Rodyklė 
Priimti tekstai
Antradienis, 2014 m. gruodžio 16 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
Ombudsmeno rinkimai
 Mokslinis su maistu susijusių klausimų nagrinėjimas ***I
 Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES) ***
 Bendradarbiavimo susitarimas dėl civilinės globalios navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) su Maroku ***
 Susitarimo su Ukraina dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje atnaujinimas ***
 Kroatijos dalyvavimas Europos ekonominėje erdvėje ***
 Doko mokesčio taikymas Prancūzijos atokiausiuose regionuose *
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/010 IT/Whirlpool“ (Italija)
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.“ (Lenkija)
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas“ (Graikija)
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2013/014 FR/Air France“ (Prancūzija)
 Bendros pertvarkymo valdybos narių skyrimas *

Ombudsmeno rinkimai
PDF 281kWORD 49k
Sprendimas
Priedas
2014 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos ombudsmeno išrinkimo (2014/2092(INS))
P8_TA(2014)0073

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 24 straipsnio trečią pastraipą ir į 228 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. kovo 9 d. Sprendimą 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 219 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į kvietimą teikti kandidatūras(2) ,

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. gruodžio 16 d. balsavimo rezultatus,

1.  išrenka Emily O'REILLY eiti Europos ombudsmeno pareigas iki Parlamento kadencijos pabaigos;

2.  kviečia Emily O'REILLY prisiekti Teisingumo Teisme;

3.  paveda Pirmininkui paskelbti pridedamą sprendimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai ir Teisingumo Teismui.

PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS

2014 m. gruodžio 16 d.

dėl Europos ombudsmeno išrinkimo

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2014/949/ES, Euratomas.)

(1) OL L 113, 1994 5 4, p. 15.
(2) OL C 293, 2014 9 2, p. 13.


Mokslinis su maistu susijusių klausimų nagrinėjimas ***I
PDF 289kWORD 50k
Rezoliucija
Tekstas
2014 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinama 1993 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 93/5/EEB dėl valstybių narių pagalbos Komisijai ir dėl jų bendradarbiavimo moksliškai nagrinėjant su maistu susijusius klausimus (COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD))
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0246),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0005/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 9 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 26 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 50 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A8‑0059/2014),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. gruodžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/..., kuria panaikinama Tarybos direktyva 93/5/EEB dėl valstybių narių pagalbos Komisijai ir dėl jų bendradarbiavimo moksliškai nagrinėjant su maistu susijusius klausimus

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą (ES) 2015/254.)

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES) ***
PDF 208kWORD 47k
2014 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) (09412/2014 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))
P8_TA(2014)0075A8-0036/2014

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (09412/2014),

–  atsižvelgdamas į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją (CITES),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 192 straipsnio 1 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8–0042/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 192 straipsnio 1 dalį, 207 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas, 99 straipsnio 2 dalį, 108 straipsnio 7 dalį ir 39 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rekomendaciją (A8-0036/2014),

1.  pritaria prisijungimui prie Konvencijos;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.


Bendradarbiavimo susitarimas dėl civilinės globalios navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) su Maroku ***
PDF 202kWORD 48k
2014 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės globalios navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) sudarymo projekto (10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))
P8_TA(2014)0076A8-0045/2014

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10437/2014),

–  atsižvelgdamas į Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės globalios navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) projektą (10717/2006),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 172 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0108/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas, 99 straipsnio 2 dalį, 108 straipsnio 7 dalį ir 50 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją (A8-0045/2014),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Maroko Karalystės parlamentams ir vyriausybėms.


Susitarimo su Ukraina dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje atnaujinimas ***
PDF 204kWORD 48k
2014 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje atnaujinimo projekto (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje atnaujinimo projektą (11047/2014),

–  atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimą dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje(1),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 186 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0114/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas, 99 straipsnio 2 dalį, 108 straipsnio 7 dalį ir 50 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją (A8-0039/2014),

1.  pritaria susitarimo atnaujinimui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Ukrainos parlamentams ir vyriausybėms.

(1) OL L 36, 2003 2 12, p. 32.


Kroatijos dalyvavimas Europos ekonominėje erdvėje ***
PDF 203kWORD 48k
2014 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje ir trijų susijusių susitarimų sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (06698/2014 – C8–0002/2014 – 2014/0047(NLE))
P8_TA(2014)0078A8-0026/2014

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06698/2014),

–  atsižvelgdamas į Susitarimą dėl Kroatijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje ir tris susijusius susitarimus (06696/2014),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 217 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalį ir 218 straipsnio 8 dalies antrą pastraipą (C8-0002/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir į 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0026/2014),

1.  pritaria Susitarimo ir trijų susijusių susitarimų sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės vyriausybėms ir parlamentams.


Doko mokesčio taikymas Prancūzijos atokiausiuose regionuose *
PDF 201kWORD 47k
2014 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarkos (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))
P8_TA(2014)0079A8-0054/2014

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2014)0666),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0242/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 50 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A8-0054/2014),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/010 IT/Whirlpool“ (Italija)
PDF 314kWORD 71k
Rezoliucija
Priedas
2014 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Italijos paraiška EGF/2014/010 IT/Whirpool) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0672 – C8‑0231/2014),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8‑0064/2014),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, nukentėjusiems dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi priimtas EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos atliekamo EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi 2014 m. birželio 18 d., po to, kai iš įmonės „Whirlpool Europe S.r.l.“, vykdžiusios veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 27 skyriui („Elektros įrangos gamyba“), ir penkių tiekėjų bei tolesnės gamybos grandies įmonių buvo atleisti 608 darbuotojai, Italijos valdžios institucijos pateikė paraišką EGF/2014/010 IT/Whirlpool;

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad šią paraišką Italijos valdžios institucijos pateikė laikydamosi EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyto intervencijos kriterijaus, pagal kurį reikalaujama, kad per ataskaitinį keturių mėnesių laikotarpį valstybės narės įmonėje būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų arba būtų nutrūkusi savarankiškai dirbančių asmenų veikla, įskaitant jos tiekėjų ir tolesnės gamybos grandies įmonėse atleistus darbuotojus ar savarankiškai dirbusius asmenis; pritaria Komisijai, kad tame reglamente nustatytos sąlygos įvykdytos ir kad todėl Italija turi teisę gauti finansinę paramą pagal tą reglamentą;

2.  pažymi, kad 2014 m. birželio 18 d. Italijos valdžios institucijos pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti ir 2014 m. spalio 28 d. Komisija pateikė paraiškos vertinimą; palankiai vertina tai, kad Komisija laikėsi trumpo 12 savaičių termino, nustatyto EGF reglamente;

3.  pažymi, kad Italijos institucijos teigia, jog pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė labai paveikė Italijos namų ūkių vartojimo pasirinkimus, namų ūkiai persvarstė savo sprendimus dėl pirkimo, ypač sprendimus dėl ilgalaikio vartojimo prekių, įskaitant buitinius prietaisus, pirkimo;

4.  pabrėžia, kad dėl ekonominės ir finansinės krizės labai sumažėjo namų ūkių vartojimas ir Italijos didelių buitinių prietaisų rinka sumažėjo 16,5 proc. (nuo 3 174 mlrd. 2010 m. iki 2 649 mlrd. 2013 m.);

5.  sutinka, kad staigus elektros įrangos gamybos sumažėjimas 2008–2012 m. yra susijęs su pasaulio finansų ir ekonomikos krize, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 546/2009(4), taigi Italija turi teisę gauti EGF finansinę paramą;

6.  pažymi, kad iki šiol pateiktos dar dvi paraiškos dėl EGF paramos elektros įrangos gamybos sektoriui(5), taip pat dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės;

7.  pažymi, kad dėl šių atleidimų dar labiau pablogės nedarbo padėtis Trento provincijoje, kur nuo krizės pradžios nedarbo lygis padvigubėjo – nuo 2,9 proc. 2007 m. iki 6,1 proc. 2013 m.; pabrėžia, kad užimtumo sumažėjimas atsiliepė statybų (-10,3 proc.) ir pramonės (-2,4 proc.) sektoriams ir kad Trentine bedarbių skaičius Italijos nacionalinio statistikos instituto (ISTAT) duomenimis 2014 m. pirmąjį ketvirtį buvo apie 18 700, o užsiregistravusių provincijos įdarbinimo tarnybose – 41 800;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad, be 502 ataskaitiniu laikotarpiu iš įmonės „Whirlpool“, kuri laikoma pagrindine įmone, atleistų darbuotojų, iš penkių tiekėjų bei tolesnės gamybos grandies įmonių atleisti 106 darbuotojai taip pat pridėti prie reikalavimus atitinkančių paramos gavėjų skaičiaus, tad bendras paramos gavėjų skaičius yra 608 ir visi jie laikomi EGF priemonėmis pasinaudosiančiais tiksliniais paramos gavėjais;

9.  pažymi, kad numatytos bendros išlaidos yra 3 150 000 EUR, iš kurių 126 000 EUR numatyti įgyvendinimui, ir kad EGF finansinė parama siekia 1 890 000 EUR ir tai yra 60 proc. visų išlaidų;

10.  palankiai vertina tai, kad Italijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti skubią paramą darbuotojams, 2014 m. vasario 4 d. (prieš priimant galutinį sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui ir net prieš pateikiant paraišką finansinei EGF paramai gauti) nusprendė atleistiems darbuotojams pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

11.  palankiai vertina tai, kad vykdant derybas dėl remtinų priemonių dalyvavo socialiniai partneriai; taip pat palankiai vertina tai, kad profesinės sąjungos dalyvauja stebint priemonių taikymą ir galimą pertvarkymą ir yra įtrauktos į rezultatų vertinimo procesą; palankiai vertina tai, kad suplanuotos priemonės, jų turinys ir atitinkami jų įgyvendinimo aspektai (įskaitant tvarkaraščius) buvo pristatyti buvusiems Spini di Gargarolo „Whirpool“ gamyklos darbuotojams ir su jais aptarti keliuose susitikimuose (iš viso 15), surengtuose 2014 m. vasario–kovo mėn., ir taip pat palankiai vertina tai, kad 393 iš visų šiuose susitikimuose dalyvavusių darbuotojų užsiregistravo dalyvauti tose priemonėse;

12.  pažymi, kad bus teikiamos toliau nurodytos prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos: informaciniai susirinkimai, priėmimas ir registracija, konsultavimas ir orientavimas, įgūdžių vertinimas, bendrasis mokymas ir perkvalifikavimas, profesinis mokymas, konsultuojamasis ugdymas, konsultavimas sugrįžus į darbo rinką ir konsultavimas verslumo klausimais, darbo paieškos išmoka, dalyvavimo išmoka, su kelionėmis į mokymo vietą susijusių išlaidų padengimas ir samdymo išmoka;

13.  pažymi, kad 16,78 proc. numatytų paramos gavėjų nėra ES piliečiai; mano, kad tam tikri konsultuojamojo ugdymo elementai galėtų būti ypač naudingi padedant šiems paramos gavėjams vėl grįžti į darbo rinką;

14.  pataria įvertinti konkrečius mokymo, perkvalifikavimo ir profesinio rengimo priemonių, kurios buvo suteiktos dalyviams, rezultatus, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie taikytų priemonių veiksmingumą;

15.  palankiai vertina pagalbos grįžus į darbą ir pagalbos steigiant verslą priemones;

16.  mano, kad įdarbinimo išmoka – tai paskata naujiems darbdaviams vėl įdarbinti dalyvius pagal nuolatinę ir ne trumpesnę kaip 12 mėn. sutartį; pažymi, kad manoma, jog mažiau nei pusė (250) visų paramos gavėjų dalyvaus šioje priemonėje;

17.  palankiai vertina tai, kad suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų;

18.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų rinkinį reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį rinkinį pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

19.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

20.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Italijos paraiška „EGF/2014/010 IT/Whirpool“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/42.)

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 546/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (OL L 167, 2009 6 29, p. 26).
(5)EGF/2009/010 LT AB Snaige (COM(2010)0008), EGF/2011/023 IT Antonio Merloni (COM(2013)0090).


Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.“ (Lenkija)
PDF 409kWORD 72k
Rezoliucija
Priedas
2014 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.“) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0699 – C8‑0243/2014),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8‑0062/2014),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, nukentėjusiems dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtame Reglamente (ES) Nr. 1309/2013(4) atspindimas Parlamento ir Tarybos pasiektas susitarimas vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos atliekamo EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Lenkija pateikė paraišką „EGF/2013/006 PL/Fiat“ dėl finansinės paramos iš EGF po to, kai buvo atleisti 1079 darbuotojai, iš jų 829 iš įmonės „Fiat Auto Poland“ ir 250 iš 21 jos tiekėjo ir tolesnės gamybos grandies įmonės, tikimasi, kad 777 asmenys dalyvaus iš EGF finansuojamose priemonėse; minėti darbuotojų atleidimai, susiję su gamybos sumažėjimu įmonės „Fiat Auto Poland S.A“ gamykloje Tychose (įmonės „Fiat“ gamykla Tychose), esančioje Lenkijos Silezijos vaivadijoje, įvyko per ataskaitinį laikotarpį nuo 2013 m. sausio 21 d. iki 2013 m. gegužės 21 d.;

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  pažymi, kad įvykdytos EGF reglamento 2 straipsnio a punkte nustatytos sąlygos, todėl pritaria Komisijai, kad Lenkija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  pažymi, kad 2013 m. liepos 29 d. Lenkijos valdžios institucijos pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti, o iki 2014 m. birželio 16 d. pateikta papildoma informacija, ir kad 2014 m. lapkričio 10 d. Komisija pateikė šios paraiškos vertinimą;

3.  palankiai vertina tai, kad Lenkijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, 2013 m. sausio 21 d. (gerokai anksčiau prieš priimant sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas priemones;

4.  pažymi, kad nuo 2007 m. Europos automobilių pramonė neteko dalies savo rinkos. Tais metais Europos lengvųjų automobilių gamyba sudarė 32,2 proc. visos pasaulio gamybos, o 2012 m. ji tesudarė 23,2 proc.; be to, pabrėžia, kad nuo 2011 iki 2012 m. ES-27 gamyba sumažėjo 7 proc., o per tą patį laikotarpį pasaulinė gamyba padidėjo 5,3 proc.; pabrėžia, kad padėtis yra dar blogesnė nacionaliniu lygmeniu, nes šiuo lygmeniu, palyginti su 2011 m., 2012 m. gamybos apimtis sumažėjo beveik trečdaliu;

5.  todėl pritaria Komisijai, kad atleidimai įmonės „Fiat“ gamykloje Tychose ir jos tiekėjų bei tolesnės gamybos grandies įmonėse yra susiję su esminiais struktūriniais pasaulio prekybos sistemos pokyčiais, kuriuos lėmė globalizacija; pabrėžia, kad globalizacijos poveikį padidino finansų krizė, dėl kurios naujų lengvųjų automobilių pardavimo lygis Sąjungoje neregėtai sumažėjo;

6.  pažymi, kad manoma, jog darbuotojų atleidimas iš įmonės „Fiat“ gamyklos Tychose turės neigiamą poveikį regionui, nes buvę įmonės „Fiat Auto Poland“, jos tiekėjų ir tolesnės gamybos grandies įmonių darbuotojai sudaro 10 proc. visų šiose apylinkėse gyvenančių bedarbių;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 2011 m. nedarbo lygis Silezijoje didėjo; be to, pažymi, kad šiame regione padaugėjo dėl kolektyvinio atleidimo iš darbo atleistų darbuotojų, kurių skaičius nuo 2011 iki 2012 m. beveik padvigubėjo;

8.  pažymi, kad iki šiol buvo pateikta 21 paraiška dėl EGF paramos automobilių pramonės sektoriui, iš kurių 12 yra pagrįstos su prekyba susijusia globalizacija, o likusios 9 – krizės kriterijumi;

9.  pažymi, kad suderintą bendrai finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą sudaro toliau nurodytos priemonės, skirtos 777 atleistiems darbuotojams vėl įtraukti į darbo rinką: mokymo ir su mokymu susijusios išlaidos, verslumo mokymas, mokymosi stipendijos, praktikos stipendijos, praktikos išlaidos, intervenciniai darbai, dotacijos savarankiškai dirbti norintiems asmenims, samdos paskatos;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad dotacijos savarankiškai dirbti norintiems asmenims (iki 4 995 EUR vienam darbuotojui) teikiamos laikantis sąlygų ir priklauso nuo savarankiškos veiklos sėkmės; pažymi, kad minėtos sąlygos neturėtų atgrasyti dalyvių teikti paraišką dėl šios paramos priemonės;

11.  pažymi, kad 2013 m. pabaigoje buvo baigtos įgyvendinti prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos ir kad negalutiniais duomenimis 313 įvairių pagal šį paketą numatytų veiksmų dalyvavo 269 asmenys, iš jų 219 asmenų, pasinaudoję suteikta parama, įsidarbino;

12.  pažymi, kad, remiantis negalutiniais duomenimis, bendros prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų įgyvendinimo išlaidos buvo kur kas mažesnės, negu numatyta, nes šiomis paslaugomis naudojosi mažesnis darbuotojų skaičius;

13.  pabrėžia, jog nepaisant to, kad negalutiniais duomenimis šiuose veiksmuose dalyvavo mažiau darbuotojų, negu buvo numatyta iš pradžių, darbo tarnyboje vis dar yra įsiregistravę 85 nedirbantieji, kuriems taikomos šio paketo priemonės, o tai įrodo, kad didžioji dauguma iš Lenkijos įmonės „Fiat Auto Poland“ iš darbo atleistų darbuotojų jau įsidarbino;

14.  palankiai vertina tai, kad Regioninė užimtumo tarnyba dalyvavo rengiant paraišką EGF, ir jos vaidmenį priimant sprendimą dėl šio projekto veiklos paketo;

15.  primena, kaip svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos; mano, kad rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir įgūdžius, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

16.  pabrėžia, kad pagal EGF reglamento 6 straipsnį reikėtų užtikrinti, kad EGF lėšomis būtų remiama pakartotinė pavienių iš darbo atleistų darbuotojų integracija suteikiant galimybę dirbti nuolatinį darbą; taip pat pabrėžia, kad EGF paramos lėšomis galima bendrai finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas tvarus ir ilgalaikis užimtumas; primena, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

17.  palankiai vertina tai, kad, be kitų priemonių, intervencinis darbas tikslingai skiriamas darbuotojų virš 50 metų amžiaus, kurie sudaro didelę paramos gavėjų dalį, grupei; taip pat pažymi, kad šiai amžiaus grupei gresia didesnė užsitęsusio nedarbo ir išstūmimo iš darbo rinkos rizika;

18.  atkreipia dėmesį į didelį pagyvenusių žmonių ir mažesnės kvalifikacijos žmonių, kuriuos palietė atleidimai iš darbo, skaičių; jie sudaro atitinkamai 18,7 proc. ir 62,6 proc. visų atleistųjų darbuotojų; ragina ypatingą dėmesį skirti toms dviem grupėms ir jiems skirtoms konkrečioms EGF priemonėms;

19.  mano, kad šeši darbuotojai, turintys ilgalaikių sveikatos problemų ar negalių, jiems teikiant prie individualių poreikių pritaikytą paramą, gali turėti specialių poreikių;

20.  palankiai vertina tai, kad įvairiais EGF paramos įgyvendinimo etapais ir suteikiant teisę gauti EGF paramą, taikyti ir toliau bus taikomi moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo principai;

21.  pažymi, kad 2012 m. gruodžio 20 d. įmonė „Fiat Auto Poland“ pasiekė susitarimą su profesinėmis sąjungomis, kuriame nustatė darbuotojų atleidimo kriterijus ir susitarė dėl paskatų, kurios būtų teikiamos darbuotojams, sutikusiems savanoriškai išeiti iš darbo;

22.  pažymi, kad informacija apie suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šios priemonės papildo struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus; pabrėžia, kad Lenkijos valdžios institucijos patvirtino, kad tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad paslaugos nebūtų Sąjungos finansuojamos du kartus;

23.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

24.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/41.)

(1) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 855).


Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas“ (Graikija)
PDF 320kWORD 75k
Rezoliucija
Priedas
2014 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Graikijos paraiška „EGF/2014/013 EL Odyssefs Fokas“) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0702 – C8‑0245/2014),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0063/2014),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių arba dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti tokiems darbuotojams vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtas EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, nustatyti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi 2014 m. liepos 29 d., po to, kai iš įmonės „Odyssefs Fokas S.A.“, vykdžiusios veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 47 skyriui („Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą“), buvo atleistas 551 darbuotojas, Graikijos valdžios institucijos pateikė paraišką „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas“;

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  palankiai vertina tai, kad Graikijos valdžios institucijos atsižvelgia į didžiulius šios biudžetinės priemonės privalumus ir ja, kaip priemone neigiamoms finansų ir ekonomikos krizės pasekmėms šalinti, jau naudojosi kelis kartus;

2.  pažymi, kad šią paraišką Graikijos valdžios institucijos pateikė laikydamosi EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų intervencijos kriterijų, pagal kuriuos reikalaujama, kad per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį valstybės narės įmonėje būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų arba būtų nutrūkusi savarankiškai dirbančių asmenų veikla, įskaitant atleistus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonėse;

3.  pažymi, kad 2014 m. liepos 29 d. Graikijos valdžios institucijos pateikė paraišką finansinei EGF paramai gauti ir kad 2014 m. lapkričio 11 d. Komisija pateikė paraiškos vertinimą; palankiai vertina tai, kad paraiškos vertinimo procedūra buvo itin greita (trumpesnė nei penki mėnesiai);

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad Graikijos valdžios institucijos teigia, jog pradžioje darbuotojų atleidimą nulėmę įvykiai buvo du: sumažėjusios disponuojamos namų ūkių pajamos dėl didesnės mokesčių naštos, sumažėjusių atlyginimų (privačiajame ir viešajame sektoriuose) ir augančio nedarbo ir todėl smarkiai sumažėjusi perkamoji galia; ir dėl grynųjų pinigų trūkumo Graikijos bankuose smarkiai sumažintas paskolų teikimas įmonėms ir asmenims;

5.  pritaria tam, kad šie veiksniai yra susiję su pasauline finansų ir ekonomikos krize, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 546/2009(4), ir kad todėl Graikija turi teisę gauti EGF paramą;

6.  pažymi, kad iki šiol dėl EGF paramos mažmeninės prekybos sektoriui buvo pateiktos dar trys paraiškos, taip pat pagrįstos pasauline finansų ir ekonomikos krize, ir dvi iš jų pateikė Graikija;

7.  pažymi, kad dėl šių darbuotojų atleidimo dar pablogės nedarbo padėtis šalyje, kurioje 2008–2013 m. laikotarpiu bedarbių skaičius padidėjo keturis kartus ir kurioje nedarbo lygis yra didžiausias iš visų valstybių narių ir penktas pagal dydį pasaulyje; ypač nerimauja dėl Atikos ir Centrinės Makedonijos regionų, kuriuose yra 90 proc. atleistųjų darbuotojų ir kuriuose nedarbo lygis jau viršija šalies nedarbo vidurkį, kuris yra 27,5 proc.;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad, be 551 ataskaitiniu laikotarpiu atleisto darbuotojo, 49 darbuotojai, atleisti prieš keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį, taip pat atitinka reikalavimus paramai gauti, todėl bendras paramos gavėjų skaičius yra 600; pažymi, kad 89,17 proc. atleistų darbuotojų, atitinkančių reikalavimus EGF paramai gauti, yra moterys;

9.  palankiai vertina tai, kad Graikijos valdžios institucijos papildomai suteiks prie individualių poreikių pritaikytas EGF bendrai finansuojamas paslaugas ne daugiau kaip 500 nesimokančių, nedirbančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių (NEET jaunuolių), kurie paraiškos pateikimo dieną buvo jaunesni kaip 30 metų, jeigu visi 8 dalyje nurodyti darbuotojai buvo atleisti NUTS 2 lygio regionuose – Κεντρική Μακεδονία (Centrinėje Makedonijoje, EL12), Θεσσαλία (Tesalijoje, EL14) ir Aττική (Atikoje, EL30), kurie atitinka reikalavimus pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą, taigi bendras paramos gavėjų skaičius yra 1100;

10.  pažymi, kad Graikijos valdžios institucijos nusprendė teikti prie individualių poreikių pritaikytas EGF bendrai finansuojamas paslaugas ne daugiau kaip 500 nesimokančių, nedirbančių ir mokymuose nedalyvaujančių (NEET) jaunuolių, kurie yra ne vyresni kaip 30 metų; pažymi, kad, kaip nurodyta paraiškoje, Graikijos valdžios institucijos remsis, be kita ko, kriterijais, atitinkančiais Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plane nurodytus kriterijus (t. y. jaunuoliai, kuriems kyla atskirties pavojus, namų ūkių pajamų lygis, švietimo lygis, nedarbo trukmė ir t. t.), taip pat pareikšto susidomėjimo kriterijumi; ragina Graikijos valdžios institucijas atsižvelgti į socialinius kriterijus ir užtikrinti, kad atrenkant EGF paramos gavėjus būtų griežtai laikomasi nediskriminavimo ir lygių galimybių principų;

11.  remia socialinius kriterijus, kuriuos Graikijos valdžios institucijos taiko siekdamos nustatyti tikslinius EGF priemonėmis pasinaudosiančius NEET jaunuolius ir kuriais atsižvelgiama į namų ūkių pajamas, išsilavinimo lygį ir nedarbo trukmę; ragina atrenkant paramos gavėjus griežtai laikytis nediskriminavimo principų siekiant galimybių suteikti taip pat ir labiausiai atskirtiesiems nuo darbo rinkos;

12.  ragina Graikijos valdžios institucijas pateikti išsamią informaciją apie finansuojamus veiksmus ir rezultatus siekiant dalytis geriausia patirtimi, ypač susijusia su NEET jaunuolių atranka ir jiems teikiama parama;

13.  pažymi, kad bendras šiam EGF lėšų mobilizavimui skirtas biudžetas yra 10 740 000 EUR, iš jų 210 000 EUR numatyti įgyvendinimui, ir kad EGF finansinė parama siekia 6 444 000 EUR, o tai sudaro 60 proc. visų išlaidų;

14.  pažymi, kad parengiamajai, valdymo, informavimo ir viešinimo, kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklai skirtas įnašas sudaro 1,96 proc. viso biudžeto; be to, pažymi, kad beveik pusę šių lėšų planuojama panaudoti informavimo ir viešinimo tikslais;

15.  palankiai vertina tai, kad Graikijos valdžios institucijos, siekdamos skubiai suteikti darbuotojams paramą, 2014 m. spalio 20 d. (prieš priimant galutinį sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė nukentėjusiems darbuotojams pradėti teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

16.  pažymi, kad Graikijos valdžios institucijos nurodė, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su tikslinių paramos gavėjų (buvusių „Fokas“ darbuotojų ir darbuotojams atstovaujančių teisininkų) ir Graikijos privačiojo sektoriaus darbuotojų federacijos atstovais;

17.  pažymi, kad teiktinos prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos parengtos siekiant atsižvelgti į konkrečius NEET jaunuolių poreikius ir jas sudaro šios priemonės: profesinis orientavimas, mokymas, perkvalifikavimas ir profesinis mokymas, parama verslui steigti, darbo paieškos išmokos, mokymo išmokos ir judumo pašalpos;

18.  pabrėžia prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų, skirtų padėti konkretiems paramos gavėjams nusistatyti įgūdžius ir susidaryti realų, interesais ir kvalifikacija pagrįstą karjeros planą, svarbą;

19.  palankiai vertina tai, kad pasiūlytos priemonės apima stebėseną, kuri užtikrina, kad įgyvendinus priemones šešis mėnesius stebima dalyvių veikla;

20.  pažymi, kad daugiausia lėšų prašoma paramai verslui steigti (3 000 000 EUR) ir mokymo priemonėms (2 960 000 EUR);

21.  pažymi, kad didžiausia reikalavimus atitinkanti 15 000 EUR suma bus suteikta 200 atrinktų darbuotojų ir NEET jaunuolių, kaip įnašas jiems steigiant nuosavą verslą; pabrėžia, kad šios priemonės tikslas – teikiant finansavimą perspektyvaus verslo iniciatyvoms skatinti verslumą, kad vidutinės trukmės laikotarpiu toliau būtų kuriamos darbo vietos; primena, kad ši didžiausia reikalavimus atitinkanti suma bus suteikta taikant specialias sąlygas ir atsižvelgiant į steigiamo verslo, kuris remiamas, perspektyvumą;

22.  atkreipia dėmesį į tikrą pridėtinę vertę ir rekomenduoja siūlyti aktyvias darbo rinkos priemones; pažymi, kad maždaug vieną trečdalį planuojamos paramos sudaro išmokos, kurios yra pasyvios darbo rinkos priemonės;

23.  pažymi, kad mokymo priemonių pagal šią paraišką išlaidos yra panašaus dydžio kaip ir ankstesnėse Graikijos paraiškose nurodytos išlaidos; atkreipia dėmesį į tai, kad panašiose valstybių narių paraiškose šios išlaidos skiriasi;

24.  ragina EGF planą papildyti naujuoju Europos socialinio fondo (ESF) programavimo laikotarpiu planuojamomis ESF priemonėmis siekiant padėti darbuotojams vėl integruotis į ateitį orientuotuose ir tvariuose ekonomikos sektoriuose; primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant iš EGF remiamą suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir įgūdžius, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

25.  džiaugiasi, kad suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų;

26.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

27.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

28.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Graikijos paraiška „EGF/2014/013 EL Odyssefs Fokas“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/43.)

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) OL L 167, 2009 6 29, p. 26.


Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2013/014 FR/Air France“ (Prancūzija)
PDF 310kWORD 69k
Rezoliucija
Priedas
2014 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Prancūzijos paraiška „EGF/2013/014 FR/Air France“) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0701 – C8‑0247/2014),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0065/2014),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, nukentėjusiems dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau,

C.  kadangi priimtame Reglamente (ES) Nr. 1309/2013(4) atspindimas Parlamento ir Tarybos pasiektas susitarimas vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą į jį įtraukiant savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Prancūzija pateikė paraišką „EGF/2013/014 FR/Air France“ finansinei paramai iš EGF gauti po to, kai dėl mažėjančios Sąjungos oro transporto rinkos dalies per ataskaitinį laikotarpį nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2013 m. spalio 31 d. ir po jo buvo atleista 5 213 darbuotojų, iš kurių, kaip numatoma, 3 886 asmenys dalyvaus taikant priemones;

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  pažymi, kad įvykdytos EGF reglamento 2 straipsnio a punkte nustatytos sąlygos, todėl pritaria Komisijai, kad Prancūzija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  pažymi, kad 2013 m. gruodžio 20 d. Prancūzijos valdžios institucijos pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti, o iki 2014 m. liepos 24 d. pateikta papildoma informacija, ir kad 2014 m. lapkričio 11 d. Komisija pateikė paraiškos vertinimą;

3.  palankiai vertina tai, kad Prancūzijos valdžios institucijos, siekdamos skubiai suteikti darbuotojams paramą, 2012 m. lapkričio 6 d. (gerokai anksčiau prieš priimant sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui ir netgi prieš pradedant šį sprendimą taikyti) nusprendė atleistiems darbuotojams pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas priemones;

4.  mano, kad atleidimai iš bendrovės „Air France“ yra susiję su dėl globalizacijos vykstančiais esminiais struktūriniais pasaulio prekybos sistemos pokyčiais ir su Sąjungos oro transporto rinkos dalies mažėjimu, ypač įspūdingai išaugus trims pagrindinėms Persijos įlankos bendrovėms, o šią padėtį dar labiau apsunkina pasaulinė finansinė ir ekonominė krizė;

5.  pažymi, kad manoma, jog atleidimai iš bendrovės „Air France“ turės neigiamo poveikio Il de Franso regionui, kuriame bus vykdomas dar vienas kolektyvinis atleidimas, kadangi 2014 m. visiškai uždaroma One esanti bendrovės „Peugeot Citroën Automobile (PSA)“ automobilių gamykla;

6.  pažymi, kad suderintas bendrai finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketas apima toliau nurodytas priemones, skirtas 3 886 atleistiems darbuotojams vėl integruoti į darbo rinką: darbuotojų konsultavimo ir profesinio orientavimo paslaugas, mokymą, paramą kuriant verslą, reguliarią informavimo ir komunikacijos veiklą, kvalifikacijos keitimo išmokas, judumo išmokas;

7.  palankiai vertina tai, kad kvalifikacijos keitimo išmokoms skirta 21 580 020 EUR, o jos bus mokamos iki kvalifikacijos keitimo atostogų pabaigos ir išmoka sudarys 70 proc. paskutinio darbuotojo bendro darbo užmokesčio; pažymi, kad Reglamente (ES) N. 1309/2013 nurodyta, kad tokių išmokų dalis ribojama, t. y. jos neviršija 35 proc. bendros atitinkamu atveju iš EGF mobilizuotos sumos, bet pabrėžia, kad Prancūzija pateikė paraišką pagal Reglamentą (EB) Nr. 546/2009(5), kuris taikomas paraiškoms, pateiktoms iki 2013 m. pabaigos, ir kuriame buvo numatyta daug dosnesnė lėšų naudojimo tam tikroms išmokoms, pvz., kvalifikacijos keitimo išmokoms ir paramai kuriant verslą, galimybė;

8.  nepritaria tam, kad EGF būtų naudojamas kaip priemonė atleidimams finansuoti; nurodo, kad lėšomis turėtų būti padedama darbuotojams vėl grįžti į darbo rinką;

9.  primena, kad lėšomis turėtų būti padedama paramos gavėjams vėl grįžti į darbo rinką, o ne siekiama skirti jiems atlyginimo pakaitalą po to, kai jie atleidžiami; pažymi, kad šį tikslą galima daug geriau pasiekti taikant šiuo metu galiojančio Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 nuostatas;

10.  teigiamai vertina tai, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas (mokymai, darbuotojų konsultavimas, parama kuriant verslą, kvalifikacijos keitimo išmokos, judumo išmokos) buvo parengtas konsultuojantis su tikslinių paramos gavėjų atstovais ir socialiniais partneriais;

11.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

12.  apgailestaudamas pažymi, kad didžiosios dalies atleistų darbuotojų amžius 55–64 metai; palankiai vertina tai, kad numatomas diferencijuotas požiūris taikant paskatą, susijusią su išmokos verslui pradėti priemone, kai įdarbinami vyresni nei 55 metų amžiaus darbuotojai;

13.  pabrėžia, kad pagal EGF reglamento 6 straipsnį reikėtų užtikrinti, kad EGF lėšomis būtų remiama atskirų iš darbo atleistų darbuotojų reintegracija siekiant sudaryti galimybę gauti ilgalaikį darbą; be to, pabrėžia, kad EGF paramos lėšomis galima bendrai finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas tvarus ir ilgalaikis užimtumas; primena, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

14.  pažymi, kad informacija apie suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, neapima informacijos apie tai, kaip šios priemonės papildo struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus, bet joje nurodomas rašytinis susitarimas su darbuotojus atleidžiančia bendrove, pagal kurį, įgyvendindama pirmiau aprašytas priemones, ji toms pačioms priemonėms nenaudos finansinės paramos iš kitų Sąjungos finansinių priemonių; dar kartą ragina Komisiją į savo metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad paslaugos nebūtų Sąjungos finansuojamos du kartus;

15.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

16.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Prancūzijos paraiška „EGF/2013/014 FR/Air France“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/44.)

(1) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 855).
(5) 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 546/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (OL L 167, 2009 6 29, p. 26).


Bendros pertvarkymo valdybos narių skyrimas *
PDF 217kWORD 55k
2014 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Komisijos pasiūlymo dėl vykdomosios sudėties Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir narių skyrimo (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 5 d. Komisijos pasiūlymą dėl vykdomosios sudėties Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir narių skyrimo (C(2014)9456),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010(1), 56 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisykles,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0070/2014),

A.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalyje nustatoma, kad Bendros pertvarkymo valdybos (Valdybos) pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir šio reglamento 43 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti nariai skiriami atsižvelgiant į nuopelnus, gebėjimus, bankų ir finansų reikalų išmanymą ir su finansų priežiūra, reguliavimu ir bankų pertvarkymu susijusią patirtį;

B.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalyje nustatoma, kad skiriant asmenis į Valdybą turi būti paisoma lyčių pusiausvyros, patirties ir kvalifikacijos principų;

C.  kadangi, laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 6 dalies, Komisija 2014 m. lapkričio 19 d. patvirtino trumpąjį kandidatų eiti Valdybos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo pareigas sąrašą;

D.  kadangi, laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 6 dalies, Komisija 2014 m. gruodžio 1 d. patvirtino trumpąjį kandidatų eiti reglamento 43 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų Valdybos narių pareigas sąrašą;

E.  kadangi, laikantis Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 6 dalies, abu trumpieji sąrašai buvo perduoti Parlamentui;

F.  kadangi 2014 m. gruodžio 5 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl vykdomosios sudėties Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir valdybos narių skyrimo ir pateikė šį pasiūlymą Parlamentui;

G.  kadangi tada Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ėmė tikrinti į Valdybos pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir narių pareigas pasiūlytų kandidatų asmens duomenis, ypač turint mintyje Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalies reikalavimus;

H.  kadangi 2014 m. gruodžio 8 d. Komisija surengė klausymą su Elke König, pasiūlyta kandidate eiti Valdybos pirmininkės pareigas, kurio metu kandidatė pasakė įžanginę kalbą ir po to atsakė į komiteto narių klausimus;

I.  kadangi 2014 m. gruodžio 9 d. komitetas surengė klausymą su Timo Löyttyniemi, pasiūlytu kandidatu eiti Valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas, taip pat su Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann ir Dominique'u Laboureix'u, keturiais kandidatais, pasiūlytais į Valdybos narių pareigas; visi penki pasiūlyti kandidatai klausymo metu pasakė po įžanginę kalbą ir tada atsakė į komiteto narių klausimus;

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui skirti šiuos pasiūlytus kandidatus:

   a) Elke König eiti Valdybos pirmininkės pareigas;
   b) Timo Löyttyniemi eiti Valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas;
   c) Mauro Grande eiti Valdybos nario pareigas;
   d) Antonio Carrascosą eiti Valdybos nario pareigas;
   e) Joanne Kellermann eiti Valdybos narės pareigas;
   f) Dominique'ą Laboureix'ą eiti Valdybos nario pareigas;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL L 225, 2014 07 30, p. 1.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika