Märksõnaregister 
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 16. detsember 2014 - StrasbourgLõplik väljaanne
Euroopa Ombudsmani valimine
 Toidualaste küsimuste teaduslik uurimine ***I
 Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon (CITES) ***
 Tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Marokoga ***
 Teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine Ukrainaga ***
 Horvaatia osalemine Euroopa Majanduspiirkonnas ***
 Dokimaks Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades *
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Itaalia
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. – Poola
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas – Kreeka
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/014 FR/Air France – Prantsusmaa
 Ühtse kriisilahendusnõukogu liikmete ametisse nimetamine *

Euroopa Ombudsmani valimine
PDF 115kWORD 48k
Otsus
Lisa
Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2014. aasta otsus Euroopa Ombudsmani valimise kohta (2014/2092(INS))
P8_TA(2014)0073

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 24 kolmandat lõiku ja artiklit 228;

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a;

–  võttes arvesse oma 9. märtsi 1994. aasta otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta(1);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 219;

–  võttes arvesse kandidaatide ülesseadmise kutset(2),

–  võttes arvesse oma 16. detsembri 2014. aasta hääletust,

1.  valib Euroopa Ombudsmani ametikoha täitjaks Emily O'Reilly kuni parlamendi ametiaja lõpuni;

2.  palub Emily O'Reilly'l anda vanne Euroopa Kohtu ees;

3.  teeb presidendile ülesandeks korraldada lisatud otsuse avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile ja Euroopa Kohtule.

LISA

EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

16. detsember 2014

Euroopa Ombudsmani valimise kohta

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 2014/949/EL, Euratom).

(1) ELT L 113, 4.5.1994, lk 15.
(2) ELT C 293, 2.9.2014, lk 13.


Toidualaste küsimuste teaduslik uurimine ***I
PDF 202kWORD 47k
Resolutsioon
Tekst
Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 25. veebruari 1993. aasta direktiiv 93/5/EMÜ liikmesriikidelt komisjonile antava abi ja liikmesriikide koostöö kohta toidualaste küsimuste teaduslikul uurimisel (COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD))
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0246),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0005/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 9. juuli 2014. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 26. novembri 2014. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 50 lõiget 1,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A8‑0059/2014),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 16. detsembril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/..., millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/5/EMÜ liikmesriikidelt komisjonile antava abi ja liikmesriikide koostöö kohta toidualaste küsimuste teaduslikul uurimisel

P8_TC1-COD(2014)0132


(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2015/254/EL) lõplikule kujule).

(1) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon (CITES) ***
PDF 199kWORD 46k
Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2014. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Liidu ühinemist ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga (CITES) (09412/2014 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))
P8_TA(2014)0075A8-0036/2014

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (09412/2014),

–  võttes arvesse ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 192 lõikele 1 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0042/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 192 lõiget 1, artiklit 207 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7 ja artiklit 39,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust (A8-0036/2014),

1.  annab nõusoleku konventsiooniga ühinemiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


Tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Marokoga ***
PDF 200kWORD 46k
Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2014. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Maroko Kuningriigi vahel (10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))
P8_TA(2014)0076A8-0045/2014

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10437/2014),

–  võttes arvesse koostöölepingu projekti tsiviilotstarbelise ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) kohta Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Maroko Kuningriigi vahel (10717/2006),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 172 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0108/2014),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7 ja artikli 50 lõiget 1,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust (A8-0045/2014),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Maroko Kuningriigi valitsusele ja parlamendile.


Teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine Ukrainaga ***
PDF 197kWORD 46k
Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2014. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta (11047/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelist teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingut(1),

–  võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 186 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0114/2014),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7 ja artikli 50 lõiget 1,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust (A8-0039/2014),

1.  annab nõusoleku lepingu pikendamiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ukraina valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT L 36, 12.2.2003, lk 32.


Horvaatia osalemine Euroopa Majanduspiirkonnas ***
PDF 198kWORD 46k
Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2014. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ja kolme sellega seotud lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))
P8_TA(2014)0078A8-0026/2014

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (06698/2014),

–  võttes arvesse Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingut ja kolme sellega seotud lepingut (06696/2014),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 217, artikli 218 lõikele 6 ja artikli 218 lõike 8 teisele lõigule (C8-0002/2014),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A8-0026/2014),

1.  annab nõusoleku lepingu ja kolme sellega seotud lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Islandi Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi valitsusele ja parlamendile.


Dokimaks Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades *
PDF 196kWORD 46k
Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus dokimaksu kohaldamise kohta Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))
P8_TA(2014)0079A8-0054/2014

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2014)0666),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0242/2014),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 50 lõiget 1,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A8-0054/2014),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Itaalia
PDF 226kWORD 60k
Resolutsioon
Lisa
Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2014. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Itaalia) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0672 – C8‑0231/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (fondi määrus),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0064/2014),

A.  arvestades, et liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel kannatavate töötajate täiendavaks toetamiseks ja tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks seadusandlikud ja eelarvevahendid;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine peegeldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60%-ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike meetmete ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada ettevõtete loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Itaalia ametiasutused esitasid taotluse EGF/2014/010 IT/Whirlpool 18. juunil 2014, kuna Whirlpool Europe S.r.l. – NACE Rev. 2 osa 27 (elektriseadmete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris tegutsev ettevõte – ning tema viis tarnijat ja tootmisahela järgmise etapi tootjat koondasid kokku 608 töötajat;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  märgib, et Itaalia ametiasutused esitasid taotluse fondi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a sekkumiskriteeriumi alusel, mille kohaselt on fondist toetuse saamise tingimuseks see, et vaatlusperioodiks oleva nelja kuu jooksul on mõne liikmesriigi ettevõttes koondatud või tegevuse lõpetanud vähemalt 500 töötajat või füüsilisest isikust ettevõtjat, sh töötajad, kes on koondatud, ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on tegevuse lõpetanud nimetatud ettevõtte tarnijate või tootmisahela järgmise etapi tootjate juures; nõustub komisjoniga, et määruses sätestatud tingimused on täidetud ning seetõttu on Itaalial õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et Itaalia ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 18. juunil 2014. aastal ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 28. oktoobril 2014. aastal; väljendab rahulolu sellega, et komisjon pidas kinni fondi määruses ette nähtud rangest 12-nädalasest tähtajast;

3.  märgib, et Itaalia ametiasutuste väitel on ülemaailmne finants- ja majanduskriis Itaalia leibkondade tarbimisvalikuid märkimisväärselt mõjutanud, nii et ostude, eelkõige kestvuskaupade ja sealhulgas kodumasinate ostmise üle mõeldakse hoolikalt järele;

4.  toonitab, et finants- ja majanduskriisi tõttu, mille tagajärjel on leibkondade tarbimine märkimisväärselt vähenenud, on suurte kodumasinate turg Itaalias kahanenud 16,5% (2010. aastal 3174 miljardit eurot, ent 2013. aastal 2649 miljardit eurot);

5.  on nõus, et elektriseadmete tootmise järsk vähenemine ajavahemikul 2008–2012 on seotud ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga, mida käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 546/2009(4), ning et seetõttu on Itaalial õigus saada fondi rahalist toetust;

6.  märgib, et elektriseadmete tootmise sektori kohta on praeguseks esitatud veel kaks fondist toetuse saamise taotlust(5), milles tuuakse põhjenduseks samuti ülemaailme finants- ja majanduskriis;

7.  märgib, et kõnealused koondamised muudavad veelgi tõsisemaks tööhõive olukorra Trento provintsis, kus töötuse määr on kriisi algusajaga võrreldes kahekordistunud (2007. aastal 2,9%, 2013. aastal 6,1%); rõhutab, et tööhõive vähenemine mõjutas nii ehitus- (-10,3 %) kui ka tööstussektorit (-2,4 %) ning Trentos oli ISTATi (Itaalia statistikaamet) andmetel 2014. aasta esimeses kvartalis ligikaudu 18 700 töötut, kuid provintsi tööhõivetalitustes oli registreeritud umbes 41 800 töötut;

8.  märgib, et lisaks 502 töötajale, kes koondati vaatlusperioodi jooksul põhiettevõttest Whirlpool, kuulub rahastamise nõuetele vastavate toetusesaajate sekka veel 106 töötajat, kes koondati põhiettevõtte viie tarnija ja tootmisahela järgmise etapi tootjate juurest, nii et kokku kuulub fondist rahastatavate meetmete toetusesaajate sihtrühma 608 töötajat;

9.  märgib, et kogukulud on hinnanguliselt 3 150 000 eurot, millest 126 000 eurot on mõeldud rakendamiseks, ning et fondi rahaline toetus on 1 890 000 eurot, mis moodustab 60 % kogukuludest;

10.  väljendab heameelt selle üle, et Itaalia ametiasutused otsustasid alustada koondatud töötajate kiireks abistamiseks individuaalsete teenuste pakkumist juba 4. veebruaril 2014. aastal, st enne fondi toetuse saamiseks esildatud kooskõlastatud paketi kohta lõpliku otsuse saamist ja isegi enne fondi rahalise toetuse taotlemist;

11.  peab tervitatavaks asjaolu, et läbirääkimistest toetatavate meetmete üle võtsid osa tööturu osapooled; peab samuti kiiduväärseks, et meetmete rakendamise järelevalves ja nende võimalikus ümberkujundamises osalevad ka ametiühingud, kes on ühtlasi seotud ka tulemuste hindamisega; tunneb heameelt selle üle, et kavandatud meetmeid ja nende sisu ning asjakohaseid rakendamise aspekte (sealhulgas ajastust) tutvustati ettevõtte Whirlpool Spini di Gardolo tehase endistele töötajatele ning neid arutati kokku 15 koosolekul, mis toimusid 2014. aasta veebruaris ja märtsis, ning et koosolekul osalenud töötajatest 393 panid end juba meetmetes osalemiseks kirja;

12.  märgib, et koondatud töötajatele osutatavad individuaalsed teenused koosnevad järgmistest meetmetest: infotunnid, arvele võtmine ja registreerimine, nõustamine, oskuste hindamine, üldine koolitus ja ümberõpe, kutseõpe, juhendamine, tööle naasmise või ettevõtte loomisega kaasnev tugiisikuteenus, tööotsingutoetus, osalushüvitised ja toetus transpordikulude katteks ning töölevõtmise toetus;

13.  märgib, et 16,78% toetusesaajate sihtrühma kuuluvatest töötajatest ei ole ELi kodanikud; on seisukohal, et nende toetusesaajate uuesti tööturule integreerimisel võivad osutuda eriti kasulikuks teatavad juhendamismeetme aspektid;

14.  pooldab meetmetes osalejatele pakutava koolituse, ümberõppe ja kutseõppe konkreetsete tulemuste hindamist, et saada parem ülevaade pakutavate meetmete tõhususest;

15.  peab kiiduväärseks tööle naasmise või ettevõtte loomisega kaasneva tugiisikuteenuse meedet;

16.  on arvamusel, et töölevõtmise toetus on uutele tööandjatele stiimuliks, et pakkuda meetmetes osalejatele tööd alalise või vähemalt 12-kuuse lepingu alusel; märgib, et selles meetmes osaleb hinnanguliselt alla poole (250) kõikidest toetusesaajatest;

17.  tunneb heameelt selle üle, et kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

18.  tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja vajalikest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

19.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

20.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Itaalia)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2015/42).

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 546/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (ELT L 167, 29.6.2009, lk 26).
(5)EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008 ning EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.


Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. – Poola
PDF 321kWORD 59k
Resolutsioon
Lisa
Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2014. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Poola esitatud taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0699 – C8‑0243/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(1) (fondi määrus),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0062/2014),

A.  arvestades, et liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel kannatavate töötajate täiendavaks toetamiseks ja tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks õigusnormid ja eelarvevahendid;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu rahaline abi peaks olema dünaamiline ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (fond) kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et määruse (EL) nr 1309/2013(4) vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ja Euroopa Parlamendi ning nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Poola esitas fondist rahalise toetuse saamise taotluse EGF/2013/006 PL/Fiat pärast 1079 koondamist, neist 829 ettevõttest Fiat Auto Poland ja 250 koondamist 21 tarnija või tootmisahela järgmise etapi tootja juures vaatlusperioodil 21. jaanuarist 2013 kuni 21. maini 2013, kusjuures fondi meetmetes osaleb arvatavalt 777 töötajat seoses tootmise vähendamisega Fiat Auto Poland S.A. Tychy tehases (Fiati Tychy tehas), mis asub Poolas Sileesia vojevoodkonnas;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  märgib, et fondi määruse artikli 2 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja nõustub seetõttu komisjoniga, et Poolal on õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et Poola ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 29. juulil 2013, lisasid sellele täiendavat teavet kuni 16. juunini 2014 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 10. novembril 2014;

3.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et selleks, et töötajad saaksid kiiret abi, otsustasid Poola ametiasutused alustada individuaalsete teenuste osutamist koondatud töötajatele 21. jaanuaril 2013, varakult enne seda kui tehti otsus esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta;

4.  märgib, et Euroopa autotööstus on kaotanud turuosa alates 2007. aastast, mil Euroopas toodeti 32,2 % maailma sõiduautodest, kusjuures see suhtarv kahanes 2012. aastal 23,2 %ni; toonitab ühtlasi, et tootmine 27-liikmelises ELis vähenes 2011. aastast 2012. aastani 7 %, kusjuures ülemaailmselt suurenes tootmine samas ajavahemikus 5,3 %; toonitab, et olukord oli veelgi halvem riigi tasandil, kus tootmine vähenes 2012. aastal peaaegu kolmandiku võrra 2011. aastaga võrreldes;

5.  nõustub sellest tulenevalt komisjoniga, et koondamised Fiati Tychy tehases ja selle tarnijate või tootmisahela järgmise etapi tootjate juures on seotud globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses; toonitab, et globaliseerumise mõju süvendasid finantskriisi tagajärjed, mis on vähendanud uute sõiduautode müüki liidus kõige madalaima tasemeni alates statistika koostamise algusest;

6.  märgib, et koondamised Fiati Tychy tehases avaldavad piirkonnale tõenäoliselt negatiivset mõju, kuna Fiat Auto Polandi, selle tarnijate ja tootmisahela järgmise etapi tootjate endised töötajad moodustavad 10 % kõigist piirkonnas elavatest töötutest;

7.  juhib tähelepanu asjaolule, et tööpuuduse määr Sileesia piirkonnas on suurenenud alates 2011. aastast; märgib ühtlasi, et 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga kollektiivsete koondamiste arv piirkonnas peaaegu kahekordistus;

8.  märgib, et praeguseks on autotööstusega seoses laekunud fondile 21 taotlust, neist 12 põhinesid kaubandusega seotud üleilmastumise mõjul ja 9 kriisi kriteeriumitel;

9.  märgib, et kaasrahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett sisaldab järgmisi meetmeid 777 koondatud töötaja tagasipöördumiseks tööle: koolitus ja koolitusega seotud kulud, ettevõtlusharidus, koolitusstipendiumid, praktikastipendiumid, praktikakulud, sekkumisabinõud, toetused füüsilisest isikust ettevõtjana töötamiseks, töölevõtustiimulid;

10.  märgib, et toetuste andmine füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsema hakkamiseks (kuni 4995 eurot töötaja kohta) on tingimuslik ja seotud füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise edukusega; märgib, et see tingimuslikkus ei tohiks heidutada osalejaid seda toetusmeedet taotlemast;

11.  märgib, et individuaalsete teenuste rakendamine jõudis lõpule 2013. aasta lõpus ja esialgsete andmete kohaselt osales paketi raames 313 erinevas tegevuses 269 inimest, neist 219 on leidnud osutatud toe abil töökoha;

12.  märgib, et esialgsete andmete kohaselt olid individuaalsete teenuste rakendamise kogukulud prognoositust märkimisväärselt väiksemad, kuna teenuseid kasutas vähem töötajaid;

13.  toonitab, et meetmetes osalenud töötajate esialgselt prognoositust väiksemale arvule vaatamata on paketiga hõlmatud töötutest esialgsete andmete kohaselt tööbüroos endiselt registreeritud 85, mis tõestab seda, et valdav enamik Fiat Auto Polandist koondatud töötajaid on töö leidnud;

14.  avaldab heameelt asjaolu üle, et fondile taotluse koostamisse kaasati ka piirkondlik tööhõivenõukogu, ja selle rolli üle projekti meetmetepaketi üle otsustamisel;

15.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri kestel omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes vastavalt koondatud töötajate vajadustele, vaid ka vastavalt tegelikule ärikeskkonnale; usub, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel tuleks lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja nõutavatest oskustest ning see peaks sobituma üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

16.  rõhutab, et fondi määruse artikli 6 kohaselt tuleb tagada, et fond toetaks koondatud töötajate tagasipöördumist stabiilsele tööle; rõhutab ühtlasi, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on liikmesriigi õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

17.  avaldab heameelt selle üle, et lisaks muudele meetmetele on sekkumistegevus konkreetselt suunatud üle 50-aastaste töötajate rühmale, kes moodustavad märkimisväärse osa toetuse saajatest; märgib, et seda vanuserühma ohustavad pikaajaline töötus ja tõrjutus tööturult rohkem;

18.  toonitab, et koondatavate hulgas on väga palju vanemaid ja madalama kvalifikatsiooniga inimesi, kes moodustavad kõigist koondatutest vastavalt 18,7 % ja 62,6 %; nõuab erilise tähelepanu pööramist neile kahele rühmale ning neile suunatud fondi erimeetmete võtmist;

19.  on seisukohal, et kuuel pikaajaliste terviseprobleemide või puudega töötajal võivad olla erivajadused, mida neile individuaalsete teenuste pakkumisel arvestada;

20.  väljendab heameelt asjaolu üle, et fondi meetmete elluviimise ja meetmetele juurdepääsu eri etappides on kohaldatud meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse ning mittediskrimineerimise põhimõtteid, mida kohaldatakse ka edaspidi;

21.  märgib, et Fiat Auto Poland jõudis 20. detsembril 2012 ametiühingutega kokkuleppele kriteeriumide kehtestamises, mida ettevõte kasutab koondatavate töötajate valikul, ja leppis kokku ettevõttest vabatahtlikult lahkuvatele töötajatele pakutavates stiimulites;

22.  märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; rõhutab, et Poola ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

23.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

24.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

25.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Poola esitatud taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2015/41).

(1) ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 855).


Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas – Kreeka
PDF 233kWORD 62k
Resolutsioon
Lisa
Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2014. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Kreeka) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0702 – C8‑0245/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (fondi määrus),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0063/2014),

A.  arvestades, et liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel kannatavate töötajate täiendavaks toetamiseks ja nende tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks seadusandlikud ja eelarvevahendid;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu rahaline abi peaks olema dünaamiline ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (fond) kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, kehtestada liidu rahalise toetuse suuruseks 60 % kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, tõhustada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamist komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada ettevõtete loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Kreeka ametiasutused esitasid 29. juulil 2014. aastal taotluse EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas seoses 551 töötaja koondamisega ettevõttest Odyssefs Fokas S.A., mis tegutses NACE Rev. 2 osa 47 (Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla kuuluvas majandussektoris;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud toetuskõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  tunneb heameelt asjaolu üle, et Kreeka ametiasutused võtavad arvesse selle eelarvevahendi suurt kasu ning on seda juba mitmel korral kasutanud vahendina, mille abil võidelda finants- ja majanduskriisi kahjuliku mõju vastu;

2.  märgib, et Kreeka ametiasutused esitasid taotluse fondi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a sekkumiskriteeriumi alusel, mille kohaselt on fondist toetuse saamise tingimuseks see, et vaatlusperioodiks oleva nelja kuu jooksul on mõne liikmesriigi ettevõttes koondatud või tegevuse lõpetanud vähemalt 500 töötajat või füüsilisest isikust ettevõtjat, kaasa arvatud töötajad, kes on koondatud, ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on tegevuse lõpetanud nimetatud ettevõtte tarnijate või tootmisahela järgmise etapi tootjate juures;

3.  märgib, et Kreeka ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 29. juulil 2014. aastal ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 11. novembril 2014. aastal; väljendab heameelt kiire hindamismenetluse üle, mis kestis vähem kui viis kuud;

4.  märgib, et Kreeka ametiasutuste väitel oli koondamistel peamiselt kaks põhjust: leibkondade kasutada olevate sissetulekute vähenemine maksukoormuse suurenemise, palkade vähenemise (nii era- kui ka avaliku sektori töötajatel) ja suureneva tööpuuduse tõttu, mille tagajärg oli ostujõu järsk langus, ning ettevõtetele ja eraisikutele antavate laenude järsk vähendamine rahaliste vahendite vähesuse tõttu Kreeka pankades;

5.  on nõus, et need tegurid on seotud ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga, mida käsitletakse määruses (EÜ) nr 546/2009(4), ning et seetõttu on Kreekal õigus saada fondist rahalist toetust;

6.  märgib, et jaesektoriga seoses on praeguseks esitatud veel kolm fondist toetuse saamise taotlust (kaks neist Kreekast), milles on samuti põhjenduseks toodud ülemaailme finants- ja majanduskriis;

7.  märgib, et kõnealused koondamised muudavad veelgi tõsisemaks töötuse olukorra riigis, kus töötute arv aastatel 2008–2013 neljakordistus ning mis on töötuse määra poolest liikmesriikide seas esimesel ja maailmas viiendal kohal; peab eriti murettekitavaks olukorda Atika ja Kesk-Makedoonia piirkondades, kus on toimunud 90 % koondamistest ja kus töötuse määr on juba riigi 27,5 % suurusest keskmisest kõrgem;

8.  märgib, et lisaks vaatlusperioodil koondatud 551 töötajale koondati enne neljakuise vaatlusperioodi algust veel 49 töötajat, kes loetakse samuti kokku 600 rahastamise nõuetele vastava toetusesaaja hulka; märgib, et 89,17 % koondatud töötajatest, kes vastavad fondi rahastamise nõuetele, on naised;

9.  peab kiiduväärseks, et Kreeka ametiasutused osutavad fondist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid lisaks ka kuni 500 mittetöötavale ja mitteõppivale noorele (NEET-noored), kes olid taotluse esitamise päeval alla 30-aastased, pidades silmas, et kõik punktis 8 osutatud koondamised toimusid NUTS 2. tasandi piirkondades Kesk-Makedoonias (Κεντρική Μακεδονία, EL12), Tessaalias (Θεσσαλία, EL14) ja Atikas (Aττική, EL30), mis on noorte tööhõive algatuse kohaselt rahastamiskõlblikud; märgib, et seega on toetusesaajaid kokku 1100;

10.  märgib, et Kreeka ametiasutused otsustasid osutada fondist kaasrahastatavaid individuaalseid teenuseid kuni 500-le alla 30 aasta vanusele mittetöötavale ja mitteõppivale noorele; märgib, et taotluse kohaselt kasutavad Kreeka ametiasutused muu hulgas Kreeka noortegarantii rakenduskavasse lisatud kriteeriumidega kooskõlastatud kriteeriume (st tõrjutuse ohus noored, leibkonna sissetulek, haridustase, töötuse kestus jne) ning võtavad arvesse ka osalemissoove; kutsub Kreeka ametiasutusi üles võtma arvesse sotsiaalseid kriteeriume ning tagama, et fondi toetusesaajate valimisel peetakse täielikult kinni diskrimineerimiskeelu ja võrdsete võimaluste põhimõtetest;

11.  peab kiiduväärseks, et Kreeka ametiasutused võtsid fondist rahastatavate meetmete sihtrühma kuuluvate NEET-noorte kindlaksmääramiseks kasutusele sotsiaalsed kriteeriumid, mille puhul võeti arvesse andmeid leibkonna sissetuleku kohta, haridustaset ja töötuse kestust; nõuab, et toetusesaajate valikul järgitaks täielikult mittediskrimineerimise põhimõtet, et anda võimalusi tööturult kõige kaugemale jäänud isikutele;

12.  kutsub Kreeka ametiasutusi üles esitama rahastatud meetmete ja tulemuste kohta üksikasjalikke andmeid, et jagada parimaid tavasid, eelkõige seoses NEET-noorte valimi ja neile pakutava toetusega;

13.  märgib, et hinnanguline kogukulu on 10 740 000 eurot, millest fondi rakendamise eelarve on 210 000 eurot ning EGFi toetus on 6 444 000 eurot, mis moodustab kogukuludest 60 %;

14.  märgib, et ettevalmistava tegevuse, halduse, teavitamise ja reklaami, kontrolli ning aruandlusega seotud toetus moodustab 1,96 % kogueelarvest; märgib lisaks, et peaaegu pool sellest toetusest on kavas kasutada teavitamise ja reklaami jaoks;

15.  väljendab heameelt asjaolu üle, et Kreeka ametiasutused otsustasid alustada töötajate kiireks abistamiseks individuaalsete teenuste pakkumist koondatud töötajatele juba 20. oktoobril 2014. aastal, st enne lõpliku otsuse saamist fondile toetuse saamiseks esildatud kooskõlastatud paketi kohta;

16.  märgib, et Kreeka ametiasutused on andnud teada, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel konsulteeriti sihtrühma kuuluvate toetusesaajate esindajate (Fokase endised töötajad ja nende juriidilised esindajad) ning Kreeka eraettevõtjate liiduga;

17.  märgib, et pakutavate individuaalsete teenuste väljatöötamisel võeti arvesse NEET-noorte konkreetseid vajadusi ning pakett hõlmab järgmisi meetmeid: kutsenõustamine, koolitus, ümberõpe ja kutseõpe, ettevõtluse alustamise toetused, tööotsimistoetused, koolitustoetused ning liikuvustoetused;

18.  toonitab, kui olulised on individuaalsed teenused, mille eesmärk on aidata sihtrühma kuuluvatel toetusesaajatel tuvastada oma oskusi ja koostada realistlik karjäärikava oma huvide ja kvalifikatsioonide alusel;

19.  väljendab heameelt, et kavandatavate meetmete hulgas on seire, mis tagab osalejate jälgimise kuue kuu jooksul pärast meetmete rakendamise lõppu;

20.  märgib, et suurem osa taotletud vahenditest on mõeldud ettevõtluse alustamise (3 000 000 eurot) ja koolitusmeetmete (2 960 000 eurot) toetamiseks;

21.  märgib, et kuni 200-le valitud töötajale ning mittetöötavale ja mitteõppivale noorele eraldatakse toetusena oma ettevõtte loomiseks suurim võimalik summa 15 000 eurot; rõhutab, et selle meetme eesmärk on edendada ettevõtlust elujõuliste ettevõtlusalgatuste rahastamise kaudu, mille tulemusel peaks keskpikas perspektiivis tekkima juurde töökohti; märgib, et selle suurima võimaliku summa eraldamine sõltub konkreetsetest tingimustest ja toetatavate alustavate ettevõtete elujõulisusest;

22.  rõhutab, et aktiivsed tööturumeetmed loovad tõelist lisaväärtust, ning soovitab seega pakkuda aktiivseid tööturumeetmeid; märgib, et ligikaudu kolmandik kavandatud toetusest seisneb hüvitiste maksmises ja seega on tegemist passiivsete tööturumeetmetega;

23.  märgib, et käesoleva taotluse koolitusmeetmete kulu on võrreldaval tasemel Kreeka varasemate taotlustega; juhib tähelepanu asjaolule, et need kulud varieeruvad ka teiste liikmesriikide sarnastes taotlustes;

24.  palub, et Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) uue programmitöö perioodi kavandatavad meetmed täiendaksid EGFi kava ning aitaksid kaasa töötajate tööturule tagasipöördumisele tulevikku suunatud ja jätkusuutlikes majandussektorites; tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks EGFist toetatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja vajalikest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale majandusele;

25.  tunneb heameelt selle üle, et kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

26.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

27.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

28.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Kreeka)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2015/43).

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) ELT L 167, 29.6.2009, lk 26.


Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/014 FR/Air France – Prantsusmaa
PDF 225kWORD 57k
Resolutsioon
Lisa
Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2014. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/014 FR/Air France, Prantsusmaa) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0701 – C8‑0247/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(1) (fondi määrus),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0065/2014),

A.  arvestades, et liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel kannatavate töötajate täiendavaks toetamiseks ja tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks seadusandlikud ja eelarvevahendid;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu rahaline abi peaks olema dünaamiline ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (fond) kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et määruse (EL) nr 1309/2013(4) vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ja Euroopa Parlamendi ning nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Prantsusmaa esitas taotluse EGF/2013/014 FR/Air France, et saada fondist rahalist toetust seoses 1. juulist 2013 kuni 31. oktoobrini 2013 kestnud vaatlusperioodil ja pärast seda toimunud 5213 töötaja (kellest 3886 osaleb eeldatavalt meetmetes) koondamisega, mis on seotud liidu turuosa vähenemisega lennutranspordis;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  märgib, et fondi määruse artikli 2 punktis a sätestatud tingimused on täidetud; nõustub seetõttu komisjoniga, et Prantsusmaal on õigus selle määruse alusel rahalist toetust saada;

2.  märgib, et Prantsusmaa ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 20. detsembril 2013, lisasid sellele täiendavat teavet kuni 24. juulini 2014 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 11. novembril 2014;

3.  väljendab heameelt asjaolu üle, et selleks, et töötajad saaksid kiiret abi, otsustasid Prantsusmaa ametiasutused alustada individuaalsete meetmete rakendamist koondatud töötajatele 6. novembril 2012, varakult enne otsust ja isegi taotlust esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta;

4.  on seisukohal, et Air France’i koondamised on seotud maailma kaubanduses üleilmastumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutustega, mille tõttu liidu turuosa lennutranspordis langeb, eriti seoses Pärsia lahe piirkonna kolme peamise lennuettevõtja märkimisväärse tõusuga, ning seda suundumust süvendab veelgi ülemaailmne finants- ja majanduskriis;

5.  märgib, et Air France’i koondamised avaldavad eeldatavasti negatiivset mõju Île-de-France’i piirkonnale, mis seisab silmitsi veel ühe kollektiivse koondamisega, kuna autotootja Peugeot Citroën Automobile (PSA) tootmisüksus Aulnay’s suletakse täielikult 2014. aastal;

6.  märgib, et kaasrahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett sisaldab 3886 koondatud töötaja tagasipöördumiseks tööle järgmisi meetmeid: töötajatele suunatud nõustamisteenused ja kutsenõustamine, koolitus, ettevõtte loomise toetus, korrapärane teavitus- ja teabevahetustegevus, ümberõppetoetus ja liikuvustoetus;

7.  väljendab heameelt ümberõppetoetuseks eraldatud 21 580 020 euro üle, mida makstakse kuni congé de reclassement’i lõpuni ning mis moodustab 70 % töötaja viimasest brutopalgast; märgib asjaolu, et määruses (EL) nr 1309/2013 on seatud selliste toetuste piiranguks 35 % asjaomase juhtumi puhul kasutusele võetavatest fondi vahenditest, kuid rõhutab, et Prantsusmaa esitas taotluse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 546/2009(5), mida kohaldatakse kuni 2013. aasta lõpuni esitatud taotlustele ja mis võimaldab fondi vahendeid teatavate eritoetuste puhul, nt ümberõppetoetus ja ettevõtte loomise toetus, kasutada palju suuremal määral;

8.  on vastu fondi kasutamisele koondamiste rahastamiseks; pooldab, et seda fondi tuleks kasutada selleks, et aidata töötajatel tööturule tagasi pöörduda;

9.  tuletab meelde, et fondi vahendid peaksid aitama toetusesaajatel tööturule tagasi pöörduda ning nad ei peaks asendama töötaja palka pärast tema koondamist; märgib, et seda eesmärki saab palju paremini saavutada praegu kehtiva määruse (EL) nr 1309/2013 sätete kaudu;

10.  väljendab heameelt, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett on koostatud sihtrühma kuuluvate toetusesaajate esindajate ja sotsiaalpartneritega konsulteerides: koolitus, töötajatele suunatud nõustamisteenused, ettevõtte loomise toetus, ümberõppetoetus, liikuvustoetus;

11.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale;

12.  märgib kahetsusega, et enamik koondatud töötajatest on vanuses 55–64 aastat; peab tervitatavaks ettevõtte loomise toetuse alla kuuluvat eristiimulit võtta tööle üle 55-aastasi töötajaid;

13.  rõhutab, et fondi määruse artikli 6 kohaselt tuleb tagada, et fond toetaks koondatud töötajate tagasipöördumist stabiilsele tööle; rõhutab ühtlasi, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

14.  märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave ei sisalda teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid, kuid osutab koondava ettevõttega sõlmitud kirjalikule kokkuleppele, et ta ei saa samadele meetmetele rahalist toetust muudest liidu rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

15.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

16.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/014 FR/Air France, Prantsusmaa)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2015/44).

(1) ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 855).
(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 546/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta, ELT L 167, 29.6.2009, lk 26.


Ühtse kriisilahendusnõukogu liikmete ametisse nimetamine *
PDF 210kWORD 49k
Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2014. aasta otsus komisjoni ettepaneku kohta nimetada ametisse ühtse kriisilahendusnõukogu juhatuse esimees, aseesimees ja liikmed (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

(Heakskiitmine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 5. detsembri 2014. aasta ettepanekut nimetada ametisse ühtse kriisilahendusnõukogu juhatuse esimees, aseesimees ja liikmed (C(2014)9456),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määruse (EL) nr 806/2014 (millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010)(1) artikli 56 lõike 6 kolmandat lõiku,

–  võttes arvesse kodukorda,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0070/2014),

A.  arvestades, et määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõikes 4 on sätestatud, et ühtse kriisilahendusnõukogu esimehe, aseesimehe ning selle määruse artikli 43 lõike 1 punktis b osutatud liikmete (edaspidi „juhatus”) ametisse nimetamisel lähtutakse nende saavutustest, oskustest, pangandus- ja finantsalastest teadmistest ning finantsjärelevalve, -regulatsiooni ning pankade kriisilahenduse valdkonna jaoks olulistest kogemustest;

B.  arvestades, et määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõikes 4 on sätestatud, et juhatuse ametissenimetamise puhul tuleb järgida soolise tasakaalu, kogemuse ja kvalifikatsiooni põhimõtet;

C.  arvestades, et 19. novembril 2014. aastal võttis komisjon määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõike 6 kohaselt vastu nimekirja kandidaatidest juhatuse esimehe ja aseesimehe ametikohtadele;

D.  arvestades, et 1. detsembril 2014. aastal võttis komisjon määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõike 6 kohaselt vastu nimekirja kandidaatidest selle määruse artikli 43 lõike 1 punktis b osutatud juhatuse liikmete ametikohtadele;

E.  arvestades, et kõnealused kaks nimekirja edastati määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõike 6 kohaselt Euroopa Parlamendile;

F.  arvestades, et komisjon võttis 5. detsembril 2014. aastal vastu ettepaneku nimetada ametisse ühtse kriisilahendusnõukogu juhatuse esimees, aseesimees ja liikmed ning edastas selle ettepaneku Euroopa Parlamendile;

G.  arvestades, et Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon hindas seejärel juhatuse esimehe, aseesimehe ja liikmete ametikohale esitatud kandidaatide sobivust, pidades eelkõige silmas määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõikes 4 kehtestatud nõudeid;

H.  arvestades, et majandus- ja rahanduskomisjon korraldas 8. detsembril 2014. aastal juhatuse esimehe ametikohale esitatud kandidaadi Elke Königi kuulamise, kus kandidaat esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

I.  arvestades, et majandus- ja rahanduskomisjon korraldas 9. detsembril 2014. aastal juhatuse aseesimehe ametikohale esitatud kandidaadi Timo Löyttyniemi ning kriisilahendusnõukogu liikmete ametikohtadele esitatud nelja kandidaadi Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermanni ja Dominique Laboureix kuulamise; arvestades, et kõik viis kandidaati esinesid sellel kuulamisel avasõnavõtuga ja vastasid seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

1.  kiidab heaks komisjoni ettepaneku nimetada ametisse järgmised esitatud kandidaadid:

   a) Elke König juhatuse esimeheks;
   b) Timo Löyttyniemi juhatuse aseesimeheks;
   c) Mauro Grande juhatuse liikmeks;
   d) Antonio Carrascosa juhatuse liikmeks;
   e) Joanne Kellermann juhatuse liikmeks;
   f) Dominique Laboureix juhatuse liikmeks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT L 225, 30.7.2014, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika