Kazalo 
Sprejeta besedila
Torek, 16. december 2014 - Strasbourg
Izvolitev varuha človekovih pravic
 Znanstveno proučevanje vprašanj v zvezi z živili ***I
 Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi vrstami (CITES) ***
 Sporazum o sodelovanju z Marokom v zvezi s civilnim globalnim satelitskim navigacijskim sistemom (GNSS) ***
 Podaljšanje Sporazuma o sodelovanju z Ukrajino na področju znanosti in tehnologije ***
 Sodelovanje Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru ***
 Režim pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah *
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Italija
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Poljska
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Grčija
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2013/014 FR/Air France - Francija
 Imenovanje članov enotnega odbora za reševanje *

Izvolitev varuha človekovih pravic
PDF 283kWORD 50k
Odločitev
Priloga
Sklep Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2014 o izvolitvi evropskega varuha človekovih pravic (2014/2092(INS))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti tretjega odstavka člena 24 in člena 228,

–  ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 106a,

–  ob upoštevanju svojega sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic(1),

–  ob upoštevanju člena 219 Poslovnika,

–  ob upoštevanju razpisa za predložitev nominacij(2),

–  ob upoštevanju svojega glasovanja z dne 16. decembra 2014,

1.  izvoli Emily O'REILLY za izvajanje funkcije Evropskega varuha človekovih pravic do konca parlamentarnega obdobja;

2.  zahteva od Emily O'REILLY, da slovesno zapriseže pred Sodiščem;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj poskrbi za objavo priloženega sklepa v Uradnem listu Evropske unije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji in Sodišču.

PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 16. decembra 2014

o izvolitvi evropskega varuha človekovih pravic

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu 2014/949/EU, Euratom.)

(1) UL L 113, 4.5.1994, str. 15.
(2) UL C 293, 2.9.2014, str. 13.


Znanstveno proučevanje vprašanj v zvezi z živili ***I
PDF 285kWORD 50k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 93/5/EGS dne 25. februarja 1993 o pomoči Komisiji in sodelovanju držav članic pri znanstvenem proučevanju vprašanj v zvezi z živili (COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD))
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0246),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0005/2014),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 9. julija 2014(1),

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 26. novembra 2014, da bo odobril stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 59 in 50(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0059/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. decembra 2014 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 93/5/EGS o pomoči Komisiji in sodelovanju držav članic pri znanstvenem proučevanju vprašanj v zvezi z živili

P8_TC1-COD(2014)0132


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi (EU) 2015/254.)

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi vrstami (CITES) ***
PDF 202kWORD 48k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2014 o osnutku sklepa Sveta o pristopu Evropske unije h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (09412/2014 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))
P8_TA(2014)0075A8-0036/2014

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (09412/2014),

–  ob upoštevanju Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 192(1) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0042/2014),

–  ob upoštevanju člena 192(1), člena 207 in točke (a) drugega pododstavka člena 218(6), Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2), člena 108(7) in člena 39 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0036/2014),

1.  odobri pristop h konvenciji;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.


Sporazum o sodelovanju z Marokom v zvezi s civilnim globalnim satelitskim navigacijskim sistemom (GNSS) ***
PDF 199kWORD 48k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2014 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Kraljevino Maroko v zvezi s civilnim globalnim satelitskim navigacijskim sistemom (GNSS) (10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))
P8_TA(2014)0076A8-0045/2014

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (10437/2014),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Kraljevino Maroko v zvezi s civilnim globalnim satelitskim navigacijskim sistemom (GNSS) (10717/2006),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 172 in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8–0108/2014),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2), člena 108(7) in člena 50(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0045/2014),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Kraljevine Maroko.


Podaljšanje Sporazuma o sodelovanju z Ukrajino na področju znanosti in tehnologije ***
PDF 200kWORD 48k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2014 o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije med Evropsko skupnostjo in Ukrajino (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije med Evropsko skupnostjo in Ukrajino (11047/2014),

–  ob upoštevanju Sporazuma o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije med Evropsko skupnostjo in Ukrajino(1),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 186 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8–0114/2014),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2), člena 108(7) in člena 50(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0039/2014),

1.  odobri podaljšanje sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Ukrajine.

(1) UL L 36, 12.2.2003, str. 32.


Sodelovanje Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru ***
PDF 200kWORD 48k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2014 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju Republike Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru in treh z njim povezanih sporazumov, v imenu Evropske unije (06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))
P8_TA(2014)0078A8-0026/2014

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06698/2014),

–  ob upoštevanju Sporazuma o sodelovanju Republike Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru in treh z njim povezanih sporazumov (06696/2014),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 217, členom 218(6) in drugim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0002/2014),

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0026/2014),

1.  odobri sklenitev sporazuma in treh z njim povezanih sporazumov;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic ter Republike Islandije, Kneževine Lihtenštajn in Kraljevine Norveške.


Režim pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah *
PDF 201kWORD 47k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2014 o predlogu sklepa Sveta o režimu pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))
P8_TA(2014)0079A8-0054/2014

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2014)0666),

–  ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0242/2014),

–  ob upoštevanju členov 59 in 50(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A8-0054/2014),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Italija
PDF 306kWORD 71k
Resolucija
Priloga
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2014 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/010 IT Whirlpool iz Italije) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0672 – C8-0231/2014),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0064/2014),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo ESPG zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja,

D.  ker so italijanski organi vlogo EGF/2014/010 IT/Whirlpool predložili 18. junija 2014, po odpustitvi 608 delavcev v podjetju Whirlpool Europe S.r.l., ki je delovalo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 27 NACE po reviziji 2, („proizvodnja električne opreme“) ter pri petih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi,

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG,

1.  ugotavlja, da so italijanski organi vlogo predložili v skladu z merilom za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki zahteva najmanj 500 presežnih delavcev ali samozaposlenih oseb, ki so prenehale opravljati dejavnost, v štirimesečnem referenčnem obdobju v podjetju v državi članici, vključno s presežnimi delavci ali samozaposlenimi osebami, ki so prenehale opravljati dejavnost, pri njegovih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi; se strinja s Komisijo, da so pogoji iz uredbe o ESPG izpolnjeni, in da je zato Italija upravičena do finančnega prispevka na podlagi navedene uredbe;

2.  ugotavlja, da so italijanski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 18. junija 2014 in da je Komisija svojo oceno predložila 28. oktobra 2014; pozdravlja dejstvo, da se je Komisija držala kratkega roka 12 tednov, ki ga določa uredba o ESPG;

3.  ugotavlja, da je po navedbah italijanskih organov svetovna finančna in gospodarska kriza močno vplivala na potrošniško izbiro italijanskih gospodinjstev, ki so ponovno pretehtala svoje nakupovalne odločitve, zlasti tiste, ki se nanašajo na nakup trajnega blaga, med drugim tudi gospodinjskih aparatov;

4.  poudarja, da se je zaradi gospodarske in finančne krize, ki je povzročila znaten upad porabe v gospodinjstvih, italijanski trg velikih gospodinjskih naprav zmanjšal s 3 174 milijard EUR v letu 2010 na 2 649 milijard EUR v letu 2013, kar pomeni zmanjšanje za 16,5 %;

5.  se strinja, da je ta znatni upad v proizvodnji električnih naprav v obdobju med letoma 2008 in 2012 povezan s svetovno finančno in gospodarsko krizo, ki jo obravnava Uredba (ES) št. 546/2009(4), in da je Italija zato upravičena do finančnega prispevka iz ESPG;

6.  ugotavlja, da sta bili za sektor "Proizvodnja električnih naprav" vloženi še dve vlogi ESPG(5), prav tako zaradi svetovne finančne in gospodarske krize;

7.  ugotavlja, da bo odpuščanje še dodatno poslabšalo zaposlitvene razmere v pokrajini Trento, v kateri se je stopnja brezposelnosti od začetka krize podvojila, in sicer z 2,9 % leta 2007 na 6,1 % leta 2013; poudarja, da je upad stopnje zaposlenosti prizadel tako gradbeništvo (–10.3 %) kot industrijo (–2.4 %) in da je bilo po podatkih italijanskega nacionalnega statističnega urada ISTAT v prvem četrtletju v Trentinu približno 18 700 brezposelnih, medtem ko je število prijavljenih na zavodu za zaposlovanje v tej pokrajini približno 41 800:

8.  ugotavlja tudi, da je bilo poleg 502 odpustov v podjetju Whirlpool, ki velja za glavno podjetje, v referenčnem obdobju v število upravičenih prejemnikov vključenih tudi 106 presežnih delavcev pri petih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi, kar skupaj znaša 608 oseb, ki vsi štejejo kot ciljni prejemniki ukrepov iz ESPG;

9.  ugotavlja, da celotni ocenjeni stroški znašajo 3 150 000 EUR, pri čemer je 126 000 EUR namenjenih izvajanju, in da finančni prispevek iz ESPG znaša 1 890 000 EUR, kar predstavlja 60 % vseh stroškov;

10.  pozdravlja dejstvo, da so se italijanski organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe za prizadete delavce izvajati 4. februarja 2014, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, in celo pred vlogo za finančni prispevek iz ESPG, da bi delavcem zagotovili hitro pomoč;

11.  pozdravlja dejstvo, da so socialni partnerji sodelovali pri pogajanjih o ukrepih, ki bodo podprti; poleg tega pozdravlja, da sindikati sodelujejo pri spremljanju izvajanja in morebitni prenovi ukrepov in da so udeleženi v ocenjevanje rezultatov; pozdravlja tudi, da so bili načrtovani ukrepi, njihova vsebina in relevantni vidiki njihovega izvajanja (vključno s časovnim razporedom) predstavljeni in obravnavani z nekdanjimi delavci Whirlpoolovega obrata Spini di Gardolo na (skupaj 15) sestankih, ki so potekali med februarjem in marcem 2014, in da se je od vseh delavcev, ki so sodelovali na teh sestankih, 393 že prijavilo za sodelovanje v teh ukrepih;

12.  ugotavlja, da prilagojene storitve, ki se bodo zagotavljale, vključujejo naslednje ukrepe: informativne sestanke, sprejem in registracijo, svetovanje in vodenje, oceno spretnosti, splošno usposabljanje in prekvalificiranje, poklicno usposabljanje, usposabljanje, mentorstvo po ponovni vključitvi na trg dela in pomoč pri podjetništvu, nadomestilo za iskanje zaposlitve, nadomestilo za udeležbo in prispevek za potne stroške in spodbudo za zaposlovanje;

13.  ugotavlja, da je med ciljnimi prejemniki 16,78 % takih, ki niso državljani EU; meni, da bi lahko bili nekateri elementi strokovne pomoči še posebej koristni za pomoč tem prejemnikom pri ponovni vključitvi na trg dela;

14.  se zavzema za oceno konkretnih rezultatov usposabljanja, prekvalifikacije in poklicnih dejavnosti, ponujenih udeležencem, da bi imeli boljši pregled nad učinkovitostjo zagotovljenih ukrepov;

15.  pozdravlja ukrep mentorstva po ponovni vključitvi na trg dela in pomoč pri podjetništvu;

16.  meni, da spodbuda za zaposlovanje nove delodajalce opogumlja k ponovnemu zaposlovanju upravičencev za nedoločen čas ali vsaj na podlagi 12-mesečnih pogodb; je seznanjen, da po ocenah pri tem ukrepu sodeluje manj kot pol (250) vseh prejemnikov;

17.  pozdravlja, da se bosta pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

18.  opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti razvoj na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

19.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/010 IT Whirlpool iz Italije)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2015/42.)

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Uredba (ES) št. 546/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (UL L 167, 29.6.2009, str. 26).
(5) EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008 in EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.


Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Poljska
PDF 306kWORD 72k
Resolucija
Priloga
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2014 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A s Poljske) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0062/2014),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

C.  ker je bila Uredba (EU) št. 1309/2013(4) sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo ESPG zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % celotnih ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja,

D.  ker je Poljska predložila vlogo EGF/2013/006 PL/Fiat za finančni prispevek iz ESPG po odpustitvi 1079 delavcev, od tega 829 v podjetju Fiat Auto Poland in 250 pri 21 dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi, pri čemer naj bi bilo po pričakovanjih v ukrepe ESPG vključenih 777 delavcev zaradi upada proizvodnje v obratu v Tychyju podjetja Fiat Auto Poland S.A. (v nadaljevanju besedila: proizvodni obrat podjetja Fiat Tychy) v Šlezijskem vojvodstvu na Poljskem v referenčnem obdobju od 21. januarja 2013 do 21. maja 2013,

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG,

1.  ugotavlja, da so pogoji iz člena 2(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in se zato strinja s Komisijo, da je Poljska upravičena do finančnega prispevka na podlagi navedene uredbe;

2.  ugotavlja, da so poljski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 29. julija 2013 in jo do 16. junija 2014 dopolnili z dodatnimi informacijami, Komisija pa je svojo oceno dala na voljo 10. novembra 2014;

3.  pozdravlja, da so se poljski organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe izvajati 21. januarja 2013, precej pred odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem zagotovili hitro pomoč;

4.  ugotavlja, da evropska avtomobilska industrija tržni delež izgublja že od leta 2007, ko je evropska proizvodnja osebnih avtomobilov znašala 32,2 % svetovne proizvodnje, v letu 2012 pa se je ta odstotek zmanjšal na 23,2 %; poleg tega poudarja, da se je proizvodnja v EU-27 v obdobju od 2011 do 2012 zmanjšala za 7 %, medtem ko se je svetovna proizvodnja v istem obdobju povečala za 5,3 %; poudarja, da je bil položaj na nacionalni ravni še slabši, saj se je obseg proizvodnje v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 zmanjšal skoraj za tretjino;

5.  zato soglaša s Komisijo, da je odpuščanje v proizvodnem obratu podjetja Fiat Tychy ter njegovih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije; poudarja, da je bil učinek globalizacije še hujši zaradi vpliva finančne krize, zaradi česar je prodaja novih osebnih avtomobilov v Uniji padla na najnižjo raven od začetka zbiranja podatkov;

6.  ugotavlja, da bo odpuščanje v proizvodnem obratu podjetja Fiat Tychy negativno vplivalo na to regijo, saj nekdanji delavci podjetja Fiat Auto Poland, njegovih dobaviteljev in proizvajalcev v poproizvodni fazi predstavljajo desetino vseh brezposelnih ljudi, ki živijo na tem območju;

7.  poudarja, da se je stopnja brezposelnosti v Šlezijski regiji od leta 2011 povečala; je poleg tega seznanjen s porastom kolektivnega odpuščanja v tej regiji, ki se je med letoma 2011 in 2012 skoraj podvojilo;

8.  ugotavlja, da je bilo iz avtomobilske industrije do danes predloženih 21 vlog za pomoč iz ESPG, od katerih je bilo 12 vloženih na podlagi globalizacije na področju trgovine, ostalih devet pa je povezanih s krizo;

9.  ugotavlja, da usklajeni sveženj sofinanciranih prilagojenih storitev vsebuje naslednje ukrepe za ponovno vključitev 777 presežnih delavcev v postopek zaposlovanja: usposabljanje in stroški, povezani z njim, podjetniško usposabljanje, štipendije zanj, štipendije za pripravništvo, stroški pripravništva, intervencijska dela, nepovratna sredstva za samozaposlitev, spodbude za zaposlovanje delavcev;

10.  ugotavlja, da se nakazilo nepovratnih sredstev za samozaposlene (do 4 995 EUR na delavca) pogojuje in je povezano z uspešnostjo dejavnosti samozaposlenih; opozarja, da to pogojevanje ne bi smelo odvračati sodelujočih od vlaganja prošenj za ta podporni ukrep;

11.  ugotavlja, da je bilo ob koncu leta 2013 izvajanje prilagojenih storitev končano in da je po začasnih podatkih 269 oseb sodelovalo v 313 različnih dejavnostih v okviru svežnja, od teh pa je 219 oseb zaradi zagotovljene podpore našlo zaposlitev;

12.  opaža, da so bili po začasnih podatkih skupni stroški izvajanja prilagojenih storitev občutno nižji od ocenjenih stroškov, in sicer zaradi manjšega števila delavcev, ki so sodelovali pri storitvah;

13.  poudarja, da je delavcev, ki sodelujejo pri ukrepih, po začasnih podatkih sicer manj, kot je bilo sprva predvideno, pri uradu za delo pa je še vedno registriranih 85 brezposelnih delavcev, ki jih krije sveženj, kar dokazuje, da je večina delavcev, prizadetih zaradi odpuščanja v podjetju Fiat Auto Poland, našlo zaposlitev;

14.  pozdravlja, da je bil v pripravo vloge EGF vključen regionalni svet za zaposlovanje, in da je imel vlogo pri odločanju o svežnju dejavnosti v okviru tega projekta;

15.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v okviru usklajenega svežnja, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju; meni, da bi bilo treba pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti razvoj na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

16.  poudarja, da je treba v skladu s členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da ESPG podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v postopek stabilne zaposlitve; poudarja še, da se lahko s pomočjo iz ESPG sofinancirajo le aktivni ukrepi na trgu dela, ki vodijo do stalne in dolgoročne zaposlitve; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

17.  pozdravlja, da je poleg drugih ukrepov posredovanje posebej usmerjeno v skupino delavcev, starejših od 50 let, ki predstavljajo velik delež prejemnikov; ugotavlja, da je za to starostno skupino značilno višje tveganje dolgotrajne brezposelnosti in izključitve s trga dela;

18.  opozarja na visoki odstotek starejših in nižje kvalificiranih delavcev, ki jih je prizadelo odpuščanje, saj predstavlja 18,7 % oziroma 62,6 % vseh prizadetih delavcev; poziva, naj se tema skupinama posveti posebna pozornost in posebni ukrepi ESPG;

19.  meni, da utegne imeti šest delavcev z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami oziroma invalidnostjo posebne potrebe pri zagotavljanju prilagojenega pristopa;

20.  pozdravlja, da se je načelo enakosti med ženskami in moškimi in nediskriminacije uporabljalo in se bo uporabljalo v različnih fazah izvajanja in dostopa do ukrepov iz ESPG;

21.  ugotavlja, da je podjetje Fiat Auto Poland 20. decembra 2012 doseglo sporazum s sindikati, po katerem slednji določajo merila za izbiro presežnih delavcev, ter pristalo na spodbude, ki se namenijo delavcev, ki prostovoljno zapustijo podjetje;

22.  ugotavlja, da so med informacijami iz usklajenega svežnja prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi informacije o dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov; poudarja, da so poljski organi potrdili, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov Unije; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila popolno upoštevanje veljavnih predpisov in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

23.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

25.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A s Poljske)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2015/41.)

(1) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Uredba (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 855).


Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Grčija
PDF 316kWORD 75k
Resolucija
Priloga
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2014 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas iz Grčije) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0063/2014),

A.  ker je Unija uvedla zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za odpuščene delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo ESPG zaradi krize, da se finančni prispevek Unije določi na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja,

D.  ker so grški organi vlogo EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas predložili 29. julija 2014, po odpustitvi 551 delavcev v podjetju Odyssefs Fokas S.A., ki je delovalo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 47 NACE po reviziji 2 („trgovina na drobno, razen z motornimi vozili“),

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG,

1.  pozdravlja dejstvo, da grški organi upoštevajo velike koristi tega proračunskega instrumenta in so ga že večkrat uporabili kot sredstvo za odpravo negativnega učinka finančne in gospodarske krize;

2.  ugotavlja, da so grški organi vlogo predložili v skladu z merilom za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki zahteva najmanj 500 presežnih delavcev ali samozaposlenih oseb, ki so prenehale opravljati dejavnost, v štirimesečnem referenčnem obdobju v podjetju v državi članici, vključno s presežnimi delavci ali samozaposlenimi osebami, ki so prenehale opravljati dejavnost, pri njegovih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi;

3.  ugotavlja, da so grški organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 29. julija 2014 in da je Komisija svojo oceno podala 11. novembra 2014; pozdravlja hiter postopek ocenjevanja, ki je trajal manj kot pet mesecev;

4.  ugotavlja, da grški organi navajajo, da sta predvsem dva dogodka povzročila odpuščanje delavcev: zmanjšanje razpoložljivih dohodkov gospodinjstev – zaradi večje davčne obremenitve, manjših plač (tako zasebnih kot javnih uslužbencev) in večje brezposelnosti –, kar je povzročilo občuten upad kupne moči, in drastično zmanjšanje obsega posojil podjetjem in posameznikom zaradi pomanjkanja denarja v grških bankah;

5.  se strinja, da so ti dejavniki povezani s svetovno finančno in gospodarsko krizo, ki jo obravnava Uredba (ES) št. 546/2009(4), in da je Grčija zato upravičena do prispevka iz ESPG;

6.  ugotavlja, da so bile doslej za sektor trgovine na drobno predložene tri vloge za sredstva ESPG, od tega dve za Grčijo, ki se prav tako sklicujejo na svetovno finančno in gospodarsko krizo;

7.  ugotavlja, da se bo zaradi odpuščanja še povečala stopnja brezposelnosti v tej državi, kjer se je število brezposelnih v obdobju 2008–2013 povečalo za štirikrat in kjer je stopnja brezposelnosti ena najvišjih v državah članicah in peta najvišja na svetu; je zlasti zaskrbljen zaradi regij Atika in Osrednja Makedonija, kjer je kar 90 % odpuščanj in je stopnja brezposelnosti že zdaj nad nacionalnim povprečjem 27,5 %;

8.  ugotavlja, da je poleg 551 odpustov iz referenčnega obdobja v število upravičenih prejemnikov vključenih tudi 49 delavcev, odpuščenih pred štirimesečnim referenčnim obdobjem, kar skupaj znaša 600 oseb; ugotavlja, da je med presežnimi delavci, upravičenimi do podpore iz ESPG, 89,17 % žensk;

9.  pozdravlja, da bodo poleg tega grški organi zagotovili prilagojene storitve, sofinancirane iz ESPG, za največ 500 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so bili na dan oddaje vloge mlajši od 30 let, saj je do vseh odpustov iz odstavka 8 prišlo v regijah Κεντρική Μακεδονία (Osrednja Makedonija) (EL12), Θεσσαλία (Tesalija) (EL14) in Aττική (Atika) (EL30) na ravni NUTS 2, ki so upravičene na podlagi pobude za zaposlovanje mladih, zato je skupno število prejemnikov 1100;

10.  ugotavlja, da so grški organi sklenili prilagojene storitve, sofinancirane iz ESPG, ponuditi do 500 mladim, mlajšim od 30 let, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo; je seznanjen s tem, da bodo glede na vlogo grški organi – med drugim – uporabili merila, usklajena z merili iz grškega izvedbenega načrta Jamstvo za mlade (tj. mladi, ki jim grozi izključenost, raven dohodka gospodinjstev, stopnja izobrazbe, trajanje brezposelnosti itd.), in razpis za prijavo interesa; poziva grške organe, naj upoštevajo socialna merila in zagotovijo, da bo izbor dejanskih prejemnikov podpore ESPG v celoti spoštoval načela nediskriminacije in enakih možnosti;

11.  podpira socialna merila, ki jih grški organi uporabljajo za opredelitev mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ki jim bodo namenjeni ukrepi ESPG, pri čemer upoštevajo podatke o dohodku gospodinjstva, stopnjo izobrazbe in trajanje brezposelnosti; poziva k temu, naj se pri izboru prejemnikov v celoti spoštujejo načela nediskriminacije, da bi ponudili priložnosti tistim, ki so najbolj oddaljeni od trga dela;

12.  poziva grške organe, naj predložijo podrobne informacije o financiranih ukrepih in njihovih rezultatih, da bi lahko izmenjali primere najboljše prakse, zlasti glede izbora in podpore vsem, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo;

13.  ugotavlja, da proračun za uporabo sredstev ESPG skupaj znaša 10 740 000 EUR, od tega je 210 000 EUR namenjenih izvajanju, in da finančni prispevek iz ESPG znaša 6 444 000 EUR, kar predstavlja 60 % vseh stroškov;

14.  ugotavlja, da prispevek za pripravljalne dejavnosti, upravljanje, širjenje informacij in obveščanje javnosti, nadzor in poročanje znaša 1,96 % skupnega proračuna; ugotavlja tudi, da naj bi se skoraj polovica tega prispevka uporabila za širjenje informacij in obveščanje javnosti;

15.  pozdravlja dejstvo, da so se grški organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe izvajati 20. oktobra 2014, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi delavcem zagotovili hitro pomoč;

16.  ugotavlja, da so grški organi navedli, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s predstavniki ciljnih prejemnikov (nekdanji zaposleni podjetja Fokas ter njihovi odvetniki), in z grško zvezo zasebnih delojemalcev;

17.  ugotavlja, da so bile predlagane prilagojene storitve zasnovane tako, da upoštevajo posebne potrebe mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, in da jih sestavljajo naslednji ukrepi: poklicno informiranje in svetovanje, usposabljanje, preusposabljanje in poklicno usposabljanje, prispevki za ustanovitev podjetja, nadomestila za iskanje zaposlitve, nadomestila za usposabljanje in nadomestila za mobilnost;

18.  poudarja pomen prilagojenih storitev, katerih cilj je pomagati ciljnim upravičencem pri iskanju lastnih veščin in vzpostavitvi uresničljivega kariernega načrta na podlagi njihovih zanimanj in usposobljenosti;

19.  pozdravlja, da je med predlagane ukrepe vključeno spremljanje, kar bo zagotavljalo spremljanje udeležencev v šestih mesecih, ki sledijo koncu izvajanja ukrepov;

20.  ugotavlja, da bo večina zahtevanih sredstev namenjena prispevkom za ustanovitev podjetij (3 000 000 EUR) in ukrepom usposabljanja (2 960 000 EUR);

21.  ugotavlja, da bo največji možni znesek 15 000 EUR dodeljen največ 200 izbranim delavcem in mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, kot prispevek za ustanovitev lastnega podjetja; poudarja, da je cilj tega ukrepa spodbujanje podjetništva z zagotavljanjem sredstev uresničljivim poslovnim pobudam, kar bi moralo srednjeročno voditi k ustvarjanju dodatnih delovnih mest; ugotavlja, da bo največji možni znesek dodeljen na podlagi posebnih pogojev in sposobnosti novih podjetij za preživetje;

22.  poudarja resnično dodano vrednost in priporoča nudenje aktivnih ukrepov na trgu dela; ugotavlja, da približno tretjino načrtovane podpore sestavljajo nadomestila in s tem pasivni ukrepi na trgu dela;

23.  ugotavlja, da so stroški ukrepov usposabljanja v tej vlogi na primerljivi ravni s prejšnjimi vlogami iz Grčije; poudarja, da so v podobnih vlogah drugih držav članic razlike pri teh stroških;

24.  poziva, naj ukrepi Evropskega socialnega sklada (ESS), načrtovani znotraj njegovega novega programskega obdobja, dopolnijo načrt ESPG in omogočijo ponovno vključitev delavcev v trajnostne in v prihodnost usmerjene gospodarske sektorje; opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki ga podpira ESPG, predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na z viri gospodarno gospodarstvo;

25.  pozdravlja, da se bosta pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

26.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

27.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

28.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas iz Grčije)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2015/43.)

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) UL L 167, 29.6.2009, str. 26.


Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2013/014 FR/Air France - Francija
PDF 305kWORD 68k
Resolucija
Priloga
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2014 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/014 FR/Air France iz Francije) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0065/2014),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

C.  ker je bila Uredba (EU) št. 1309/2013(4) sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo ESPG zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, ter da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Francija predložila vlogo EGF/2013/014 FR/Air France za finančni prispevek iz ESPG, po odpustitvi 5213 delavcev v referenčnem obdobju od 1. julija 2013 do 31. oktobra 2013 in po njem zaradi zmanjšanja tržnega deleža Unije v letalskem prevozu, pri čemer naj bi v ukrepih sodelovalo 3886 delavcev;

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG,

1.  ugotavlja, da so pogoji iz člena 2(a) uredbe o ESPG izpolnjeni; zato se strinja s Komisijo, da je Francija upravičena do finančnega prispevka po navedeni uredbi;

2.  ugotavlja, da so francoski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 20. decembra 2013 in jo do 24. julija 2014 dopolnjevali z dodatnimi informacijami, Komisija pa je svojo oceno predložila 11. novembra 2014;

3.  pozdravlja dejstvo, da so se francoski organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe izvajati 6. novembra 2012, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi delavcem zagotovili hitro pomoč;

4.  meni, da je odpuščanje v družbi Air France povezano z večjimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije in z upadanjem tržnega deleža Unije v letalskem prevozu, zlasti zaradi neverjetnega vzpona treh glavnih letalskih družb iz Perzijskega zaliva, ta trend pa je še zaostrila svetovna gospodarska in finančna kriza;

5.  ugotavlja, da se pričakuje, da bo odpuščanje v družbi Air France negativno vplivalo na razmere v regiji Ile-de-France, ki se že spopada s posledicami množičnega odpuščanja v proizvodnem obratu družbe Peugeot Citroën Automobile (PSA) v Aulnayju, ki je bil v celoti zaprt leta 2014;

6.  ugotavlja, da usklajeni sveženj sofinanciranih prilagojenih storitev vsebuje naslednje ukrepe za ponovno vključitev 3886 presežnih delavcev v postopek zaposlovanja: svetovalne storitve in poklicno usmerjanje za delavce, usposabljanje, prispevek za ustanovitev podjetja, redne dejavnosti obveščanja in komuniciranja, nadomestilo za prezaposlovanje in nadomestilo za mobilnost;

7.  pozdravlja dejstvo, da bo za nadomestilo za prezaposlovanje, ki se bo izplačevalo do izteka dopusta za prezaposlovanje (congé de reclassement) in bo znašalo 70 % zadnje bruto plače delavca, namenjenih 21 580 020 EUR; ugotavlja, da Uredba (EU) št. 1309/2013 to vrsto nadomestil omejuje na 35 % celotnega zneska iz ESPG, uporabljenega v posameznem primeru, vendar poudarja, da je Francija zahtevek vložila v skladu z Uredbo (ES) št. 546/2009(5), ki se uporablja za vloge, predložene do konca leta 2013, in po kateri je za posamezna nadomestila, denimo za prezaposlovanje ali ustanovitev podjetja, dovoljeno porabiti veliko več denarja;

8.  nasprotuje uporabi ESPG za financiranje odpuščanja; se zavzema za to, da bi se ta sklad uporabljal za pomoč pri ponovni vključitvi delavcev na trg dela;

9.  opominja, da bi morali s sredstvi sklada upravičencem pomagati pri ponovnem vključevanju na trg dela, ne pa jim izplačevati nadomestil za plače, potem ko so bili odpuščeni; ugotavlja, da bi bilo mogoče ta namen veliko bolje doseči z določbami Uredbe (EU) št. 1309/2013, ki se uporablja zdaj;

10.  pozdravlja dejstvo, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s predstavniki upravičencev, ki bodo prejeli pomoč, in socialnimi partnerji, obsega pa: usposabljanje, svetovalne storitve, prispevek za ustanovitev podjetja, nadomestilo za prezaposlovanje in nadomestilo za mobilnost;

11.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v okviru usklajenega svežnja, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

12.  z obžalovanjem ugotavlja, da je večina presežnih delavcev starih od 55 do 64 let; pozdravlja nekoliko drugačno pobudo v sklopu prispevka za ustanovitev podjetja, namreč da se zaposlijo delavci, starejši od 55 let;

13.  poudarja, da je treba v skladu s členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da bo ta sklad podpiral ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v postopek stabilne zaposlitve; poudarja še, da se lahko s pomočjo iz ESPG sofinancirajo le aktivni ukrepi na trgu dela, ki vodijo do stalne in dolgoročne zaposlitve; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

14.  ugotavlja, da posredovane informacije o usklajenem svežnju prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, ne vsebujejo podatkov o dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov, temveč le sklic na pisni sporazum z družbo, ki je delavce odpustila, da pri izvajanju prej opisanih ukrepov ne bo prejela finančnih prispevkov iz drugih finančnih instrumentov Unije za iste ukrepe; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila popolno upoštevanje veljavnih predpisov in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

15.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/014 FR/Air France iz Francije)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2015/44.)

(1) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Uredba (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 855).
(5) Uredba (ES) št. 546/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (UL L 167, 29.6.2009, str. 26).


Imenovanje članov enotnega odbora za reševanje *
PDF 214kWORD 54k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2014 o predlogu Komisije za imenovanje predsednika, podpredsednika in članov enotnega odbora za reševanje (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije z dne 5. decembra 2014 o imenovanju predsednika, podpredsednika in članov enotnega odbora za reševanje (C(2014)9456),

–  ob upoštevanju tretjega pododstavka člena 56(6) Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010(1),

–  ob upoštevanju Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0070/2014),

A.  ker člen 56(4) Uredbe (EU) št. 806/2014 določa, da se predsednik, podpredsednika in člani enotnega odbora za reševanje iz člena 43(1)(b) te uredbe imenujejo na podlagi njihovih sposobnosti, kvalifikacij, znanja na področju bančništva in financ ter izkušenj, ki so relevantne za finančni nadzor, regulacijo in reševanje bank;

B.  ker člen 56(4) Uredbe (EU) št. 806/2014 določa, da je treba pri imenovanju članov enotnega odbora za reševanje upoštevati načelo uravnotežene zastopanosti spola, izkušenj in kvalifikacij;

C.  ker je v skladu s členom 56(6) Uredbe (EU) št. 806/2014 Komisija 19. novembra 2014 sprejela ožji seznam kandidatov za mesto predsednika in podpredsednika enotnega odbora za reševanje;

D.  ker je v skladu s členom 56(6) Uredbe (EU) št. 806/2014 Komisija 1. decembra 2014 sprejela ožji seznam kandidatov za člane enotnega odbora za reševanje iz člena 43(1)(b) navedene uredbe;

E.  ker sta bila v skladu s členom 56(6) Uredbe (EU) št. 806/2014 oba seznama posredovana Parlamentu;

F.  ker je Komisija 5. decembra 2014 sprejela predlog za imenovanje predsednika, podpredsednika in članov enotnega odbora za reševanje ter ga posredovala Parlamentu;

G.  ker je Odbor Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve (v nadaljnjem besedilu: Odbor ECON) nato ocenil priporočila predlaganih kandidatov za mesto predsednika, podpredsednika in članov enotnega odbora za reševanje, zlasti glede na zahteve iz člena 56(4) Uredbe (EU) št. 806/2014;

H.  ker je 8. decembra 2014 Odbor ECON organiziral predstavitev Elke König, predlagane kandidatke za mesto predsednice enotnega odbora za reševanje, na kateri je ta podala uvodno izjavo in nato odgovarjala na vprašanja članov Odbora ECON;

I.  ker je 9. decembra 2014 Odbor ECON organiziral predstavitev Tima Löyttyniemija, predlaganega kandidata za mesto podpredsednika enotnega odbora za reševanje, ter predstavitve Maura Grandeja, Antonia Carrascose, Joanne Kellermann in Dominiqua Laboureixa, predlaganih kandidatov za člane enotnega odbora za reševanje. Vseh pet predlaganih kandidatov je na predstavitvi podalo uvodno izjavo in nato odgovarjalo na vprašanja članov Odbora ECON;

1.  odobri predlog Komisije o imenovanju naslednjih predlaganih kandidatov:

   (a) Elke König za predsednico enotnega odbora za reševanje,
   (b) Tima Löyttyniemija za podpredsednika enotnega odbora za reševanje,
   (c) Maura Grandeja za člana enotnega odbora za reševanje,
   (d) Antonia Carrascose za člana enotnega odbora za reševanje,
   (e) Joanne Kellermann za članico enotnega odbora za reševanje,
   (f) Dominiqua Laboureixa za člana enotnega odbora za reševanje;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji ter vladam držav članic.

(1) UL L 225, 30.7.2014, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov