Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 16. joulukuuta 2014 - StrasbourgLopullinen painos
Oikeusasiamiehen valitseminen
 Elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellinen tutkiminen ***I
 Uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) ***
 Siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskeva yhteistyösopimus Marokon kanssa ***
 Ukrainan kanssa tehdyn tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen ***
 Kroatian osallistuminen Euroopan talousalueeseen ***
 Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmä *
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Italia
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. – Puola
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas – Kreikka
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/014 FR/Air France – Ranska
 Kriisinratkaisuneuvoston jäsenten nimittäminen *

Oikeusasiamiehen valitseminen
PDF 116kWORD 48k
Päätös
Liite
Euroopan parlamentin päätös 16. joulukuuta 2014 Euroopan oikeusasiamiehen valitsemisesta (2014/2092(INS))
P8_TA(2014)0073

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan kolmannen kohdan ja 228 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan,

–  ottaa huomioon 9. maaliskuuta 1994 tekemänsä päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 219 artiklan,

–  ottaa huomioon nimitysehdotuspyynnöt(2),

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2014 pidetyssä istunnossa toimitetun äänestyksen,

1.  valitsee Emily O'Reillyn Euroopan oikeusasiamieheksi vaalikauden loppuun asti;

2.  pyytää Emily O'Reillya vannomaan virkavalan unionin tuomioistuimessa;

3.  kehottaa puhemiestä julkaisemaan liitteenä olevan päätöksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle ja unionin tuomioistuimelle.

LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖS,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2014,

Euroopan oikeusasiamiehen valitsemisesta

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2014/949/EU.)

(1)EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2)EUVL C 293, 2.9.2014, s. 13.


Elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellinen tutkiminen ***I
PDF 198kWORD 48k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden avusta komissiolle ja näiden yhteistyöstä elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellisessä tutkimisessa 25 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivi 93/5/ETY kumoamisesta (COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD))
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0246),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0005/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 9. heinäkuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 26. marraskuuta 2014 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 50 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A8‑0059/2014),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. joulukuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/… antamiseksi jäsenvaltioiden avusta komissiolle ja näiden yhteistyöstä elintarvikkeita koskevien kysymysten tieteellisessä tutkimisessa annetun neuvoston direktiivin 93/5/ETY kumoamisesta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä (EU) 2015/254.)

(1)Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES) ***
PDF 197kWORD 46k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaan yleissopimukseen (CITES) (09412/2014 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))
P8_TA(2014)0075A8-0036/2014

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (09412/2014),

–  ottaa huomioon luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artiklan 1 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0042/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artiklan 1 kohdan, 207 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan ja 39 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen (A8-0036/2014),

1.  antaa hyväksyntänsä yleissopimukseen liittymiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


Siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskeva yhteistyösopimus Marokon kanssa ***
PDF 197kWORD 46k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen yhteistyösopimuksen tekemisestä (10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))
P8_TA(2014)0076A8-0045/2014

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10437/2014),

–  ottaa huomioon luonnoksen siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevaksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan väliseksi yhteistyösopimukseksi (10717/2006),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 172 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0108/2014),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan, 99 artiklan 2 kohdan, 108 artiklan 7 kohdan ja 50 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A8‑0045/2014),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Marokon kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


Ukrainan kanssa tehdyn tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen ***
PDF 197kWORD 45k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (11047/2014),

–  ottaa huomioon sopimuksen Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyöstä(1),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 186 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0114/2014),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan, 99 artiklan 2 kohdan, 108 artiklan 7 kohdan ja 50 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A8‑0039/2014),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen uusimiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Ukrainan hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 36, 12.2.2003, s. 32.


Kroatian osallistuminen Euroopan talousalueeseen ***
PDF 195kWORD 46k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan sopimuksen ja kolmen siihen liittyvän sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))
P8_TA(2014)0078A8-0026/2014

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06698/2014),

–  ottaa huomioon sopimuksen Kroatian tasavallan osallistumisesta Euroopan talousalueeseen ja kolme siihen liittyvää sopimusta (06696/2014),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 217 artiklan, 218 artiklan 6 kohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0002/2014),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan, 99 artiklan 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0026/2014),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen ja kolmen siihen liittyvän sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden, Islannin tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmä *
PDF 194kWORD 45k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. joulukuuta 2014 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmästä (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))
P8_TA(2014)0079A8-0054/2014

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2014)0666),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0242/2014),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 50 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A8‑0054/2014),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Italia
PDF 222kWORD 59k
Päätöslauselma
Liite
Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Italia) (COM(2014)0672 – C8‑0231/2014 – 2014/2170(BUD))
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0672 – C8-0231/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottavat huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0064/2014),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakenteellisten muutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  ottaa huomioon, että EGR-asetus ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Italian viranomaiset jättivät 18. kesäkuuta 2014 hakemuksen EGF/2014/010 IT/Whirlpool sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 27 (Sähkölaitteiden valmistus) luokitetulla toimialalla toimiva yritys Whirlpool Europe S.r.l. ja sen viisi toimittajaa ja jatkojalostajaa olivat vähentäneet 608 työntekijää;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  toteaa, että Italian viranomaisten hakemus perustui EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä tai itsenäistä ammatinharjoittajaa lopettaa työskentelynsä jäsenvaltiossa sijaitsevassa yrityksessä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat työskentelynsä yrityksen toimittajille tai jatkojalostajille; on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että mainitussa asetuksessa esitetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Italia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että Italian viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 18. kesäkuuta 2014 ja että komissio antoi siitä arvionsa 28. lokakuuta 2014; pitää myönteisenä, että komissio on noudattanut EGR-asetuksen mukaista 12 viikon tiukkaa määräaikaa;

3.  panee merkille, että Italian viranomaisten mukaan maailmanlaajuinen rahoitus- ja talouskriisi on vaikuttanut tuntuvasti italialaisten kotitalouksien kulutusvalintoihin, sillä kotitaloudet ovat punninneet uudelleen ostopäätöksiään, varsinkin kestokulutushyödykkeiden ja kodinkoneiden hankinnoissa;

4.  korostaa, että kotitalouksien kulutus supistui merkittävästi talous- ja rahoituskriisin vuoksi ja suurten kodinkoneiden markkinat Italiassa pienenivät vuosien 2010 ja 2013 välisenä aikana 3 174 miljardista eurosta 2 649 miljardiin euroon eli laskua oli 16,5 prosenttia;

5.  on yhtä mieltä siitä, että sähkölaitteiden tuotannon raju supistuminen vuosina 2008–2012 on yhteydessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 546/2009(4) tarkoitettuun maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin ja että Italia on näin ollen oikeutettu EGR:n rahoitustukeen;

6.  toteaa, että sähkölaitteiden valmistuksen alalta on tähän mennessä jätetty kaksi muuta EGR-hakemusta(5), jotka nekin perustuivat maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin;

7.  panee merkille, että nämä työntekijävähennykset pahentavat entisestään Trenton maakunnan työllisyystilannetta, sillä työttömyysaste on kaksinkertaistunut siellä kriisin alkamisen jälkeen ja noussut 2,9 prosentista 6,1 prosenttiin vuosien 2007 ja 2013 välisenä aikana; tähdentää, että työllisyyden heikkeneminen on vaikuttanut sekä rakennusalaan (-10,3 prosenttia) että teollisuuteen (-2,4 prosenttia) ja että Italian tilastokeskuksen mukaan Trentossa oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä noin 18 700 työtöntä, kun taas maakunnan työvoimatoimistoissa kirjoilla olevien määrä on noin 41 800;

8.  toteaa, että ensisijaisesta yrityksestä Whirlpoolista vähennettyjen 502 työntekijän lisäksi viiteajanjakson aikana viidestä toimittajayrityksestä ja jatkojalostajasta vähennettiin 106 tukikelpoista työntekijää, jolloin EGR:stä rahoitettavien toimenpiteiden kohteena on yhteensä 608 työntekijää;

9.  panee merkille, että kokonaiskustannukset ovat arviolta 3 150 000 euroa, josta osoitetaan 126 000 euroa täytäntöönpanoon, ja että EGR:n rahoitusosuus on 1 890 000 euroa eli 60 prosenttia kokonaiskustannuksista;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Italian viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 4. helmikuuta 2014 eli ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille ja jo ennen EGR-tukihakemuksen jättämistä;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että työmarkkinaosapuolet osallistuivat tuettavista toimenpiteistä käytyihin neuvotteluihin; pitää lisäksi myönteisenä, että ammattiyhdistykset osallistuvat myös toteutuksen seurantaan ja toimenpiteiden mahdolliseen muokkaamiseen ja ovat mukana tulosten arvioinnissa; pitää myönteisenä, että suunnitellut toimenpiteet, niiden sisältö sekä niiden toteutusta koskevat olennaiset näkökohdat (muun muassa ajoitus) esiteltiin ja niistä keskusteltiin Whirlpoolin Spini di Gardolon tehtaan entisten työntekijöiden kanssa kokouksissa (yhteensä 15), jotka järjestettiin helmi–maaliskuussa 2014; toteaa, että kaikista mainittuihin kokouksiin osallistuneista työntekijöistä 393 on rekisteröity toimenpiteisiin osallistujiksi;

12.  toteaa, että yksilöllisiin palveluihin kuuluvat seuraavat toimet: tiedotustilaisuudet, vastaanotto ja ilmoittautuminen, neuvonta ja ohjaus, osaamisen arviointi, yleis- ja uudelleenkoulutus, ammatillinen koulutus, valmennus, työhön uudelleenintegroitumisen jälkeinen avustaminen sekä avustaminen yrityksen perustamisessa, työnhakuavustukset, osallistumiskannustin ja tuki matkakuluihin ja työhönottoetuus;

13.  toteaa, että 16,78 prosenttia toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä on muita kuin unionin kansalaisia; katsoo, että tietyt valmentautumistoiminnan elementit voisivat olla erittäin hyödyllisiä autettaessa edunsaajia integroitumaan työmarkkinoille;

14.  kannattaa, että osallistujille tarjotun koulutuksen, uudelleenkoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen konkreettisia tuloksia arvioidaan, jotta saadaan parempi käsitys toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuudesta;

15.  pitää myönteisinä toimenpiteitä, jotka koskevat työhön uudelleenintegroitumisen jälkeistä avustamista sekä avustamista yrityksen perustamisessa;

16.  katsoo, että työhönottoetuudella kannustetaan uusia työnantajia ottamaan osallistujia töihin vakinaisina työntekijöinä tai vähintään 12 kuukauden sopimuksella; toteaa, että arvioiden mukaan alle puolet (250) kaikista edunsaajista osallistuu tähän toimenpiteeseen;

17.  pitää myönteisenä, että suunniteltuihin toimiin osallistumisessa ja niiden täytäntöönpanossa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita;

18.  muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

19.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

20.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Italia)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2015/42.)

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 546/2009, annettu 18. kesäkuuta 2009, Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta (EUVL L 167, 29.6.2009, s. 26).
(5)EGF/2009/010 LT AB Snaige (COM(2010)0008), EGF/2011/023 IT Antonio Merloni (COM(2013)0090).


Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. – Puola
PDF 341kWORD 60k
Päätöslauselma
Liite
Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., Puola) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0062/2014),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  ottaa huomioon, että asetus (EU) N:o 1309/2013(4) ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Puola jätti hakemuksen EGF/2013/006 PL/Fiat EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun viiteajanjakson 21. tammikuuta 2013 – 21. toukokuuta 2013 aikana Puolassa Sleesian voivodikunnan alueella sijaitsevan Tychyn Fiat Auto Poland S.A.:n tehtaasta oli tuotannon supistumisen vuoksi vähennetty 1 079 työntekijää, joista Fiat Auto Poland oli vähentänyt 829 työntekijää ja sen 21 toimittajaa ja jatkojalostajaa olivat vähentäneet 250 työntekijää, ja toteaa, että näistä vähennetyistä työntekijöistä 777:n odotetaan osallistuvan EGR:stä rahoitettaviin toimenpiteisiin;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  toteaa, että EGR-asetuksen 2 artiklan a alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Puola on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että Puolan viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 29. heinäkuuta 2013 ja toimittivat sitä täydentäviä lisätietoja 16. kesäkuuta 2014 asti ja että komissio antoi siitä arvionsa 10. marraskuuta 2014;

3.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Puolan viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 21. tammikuuta 2013 eli hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

4.  huomauttaa, että Euroopan autoteollisuus on menettänyt markkinaosuuttaan vuodesta 2007 lähtien, jolloin Euroopan henkilöautotuotanto muodosti 32,2 prosentin osuuden maailmanlaajuisesta tuotannosta, kun vuonna 2012 vastaava osuus oli 23,2 prosenttia; korostaa lisäksi, että vuosina 2011–2012 tuotanto kasvoi koko maailman mittakaavassa 5,3 prosenttia, kun taas EU-27-alueen tuotanto väheni samaan aikaan 7 prosenttia; painottaa, että Puolassa tilanne oli vieläkin pahempi, sillä tuotantovolyymi väheni vuosien 2011 ja 2012 välisenä aikana lähes kolmanneksella;

5.  on näin ollen komission kanssa yhtä mieltä siitä, että työntekijävähennykset Fiatin Tychyn tehtaalta ja sen toimittajien ja jatkojalostajien palveluksesta liittyvät globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin muutoksiin; korostaa, että globalisaation vaikutuksia pahensi rahoituskriisi, joka painoi uusien henkilöautojen myynnin EU:ssa tilastohistorian alhaisimmalle tasolle;

6.  toteaa, että Fiatin Tychyn tehtaan työntekijävähennyksillä odotetaan olevan kielteinen vaikutus Tychyn alueeseen, sillä 10 prosenttia kaikista alueella asuvista työttömistä on entisiä Fiat Auto Polandin ja sen toimittajien ja jatkojalostajien työntekijöitä;

7.  tähdentää, että työttömyysaste on noussut Sleesian voivodikunnassa vuodesta 2011 lähtien; huomauttaa myös, että joukkovähentämiset lähes kaksinkertaistuivat alueella vuosien 2011 ja 2012 välillä;

8.  toteaa, että autoteollisuuden alalta on tähän mennessä jätetty 21 EGR-hakemusta, joista kaksitoista jätettiin kauppaan liittyvää globalisaatiota koskevan kriteerin ja yhdeksän talouskriisiä koskevan kriteerin perusteella;

9.  toteaa, että yhteisrahoitettava yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti muodostuu seuraavista toimenpiteistä, joiden tavoitteena on edistää 777 vähennetyn työntekijän palaamista työmarkkinoille: koulutus ja koulutukseen liittyvät kustannukset, yrittäjäkoulutus, koulutusapurahat, harjoitteluapurahat, työpaikkaharjoittelun kustannukset, työllistämistyöt, itsenäiseen ammatinharjoittamiseen myönnettävät avustukset ja kannustin työntekijöiden palkkaamiseen;

10.  toteaa, että itsenäiseen ammatinharjoittamiseen myönnettävät avustukset (enintään 4 995 euroa työntekijää kohti) ovat ehdollisia ja riippuvat menestymisestä itsenäisen ammatin harjoittamisessa; huomauttaa, että tämä ehdollisuus ei saisi estää osallistujia hakemasta kyseistä tukimuotoa;

11.  panee merkille, että yksilöllisten palvelujen täytäntöönpano päättyi vuoden 2013 lopussa ja että alustavien tietojen mukaan pakettiin kuuluviin 313 toimenpiteeseen osallistui 269 henkilöä, joista 219 henkilöä työllistyi tarjotun tuen ansiosta;

12.  panee merkille, että alustavien tietojen mukaan yksilöllisten palvelujen täytäntöönpanon kokonaiskustannukset olivat arvioitua merkittävästi pienemmät, mikä johtui palveluihin osallistuneiden työntekijöiden määrän pienenemisestä;

13.  korostaa, että vaikka toimenpiteisiin osallistuneita työntekijöitä oli vähemmän kuin alun perin arvioitiin, alustavien tietojen mukaan paketin piiriin kuuluvia, edelleen työnvälitykseen ilmoittautuneita työttömiä työntekijöitä oli 85, mikä osoittaa, että valtaosa Fiat Auto Poland -yhtiöstä vähennetyistä työntekijöistä on työllistynyt uudelleen;

14.  on tyytyväinen siihen, että alueen työllisyysneuvosto osallistui EGR-hakemuksen laadintaan ja että se oli keskeinen toimija päätettäessä hankkeen toimenpidepaketista;

15.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön; katsoo, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

16.  korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti on varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden paluuta työmarkkinoille vakinaiseen työhön; painottaa lisäksi, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimien rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen työllistymiseen; muistuttaa, ettei EGR:n tuki saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

17.  pitää myönteisenä, että muiden toimenpiteiden joukossa työllistämistöiden tarjoaminen on toimenpide, joka on kohdennettu erityisesti yli 50-vuotiaisiin työntekijöihin, jotka muodostavat merkittävän osan tuensaajista; toteaa, että tässä ikäryhmässä on suurempi vaara päätyä pitkäaikaistyöttömäksi ja syrjäytyä työmarkkinoilta;

18.  tähdentää, että vähennetyistä työntekijöistä suuri osa oli ikääntyneitä henkilöitä (18,7 prosenttia) tai vähän koulutettuja henkilöitä (62,6 prosenttia); pyytää kiinnittämään kyseisiin ryhmiin erityistä huomiota ja kohdentamaan heihin erityisiä EGR-tukitoimia;

19.  katsoo, että kuudella pitkäaikaisesta terveysongelmasta tai pysyvästä vammasta kärsivällä työntekijällä voi olla erityisiä tarpeita, mikäli heihin sovelletaan yksilöllistä lähestymistapaa;

20.  on tyytyväinen, että tasa-arvon sekä syrjimättömyyden periaatteita on sovellettu ja sovelletaan edelleen EGR:n täytäntöönpanon eri vaiheissa ja haettaessa siitä tukea;

21.  panee merkille, että Fiat Auto Poland pääsi 20. joulukuuta 2012 ammattiliittojen kanssa yhteisymmärrykseen, jonka mukaan liitot määrittävät vähennettävien työntekijöiden valintaperusteet ja jossa sovittiin niille työntekijöille tarjottavista kannustimista, jotka suostuivat lähtemään yhtiöstä vapaaehtoisesti;

22.  toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta yksilöllisten palvelujen koordinoidusta paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös, kuinka toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia; korostaa Puolan viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

23.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

24.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

25.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., Puola)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2015/41.)

(1)EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1309/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855).


Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas – Kreikka
PDF 234kWORD 63k
Päätöslauselma
Liite
Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Kreikka) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0063/2014),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  ottaa huomioon, että EGR-asetus ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Kreikan viranomaiset jättivät hakemuksen EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas 29. heinäkuuta 2014 sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 47 (Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)) luokitellulla toimialalla toimiva yritys Odyssefs Fokas oli sanonut irti 551 työntekijää;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  pitää myönteisenä, että Kreikan viranomaiset ottavat tämän budjettivälineen tarjoamat merkittävät edut huomioon ja ovat jo turvautuneet siihen useaan otteeseen keinona torjua rahoitus- ja talouskriisin kielteisiä vaikutuksia;

2.  toteaa, että Kreikan viranomaisten hakemus perustui EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä tai itsenäistä ammatinharjoittajaa lopettaa työskentelynsä jäsenvaltiossa sijaitsevassa yrityksessä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat työskentelynsä yrityksen toimittajille tai jatkojalostajille;

3.  toteaa, että Kreikan viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 29. heinäkuuta 2014 ja että komissio antoi siitä arvionsa 11. marraskuuta 2014; pitää myönteisenä, että arviointi sujui nopeasti alle viidessä kuukaudessa;

4.  panee merkille, että Kreikan viranomaisten mukaan työntekijävähennykset johtuivat pääasiassa kahdesta seikasta: kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen vähentyminen verotuksen kiristymisen, palkanalennusten (niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella) ja työttömyyden kasvun johdosta, minkä seurauksena kotitalouksien ostovoima romahti, sekä Kreikan pankkien käteispulasta johtuva yrityksille ja yksityishenkilöille myönnettyjen lainojen määrän romahtaminen;

5.  on yhtä mieltä siitä, että edellä mainitut tekijät liittyvät asetuksessa (EY) N:o 546/2009(4) tarkoitettuun maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin ja että Kreikka on näin ollen oikeutettu EGR:n rahoitustukeen;

6.  toteaa, että tähän mennessä vähittäiskaupan ala on ollut kolmen (kaksi niistä koskevat Kreikkaa) muunkin maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin perustuvan EGR-hakemuksen aiheena;

7.  toteaa, että nämä työntekijävähennykset pahentavat entisestään työttömyystilannetta maassa, jossa työttömien määrä nelinkertaistui vuosina 2008–2013 ja jonka työttömyysaste on jäsenvaltioiden korkein ja maailman viidenneksi korkein; on erityisen huolestunut Attikan ja Keski-Makedonian alueista, joissa valtaosa (90 prosenttia) työntekijävähennyksistä toteutettiin ja joiden työttömyysaste on jo nyt maan keskiarvoa (27,5 prosenttia) korkeampi;

8.  toteaa, että viitekaudella vähennettyjen 551 työntekijän ohella tukeen oikeutettuja edunsaajia ovat ne 49 työntekijää, jotka vähennettiin ennen neljän kuukauden viiteajanjaksoa, eli vähennettyjä on kaikkiaan 600; panee merkille, että 89,17 prosenttia EGR-tukeen oikeutetuista vähennetyistä työntekijöistä on naisia;

9.  pitää myönteisenä, että Kreikan viranomaiset aikovat lisäksi tarjota EGR:n tuella yhteisrahoitettuja yksilöllisiä palveluja enintään 500:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle, jotka olivat alle 30-vuotiaita hakemuksen jättöpäivänä, sillä kaikki 8 kohdassa tarkoitetut työntekijävähennykset tapahtuvat NUTS-tason 2 alueilla Κεντρική Μακεδονία (Keski-Makedonia) (EL12), Θεσσαλία (Thessalia) (EL14) ja Aττική (Attika) (EL30), jotka ovat nuorisotyöllisyysaloitteen puitteissa tukikelpoisia, joten edunsaajia on kaikkiaan 1 100;

10.  toteaa, että Kreikan viranomaiset päättivät tarjota EGR:n yhteisrahoittamia yksilöllisiä palveluja enintään 500:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle alle 30‑vuotiaalle henkilölle; panee merkille, että hakemuksen mukaan Kreikan viranomaiset aikovat käyttää kriteereinä muiden muassa samansuuntaisia kriteereitä kuin Kreikan nuorisotakuun täytäntöönpanosuunnitelmassa (eli syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, kotitalouden tulotaso, koulutustaso, työttömyyden kesto jne.) sekä kiinnostuksenilmaisupyyntöjä; kehottaa Kreikan viranomaisia ottamaan huomioon sosiaaliset kriteerit ja varmistamaan, että EGR-tuen saajien valinnassa noudatetaan kaikilta osin syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteita;

11.  antaa tukensa Kreikan viranomaisten EGR-toimien kohteiksi otettavien työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrittämiseksi soveltamille kriteereille, joissa otettiin huomioon kotitalouden tulotaso, koulutustaso ja työttömyyden kesto; kehottaa noudattamaan tuensaajien valinnassa täysimääräisesti syrjimättömyyden periaatetta, jotta mahdollisuuksia tarjotaan kaikkein kauimpana työmarkkinoista oleville henkilöille;

12.  kehottaa Kreikan viranomaisia toimittamaan tarkat tiedot rahoitetuista toimista ja niiden tuloksista parhaiden käytäntöjen jakamiseksi erityisesti työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien henkilöiden valinnan ja heille annetun tuen osalta;

13.  ottaa huomioon, että arvioidut kokonaiskustannukset ovat 10 740 000 euroa, josta osoitetaan 210 000 euroa täytäntöönpanoon, ja että EGR:n rahoitustuki on 6 444 000 euroa eli 60 prosenttia kokonaiskustannuksista;

14.  panee merkille, että valmistelutoimia, hallintoa sekä tiedotus-, valvonta- ja raportointitoimia varten tarkoitetun rahoituksen osuus on 1,96 prosenttia kokonaistalousarviosta; toteaa lisäksi, että melkein puolet tästä osuudesta on määrä käyttää tiedotustoimiin;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Kreikan viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kohteena oleville työntekijöille 20. lokakuuta 2014 eli hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR-tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

16.  toteaa, että Kreikan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti on laadittu kohteena olevien edunsaajien edustajien (Fokasin entiset työntekijät ja näiden asianajajat) ja Kreikan yksityisen sektorin ammattiliiton kuulemisen jälkeen;

17.  panee merkille, että tarjottavat yksilölliset palvelut on suunniteltu siten, että niissä on otettu huomioon työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien henkilöiden erityistarpeet, ja ne koostuvat seuraavista toimenpiteistä: ammatillinen ohjaus, koulutus, uudelleenkoulutus ja ammatillinen koulutus, tuki yrityksen perustamiseen sekä työnhaku-, koulutus- ja liikkuvuusavustukset;

18.  korostaa, että on tärkeää tarjota yksilöllisiä palveluja, joiden tarkoituksena on auttaa kohteena olevia edunsaajia saamaan selville taitonsa ja laatimaan itselleen realistinen urasuunnitelma, joka perustuu heidän kiinnostuksenkohteisiinsa ja pätevyyksiinsä;

19.  pitää myönteisenä, että seuranta on yksi ehdotetuista toimenpiteistä ja että osallistujien vaiheita voidaan siten seurata toimenpiteiden täytäntöönpanon päättymistä seuraavan kuuden kuukauden jakson aikana;

20.  panee merkille, että haetuista varoista suurin osa on tarkoitus käyttää tukeen yritysten perustamiseen (3 000 000 euroa) ja koulutustoimiin (2 960 000 euroa);

21.  toteaa, että enimmäismäärä tukea (15 000 euroa) myönnetään enintään 200 valitulle työntekijälle sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle avustuksena oman yrityksen perustamiseen; korostaa, että tällä toimenpiteellä halutaan edistää yrittäjyyttä antamalla rahoitusta aloitteleville kannattaville liikeyrityksille ja että sen tulisi johtaa uusien työpaikkojen luomiseen keskipitkällä aikavälillä; panee merkille, että enimmäismäärän myöntämiselle on asetettu tiettyjä edellytyksiä ja että tuettavien uusien yritysten on oltava kannattavia;

22.  korostaa aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden aitoa lisäarvoa ja suosittaa niiden hyväksymistä; panee merkille, että noin kolmasosa suunnitellusta tuesta koostuu korvauksista ja siten passiivisista työmarkkinatoimenpiteistä;

23.  panee merkille, että hakemuksessa ehdotettujen koulutustoimien kustannukset ovat samansuuruiset kuin Kreikan aiemmin esittämissä hakemuksissa; huomauttaa, että muiden jäsenvaltioiden esittämissä vastaavissa hakemuksissa nämä kustannukset poikkeavat toisistaan;

24.  katsoo, että uudella EGR-ohjelmakaudella suunniteltujen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteiden on täydennettävä EGR-suunnitelmaa ja autettava työntekijöitä integroitumaan uudelleen tulevaisuutta painottaville ja kestäville toimialoille; muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti EGR:n varoilla tuetun yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen talouteen siirtymisen kanssa;

25.  pitää myönteisenä, että suunniteltuihin toimiin osallistumisessa ja niiden täytäntöönpanossa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita;

26.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

27.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

28.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, Kreikka)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2015/43.)

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)EUVL L 167, 29.6.2009, s. 26.


Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/014 FR/Air France – Ranska
PDF 221kWORD 59k
Päätöslauselma
Liite
Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. joulukuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/014 FR/Air France, Ranska) (COM(2014)0701 – C8‑0247/2014 – 2014/2185(BUD))
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0701 – C8‑0247/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(1) (EGR‑asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti 2. joulukuuta 2013 pidetyn trilogin tulokset,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8‑0065/2014),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  ottaa huomioon, että asetus (EU) N:o 1309/2013(4) ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamista koskevia kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Ranska jätti hakemuksen EGF/2013/014 FR/Air France EGR‑rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun viiteajanjaksolla 1. heinäkuuta 2013 ja 31. lokakuuta 2013 ja sen jälkeen alalta oli vähennetty 5 213 työntekijää, joista 3 886:n odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin, sen vuoksi, että unionin markkinaosuus lentoliikenteessä pieneni;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  toteaa, että EGR-asetuksen 2 artiklan a alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät; on näin ollen komission kanssa yhtä mieltä siitä, että Ranska on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että Ranskan viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 20. joulukuuta 2013 ja sitä täydentäviä lisätietoja 24. heinäkuuta 2014 asti ja että komissio antoi siitä arvionsa 11. marraskuuta 2014;

3.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Ranskan viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 6. marraskuuta 2012 eli hyvissä ajoin ennen päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille ja jo ennen EGR-tukihakemuksen jättämistä;

4.  katsoo, että Air Francen työntekijävähennykset liittyvät globalisaatiosta johtuviin suuriin muutoksiin maailmankaupan rakenteessa, koska unionin markkinaosuus lentoliikenteessä pieneni etenkin sen vuoksi, että Persianlahden alueen kolmen merkittävän yhtiön toiminta kasvoi huomattavasti ja tätä suuntausta maailmanlaajuinen rahoitus- ja talouskriisi vielä pahensi;

5.  toteaa, että Air Francen työntekijävähennysten odotetaan vaikuttavan kielteisesti tilanteeseen Île-de-Francen alueella, jossa toteutettiin myös toinen joukkovähentäminen Aulnayssa sijaitsevassa Peugeot Citroën Automobilen (PSA) tehtaassa, joka suljetaan kokonaan vuoden 2014 aikana;

6.  panee merkille, että yhteisrahoitettavaan yksilöllisten palvelujen koordinoituun pakettiin sisältyy toimenpiteitä, joilla edistetään 3 886 vähennetyn työntekijän paluuta työmarkkinoille ja joita ovat: neuvontapalvelut ja ammatinvalinnanohjaus työntekijöille, koulutus, tuki yritysten perustamiseen, säännölliset tiedotus- ja viestintätoimet, uudelleensijoittumisavustus ja liikkuvuusavustus;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että 21 580 020 euron suuruista uudelleensijoittumisavustusta maksetaan uudelleen työllistymiseen tähtäävän ajanjakson loppuun asti ja se on 70 prosenttia työntekijän viimeisestä bruttopalkasta; panee merkille, että asetuksessa (EU) N:o 1309/2013 tällaisten avustusten osuus rajoitetaan 35 prosenttiin yksittäistapauksessa käyttöön otettavien EGR-avustusten kokonaiskustannuksista, mutta korostaa, että Ranskan hakemuksen toimittamisessa on noudatettu asetusta (EY) N:o 546/2009(5), jota sovelletaan vuoden 2013 loppuun mennessä jätettyihin hakemuksiin ja joka mahdollistaa varojen anteliaamman käytön erityisavustuksiin, kuten uudelleensijoittumisavustukseen ja yritysten perustamista koskevaan tukeen;

8.  vastustaa EGR:n varojen käyttöä joukkovähennysten rahoittamiseen; kannattaa sitä, että rahaston varoilla autettaisiin työntekijöitä integroitumaan työmarkkinoille;

9.  muistuttaa, että varoilla olisi autettava edunsaajia integroitumaan työmarkkinoille sen sijaan, että nämä saisivat korvausta palkkamenetyksistä jouduttuaan irtisanotuiksi; toteaa, että tähän tavoitteeseen voidaan päästä paljon paremmin soveltamalla voimassa olevan asetuksen (EU) N:o 1309/2013 säännöksiä;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu kohteena olevien edunsaajien ja työmarkkinaosapuolten edustajia ja että pakettiin kuuluvat: neuvontapalvelut, ammatinvalinnanohjaus työntekijöille, tuki yritysten perustamiseen, uudelleensijoittumisavustus ja liikkuvuusavustus;

11.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

12.  pitää valitettavana, että suurin osa joukkovähennyksen piiriin kuuluvista työntekijöistä on 55–64-vuotiaita; pitää myönteisenä yritysten perustamista koskevaan tukeen liittyvää erillistä aloitetta yli 55-vuotiaiden työntekijöiden töihin ottamisesta;

13.  korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti on varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden integroitumista työmarkkinoille vakinaiseen työhön; painottaa lisäksi, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimien rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen työllistymiseen; muistuttaa, ettei EGR:n tuki saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

14.  panee merkille, että EGR:stä rahoitettavasta yksilöllisten palvelujen koordinoidusta paketista saatuihin tietoihin ei sisälly tietoa toimien täydentävyydestä rakennerahastoista rahoitettavien toimien kanssa, mutta viittaa kirjalliseen sopimukseen työntekijöitä vähentävän yrityksen kanssa siitä, että se ei edellä kuvattuja toimenpiteitä täytäntöön pannessaan saa rahoitusta muista unionin rahoitusvälineistä samoja toimenpiteitä varten; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

15.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

16.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/014 FR/Air France, Ranska)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2015/44.)

(1)EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1309/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 546/2009, annettu 18. kesäkuuta 2009, Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta (EUVL L 167, 29.6.2009, s. 26).


Kriisinratkaisuneuvoston jäsenten nimittäminen *
PDF 210kWORD 51k
Euroopan parlamentin päätös 16. joulukuuta 2014 komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimittämisestä (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 5. joulukuuta 2014 annetun komission ehdotuksen yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimittämisestä (C(2014)9456),

–  ottaa huomioon yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014(1) 56 artiklan 6 kohdan kolmannen alakohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0070/2014),

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa säädetään, että kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja mainitun asetuksen 43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut jäsenet nimitetään ansioiden, pätevyyden, pankkitoiminta- ja rahoituskysymysten tuntemuksen sekä rahoitusalan valvonnan ja sääntelyn ja pankkien kriisinratkaisun kannalta merkityksellisen kokemuksen perusteella;

B.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa säädetään, että kriisinratkaisuneuvoston jäsenten nimittämisessä noudatetaan sukupuolten tasapainon, kokemuksen ja pätevyyden periaatteita;

C.  ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 19. marraskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti lopullisen luettelon ehdokkaista kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi;

D.  ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 1. joulukuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti lopullisen luettelon ehdokkaista 43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuiksi kriisinratkaisuneuvoston jäseniksi;

E.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti molemmat luettelot on toimitettu parlamentille;

F.  ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 5. joulukuuta 2014 ehdotuksen yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimittämisestä ja toimitti tämän ehdotuksen parlamentille;

G.  ottaa huomioon, että parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi ehdotettujen ehdokkaiden pätevyyttä erityisesti asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa vahvistettuihin vaatimuksiin nähden;

H.  ottaa huomioon, että valiokunta järjesti 8. joulukuuta 2014 kuulemistilaisuuden, jossa kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajaehdokas Elke König piti avauspuheenvuoron ja vastasi sen jälkeen valiokunnan jäsenten kysymyksiin;

I.  ottaa huomioon, että valiokunta järjesti 9. joulukuuta 2014 kuulemistilaisuuden, johon osallistuivat kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajaehdokas Timo Löyttyniemi sekä kriisinratkaisuneuvoston neljäksi jäseneksi ehdotetut Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann ja Dominique Laboureix ja jossa kaikki viisi ehdokasta pitivät avauspuheenvuoron ja vastasivat sen jälkeen valiokunnan jäsenten kysymyksiin;

1.  hyväksyy komission ehdotuksen seuraavien ehdokkaiden nimittämisestä:

   a) Elke König kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajaksi
   b) Timo Löyttyniemi kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajaksi
   c) Mauro Grande kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi
   d) Antonio Carrascosa kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi
   e) Joanne Kellermann kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi
   f) Dominique Laboureix kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö