtte fra EGF den 29. juli 2013 og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 16. juni 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 10. november 2014;

3.  glæder sig over, at de polske myndigheder for at sikre arbejdstagerne hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 21. januar 2013, længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

4.  bemærker, at den europæiske bilindustri siden 2007 har mistet markedsandele, idet den europæiske produktion af personbiler i 2007 tegnede sig for 32,2 % af den globale produktion, hvorimod den i 2012 udgjorde 23,2 %; fremhæver endvidere, at mens produktionen i EU-27 faldt med 7 % fra 2011 til 2012, så steg det globale produktionsniveau med 5,3 % i samme periode; understreger, at situationen var endnu værre på nationalt plan, hvor produktionsmængden faldt med næsten en tredjedel i 2012 i forhold til 2011-niveauet;

5.  er således enig med Kommissionen i, at afskedigelserne hos Fiat's anlæg i Tychy og hos underleverandørerne er knyttet til gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene som følge af globaliseringen; understreger, at virkningen af globaliseringen er blevet forværret af virkningen af den finansielle krise, som har reduceret salget af nye personbiler i Unionen til det laveste niveau, siden man begyndte at indsamle data;

6.  bemærker, at afskedigelserne hos Fiat's anlæg i Tychy forventes at få en negativ virkning på regionen, da de tidligere ansatte hos Fiat Auto Poland og virksomhedens leverandører udgør 10 % af alle arbejdsløse personer, der bor i dette område;

7.  påpeger, at arbejdsløsheden i Slaskie er steget siden 2011; bemærker endvidere, at antallet af arbejdstagere, der mellem 2011 og 2012 er ramt af kollektive afskedigelser, næsten er fordoblet;

8.  bemærker, at bilindustrien indtil videre har været genstand for 21 EGF-ansøgninger, hvoraf tolv var baseret på handelsrelateret globalisering, og de øvrige ni var baseret på krisekriteriet;

9.  noterer sig, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal samfinansieres, omfatter foranstaltninger til reintegration på arbejdsmarkedet af 777 afskedigede arbejdstagere: uddannelse og uddannelsesomkostninger, iværksætterkurser, uddannelsesstipendier, praktikophold og stipendier, omkostninger ved praktikophold, intervention, tilskud til selvstændig virksomhed, incitamenter til ansættelse;

10.  bemærker, at tildeling af støtte til start af egen virksomhed (op til 4 995 EUR pr. arbejdstager) er betinget og knyttet til den selvstændige erhvervsvirksomheds succes; påpeger, at denne betingelse ikke bør afholde deltagere fra at ansøge om denne støtteforanstaltning;

11.  bemærker, at gennemførelsen af de individuelle tilbud var afsluttet ved udgangen af 2013, og at det af de foreløbige data fremgår, at 269 personer deltog i 313 forskellige aktiviteter inden for rammen af pakke, og at 219 personer har fundet beskæftigelse som følge af den ydede støtte;

12.  bemærker, at det af de foreløbige data fremgår, at de samlede omkostninger til gennemførelsen af de individuelle tilbud var betydeligt lavere end skønnet på grund af det lavere antal af arbejdstagere, der deltog;

13.  fremhæver, at på trods af at færre arbejdstagere deltog i tilbuddet, fremgår det af de foreløbige data, at antallet af arbejdstagere, der er omfattet af pakken, og som stadig er indskrevet på arbejdsformidlingen, ligger på 85, hvilket viser, at størsteparten af de arbejdstagere, der blev ramt af afskedigelserne i Fiat Auto Poland har fundet beskæftigelse;

14.  glæder sig over, at Det Regionale Beskæftigelsesråd deltog i forberedelsen af ansøgningen om EGF-støtte og over dets rolle i forbindelse med fastlæggelsen af pakken med projektaktiviteter;

15.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima; erindrer om, at udformningen af en samordnet pakke af personaliserede tilbud bør tage højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

16.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen skal sikres, at EGF støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers tilbagevenden til stabil beskæftigelse; understreger endvidere, at EGF-støtte udelukkende må samfinansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig, langsigtet beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

17.  ser med tilfredshed på, at der blandt andre foranstaltninger er indgreb, der specifikt er rettet mod gruppen af arbejdstagere over 50 år, der udgør en betydelig del af modtagerne; bemærker, at der for denne aldersgruppe er en højere risiko for længerevarende arbejdsløshed og udelukkelse fra arbejdsmarkedet;

18.  fremhæver den store andel ældre og personer med lave kvalifikationer, der er berørt af afskedigelserne, og som udgør henholdsvis 18,7 % og 62,6 %; opfordrer til, at der tages særligt hensyn til disse to grupper, og at der træffes særlige EGF-foranstaltninger specifikt målrettet dem;

19.  finder, at de seks arbejdstagere, der har kroniske helbredsproblemer eller er handicappede kan have særlige behov, når det drejer sig om at give dem individualiserede tilbud;

20.  glæder sig over, at princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder samt princippet om ikke-forskelsbehandling er blevet og fortsat vil blive anvendt i EGF's forskellige gennemførelsesfaser og med hensyn til adgang til EGF-foranstaltninger;

21.  bemærker, at Fiat Auto Poland den 20. december 2012 indgik en aftale med fagforeningerne, hvorved de fastsatte kriterier, der skulle anvendes til at udvælge de arbejdstagere, der ville blive afskediget, og de blev enige om de incitamenter, der skulle gives til arbejdstagere, der besluttede at forlade virksomheden frivilligt;

22.  bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres gennem EGF, omfatter oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; understreger, at de polske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

23.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

24.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

25.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. fra Polen)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/41).

(1) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855).


Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Grækenland)
PDF 239kWORD 64k
Beslutning
Bilag
Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2014 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Grækenland) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0063/2014),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af de store strukturændringer i verdenshandelen eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af den nye EGF-forordning afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastsætte Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at de græske myndigheder indgav ansøgning EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas den 29. juli 2014 efter afskedigelsen af 551 arbejdstagere fra Odyssefs Fokas S.A., som er en virksomhed, der var aktiv i den økonomiske sektor, der er klassificeret i henhold til NACE rev. 2, hovedgruppe 47 ("Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler");

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen;

1.  glæder sig over det forhold, at de græske myndigheder er klar over de store fordele ved dette budgetmæssige instrument og allerede har anvende det flere gange som et middel til at afhjælpe de negative følger af den finansielle og økonomiske krise;

2.  bemærker, at de græske myndigheder indgav ansøgningen med henvisning til interventionskriteriet i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere eller ophør af selvstændiges aktivitet i løbet af en fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt hos leverandører eller hos producenter i efterfølgende produktionsled;

3.  bemærker, at de græske myndigheder indsendte ansøgningen om finansiel støtte fra EGF den 29. juli 2014, og at Kommissionens vurdering forelå den 11. november 2014; glæder sig over den hurtige behandlingstid på under fem måneder;

4.  bemærker, at der ifølge de græske myndigheder hovedsagelig var to begivenheder, der gav anledning til afskedigelserne: faldet i disponibel hustandsindkomst – grundet det forhøjede skattetryk, faldende lønninger (for både privatansatte og offentligt ansatte) og stigende arbejdsløshed – hvilket har ført til et kæmpe fald i købekraften, og den drastiske tilbagegang i långivningen til virksomheder og enkeltpersoner som følge af de græske bankers likviditetsmangel;

5.  er enig i, at disse faktorer er forbundet med den globale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009(4), og at Grækenland derfor er berettiget til støtte fra EGF;

6.  bemærker, at detailhandelssektoren til dato har været genstand for tre andre EGF-ansøgninger, hvoraf to er fra Grækenland, der også er baseret på den globale finansielle og økonomiske krise;

7.  bemærker, at afskedigelserne vil medføre en yderligere forværring af beskæftigelsessituationen i et land, hvor arbejdsløsheden er firedoblet i perioden 2008-2013, og som har den højeste arbejdsløshed blandt EU’s medlemsstater og den femte højeste på verdensplan; er især foruroliget over situationen i regionerne Attika og Centralmakedonien, hvor 90 % af afskedigelserne er koncentreret, og hvor arbejdsløshedstallene allerede er højere end det nationale gennemsnit på 27,5 %;

8.  bemærker, at ud over de 551 afskedigelser inden for referenceperioden omfatter de støtteberettigede modtagere 49 arbejdstagere, der blev afskediget før referenceperioden på fire måneder, hvilket i alt giver 600 personer; bemærker, at 89,17 % af de afskedigede EGF-støtteberettigede arbejdstagere er kvinder;

9.  glæder sig over, at de græske myndigheder også vil yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til op til 500 unge, der ikke arbejder, studerer eller er under uddannelse (de såkaldte NEET'er), og som er under 30 år på tidspunktet for ansøgningens indgivelse, eftersom alle afskedigelser, der er nævnt i punkt 8, optræder i NUTS 2-regionerne Κεντρική Μακεδονία (Centralmakedonien) (EL12), Θεσσαλία (Thessalien) (EL14) og Aττική (Attika) (EL30) og er støtteberettigede i henhold til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; bemærker, at det samlede antal støtteberettigede modtagere således er 1 100;

10.  bemærker, at de græske myndigheder har besluttet at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til maksimalt 500 unge under 30 år, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse; bemærker, at de græske myndigheder i henhold til ansøgningen bl.a. vil bruge kriterier i lighed med kriterierne i planen for gennemførelse af den græske ungdomsgarantiordning (dvs. unge i fare for udstødelse, husstandsindkomstens størrelse, uddannelsesniveau, arbejdsløshedens varighed osv.) samt interessetilkendegivelser; opfordrer de græske myndigheder til at tage højde for de sociale kriterier og sikre, at udvælgelsen af modtagerne af EGF-støtte fuldt ud overholder principperne om ikke-forskelsbehandling og lige muligheder;

11.  tilslutter sig de sociale kriterier, som de græske myndigheder har anvendt til at identificere de NEET'er, som EGF-foranstaltningerne skal rettes mod, idet de har taget hensyn til husstandsindkomst, uddannelsesniveau og arbejdsløshedens varighed; henstiller, at udvælgelsen af modtagerne fuldt ud overholder princippet om ikkeforskelsbehandling, så der skabes muligheder for dem, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet;

12.  opfordrer de græske myndigheder til at give detaljerede oplysninger om de finansierede aktioner og resultaterne heraf med henblik på udveksling af bedste praksis, især med hensyn til udvælgelse af og støtte til NEET'er;

13.  bemærker, at de anslåede samlede omkostninger er på 10 740 000 EUR, hvoraf 210 000 EUR er afsat til implementering, og at den økonomiske støtte fra EGF udgør 6 444 000 EUR, som svarer til 60 % af de samlede udgifter;

14.  bemærker, at støtten til forberedende arbejde, forvaltning, oplysning, offentlig omtale, kontrol- og rapporteringsaktiviteter udgør 1,96 % af det samlede budget; bemærker, at efter planen vil næsten halvdelen af denne støtte gå til oplysning og offentlig omtale;

15.  glæder sig over, at de græske myndigheder for at yde arbejdstagerne hurtig bistand besluttede at indlede implementeringen af de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere den 20. oktober 2014 forud for den endelige afgørelse om tildeling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

16.  bemærker, at de græske myndigheder har tilkendegivet, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanterne for støttemodtagerne (tidligere ansatte hos Fokas og deres advokater) og Sammenslutningen af Privatansatte i Grækenland;

17.  bemærker, at de individualiserede tilbud, der skal stilles til rådighed, er udformet, så de tager hensyn til NEET'ernes specifikke behov, og at de består af følgende foranstaltninger: erhvervsvejledning, uddannelse, videre- og efteruddannelse, erhvervsuddannelse, bidrag til virksomhedsetablering, jobsøgningsydelser, erhvervsuddannelsesydelser og mobilitetsydelser;

18.  fremhæver betydningen af individuelle tilbud, der sigter på at hjælpe støttemodtagerne med at indkredse deres færdigheder og udarbejde et realistisk karriereforløb på grundlag af deres interesser og kvalifikationer;

19.  glæder sig over, at overvågning er del af de foreslåede foranstaltninger, så der bliver mulighed for at følge deltagerne i seks måneder efter afslutningen af foranstaltningernes gennemførelse;

20.  bemærker, at størsteparten af de midler, der anmodes om, skal gå til start af nye virksomheder (3 000 000 EUR) og uddannelsesforanstaltninger (2 960 000 EUR);

21.  bemærker, at det maksimale støttebeløb på 15 000 EUR vil blive tildelt op til 200 udvalgte arbejdstagere og unge, som hverken er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse, som et bidrag til at etablere deres egne virksomheder; understreger, at formålet med denne foranstaltning er at fremme iværksætteri ved at yde finansiering til levedygtige forretningsinitiativer, som bør føre til, at der skabes flere arbejdspladser på mellemlang sigt; bemærker, at det maksimale støttebeløb vil blive tildelt på grundlag af særlige betingelser og de støttede nye virksomheders overlevelsesmuligheder;

22.  understreger den ægte merværdi og anbefaler, at der ydes støtte til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger; bemærker, at omkring en tredjedel af den planlagte støtte består af ydelser og dermed passive arbejdsmarkedsforanstaltninger;

23.  bemærker, at udgifterne til uddannelsesforanstaltninger i denne ansøgning er på et niveau, der kan sammenlignes med tidligere ansøgninger fra Grækenland, fremhæver, at disse udgifter i ansøgninger fra andre medlemsstater varierer;

24.  opfordrer til, at Den Europæiske Socialfonds foranstaltninger, der er planlagt i den nye ESF-programmeringsperiode, supplerer EGF-planen og letter arbejdstagernes reintegration i fremtidsorienterede og bæredygtige økonomiske sektorer; minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og at den bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

25.  glæder sig over, at principperne om ligebehandling og ikkeforskelsbehandling overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse;

26.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

27.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

28.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, fra Grækenland)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/43).

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26.


Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2013/014 FR/Air France
PDF 229kWORD 59k
Beslutning
Bilag
Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/014 FR/Air France, Frankrig) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0065/2014),

A.  der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med henblik på at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af forordning (EU) nr. 1309/2013(4) afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Frankrig indgav ansøgning EGF/2013/014 FR/Air France om økonomisk støtte fra EGF efter 5 213 afskedigelser, hvoraf 3 886 afskedigede arbejdstagere forventes at deltage i foranstaltningerne i løbet af og efter referenceperioden fra den 1. juli 2013 til den 31. oktober 2013, der hænger sammen med et fald i Unionens markedsandel af lufttransport;

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen;

1.  bemærker, at betingelserne i artikel 2, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Frankrig dermed er berettiget til økonomisk støtte i henhold til denne forordning;

2.  bemærker, at de franske myndigheder indgav ansøgningen om støtte fra EGF den 20. december 2013 og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 24. juli 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 11. november 2014;

3.  glæder sig over, at de franske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 6. november 2012, længe før afgørelsen og endog ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

4.  mener, at afskedigelserne i Air France er knyttet til gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene som følge af globaliseringen, med et fald i Unionens markedsandel af lufttransport, navnlig i forhold til en opsigtsvækkende stigning hos tre store selskaber i området omkring Den Persiske Golf, og at tendensen er blevet forværret af den globale finansielle og økonomiske krise;

5.  bemærker, at afskedigelserne i Air France forventes at få en negativ virkning i regionen Ile-de France, som også er ramt af en anden masseafskedigelse, da produktionsanlægget for Peugeot Citroën Automobile (PSA) i Aulnay bliver lukket fuldstændigt ned i 2014;

6.  noterer sig, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal samfinansieres, omfatter følgende foranstaltninger til reintegration på arbejdsmarkedet af 3886 afskedigede arbejdstagere: rådgivning og erhvervsvejledning for arbejdstagere, uddannelse, tilskud til etablering af virksomheder, regelmæssige informations- og kommunikationsaktiviteter, tilskud til genplacering og mobilitetstillæg;

7.  glæder sig over, at et beløb på 21 580 020 EUR er afsat til genplaceringstilskud, som vil blive udbetalt indtil afslutningen af congé de reclassements og er på 70 % af arbejdstagerens sidste løn; bemærker, at sådanne tilskud ifølge forordning (EU) nr. 1309/2013 er begrænset til 35 % af det samlede mobiliserede beløb fra EGF i et givet tilfælde, men fremhæver, at Frankrig fremsendte sin ansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 546/2009(5), der finder anvendelse på ansøgninger, der er fremsendt inden udgangen af 2013 og som giver mulighed for en mere generøs brug af midlerne til specifikke formål som genplacering og etablering af virksomheder;

8.  er imod anvendelsen af EGF til at finansiere afskedigelser; går ind for, at denne fond anvendes til at hjælpe arbejdstagere med at vende tilbage på arbejdsmarkedet;

9.  minder om, at midlerne bør medvirke til reintegration af modtagerne på arbejdsmarkedet og ikke skal fungere som erstatning af løn efter en afskedigelse; bemærker, at dette mål langt bedre kan nås med brug af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1309/2013, der er gældende;

10.  bifalder, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanter for modtagerne og arbejdsmarkedets parter: uddannelse, rådgivningstjenester for arbejdstagere, tilskud til etablering af virksomheder, tilskud til genplacering og mobilitetsanlæg;

11.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

12.  bemærker med beklagelse, at størsteparten af de afskedigede arbejdstagere er mellem 55 og 64 år gamle; glæder sig over den differentierede tilskyndelse til at ansætte arbejdstagere over 55 år inden for foranstaltningen vedrørende tilskud til etablering af virksomheder;

13.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen skal sikres, at EGF støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers tilbagevenden til stabil beskæftigelse; understreger endvidere, at EGF-støtte udelukkende må medfinansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig, langsigtet beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

14.  bemærker, at de forelagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres gennem EGF, ikke omfatter oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene, men henviser til en skriftlig aftale indgået med den virksomhed, som har gennemført afskedigelserne, hvorefter den ved gennemførelsen af de ovenfor beskrevne foranstaltninger ikke også modtager finansielle bidrag fra andre af Unionens finansielle instrumenter i relation til de samme foranstaltninger; gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

15.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

16.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/014 FR/Air France, Frankrig)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/44).

(1) EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26).


Udnævnelse af medlemmer af Den Fælles Afviklingsinstans' bestyrelse *
PDF 218kWORD 51k
Europa-Parlamentets afgørelse af 16. december 2014 om Kommissionens forslag til udnævnelse af formanden og næstformanden samt medlemmer af Den Fælles Afviklingsinstans' bestyrelse (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag af 5. december 2014 til udnævnelse af formanden og næstformanden for samt medlemmer af Den Fælles Afviklingsinstans' bestyrelse (C(2014)9456),

–  der henviser til artikel 56, stk. 6, tredje afsnit i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010(1),

–  der henviser til sin forretningsorden,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0070/2014),

A.  der henviser til, at artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 foreskriver, at formanden og næstformanden for samt de i nævnte forordnings artikel 43, stk. 1, litra b), omhandlede medlemmer af Den Fælles Afviklingsinstans' bestyrelse ("bestyrelsen"), udpeges på grundlag af kvalifikationer, kendskab til bank- og finansanliggender samt relevant erfaring med finansielt tilsyn, finansiel regulering og bankafvikling;

B.  der henviser til, at artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 foreskriver, at udnævnelserne til bestyrelsen skal overholde principperne om kønsmæssig balance, erfaring og kvalifikationer;

C.  der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med artikel 56, stk. 6, i forordning (EU) nr. 806/2014 den 19. november 2014 vedtog en endelig liste over kandidater til hvervene som formand for og næstformand i bestyrelsen;

D.  der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med artikel 56, stk. 6, i forordning (EU) nr. 806/2014 den 1. december 2014 vedtog en endelig liste med kandidater til hvervene som medlemmer, som omhandlet i artikel 43, stk. 1, litra b, i nævnte forordning, af bestyrelsen;

E.  der henviser til, at de to lister i overensstemmelse med artikel 56, stk. 6, i forordning (EU) nr. 806/2014 blev sendt til Parlamentet;

F.  der henviser til, at Kommissionen den 5. december 2014 vedtog et forslag til udnævnelse af formanden for, næstformanden i og medlemmer af Den Fælles Afviklingsinstans' bestyrelse og sendte dette forslag til Parlamentet;

G.  der henviser til, at Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg derefter begyndte at vurdere de foreslåede kandidaters kvalifikationer til hvervene som formand for, næstformand i og medlemmer af bestyrelsen, navnlig med henblik på kravene i artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014;

H.  der henviser til, at udvalget den 8. december 2014 afholdt en høring med Elke König, den foreslåede kandidat til hvervet som formand for bestyrelsen, hvor hun efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

I.  der henviser til, at udvalget den 9. december 2014 afholdt en høring med Timo Löyttyniemi, den foreslåede kandidat til hvervet som næstformand i bestyrelsen såvel som med Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann og Dominique Laboureix som de fire kandidater til hvervet som medlemmer af bestyrelsen; der henviser til, at alle fire foreslåede kandidater efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1.  godkender Kommissionens forslag til udnævnelse af følgende kandidater:

   a) Elke König til hvervet som formand for bestyrelsen,
   b) Timo Löyttyniemi til hvervet som næstformand i bestyrelsen,
   c) Mauro Grande til hvervet som medlem af bestyrelsen,
   d) Antonio Carrascosa til hvervet som medlem af bestyrelsen,
   e) Joanne Kellermann til hvervet som medlem af bestyrelsen,
   f) Dominique Laboureix til hvervet som medlem af bestyrelsen;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik