Indekss 
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2014. gada 16. decembris - StrasbūraGalīgā redakcija
Eiropas ombuda ievēlēšana
 Pārtikas jautājumu zinātniska izpēte ***I
 Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) ***
 Sadarbības nolīgums civilas globālas navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) jomā ar Maroku ***
 Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā ar Ukrainu atjaunošana ***
 Horvātijas dalība Eiropas Ekonomikas zonā ***
 Ostu nodevu nodokļa režīms Francijas tālākajos reģionos *
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Itālijas pieteikums EGF/2014/010 IT/Whirlpool
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Polijas pieteikums EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Grieķijas pieteikums EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Francijas pieteikums EGF/2013/014 FR/Air France
 Vienotā noregulējuma valdes locekļu iecelšana *

Eiropas ombuda ievēlēšana
PDF 354kWORD 51k
Lēmums
Pielikums
Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. decembra lēmums par ombuda ievēlēšanu (2014/2092(INS))
P8_TA(2014)0073

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 24. panta trešo daļu un 228. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par statūtiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 219. pantu,

–  ņemot vērā uzaicinājumu iesniegt pieteikumus(2),

–  ņemot vērā 2014. gada 16. decembra balsojumu,

1.  ieceļ Emily O'Reilly, lai tā pildītu Eiropas ombuda pienākumus no 2013. gada 1. oktobra līdz Parlamenta pašreizējā sasaukuma beigām;

2.  prasa Emily O'Reilly dot zvērestu Tiesas priekšā;

3.  uzdod tā priekšsēdētājam nodrošināt pielikumā pievienotā lēmuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

4.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei, Komisijai un Tiesai.

PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS

(2014. gada 16. decembris)

par Eiropas ombuda ievēlēšanu

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam 2014/949/ES, Euratom.)

(1) OV L 113, 4.5.1994, 15. lpp.
(2) OV C 293, 2.9.2014, 13. lpp.


Pārtikas jautājumu zinātniska izpēte ***I
PDF 359kWORD 53k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes 1993. gada 25. februāra Direktīvu 93/5/EEK par atbalstu Komisijai un dalībvalstu sadarbību pārtikas jautājumu zinātniskā izpētē (COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD))
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0246),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8‑0005/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 9. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada 26. novembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 50. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A8‑0059/2014),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 16. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/..., ar ko atceļ Padomes Direktīvu 93/5/EEK par atbalstu Komisijai un dalībvalstu sadarbību pārtikas jautājumu zinātniskā izpētē

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2015/254/ES.)

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) ***
PDF 273kWORD 49k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. decembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Konvencijai par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) (09412/2014 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))
P8_TA(2014)0075A8-0036/2014

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (09412/2014),

–  ņemot vērā Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 192. panta 1. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0042/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 192. panta 1. punktu, 207. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu, 99. panta 2. punktu, 108. panta 7. punktu un 39. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu (A8-0036/2014),

1.  sniedz piekrišanu, kas vajadzīga, lai pievienotos konvencijai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.


Sadarbības nolīgums civilas globālas navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) jomā ar Maroku ***
PDF 271kWORD 48k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. decembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu un Marokas Karalistes Sadarbības nolīgumu civilas globālas navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) jomā (10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))
P8_TA(2014)0076A8-0045/2014

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (10437/2014),

–  ņemot vērā projektu Sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un Marokas Karalisti civilas globālas navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) jomā (10717/2006),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 172. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8‑0108/2014),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu, 99. panta 2. punktu, 108. panta 7. punktu un 50. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumu (A8-0045/2014),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Marokas Karalistes valdībai un parlamentam.


Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā ar Ukrainu atjaunošana ***
PDF 275kWORD 49k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. decembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai atjaunotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu par to, lai atjaunotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā (11047/2014),

–  ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā(1),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 186. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0114/2014),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu, 99. panta 2. punktu, 108. panta 7. punktu un 50. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumu (A8-0039/2014),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma atjaunošanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Ukrainas valdībai un parlamentam

(1)OV L 36, 12.2.2003., 32. lpp.


Horvātijas dalība Eiropas Ekonomikas zonā ***
PDF 272kWORD 48k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. decembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā un trīs ar to saistītus nolīgumus (06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))
P8_TA(2014)0078A8-0026/2014

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (06698/2014),

–  ņemot vērā Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā un trīs ar to saistītos nolīgumus (06696/2014),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 217. pantu, 218. panta 6. punktu un 218. panta 8. punkta otro daļu (C8-0002/2014),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu, 99. panta 2. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0026/2014),

1.  sniedz piekrišanu Nolīguma un trīs ar to saistīto nolīgumu noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Islandes Republikas, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes valdībai un parlamentam.


Ostu nodevu nodokļa režīms Francijas tālākajos reģionos *
PDF 274kWORD 47k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par ostu nodevu nodokļa režīmu Francijas tālākajos reģionos (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))
P8_TA(2014)0079A8-0054/2014

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2014)0666),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0242/2014),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 50. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A8-0054/2014),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Itālijas pieteikums EGF/2014/010 IT/Whirlpool
PDF 466kWORD 72k
Rezolūcija
Pielikums
Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2014/010 IT/Whirpool) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0672 – C8-0231/2014),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0064/2014),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Itālijas iestādes 2014. gada 18. jūnijā iesniedza pieteikumu EGF/2014/010 IT/Whirlpool saistībā ar 608 darbinieku atlaišanu uzņēmumā Whirlpool Europe S.r.l., kas darbojas NACE 2. red. 27. nodaļas („Elektrisko iekārtu ražošana”) saimnieciskās darbības nozarē, un piecos piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  norāda, ka Itālijas iestādes pieteikumu iesniedza saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto intervences kritēriju, kas ir ievērots, ja četru mēnešu pārskata periodā kādā dalībvalsts uzņēmumā vismaz 500 darba ņēmēju ir atlaisti no darba vai attiecīgi beigusies pašnodarbināto personu darbība, ieskaitot darba ņēmējus un pašnodarbinātās personas šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos; piekrīt Komisijai, ka minētajā regulā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Itālija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Itālijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2014. gada 18. jūnijā un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 28. oktobrī; atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir ievērojusi ļoti ierobežoto 12 nedēļu termiņu, kas noteikts EGF regulā;

3.  norāda, ka Itālijas iestādes uzskata, ka vispārējai finanšu un ekonomikas krīzei ir bijusi ļoti liela ietekme uz Itālijas mājsaimniecību patēriņa ieradumiem, kas lika tām pārskatīt lēmumus par preču iegādi, un tas jo īpaši attiecas uz ilglietojamo preču, tostarp sadzīves tehnikas, pirkumiem;

4.  uzsver, ka, ekonomikas un finanšu krīzes dēļ būtiski samazinoties mājsaimniecību patēriņam, lielās sadzīves tehnikas tirgus daļa Itālijā ir sarukusi no EUR 3174 miljardiem 2010. gadā līdz EUR 2649 miljardiem 2013. gadā, proti, par 16,5 %;

5.  piekrīt tam, ka elektrisko iekārtu ražošanas straujais samazinājums 2008.–2012. gadā ir saistīts ar vispārējo finanšu un ekonomikas krīzi, kas aplūkota Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 546/2009(4), un tādēļ Itālija ir tiesīga saņemt EGF finansiālo atbalstu;

6.  norāda, ka saistībā ar elektrisko iekārtu ražošanas nozari līdz šim ir iesniegti vēl divi EGF pieteikumi(5), kas arī pamatoti ar vispārējo finanšu un ekonomikas krīzi;

7.  norāda, ka minētie atlaišanas gadījumi vēl vairāk saasinās bezdarba problēmu Trento provincē, kur bezdarba līmenis, iestājoties krīzei, ir divkāršojies — no 2,9 % 2007. gadā līdz 6,1 % 2013. gadā; uzsver, ka nodarbinātība ir samazinājusies gan būvniecībā (-10,3 %), gan ražošanas nozarēs (-2,4 %) un ka bezdarbnieku skaits Trento provincē 2014. gada pirmajā ceturknī, pēc ISTAT datiem, bija 18 7000, tikmēr provinces nodarbinātības dienestā reģistrējušos cilvēku skaits ir 41 800;

8.  norāda, ka papildus 502 darbiniekiem, kuri pārskata periodā ir atlaisti no darba Whirlpool, kas ir galvenais uzņēmums, atbalsttiesīgo saņēmēju skaitā ir iekļauti vēl 106 darbinieki, kuri atlaisti no darba piecos piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos, tātad kopumā uz EGF atbalsta pasākumiem var pretendēt 608 cilvēki;

9.  norāda, ka aprēķinātās kopējās izmaksas veido EUR 3 150 000, no kuriem EUR 126 000 ir paredzēti īstenošanai, un ka finansiālais atbalsts no EGF ir EUR 1 890 000 jeb 60 % no kopējām izmaksām;

10.  atzinīgi vērtē to, ka Itālijas iestādes, vēloties steidzami palīdzēt darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2014. gada 4. februāra — pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam un pat vēl pirms pieteikuma iesniegšanas finansiālā atbalsta saņemšanai no EGF;

11.  atzinīgi vērtē to, ka sarunās par atbalstāmiem pasākumiem tika iesaistīti sociālie partneri; turklāt atzinīgi vērtē arodbiedrību iesaistīšanu pasākumu īstenošanas un iespējamas pārstrādāšanas uzraudzībā, kā arī rezultātu novērtēšanā; atzinīgi vērtē arī to, ka plānotie pasākumi, to saturs un attiecīgie īstenošanas aspekti (ieskaitot izpildes grafiku) tika apspriesti ar bijušajiem Whirpool rūpnīcas darbiniekiem no Spini di Gargarolo, rīkojot vairākas sanāksmes (kopumā 15) 2014. gada februārī un martā, un ka no visiem darbiniekiem, kas piedalījās šajās sanāksmēs, 393 ir reģistrējušies kā minēto pasākumu dalībnieki;

12.  norāda, ka sniedzamie individualizētie pakalpojumi ietver: informatīvas sesijas, uzņemšanu un reģistrāciju, konsultācijas un norādījumus, prasmju novērtējumu, vispārējas mācības un pārkvalifikāciju, profesionālo apmācību, darbaudzināšanu, konsultācijas pēc reintegrācijas darbā un atbalstu virzībā uz uzņēmējdarbību, darba meklēšanas pabalstus, dalības pabalstus, transporta izmaksu kompensāciju un darbā pieņemšanas pabalstus;

13.  norāda, ka 16,78 % iespējamo atbalsta saņēmēju nav ES pilsoņi; uzskata, ka daži darbaudzināšanas elementi varētu būt īpaši noderīgi, lai palīdzētu šiem darbiniekiem no jauna iekļauties darba tirgū;

14.  ierosina izvērtēt dalībniekiem sniegtās apmācības, pārkvalifikācijas un arodapmācības konkrētos rezultātus, lai gūtu labāku izpratni par veikto pasākumu efektivitāti;

15.  atzinīgi vērtē konsultācijas pēc reintegrācijas darbā un atbalsta pasākumus virzībā uz uzņēmējdarbību;

16.  uzskata, ka darbā pieņemšanas pabalsts ir labs pamudinājums jauniem darba devējiem pieņemt darbā dalībniekus, noslēdzot ar viņiem pastāvīgus vai vismaz 12 mēnešus ilgus līgumus; norāda, ka pēc veiktajiem aprēķiniem šajā pasākumā piedalās mazāk nekā puse (250) no visiem atbalsta saņēmējiem;

17.  atzinīgi vērtē to, ka, nodrošinot ierosināto pasākumu pieejamību un īstenošanu, tiks ievērots vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips;

18.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

19.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

20.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

21.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2014/010 IT/Whirpool)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2015/42.)

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 546/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi, OV L 167, 29.6.2009., 26. lpp.
(5) EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090


Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Polijas pieteikums EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.
PDF 584kWORD 73k
Rezolūcija
Pielikums
Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Polijas pieteikums EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0062/2014),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā Regulas (ES) Nr. 1309/2013(4) pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Polija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2013/006 PL/Fiat, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF sakarā ar to, ka pārskata periodā no 2013. gada 21. janvāra līdz 2013. gada 21. maijam saistībā ar ražošanas samazināšanos uzņēmuma “Fiat Auto Poland S.A.” Tihi ražotnē (“Fiat Tihi ražotne”), kas atrodas Silēzijas vojevodistē, Polijā , ir atlaisti 1079 darbinieki — 829 darbinieki uzņēmumā “Fiat Auto Poland S.A.” un 250 darbinieki 21 piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumā —, no kuriem 777 darbinieki, paredzams, piedalīsies EGF pasākumos;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  norāda, ka EGF regulas 2. panta a) punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti, tādēļ piekrīt Komisijai, ka Polija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Polijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2013. gada 29. jūlijā, līdz 2014. gada 16. jūnijam sniedzot papildu informāciju, un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 10. novembrī;

3.  atzinīgi vērtē to, ka Polijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2013. gada 21. janvāra — labu laiku pirms lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

4.  norāda, ka Eiropas autobūves nozare kopš 2007. gada, kad Eiropas pasažieru automobiļu ražošanas nozare veidoja 32,2 % no pasaules ražošanas apjoma, ir zaudējusi tirgus daļu, proti, 2012. gadā tie bija vairs 23,2 %; turklāt norāda, ka laikā, kad ražošanas apjomi pasaulē no 2011. līdz 2012. gadam palielinājās par 7 %, ražošanas apjoms ES-27 valstīs tajā pašā laikposmā samazinājās par 5,3 %; uzsver, ka situācija valsts mērogā bija pat vēl sliktāka, jo 2012. gadā ražošanas apjoms salīdzinājumā ar 2011. gadu bija samazinājies gandrīz par trešdaļu;

5.  piekrīt līdz ar to Komisijai, ka darbinieku atlaišana Fiat Tihi ražotnē, kā arī piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos ir saistīta ar globalizācijas dēļ notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos; uzsver, ka globalizācijas ietekmi saasināja finansiālās krīzes sekas, kuru rezultātā jaunu pasažieru automobiļu pārdošanas apjomi Savienībā samazinājās līdz viszemākajam jebkad reģistrētajam līmenim;

6.  norāda — paredzams, ka Fiat Tihi ražotnē veiktajai darbinieku atlaišanai būs negatīvas sekas Tihi apgabalā, kur uzņēmuma “Fiat Auto Poland” un tā piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumu bijušie darbinieki ir 10 % no visiem apgabala iedzīvotājiem;

7.  norāda, ka kopš 2011. gada Silēzijas vojevodistē ir paaugstinājies bezdarba līmenis; turklāt norāda, ka laikā no 2011. līdz 2012. gadam ir dubultojies to darbinieku skaits, ar kuriem darba attiecības ir izbeigtas kolektīvās atlaišanas rezultātā;

8.  norāda, ka līdz šim par mašīnbūves nozari ir iesniegts 21 EGF pieteikums, no kuriem 12 balstīti uz tirdzniecības globalizāciju un 9 — uz krīzes kritēriju;

9.  norāda, ka saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā, kuram paredzēts līdzfinansējums, ir šādi 777 atlaisto darbinieku reintegrācijai darba tirgū paredzēti pasākumi: apmācība un ar apmācību saistītās izmaksas, uzņēmējdarbības apmācība, apmācību stipendijas, stažēšanās stipendijas, stažēšanās izmaksas, intervences darbi, pašnodarbinātības dotācijas un kompensācija par pieņemšanu darbā;

10.  norāda, ka pašnodarbinātības dotāciju (ne vairāk kā EUR 4995) izmaksai tiks piemēroti dažādi nosacījumi, tostarp ka pašnodarbinātā darbībai jābūt sekmīgai; norāda, ka šiem nosacījumiem nevajadzētu atturēt dalībniekus pieteikties šim atbalsta pasākumam;

11.  norāda, ka individualizēto pakalpojumu īstenošana tika pabeigta 2013. gada beigās un ka saskaņā ar provizoriskiem datiem 269 cilvēki piedalījās 313 dažādos pasākumos, kas bija paredzēti kopumā, un no tiem 219 cilvēki, pateicoties sniegtajam atbalstam, ir atraduši darbu;

12.  norāda, ka saskaņā ar provizoriskiem datiem individualizēto pakalpojumu īstenošanas kopējās izmaksas bija ievērojami mazākas par aplēsto, jo pasākumos piedalījās mazāks skaits darbinieku;

13.  uzsver — neskatoties uz to, ka pasākumos piedalījās mazāks skaits darbinieku, nekā bija sākotnēji paredzēts, saskaņā ar provizoriskiem datiem Nodarbinātības birojā joprojām ir reģistrēti 85 bezdarbnieki, uz kuriem attiecas pasākumu kopums, kas liecina, ka lielākā daļa darbinieku, kuri tika atlaisti uzņēmumā “Fiat Auto Poland”, ir atraduši darbu;

14.  atzinīgi vērtē to, ka Reģionālā nodarbinātības padome bija iesaistīta EGF pieteikuma sagatavošanā un tai bija izšķirīga nozīme, lemjot par projekta pasākumu kopumu;

15.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēja profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi; uzskata, ka saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

16.  uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF atbalsts palīdz konkrētiem atlaistiem darbiniekiem atgriezties stabilā darbā; uzsver arī to, ka EGF atbalstu drīkst izmantot tikai aktīvu darba tirgus pasākumu līdzfinansēšanai, ar kuriem var panākt stabilu ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

17.  atzinīgi vērtē to, ka pie pasākumiem intervences darbi ir paredzēti tieši darbiniekiem, kuri ir vecāki par 50 gadiem un kuri ir nozīmīga daļa no saņēmējiem; norāda, ka šajā vecuma grupā ir lielāks risks ilgstoši palikt bez darba un zaudēt iespēju atgriezties darba tirgū;

18.  norāda, ka starp atlaistajiem darbiniekiem ir liels skaits gados vecāku cilvēku un cilvēku ar zemāku kvalifikāciju, proti, attiecīgi 18,7 % un 62,6 % no visiem atlaistajiem darbiniekiem; aicina abām minētajām grupām pievērst īpašu uzmanību un paredzēt viņiem īpašus EGF pasākumus;

19.  uzskata, ka sešiem darbiniekiem ar ilgstošām veselības problēmām vai invaliditāti var būt īpašas vajadzības, kas jāņem vērā individualizētajā pieejā;

20.  atzinīgi vērtē to, ka dažādajos EGF izmantošanas posmos un attiecībā uz piekļuvi šim fondam ir piemērots un arī turpmāk tiks piemērots sieviešu un vīriešu līdztiesības un nediskriminācijas princips;

21.  norāda, ka 2012. gada 20. decembrī uzņēmums “Fiat Auto Poland” panāca vienošanos ar arodbiedrībām, nosakot kritērijus, kurus izmantos, lai atlasītu darbiniekus, kuri tiks atlaisti, un vienojās par stimuliem, kas tiks piešķirti darbiniekiem, kuri piekritīs labprātīgi aiziet no darba;

22.  norāda, ka informācija, kas sniegta par to individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver ziņas arī par to, kā tie papildina struktūrfondu finansētās darbības; uzsver — Polijas iestādes apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

23.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

24.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

25.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Polijas pieteikums EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2015/41.)

(1) OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.).


Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Grieķijas pieteikums EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas
PDF 470kWORD 76k
Rezolūcija
Pielikums
Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Grieķijas pieteikums EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0063/2014),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Grieķijas iestādes pieteikumu EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas iesniedza 2014. gada 29. jūlijā pēc 551 darbinieka atlaišanas Odyssefs Fokas S.A. — uzņēmumā, kas darbojās ekonomikas nozarē, kura klasificēta NACE 2. red. 47. nodaļā (“Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus”);

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  atzinīgi vērtē to, ka Grieķijas iestādes ņem vērā šī budžeta instrumenta lielās priekšrocības un jau vairākas reizes ir to izmantojušas, lai novērstu finanšu un ekonomikas krīzes negatīvās sekas;

2.  norāda, ka Grieķijas iestādes pieteikumu iesniedza saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto intervences kritēriju, kas ir ievērots, ja četru mēnešu pārskata periodā kādā dalībvalsts uzņēmumā vismaz 500 darbinieku ir atlaisti no darba vai attiecīgi beigusies pašnodarbināto personu darbība, ieskaitot darbiniekus un pašnodarbinātās personas šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos;

3.  norāda, ka Grieķijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2014. gada 29. jūlijā un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 11. novembrī; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — mazāk nekā piecu mēnešu laikā;

4.  norāda — Grieķijas iestādes apgalvo, ka darbinieku atlaišanu izraisīja galvenokārt divi apstākļi: pieejamo mājsaimniecības ieņēmumu samazinājums, kas notika nodokļu sloga palielinājuma, algu samazinājuma (gan privātajā, gan publiskajā sektorā) un augošā bezdarba dēļ un kura rezultātā ievērojami pazeminājās pirktspēja, un krasa aizdevumu apjoma samazināšana uzņēmumiem un privātpersonām naudas trūkuma dēļ Grieķijas bankās;

5.  piekrīt tam, ka šie apstākļi ir saistīti ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 546/2009(4), un tādēļ Grieķija ir tiesīga saņemt ieguldījumu no EGF;

6.  norāda, ka līdz šim, pamatojoties uz globālo finanšu un ekonomikas krīzi, saistībā ar mazumtirdzniecības nozari ir iesniegti trīs citi EGF pieteikumi, no kuriem divi ir no Grieķijas;

7.  norāda, ka šie atlaišanas gadījumi vēl vairāk pasliktinās bezdarba situāciju valstī, kurā laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam bezdarbnieku skaits palielinājās četrkārt un kurā ir visaugstākais bezdarba līmenis ES dalībvalstīs un piektais augstākais visā pasaulē; pauž īpašas bažas par Atikas un Vidusmaķedonijas reģionu, kur koncentrējas 90 % atlaišanas gadījumu un kur bezdarba līmenis jau pārsniedz valsts vidējo rādītāju 27,5 %;

8.  norāda, ka papildus 551 darbiniekam, kuri atlaisti no darba pārskata periodā, atbalsttiesīgo saņēmēju skaitā ir iekļauti arī 49 darbinieki, kas tika atlaisti pirms četru mēnešu pārskata perioda sākuma, kopējam atbalsttiesīgo saņēmēju skaitam līdz ar to sasniedzot 600 personas; norāda, ka 89,17 % atlaisto darbinieku, kas tiesīgi saņemt EGF atbalstu, ir sievietes;

9.  atzinīgi vērtē to, ka Grieķijas iestādes sniegs EGF līdzfinansētus individualizētus pakalpojumus līdz pat 500 jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) un pieteikuma iesniegšanas dienā ir jaunāki par 30 gadiem, ņemot vērā, ka visi 8. punktā minētie atlaišanas gadījumi ir notikuši NUTS 2. līmeņa reģionos, proti, Vidusmaķedonijā (EL12), Tesālijā (EL14) un Atikā (EL30), kas ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu; līdz ar to kopējais saņēmēju skaits ir 1100;

10.  norāda, ka Grieķijas iestādes nolēma EGF līdzfinansētos individualizētos pakalpojumus sniegt līdz pat 500 NEET, kuri ir jaunāki par 30 gadiem; norāda, ka saskaņā ar pieteikumu Grieķijas iestādes atlasei cita starpā izmantos kritērijus, kas pieskaņoti Grieķijas Jaunatnes garantijas īstenošanas plānā iekļautajiem kritērijiem (t. i., atstumtības risks, mājsaimniecības ienākumu līmenis, izglītības līmenis, bezdarba ilgums u. c.), kā arī pausto ieinteresētību; aicina Grieķijas iestādes ņemt vērā sociālos kritērijus un nodrošināt, ka EGF atbalsta saņēmēju atlasē pilnībā tiek ievēroti nediskriminācijas un vienlīdzīgu iespēju principi;

11.  atbalsta Grieķijas iestāžu izmantotos sociālos kritērijus, lai noteiktu NEET, kuri būtu tiesīgi saņemt EGF atbalstu, ņemot vērā mājsaimniecības ienākumus, izglītības līmeni un bezdarba perioda ilgumu; prasa saņēmēju atlasē pilnībā ievērot nediskriminācijas principu, lai dotu iespēju tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus;

12.  aicina Grieķijas iestādes sniegt detalizētu informāciju par finansētajām darbībām un rezultātiem, lai varētu apmainīties ar paraugpraksi, īpaši saistībā ar to jauniešu atlasi un atbalstīšanu, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā;

13.  norāda, ka kopējais aplēstais budžets ir EUR 10 740 000, no kuriem EUR 210 000 ir paredzēti īstenošanai, un ka finansiālais atbalsts no EGF ir EUR 6 444 000 jeb 60 % no kopējām izmaksām;

14.  norāda, ka ieguldījumi, kas paredzēti sagatavošanas, pārvaldības, informācijas un reklāmas, kā arī kontroles un ziņojumu sniegšanas pasākumiem, veido 1,96 % no kopējā budžeta; norāda arī to, ka gandrīz pusi no šī budžeta ir plānots izmantot informācijai un reklāmai;

15.  atzinīgi vērtē to, ka Grieķijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2014. gada 20. oktobra — pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

16.  ņem vērā — Grieķijas iestādes ir norādījušas, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir izstrādāts, apspriežoties ar paredzēto atbalsta saņēmēju pārstāvjiem (bijušajiem Fokas darbiniekiem un darbinieku juristiem) un Grieķijas Privāto darba ņēmēju federāciju;

17.  norāda, ka sniedzamie individualizētie pakalpojami ir veidoti tā, lai ņemtu vērā jauniešu, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā, īpašās vajadzības, un ietver turpmāk minētos pasākumus: profesionālā ievirze, mācības, pārkvalifikācija un arodapmācība, ieguldījums uzņēmējdarbības sākšanai, darba meklēšanas pabalsts un mācību pabalsts, kā arī mobilitātes pabalsts;

18.  norāda uz to, cik nozīmīgi ir individualizētie pakalpojumi, kuru mērķis ir palīdzēt atbalsta saņēmēju mērķgrupai noteikt savas prasmes un izveidot reālistisku karjeras plānu, kā pamatā ir viņu intereses un kvalifikācija;

19.  atzinīgi vērtē to, ka ierosināto pasākumu vidū ir arī uzraudzība, kas paredz dalībnieku kontroli sešu mēnešu garumā pēc pasākumu īstenošanas beigām;

20.  norāda, ka lielākā daļa pieprasīto līdzekļu ir paredzēta ieguldījumiem uzņēmējdarbības sākšanai (EUR 3 000 000) un apmācības pasākumiem (EUR 2 960 000);

21.  norāda, ka maksimālā pieļaujamā summa EUR 15 000 apmērā tiks piešķirta ne vairāk kā 200 izvēlētajiem darbiniekiem un NEET kā ieguldījums viņu uzņēmumu izveidei; uzsver, ka šā pasākuma mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību, nodrošinot finansējumu dzīvotspējīgām uzņēmējdarbības iniciatīvām un tādējādi — turpmāku darbavietu izveidi vidējā termiņā; norāda, ka šī maksimālā pieļaujamā summa tiks piešķirta tikai ar konkrētiem nosacījumiem un atkarībā no atbalstāmo jauno uzņēmumu dzīvotspējas;

22.  uzsver īsteno pievienoto vērtību un iesaka piedāvāt aktīvus darba tirgus pasākumus; norāda, ka aptuveni vienu trešdaļu plānotā atbalsta veido pabalsti, t. i., pasīvi darba tirgus pasākumi;

23.  norāda, ka šajā pieteikumā iekļauto apmācības pasākumu izmaksas ir samērojamas ar iepriekšējiem Grieķijas pieteikumiem; norāda, ka līdzīgos pieteikumos no citām dalībvalstīm šīs izmaksas ir atšķirīgas;

24.  prasa, lai Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumi, ko paredzēts īstenot jaunajā ESF plānošanas periodā, papildinātu EGF plānotos pasākumus un palīdzētu darba ņēmējiem vieglāk atgriezties darba tirgū uz nākotni orientētās un ilgtspējīgās saimnieciskās darbības nozarēs; atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

25.  atzinīgi vērtē to, ka, nodrošinot ierosināto pasākumu pieejamību un īstenošanu, tiks ievērots vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips;

26.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

27.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

28.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumiem nosūtīt Padomei un Komisijai.

PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Grieķijas pieteikums EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2015/43.)

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) OV L 167, 29.6.2009., 26. lpp.


Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Francijas pieteikums EGF/2013/014 FR/Air France
PDF 462kWORD 69k
Rezolūcija
Pielikums
Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2013/014 FR/Air France) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0065/2014),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā Regulas (ES) Nr. 1309/2013(4) pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Francija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2013/014 FR/Air France, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF sakarā ar to, ka pārskata periodā no 2013. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 31. oktobrim saistībā ar Savienības gaisa transporta tirgus daļas samazināšanos ir atlaisti 5213 darbinieki, no kuriem 3886 darbinieki, paredzams, piedalīsies pasākumos;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  norāda, ka EGF regulas 2. panta a) punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti, tādēļ piekrīt Komisijai, ka Francija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Francijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2013. gada 20. decembrī, līdz 2014. gada 24. jūlijam sniedzot papildu informāciju, un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 11. novembrī;

3.  atzinīgi vērtē to, ka Francijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2012. gada 6. novembra — labu laiku pirms pat pieteikuma un lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

4.  uzskata, ka darbinieku atlaišana uzņēmumā Air France ir saistīta ar globalizācijas dēļ notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos un Savienības gaisa pārvadājumu tirgus daļas samazināšanos, galvenokārt saistībā ar Persijas līča reģiona trīs lielāko uzņēmumu iespaidīgo izaugsmi, kuras ietekmi vēl vairāk saasināja globālā finanšu un ekonomikas krīze;

5.  norāda — paredzams, ka darbinieku atlaišana uzņēmumā Air France negatīvi ietekmēs Ildefransas reģionu, kurā ir notikusi vēl viena liela skaita darbinieku atlaišana, jo 2014. gadā tiks pilnībā slēgta uzņēmuma “Peugeot Citroën Automobile (PSA)” ražotne Onuā;

6.  norāda, ka saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā, kuram paredzēts līdzfinansējums, ir šādi 3886 atlaisto darbinieku reintegrācijai darba tirgū paredzēti pasākumi: konsultāciju un profesionālās ievirzes pakalpojumi darba ņēmējiem, apmācība, atbalsts uzņēmuma izveidei, regulāri informēšanas un komunikācijas pasākumi, pārkvalifikācijas pabalsts un mobilitātes pabalsti;

7.  atzinīgi vērtē to, ka EUR 21 580 020 ir paredzēti pārkvalifikācijas pabalstam, kas tiks maksāts līdz pārkvalificēšanās atvaļinājuma (congé de reclassement) beigām un kas ir 70 % no darbinieka pēdējās bruto algas; norāda, ka Regulā (ES) Nr. 1309/2013 paredzēts, ka šādi atbalsti nevar būt vairāk par 35 % no attiecīgajam pieteikumam piešķirtās summas, bet uzsver, ka Francija pieteikumu iesniedza saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 546/2009(5), kura attiecas uz pieteikumiem, kas iesniegti līdz 2013. gada beigām, un kurā paredzēta daudz dāsnāka līdzekļu piešķiršana īpašajiem pabalstiem, piemēram, pārkvalifikācijas pabalstiem un atbalstam uzņēmuma izveidei;

8.  iebilst pret to, ka EGF tiek izmantots, lai finansētu atlaišanu no darba; mudina šo fondu izmantot, lai palīdzētu darba ņēmējiem no jauna iekļauties darba tirgū;

9.  atgādina, ka līdzekļiem jāpalīdz saņēmējiem no jauna iekļauties darba tirgū, nevis jānodrošina viņiem algas aizstāšana pēc atlaišanas; norāda, ka šo mērķi var daudz labāk sasniegt ar šobrīd spēkā esošās Regulas (ES) Nr. 1309/2013 noteikumiem;

10.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums (apmācība, konsultāciju pakalpojumi darba ņēmējiem, atbalsts uzņēmuma izveidei, pārkvalifikācijas pabalsti un mobilitātes pabalsti) ir sagatavots, apspriežoties ar paredzēto atbalsta saņēmēju pārstāvjiem un sociālajiem partneriem;

11.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

12.  ar nožēlu konstatē, ka lielākā daļa no atlaistajiem darbiniekiem ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem; atzinīgi vērtē diferencēto stimulu saistībā ar atbalsta pasākumu uzņēmuma izveidei, kas paredz pieņemt darbā darbiniekus, kuri ir vecāki par 55 gadiem;

13.  uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF atbalsts palīdz konkrētiem atlaistiem darbiniekiem atgriezties stabilā darbā; uzsver arī to, ka EGF atbalstu drīkst izmantot tikai aktīvu darba tirgus pasākumu līdzfinansēšanai, ar kuriem var panākt stabilu ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

14.  norāda, ka informācija, kas sniegta par to individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, neietver ziņas arī par to, kā tie papildina struktūrfondu finansētās darbības, taču vērš uzmanību uz to, ka ar uzņēmumu, kas atlaiž darbiniekus, ir noslēgta rakstiska vienošanās, nosakot, ka iepriekš aprakstīto pasākumu īstenošanai netiks saņemti finansiāli ieguldījumi no citiem tādiem pašiem pasākumiem paredzētiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

15.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

16.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

17.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumiem nosūtīt Padomei un Komisijai.

PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2013/014 FR/Air France)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2015/44.)

(1) OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.).
(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 546/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi, OV L 167, 29.6.2009., 26. lpp.


Vienotā noregulējuma valdes locekļu iecelšana *
PDF 282kWORD 53k
Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. decembra lēmums par Komisijas priekšlikumu par Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu iecelšanu (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

(Apstiprināšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas 2014. gada 5. decembra priekšlikumu par Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu iecelšanu (C(2014)9456),

–  ņemot vērā 56. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regulā (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010(1),

–  ņemot vērā Reglamentu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0070/2014),

A.  tā kā Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punktā ir paredzēts, ka minētās regulas 43. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētos Vienotās noregulējuma valdes (Valde) priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un locekļus ieceļ, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām banku un finanšu jautājumos un pieredzi finanšu uzraudzības, regulējuma un banku noregulējuma jomā;

B.  tā kā Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punktā ir paredzēts, ka Valdes locekļu iecelšanā ņem vērā dzimumu līdzsvara principu, pieredzi un kvalifikāciju;

C.  tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 6. punktu Komisija 2014. gada 19. novembrī pieņēma Valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu sarakstu;

D.  tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 6. punktu Komisija 2014. gada 1. decembrī pieņēma minētās regulas 43. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzēto Valdes locekļu amata kandidātu sarakstu;

E.  tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 6. punktu šie abi saraksti tika iesniegti Parlamentam;

F.  tā kā Komisija 2014. gada 5. decembrī pieņēma priekšlikumu par Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu iecelšanu un nosūtīja šo priekšlikumu Parlamentam;

G.  tā kā Parlamenta Ekonomikas un monetārā komitejas pēc tam pārbaudīja izvirzīto Valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu amata kandidātu atbilstību, jo īpaši ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punktā paredzētās prasības;

H.  tā kā komiteja 2014. gada 8. decembrī rīkoja izvirzītās Valdes priekšsēdētāja amata kandidātes Elke König uzklausīšanu, kuras sākumā viņa sniedza paziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu jautājumiem;

I.  tā kā komiteja 2014. gada 9. decembrī rīkoja izvirzītā Valdes priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāta Timo Löyttyniemi, kā arī četru izvirzīto Valdes locekļu amata kandidātu Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann un Dominique Laboureix uzklausīšanu; visi pieci izvirzītie kandidāti uzklausīšanā vispirms sniedza paziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu jautājumiem,

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu iecelt šādus izvirzītos kandidātus:

   a) Elke König par Valdes priekšsēdētāju,
   b) Timo Löyttyniemi par Valdes priekšsēdētāja vietnieku,
   c) Mauro Grande par Valdes locekli,
   d) Antonio Carrascosa par Valdes locekli,
   e) Joanne Kellermann par Valdes locekli,
   f) Dominique Laboureix par Valdes locekli;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām.

(1) OV L 225, 30.07.2014., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika