Index 
Texte adoptate
Marţi, 16 decembrie 2014 - Strasbourg
Alegerea Ombudsmanului European
 Examinarea științifică a problemelor legate de produsele alimentare ***I
 Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) ***
 Acord de cooperare cu Marocul privind un sistem global de navigație prin satelit (GNSS) de uz civil ***
 Reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei cu Ucraina ***
 Participarea Croației la Spaţiul Economic European ***
 Taxele de andocare în regiunile ultraperiferice franceze *
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/010 IT/Whirlpool  Italia
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.  Polonia
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas  Grecia
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/014 FR/Air France  Franța
 Numirea președintelui, vicepreședintelui și a unor membri ai Comitetului unic de rezoluție *

Alegerea Ombudsmanului European
PDF 123kWORD 50k
Decizie
Anexă
Decizia Parlamentului European din 16 decembrie 2014 privind alegerea Ombudsmanului European (2014/2092(INS))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, în special, articolul 24 al treilea paragraf și articolul 228,

–  având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și, în special, articolul 106a,

–  având în vedere Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 martie 1994, privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului(1),

–  având în vedere articolul 219 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere apelul la candidaturi(2),

–  având în vedere votul său din 16 decembrie 2014,

1.  alege pe Emily O'REILLY să exercite funcția de Ombudsman European până la încheierea legislaturii;

2.  invită pe Emily O'REILLY să depună jurământul în fața Curții de Justiție;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a publica decizia anexată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

4.  Încredințează Președintelui sarcina de a transmite decizia respectivă Consiliului, Comisiei și Curții de Justiție.

ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 16 decembrie 2014

privind alegerea Ombudsmanului European

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2014/949/UE, Euratom.)

(1) JO L 113, 4.5.1994, p. 15.
(2) JO C 293, 2.9.2014, p. 13.


Examinarea științifică a problemelor legate de produsele alimentare ***I
PDF 292kWORD 51k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 decembrie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivei 93/5/CEE a Consiliului din 25 februarie 1993 privind asistența ce trebuie acordată Comisiei și colaborarea dintre statele membre în domeniul examinării științifice a problemelor legate de produsele alimentare (COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD))
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0246),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8‑0005/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 9 iulie 2014(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 26 noiembrie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8‑0059/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 decembrie 2014 în vederea adoptării Directivei (UE) 2015/... a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivei 93/5/CEE a Consiliului privind asistența ce trebuie acordată Comisiei și colaborarea dintre statele membre în domeniul examinării științifice a problemelor legate de produsele alimentare

P8_TC1-COD(2014)0132


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2015/254.)

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) ***
PDF 205kWORD 49k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 decembrie 2014 privind proiectul de decizie a Consiliului referitoare la aderarea Uniunii Europene la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) (09412/2014 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))
P8_TA(2014)0075A8-0036/2014

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09412/2014),

–  având în vedere Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 192 alineatul (1) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0042/2014),

–  având în vedere articolul 192 alineatul (1), articolul 207 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2), articolul 108 alineatul (7) și articolul 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0036/2014),

1.  aprobă aderarea la convenție;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


Acord de cooperare cu Marocul privind un sistem global de navigație prin satelit (GNSS) de uz civil ***
PDF 207kWORD 48k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 decembrie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare privind un sistem global de navigație prin satelit (GNSS) de uz civil între Comunitatea Europeană și statele sale membre și Regatul Maroc (10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))
P8_TA(2014)0076A8-0045/2014

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10437/2014),

–  având în vedere proiectul de Acord de cooperare privind un sistem global de navigație prin satelit (GNSS) de uz civil între Comunitatea Europeană și statele sale membre și Regatul Maroc (10717/2006),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 172 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0108/2014),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2), articolul 108 alineatul (7) și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0045/2014),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Maroc.


Reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei cu Ucraina ***
PDF 206kWORD 49k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 decembrie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina (11047/2014),

–  având în vedere Acordul de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina(1),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 186 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0114/2014),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2), articolul 108 alineatul (7) și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0039/2014),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Ucrainei.

(1) JO L 36, 12.2.2003, p. 32.


Participarea Croației la Spaţiul Economic European ***
PDF 206kWORD 49k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 decembrie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind participarea Republicii Croația la Spațiul Economic European și a trei acorduri conexe (06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))
P8_TA(2014)0078A8-0026/2014

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06698/2014),

–  având în vedere Acordul privind participarea Republicii Croația la Spațiul Economic European, precum și trei acorduri conexe (06696/2014),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 217, articolul 218 alineatul (6) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0002/2014),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0026/2014),

1.  aprobă încheierea acordului respectiv și a celor trei acorduri conexe;

2.  încredințează Președintelui sarcina de transmite poziția Parlamentului, Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Islanda, ale Principatului Liechtenstein și ale Regatului Norvegiei.


Taxele de andocare în regiunile ultraperiferice franceze *
PDF 204kWORD 49k
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 decembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind regimul de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))
P8_TA(2014)0079A8-0054/2014

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2014)0666),

–  având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0242/2014),

–  având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0054/2014),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/010 IT/Whirlpool  Italia
PDF 246kWORD 73k
Rezoluţie
Anexă
Rezoluţia Parlamentului European din 16 decembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/010 IT/Whirlpool, prezentată de Italia) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0672 – C8 – 0231/2014),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0064/2014),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât, la 18 iunie 2014, autoritățile italiene au înaintat cererea EGF/2014/010 IT/Whirlpool în urma disponibilizării a 608 de lucrători de la Whirlpool Europe S.r.l., o întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul economic definit în diviziunea 27 a NACE Revizuirea 2 („Fabricarea echipamentelor electrice”), precum și de la cinci furnizori și producători din aval;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG,

1.  ia act de faptul că autoritățile italiene au depus cererea în temeiul criteriului de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, conform căruia este necesară disponibilizarea sau încetarea activității a cel puțin 500 de lucrători sau persoane care desfășoară o activitate independentă pe o perioadă de referință de patru luni într-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii disponibilizați sau persoanele care desfășurau o activitate independentă și care își încetează activitatea în cadrul furnizorilor și al producătorilor din aval ai întreprinderii respective; este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în regulamentul respectiv și că, prin urmare, Italia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului în cauză;

2.  ia act de faptul că autoritățile italiene au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 18 iunie 2014 și că evaluarea Comisiei a fost pusă la dispoziție la 28 octombrie 2014; salută respectarea de către Comisie a termenului scurt, de 12 săptămâni, prevăzut în Regulamentul privind FEG;

3.  observă că, potrivit autorităților italiene, criza economică și financiară mondială a avut un efect profund asupra alegerilor în materie de consum ale gospodăriilor din Italia, care și-au reconsiderat deciziile de cumpărare, în special cele legate de cumpărarea de bunuri de folosință îndelungată, incluzând aparatele casnice;

4.  subliniază că din cauza crizei economice și financiare, care a condus la o scădere semnificativă a consumului gospodăriilor, piața italiană pentru aparate de uz casnic mari a scăzut de la 3 174 miliarde EUR în 2010 la 2 649 miliarde EUR în 2013, adică o scădere de 16,5 %;

5.  este de acord cu aprecierea potrivit căreia scăderea producției de echipamente electrice în perioada 2008-2012 are legătură cu criza economică și financiară mondială care face obiectul Regulamentului (CE) nr. 546/2009 ale Parlamentului European și al Consiliului(4), Italia având, așadar, dreptul la o contribuție financiară din partea FEG;

6.  constată că, până în prezent, sectorul „Fabricarea echipamentelor electrice” a făcut obiectul altor două cereri de asistență din partea FEG(5), depuse tot în contextul crizei economice și financiare mondiale;

7.  observă că aceste disponibilizări vor agrava și mai mult situația șomajului din provincia Trento, unde rata șomajului s-a dublat de la începutul crizei, crescând de la 2,9% în 2007 la 6,1% în 2013; subliniază că scăderea locurilor de muncă a afectat atât sectorul construcțiilor (-10,3%), cât și sectorul industrial (-2,4%), numărul șomerilor în Trentino situându-se la 18 700 în primul trimestru 2014, conform ISTAT, iar numărul șomerilor înregistrați la oficiile forțelor de muncă din întreaga provincie se ridica la 41 800;

8.  observă că, pe lângă cele 502 disponibilizări operate în perioada de referință în cadrul Whirlpool, considerată întreprinderea principală, în rândul beneficiarilor eligibili sunt incluși și 106 lucrători disponibilizați de la cinci furnizori și producători din aval, ceea ce reprezintă un total de 608 persoane, toate fiind considerate beneficiari vizați de măsurile FEG;

9.  constată că costul total estimat este de 3 150 000 EUR, din care 126 000 EUR sunt rezervate pentru punerea în aplicare, iar contribuția financiară din partea FEG se ridică la 1 890 000 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale;

10.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile italiene au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 4 februarie 2014, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus, și chiar înainte de depunerea cererii pentru o contribuție financiară din partea FEG;

11.  salută faptul că partenerii sociali au fost implicați în negocierea măsurilor care vor fi sprijinite; apreciază totodată că sindicatele sunt implicate în monitorizarea punerii în aplicare și în eventuala revizuire a măsurilor și vor participa la evaluarea rezultatelor; salută de asemenea faptul că măsurile planificate, conținutul acestora, aspectele relevante legate de punerea lor în aplicare (inclusiv calendarul) au fost prezentate și discutate cu foștii angajați ai uzinei Whirlpool din Spini di Gardolo în timpul reuniunilor (15 în total) care au avut loc în perioada februarie-martie 2014 și că, din totalul lucrătorilor care au participat la aceste reuniuni, 393 s-au înscris deja ca participanți la aceste măsuri;

12.  constată că serviciile personalizate prevăzute constau în sesiuni de informare, admitere și înregistrare, consiliere și orientare, evaluarea competențelor, formare generală și reconversie profesională, formare profesională, îndrumare, asistență după reintegrarea profesională și asistență în ceea ce privește spiritul antreprenorial, alocație pentru căutarea unui loc de muncă, indemnizație de participare și contribuție la cheltuielile de deplasare și subvenție pentru angajare.

13.  constată că 16,78% din beneficiarii avuți în vedere sunt cetățeni din afara UE; consideră că anumite elemente ale activității de formare ar putea fi deosebit de utile pentru a-i ajuta pe beneficiari să se reintegreze pe piața muncii;

14.  solicită evaluarea rezultatelor concrete ale formării, reconversiei și ale activităților vocaționale oferite participanților pentru a se câștiga o mai bună imagine asupra eficienței măsurilor propuse;

15.  salută măsurile de îndrumare după reintegrarea profesională și asistență în ceea ce privește spiritul antreprenorial;

16.  consideră că subvenția pentru angajare constituie un stimulent pentru noii angajatori de a reangaja participanții cu contracte permanente sau de cel puțin 12 luni; constată că se estimează că mai puțin de jumătate (250) din toți beneficiarii vor participa la această măsură;

17.  salută faptul că principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

18.  reamintește că, potrivit articolului 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare de pe piața muncii și competențele necesare, iar pachetul în cauză ar trebui să fie compatibil cu trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

19.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/010 IT/Whirlpool, prezentată de Italia)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2015/42.)

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentul European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 167, 29.6.2009, p. 26).
(5) EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.


Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.  Polonia
PDF 249kWORD 76k
Rezoluţie
Anexă
Rezoluţia Parlamentului European din 16 decembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., prezentată de Polonia) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0699 – C8–0243/2014),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0062/2014),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1309/2013(4) reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Polonia a depus cererea EGF/2013/006 PL/Fiat pentru o contribuție financiară din partea FEG în urma disponibilizării a 1 079 de lucrători (829 în cadrul întreprinderii Fiat Auto Poland și 250 în cadrul a 21 de furnizori și producători din aval), fiind preconizată participarea la măsurile FEG a 777 de persoane; întrucât disponibilizările au avut loc în perioada de referință cuprinsă între 21 ianuarie 2013 și 21 mai 2013 în urma scăderii producției fabricii Tychy, care face parte din Fiat Auto Poland S.A. („uzina Tychy din cadrul Fiat”) și este amplasată în provincia Slaskie din Polonia;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind FEG,

1.  ia act de faptul că condițiile prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul privind FEG sunt îndeplinite și, prin urmare, este de acord cu Comisia că Polonia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul acestui regulament;

2.  ia act de faptul că autoritățile din Polonia au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 29 iulie 2013 și au completat-o cu informații suplimentare până la 16 iunie 2014, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 10 noiembrie 2014;

3.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile polone au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 21 ianuarie 2013, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

4.  ia act de faptul că industria europeană de automobile a pierdut o parte din cota sa de piață începând din 2007, an în care producția europeană de autovehicule de pasageri reprezenta 32,2 % din producția mondială, acest procent scăzând la 23,2 % în 2012; subliniază, de asemenea, scăderea producției din UE-27 cu 7 % în anii 2011 și 2012, deși nivelul producției mondiale a crescut în aceeași perioadă cu 5,3 %; subliniază faptul că situația a fost și mai gravă la nivel național, unde volumul producției a scăzut cu aproape o treime în 2012 comparativ cu nivelul din 2011;

5.  prin urmare, este de acord cu Comisia privind faptul că disponibilizările de la uzina Tychy din cadrul Fiat și de la furnizorii și producătorii din aval ai acesteia au legătură cu schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial din cauza globalizării; subliniază că impactul globalizării a fost agravat de efectele crizei financiare, în urma căreia au scăzut vânzările de autovehicule de pasageri noi din Uniune, acestea atingând cel mai scăzut nivel de când se ține o evidență;

6.  constată că disponibilizările de la uzina Tychy din cadrul Fiat pot avea un impact negativ asupra regiunii, deoarece foștii lucrători ai Fiat Auto Poland și ai furnizorilor și producătorilor din aval reprezintă 10% din totalul șomerilor care locuiesc în zona respectivă;

7.  subliniază că rata șomajului din regiunea Slaskie a crescut din 2011 încoace; constată, de asemenea, că numărul disponibilizărilor colective din această regiune aproape s-a dublat în perioada 2011-2012;

8.  observă că, până în prezent, sectorul automobilelor a făcut obiectul a 21 de cereri de asistență din partea FEG, dintre care 12 sunt legate de globalizarea schimburilor comerciale, în timp ce celelalte 9 se bazează pe criteriul crizei;

9.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțate conține următoarele măsuri pentru reintegrarea în muncă a 777 de lucrători disponibilizați: formare și costuri legate de formare, formare antreprenorială, burse pentru formare, burse pentru stagii, costuri legate de stagii, măsuri de intervenție, subvenții pentru desfășurarea de activități independente și măsuri de stimulare a angajării;

10.  ia act de faptul că furnizarea de subvenții pentru activități independente (de până la 4 995 EUR pe fiecare lucrător) este condiționată și legată de succesul activității independente desfășurate; subliniază că această condiție nu ar trebui să descurajeze participanții să solicite această măsură de sprijin;

11.  constată că furnizarea de servicii personalizate a fost realizată la sfârșitul lui 2013 și că, conform datelor provizorii, 269 de persoane au participate la 313 activități diferite în cadrul pachetului, din care 219 persoane și-au găsit un loc de muncă grație asistenței primite;

12.  constată că, conform datelor provizorii, costul total al furnizării de servicii personalizate a fost semnificativ mai mic decât cel estimat, ca urmare a numărului redus de lucrători care au participat la acestea;

13.  subliniază că, în ciuda numărului mai scăzut decât cel estimat de lucrători ce au luat parte la aceste acțiuni, conform datelor provizorii, numărul de șomeri vizați de pachet și încă înregistrați pe lângă Oficiul pentru forțe de muncă se ridică la 85, ceea ce dovedește că cea mai mare parte dintre lucrătorii afectați de concedierile de la Fiat Auto Poland și-au găsit un loc de muncă;

14.  salută faptul că în pregătirea cererii de asistență din partea FEG a fost implicat Consiliul regional pentru ocuparea forței de muncă, al cărui rol a fost crucial în elaborarea pachetului de activități din cadrul proiectului;

15.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate de aceștia în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile reale ale mediului de afaceri; consideră că la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția de viitor a pieței forței de muncă și abilitățile necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă;

16.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul privind FEG, este necesar să se asigure că FEG sprijină reintegrarea individuală a lucrătorilor care au fost disponibilizați în locuri de muncă stabile; subliniază, de asemenea, că asistența din partea FEG poate cofinanța doar măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea durabilă, pe termen lung a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor, în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

17.  salută faptul că, printre alte măsuri, acțiunile de intervenție vizează în mod special grupul lucrătorilor cu vârsta de peste 50 de ani, care constituie o proporție semnificativă a beneficiarilor; ia act de faptul că acest grup de vârstă are un risc mai ridicat de șomaj prelungit și de excludere de pe piața muncii;

18.  atrage atenția asupra cotei ridicate a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu un nivel scăzut de calificare care au fost afectate de disponibilizări, aceste categorii reprezentând 18,7% și, respectiv, 62,6% din toți lucrătorii afectați; solicită să se acorde o atenție deosebită acestor două grupuri de persoane, prevăzându-se măsuri FEG specifice;

19.  consideră că cei șase lucrători cu probleme de sănătate de lungă durată sau cu handicap pot avea nevoi speciale în ceea ce privește furnizarea unor servicii personalizate;

20.  salută faptul că, pe parcursul diferitelor etape ale executării FEG și în cursul accesării acestuia, au fost și vor fi aplicate principiile egalității și nediscriminării între femei și bărbați;

21.  ia act de faptul că, la 20 decembrie 2012, Fiat Auto Poland a ajuns la un acord cu sindicatele prin care s-au stabilit criteriile utilizate pentru a selecta lucrătorii disponibilizați și prin care s-au convenit stimulentele care vor fi acordate lucrătorilor care au fost de acord să părăsească voluntar întreprinderea;

22.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; subliniază că autoritățile din Polonia confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

23.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., prezentată de Polonia)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2015/41.)

(1) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 855).


Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas  Grecia
PDF 258kWORD 79k
Rezoluţie
Anexă
Rezoluţia Parlamentului European din 16 decembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, prezentată de Grecia) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0063/2014),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau care au fost disponibilizați din cauza crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea noului Regulament privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât autoritățile elene au depus cererea EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas la 29 iulie 2014 în urma disponibilizării a 551 de lucrători de la Odyssefs Fokas S.A., o întreprindere care activează în sectorul economic încadrat în diviziunea 47 din NACE Rev. 2 („Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor”);

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind FEG,

1.  salută faptul că autoritățile elene iau în considerare beneficiile semnificative ale acestui instrument bugetar și au făcut uz deja de el de câteva ori pentru a aborda efectele negative ale crizei economice și financiare;

2.  ia act de faptul că autoritățile elene au depus cererea în temeiul criteriului de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, conform căruia este necesară disponibilizarea sau încetarea activității a cel puțin 500 de lucrători sau persoane care desfășoară o activitate independentă pe o perioadă de referință de patru luni într-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii disponibilizați sau persoanele care desfășurau o activitate independentă și care își încetează activitatea în cadrul furnizorilor și al producătorilor din aval ai întreprinderii respective;

3.  constată că autoritățile elene au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 29 iulie 2014, iar evaluarea cererii a fost prezentată de Comisie la 11 noiembrie 2014; salută faptul că procesul de evaluare s-a desfășurat rapid, în mai puțin de cinci luni;

4.  ia act de faptul că, potrivit autorităților elene, evenimentele care au determinat efectuarea disponibilizărilor au fost în principal două: scăderea veniturilor disponibile ale gospodăriilor – din cauza creșterii sarcinii fiscale, a scăderii salariilor (atât ale angajaților privați, cât și publici) și a creșterii șomajului – având drept rezultat o scădere drastică a puterii de cumpărare, precum și reducerea drastică a creditelor acordate întreprinderilor și persoanelor fizice din cauza lipsei de lichidități în băncile elene;

5.  este de acord că acești factori sunt legați de criza economică și financiară mondială menționată în Regulamentul (CE) nr. 546/2009(4) și că Grecia are, prin urmare, dreptul de a primi o contribuție financiară din partea FEG;

6.  constată că, până în prezent, sectorul comerțului cu amănuntul a făcut obiectul altor trei cereri FEG – două dintre ele din partea Greciei – depuse, de asemenea, în contextul crizei economice și financiare mondiale;

7.  subliniază faptul că aceste disponibilizări vor agrava și mai mult situația șomajului din Grecia, țară în care, în perioada 2008-2013, numărul șomerilor a crescut de patru ori și care, în prezent, are cea mai mare rată a șomajului dintre statele membre și ocupă locul al cincilea în lume la acest capitol; este preocupat în special de regiunile Attica și Macedonia Centrală, unde au avut loc 90% dintre disponibilizări și unde rata șomajului depășește deja în prezent media națională de 27,5%;

8.  constată că, în plus față de cele 551 de disponibilizări survenite în perioada de referință, 49 de lucrători disponibilizați înainte de perioada de referință de patru luni sunt, de asemenea, incluși printre beneficiarii eligibili, al căror număr total se ridică la 600 de persoane; ia act de faptul că 89,17 % dintre lucrătorii disponibilizați eligibili pentru a primi sprijin din partea FEG sunt femei;

9.  salută faptul că autoritățile elene vor furniza servicii personalizate cofinanțate de FEG și unui număr de până la 500 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), cu vârsta mai mică de 30 ani la data depunerii cererii, dat fiind că toate disponibilizările menționate la alineatul (8) au loc în regiuni de nivel NUTS 2 din Κεντρική Μακεδονία (Macedonia Centrală) (EL12), Θεσσαλία (Tesalia) (EL14) și Attica (EL30), care sunt eligibile în cadrul inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”; prin urmare, numărul total al beneficiarilor este de 1 100;

10.  constată că autoritățile elene au decis să ofere servicii personalizate cofinanțate de FEG unui număr de până la 500 NEET sub 30 de ani; observă că, potrivit cererii, autoritățile elene vor utiliza, printre altele, criterii aliniate celor incluse în planul de punere în aplicare a garanției pentru tineret din Grecia (și anume tineri expuși riscului de excluziune, nivelul veniturilor din gospodărie, nivelul de studii, durata șomajului etc.), precum și exprimarea interesului; solicită autorităților elene să țină seama de criteriile sociale și să se asigure că selectarea persoanelor care vor beneficia de sprijin din FEG se face cu respectarea principiilor nediscriminării și al egalității de șanse;

11.  sprijină criteriile sociale aplicate de autoritățile elene pentru a identifica tinerii NEET care să fie vizați de măsurile FEG, în funcție de datele referitoare la veniturile din gospodărie, nivelul de studii și durata șomajului; solicită ca selecția beneficiarilor să respecte pe deplin principiile nediscriminării, astfel încât să se acorde oportunități persoanelor cu cele mai mici șanse de a accede pe piața muncii;

12.  solicită autorităților elene să ofere informații detaliate cu privire la acțiunile finanțate și la rezultatele obținute pentru a împărtăși cele mai bune practici, în special în ceea ce privește selecția tinerilor NEET și sprijinul acordat acestora;

13.  constată că costurile totale estimate pentru această mobilizare a FEG sunt de 10 740 000 EUR, din care suma de 210 000 EUR este destinată implementării, și că contribuția financiară din partea FEG se ridică la 6 444 000 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din totalul costurilor;

14.  constată că contribuția pentru activitățile pregătitoare, management, informare și publicitate, control și raportare reprezintă 1,96 % din bugetul total; constată, de asemenea, că aproape jumătate din această contribuție este prevăzută pentru activități de informare și publicitate;

15.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile elene au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 20 octombrie 2014, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

16.  ia act de faptul că autoritățile elene au indicat că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu reprezentanții beneficiarilor vizați (foști angajați ai Fokas și avocați ai angajaților) și cu Federația elenă a angajaților din mediul privat;

17.  ia act de faptul că serviciile personalizate care urmează să fie furnizate au fost concepute pentru a ține seama de nevoile specifice ale tinerilor NEET și constau în următoarele măsuri: orientare profesională, formare profesională, recalificare și formare vocațională, contribuții la înființarea unei întreprinderi, alocații pentru căutarea unui loc de muncă, alocații pentru formare și alocații de mobilitate;

18.  subliniază importanța serviciilor personalizate care vizează să îi ajute pe beneficiarii vizați să își identifice competențele și să stabilească un plan realist de carieră pe baza intereselor și calificărilor lor;

19.  salută faptul că printre măsurile propuse se numără și monitorizarea, asigurându-se o urmărire a participanților pe perioada de șase luni ulterioară perioadei de aplicare a măsurilor;

20.  observă că majoritatea fondurilor solicitate urmează să sprijine contribuția la înființarea de întreprinderi (3 000 000 EUR) și măsuri de formare profesională (2 960 000 EUR);

21.  constată că suma maximă eligibilă de 15 000 EUR va fi acordată unui număr de maximum 200 de lucrători și tineri NEET selectați drept contribuție pentru a începe o afacere proprie; subliniază că scopul acestei măsuri este să promoveze antreprenoriatul oferind finanțare inițiativelor de afaceri viabile, ceea ce ar trebui să determine crearea de noi locuri de muncă pe termen mediu; constată că această sumă eligibilă maximă va fi acordată doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții specifice și dacă întreprinderile nou-înființate sprijinite sunt viabile;

22.  subliniază valoarea adăugată reală și recomandă oferta de măsuri active pentru piața muncii; ia act de faptul că aproape o treime din sprijinul preconizat constă în alocații, deci în măsuri pasive pentru piața muncii;

23.  observă că costurile măsurilor de formare propuse în prezenta cerere sunt comparabile cu cele din cereri anterioare provenite din partea Greciei; atrage atenția asupra faptului că aceste costuri variază în cereri similare depuse de alte state membre;

24.  solicită ca măsurile sprijinite prin Fondul social european (FSE) planificate pentru noua perioadă de programare a FSE să completeze planul FEG și să faciliteze reintegrarea lucrătorilor în sectoare economice durabile și orientate spre viitor; reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, structura pachetului coordonat de servicii personalizate sprijinite prin FEG ar trebui să anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să fie compatibil cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor;

25.  salută faptul că se vor respecta principiile egalității de tratament și nediscriminării în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea în aplicare a acestora;

26.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

27.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

28.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, prezentată de Grecia)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2015/43.)

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) JO L 167, 29.6.2009, p. 26.


Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/014 FR/Air France  Franța
PDF 245kWORD 71k
Rezoluţie
Anexă
Rezoluţia Parlamentului European din 16 decembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/014 FR/Air France, prezentată de Franța) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0065/2014),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1309/2013(4) reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG în Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni eligibile și de beneficiari prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Franța a depus cererea EGF/2013/014 FR/Air France pentru o contribuție financiară din partea FEG în urma disponibilizării, în perioada de referință 1 iulie 2013 - 31 octombrie 2013 și ulterior acesteia, ca urmare a scăderii cotei de piață a Uniunii în domeniul transportului aerian, a 5 213 lucrători, dintre care se estimează că 3 886 vor participa la măsurile în cauză;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind FEG,

1.  ia act de faptul că condițiile prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul privind FEG sunt îndeplinite; susține, așadar, poziția Comisiei potrivit căreia Franța are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului menționat;

2.  ia act de faptul că autoritățile franceze au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 20 decembrie 2013 și au completat-o cu informații suplimentare până la 24 iulie 2014, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 11 noiembrie 2014;

3.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile franceze au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 6 noiembrie 2012, cu mult înainte de decizia și chiar de cererea de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

4.  consideră că disponibilizările efectuate de Air France sunt rezultatul modificărilor majore apărute în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, precum și al scăderii cotei de piață a Uniunii în domeniul transportului aerian, îndeosebi ca urmare a dezvoltării spectaculoase a trei mari companii din regiunea Golfului Persic, evoluții agravate și mai mult de criza economică și financiară mondială;

5.  ia act de faptul că se estimează că disponibilizările de la Air France vor avea un impact negativ semnificativ asupra regiunii Île-de-France, care se confruntă cu alte disponibilizări colective, ca urmare a închiderii definitive în 2014 a uzinei de producție Peugeot Citroën Automobile (PSA) din Aulnay;

6.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțat conține următoarele măsuri pentru reintegrarea în muncă a 3 886 de lucrători disponibilizați: servicii de consiliere și orientare profesională pentru lucrători, formare, contribuții pentru crearea de întreprinderi, informații și activități de comunicare periodice, alocații de reconversie profesională, alocații de mobilitate;

7.  salută punerea la dispoziție a sumei de 21 580 020 EUR pentru alocația de reconversie profesională, care va fi plătită până la sfârșitul concediului de reconversie profesională (congé de reclassement) și care se ridică la 70 % din ultimul salariu brut al lucrătorului; ia act de faptul că Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 limitează alocațiile în cauză la 35 % din suma totală mobilizată din FEG pentru un anumit caz, dar subliniază că Franța a depus cererea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 546/2009(5), care se aplică cererilor depuse până la sfârșitul anului 2013 și care permite o utilizare mai generoasă a fondurilor pentru alocații specifice, precum alocația pentru reconversie profesională și contribuția la crearea de întreprinderi;

8.  se opune utilizării FEG ca mijloc de finanțare a disponibilizărilor; susține că acest fond ar trebui utilizat pentru a sprijini reintegrarea lucrătorilor pe piața muncii;

9.  reamintește că fondurile ar trebui să contribuie la reintegrarea beneficiarilor pe piața muncii și nu să le ofere substitute salariale după ce sunt concediați; remarcă faptul că acest scop poate fi atins mult mai ușor cu ajutorul dispozițiilor din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, actualmente în vigoare;

10.  salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu reprezentanții beneficiarilor vizați și cu partenerii sociali: formare, servicii de consiliere pentru lucrători, contribuții pentru crearea de întreprinderi, alocații de reconversie profesională, alocații de mobilitate;

11.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate de aceștia în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile reale ale mediului de afaceri;

12.  ia act cu regret de faptul că majoritatea lucrătorilor concediați au vârsta între 55 și 64 de ani; salută stimulentele diferențiate din cadrul măsurii privind contribuția pentru crearea de întreprinderi, acordate pentru recrutarea lucrătorilor cu vârsta de peste 55 de ani;

13.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul privind FEG, este necesar să se asigure că FEG sprijină reintegrarea lucrătorilor care au fost disponibilizați în locuri de muncă stabile; subliniază, de asemenea, că asistența din partea FEG poate cofinanța doar măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea durabilă, pe termen lung, a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor, în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

14.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate din FEG nu includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale, însă fac trimitere la un acord scris cu întreprinderea care disponibilizează lucrători specificând că, la punerea în aplicare a măsurilor descrise mai sus, ea nu va beneficia și de contribuții financiare din partea altor instrumente financiare ale Uniunii pentru aceleași măsuri; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și pentru a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

15.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/014 FR/Air France, prezentată de Franța)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2015/44.)

(1) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 855).
(5) Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentul European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 167, 29.6.2009, p. 26).


Numirea președintelui, vicepreședintelui și a unor membri ai Comitetului unic de rezoluție *
PDF 214kWORD 55k
Decizia Parlamentului European din 16 decembrie 2014 referitoare la propunerea Comisiei privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a unor membri ai Comitetului unic de rezoluție (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

(Aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei din 5 decembrie 2014 privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a membrilor conducerii Comitetului unic de rezoluție (C(2014)9456),

–  având în vedere articolul 56 alineatul (6) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010(1),

–  având în vedere Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0070/2014),

A.  întrucât articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 prevede că președintele, vicepreședintele și membrii Comitetului unic de rezoluție (Comitetul) menționați la articolul 43 alineatul (1) litera (b) din regulament sunt numiți pe baza meritelor, a aptitudinilor, a cunoștințelor lor cu privire la aspecte bancare și financiare, precum și a experienței relevante în domeniul supravegherii și al reglementării financiare și al rezoluției bancare;

B.  întrucât articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 prevede că numirea membrilor Comitetului trebuie să aibă loc prin respectarea principiilor echilibrului de gen, al experienței și al calificărilor;

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, Comisia a adoptat, la 19 noiembrie 2014, o listă de candidați finaliști pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte al Comitetului;

D.  întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, Comisia a adoptat, la 1 decembrie 2014, o listă de candidați finaliști pentru funcțiile de membri ai Comitetului menționați la articolul 43 alineatul (1) litera (b) din respectivul regulament;

E.  întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, cele două liste de candidați finaliști au fost transmise Parlamentului;

F.  întrucât, la 5 decembrie 2014, Comisia a adoptat o propunere privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a unor membri ai Comitetului unic de rezoluție și a transmis această propunere Parlamentului;

G.  întrucât Comisia pentru afaceri economice și monetare din cadrul Parlamentului a început ulterior evaluarea calificărilor candidaților propuși pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte și membru al Comitetului, în special având în vedere cerințele stabilite la articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014;

H.  întrucât, la 8 decembrie 2014, comisia a organizat audierea dnei Elke König, candidata propusă pentru funcția de președinte al Comitetului, în cursul căreia aceasta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei;

I.  întrucât, la 9 decembrie 2014, comisia a organizat audierea dlui Timo Löyttyniemi, candidatul propus pentru funcția de vicepreședinte al Comitetului, precum și audierea celor patru candidați propuși pentru funcția de membru al Comitetului, Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann și Dominique Laboureix; întrucât, în cadrul audierii, toți cei cinci candidați propuși au făcut o declarație introductivă și apoi au răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei,

1.  aprobă propunerea Comisiei privind numirea următorilor candidați propuși:

   (a) Elke König pentru funcția de președinte al Comitetului;
   (b) Timo Löyttyniemi pentru funcția de vicepreședinte al Comitetului;
   (c) Mauro Grande pentru funcția de membru al Comitetului;
   (d) Antonio Carrascosa pentru funcția de membru al Comitetului;
   (e) Joanne Kellermann pentru funcția de membru al Comitetului;
   (f) Dominique Laboureix pentru funcția de membru al Comitetului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei și guvernelor statelor membre.

(1) JO L 225, 30.7.2014, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate