Index 
Elfogadott szövegek
2014. december 16., Kedd - Strasbourg
Az európai ombudsman megválasztása
 Az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálata ***I
 A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) ***
 Együttműködési megállapodás Marokkóval a polgári globális műholdas navigációs rendszerről (GNSS) ***
 Az Ukrajnával a tudományos és technológiai együttműködésről kötött megállapodás megújítása ***
 Horvátország részvétele az Európai Gazdasági Térségben ***
 A francia legkülső régiókban alkalmazott „octroi de mer” adó *
 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap: Olaszország „EGF/2014/010 IT/Whirlpool” referenciaszámú kérelme
 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap: Lengyelország „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.” referenciaszámú kérelme 
 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap: Görögország „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas” referenciaszámú kérelme
 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap : Franciaország „EGF/2013/014 FR/Air France” referenciaszámú kérelme
 Az Egységes Szanálási Testület elnökének, alelnökének és tagjainak kinevezése *

Az európai ombudsman megválasztása
PDF 124kWORD 50k
Határozat
Függelék
Az Európai Parlament 2014. december 16-i határozata az európai ombudsman megválasztásáról (2014/2092(INS))
P8_TA(2014)0073

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 24. cikke harmadik bekezdésére, valamint 228. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 106a. cikkére,

–  tekintettel az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozatára(1),

–  tekintettel eljárási szabályzatának 219. cikkére,

–  tekintettel a pályázati felhívásra(2),

–  tekintettel a 2014. december 16-i szavazás eredményére,

1.  Emily O'REILLY-t európai ombudsmanná választja meg a parlamenti ciklus végéig;

2.  felkéri Emily O'REILLY-t, hogy tegyen esküt a Bíróság előtt;

3.  utasítja elnökét, hogy a mellékelt határozatot tegye közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bíróságnak.

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

(2014. december 16.)

az európai ombudsman megválasztásáról

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, 2014/949/EU határozat.)

(1) HL L 113., 1994.5.4., 15. o.
(2) HL C 293., 2014.9.2., 13. o.


Az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálata ***I
PDF 218kWORD 52k
Állásfoglalás
Szöveg
Az Európai Parlament 2014. december 16-i jogalkotási állásfoglalása az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálatában a tagállamok által a Bizottságnak nyújtott támogatásról és a tagállamok együttműködéséről szóló, 1993. február 25-i 93/5/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD))
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0246),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0005/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. július 9-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. november 26-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 50. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A8‑0059/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. december 16-án került elfogadásra az élelmiszerekre vonatkozó kérdések tudományos vizsgálatában a tagállamok által a Bizottságnak nyújtott támogatásról és a tagállamok együttműködéséről szóló 93/5/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

P8_TC1-COD(2014)0132


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2015/254 irányelv.)

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) ***
PDF 212kWORD 49k
Az Európai Parlament 2014. december 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Uniónak a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez (CITES) való csatlakozásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (09412/2014 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))
P8_TA(2014)0075A8-0036/2014

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (09412/2014),

–  tekintettel a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményre (CITES),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 192. cikke (1) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8‑0042/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 192. cikkének (1) bekezdésére, 207. cikkére, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjára,

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, 108. cikkének (7) bekezdésére, valamint 39. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ajánlására (A8-0036/2014),

1.  egyetért az egyezményhez való csatlakozással;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.


Együttműködési megállapodás Marokkóval a polgári globális műholdas navigációs rendszerről (GNSS) ***
PDF 209kWORD 48k
Az Európai Parlament 2014. december16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Marokkói Királyság között a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))
P8_TA(2014)0076A8-0045/2014

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (10437/2014),

–  tekintettel az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Marokkói Királyság közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodás tervezetére (10717/2006),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 172. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8‑0108/2014),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére, és 50. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság ajánlására (A8-0045/2014),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Marokkói Királyság kormányának és parlamentjének.


Az Ukrajnával a tudományos és technológiai együttműködésről kötött megállapodás megújítása ***
PDF 209kWORD 49k
Az Európai Parlament 2014. december 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és Ukrajna között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozattervezetről (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Közösség és Ukrajna között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozattervezetre (11047/2014),

–  tekintettel az Európai Közösség és Ukrajna között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodásra(1),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 186. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0114/2014),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, 108. cikkének (7) bekezdésére, valamint 50. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság ajánlására (A8-0039/2014),

1.  egyetért a megállapodás megújításával;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Ukrajna kormányának és parlamentjének.

(1) HL L 36., 2003.2.12., 32. o.


Horvátország részvétele az Európai Gazdasági Térségben ***
PDF 208kWORD 48k
Az Európai Parlament 2014. december 16-i jogalkotási állásfoglalása a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásnak és három kapcsolódó megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))
P8_TA(2014)0078A8-0026/2014

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (06698/2014),

–  tekintettel a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásra és három kapcsolódó megállapodásra (06696/2014),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 217. cikkével, 218. cikke (6) bekezdésével és 218. cikke (8) bekezdése második albekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0002/2014),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére, 99. cikkének (2) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0026/2014),

1.  egyetért a megállapodás és a három kapcsolódó megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság kormányának és parlamentjének.


A francia legkülső régiókban alkalmazott „octroi de mer” adó *
PDF 211kWORD 48k
Az Európai Parlament 2014. december 16-i jogalkotási állásfoglalása a Franciaország legkülső régióiban alkalmazott, „octroi de mer” elnevezésű adóról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))
P8_TA(2014)0079A8-0054/2014

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0666),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0242/2014),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 50. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0054/2014),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap: Olaszország „EGF/2014/010 IT/Whirlpool” referenciaszámú kérelme
PDF 238kWORD 73k
Állásfoglalás
Függelék
Az Európai Parlament 2014. december 16-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2014/010 IT/Whirlpool” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0672 – C8‑0231/2014),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet)(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (a továbbiakban „a 2013. december 2-i intézményközi megállapodásˮ) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i háromoldalú egyeztetés eredményére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0064/2014),

A.  mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújt ott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-ról szóló rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel az olasz hatóságok az EGF/2014/010 IT/Whirlpool referenciaszámú kérelmet 2014. június 18-án terjesztették elő, miután a NACE Rev. 2. rendszer szerinti gazdasági ágazatok közül a 27. ágazatban (villamos berendezések gyártása) működő Whirlpool Europe S.r.l. korlátolt felelősségű társaság elbocsátott 608 munkavállalót, továbbá 5 beszállítót, illetve a termelési lánc következő szintjein álló termelőt;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott támogathatósági kritériumoknak;

1.  megjegyzi, hogy az olasz hatóságok kérelmüket az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti beavatkozási kritérium alapján nyújtották be, amely előírja, hogy legalább 500 munkavállalót bocsássanak el, illetve legalább ennyi önálló vállalkozó szüntesse meg tevékenységét egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a vállalkozás beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is; egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Olaszország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  tudomásul veszi, hogy az olasz hatóságok az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet 2014. június 18-án nyújtották be, és annak értékelését a Bizottság 2014. október 28-án tette elérhetővé; üdvözli, hogy a Bizottság betartotta az EGAA-rendelet által előírt szoros, 12 hetes határidőt;

3.  tudomásul veszi, hogy az olasz hatóságok kijelentései szerint a pénzügyi és gazdasági világválság súlyos hatással volt az olasz háztartások fogyasztási szokásaira, mivel ez utóbbiak újragondolták vásárlási döntéseiket, különösen a tartós fogyasztási cikkek, köztük a háztartási gépek vásárlását illetően;

4.  kiemeli, hogy – mivel a pénzügyi és gazdasági válság a háztartások fogyasztásának jelentős csökkenéséhez vezetett – a háztartási nagygépek olaszországi piaca a 2010-es 3174 milliárd euróról 2013-ra 16,5%-kal, 2649 milliárd euróra csökkent;

5.  egyetért azzal, hogy a villamos berendezések gyártásának erőteljes zuhanása a 2008–2012-es időszakban összefügg a globális pénzügyi és gazdasági válsággal, amellyel az 546/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) foglalkozik, és hogy Olaszország ezért jogosult a pénzügyi hozzájárulásra;

6.  tudomásul veszi, hogy a „villamos berendezések gyártása” ágazat ez idáig két másik EGAA-kérelmet(5) nyújtott be, amelyek ugyancsak a globális pénzügyi és gazdasági válsággal kapcsolatosak;

7.  megállapítja, hogy az elbocsátások tovább fogják súlyosbítani a munkanélküliség helyzetét Trento tartományban, ahol a munkanélküliségi arány a válság kezdete óta kétszeresére, a 2007-es 2,9%-ról 2013-ra 6,1%-ra nőtt; hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatási szint visszaesése az építőipart (-10,3%) és az ipart (-2,4%) egyaránt érintette, és hogy az olasz statisztikai hivatal (ISTAT) 2014 első negyedévében végzett felmérése szerint a munkanélküliek száma Trento tartományban mintegy 18 700 fő, ugyanakkor a tartományi munkaügyi hivataloknál regisztráltak száma körülbelül 41 800 fő;

8.  megállapítja, hogy az elsődlegesen érintett vállalatnak tekintett Whirlpoolnál a referencia-időszakban történt 502 elbocsátás mellett az öt beszállítónál, illetve a termelési lánc következő szintjein álló termelőknél elbocsátott 106 munkavállaló is jogosult a támogatásra, valamennyien az EGAA-intézkedésekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek közé tartoznak;

9.  megjegyzi, hogy a teljes költségek becsült összege 3 150 000 euró, amelyből 126 000 euró a végrehajtásra szánt összeg, és hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása eléri a 1 890 000 eurót, ami a teljes kiadások 60%-a;

10.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében az olasz hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. február 4-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat, sőt az EGAA-támogatás iránti kérelem benyújtása előtt megkezdik;

11.  üdvözli, hogy a szociális partnereket bevonták a támogatandó intézkedésekről szóló tárgyalásokba; nagyra értékeli továbbá, hogy a szakszervezeteket bevonták az intézkedések végrehajtásának figyelemmel követésébe és esetleges újratervezésébe és részt vesznek az eredmények értékelésében; szintén üdvözli, hogy a tervezett intézkedéseket, azok tartalmát, valamint végrehajtásuk fő szempontjait (többek között az ütemezést) a 2014. február–március közötti időszakban tartott (összesen 15) találkozó keretében ismertették a Whirlpool gyár Spini di Gardolo-i telephelyéről elbocsátott munkavállalókkal és megvitatták velük, és hogy az ezeken a találkozókon részt vett munkavállalók közül 393-an már jelentkeztek az intézkedésekben való részvételre;

12.  megállapítja, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az alábbi fellépéseket tartalmazza: tájékoztató előadások, felvétel és regisztráció, tanácsadás és útmutatás, képességfelmérés, általános képzés és átképzés, szakmai képzés, foglalkozások, támogatás a munkaerő-piaci visszailleszkedés, valamint az önálló vállalkozások indítása terén, munkahely-keresési, részvételi juttatás, illetve az ingázás költségeihez való hozzájárulás és foglalkoztatási jutalék;

13.  megjegyzi, hogy az intézkedések kedvezményezettjeinek 16,78%-a nem uniós állampolgár; úgy véli, hogy a képzési tevékenység bizonyos komponensei különösen hasznosak lehetnek ezen kedvezményezettek újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésében;

14.  szorgalmazza a résztvevőknek nyújtott képzés, átképzés és szakképzés konkrét eredményeinek értékelését annak érdekében, hogy jobb kép álljon rendelkezésre a végrehajtott intézkedések hatékonyságáról;

15.  üdvözli a munkába történő visszailleszkedést követő kísérő intézkedéseket és a vállalkozásalapításhoz nyújtott támogatást;

16.  úgy véli, hogy a foglalkoztatási támogatás ösztönzőleg hat az új munkáltatók számára a részvevők alkalmazására határozatlan idejű vagy legalább egyéves szerződéssel; megjegyzi, hogy előreláthatólag a kedvezményezettek fele (250 fő) vesz majd részt ezen intézkedésben;

17.  üdvözli, hogy a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

18.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

19.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

20.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

21.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2014/010 IT/Whirlpool” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/42 határozat.)

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 546/2009/EK rendelete (2009. június 18.) az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 167., 2009.6.29., 26. o.).
(5)EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.


Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap: Lengyelország „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.” referenciaszámú kérelme 
PDF 409kWORD 73k
Állásfoglalás
Függelék
Az Európai Parlament 2014. december 16-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Lengyelország „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0699 – C8‑0243/2014),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (a továbbiakban „a 2013. december 2-i intézményközi megállapodásˮ) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0062/2014),

A.  mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C.  mivel az 1309/2013/EU rendelet(4) elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel a lengyelországi sziléziai régióhoz tartozó Tychyben található Fiat Auto Poland S.A. gyár termelési visszaesése miatt a 2013. január 21. és 2013. május 21. közötti referencia-időszakban a Fiat Auto Polandnál elbocsátott 829, illetve 21 beszállítójánál és továbbfeldolgozó cégeknél elbocsátott 250, azaz összesen 1079 munkavállaló – akik közül várhatóan 777 vesz majd részt az intézkedésekben – elbocsátását követően Lengyelország „EGF/2013/006 PL/Fiat” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás igénybevételére;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  megjegyzi, hogy az EGAA-rendelet 2. cikkének a) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, ezért egyetért a Bizottsággal abban, hogy Lengyelország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  tudomásul veszi, hogy a lengyel hatóságok 2013. július 29-én benyújtották az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, amelyet 2014. június 16-án további információkkal egészítettek ki, és hogy a Bizottság 2014. november 10-én értékelte a kérelmet;

3.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a lengyel hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2013. január 21-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat előtt megkezdik;

4.  rámutat, hogy az európai gépjárműipar piaci részesedése a világszintű termelés 32,2%-át kitevő 2007-es szintről 2012-re 23,2%-ra csökkent; hangsúlyozza továbbá, hogy míg a globális gyártási mennyiségek 2011-ről 2012-re 5,3%-kal nőttek, addig az EU-27 termelése ugyanebben az időszakban 7%-kal csökkent; hangsúlyozza, hogy a helyzet még rosszabb nemzeti szinten, ahol a termelési mennyiség 2012-ben 2011-es szintekkel összehasonlítva csaknem harmadával zsugorodott;

5.  egyetért ezért a Bizottsággal abban, hogy a Tychyben lévő Fiat gyárnál, beszállítóinál, illetve továbbfeldolgozó cégeinél bekövetkezett elbocsátások a globalizáció nyomán a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változásokhoz kapcsolódnak; rámutat, hogy a globalizáció hatását súlyosbította a pénzügyi válság, melynek következtében az új személygépkocsik értékesítése az EU-ban rekordmélységbe zuhant;

6.  rámutat, hogy a Tychyben található Fiat gyárból történt elbocsátások várhatóan negatív hatással lesznek a régióra, mivel a Fiat Auto Polandtól, annak beszállítóitól és továbbfeldolgozó cégeitől elbocsátott munkavállalók a térségben élő munkanélküliek 10%-át teszik ki;

7.  rámutat, hogy 2011-től Sziléziában nőtt a munkanélküliség ráta; felhívja a figyelmet arra is, hogy a kollektív elbocsátások száma 2011 és 2012 között majdnem megkétszereződött a régióban;

8.  rámutat, hogy mindeddig a gépjárműágazatra 21 EGAA-kérelem irányult; ezek közül 12 kereskedelemmel kapcsolatos globalizáción, a másik kilenc pedig a válság kritériumán alapult;

9.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások társfinanszírozandó, összehangolt csomagja a következő intézkedéseket foglalja magában 777 elbocsátott munkavállaló visszailleszkedése érdekében: képzés és képzéssel kapcsolatos költségek térítése, vállalkozóképzés, képzési ösztöndíjak, gyakornoki ösztöndíjak, gyakornoki költségek térítése, intervenciós költségek, önálló vállalkozáshoz nyújtott támogatás és a munkaerő-felvétel ösztönzése;

10.  megjegyzi, hogy az önálló vállalkozáshoz (munkavállalónként 4995 euró összegig) nyújtott támogatások odaítélése feltételekhez van kötve és az önállóan végzett tevékenység sikerével függ össze; rámutat, hogy ennek a feltételnek nem szabad a résztvevőket elriasztania attól, hogy támogatásért folyamodjanak;

11.  megállapítja, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtása 2013 végén befejeződött, és az előzetes adatok szerint 269 személy 313 különböző tevékenységben vett részt a csomag keretében, akik közül 219 személy talált állást a nyújtott támogatásnak köszönhetően;

12.  megjegyzi, hogy az előzetes adatok szerint a szolgáltatásokat igénybe vevő munkavállalók alacsonyabb száma miatt a személyre szabott szolgáltatások végrehajtásának teljes költsége jelentősen alacsonyabb volt, mint a becsült költségek;

13.  hangsúlyozza, hogy az intézkedésekben részt vevő munkavállalók becsültnél alacsonyabb száma ellenére az előzetes adatok szerint a csomagot igénybe vevő, a munkaügyi hivatalnál továbbra is nyilvántartott elbocsátott munkavállalók száma 85, ami azt bizonyítja, hogy a Fiat Auto Polandtól elbocsátott munkavállalók túlnyomó többsége talált állást;

14.  üdvözli, hogy a regionális foglalkoztatási tanács részt vett az EGAA-kérelem előkészítésében, és döntő szerepet játszott a projektbe bekerülő tevékenységek meghatározásában;

15.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá; úgy véli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

16.  hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA az elbocsátott munkavállalók újbóli, stabil munkaviszony keretében történő munkába állását segítse; hangsúlyozza továbbá, hogy az EGAA kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozásában vehet részt, amelyek hozzájárulnak a tartós, hosszú távú foglalkoztatáshoz; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalatok felelősségi körébe tartozó, sem pedig a vállalatok vagy ágazatok szerkezetváltására irányuló intézkedéseket;

17.  üdvözli, hogy az egyéb intézkedések között a beavatkozás elsősorban az 50 év feletti munkavállalókat célozza meg, akik továbbra is a támogatott személyek túlnyomó hányadát teszik ki; megjegyzi, hogy ez a korcsoport jobban ki van téve a tartós munkanélküliség és a munkaerőpiacról való kirekesztődés kockázatának;

18.  rámutat, hogy az elbocsátottak között sok az idős korú (18,7%) és alacsony képzettségű (62,6%) személy; kéri, hogy fordítsanak külön figyelmet az elbocsátott személyek e két csoportjára, és hogy célzott EGAA-intézkedésekkel támogassák őket;

19.  úgy véli, hogy a személyre szabott megközelítés tekintetében a tartós egészségügyi problémával küzdő, vagy fogyatékkal élő hat munkavállalónak specifikus igényei lehetnek;

20.  örömmel látja, hogy az EGAA végrehajtása és az EGAA-hoz való hozzáférés egyes fázisai során a nők és a férfiak egyenlőségét szem előtt tartó politikát és a megkülönböztetésmentesség elvét alkalmazták és fogják alkalmazni;

21.  tudomásul veszi, hogy 2012. december 20-án a Fiat Auto Poland megállapodásra jutott a szakszervezetekkel, meghatározva az elbocsátandó munkavállalók kiválasztásának kritériumait és azon ösztönzőket, amelyeket a vállalattól való önkéntes kilépést választó munkavállalók kapnának;

22.  megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjával kapcsolatos tájékoztatás információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; hangsúlyozza, hogy a lengyel hatóságok megerősítették, hogy a támogatható intézkedések más uniós pénzügyi eszközből nem részesülnek támogatásban; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

23.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

24.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

25.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Lengyelország „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/41 határozat.)

(1) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) Az Európai Parlamenti és a Tanács 1309/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 855. o.).


Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap: Görögország „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas” referenciaszámú kérelme
PDF 246kWORD 78k
Állásfoglalás
Függelék
Az Európai Parlament 2014. december 16-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Görögország „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0702 – C8‑0245/2014),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (a továbbiakban „a 2013. december 2-i intézményközi megállapodásˮ) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0063/2014),

A.  mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és elősegítse újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságnál, az Európai Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel a görög hatóságok 2014. július 29-én benyújtották az „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas” referenciaszámú kérelmet azt követően, hogy 551 munkavállalót elbocsátottak az Odyssefs Fokas S.A. vállalattól, amely a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 47. gazdasági ágazatban (Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű és motorkerékpár) működött;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  üdvözli, hogy a görög hatóságok tudatában vannak e költségvetési eszköz nagy előnyeinek, és már több alkalommal igénybe vették mint a pénzügyi és gazdasági válságból eredő negatív hatások kezelésének eszközét;

2.  megjegyzi, hogy a görög hatóságok kérelmüket az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti beavatkozási kritérium alapján nyújtották be, amely a támogatást a következőkhöz köti: legalább 500 elbocsátott munkavállaló vagy tevékenységét megszüntető önálló vállalkozó egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a vállalkozás beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is;

3.  megállapítja, hogy a görög hatóságok 2014. július 29-én nyújtották be az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2014. november 11-én tette hozzáférhetővé; üdvözli, hogy az értékelési folyamat gyorsan – kevesebb mint öt hónap alatt – lezajlott;

4.  megjegyzi, hogy a görög hatóságok szerint az elbocsátásokra elsősorban két okból került sor: csökkent a háztartások rendelkezésére álló jövedelem – az adóterhek növekedése, a fizetések csökkenése (mind a magán-, mind az állami szektorban) és a munkanélküliség fokozódása miatt –, aminek következtében rendkívüli mértékben visszaesett a vásárlóerő; valamint a görög bankok likviditási problémái miatt drámai mértékben beszűkültek a vállalkozások és a magánszemélyek rendelkezésére álló hitelforrások;

5.  egyetért azzal, hogy ezek a tényezők az 546/2009/EK rendelet(4) értelmében összefüggenek a globális pénzügyi és gazdasági válsággal, és hogy ezért Görögország jogosult az EGAA-hozzájárulásra;

6.  megjegyzi, hogy a kiskereskedelmi ágazatra vonatkozóan a mai napig három másik EGAA-kérelmet is benyújtottak – kettőt közülük Görögország –, amelyek szintén a globális pénzügyi és gazdasági válságon alapulnak;

7.  megjegyzi, hogy ezek az elbocsátások tovább fogják súlyosbítani a munkanélküliségi helyzetet egy olyan országban, ahol a 2008–2013 közötti időszakban a munkanélküliek száma a négyszeresére nőtt és ahol a tagállamok közül a legmagasabb, a világon pedig az ötödik legmagasabb a munkanélküliségi ráta; különösen aggódik Attika és Közép-Makedónia régiók miatt, amelyeket az elbocsátások 90%-a érint, és amelyekben a munkanélküliségi ráta már jelenleg is a 27,5%-os országos átlag fölött van;

8.  megjegyzi, hogy a referencia-időszakban elbocsátott 551 főn kívül még a négy hónapos referencia-időszak előtt elbocsátott 49 munkavállaló is a támogatható kedvezményezettek közé sorolható, így a támogatható személyek száma összesen 600 főre tehető; megjegyzi, hogy az EGAA-támogatásra jogosult elbocsátott munkavállalók 89,17%-a nő.

9.  üdvözli, hogy a görög hatóságok ezenfelül az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat fognak nyújtani akár 500 olyan nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatal) számára, akik a kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötték be 30. életévüket, tekintettel arra, hogy a 8. bekezdésben említett valamennyi elbocsátásra a NUTS 2 szintű Κεντρική Μακεδονία (Közép-Makedónia) (EL12), Θεσσαλία (Thesszália) (EL14) és Aττική (Attika) (EL30) régiókban került sor, amelyek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében támogatásra jogosultak, ezért a kedvezményezettek teljes száma 1100;

10.  tudomásul veszi, hogy a görög hatóságok úgy határoztak, hogy akár 500 harminc év alatti NEET-fiatal számára is nyújtanak az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat; tudomásul veszi, hogy a kérelem szerint egyéb kritériumok között a görög hatóságok az ifjúsági garancia görög végrehajtási tervében szereplő kritériumokhoz (azaz a kirekesztés veszélye által fenyegetett fiatalok, a háztartás jövedelmi szintje, oktatási szint, a munkanélküliség időtartama stb.) igazított kritériumokat fognak alkalmazni, valamint pályázati felhívást is közzé fognak tenni; felhívja a görög hatóságokat, hogy tartsák szem előtt a szociális kritériumokat és biztosítsák, hogy az EGAA-támogatások kedvezményezettjeinek kiválasztása során teljes mértékben érvényesüljön a megkülönböztetésmentesség és az esélyegyenlőség elve;

11.  támogatja a görög hatóságok által az EGAA-intézkedések által megcélzandó NEET-fiatalok azonosítására alkalmazott szociális szempontokat, amelyek keretében figyelembe veszik a háztartások jövedelmét, a képzettségi szintet és a munkanélküliség időtartamát; a támogatandó személyek kiválasztásánál kéri a megkülönböztetésmentesség elvének teljes körű tiszteletben tartását annak érdekében, hogy lehetőséget kapjanak azok is, akiknek a legkisebb esélyük van a munkaerő-piaci visszailleszkedésre;

12.  felszólítja a görög hatóságokat, hogy a bevált gyakorlatok megosztása érdekében nyújtsanak részletes tájékoztatást a támogatott intézkedésekről és az eredményekről, különös tekintettel a NEET-fiatalok kiválasztására és a számukra nyújtott támogatásra;

13.  megjegyzi, hogy a becsült teljes költség 10 740 000 euró, amelyből 210 000 euró a megvalósításra szánt összeg, és hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása eléri a 6 444 000 eurót, ami a teljes kiadások 60%-a;

14.  megállapítja, hogy az előkészítő, irányítási, tájékoztatási, népszerűsítési, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekhez nyújtott hozzájárulás a teljes költségvetés 1,96%-át teszi ki; továbbá megjegyzi, hogy e költségvetés csaknem felét tájékoztatásra és népszerűsítésre kívánják felhasználni;

15.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a görög hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. október 20-án, a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat előtt megkezdik;

16.  megjegyzi, hogy a görög hatóságok jelezték, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját az érintett kedvezményezettek képviselőivel (a Fokas korábbi munkavállalóival és a munkavállalók ügyvédjeivel), továbbá a magánalkalmazottak görögországi szövetségével egyeztetve alakították ki;

17.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatásokat úgy alakították ki, hogy azok vegyék figyelembe a NEET-fiatalok sajátos igényeit, és azok a következő intézkedésekből állnak: pályaválasztási (pályaorientációs) tanácsadás, képzés, átképzés és szakképzés, vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás, álláskereséshez és képzéshez nyújtott anyagi támogatás, mobilitási támogatás;

18.  hangsúlyozza a személyre szabott szolgáltatások jelentőségét, amelyek célja a megcélzott kedvezményezettek segítése abban, hogy felmérjék készségeiket és reális karrierterveket alakítsanak ki saját érdeklődésük és végzettségük alapján;

19.  üdvözli, hogy a nyomon követés szerepel a javasolt intézkedések között, ami a résztvevők nyomon követését jelenti az intézkedések végrehajtását követő hat hónap során;

20.  tudomásul veszi, hogy a kért támogatás nagy része vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás (3 000 000 euró) és képzési intézkedések (2 960 000 euró) támogatására szolgál;

21.  megjegyzi, hogy a legmagasabb odaítélhető összeget, 15 000 eurót legfeljebb 200 kiválasztott munkavállaló és NEET-fiatal kapja meg saját vállalkozás létrehozásához való hozzájárulásként; hangsúlyozza, hogy ennek az intézkedésnek a célja a vállalkozókészség előmozdítása az életképes üzleti kezdeményezések finanszírozása révén, ennek pedig középtávon további munkahelyek teremtéséhez kell vezetnie; megjegyzi, hogy a legmagasabb odaítélhető összeg nyújtása külön feltételekhez és a támogatott induló vállalatok életképességéhez van kötve;

22.  hangsúlyozza a valódi hozzáadott érték fontosságát, és javasolja aktív munkaerő-piaci intézkedések felkínálását; megjegyzi, hogy a tervezett támogatások mintegy egyharmada anyagi támogatásokból, azaz passzív munkaerő-piaci intézkedésekből áll;

23.  megjegyzi, hogy a jelen kérelemben szereplő képzési intézkedések költségszintje Görögország korábbi kérelmeihez hasonló; rámutat, hogy ezek a költségek más tagállamok hasonló kérelmeiben eltérőek;

24.  kéri, hogy az Európai Szociális Alap (ESZA) új programozási időszakára tervezett ESZA-intézkedések egészítsék ki az EGAA-tervet, és könnyítsék meg a munkavállalók számára a jövőorientált és fenntartható gazdasági ágazatokba való visszailleszkedést; emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony gazdaság felé történő elmozdulásnak;

25.  üdvözli, hogy a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

26.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

27.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

28.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Görögország „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/43 határozat.)

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) HL L 167., 2009.6.29., 26. o.


Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap : Franciaország „EGF/2013/014 FR/Air France” referenciaszámú kérelme
PDF 235kWORD 68k
Állásfoglalás
Függelék
Az Európai Parlament 2014. december 16-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország „EGF/2013/014 FR/Air France” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0701 – C8–0247/2014),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztetésre,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0065/2014),

A.  mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az 1309/2013/EU rendelet(4) elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, a Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel a 2013. július 1. és 2013. október 31. közötti referencia-időszakban az EU légi közlekedési piaci részesedésének csökkenése miatt az Air France-nál történt, 5213 főt érintő elbocsátást követően Franciaország „EGF/2013/014 FR/Air France” hivatkozással kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt, amelynek keretében várhatóan 3886 fő fog részt venni az intézkedésekben;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  megjegyzi, hogy az EGAA-rendelet 2. cikkének a) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, ezért egyetért a Bizottsággal abban, hogy Franciaország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  tudomásul veszi, hogy a francia hatóságok 2013. december 20-án benyújtották az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, amelyet 2014. július 24-án további információkkal egészítettek ki, és hogy a Bizottság 2014. november 11-én értékelte a kérelmet;

3.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a francia hatóságok a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2012. november 6-án, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat, illetve még a kérelem benyújtása előtt megkezdték;

4.  úgy véli, hogy az Air France-nál végrehajtott elbocsátások a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett fő strukturális változásokhoz és az EU légi közlekedési piaci részesedésének csökkenéséhez, illetve konkrétan három nagy perzsa-öbölbeli vállalkozás látványos növekedéséhez kötődnek, amely trendet a globális pénzügyi és gazdasági válság tovább súlyosbított;

5.  rámutat, hogy az Air France-nél történt elbocsátások várhatóan negatív hatással lesznek az Île-de-France régióra, ahol az aulnay-i Peugeot Citroën Automobile (PSA) gyártelep 2014-es végleges bezárásával már amúgy is folynak a tömeges elbocsátások;

6.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások társfinanszírozandó, összehangolt csomagja az alábbi intézkedéseket foglalja magában 3886 elbocsátott munkavállaló visszailleszkedése érdekében: tanácsadás és pályaorientáció, képzés, hozzájárulás vállalkozások létrehozásához, rendszeres tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, átképzési segély és mobilitási támogatás;

7.  üdvözli, hogy 21 580 020 eurót átsorolási segélyre irányoznak elő, amelyet az átsorolási szabadság végéig fizetnek, és amely a munkavállalók legutolsó bruttó fizetésének 70%-át fogja kitenni; felhívja a figyelmet arra, hogy az 1309/2013/EU rendelet az ilyen jellegű segélyeknek az egyes kérelmekre igénybe vett teljes EGAA-összegen belüli arányát 35%-ra korlátozza, de hangsúlyozza, hogy Franciaország a kérelmekre 2013 végéig hatályos 546/2009/EK rendelet(5) értelmében nyújtotta be a kérelmet, amely jóval nagyvonalúbb volt az Alapok bizonyos célokra, például átszervezési támogatásra és vállalkozási támogatásra történő felhasználása tekintetében;

8.  ellenzi, hogy az EGAA-t az elbocsátások finanszírozására használják fel; hangoztatja, hogy az Alapot a munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedésének előmozdítására kell fordítani;

9.  emlékeztet arra, hogy a finanszírozásnak a kedvezményezettek munkaerő-piaci visszailleszkedését kell szolgálnia, nem pedig azt, hogy elbocsátásukat követően fizetésüket helyettesítse; megállapítja, hogy e célra sokkal jobban megfelelnek a hatályos 1309/2013/EU rendelet rendelkezései;

10.  üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az intézkedésekkel megcélzott kedvezményezettek képviselőivel és a szociális partnerekkel egyeztetve készült el; képzés, tanácsadás, hozzájárulás vállalkozások létrehozásához, átképzési segély és mobilitási támogatás;

11.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

12.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy az elbocsátott munkavállalók többsége 55 és 64 év közötti; üdvözli, hogy a vállalkozások létrehozásához folyósított támogatáson belül differenciált intézkedések ösztönzik az 55 évnél idősebb munkavállalók alkalmazását;

13.  hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA segítse az elbocsátott egyéni munkavállalók újbóli stabil foglalkoztatását; hangsúlyozza továbbá, hogy az EGAA kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozásában vehet részt, amelyek hozzájárulnak a tartós, hosszú távú foglalkoztatáshoz; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

14.  rámutat, hogy az összehangolt, személyre szabott szolgáltatáscsomaghoz javasolt EGAA-hozzájárulásra irányuló kérelem nem tartalmaz információt a strukturális alapok által támogatott intézkedésekkel mutatott kiegészítő jelleget illetően, hanem az elbocsátó vállalattal kötött írásos megállapodásra hivatkozik, miszerint az az említett intézkedések végrehajtásához más uniós pénzügyi eszközökből nem vesz igénybe pénzügyi hozzájárulást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

15.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

16.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

17.  utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a mellékletekkel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Franciaország „EGF/2013/014 FR/Air France” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/44 határozat.)

(1) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1309/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 855. o.).
(5) Az Európai Parlament és a Tanács 546/2009/EK rendelete (2009. június 18.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 167., 2009.6.29., 26. o.).


Az Egységes Szanálási Testület elnökének, alelnökének és tagjainak kinevezése *
PDF 217kWORD 53k
Az Európai Parlament 2014. december 16-i határozata az Egységes Szanálási Testület elnökének, alelnökének és tagjainak kinevezéséről szóló bizottsági javaslatról (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

(Jóváhagyás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság 2014. december 5-i, az Egységes Szanálási Testület elnökének, alelnökének és tagjainak kinevezéséről szóló javaslatára (C(2014)9456),

–  tekintettel a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(1) 56. cikke (6) bekezdésének harmadik albekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzatára,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8‑0070/2014),

A.  mivel a 806/2014/EU rendelet 56. cikkének (4) bekezdése szerint az Egységes Szanálási Testület (a Testület) elnökét, alelnökét és a rendelet 43. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett testületi tagjait érdemeik, képességeik, a banki szakértelem, a pénzügyi kérdések ismerete, a pénzügyi felügyelet és szabályozás, valamint a bankok szanálása szempontjából releváns tapasztalataik alapján kell kinevezni;

B.  mivel a 806/2014/EU rendelet 56. cikkének (4) bekezdése szerint a Testületbe történő kinevezés során tiszteletben kell tartani a nemek arányának egyensúlyára, a szakmai tapasztalatokra és végzettségre vonatkozó elveket;

C.  mivel a 806/2014/EU rendelet 56. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2014. november 19-én elfogadta a Testület elnöki és alelnöki tisztségére jelölt személyek szűkített listáját;

D.  mivel a 806/2014/EU rendelet 56. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2014. december 1-jén elfogadta a rendelet 43. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett, testületi tagnak jelölt személyek szűkített listáját;

E.  mivel a 806/2014/EU rendelet 56. cikke (6) bekezdésének megfelelően a két szűkített listát megküldték a Parlamentnek;

F.  mivel a Bizottság 2014. december 5-én javaslatot fogadott el az Egységes Szanálási Testület elnökének, alelnökének és tagjainak kinevezéséről, és e javaslatot továbbította a Parlamentnek;

G.  mivel a Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága ezután értékelte a Testület elnöki, alelnöki tisztségére és testületi tagjainak javasolt jelöltek képességeit, különös tekintettel a 806/2014/EU rendelet 56. cikkének (4) bekezdésében meghatározott követelményekre;

H.  mivel 2014. december 8-án a bizottság meghallgatást tartott Elke König, a Testület elnöki tisztségére javasolt jelölt részvételével, mely során a jelölt bevezető nyilatkozatot tett, majd válaszolt a bizottság tagjai által feltett kérdésekre;

I.  mivel 2014. december 9-én a bizottság meghallgatást tartott Timo Löyttyniemi, a Testület alelnöki tisztségére javasolt jelölt, továbbá Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann és Dominique Laboureix, a Testület tagjainak javasolt jelöltek részvételével. Mind az öt javasolt jelölt bevezető nyilatkozatot tett, majd válaszolt a bizottság tagjai által feltett kérdésekre;

1.  jóváhagyja a Bizottságnak a következő javasolt jelöltek kinevezésére irányuló javaslatát:

   a) Elke König, a Testület elnöki tisztségére;
   b) Timo Löyttyniemi, a Testület alelnöki tisztségére;
   c) Mauro Grande, a Testület tagjának tisztségére;
   d) Antonio Carrascosa, a Testület tagjának tisztségére;
   e) Joanne Kellermann, a Testület tagjának tisztségére;
   f) Dominique Laboureix, a Testület tagjának tisztségére;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak.

(1) HL L 225., 2014.7.30., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat