Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 17 december 2014 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Beslut att inte invända mot en delegerad akt: ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa AVS-stater
 Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien ***I
 Tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador***I
 Utnyttjande av marginalen för oförutsedda händelser under 2014
 Förslag till ändringsbudget nr 3/2014: Inkomster från böter, räntor och återbetalningar – Betalningsbemyndiganden – Kommissionens, Regionkommitténs och Europeiska datatillsynsmannens tjänsteförteckningar
 Förslag till ändringsbudget nr 4/2014: Traditionella egna medel, BNI- och mervärdesskatteunderlagen
 Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Översvämning i Italien – jordbävning i Grekland – isbildning i Slovenien – isbildning och översvämning i Kroatien
 Förslag till ändringsbudget nr 5/2014: Översvämning i Italien (Sardinien) 2013 – jordbävning i Grekland – isbildning i Slovenien – isbildning och översvämning i Kroatien 2014
 Förslag till ändringsbudget nr 6/2014: Översyn av prognosen för traditionella egna medel, momsavgifter och BNI-bidrag
 Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien
 Förslag till ändringsbudget nr 7/2014: Översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien
 Förslag till ändringsbudget nr 8/2014 – Överskott från genomförandet av budgeten för 2013
 Unionens egna medel – ändring av medlemsstaternas nationella bidrag *
 Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Katastrofdrabbade regioner
 Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen – finansiering av de cypriotiska strukturfondsprogrammen
 Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret 2015
 Klassificeringen av allvarliga överträdelser av vägtransport
 Förnyelse av EU:s strategi för den inre säkerheten
 Erkännande av Palestina som stat
 Stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och företagen
 Situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU
Texter
Slutlig utgåva (274 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy