Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Εκλογή του Διαμεσολαβητή
 Επιστημονική εξέταση θεμάτων που αφορούν τα τρόφιμα ***I
 Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) ***
 Συμφωνία συνεργασίας με το Μαρόκο για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης για μη στρατιωτικούς σκοπούς (GNSS) ***
 Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας ***
 Συμμετοχή της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ***
 Εισφορά θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές *
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Ιταλία
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Πολωνία)
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς - Ελλάδα)
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2013/014 FR/Air France - Γαλλία
 Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης *

Εκλογή του Διαμεσολαβητή
PDF 434kWORD 50k
Απόφαση
Παράρτημα
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2014/2092(INS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 24 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 228,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, και ιδίως το άρθρο 106α,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του 94/262/EKAX, ΕΚ, Ευρατόμ, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 219 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν(2),

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία κατά τη συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2014,

1.  εκλέγει την Emily O'REILLY για να αναλάβει τα καθήκοντα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έως τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου·

2.  καλεί την Emily O'REILLY να ορκισθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να δημοσιεύσει τη συνημμένη απόφαση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

ΠAΡAΡTHMA

AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

της 16ης Δεκεμβρίου 2014

για την εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2014/949/EE, Ευρατόμ.)

(1) ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15.
(2) ΕΕ C 293 της 2.9.2014, σ. 13.


Επιστημονική εξέταση θεμάτων που αφορούν τα τρόφιμα ***I
PDF 434kWORD 53k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/EΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1993, για τη συνδρομή και τη συνεργασία των κρατών μελών με την Επιτροπή σχετικά με την επιστημονική εξέταση θεμάτων που αφορούν τα τρόφιμα (COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD))
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0246),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0005/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουλίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή του στις 26 Νοεμβρίου 2014 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0059/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Δεκεμβρίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για τη συνδρομή και τη συνεργασία των κρατών μελών με την Επιτροπή σχετικά με την επιστημονική εξέταση θεμάτων που αφορούν τα τρόφιμα

P8_TC1-COD(2014)0132


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2015/254.)

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) ***
PDF 422kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) (09412/2014 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))
P8_TA(2014)0075A8-0036/2014

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09412/2014),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0042/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 192 παράγραφος 1, άρθρο 207 και άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, το άρθρο 108 παράγραφος 7 και το άρθρο 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0036/2014),

1.  εγκρίνει την προσχώρηση στη Σύμβαση·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Συμφωνία συνεργασίας με το Μαρόκο για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης για μη στρατιωτικούς σκοπούς (GNSS) ***
PDF 421kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας για ένα Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) για Μη Στρατιωτικούς Σκοπούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και του Βασιλείου του Μαρόκου (10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))
P8_TA(2014)0076A8-0045/2014

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10437/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας για ένα Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) για Μη Στρατιωτικούς Σκοπούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και του Βασιλείου του Μαρόκου (10717/2006),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 172 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8‑0108/2014 ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, το άρθρο 108 παράγραφος 7 και το άρθρο 50 παράγραφος 1του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0045/2014),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου του Μαρόκου.


Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας ***
PDF 420kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας (11047/2014),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τo άρθρo 186 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0114/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, το άρθρο 108 παράγραφος 7 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0039/2014),

1.  εγκρίνει την ανανέωση της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ουκρανίας.

(1) ΕΕ L 36 της 12.2.2003, σ. 32.


Συμμετοχή της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ***
PDF 419kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και τριών συναφών συμφωνιών (06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))
P8_TA(2014)0078A8-0026/2014

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06698/2014),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τρεις συναφείς συμφωνίες (06696/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217, το άρθρο 218 παράγραφος 6 και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0002/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0026/2014),

1.  παρέχει την έγκρισή του για τη σύναψη της συμφωνίας και τριών συναφών συμφωνιών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας.


Εισφορά θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές *
PDF 418kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το καθεστώς που διέπει τον φόρο «εισφορά θαλάσσης» στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))
P8_TA(2014)0079A8-0054/2014

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2014)0666),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0242/2014),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0054/2014),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Ιταλία
PDF 471kWORD 75k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool, από την Ιταλία) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0672 – C8-0231/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0064/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία στοχεύει στην επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, στην αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, στην αύξηση της αποδοτικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, στη διεύρυνση του φάσματος των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι, και στη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool στις 18 Ιουνίου 2014, μετά την απόλυση 608 εργαζομένων στη Whirlpool Europe S.r.l., επιχείρηση η οποία λειτουργούσε στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 27 της NACE αναθ. 2 («Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού»), και σε πέντε προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ,

1.  επισημαίνει ότι οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση δυνάμει του κριτηρίου παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η απόλυση τουλάχιστον 500 εργαζομένων ή η διακοπή δραστηριότητας τουλάχιστον 500 αυτοαπασχολούμενων, κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, περιλαμβανομένης της απόλυσης εργαζομένων ή της διακοπής δραστηριότητας αυτοαπασχολούμενων στους προμηθευτές και στους κατάντη παραγωγούς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια που ορίζονται στον ως άνω κανονισμό και ότι, ως εκ τούτου, η Ιταλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 18 Ιουνίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 28 Οκτωβρίου 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για την συμμόρφωση της Επιτροπής με τη σύντομη προθεσμία των 12 εβδομάδων που ορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ·

3.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είχε σημαντικές επιπτώσεις στις επιλογές κατανάλωσης των ιταλικών νοικοκυριών, που αναθεώρησαν τις αγοραστικές τους αποφάσεις, ιδίως εκείνες που συνδέονται με την αγορά διαρκών αγαθών, μεταξύ των οποίων και οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές·

4.  τονίζει ότι, λόγω της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, που οδήγησε σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών, η ιταλική αγορά των μεγάλων οικιακών συσκευών μειώθηκε από 3 174 δισ. EUR το 2010 σε 2 649 δισ. EUR το 2013, δηλαδή κατά 16,5%·

5.  συμφωνεί με την άποψη ότι η έντονη πτώση της παραγωγής ηλεκτρικού εξοπλισμού κατά την περίοδο 2008-2012 συνδέεται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση στην οποία αναφέρεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) και ότι, συνεπώς, η Ιταλία δικαιούται τη χρηματοδοτική συνδρομή του ΕΤΠ·

6.  σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, ο τομέας της «βιομηχανίας ηλεκτρικού εξοπλισμού» αποτέλεσε αντικείμενο άλλων δύο αιτήσεων για κινητοποίηση του ΕΤΠ(5) λόγω, επίσης, της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

7.  σημειώνει ότι αυτές οι απολύσεις θα επιδεινώσουν την κατάσταση της ανεργίας στην επαρχία του Τρέντο, όπου το ποσοστό ανεργίας έχει διπλασιαστεί από την έναρξη της κρίσης, περνώντας από 2,9% το 2007 σε 6,1% το 2013· υπογραμμίζει ότι η πτώση της απασχόλησης έχει επηρεάσει τόσο την οικοδομή (-10,3%) όσο και τη βιομηχανία (-2,4%) και ότι στο Τρεντίνο ο αριθμός των ανέργων, σύμφωνα με την ιταλική στατιστική υπηρεσία (ISTAT) ήταν, κατά το πρώτο τέταρτο του 2014, περίπου 18 700, ενώ οι επίσημα εγγεγραμμένοι στο σύνολο της επαρχίας ανέρχονταν σε 41 800·

8.  σημειώνει ότι, επιπλέον των 502 απολύσεων στη Whirlpool, που θεωρείται η κύρια επιχείρηση, οι 106 εργαζόμενοι που απολύθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από τους πέντε προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς περιλαμβάνονται επίσης στους επιλέξιμους δικαιούχους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 608, το σύνολο των οποίων περιλαμβάνεται στους στοχευόμενους δικαιούχους των μέτρων του ΕΤΠ·

9.  σημειώνει ότι το εκτιμώμενο συνολικό κόστος αυτής της αίτησης ανέρχεται σε 3 150 000 EUR, από τα οποία 126 000 EUR προορίζονται για την εφαρμογή, και ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ ανέρχεται σε 1 890 000 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 60 % του συνολικού κόστους.

10.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, προκειμένου να δοθεί στους εργαζόμενους γρήγορη βοήθεια, οι ιταλικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους στις 4 Φεβρουαρίου 2014, πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση της στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων και μάλιστα πριν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ·

11.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι κοινωνικοί εταίροι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για τα μέτρα που θα λάβουν στήριξη· επικροτεί επίσης το γεγονός ότι τα εργατικά σωματεία θα συμμετέχουν στην παρακολούθηση της εφαρμογής και στον ενδεχόμενο επανασχεδιασμό των μέτρων, καθώς και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους· επικροτεί επίσης το γεγονός ότι τα προβλεπόμενα μέτρα, το περιεχόμενό τους και οι σχετικές πτυχές της εφαρμογής τους (συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος) παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν με τους πρώην εργαζόμενους του εργοστασίου της Whirlpool στην τοποθεσία Spini di Gardolo κατά τη διάρκεια μιας σειράς συναντήσεων (15 συνολικά) που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2014 και ότι από τον συνολικό αριθμό εργαζομένων που συμμετείχαν στις συναντήσεις, οι 393 εγγράφηκαν για να συμμετάσχουν στα μέτρα αυτά·

12.  σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν περιλαμβάνουν: ενημερωτικές συναντήσεις, καταχώρηση και εγγραφή, συντονισμό και καθοδήγηση, αξιολόγηση των δεξιοτήτων, γενική κατάρτιση και επανακατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση, καθοδήγηση, συνοδευτικό μέτρο μετά την επανένταξη στην εργασία και συνοδευτικό μέτρο προς την επιχειρηματικότητα, επίδομα αναζήτησης εργασίας, επίδομα συμμετοχής και συνδρομή στις δαπάνες μετακίνησης και επίδομα πρόσληψης·

13.  σημειώνει ότι το 16,78% των στοχευόμενων δικαιούχων δεν είναι πολίτες της ΕΕ· πιστεύει ότι ορισμένα στοιχεία της δραστηριότητας καθοδήγησης θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα ώστε να βοηθηθούν οι δικαιούχοι αυτοί να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας·

14.  υποστηρίζει την αξιολόγηση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων γενικής κατάρτισης, επανακατάρτισης και επαγγελματικής κατάρτισης που θα προσφερθούν στους συμμετέχοντες, ώστε να υπάρχει καλύτερη εικόνα της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων αυτών·

15.  επικροτεί τα συνοδευτικά μέτρα μετά την επανένταξη στην εργασία και το συνοδευτικό μέτρο προς την επιχειρηματικότητα·

16.  πιστεύει ότι το επίδομα πρόσληψης θα χρησιμεύσει ως κίνητρο προς νέους εργοδότες για να προσλάβουν τους συμμετέχοντες με μόνιμα ή τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας συμβόλαια· σημειώνει ότι εκτιμάται πως λιγότεροι από τους μισούς (250) από το σύνολο των δικαιούχων θα συμμετάσχουν στο μέτρο αυτό·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρόσβαση στις προτεινόμενες ενέργειες και η εφαρμογή τους θα γίνεται με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διακρίσεων·

18.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες μελλοντικές εξελίξεις ως προς την αγορά εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς την κατεύθυνση μιας αποδοτικής ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμης οικονομίας·

19.  εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool, από την Ιταλία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/42.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 26).
(5)EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Πολωνία)
PDF 473kWORD 77k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. από την Πολωνία) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0062/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(4) αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, για την αύξηση της χρηματικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, για την αύξηση της αποδοτικότητας στην εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ από την Επιτροπή καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, για την επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι και για τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία των δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία υπέβαλε την αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, ύστερα από 1 079 απολύσεις, εκ των οποίων 829 στην επιχείρηση Fiat Auto Poland και 250 σε 21 προμηθευτές και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος, ενώ 777 εργαζόμενοι αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα, απολύσεις που συνδέονται με τη μείωση της παραγωγής στη μονάδα της Fiat Auto Poland S.A στο Tychy («μονάδα της Fiat στο Tychy ») στην επαρχία Slaskie της Πολωνίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από τις 21 Ιανουαρίου 2013 έως τις 21 Μαΐου 2013·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

1.  σημειώνει ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ, συμφωνεί συνεπώς με την Επιτροπή ότι η Πολωνία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι πολωνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 29 Ιουλίου 2013, την συμπλήρωσαν με πρόσθετα στοιχεία έως τις 16 Ιουνίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 10 Νοεμβρίου 2014·

3.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους πάραυτα βοήθεια, οι πολωνικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους στις 21 Ιανουαρίου 2013, αρκετά πριν από την απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

4.  σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία έχει χάσει μερίδιο της αγοράς από το 2007, όταν η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη αντιπροσώπευε το 32,2% της παγκόσμιας παραγωγής, ποσοστό που μειώθηκε σε 23,2% το 2012· τονίζει ακόμη ότι η παραγωγή της ΕΕ των 27 μειώθηκε κατά 7% από το από το 2011 έως το 2012, ενώ η παγκόσμια παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,3% κατά την ίδια περίοδο· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη σε εθνικό επίπεδο, όπου ο όγκος της παραγωγής μειώθηκε σχεδόν κατά το ένα τρίτο το 2012 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2011·

5.  κατά συνέπεια συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι απολύσεις στη μονάδα παραγωγής της Fiat στην πόλη Tychy και στους προμηθευτές της και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος συνδέονται με τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης· υπογραμμίζει ότι ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης επιδεινώθηκε από τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία έχει μειώσει τις πωλήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ένωση στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που άρχισαν οι καταγραφές·

6.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στη μονάδα παραγωγής της Fiat στην πόλη Tychy αναμένεται ότι θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή καθώς οι πρώην εργαζόμενοι στην Fiat Auto Poland, στους προμηθευτές και τους παραγωγούς των επόμενων σταδίων αντιπροσωπεύουν το 10% όλων των ανέργων που κατοικούν στην εν λόγω περιοχή·

7.  επισημαίνει ότι το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή της Slaskie αυξήθηκε από το 2011· σημειώνει ακόμη την αύξηση των ομαδικών απολύσεων στην περιοχή που σχεδόν διπλασιάσθηκαν μεταξύ 2011 και 2012·

8.  σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν υποβληθεί 21 αιτήσεις στο ΕΤΠ, από τις οποίες οι 12 βασίζονται στην εμπορική πτυχή της παγκοσμιοποίησης ενώ οι υπόλοιπες 9 βασίζονται στο κριτήριο της κρίσης·

9.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθεί συμπεριλαμβάνει τα εξής μέτρα για την επανένταξη στην αγορά εργασίας των 777 απολυθέντων: κατάρτιση και κόστος που συνδέεται με την κατάρτιση, επιχειρηματική κατάρτιση, υποτροφίες κατάρτισης, υποτροφίες πρακτικής άσκησης, έξοδα πρακτικής άσκησης, εργασίες παρέμβασης, επιδοτήσεις για αυτοαπασχόληση, κίνητρα πρόσληψης·

10.  σημειώνει ότι η παροχή επιδοτήσεων για αυτοαπασχόληση (έως 4 995 EUR ανά εργαζόμενο) είναι υπό αίρεση και συνδέεται με την επιτυχία της αυτοαπασχόλησης· επισημαίνει ότι η ύπαρξη προϋποθέσεων δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει τους συμμετέχοντες να υποβάλουν αίτηση για αυτό το μέτρο στήριξης·

11.  σημειώνει ότι η εφαρμογή εξατομικευμένων υπηρεσιών ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2013 και ότι, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα, 269 άτομα συμμετείχαν σε 313 διαφορετικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων, από τα οποία 219 άτομα έχουν βρει απασχόληση ως αποτέλεσμα της παρασχεθείσας στήριξης·

12.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα, το συνολικό κόστος της εφαρμογής εξατομικευμένων υπηρεσιών ήταν σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο που είχε υπολογισθεί λόγω του μειωμένου αριθμού εργαζομένων που συμμετείχαν στις υπηρεσίες·

13.  τονίζει ότι παρά τον χαμηλότερο από τον αρχικά υπολογισθέντα αριθμό εργαζομένων που συμμετείχαν στις δράσεις, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα, ο αριθμός των ανέργων που κάλυπτε η δέσμη μέτρων οι οποίοι εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι στον οργανισμό απασχόλησης είναι 85, στοιχείο που αποδεικνύει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων που απολύθηκαν στην Fiat Auto Poland έχουν βρει απασχόληση·

14.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Απασχόλησης συμμετείχε στην προετοιμασία της αίτησης του ΕΤΠ αλλά και τον ρόλο του στη λήψη απόφασης σχετικά με τη δέσμη των δραστηριοτήτων του έργου·

15.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στο επίπεδο και στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζομένων αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον· πιστεύει ότι ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

16.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ, λαμβάνεται μέριμνα ώστε το ΕΤΠ να στηρίζει την επανένταξη μεμονωμένων εργαζομένων που έχουν απολυθεί, σε σταθερές θέσεις εργασίας· τονίζει, περαιτέρω, ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

17.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, μεταξύ άλλων μέτρων, τα έργα παρέμβασης στοχεύουν ειδικά την ομάδα εργαζομένων ηλικίας άνω των 50 ετών που αποτελεί σημαντικό ποσοστό των δικαιούχων· παρατηρεί ότι η εν λόγω ηλικιακή ομάδα διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο παρατεταμένης ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας·

18.  υπογραμμίζει το υψηλό ποσοστό των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων και εκείνων με λιγότερα προσόντα που πλήττονται από τις απολύσεις οι οποίοι αντιπροσωπεύουν αντιστοίχως 18,7% και 62,6% του συνόλου των εργαζομένων που πλήττονται· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εν λόγω δύο ομάδες και να προβλεφθούν ειδικά μέτρα ΕΤΠ με στόχο αυτές τις ομάδες·

19.  θεωρεί ότι οι έξι εργαζόμενοι με τα χρόνια προβλήματα υγείας ή τις αναπηρίες μπορεί να έχουν ειδικές ανάγκες όσον αφορά την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών·

20.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και η πολιτική κατά των διακρίσεων εφαρμόστηκαν και θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται κατά τα διάφορα στάδια της εφαρμογής του ΕΤΠ και κατά την πρόσβαση στο ΕΤΠ·

21.  σημειώνει ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2012 η Fiat Auto Poland κατέληξε σε συμφωνία με τα συνδικάτα με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια για την επιλογή των εργαζομένων που θα απολυθούν και συμφώνησε σχετικά με τα κίνητρα που θα δώσει τους εργαζόμενους οι οποίοι συμφώνησαν να εγκαταλείψουν την επιχείρηση οικειοθελώς·

22.  επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ περιλαμβάνουν στοιχεία για τη συμπληρωματικότητά τους με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· τονίζει ότι οι πολωνικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η επικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

23.  εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. από την Πολωνία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/41.)

(1) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855).


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς - Ελλάδα)
PDF 466kWORD 80k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς, από την Ελλάδα) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (Κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2) και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α8-0063/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, καθώς και για να βοηθήσει τους εργαζόμενους αυτούς να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που έχουν απολυθεί θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη μείωση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς στις 29 Ιουλίου 2014 μετά την απόλυση 551 εργαζομένων στην επιχείρηση Οδυσσεύς Φωκάς A.Ε., επιχείρηση που δραστηριοποιείτο στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 47 της NACE αναθ. 2 («Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών»),

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

1.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τα μεγάλα οφέλη αυτού του δημοσιονομικού μέσου και το έχουν ήδη χρησιμοποιήσει αρκετές φορές ως μέσο για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

2.  επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση δυνάμει του κριτηρίου παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η απόλυση ή η διακοπή δραστηριότητας τουλάχιστον 500 εργαζόμενων ή αυτοαπασχολούμενων, για περίοδο αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης ή της διακοπής δραστηριότητας εργαζόμενων ή αυτοαπασχολούμενων στο πλαίσιο της δραστηριότητας των προμηθευτών της επιχείρησης και των παραγωγών των επόμενων σταδίων του προϊόντος·

3.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 29 Ιουλίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 11 Νοεμβρίου 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία αξιολόγηση, η οποία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από πέντε μήνες·

4.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι υπήρξαν πρωτίστως δύο συμβάντα που οδήγησαν στις απολύσεις: η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών ― λόγω της αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης, της μείωσης των μισθών (τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων υπαλλήλων) και της αύξησης της ανεργίας ― με αποτέλεσμα τεράστια πτώση της αγοραστικής δύναμης· και η δραστική μείωση των δανείων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες λόγω της έλλειψης ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών·

5.  συμφωνεί ότι οι παράγοντες αυτοί συνδέονται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009(4) και ότι η Ελλάδα δικαιούνται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ·

6.  σημειώνει ότι έως σήμερα, ο κλάδος λιανικών πωλήσεων έχει αποτελέσει το αντικείμενο τριών ακόμη αιτήσεων για κινητοποίηση του ΕΤΠ, δύο από αυτές προέρχονται από την Ελλάδα, οι οποίες βασίζονταν επίσης στη παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

7.  σημειώνει ότι οι απολύσεις αυτές θα επιδεινώσουν κι άλλο την κατάσταση της ανεργίας σε μια χώρα όπου, κατά την περίοδο 2008-2013, ο αριθμός των ανέργων τετραπλασιάστηκε και η οποία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και το πέμπτο υψηλότερο στον κόσμο· ανησυχεί ειδικότερα για τις περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας που συγκεντρώνουν το 90 % των απολύσεων και στις οποίες παρατηρούνται ήδη ποσοστά ανεργίας πάνω από τον εθνικό μέσο όρο 27,5 %·

8.  σημειώνει ότι πέραν των 551 εργαζομένων που απολύθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς, στους επιλέξιμους δικαιούχους περιλαμβάνονται 49 εργαζόμενοι που απολύθηκαν πριν από την περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών, το οποίο συνεπάγεται σύνολο 600 ατόμων· σημειώνει ότι 89,17 % των επιλέξιμων για στήριξη από το ΕΤΠ εργαζομένων που απολύθηκαν είναι γυναίκες·

9.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι επιπροσθέτως, οι ελληνικές αρχές θα παράσχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ σε 500 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) κάτω της ηλικίας των 30 ετών κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης, δεδομένου ότι όλες οι απολύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8 έγιναν στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12), της Θεσσαλίας (EL14) και της Αττικής (EL30), που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, οπότε ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 1 100 άτομα·

10.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να παράσχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ σε 500 νέους ΕΑΕΚ κάτω της ηλικίας των 30 ετών· σημειώνει ότι σύμφωνα με την αίτηση οι ελληνικές αρχές θα χρησιμοποιήσουν – μεταξύ άλλων – κριτήρια ευθυγραμμισμένα με τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο ελληνικό πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» (δηλ. νέοι που αντιμετωπίζουν κίνδυνο αποκλεισμού, επίπεδο οικογενειακού εισοδήματος, επίπεδο εκπαίδευσης, διάρκεια της ανεργίας κ.λπ.), καθώς εκδηλώσεις ενδιαφέροντος· ζητεί από τις ελληνικές αρχές να έχουν κατά νου τα κοινωνικά κριτήρια και να εξασφαλίσουν ότι κατά την επιλογή των δικαιούχων της στήριξης από το ΕΤΠ τηρούνται πλήρως οι αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών·

11.  υποστηρίζει τα κοινωνικά κριτήρια που εφαρμόζουν οι ελληνικές αρχές για να προσδιορίσουν τους ΕΑΕΚ τους οποίους θα αφορούν τα μέτρα ΕΤΠ, στα οποία λαμβάνονται υπόψη δεδομένα για το οικογενειακό εισόδημα, το επίπεδο εκπαίδευσης και η διάρκεια της ανεργίας· ζητεί κατά την επιλογή των δικαιούχων να τηρούνται πλήρως οι αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης ούτως ώστε να δίνονται ευκαιρίες σε εκείνους που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας·

12.  καλεί τις ελληνικές αρχές να παράσχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις χρηματοδοτούμενες ενέργειες και τα αποτελέσματα με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ειδικά όσον αφορά την επιλογή και την υποστήριξη που παρέχεται σε ΕΑΕΚ·

13.  σημειώνει ότι το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι 10 740 000 EUR, από τα οποία 210 000 EUR προορίζονται για την εκτέλεση, και ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ ανέρχεται σε 6 444 000 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει 60 % του συνολικού κόστους·

14.  σημειώνει ότι η συνεισφορά για δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων αντιπροσωπεύει 1,96 % του συνολικού προϋπολογισμού· σημειώνει ακόμη ότι σχεδόν το ήμισυ αυτού του προϋπολογισμού σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί για ενέργειες ενημέρωσης και δημοσιότητας.

15.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους πάραυτα βοήθεια, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους την 20ή Οκτωβρίου 2014, αρκετά πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

16.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με εκπροσώπους των στοχευόμενων δικαιούχων (πρώην υπάλληλοι της εταιρείας Φωκάς και δικηγόροι των υπαλλήλων) και την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος·

17.  σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σχεδιάστηκαν με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των ΕΑΕΚ και συνίστανται στα ακόλουθα μέτρα: επαγγελματικός προσανατολισμός, κατάρτιση, επανακατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση, συνεισφορές για τη σύσταση επιχειρήσεων, επιδόματα αναζήτησης εργασίας, επιδόματα κατάρτισης και επιδόματα κινητικότητας·

18.  υπογραμμίζει τη σημασία των εξατομικευμένων υπηρεσιών που έχουν στόχο να βοηθήσουν τους στοχευόμενους δικαιούχους να προσδιορίσουν τις δεξιότητές τους και να καταρτίσουν ένα ρεαλιστικό σχέδιο σταδιοδρομίας με βάση τα ενδιαφέροντά τους και τα προσόντα τους·

19.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η παρακολούθηση περιλαμβάνεται μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων, πράγμα που εξασφαλίζει την υποστήριξη των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των έξι μηνών που ακολουθούν τη λήξη της εφαρμογής των μέτρων·

20.  σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων που ζητήθηκαν πρόκειται να στηρίξει τη συνεισφορά για τη σύσταση επιχειρήσεων (3 000 000 EUR) και μέτρα κατάρτισης (2 960 000 EUR)·

21.  σημειώνει ότι το μέγιστο επιλέξιμο ποσό των 15 000 EUR θα χορηγηθεί σε 200 κατ' ανώτατο όριο επιλεγμένους εργαζόμενους και ΕΕΑΚ ως συνεισφορά στην ίδρυση δικών τους επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι σκοπός του μέτρου αυτού είναι να προωθήσει την επιχειρηματικότητα προσφέροντας χρηματοδότηση σε πρωτοβουλίες για βιώσιμες επιχειρήσεις, στοιχείο που μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία κι άλλων θέσεων εργασίας· σημειώνει ότι αυτό το μέγιστο επιλέξιμο ποσό θα χορηγείται υπό συγκεκριμένους όρους και εφόσον είναι βιώσιμες οι νεοφυείς επιχειρήσεις που τυγχάνουν στήριξης·

22.  δίνει έμφαση στην ουσιαστική προστιθέμενη αξία και συνιστά την παροχή ενεργητικών μέτρων της αγοράς εργασίας· σημειώνει ότι κατά προσέγγιση το ένα τρίτο της σχεδιαζόμενης στήριξης συνίσταται σε επιδόματα και επομένως σε παθητικά μέτρα της αγοράς εργασίας·

23.  σημειώνει ότι το κόστος των μέτρων κατάρτισης στην αίτηση αυτή είναι συγκρίσιμου επιπέδου με προηγούμενες αιτήσεις από την Ελλάδα· επισημαίνει ότι το κόστος αυτό είναι διαφορετικό σε παρόμοιες αιτήσεις από άλλα κράτη μέλη·

24.  ζητεί τα μέτρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) που σχεδιάζονται εντός της νέας περιόδου προγραμματισμού του ΕΚΤ να συμπληρώνουν το σχέδιο του ΕΤΠ και να διευκολύνουν την ένταξη των εργαζομένων σε μελλοντοστραφείς και βιώσιμους τομείς της οικονομίας· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και η εφαρμογή τους θα γίνεται με βάση τις αρχές της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης·

26.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς, από την Ελλάδα)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/43.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 26.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2013/014 FR/Air France - Γαλλία
PDF 470kWORD 73k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/014 FR/Air France, από τη Γαλλία) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α8-0065/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(4) αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου η οποία στοχεύει στην επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, στην αύξηση της χρηματικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, στην αύξηση της αποδοτικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, στη διεύρυνση του φάσματος των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων, ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι, και στη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία των δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία υπέβαλε την αίτηση EGF/2013/014 FR/Air France για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, μετά από την πραγματοποίηση 5 213 απολύσεων, εκ των οποίων 3 886 άτομα αναμένεται πως θα συμμετάσχουν στα μέτρα, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς από 1ης Ιουλίου 2013 έως την 31η Οκτωβρίου 2013, λόγω της μείωσης του μεριδίου αγοράς που κατέχει η Ένωση στις αεροπορικές μεταφορές,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

1.  διαπιστώνει ότι οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ πληρούνται· συμφωνεί ως εκ τούτου με την Επιτροπή ότι η Γαλλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του εν λόγω κανονισμού·

2.  σημειώνει ότι οι γαλλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 20 Δεκεμβρίου 2013 και την συμπλήρωσαν με πρόσθετα στοιχεία έως τις 24 Ιουλίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 11 Νοεμβρίου 2014·

3.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους ταχεία βοήθεια, οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους στις 6 Νοεμβρίου 2012, αρκετά πριν από την απόφαση, ακόμα και πριν από την υποβολή της αίτησης σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

4.  πιστεύει ότι οι απολύσεις στην Air France συνδέονται με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της παγκοσμιοποίησης, εξαιτίας των οποίων το μερίδιο αγοράς της Ένωσης στις αεροπορικές μεταφορές έχει μειωθεί, ιδίως με την θεαματική άνοδο τριών μεγάλων αεροπορικών εταιρειών στον Περσικό Κόλπο, μια τάση την οποία επιδεινώνει η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

5.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στην Air France αναμένεται πως θα έχουν αρνητική επίπτωση για την περιφέρεια Île-de-France, που υφίσταται επίσης τις επιπτώσεις από άλλη μία περίπτωση μαζικών απολύσεων, καθώς το εργοστάσιο παραγωγής της Peugeot Citroën Automobile (PSA) στο Aulnay κλείνει εντελώς μέσα στο 2014·

6.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθεί περιλαμβάνει τα εξής μέτρα για την επανένταξη στην αγορά εργασίας των 3 886 απολυθέντων: υπηρεσίες παροχής συμβουλών και επαγγελματικός προσανατολισμός για τους εργαζομένους, κατάρτιση, συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης, τακτικές δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας, επίδομα επανένταξης, επίδομα κινητικότητας·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για το ποσό των 21 580 020 EUR, που προορίζεται για το επίδομα επανένταξης, θα καταβάλλεται μέχρι το τέλος της άδειας επανένταξης και ανέρχεται στο 70 % του τελευταίου μικτού μισθού του εργαζομένου· επισημαίνει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 περιορίζει το μερίδιο αυτών των επιδομάτων στο 35% του συνολικού ποσού ΕΤΠ που ενεργοποιείται για μια συγκεκριμένη περίπτωση, τονίζει όμως ότι η Γαλλία υπέβαλε τη σχετική αίτηση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 546/2009(5), που ισχύει για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι το τέλος του 2013 και επιτρέπει μια πολύ πιο γενναιόδωρη χρήση των πιστώσεων για ειδικά επιδόματα τύπου επιδομάτων επανένταξης και συνεισφορών για τη σύσταση επιχείρησης·

8.  αντιτίθεται στη χρήση του ΕΤΠ ως τρόπου χρηματοδότησης απολυθέντων· είναι υπέρ του να χρησιμοποιείται το ταμείο ως βοήθεια για την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας·

9.  θυμίζει ότι το τα ταμεία πρέπει να βοηθούν στην επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας κι όχι να τους προσφέρουν υποκατάστατο μισθού μετά την απόλυσή τους· επισημαίνει ότι ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί πολύ καλύτερα μέσω των διατάξεων του σήμερα ισχύοντος κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013·

10.  επιδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των στοχευόμενων δικαιούχων και τους κοινωνικούς εταίρους: κατάρτιση, παροχή συμβουλών σε εργαζομένους, συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης, επιδόματα επανένταξης, επιδόματα κινητικότητας·

11.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζομένων αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

12.  διαπιστώνει με λύπη του ότι η πλειονότητα των απολυθέντων εργαζομένων είναι ηλικίας 55-64 ετών· επικροτεί τα διαφοροποιημένα κίνητρα στο πλαίσιο του μέτρου της καταβολής συνεισφορών για τη σύσταση επιχείρησης με πρόσληψη εργαζομένων ηλικίας άνω των 55·

13.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ, λαμβάνεται μέριμνα ώστε το ΕΤΠ να στηρίζει την επανένταξη μεμονωμένων εργαζομένων που έχουν απολυθεί, σε σταθερές θέσεις εργασίας· τονίζει, επίσης, ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

14.  σημειώνει ότι στις πληροφορίες που προσφέρθηκαν σε σχέση με τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠ δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη συμπληρωματικότητα με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά αναφέρονται σε γραπτή συμφωνία με την επιχείρηση που πραγματοποίησε τις απολύσεις, σύμφωνα με την οποία κατά την εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται ανωτέρω η εν λόγω επιχείρηση δεν θα λάβει χρηματοδοτικές συνεισφορές και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης για τα ίδια μέτρα· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

15.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/014 FR/Air France, από τη Γαλλία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/44.)

(1) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855).
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 26).


Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης *
PDF 441kWORD 57k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για το διορισμό του προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2014 για το διορισμό του προέδρου, του αντιπροέδρου και μελών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (C(2014)9456),

–  έχοντας υπόψη το τρίτο εδάφιο του άρθρου 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(1),

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (Α8-0070/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 προβλέπει ότι ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (το Συμβούλιο) που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, πρέπει να διορίζονται με κριτήριο τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις για τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, καθώς και την πείρα σχετικά με την εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και σχετικά με την εξυγίανση των τραπεζών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 προβλέπει ότι κατά τους διορισμούς για τη συγκρότηση του Συμβουλίου τηρούνται οι αρχές της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, της πείρας και των προσόντων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η Επιτροπή ενέκρινε στις 19 Νοεμβρίου πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων για τις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου του Συμβουλίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η Επιτροπή ενέκρινε την 1η Δεκεμβρίου 2014 πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων για τις θέσεις των μελών του Συμβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, οι δύο πίνακες των επικρατέστερων υποψηφίων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για το διορισμό του προέδρου, του αντιπροέδρου και μελών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και διαβίβασε αυτή την πρόταση στο Κοινοβούλιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου προχώρησε στη συνέχεια στην αξιολόγηση των προσόντων των προτεινόμενων υποψηφίων για τις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου και των μελών του Συμβουλίου, ιδίως ενόψει των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Δεκεμβρίου 2014 η επιτροπή πραγματοποίησε ακρόαση με την Elke König, την προτεινόμενη υποψήφια για τη θέση του προέδρου του Συμβουλίου, κατά την οποία η υποψήφια έκανε εισήγηση και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις μελών της επιτροπής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Δεκεμβρίου 2014, η επιτροπή πραγματοποίησε ακρόαση με τον Timo Löyttyniemi, τον προτεινόμενο υποψήφιο για τη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, καθώς και με τους Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann και Dominique Laboureix, τους τέσσερις υποψήφιους που προτάθηκαν για τη θέση του μέλους του Συμβουλίου. Και οι πέντε προτεινόμενοι υποψήφιοι έκαναν εισήγηση και στη συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις μελών της επιτροπής·

1.  Εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό των ακόλουθων προτεινόμενων υποψηφίων:

   α) Elke König για τη θέση του προέδρου του Συμβουλίου,
   β) Timo Löyttyniemi για τη θέση του αντιπροέδρου του Συμβουλίου,
   γ) Mauro Grande για τη θέση μέλους του Συμβουλίου,
   δ) Antonio Carrascosa για τη θέση μέλους του Συμβουλίου,
   ε) Joanne Kellermann για τη θέση μέλους του Συμβουλίου,
   στ) Dominique Laboureix για τη θέση μέλους του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου