Index 
Antagna texter
Tisdagen den 16 december 2014 - Strasbourg
Val av ombudsman
 Den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor ***I
 Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) ***
 Samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) med Marocko ***
 Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Ukraina ***
 Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ***
 Sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena *
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Italien
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Polen
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Grekland
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/014 FR/Air France - Frankrike
 Utnämning av ledamöter av den gemensamma resolutionsnämnden *

Val av ombudsman
PDF 120kWORD 48k
Beslut
Bilaga
Europaparlamentets beslut av den 16 december 2014 om val av Europeisk ombudsman (2014/2092(INS))
P8_TA(2014)0073

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 24, tredje stycket och 228,

–  med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

–  med beaktande av sitt beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning(1),

–  med beaktande av artikel 219 i arbetsordningen,

–  med beaktande av ansökningsomgången avseende utnämningen(2),

–  med beaktande av omröstningen under sammanträdet den 16 december 2014,

1.  Europaparlamentet väljer Emily O'REILLY till Europeisk ombudsman för tiden till valperiodens slut.

2.  Europaparlamentet uppmanar Emily O'REILLY att avlägga ed inför domstolen.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att offentliggöra det bifogade beslutet i Europeiska unionens officiella tidning.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen och domstolen.

BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

av den 16 december 2014

om val av Europeisk ombudsman

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut 2014/949/EU, Euratom.)

(1) EUT L 113, 4.5.1994, s. 15
(2) EUT C 293, 2.9.2014, s. 13


Den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor ***I
PDF 209kWORD 49k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 93/5/EEG av den 25 februari 1993 om hjälp till kommissionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor (COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD))
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0246),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0005/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 9 juli 2014 (1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 26 november 2014, att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 50.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8‑0059/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 december 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/... om upphävande av rådets direktiv 93/5/EEG om hjälp till kommissionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor

P8_TC1-COD(2014)0132


(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2015/254.)

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter (Cites) ***
PDF 205kWORD 46k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2014 om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) (09412/2014 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))
P8_TA(2014)0075A8-0036/2014

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (09412/2014),

–  med beaktande av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 192.1 och artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0042/2014),

–  med beaktande av artiklarna 192.1, 207 och artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och artiklarna 99.2, 108.7 samt 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0036/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner anslutningen till konventionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.


Samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) med Marocko ***
PDF 205kWORD 46k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående av samarbetsavtalet om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Konungariket Marocko (10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))
P8_TA(2014)0076A8-0045/2014

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10437/2014),

–  med beaktande av utkastet till samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (10717/2006),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 172 och artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0108/2014),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena, artiklarna 99.2, 108.7 och 50.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0045/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Marocko.


Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Ukraina ***
PDF 204kWORD 47k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2014 om utkastet till rådets beslut om förnyelse av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (11047/2014),

–  med beaktande av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina(1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0114/2014),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och artiklarna 99.2, 108.7 och 50.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0039/2014),

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet förnyas.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Ukraina.

(1) EUT L 36, 12.2.2003, s. 32.


Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ***
PDF 203kWORD 46k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal om Republiken Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och av tre tillhörande avtal (06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))
P8_TA(2014)0078A8-0026/2014

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06698/2014),

–  med beaktande av avtalet om Republiken Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tre tillhörande avtal (06696/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 217, 218.6 och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0002/2014),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8‑0026/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet och de tre tillhörande avtalen ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge.


Sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena *
PDF 203kWORD 46k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2014 om förslaget till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))
P8_TA(2014)0079A8-0054/2014

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2014)0666),

–  med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0242/2014),

–  med beaktande av artiklarna 59 och 50.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A8-0054/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Italien
PDF 228kWORD 61k
Resolution
Bilaga
Europaparlamentets resolution av den 16 december 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool från Italien) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0672 – C8-0231/2014),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) (EGF-förordningen),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0064/2014), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av EGF-förordningen återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att ta med även egenföretagare och ungdomar samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  De italienska myndigheterna lämnade in ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool den 18 juni 2014 efter 608 uppsägningar i företaget Whirlpool Europe S.r.l., ett företag som är verksamt inom en näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 27 (Tillverkning av elapparatur) samt fem underleverantörer och tillverkare i efterföljande led.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt EGF-förordningen.

1.  Europaparlamentet konstaterar att de italienska myndigheterna lämnade in ansökan med stöd av insatskriteriet i artikel 4.1 a i EGF-förordningen, enligt vilket minst 500 personer som är arbetstagare eller egenföretagare antingen ska ha blivit uppsagda eller ha upphört med sin verksamhet under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat. Även arbetstagare och egenföretagare bland underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled omfattas. Parlamentet delar kommissionens uppfattning att villkoren i förordningen är uppfyllda och att Italien därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt den förordningen.

2.  Europaparlamentet noterar att de italienska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 18 juni 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 28 oktober 2014. Parlamentet gläder sig över att kommissionen hållit sig till den strama tidsfrist på 12 veckor som fastställs i förordningen om fonden.

3.  Europaparlamentet noterar att de italienska myndigheterna hävdar att den globala finansiella och ekonomiska krisen har haft stor inverkan på konsumtionsvalen i de italienska hushållen som tvingats se över sin konsumtion, särskilt när det gäller inköp av kapitalvaror, inklusive hushållsapparater.

4.  Europaparlamentet understryker vidare att den finansiella och ekonomiska krisen medfört en betydande minskning av hushållens konsumtion, och att den italienska marknaden för stora hushållsapparater därför har krympt från 3 174 miljarder EUR 2010 till 2 649 miljarder EUR 2013, vilket motsvarar en minskning med 16,5 %.

5.  Europaparlamentet håller med om att den kraftiga nedgången i tillverkningen av elapparatur under 2008–2012 är kopplad till den globala finansiella och ekonomiska kris som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009(4) och att Italien därför är berättigat till stöd från fonden.

6.  Europaparlamentet konstaterar att sektorn ”Tillverkning av elapparatur” hittills varit föremål för ytterligare två EGF-ansökningar(5), även de kopplade till den globala finansiella och ekonomiska krisen.

7.  Europaparlamentet noterar att dessa uppsägningar ytterligare kommer att förvärra den svåra arbetslöshetssituationen i regionen Trento, där arbetslösheten har fördubblats sedan krisens början, från 2,9 % 2007 till 6,1 % 2013. Parlamentet understryker att sjunkande sysselsättning har drabbat både byggsektorn (-10,3 %) och tillverkningsindustrin (-2,4 %) och att antalet arbetslösa i Trentino enligt Istat var ca 18 700 under första kvartalet 2014, medan ca 41 800 är registrerade hos arbetsförmedlingarna i regionen.

8.  Europaparlamentet noterar att förutom de 502 uppsagda från Whirlpool, som anses som huvudföretaget, ingår 106 arbetstagare som sagts upp hos fem underleverantörer och producenter i efterföljande led under referensperioden också i den grupp som är berättigade till EGF-stöd, vilket totalt blir 608 personer, vilka samtliga är berättigade till stöd genom EGF-åtgärder.

9.  Europaparlamentet konstaterar att de beräknade totala kostnaderna uppgår till 3 150 000 EUR, varav 126 000 EUR avser genomförandet, och att det ekonomiska stödet från fonden uppgår till 1 890 000 EUR, det vill säga 60 % av de totala kostnaderna.

10.  Europaparlamentet ser positivt på att de italienska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 4 februari 2014 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna innan det slutliga beslutet fattades att bevilja EGF-stöd för det föreslagna samordnade paketet och till och med innan ansökan om ett ekonomiskt stöd från fonden lämnades in.

11.  Europaparlamentet välkomnar att arbetsmarknadsparterna involverades i förhandlingarna om de åtgärder som skulle beviljas stöd. Parlamentet uppskattar dessutom att fackföreningarna är involverade i övervakningen av genomförandet och eventuella ändringar av åtgärderna samt kommer att medverka vid utvärderingen av resultaten. Parlamentet välkomnar också att de planerade åtgärderna, deras innehåll och relevanta aspekter av deras genomförande (inklusive tidsplanen) presenterades för och diskuterades med de före detta anställda vid Whirpools anläggning i Spini di Gargarolo under flera möten (totalt 15) mellan februari och mars 2014, och att 393 av de anställda som deltog i dessa möten har registrerat sig för att delta i dessa åtgärder.

12.  Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som ska tillhandahållas består av följande: Informationsmöten, anmälning och registrering, rådgivning och vägledning, kompetensbedömning, allmän utbildning och omskolning, yrkesutbildning, handledning, handledning efter att arbetstagaren har fått nytt arbete och rådgivning med inriktning på företagande, jobbsökarbidrag, aktivitetsstöd och resebidrag samt anställningsbidrag.

13.  Europaparlamentet noterar att 16,78 % av stödmottagarna inte är EU-medborgare. Vissa delar av handledningsinsatserna kan vara särskilt värdefulla för att hjälpa dessa stödmottagare att återintegreras på arbetsmarknaden.

14.  Parlamentet förespråkar att man ska utvärdera de konkreta resultaten av utbildning, omskolning och yrkesanknutna aktiviteter som erbjuds deltagarna, så att man får en bättre överblick över hur effektiva de tillhandahållna åtgärderna är.

15.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som innebär handledning efter att arbetstagaren har fått nytt arbete och rådgivning med inriktning på företagande.

16.  Europaparlamentet anser att anställningsbidrag fungerar som incitament för nya arbetsgivare att återanställa deltagarna permanent eller åtminstone på årskontrakt. Mindre än hälften (250) av samtliga stödmottagare förväntas delta i denna åtgärd.

17.  Europaparlamentet välkomnar att principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att respekteras när det gäller vem som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och vid genomförandet av dem.

18.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i EGF-förordningen.

19.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/010 IT/Whirlpool från Italien)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2015/42.)

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 167, 29.6.2009, s. 26).
(5) EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008 och EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090


Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Polen
PDF 228kWORD 62k
Resolution
Bilaga
Europaparlamentets resolution av den 16 december 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. från Polen) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(1) (nedan kallad förordningen om fonden),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3) (nedan kallat det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0062/2014), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordning (EU) nr 1309/2013(4) som speglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra möjligheten att utnyttja fonden i krislägen, öka EU:s ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet åtgärder och förmånstagare genom att även egenföretagare och ungdomar innefattas samt finansiera incitament att starta företag.

D.  Polen lämnade in ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland om ekonomiskt stöd från fonden med anledning av 1 079 uppsägningar, dvs. 829 arbetstagare som sagts upp av Fiat Auto Poland och 250 arbetstagare som sagts upp av 21 underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled. 777 uppsagda arbetstagare förväntades delta i fondens åtgärder till följd av minskad produktion vid Fiat Auto Poland S.A. i Tychy i provinsen Slask, Polen, under referensperioden 21 januari 2013 – 21 maj 2013.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för stöd, som fastställs i förordningen om fonden.

1.  Europaparlamentet konstaterar att villkoren enligt artikel 2 a i förordningen om fonden är uppfyllda och håller därför med kommissionen om att Polen är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet noterar att de polska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 29 juli 2013, att ansökan kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 16 juni 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 10 november 2014.

3.  Europaparlamentet ser positivt på att de polska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 21 januari 2013 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

4.  Europaparlamentet noterar att den europeiska bilindustrin förlorat marknadsandelar ända sedan 2007 då den europeiska personbilstillverkningen stod för 32,2 % av den globala produktionen, och att denna siffra 2012 var 23,2 %. Parlamentet påpekar också att medan världsproduktionen mellan 2011 och 2012 ökade med 5,3 %, minskade produktionen inom EU-27 med 7 % under samma period. Parlamentet betonar att situationen var ännu besvärligare på nationell nivå, där produktionsvolymen minskade med nästan en tredjedel under 2012 jämfört med 2011 års nivåer.

5.  Europaparlamentet delar därför kommissionens uppfattning att uppsägningarna vid Fiat Auto Poland i Tychy och dess underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled är kopplade till genomgripande strukturförändringar inom världshandeln som orsakats av globaliseringen. Parlamentet understryker att globaliseringens effekter har förvärrats av den ekonomiska krisens effekter och ledde till att försäljningen av nya personbilar i EU minskade till den lägsta nivån sedan registreringen inleddes.

6.  Europaparlamentet noterar att uppsägningarna vid Fiat Auto Poland i Tychy förväntas få negativa effekter för regionen eftersom de före detta anställda vid Fiat Auto Poland och hos underleverantörer och producenter i efterföljande led utgör 10 % av alla arbetslösa som bor i området.

7.  Europaparlamentet påpekar att sedan 2011 har arbetslösheten ökat i Slask-regionen. Parlamentet noterar dessutom att de kollektiva uppsägningarna i regionen nästan har fördubblats mellan 2011 och 2012.

8.  Europaparlamentet noterar att bilindustrin hittills har varit föremål för 21 ansökningar om stöd från fonden, varav 12 grundades på handelsrelaterad globalisering och nio på den globala finansiella och ekonomiska krisen.

9.  Europaparlamentet noterar att det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska samfinansieras innehåller följande åtgärder för att få in 777 uppsagda arbetstagare i arbete: utbildning och utbildningsrelaterade kostnader, entreprenörsutbildning, stipendier för utbildning, stipendier för praktik, kostnader för praktik, subventionerade anställningar, starta eget-bidrag och anställningsstöd.

10.  Europaparlamentet konstaterar att starta eget-bidraget (upp till 4 995 EUR per arbetstagare) är villkorat och kopplat till hur framgångsrikt egenföretagandet är. Parlamentet påpekar att detta villkor inte bör avskräcka deltagarna från att ansöka om denna stödåtgärd.

11.  Europaparlamentet noterar att genomförandet av de individanpassade tjänsterna hade avslutats i slutet av 2013 och att enligt de preliminära uppgifterna deltog 269 personer i 313 olika åtgärder inom ramen för paketet. Av dessa har 219 hittat en anställning som ett resultat av stödet.

12.  Europaparlamentet noterar att enligt de preliminära uppgifterna var den totala kostnaden för genomförandet av de individanpassade tjänsterna betydligt lägre än vad som uppskattats på grund av att färre antal arbetstagare deltog i åtgärderna.

13.  Europaparlamentet betonar att trots att det enligt de preliminära uppgifterna var färre arbetstagare som deltog i åtgärderna än vad som ursprungligen beräknats uppgick antalet arbetslösa arbetstagare som omfattades av paketet och som fortfarande var inskriva vid arbetsförmedlingen till 85, vilket visar att det stora flertalet av de arbetstagare som blivit uppsagda från Fiat Auto Poland har hittat en anställning.

14.  Europaparlamentet välkomnar att det regionala sysselsättningsrådet deltog i utformningen av ansökan om stöd från fonden och hade en viktig roll när beslutet om åtgärdspaketet inom ramen för projektet fattades.

15.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov. Parlamentet anser att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

16.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om fonden ska säkerställas att fonden stöder återinträde på arbetsmarknaden med varaktig anställning för enskilda arbetstagare som blivit uppsagda. Parlamentet betonar vidare att fonden endast får samfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar, långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

17.  Europaparlamentet gläds åt att det bland åtgärderna finns subventionerade anställningar särskilt inriktade på arbetstagare över 50 år, som utgör en stor andel av stödmottagarna. Denna åldersgrupp riskerar i högre grad långtidsarbetslöshet och utestängning från arbetsmarkanden.

18.  Europaparlamentet understryker den höga andelen äldre personer och personer med lägre kvalifikationer som drabbats av uppsägningarna och betonar att dessa utgör 18,7 % respektive 62,6 % av alla uppsagda arbetstagare. Parlamentet begär att man fäster särskild vikt vid dessa två grupper och att särskilda fondåtgärder inriktas på dessa grupper.

19.  Europaparlamentet anser att de sex arbetstagarna med långvariga hälsoproblem eller funktionsnedsättningar kan ha särskilda behov i fråga om ett individanpassat upplägg.

20.  Europaparlamentet välkomnar att principen för jämställdhet mellan män och kvinnor och icke-diskriminering har tillämpats och kommer att fortsätta tillämpas under de olika leden av genomförandet av fonden och tillgången till fondens åtgärder.

21.  Europaparlamentet konstaterar att Fiat Auto Poland den 20 december 2012 nådde en överenskommelse med de fackliga organisationerna där man fastställde vilka kriterier som skulle användas för att välja ut vilka arbetstagare som skulle sägas upp, och man enades om vilka incitament som skulle beviljas arbetstagare som gick med på att lämna företaget frivilligt.

22.  Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet understryker att de polska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

23.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. från Polen)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2015/41.)

(1) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 855).


Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Grekland
PDF 229kWORD 63k
Resolution
Bilaga
Europaparlamentets resolution av den 16 december 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas från Grekland) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) (nedan kallad förordningen om fonden),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3) (nedan kallat det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0063/2014), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller den globala finansiella och ekonomiska krisen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

C.  Antagandet av förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att innefatta även egenföretagare och ungdomar samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  De grekiska myndigheterna lämnade in ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas den 29 juli 2014 till följd av uppsägningarna av 551 arbetstagare från Odyssefs Fokas S.A., ett företag verksamt inom den ekonomiska sektor som klassificeras enligt Nace rev. 2 huvudgrupp 47 (Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar).

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om fonden.

1.  Europaparlamentet gläder sig över att de grekiska myndigheterna beaktar de avsevärda fördelarna med detta budgetinstrument och redan har utnyttjat det flera gånger i syfte att hantera negativa effekter av den ekonomiska och finansiella krisen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att de grekiska myndigheterna lämnade in ansökan med stöd av insatskriteriet i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilket minst 500 personer som är arbetstagare eller egenföretagare antingen ska ha blivit uppsagda eller ska ha upphört med sin verksamhet under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat. Även arbetstagare och egenföretagare bland underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled omfattas.

3.  Europaparlamentet noterar att de grekiska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 29 juli 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 11 november 2014. Parlamentet uppskattar den snabba bedömningsperioden på mindre än fem månader.

4.  Europaparlamentet konstaterar att det enligt de grekiska myndigheterna finns två huvudorsaker till uppsägningarna, minskningen av hushållens disponibla inkomster, som beror på att skattetrycket har ökat och lönerna minskat (för anställda både inom den privata och inom den offentliga sektorn), vilket tillsammans med arbetslöshetsökningen har lett till en kraftigt minskad köpkraft, och den kraftiga minskningen av utlåningen till företag och privatpersoner, som beror på att de grekiska bankerna haft brist på likvida medel.

5.  Europaparlamentet håller med om att dessa faktorer är kopplade till den globala finansiella och ekonomiska kris som avses i förordning (EG) nr 546/2009(4) och att Grekland därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

6.  Europaparlamentet noterar att detaljhandeln hittills har varit föremål för ytterligare tre ansökningar till fonden, varav två från Grekland, även de baserade på den globala finansiella och ekonomiska krisen.

7.  Europaparlamentet noterar att uppsägningarna ytterligare kommer att förvärra arbetslöshetssituationen i ett land där antalet arbetslösa fyrdubblades under perioden 2008–2013 och som har den högsta arbetslöshetsnivån bland medlemsstaterna och den femte högsta i världen. Parlamentet är särskilt bekymrat över regionerna Attika och Mellersta Makedonien, som står för 90 % av uppsägningarna och som redan har en arbetslöshetsnivå som är högre än det nationella genomsnittet på 27,5 %.

8.  Europaparlamentet konstaterar att utöver de 551 uppsägningarna under referensperioden, omfattar de stödberättigande mottagarna 49 arbetstagare som blivit uppsagda före referensperioden på fyra månader, vilket totalt blir 600 personer. Parlamentet noterar att 89,17 % av de uppsagda arbetstagarna som är stödberättigade är kvinnor.

9.  Europaparlamentet gläder sig över att de grekiska myndigheterna kommer att tillhandahålla individanpassade tjänster, samfinansierade via fonden, till högst 500 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte fyllt 30 år den dag då ansökan lämnades in, i och med att alla de uppsägningar som avses i punkt 8 inträffade i Nuts 2-regionerna Mellersta Makedonien (EL12), Thessalien (EL14) och Attika (EL30), vilka kan beviljas stöd enligt ungdomssysselsättningsinitiativet. Det totala antalet stödmottagare uppgår därmed till 1 100 personer.

10.  Europaparlamentet noterar att de grekiska myndigheterna beslutade att tillhandahålla individanpassade tjänster, samfinansierade via fonden, till högst 500 unga som varken arbetar eller studerar och som ännu inte hade fyllt 30 år. Parlamentet noterar att de grekiska myndigheterna, enligt ansökan, bland annat kommer att använda kriterier som ligger i linje med de kriterier som ingår i den grekiska genomförandeplanen för ungdomsgarantin (dvs. ungdomar som riskerar utestängning, hushållens inkomstnivå, utbildningsnivå, arbetslöshetens längd, osv.) samt intresseanmälningar. Parlamentet uppmanar de grekiska myndigheterna att ta hänsyn till de sociala kriterierna och se till att urvalet av mottagare som får stöd från fonden till fullo respekterar principerna om icke-diskriminering och lika möjligheter.

11.  Europaparlamentet stöder de sociala kriterier som de grekiska myndigheterna använder för att välja ut de berörda unga som varken arbetar eller studerar som ska omfattas av åtgärderna, det vill säga hushållens inkomstnivå, utbildningsnivå och arbetslöshetens längd. Parlamentet kräver att urvalet av stödmottagare till fullo respekterar principerna om icke-diskriminering för att kunna ge dem som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden möjligheter.

12.  Europaparlamentet uppmanar de grekiska myndigheterna att ge detaljerad information om finansierade åtgärder och resultat i syfte att sprida bästa praxis, särskilt när det gäller urvalet av och stödet till unga som varken arbetar eller studerar.

13.  Europaparlamentet noterar att den totala uppskattade kostnaden uppgår till 10 740 000 EUR, varav 210 000 EUR för genomförandet, och att det ekonomiska stödet från fonden uppgår till 6 444 000 EUR, det vill säga 60 % av de totala kostnaderna.

14.  Europaparlamentet noterar att bidraget för förberedande åtgärder och åtgärder för förvaltning, information, marknadsföring, kontroll och rapportering utgör 1,96 % av den totala budgeten. Parlamentet noterar vidare att man har planerat att använda nästan hälften av detta bidrag till information och marknadsföring.

15.  Europaparlamentet välkomnar att de grekiska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 20 oktober 2014 beslutade att inleda de individanpassade tjänsterna innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

16.  Europaparlamentet noterar att de grekiska myndigheterna har angett att det samordnade paketet med individanpassade tjänster har utarbetats i samråd med företrädarna för de berörda stödmottagarna (tidigare anställda hos Fokas och deras advokater) och de privatanställdas förbund i Grekland.

17.  Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som ska erbjudas har utformats så att de beaktar de specifika behoven för unga som varken arbetar eller studerar och består av följande delar: yrkesvägledning, utbildning, omskolning och yrkesutbildning, starta eget-bidrag, jobbsökarbidrag, utbildningsbidrag och flyttbidrag.

18.  Europaparlamentet understryker vikten av individanpassade tjänster för att hjälpa de berörda stödmottagarna att kartlägga sina färdigheter och upprätta en realistisk karriärutvecklingsplan på grundval av sina egna intressen och kvalifikationer.

19.  Europaparlamentet uppskattar att övervakning ingår bland de åtgärder som föreslås, vilket omfattar en uppföljning av deltagarna under det halvår som följer efter det att genomförandet av åtgärderna avslutats.

20.  Europaparlamentet noterar att den största delen av det begärda stödet ska användas till starta eget-bidrag (3 000 000 EUR) och utbildningsåtgärder (2 960 000 EUR).

21.  Europaparlamentet konstaterar att det maximibelopp som finns tillgängligt genom fonden, 15 000 EUR, beviljas till 200 utvalda arbetstagare och unga som varken arbetar eller studerar såsom bidrag för att de grundar egna företag. Parlamentet understryker att denna åtgärd syftar till företagsfrämjande genom tillhandahållande av ekonomiskt stöd till bärkraftiga företagsinitiativ, vilket på medellång sikt borde generera ytterligare arbetstillfällen. Parlamentet konstaterar att det maximibelopp som finns tillgängligt genom fonden kommer att beviljas enligt särskilda villkor och beroende på de nystartade företagens bärkraft.

22.  Europaparlamentet betonar det verkliga mervärdet och rekommenderar att man erbjuder aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Parlamentet noterar att nästan en tredjedel av det planerade stödet består av bidrag och alltså är passiva arbetsmarknadsåtgärder.

23.  Europaparlamentet konstaterar att kostnaderna för utbildningsåtgärder i denna ansökan kan jämföras med nivåerna i tidigare ansökningar från Grekland. Parlamentet påpekar att dessa kostnader varierar i liknande ansökningar från andra medlemsstater.

24.  Europaparlamentet kräver att de åtgärder som planeras enligt Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för den nya programperioden för ESF ska komplettera planerna enligt fonden och underlätta arbetstagarnas återinträde inom framtidsorienterade och hållbara näringslivssektorer. Parlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som får stöd från fonden ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

25.  Europaparlamentet gläder sig över att principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vem som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem.

26.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

27.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

28.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, från Grekland)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2015/43.)

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) EUT L 167, 29.6.2009, s. 26.


Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/014 FR/Air France - Frankrike
PDF 225kWORD 58k
Resolution
Bilaga
Europaparlamentets resolution av den 16 december 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/014 FR/Air France från Frankrike) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0701 – C8-0247/2014),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0065/2014), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordning (EU) nr 1309/2013(4) som speglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra möjligheten att utnyttja fonden i krislägen, öka EU:s ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet åtgärder och förmånstagare genom att även egenföretagare och ungdomar innefattas samt finansiera incitament att starta företag.

D.  Frankrike lämnade in sin ansökan EGF/2013/014 FR/Air France om ekonomiskt stöd från fonden efter det att 5 213 arbetstagare blivit uppsagda, varav 3 886 personer beräknas omfattas av åtgärderna, under och efter referensperioden mellan den 1 juli 2013 och den 31 oktober 2013, på grund av en minskning av unionens marknadsandel inom luftfarten.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för stöd, som fastställs i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.  Europaparlamentet konstaterar att villkoren enligt artikel 2a i förordningen om fonden är uppfyllda. Parlamentet håller därför med kommissionen om att Frankrike är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet noterar att de franska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 20 december 2013, att ansökan kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 24 juli 2014 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 11 november 2014.

3.  Europaparlamentet ser positivt på att de franska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 6 november 2012 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

4.  Europaparlamentet anser att uppsägningarna hänger samman med genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen som inneburit att unionens andel av luftfartsmarknaden har minskat, särskilt på grund av att tre företag vid Persiska viken kraftigt ökat sin verksamhet, en trend som har förvärrats av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

5.  Europaparlamentet noterar att uppsägningarna vid Air France förväntas ha en negativ inverkan på Île-de France-regionen som också drabbas av ytterligare en massuppsägning när Peugeot Citroën Automobiles (PSA) lägger ned sin produktionsanläggning i Aulnay helt och hållet under 2014.

6.  Europaparlamentet noterar att det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska samfinansieras innehåller följande åtgärder för att få in 3 886 uppsagda arbetstagare i arbete: rådgivning och yrkesorientering för arbetstagare, utbildning, bidrag för nyföretagande, regelbundna informations- och kommunikationsåtgärder, bidrag för återintegration på arbetsmarknaden och flyttbidrag.

7.  Europaparlamentet välkomnar beloppet på 21 580 020 euro som öronmärkts för bidrag för återintegration på arbetsmarknaden och som kommer att betalas ut tills slutet av ”ledigheten för återintegration på arbetsmarknaden” (congé de reclassement) och uppgår till 70 % av arbetstagarens senaste bruttolön. Parlamentet noterar att förordning (EU) nr 1309/2013 begränsar andelen av sådana bidrag till 35 % av det totala belopp från fonden som mobiliserats i ett enskilt ärende, men betonar att Frankrike lämnat in ansökan i enlighet med förordning (EG) nr 546/2009(5), som gäller för alla ansökningar som lämnats in fram till slutet av 2013 och som möjliggör en mycket generösare användning av medel för särskilda bidrag såsom bidrag för återintegration på arbetsmarknaden och bidrag för nyföretagande.

8.  Europaparlamentet motsätter sig att fonden används som ett sätt att finansiera uppsägningar. Parlamentet förordar att denna fond ska användas för att underlätta arbetstagares återinträde på arbetsmarknaden.

9.  Europaparlamentet påminner om att medlen ska hjälpa stödmottagarna att återintegreras på arbetsmarknaden i stället för att fungera som löneersättning efter uppsägningen. Parlamentet noterar att detta syfte kan uppnås mycket bättre genom bestämmelserna i den nu gällande förordningen (EU) nr 1309/2013.

10.  Europaparlamentet välkomnar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med företrädare för de berörda stödmottagarna och arbetsmarknadens parter: rådgivning, yrkesorientering för arbetstagare, bidrag för nyföretagande, bidrag för återintegration på arbetsmarknaden och flyttbidrag.

11.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.

12.  Europaparlamentet noterar bekymrat att majoriteten av de uppsagda arbetstagarna är i åldern 55–64 år. Parlamentet välkomnar det differentierade incitamentet inom åtgärden "bidrag för nyföretagande" i fråga om att anställa arbetstagare äldre än 55 år.

13.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om fonden ska säkerställas att fonden stöder återinträde på arbetsmarknaden med varaktig anställning för enskilda arbetstagare som blivit uppsagda. Parlamentet betonar vidare att fonden endast får samfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar, långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

14.  Europaparlamentet noterar att den information som lagts fram om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden inte innehåller några uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna utan hänvisar till ett skriftligt avtal med det företag som sagt upp personal så att det vid genomförandet av de åtgärder som beskrivs ovan inte kommer att ta emot finansiella bidrag från unionens övriga finansieringsinstrument för samma åtgärder. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

15.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/014 FR/Air France från Frankrike)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2015/44.)

(1) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 855).
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, EUT L 167, 29.6.2009, s. 26.


Utnämning av ledamöter av den gemensamma resolutionsnämnden *
PDF 213kWORD 49k
Europaparlamentets beslut av den 16 december 2014 om kommissionens förslag om utnämningen av ordföranden, vice ordföranden och ledamöter i den gemensamma resolutionsnämndens styrelse (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 5 december 2014 om utnämningen av ordföranden, vice ordföranden och ledamöter i den gemensamma resolutionsnämndens styrelse (C(2014)9456),

–  med beaktande av artikel 56.6. i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010(1),

–  med beaktande av sin arbetsordning,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0070/2014), och av följande skäl:

A.  I artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014 anges att ordföranden, vice ordföranden och de ledamöter i den gemensamma resolutionsnämndens styrelse (nedan kallad styrelsen) som avses i artikel 43.1 b i den förordningen ska utses på grundval av meriter, kompetens, kunskap om bank- och finansfrågor samt erfarenhet inom finansiell tillsyn och reglering samt bankresolution.

B.  Enligt artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014 ska utnämningarna till styrelsen respektera principerna om jämn könsfördelning, erfarenhet och kvalifikationer.

C.  I enlighet med artikel 56.6 i förordning (EU) nr 806/2014 antog kommissionen den 19 november 2014 en slutlista över kandidater till posterna som ordförande och vice ordförande i styrelsen.

D.  I enlighet med artikel 56.6 i förordning (EU) nr 806/2014 antog kommissionen den 1 december 2014 en slutlista över kandidater till posterna som de ledamöter i styrelsen som avses i artikel 43.1 b i den förordningen.

E.  I enlighet med artikel 56.6 i förordning (EU) nr 806/2014 överlämnades de två slutlistorna till parlamentet.

F.  Den 5 december 2014 antog kommissionen ett förslag om utnämningen av ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i den gemensamma resolutionsnämndens styrelse och överlämnade detta förslag till parlamentet.

G.  Parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor granskade därefter kvalifikationerna för de kandidater som nominerats till posterna som ordförande, vice ordförande och ledamöter i styrelsen, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014.

H.  Den 8 december 2014 höll utskottet en utfrågning med Elke König, den nominerade kandidaten till posten som ordförande i styrelsen, där hon höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

I.  Den 9 december 2014 höll utskottet en utfrågning med Timo Löyttyniemi, den nominerade kandidaten till posten som vice ordförande i styrelsen samt med Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann och Dominique Laboureix, de fyra kandidater nominerats till posterna som ledamöter i styrelsen. Alla fem nominerade kandidater höll ett inledande anförande vid utfrågningen och besvarade därefter utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag om utnämningen av följande nominerade kandidater:

   a) Elke König till posten som ordförande i styrelsen.
   b) Timo Löyttyniemi till posten som vice ordförande i styrelsen.
   c) Mauro Grande till posten som ledamot i styrelsen.
   d) Antonio Carrascosa till posten som ledamot i styrelsen.
   e) Joanne Kellermann till posten som ledamot i styrelsen.
   f) Dominique Laboureix till posten som ledamot i styrelsen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT L 225, 30.7.2014, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy