Показалец 
Приети текстове
Сряда, 17 декември 2014 г. - СтрасбургОкончателна версия
Неповдигане на възражения срещу делегиран акт: режим за продукти с произход от определени страни от АКТБ
 Автономни търговски преференции за Република Молдова ***I
 Тарифното третиране на стоките с произход от Еквадор ***I
 Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г.
 Проект на коригиращ бюджет № 3/2014: Приходи от глоби и лихви — Бюджетен кредит за плащания — Щатно разписание на Комисията, на Комитета на регионите и на Европейски надзорен орган по защита на данните
 Проект на коригиращ бюджет № 4/2014 — традиционни собствени ресурси, бази за ДДС и за БНД
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: Наводнения в Италия — Земетресение в Гърция — Ледена буря в Словения — Лед и наводнения в Хърватия
 Проект на коригиращ бюджет № 5/2014: Наводнения в Италия (Сардиния) през 2013 г. — Земетресение в Гърция — Ледена буря в Словения — Лед и наводнения в Хърватия през 2014 г.
 Проект на коригиращ бюджет № 6/2014: преразглеждане на прогнозата за традиционните собствени ресурси, вноски на база ДДС и вноски на база БНД
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: наводненията в Сърбия, Хърватия и България
 Проект на коригиращ бюджет № 7/2014: наводненията в Сърбия, Хърватия и България
 Проект на коригиращ бюджет № 8/2014 — излишък, произтичащ от изпълнението на бюджета за финансовата 2013 г.
 Собствени ресурси на Съюза — коригиране на националните вноски на държавите членки *
 Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС: региони, засегнати от бедствия
 Мобилизиране на инструмента за гъвкавост — финансиране на програмите по линия на структурните фондове за Кипър
 Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г.
 Класификация на тежките нарушения в автомобилния транспорт
 Обновяване на стратегията за вътрешна сигурност на ЕС
 Признаване на Палестина за държава
 Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността
 Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията

Неповдигане на възражения срещу делегиран акт: режим за продукти с произход от определени страни от АКТБ
PDF 433kWORD 53k
Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 14 ноември 2014 година за изменение на приложение І на Регламент (ЕО) № 1528/2007 за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство C(2014)08355 — 2014/2954(DEA)
P8_TA(2014)0085B8-0346/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегирания регламент на Комисията C(2014)08355 ,

—  като взе предвид писмото на Комисията от 26 ноември 2014 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 5 декември 2014 г. на комисията по международна търговия до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета от 20 декември 2007 г. за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство(1), и по специално член 2, параграф 2 и член 24а параграф 6 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори(2),

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по международна търговия,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

—  като взе предвид обстоятелството, че не е представено никакво възражение в срока, предвиден в член 105, параграф 6 от своя правилник, който изтече на 16 декември 2014 г.,

A.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕС) № 527/2013 Кения престана да бъде обхванати от режима за достъп до пазара, разрешен съгласно Регламент (ЕО) № 1528/2007, считано от 1 октомври 2014 г.

Б.  като има предвид, че Кения, Европейският съюз и неговите държави членки приключиха преговорите за споразумение за икономическо партньорство на 16 октомври 2014 г.

В.  като има предвид, че на 14 ноември 2014 г. Комисията прие делегиран акт за връщането на Кения в списъка в приложение І на Регламент (ЕО) № 1528/2007;

Г.  като има предвид, че Комисията подчерта, че решението да не се повдигат възражения ще ограничи потенциалната опасност от отклоняване на търговията на Кения и от спад на износа на страната в ЕС, с което ще се намалят загубите в сектора на риба тон, както и в секторите на градинарството и рязаните цветя;

1.  Заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 348, 31.12.2007 г., стp. 1.
(2) OВ L 165, 18.6.2013 г., стp. 59.


Автономни търговски преференции за Република Молдова ***I
PDF 438kWORD 50k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова (COM(2014)0542 — C8‑0128/2014 — 2014/0250(COD))
P8_TA(2014)0086A8-0053/2014

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2014)0542),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0128/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид поетия с писмо от 10 декември 2014 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0053/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 декември 2014 г. с оглед приемането на Регламент (EС) №.../2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова

P8_TC1-COD(2014)0250


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1383/2014.)


Тарифното третиране на стоките с произход от Еквадор ***I
PDF 439kWORD 51k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за тарифното третиране на стоките с произход от Еквадор (COM(2014)0585 – C8‑0172/2014 – 2014/0287(COD))
P8_TA(2014)0087A8-0056/2014

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0585),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0172/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид поетия с писмо от 10 декември 2014 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8‑0056/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене,

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 17 декември 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № .../2014 на Европейския парламент и на Съвета за тарифното третиране на стоките с произход от Еквадор

P8_TC1-COD(2014)0287


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (EС) № 1384/2014.)


Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г.
PDF 455kWORD 61k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства в съответствие с точка 14 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (COM(2014)0328 — C8-0020/2014 — 2014/2037(BUD))
P8_TA(2014)0088A8-0068/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0328 — C8-0020/2014),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(1) (Регламента за МФР), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 14 от него,

—  като взе предвид съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията относно бюджетните кредити за плащания, договорени в съвместните заключения от 12 ноември 2013 г.(3),

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет окончателно на 20 ноември 2013 г.,

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 3/2014, приет от Комисията на 15 април 2014 г. (COM(2014)0329),

—  като взе предвид позицията на Съвета, приета на 12 декември 2014 г. относно проект на коригиращ бюджет № 3/2014 (16740/2014 — C8-0289/2014),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0068/2014),

A.  като има предвид, че изпълнението на МФР 2014—2020 г. започна с огромно изоставане в плащанията, като към края на 2013 г. неизплатените сметки само в областта на политиката на сближаване възлизаха на 23,4 милиарда евро, а равнището на непогасените бюджетни задължения (RAL) към същата дата достигна 221,7 милиарда евро, т.е. 41 милиарда евро над първоначално предвиденото при договарянето на МФР 2007—2013 г.; като има предвид, че това положение е неприемливо и изисква предприемането на незабавни мерки, като се използват механизмите за гъвкавост, предвидени в Регламента за МФР, за да не бъде застрашено изпълнението на политиките и програмите на Съюза, договорени единодушно при приемането на МФР, но и за да се ограничат исканията за плащане на лихви за закъснели плащания и да се избегне ненужното увеличаване на излагането на икономически риск и уязвимостта на бенефициентите на бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в рамките на помирителната процедура по бюджета за 2014 г. Парламентът, Съветът и Комисията се договориха, с оглед на необходимостта да се гарантира планомерно извършване на плащанията и да се избегне прекомерно прехвърляне на RAL към бюджета за 2015 г., да се използват различните механизми за гъвкавост, предвидени в Регламента за МФР, включително маржа за непредвидени обстоятелства;

В.  като има предвид, че след като разгледа всички други финансови възможности за реакция на непредвидени обстоятелства, Комисията беше предложила да се мобилизира пълният размер на наличния марж за непредвидени обстоятелства, за да се допълнят бюджетните кредити за плащания в общия бюджет на Съюза за финансовата 2014 година над тавана на плащанията;

Г.  като има предвид, че Съветът не споделя тълкуването на Парламента и на Комисията, че бюджетните кредите за плащания в размер на 350 милиона евро, мобилизирани през 2014 г. във връзка със специалните инструменти, предвидени в Регламента за МФР, следва да останат извън тавана на плащанията, което би оставило марж от 711 милиона евро, който да се използва преди да се прибегне до маржа за непредвидени обстоятелства; като има предвид поради това, че въпросът дали и до каква степен сумата от 350 милиона евро следва да бъде компенсирана от маржовете за плащания в МФР за текущата и за бъдещи финансови години, остава открит;

Д.  като има предвид, че беше договорено в рамките на преговорите по пакета за бюджетите за 2014 и 2015 г., да се мобилизира маржът за непредвидени обстоятелства за сумата от 2 818,2 милиона евро плюс 350 милиона евро, т.е. 3 168,2 милиона евро;

Е.  като има предвид, че с това мобилизиране едва ли ще се реши трайно настоящият проблем с недостига на плащания и растящия брой неизплатени задължения, а само ще се ограничи увеличаването на прехвърлянето на неизплатени сметки към следващата година, което се увеличава с повече от 50% всяка година след 2010 г.;

Ж.  като има предвид наред с другото, че финансирането на това мобилизиране може да се осъществи без за това да са необходими каквито и да било разходи от националните бюджети поради други неочаквани допълнителни приходи за 2014 г.;

З.  като има предвид освен това, че мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г. не води до превишаване на общия таван на плащанията (908 милиарда евро, цени от 2011 г.) на МФР за периода 2014—2020 г., както е изрично предвидено в член 13, параграф 4 от Регламента за МФР, тъй като се компенсира от маржовете за следващи финансови години, както е предвидено в член 13, параграф 3 от Регламента за МФР;

1.  Се съгласява с мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства за 2014 г., представено в приложението;

2.  Подчертава, че мобилизирането на този инструмент, предвиден в член 13 от Регламента за МФР, показва отново необходимостта от все по-голяма гъвкавост на бюджета на Съюза;

3.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

4.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/435.)

(1) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, 20.11.2013 г., P7_TA(2013)0472.


Проект на коригиращ бюджет № 3/2014: Приходи от глоби и лихви — Бюджетен кредит за плащания — Щатно разписание на Комисията, на Комитета на регионите и на Европейски надзорен орган по защита на данните
PDF 446kWORD 64k
Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III — Комисия (16740/2014 — C8-0289/2014 — 2014/2036(BUD))
P8_TA(2014)0089A8-0069/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет окончателно на 20 ноември 2013 г.(2),

—  като взе предвид съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията относно бюджетните кредити за плащания (съвместно изявление от 12 ноември 2013 г.) във вида, в който беше договорено в съвместните заключения от 12 ноември 2013 г.(3), както и изявлението на Европейския парламент и Комисията относно бюджетните кредити за плащания във вида, в който беше договорено в същите съвместни заключения,

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(4) („Регламент за МФР“),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5) („МИС“),

—  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(6),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 3/2014, приет от Комисията на 28 май 2014 г. (COM(2014)0329),

—  като взе предвид предложението на Комисията за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г., прието на 28 май 2014 г. (COM(2014)0328),

—  като взе предвид съвместните заключения, одобрени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 3/2014, приета от Съвета на 12 декември 2014 г. и предадена на Парламента на същия ден (16740/2014 — C8-0289/2014),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид писмото на Комисията по външни работи,

—  като взе предвид писмото на Комисията по развитие,

—  като взе предвид писмото на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид писмото на Комисията по култура и образование,

—  като взе предвид доклада на Комисията по бюджети и становището на Комисията по регионално развитие (A8-0069/2014),

A.  като има предвид, че първоначално представеният от Комисията проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 3/2014 на общия бюджет за 2014 г. предложи увеличение на прогнозата за приходите от глоби и санкции и другите приходи с 1,568 милиарда евро и на бюджетните кредити за плащания с 4,738 милиарда евро за функции 1а, 1б, 2 и 4 от многогодишната финансова рамка (МФР), с цел да се обезпечат нуждите от плащания до края на годината, като се покрият задълженията, произтичащи от минали и текущи поети задължения;

Б.  като има предвид, че изпълнението на МФР 2014—2020 г. започна с огромно изоставане на плащанията, като към края на 2013 г. неизплатените сметки само в областта на политиката на сближаване възлизаха на 23,4 милиарда евро, а равнището на непогасените бюджетни задължения (RAL) достигна 221,7 милиарда евро, т.е. 41 милиарда евро над първоначално предвиденото при договарянето на МФР 2007—2013 г.;

В.  като има предвид, че от целия ПКБ № 3/2014 само 99 милиона евро са предназначени за покриване на програмите за периода 2014 – 2020 г. в рамките на политиката на сближаване, а останалите са свързани с приключването на програмите за периода 2007—2013 г. (3,296 милиарда евро) и нуждите от плащания, които произтичат от други функции (1,34 милиарда евро);

Г.  като има предвид, че Парламентът, Съветът и Комисията поеха ангажимент чрез съвместното изявление от 12 ноември 2013 г. да следят за наличието на финансови средства, позволяващи на Съюза да изпълнява своите правни задължения през 2014 г., като гарантират плавен напредък по отношение на плащанията и като прилагат различните механизми за гъвкавост, които са включени в Регламента за МФР, в т.ч. в член 13 от него (марж за непредвидени обстоятелства);

Д.  като има предвид, че някои делегации в Съвета са изразили резерви по отношение на използването на маржа за непредвидени обстоятелства в ПКБ № 3/2014, което според Парламента е неоснователна тревога и противоречи на духа на Регламента за МФР и МИС;

1.  Отбелязва ПКБ № 3/2014 във вида, в който е предложен от Комисията;

2.  Одобрява съвместните заключения, приети от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г. с цел увеличение на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2014 г. по редица бюджетни редове на стойност 4,246 милиарда евро, от които 3,168 милиарда евро ще бъдат мобилизирани чрез маржа за непредвидени обстоятелства за 2014 г.;

3.  Приветства по-конкретно увеличенията на бюджетните кредити за плащания по функции 1а и 4, които бяха до голяма степен запазени в окончателния компромис, отразен в съвместните заключения от 8 декември 2014 г.;

4.  Приветства увеличаването на бюджетните кредити за плащания за функция 1б, която е основната област, засегната от недостига на плащания в бюджета на Съюза като цяло; въпреки това счита, че това е абсолютният минимум за покриването на действителните нужди до края на 2014 г. и няма да бъде достатъчно за намирането на решение за повтарящия се лавинообразен ефект на неплатените сметки, който се разраства от бюджета за 2010 г. насам; припомня по-конкретно, че по-голямата част от фактурите по функция 1б традиционно се представят от държавите членки към края на всяка финансова година, за да се предотврати евентуалната отмяна на бюджетни кредити за поети задължения вследствие на прилагането на правилата N+2 и N+3;

5.  Подкрепя предложението за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства и подчертава тълкуването си на член 3, параграф 2 от Регламента за МФР, че плащанията, свързани със специалните инструменти, трябва да бъдат отчитани над таваните; счита, че всяко друго тълкуване подкопава основата за политическото споразумение относно МФР за периода 2014—2020 г., а именно разбирането, че следва да се проявява специфична и възможно най-голяма гъвкавост, която да позволи на Съюза да изпълнява задълженията си;

6.  Припомня, че приемането на ПКБ № 3/2014, ПКБ № 4/2014, ПКБ № 6/2014 и ПКБ № 8/2014 ще намали дела на вноската на база БНД на държавите членки в бюджета на Съюза с общо 8,688 милиарда евро и следователно ще компенсира изцяло необходимите допълнителни бюджетни кредити за плащания, поискани в ПКБ № 3/2014, както е договорено в съвместните заключения от 8 декември 2014 г.;

7.  Одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2014;

8.  Възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 2/2014 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 51, 20.2.2014 г., стр. 1.
(3) Приети текстове от 20 ноември 2013 г., P7_TA(2013)0472.
(4) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(5) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(6) OВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.


Проект на коригиращ бюджет № 4/2014 — традиционни собствени ресурси, бази за ДДС и за БНД
PDF 439kWORD 59k
Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III — Комисия (16741/2014 — C8-0290/2014 — 2014/2053(BUD))
P8_TA(2014)0090A8-0076/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет окончателно на 20 ноември 2013 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 г.(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Проект на коригиращ бюджет № 4/2014, приет от Комисията на 9 юли 2014 г. (COM(2014)0461),

—  като взе предвид Писмо за внасяне на корекции № 1 към ПКБ № 4/2014, което Комисията представи на 16 октомври 2014 г.,

—  като взе предвид съвместните заключения, договорени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

—  като взе предвид позицията относно Проект на коригиращ бюджет № 4/2014, приета от Съвета на 12 декември 2014 г. и предадена на Парламента на същия ден (16741/2014 — C8-0290/2014),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0076/2014),

A.  като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет (ПКБ) № 4/2014 се отнася до преразглеждане на прогнозата за традиционните собствени ресурси (ТСР, т.е. мита и налози в сектора на захарта), базите ДДС и брутен национален доход (БНД), включването в бюджета на съответните корекции за Обединеното кралство и преразглеждане на прогнозата за други приходи, произтичащи от глоби, което води до промяна в равнището и разпределението на вноските в собствените ресурси на държавите членки в бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че ПКБ № 4/2014 също намалява бюджетните кредити за поети задължения и за плащания за Европейския надзорен орган по защита на данните с 248 460 EUR и предлага някои изменения на номенклатурата на Европейския фонд за регионално развитие, за да бъде отразено приетото правно основание;

В.  като има предвид, че този ПКБ е от съществено значение за избягването на недостиг на парични средства, който би могъл на доведе до дефицит при изпълнението през 2014 г.,

1.  Приема за сведение ПКБ № 4/2014, изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1 към ПКБ № 4/2014, който предвижда актуализация на прогнозата за традиционните собствени ресурси (ТСР, т.е. мита и налози в сектора на захарта) въз основа на най-добрите прогнозни оценки на Комисията и някои други събития, както и актуализация на прогнозата за други приходи, произтичащи от редица глоби, които са станали окончателни и следователно могат да бъдат записани в бюджета;

2.  Отбелязва, че прогнозираното намаление на ТСР с около 646,1 милиона евро и на собствените ресурси на база ДДС с 192,4 милиона евро се компенсира от горепосочените глоби в размер на общо 2 433 милиона евро, като по този начин механично се намалява необходимостта от допълнителни вноски на основа БНД с 1 594,5 милиона евро;

3.  Отбелязва, че ПКБ № 4/2014, включително писмо за внасяне на корекции № 1 към него, предвижда общо намаление на необходимостта от допълнителни собствени ресурси, главно поради записване в бюджета на глоби и лихви за закъснели плащания, които са станали окончателни и които възлизат на 2433 милиона евро;

4.  Отбелязва, че ПКБ № 4/2014 предлага намаление на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания на Европейския надзорен орган по защита на данните с 248 460 EUR поради забавяне на назначаването на новия Европейски надзорен орган по защита на данните и на помощник надзорник по защита на данните;

5.  Потвърждава съвместните заключения, договорени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г. с оглед одобряването на ПКБ № 4/2014 така, както е първоначално предложен от Комисията и изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1, с включване на бюджетните кредити за поети задължения от ПКБ № 6/2014, свързани с Европейския фонд за морско дело и рибарство и резерва за споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство, както и преразпределението на сумата от 248 460 EUR налични кредити за плащания, установени в бюджетния ред за Европейския надзорен орган за защита на данните в бюджетен ред 23 02 01 за хуманитарна помощ;

6.  Припомня, че приемането на този ПКБ ще намали необходимостта от допълнителни собствени ресурси за бюджета на Съюза с 2 433 милиона евро и следователно ще компенсира изцяло, заедно с по-малките дялове на вноските на база БНД от държавите членки в бюджета на Съюза, произтичащи от ПКБ № 3/2014, ПКБ № 6/2014 и ПКБ № 8/2014, необходимите допълнителни бюджетни кредити за плащания, поискани в ПКБ № 3/2014, съгласно договореното в съвместните заключения от 8 декември 2014 г.;

7.  Одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2014;

8.  Възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 3/2014 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 51, 20.2.2014 г., стр. 1.
(3) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ С 373, 20.12.2013 г, стр. 1.
(5) OВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.


Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: Наводнения в Италия — Земетресение в Гърция — Ледена буря в Словения — Лед и наводнения в Хърватия
PDF 450kWORD 54k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (наводнения в Италия, земетресение в Гърция, лед в Словения и лед и наводнения в Хърватия) (COM(2014)0565 — C8‑0137/2014 — 2014/2072(BUD))
P8_TA(2014)0091A8-0073/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0565 — C8-0137/2014),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид съвместните заключения, одобрени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0073/2014),

1.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/436.)

(1) OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Проект на коригиращ бюджет № 5/2014: Наводнения в Италия (Сардиния) през 2013 г. — Земетресение в Гърция — Ледена буря в Словения — Лед и наводнения в Хърватия през 2014 г.
PDF 442kWORD 54k
Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III — Комисия (16742/2014 — C8-0291/2014 — 2014/2073(BUD))
P8_TA(2014)0092A8-0078/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет окончателно на 20 ноември 2013 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 г.(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 5/2014, приет от Комисията на 8 септември 2014 г. (COM(2014)0564),

—  като взе предвид съвместните заключения, одобрени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 5/2014, приета от Съвета на 12 декември 2014 г. и предадена на Парламента на същия ден (16742/2014 – C8-0291/2014),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0078/2014),

A.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 5/2014 се отнася за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в размер на 46 998 528 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания във връзка с наводненията в Италия (Сардиния) през ноември 2013 г., земетресението в Гърция (Кефалония), ледените бури в Словения и същите ледени бури, последвани от наводнения в Хърватия в края на януари/началото на февруари 2014 г.;

Б.  като има предвид, че предназначението на ПКБ № 5/2014 е тази бюджетна корекция да бъде записана формално в бюджета за 2014 г.;

1.  Отбелязва ПКБ № 5/2014 във вида, в който е представен от Комисията;

2.  Подчертава неотложната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ на ЕС на държавите, засегнати от това природно бедствие;

3.  Подчертава, че недостигът на бюджетни кредити за плащания за 2014 г., който беше причината за представянето на ПКБ № 3/2014 и придружаващото го предложение на Комисията за мобилизиране на средства от маржа за непредвидени обстоятелства, изключва a priori възможността за осигуряване на средствата за ПКБ № 5/2014 чрез преразпределяне;

4.  Потвърждава съвместните заключения, приети от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г., с цел одобряване на допълнителните бюджетни кредити за поети задължения в размер на 47 милиона евро в бюджета за 2014 г. и пренасяне на съответните бюджетни кредити за плащания към бюджета за 2015 г.;

5.  Одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2014;

6.  Възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 4/2014 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 51, 20.2.2014 г., стр. 1.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Проект на коригиращ бюджет № 6/2014: преразглеждане на прогнозата за традиционните собствени ресурси, вноски на база ДДС и вноски на база БНД
PDF 436kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия (16743/2014 – C8 0288/2014 – 2014/2162(BUD))
P8_TA(2014)0093A8-0074/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет окончателно на 20 ноември 2013 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 6/2014, приет от Комисията на 17 октомври 2014 г. (COM(2014)0649),

—  като взе предвид писмо за внасяне на корекции № 1/2014 към ПКБ № 6/2014, прието от Комисията на 3 декември 2014 г. (COM(2014)0730),

—  като взе предвид съвместните заключения, одобрени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 6/2014, приета от Съвета на 12 декември 2014 г. и предадена на Парламента на същия ден (16743/2014 – C8-0288/2014),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0074/2014),

A.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 6/2014 се отнася до преразглеждането на прогнозата за традиционни собствени ресурси, вноски на база ДДС и БНД, намаление на бюджетните кредити за Европейския фонд за морско дело и рибарство и резерва за споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство, както и увеличение на бюджетните кредити за Европейския омбудсман;

Б.  като има предвид, че цялостното отражение на този ПКБ върху приходите, вследствие на приемането на писмо за внасяне на корекции № 1/2014 към ПКБ № 6/2014, представлява намаление на изискванията за собствени ресурси на обща стойност 4 095,5 милиона евро, включващо намаление на вноските на база БНД на държавите членки в размер на 4 515,5 милиона евро, и увеличение на сумата на традиционните собствени ресурси в размер на 420 милиона евро;

В.  като има предвид, че предназначението на ПКБ № 6/2014 е да се запишат формално в бюджета за 2014 г. тези бюджетни корекции;

1.  Отбелязва проект на коригиращ бюджет № 6/2014 във вида, в който е представен от Комисията и изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2014;

2.  Отбелязва, че намалението на бюджетните кредити, свързани с Европейския фонд за морско дело и рибарство и резерва за споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство, възлиза на общо намаление в размер на 76,3 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и на 6,2 милиона евро под формата на бюджетни кредити за плащания, което се дължи основно на по-късното приемане на правното основание за Фонда и на актуализираната оценка на състоянието на преговорите, свързани с посочените по-горе споразумения в областта на рибарството;

3.  Приветства предложението за използване на 6,2 милиона евро от икономиите на бюджетни кредити за плащания, посочени в параграф 2, за подпомагане на финансирането на хуманитарна помощ при евентуални кризи до края на годината;

4.  Подчертава, че цялостното отражение на ПКБ № 6/2014 върху вноските на база БНД представлява намаление в размер на 4 515,5 милиона евро и увеличение в размер на 420 милиона евро в прогнозите за традиционни собствени ресурси;

5.  Одобрява съвместните заключения, приети от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г. с оглед на приемането на ПКБ № 6/2014 във вида, в който е изменен със съответното писмо за внасяне на корекции, в т.ч. включване на разходната част в ПКБ № 3/2014 и № 4/2014;

6.  Припомня, че приемането на този ПКБ № 6/2014 ще намали необходимостта от вноски на база БНД на държавите членки с 4 515,5 милиона евро и следователно ще компенсира изцяло, заедно с по-малките дялове на вноските на база БНД от държавите членки в бюджета на Съюза, произтичащи от ПКБ № 3/2014, ПКБ № 4/2014 и ПКБ № 8/2014, необходимите допълнителни бюджетни кредити за плащания, поискани в ПКБ № 3/2014, съгласно договореното в съвместните заключения от 8 декември 2014 г.;

7.  Одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2014;

8.  Възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 5/2014 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 51, 20.2.2014 г., стр. 1.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) OВ C 373, 20.12.2013, стр. 1.


Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: наводненията в Сърбия, Хърватия и България
PDF 118kWORD 52k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (наводненията в Сърбия, Хърватия и България) (COM(2014)0648 — C8-0223/2014 — 2014/2161(BUD))
P8_TA(2014)0094A8-0075/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0648 — C8 0223/2014),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид съвместните заключения, договорени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0075/2014),

1.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/437.)

(1) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Проект на коригиращ бюджет № 7/2014: наводненията в Сърбия, Хърватия и България
PDF 437kWORD 54k
Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 7/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III — Комисия (16744/2014 — C8 0292/2014 — 2014/2163(BUD))
P8_TA(2014)0095A8-0072/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет окончателно на 20 ноември 2013 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3),

—  като предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 7/2014, приет от Комисията на 17 октомври 2014 г. (COM(2014)0650),

—  като взе предвид съвместните заключения, приети от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 7/2014, приета от Съвета на 12 декември 2014 г. и предадена на Парламента на същия ден (16744/2014 — C8-0292/2014),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0072/2014),

А.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 7/2014 се отнася за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в размер на 79 726 440 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и плащания във връзка с наводненията в Сърбия и Хърватия през май 2014 г. и наводненията в България през юни 2014 г.;

Б.  като има предвид, че предназначението на ПКБ № 7/2014 е тази бюджетна корекция да се запише формално в бюджета за 2014 г.;

1.  Отбелязва ПКБ № 7/2014 във вида, в който е представен от Комисията;

2.  Подчертава спешната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ на ЕС на държавите, които бяха засегнати от тези природни бедствия;

3.  Подчертава, че недостигът на бюджетни кредити за плащания за 2014 г., който беше причината Комисията да представи ПКБ № 3/2014 и придружаващото го предложение за мобилизиране на средства от маржа за непредвидени обстоятелства, изключва априори възможността за осигуряване на средствата за ПКБ № 7/2014 чрез преразпределяне;

4.  Потвърждава съвместните заключения, приети от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г. за одобряване на допълнителните бюджетни кредити за поети задължения в размер на 80 милиона евро в бюджета за 2014 г. и за включване на съответните бюджетни кредити за плащания в бюджета за 2015 г.;

5.  Одобрява позицията на Съвета относно ПКБ № 7/2014;

6.  Възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 6/2014 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 51, 20.2.2014 г., стр. 1.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Проект на коригиращ бюджет № 8/2014 — излишък, произтичащ от изпълнението на бюджета за финансовата 2013 г.
PDF 439kWORD 58k
Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 8/2014 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III — Комисия (16745/2014 — C8–0293/2014 — 2014/2225(BUD))
P8_TA(2014)0096A8-0079/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на ЕС и ,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(1), и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет окончателно на 20 ноември 2013 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4) ,

—  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(5),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 2/2014, приет от Комисията на 15 април 2014 г. (COM(2014)0234),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 8/2014, приет от Комисията на 27 ноември 2014 г. (COM(2014)0722),

—  като взе предвид съвместните заключения, одобрени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 8/2014, приета от Съвета на 12 декември 2014 г. и предадена на Парламента на същия ден (16745/2014 — C8-0293/2014),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0079/2014),

A.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 8/2014 беше представен от Комисията, тъй като Помирителният комитет не успя да постигне споразумение по проект на коригиращ бюджет № 2/2014, който имаше абсолютно същата цел и съдържание като ПКБ № 8/2014;

Б.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 8/2014 цели записването в бюджета за 2014 г. на излишъка от финансовата 2013 година, възлизащ на 1 005 милиона евро;

В.  като има предвид, че основните елементи на този излишък са положителният резултат на приходите в размер на 771 милиона евро, икономията на разходи в размер на 276 милиона евро и отрицателна разлика в обменния курс в размер на 42 милиона евро;

Г.  като има предвид, че в частта на приходите увеличението се дължи предимно на глоби и лихви за забавени плащания (1 331 милиона евро), докато общият размер на реалните постъпления на собствени ресурси спрямо включените в бюджета намалява (– 226 милиона евро) и приходите от излишъци, салда и корекции също намаляват (– 360 милиона евро);

Д.  като има предвид, че в частта на разходите усвояването под предвидените стойности на бюджетните кредити за 2013 г. (107 милиона евро) и за 2012 г. (54 милиона евро) не възникна в резултат на намален капацитет за усвояване, а в действителност всички налични показатели посочват факта, че е имало недостиг на бюджетни кредити за плащания в бюджетите за 2012 и 2013 г.;

Е.  като има предвид, че член 18 от Финансовия регламент предвижда, че коригиращият бюджет е посветен само на отклонението между предварителните отчети и прогнозите и че всеки излишък се записва в бюджета на Съюза чрез въпросния коригиращ бюджет;

1.  Отбелязва проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 8/2014, посветен изцяло на записването в бюджета на излишъка от 2013 г., за сума в размер на 1 005 милиона евро, в съответствие с член 18 от Финансовия регламент, както е представен от Комисията и съгласно позицията на Съвета относно него;

2.  Като има предвид, че ПКБ № 8/2014 беше представен от Комисията, тъй като Помирителният комитет не успя да постигне споразумение по ПКБ № 2/2014, който имаше абсолютно същата цел и съдържание и който Съветът одобри в рамките на своето четене от 17 юли 2014 г., макар че Парламентът беше въвел изменение в него в своята позиция, приета на 22 октомври 2014 г., за да запази неговата политическа и процедурна връзка с ПКБ № 3, 4, 5, 6 и 7/2014;

3.  Посочва, че Помирителният комитет не успя да постигне споразумение относно приемането на ПКБ № 2/2014 поради различията в позициите между Парламента и Съвета относно потребностите във връзка с дължими плащания за 2014 г. и пакета от ПКБ № 2 — 7/2014, а не относно съдържанието на ПКБ № 2/2014 само по себе си;

4.  Припомня, че приемането на ПКБ № 8/2014 ще намали дела на вноската на база БНД на държавите членки в бюджета на Съюза с 1 005 милиона евро и следователно частично ще компенсира вноската им за финансирането на ПКБ № 3, 5 и 7/2014;

5.  Одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 8/2014;

6.  Възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 7/2014 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 51, 20.2.2014 г., стр. 1.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.


Собствени ресурси на Съюза — коригиране на националните вноски на държавите членки *
PDF 525kWORD 66k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Европейските общности (COM(2014)0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))
P8_TA(2014)0097A8-0066/2014

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2014)0704),

—  като взе предвид член 322, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8–0250/2014),

—  като взе предвид писмото на комисията по бюджетен контрол,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8–0066/2014),

A.  като има предвид, че договорените от държавите членки последни статистически ревизии показаха, че редица държави членки са плащали по-малко от дължимите вноски в бюджета на Съюза в продължение на няколко години, докато други са плащали повече от дължимото; като има предвид, че тези отклонения са обусловени от важните статистически промени, посочени от държавите членки;

Б.  като има предвид, че действащите сега правила, приети единодушно в рамките на Съвета, биха довели до бърза корекция на тези недоплащания и надплащания;

В.  като има предвид, че по правило в миналото държавите членки плащаха без съществени забавяния пълните суми на своите вноски на база БНД и ДДС в бюджета на Съюза, дори по време на криза и строги бюджетни ограничения;

Г.  като има предвид, че някои държави членки, които извличаха ползи от минали занижени оценки на своя БНД, изразиха нежелание да платят в рамките на законовия срок допълнителните дължими суми;

Д.  като има предвид, че Съветът призова Комисията да представи предложение за справяне с тази ситуация посредством изменение на съответните правила и предоставяне на възможност за отсрочване на плащанията на дължимите суми и изплащането им на вноски;

Е.  като има предвид, че съгласно текущото законодателно преразглеждане седем държави членки решиха да не вписват в сметката на ЕС съответните си баланси за БНД и ДДС на първия работен ден от декември 2014 г.; като има предвид, че впоследствие Комисията преразгледа сумите, вписани първоначално в ПКБ № 6/2014, като отчете ефективно отпуснатите на тази дата суми;

Ж.  като има предвид, че това стана точно когато институциите бяха завършили законодателния процес, започнал през 2011 г., за преразглеждане на законодателството за собствените ресурси и дори преди новият законодателен пакет да влезе в сила;

З.  като има предвид, че предложението е част от по-широк преговорен пакет по коригиращите бюджети за 2014 г. и бюджета за 2015 г.;

И.  като има предвид, че всяка година в контекста на бюджетната процедура, за целите на прозрачността, на Парламента следва да се представя доклад за изчисленията и основните данни за корекции на баланса за ДДС и БНД, като се отделя достатъчно време за неговото разглеждане, и че Парламентът следва да се уведомява за решенията на държавите членки относно датите и равнищата на вноските;

Й.  като има предвид, че поради това Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 следва да бъде съответно изменен;

1.  Подчертава, че това предложение за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 произтича от единични последици от прилагането на регламента за някои държави членки;

2.  Изразява съжаление, че в Съвета беше дадено предимство на въпроса за отсрочването на корекцията на националните вноски пред определянето на преговорна позиция за преговорите относно бюджета за 2014 и 2015 г., като въпросната позиция беше установена едва в последния ден от срока за работа на помирителния комитет от двадесет и един дни, предвиден в член 314 от Договора за функционирането на ЕС, с което допринесе за неуспеха на помирителния комитет да постигне споразумение;

3.  Подчертава, че редица делегации в Съвета отхвърлят гъвкавостта и спешността, за които Съветът единодушно призовава във връзка със сроковете за плащане на вноските на държавите членки в бюджета на Съюза, когато става въпрос за гладкото изпълнение на МФР за 2014 – 2020 г., и по-специално навременното извършване на плащанията на бенефициерите на бюджета на Съюза;

4.  Е загрижен от предложеното по-голямо право на преценка на държавите членки по отношение на сроковете за плащане на допълнителните им вноски в резултат на корекции на БНД в бюджета на Съюза; подчертава, че това създава прецедент, който може да се отрази на касовите средства на Комисията, на сроковете на плащанията на бенефициерите на бюджета на Съюза и в крайна сметка на доверието в бюджета на Съюза;

5.  Подчертава факта, че това предложение прави системата на собствените ресурси още по-сложна и цели изменение на законодателство, което скоро ще бъде заменено, с обратна сила, от вече приети законодателни актове; в този контекст подчертава изключително важната роля на Групата на високо равнище за собствените ресурси за представяне на предложения за преодоляване на недостатъците на сегашната система;

6.  Потвърждава обаче изключително високите суми на корекциите за 2014 г. на собствените ресурси на база ДДС и БНД, които могат да представляват голяма финансова тежест за някои държави членки;

7.  Подчертава, че предложението на Комисията е част от по-широк преговорен пакет, който съдържа коригиращите бюджети за 2014 г. и бюджета за 2015 г. и поради това се въздържа от отхвърлянето му;

8.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

9.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от ДФЕС и член 106а от Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия;

10.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

11.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

12.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000
Член 10 – параграф 7 а – алинея 2
Държавите членки могат да прилагат първа алинея само ако са уведомили Комисията преди първия работен ден на месец декември за своето решение, както и за датата или датите на вписване на сумата на корекциите в сметката, посочена в член 9, параграф 1 от настоящия регламент.
Държавите членки могат да прилагат първа алинея само ако са уведомили Комисията преди първия работен ден на месец декември за своето решение, както и за датата или датите на вписване на сумата на корекциите в сметката, посочена в член 9, параграф 1 от настоящия регламент. Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета за всяко такова решение, включително за кои държави членки става въпрос, за броя на вноските, за сумата на всяка вноска и за датите на вписването в сметките.
Изменение 2
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)
Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000
Член 10 – параграф 8

параграф 8 се заменя със следното:
„8. Операциите, посочени в параграфи 4 – 7, представляват изменения на приходите по отношение на финансовата година, през която те възникват.
„8. Операциите, посочени в параграфи 4 – 7, представляват изменения на приходите по отношение на финансовата година, през която те възникват. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно промяната в приходите в съответствие с настоящия член.“

Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС: региони, засегнати от бедствия
PDF 447kWORD 54k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (COM(2014)0348 — C8-0021/2014 — 2014/2038(BUD))
P8_TA(2014)0098A8-0077/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0348 — C8–0021/2014),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид съвместните заключения, одобрени от Парламента и Съвета на 8 декември 2014 г.,

—  като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A8‑0077/2014),

A.  като има предвид, че в съответствие с Регламент (ЕС) № 661/2014, който измени Регламент (ЕО) № 2012/2002, сумата в размер на 50 000 000 EUR се предоставя за извършването на авансови плащания посредством бюджетни кредити в общия бюджет на Съюза,

1.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (EС) 2015/422.)

(1) OВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


Мобилизиране на инструмента за гъвкавост — финансиране на програмите по линия на структурните фондове за Кипър
PDF 452kWORD 58k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост в съответствие с точка 12 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (COM(2014)0349 — C8-0022/2014 — 2014/2039(BUD))
P8_TA(2014)0099A8-0071/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0349 — C8-0022/2014),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(1) ("Регламент МФР"), и по-специално член 11 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 12 от него,

—  като взе предвид новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приет от Комисията на 28 ноември 2014 г. (COM(2014)0723),

—  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приета от Съвета на 12 декември 2014 г. и предадена на Парламента на същия ден (16739/2014 — C8-0287/2014),

—  като взе предвид своята позиция от 17 декември 2014 г(3). относно проекта на общ бюджет за 2015 г.,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0071/2014),

A.  като има предвид, че след като бяха разгледани всички възможности за преразпределение на бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1б, изглежда необходимо да бъде мобилизиран Инструментът за гъвкавост за бюджетните кредити за поети задължения,

Б.  като има предвид, че Комисията е предложила да се мобилизира Инструментът за гъвкавост за сума над таваните в МФР с цел да се допълни финансирането в общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година със 79,8 млн. EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения във връзка с допълнителните средства по структурните фондове за Кипър в размер на общо 100 млн. EUR за 2015 г.,

1.  Отбелязва, че въпреки ограничените увеличения на бюджетните кредити за поети задължения по ограничен брой бюджетни позиции, таванът на подфункция 1б за 2015 г. не позволява адекватно финансиране на важни и спешни приоритети на Съюза;

2.  Ето защо се съгласява с мобилизирането на Инструмента за гъвкавост и изменя предложението на Комисията с цел финансиране на допълнителните средства за програмите по линия на структурните фондове за Кипър по подфункция 1б до сумата от 83,26 млн. EUR;

3.  Отново заявява, че мобилизирането на този инструмент, както е предвидено в точка 11 от Регламента за МФР, показва отново жизненоважната необходимост от гъвкавост на бюджета на Съюза;

4.  Отново изразява дългогодишната си позиция, че независимо от възможността за мобилизиране на бюджетни кредити за плащания за конкретни бюджетни редове чрез Инструмента за гъвкавост без предварително мобилизиране на бюджетни кредити за поети задължения, плащанията, произтичащи от поетите задължения, които са били мобилизирани предварително чрез Инструмента за гъвкавост, могат да бъдат отчитани само над таваните;

5.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

6.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (EС) 2015/421.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P8_TA(2014)0100.


Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г.
PDF 876kWORD 289k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно позицията на Съвета относно новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година (16739/2014 — C8-0287/2014 — 2014/2224(BUD))
P8_TA(2014)0100A8-0067/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3) (Регламент за МФР),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4) (МИС от 2 декември 2013 г.),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2014 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2015 година, раздел III — Комисия(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2014 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2015 година(6),

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приет от Комисията на 24 юни 2014 г. (COM(2014)0300),

—  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приета от Съвета на 2 септември 2014 г. и предадена на Парламента на 12 септември 2014 г. (12608/2014 — C8‑0144/2014),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2014 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година(7),

—  като взе предвид факта, че помирителният комитет не постигна споразумение по общ проект в срока от двадесет и един дни, посочен в член 314, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приет от Комисията на 27 ноември 2014 г. (COM(2014)0723) в съответствие с член 314, параграф 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид заключенията от тристранната среща относно бюджета, състояла се на 8 декември 2014 г.,

—  като взе предвид позицията относно новия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приета от Съвета на 12 декември 2014 г. (16739/2014 — C8‑0287/2014) и предадена на Парламента в същия ден,

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0067/2014),

1.   Припомня, че „проектопакетът“, съдържащ се в приложението, който беше приет след трудни преговори от представителите на Парламента и на Съвета по време на тристранната среща на 8 декември 2014 г., се състои от три елемента: проекти на коригиращи бюджети № 3—8/2014 за обща сума в размер на 49,8 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и допълнителни 3 529,6 милиона евро свежи пари в бюджетни кредити за плащания; бюджета на Съюза за финансовата 2015 година, чието равнище се определя на 145 321,5 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и на 141 214,0 милиона евро в бюджетни кредити за плащания; и шест съвместни изявления, както и три едностранни изявления;

2.  Подчертава, че въпреки че Комисията успя да удовлетвори най-неотложните потребности по отношение на плащанията през 2014 г., равнището на допълнителните бюджетни кредити за плащания, записани в бюджета за 2014 г., няма да е достатъчно, за да се преодолее през 2015 г. повтарящият се проблем с натрупването на неплатени сметки; подчертава следователно съвместното изявление относно плана за плащанията, което придружава пакета във връзка със споразумението относно бюджета за 2014 г. и относно бюджета за 2015 г.;

3.  Е убеден при все това, че през следващите години трябва да бъдат положени повече усилия с оглед намаляване на неплатените сметки до устойчиво равнище, като се обърне специално внимание на политиката на сближаване; подчертава във връзка с това поетия от трите институции на Съюза ангажимент за разглеждане на всички възможни начини за намаляване на равнището на тези сметки, както е посочено в съвместното изявление относно плана за плащанията, придружаващо тазгодишното споразумение относно бюджета;

4.  Приветства увеличението от 244,2 милиона евро на общия размер на бюджетните кредити за поети задължения в сравнение с първоначалната позиция на Съвета от 2 септември 2014 г.; изразява задоволство от факта, че 521,9 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения, които бяха съкратени от Съвета, бяха изцяло възстановени и че бяха добавени още 170,7 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения, в т.ч. пълният пакет от пилотни проекти и подготвителни действия, и 95 милиона евро за програма „Хоризонт 2020“, Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) и програма „Еразъм“, както и за хуманитарна помощ;

5.  Изразява въпреки това съжаление, че Съветът отново не прояви готовност да осигури в допълнение към своите политически изявления достатъчно бюджетни средства за подпомагане на заетостта и растежа и за изпълнение на международните ангажименти на Съюза, което той показа с несъгласието си сумите в бюджета да достигнат тавана на МФР по функции 1а и 4; изразява задоволство, че увеличенията, които бяха договорени по време на преговорите, съответстват на политическите приоритети на Парламента; изразява обаче съжаление при тези обстоятелства, че Съветът изглежда вече няма политически приоритети и се интересува единствено от хоризонталното ограничаване на разходите във възможно най-голяма степен;

6.  Приветства факта, че благодарение на допълнителните целеви приходи в областта на общата селскостопанска политика, посочени в писмо за внасяне на корекции № 1/2015, представено от Комисията, беше намерено решение за финансирането на извънредни мерки за сума в размер на 273,6 милиона евро в отговор на забраната за внос на храни, наложена от Русия, без да се мобилизират още в началото средства от резерва за кризи в селскостопанския сектор;

7.  Приветства факта, че общото равнище на бюджетните кредити за плащания, договорени за 2015 г., бележи увеличение с 1,6 % спрямо бюджета за 2014 г., като е с 1217,1 милиона евро над сумата от първоначалното четене на Съвета; изразява особено задоволство, че благодарение на преразпределянето на 448,5 милиона евро и на допълнителните целеви приходи, посочени в гореспоменатото писмо за внасяне на корекции, равнището на плащанията, получено по този начин по функции 1а и 4, е над равнището в първоначалния проектобюджет от 24 юни 2014 г.;

8.  Отбелязва при все това, особено по отношение на плащанията, че бюджетните преговори стават все по-трудни през последните години, главно поради недопускащата компромиси позиция на Съвета; отново подчертава своята позиция, а именно, че основната функция на бюджетната процедура следва да бъде да се постигне съгласие по политическите приоритети по отношение на бюджетните задължения, докато плащанията следва да се разглеждат като последващи технически действия в изпълнение на въпросните задължения; припомня на Съвета определенията за видовете бюджетни кредити в член 10, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Съюза, и правилата за неговото прилагане, като посочва, че „бюджетните кредити за плащания обхващат плащанията, извършени в изпълнение на правните задължения, поети през финансовата година или през предходни финансови години“;

9.  Приветства факта, че Съветът в крайна сметка одобри мобилизирането на средства от маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 г., макар и за по-малка сума от необходимото; приветства освен това общото увеличение на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2014 г. по редица бюджетни редове на стойност 4,2 милиарда евро, от които 3 168,2 милиона евро ще бъдат мобилизирани чрез маржа за непредвидени обстоятелства за 2014 г.; приветства също така факта, че увеличенията на бюджетните кредити за плащания по функции 1а и 4, предложени в ПКБ № 3/2014, бяха до голяма степен запазени в окончателния компромисен проект; отбелязва, че увеличенията са насочени главно към функция 1б, където понастоящем се проявява основният проблем с неплатените сметки към края на годината; припомня, че още при своето четене на бюджета за 2014 г. Парламентът предвиди необходимостта от повече бюджетни кредити за плащания (сумата по окончателното споразумение беше с 983 милиона евро по-малка от сумата в приетата позиция на Парламента); призовава Съвета да не се опитва всяка година да намалява изкуствено бюджета на Съюза;

10.  Не одобрява при все това позицията на Съвета да не се използва пълният размер на допълнителните приходи от глоби за покриване на потребностите във връзка с дължими плащания; счита, че до приключване на кризата с плащанията пълният размер на извънредните приходи следва да се използва за преодоляването на този проблем; припомня, че проектопакетът беше одобрен, тъй като съответстваше на изискването на Парламента да се постигне устойчивост по отношение на проблема с неуредените плащания; подчертава при все това, че намирането на истинско решение на кризата с плащанията на Съюза изисква определянето на подходящ таван на неплатените сметки;

11.  Изразява съжаление, че в Съвета беше дадено предимство на въпроса за отсрочването на корекцията на националните вноски пред определянето на преговорна позиция за преговорите относно бюджета за 2014 и за 2015 г., като въпросната позиция беше установена едва в последния ден от срока за работа на помирителния комитет от двадесет и един дни, предвиден в член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с което допринесе за неуспеха на помирителния комитет да постигне споразумение;

12.  Припомня, че съгласно член 310 от ДФЕС приходите и разходите по бюджета на Съюза трябва да бъдат балансирани;

13.  Отдава най-голямо политическо значение на съвместните изявления, договорени между Парламента, Съвета и Комисията, и по-специално на изявлението относно плана за плащанията и на изявлението относно използването на специални инструменти; настоява планът за плащанията да бъде завършен във възможно най-кратки срокове и във всеки случай преди приемането на проектобюджета за 2016 г. от Комисията; подчертава още веднъж, че неговото одобрение на МФР се основаваше на схващането, че всички специални инструменти за плащания се записват в бюджета над таваните и че всяко друго тълкуване ще доведе автоматично до възобновяване на преговорите по споразумението за МФР;

14.  Изразява отново своята дългогодишна позиция, че бюджетните кредити за плащания по специални инструменти следва да бъдат изчислявани над таваните на МФР, както се прави по отношение на бюджетните кредити за поети задължения; изразява още веднъж съжаление, че не се създадоха условия за постигането на споразумение със Съвета по този въпрос; подчертава обаче, че трябва да се положат максимални усилия за постигането на ясно споразумение по този въпрос възможно най-рано;

15.  Отново потвърждава своята позиция, че една задълбочена реформа на системата на собствените ресурси е жизнено необходима за излизане от настоящото безизходно положение по отношение на преговорите по бюджета и поради това отдава изключително значение на работата на групата на високо равнище за собствените ресурси, ръководена от Марио Монти;

16.  Изразява съжаление по повод нежеланието на Съвета и на Комисията да осигурят на агенциите на Съюза необходимите ресурси, особено по отношение на персонала, за да изпълняват те своите мандати, предоставени им от законодателния орган, и подчертава, че настоящото споразумение не означава, че Парламентът приема концепцията за „резерв за преназначаване“ на Комисията; изразява голямо съжалява освен това по повод съкращенията на служители в агенциите, финансирани чрез събирането на такси, и ги счита за необосновани, тъй като съответните длъжности не се финансират от бюджета на Съюза;

17.  Приветства увеличението на бюджетните кредити за деветте нови длъжности за съдии в Съда; отново подчертава, че трябва да бъдат предприети всички необходими действия, за да приключи законодателната процедура до 1 октомври 2015 г., благодарение на което ще се обезпечи ефективното увеличение на техния брой; настоятелно призовава по тази причина Съвета да постигне незабавно споразумение относно разпределението на длъжностите за новите съдии; изисква навременна и актуална оценка на допълнителните финансови потребности във връзка с новите съдии и техния персонал, която Сметната палата да представи на Съвета и на Парламента; отново заявява, че потребността от допълнителен персонал по повод назначаването на нови съдии следва да бъде оценена по разумен начин;

18.  Приветства изпълнението на първия етап от споразумението за сътрудничество между Парламента и Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите; счита, че това споразумение е добър пример за намирането на полезни взаимодействия между институциите, които ще повишат ефикасността и ще допринесат за икономия на средства; очаква втората фаза на споразумението да бъде завършена до юли 2015 г.;

19.  Приветства неутралните за бюджета трансфери на „общи административни разходи“ за служителите на Комисията в делегациите от раздел ІІІ („Комисия“) към раздел Х („ЕСВД“) на бюджета; отново заявява, че този трансфер ще съответства на опростяването на управлението на административните разходи на делегациите на Съюза и не би следвало да има друго отражение върху бюджетните кредити за административни разходи на Комисията, нито върху условията на труд на персонала на Комисията в делегациите; настоява трансферът да бъде изпълнен в условия на добро сътрудничество между ЕСВД и Комисията;

20.  Изразява като цяло съжаление по повод неспособността на Съвета да изготви обща позиция, особено в рамките на срока за работа на помирителния комитет от двадесет и един дни и във връзка с приемането на проектите на коригиращи бюджети, и приканва Съвета и Комисията да се споразумеят в началото на 2015 г. относно начините за подобряване на бюджетната процедура с цел улесняване на приемането на бюджета на Съюза за 2016 г., което трябва да бъде отправната точка за нов структурен подход към европейския бюджет, за да се избегнат ненужни, повтарящи се конфликти, доколкото това е възможно, и да се подобри разбирането сред партньорите за степента, в която разходите на Съюза следва да допринасят за общия ангажимент за растеж и работни места в Съюза;

21.  Одобрява без изменения позицията на Съвета относно новия проектобюджет за 2015 г., както и съвместните изявления, приложени към настоящата резолюция;

22.  Възлага на своя председател да обяви, че бюджетът е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, другите заинтересовани институции и органи и националните парламенти.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТОПАКЕТ

Бюджет за 2015 г. — Съвместни заключения

Настоящият проектопакет обхваща следните раздели:

1.  Бюджет за 2015 г.

2.  Бюджет за 2014 г. — Проекти за коригиращи бюджети (ПКБ) № 3/2014—№ 8/2014

3.  Съвместни изявления

ОБЗОР

А.   Бюджет за 2015 г.

Съгласно проектопакета:

—  общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения в бюджета за 2015 г. се определя на 145 321,5 млн. евро. Общо това оставя марж под таваните по МФР за 2015 г. в размер на 1 760,1 млн. евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения;

—  общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2015 г. се определя на 141 214,0 млн. евро. Това включва сумата 126,7 млн. евро, свързана с мобилизацията на фонд „Солидарност“ на ЕС съобразно ПКБ № 5/2014 и № 7/2014;

—  от Инструмента за гъвкавост за 2015 г. е мобилизирана сумата 83,3 млн. евро под формата бюджетни кредити за поети задължения;

—  бюджетните кредити за плащания за 2015 г., свързани с мобилизацията на Инструмента за гъвкавост за оказване на допълнителна помощ за Кипър през 2014 г. и 2015 г., се оценяват от Комисията на 11,3 млн. евро.

Б.   Бюджет за 2014 г.

Съгласно проектопакета:

—  ПКБ № 3—№ 8/2014 се приемат в предложения от Комисията вид с изключенията, посочени в раздел 2;

—  следователно, размерът на бюджетните кредити за поети задължения в бюджет за 2014 г. се увеличава с 49,8 млн. евро поради мобилизацията на фонд „Солидарност“ на ЕС (в размер 126,7 млн. евро) във връзка с ПКБ № 5/2014 и № 7/2014, която отчасти се компенсира от намаляването с 76,9 млн. евро на бюджетните кредити за поети задължения в ПКБ № 3/2014, № 4/2014 и № 6/2014 (най-вече във връзка с рибарството);

—  следователно, общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2014 г. се увеличава с 3 529,6  млн. евро;

—  маржът за непредвидени обстоятелства за 2014 г. се мобилизира в размер на 2 818,2 млн. евро плюс 350 млн. евро под формата на бюджетни кредити за плащания, в съответствие със съвместното изявление относно специалните инструменти, изложено в раздел 3.3 по-долу.

1.   БЮДЖЕТ за 2015 г.

1.1.   „Затворени“ бюджетни редове

Освен ако не е посочено друго по-долу в настоящите заключения, всички бюджетни редове, които не са били изменени от Съвета или Европейския парламент, както и бюджетните редове, за които Европейският парламент е приел измененията на Съвета по време на съответните четения в двете институции, се утвърждават.

За останалите бюджетни позиции Европейският парламент и Съветът са постигнали споразумение по заключенията, изложени в раздели 1.2—1.7 по-долу.

1.2.   Хоризонтални въпроси

а)   Децентрализирани агенции

Вноската на ЕС (под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания) и броят на длъжностите за всички децентрализирани агенции се определят на равнището, предложено от Комисията в новия проект за бюджет (ПБ):

увеличение на длъжностите в щатното разписание и на свързаните с тях бюджетни кредити в сравнение с първоначалния ПБ:

—  Европейски банков орган (ЕБО): +9 длъжности и + 585 000 евро;

—  Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО): +3 длъжности и + 195 000 евро;

—  Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП): +4 длъжности и + 195 000 евро;

—  Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO): +4 длъжности и + 260 000 евро; и

—  Европейска полицейска служба (Европол): +5 длъжности, съчетано с намаляване в размер — 600 000 евро);

за Frontex — увеличение на оперативните разходи с 20,0 млн. евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

б)   Изпълнителни агенции

Вноската на ЕС (под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания) и броят на длъжностите за всички изпълнителни агенции се определят на равнището, предложено от Комисията в новия ПБ.

в)   Пилотни проекти/Подготвителни действия

Беше договорен пакет от 59 пилотни проекта/подготвителни действия съгласно предложеното в новия ПБ, както за бюджетни кредити за поети задължения, така и за плащания. Когато се счита, че дадени пилотни проекти или подготвителни действия са покрити от действащо правно основание, Комисията може да предложи трансфер на бюджетни кредити към съответното правно основание с цел да улесни изпълнението на това действие.

Този пакет е напълно съобразен с предвидените във Финансовия регламент тавани за пилотните проекти и подготвителните действия.

г)   Общи административни разходи на делегациите на ЕС

Постигнато е споразумение по трансфера на „Общи административни разходи на делегациите на ЕС“ от раздел „Комисия“ към раздел „ЕСВД“ на бюджета съгласно предложеното в новия ПБ.

1.3.   Разходи по бюджетни редове във финансовата рамка — бюджетни кредити за поети задължения

След като взеха под внимание горните заключения относно „затворените“ бюджетни редове, агенциите и пилотните проекти и подготвителните действия, Европейският парламент и Съветът се договориха за следното:

а)   Подфункция 1а

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в новия ПБ, като отражение на приоритета да се допринесе за подобряване на достъпа до финансиране от бюджета на ЕС, в частност за малките и средните предприятия (МСП):

(в хил. евро)

Бюджетен ред

Име

Увеличение на бюджетните кредити за поети задължения

ПБ за 2015 г.

Нов ПБ за 2015 г.

Разлика

02 02 02

Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия (МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти

162 791,7

174 791,7

12 000,0

04 03 02 03

Микрофинансиране и социално предприемачество — Улесняване на достъпа до финансиране за предприемачите, особено за най-отдалечените от пазара на труда, и за социалните предприятия

24 957,0

26 457,0

1 500,0

08 02 02 02

Подобряване на достъпа до рисково финансиране на инвестициите в научни изследвания и иновации

337 534,7

342 534,7

5 000,0

Общо

18 500,0

Освен това, се приемат следните увеличения на бюджетни кредити за поети задължения спрямо новия ПБ:

(в хил. евро)

Бюджетен ред

Име

Нов ПБ за 2015 г.

Бюджет за 2015 г.

Разлика

02 02 01

Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и пазарния достъп на предприятията от Съюза

106 561,8

108 561,8

2 000,0

02 04 03 02

Насърчаване на сигурни европейски общества

148 235,9

153 235,9

5 000,0

08 02 01 01

Засилване на авангардните научни изследвания чрез Европейския научноизследователски съвет

1 631 723,2

1 650 723,2

19 000,0

08 02 02 01

Водещи позиции в областта на нанотехнологиите, авангардните материали, лазерните технологии, биотехнологиите и усъвършенстваните технологии за производство и преработка

498 592,7

503 592,7

5 000,0

08 02 03 05

Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини

291 719,4

297 719,4

6 000,0

09 04 02 01

Водещи позиции в информационните и комуникационните технологии

819 154,4

824 154,4

5 000,0

09 04 03 02

Насърчаване на отворени, иновативни и мислещи европейски общества

41 725,8

43 725,8

2 000,0

161 745,0165 245,03 500,015 02 01 01

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда

1 336 476,0

1 348 476,0

12 000,0

15 02 03Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейската младеж и участието на младите хора в европейския демократичен живот

15 02 01 02

Развиване на европейското измерение в спорта

20 439,0

20 939,0

500,0

15 03 01 01

Действия по инициативата „Мария Склодовска—Кюри“ — генериране, развитие и прехвърляне на нови умения, знания и иновации

734 668,4

737 668,4

3 000,0

Общо

63 000,0

В резултат на това и след като се вземат предвид пилотните проекти, подготвителните действия и прехвърлянето на общите административни разходи на делегациите на ЕС към бюджетния раздел за ЕСВД, одобреното равнище на поетите задължения се определя на 17 551,7 млн. евро, което оставя марж от 114,3 млн. евро под тавана за разходите по подфункция 1а.

б)   Подфункция 1б

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в новия ПБ.

Като се вземат предвид пилотните проекти и подготвителните действия, както и мобилизирането на 83,3 млн. евро от Инструмента за гъвкавост за допълнително подпомагане на Кипър, договореният размер на поетите задължения се определя на 49 230,3 млн. евро.

в)   Функция 2

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в новия ПБ.

Въз основа на новите елементи след представянето на писмо за внасяне на корекции № 1/2015, а именно информацията за действителния ефект на спешните мерки, предприети от август 2014 г. насам в отговор на забраната, наложена от Русия върху вноса на храни, окончателния излишък по ЕФГЗ за 2014 г. и актуализираната прогноза за сумите по финансовите корекции, които трябва да бъдат събрани през 2015 г., благодарение на тези допълнителни целеви приходи посочените по-горе спешни мерки (включително свързаните със сектора на млякото в балтийските държави, за който Комисията прие допълнителен пакет на 26 ноември 2014 г., както и тези за Финландия, след като бъдат изпълнени съответните условия) могат да бъдат финансирани в рамките на бюджетните кредити, поискани в писмо за внасяне на корекции № 1/2015, без да се прибягва до резерва за кризи в сектора на селското стопанство.

В резултат на това и след като се вземат предвид пилотните проекти, подготвителните действия и прехвърлянето на общите административни разходи на делегациите на ЕС към бюджетния раздел за ЕСВД, одобреното равнище на поетите задължения се определя на 58 808,6 млн. евро, което оставя марж от 790,4 млн. евро под тавана за разходите по подфункция 1а.

г)   Функция 3

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в новия ПБ. Увеличението в оперативните разходи за Frontex се компенсира от намаляване на средствата по бюджетна позиция 18 02 01 01 (Подкрепа за управлението на границите и обща визова политика за улесняване на законното пътуване).

В резултат на това и като се вземат предвид пилотните проекти и подготвителните действия, договореният размер на поетите задължения се определя на 2 146,7 млн. евро, което оставя марж от 99,3 млн. евро под тавана за разходите по функция 3.

д)   Функция 4

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в новия ПБ, в частност по отношение на трансфера на общите административни разходи на делегации на ЕС към бюджетния раздел за ЕСВД.

Освен това, се приемат следните увеличения на бюджетни кредити за поети задължения спрямо новия ПБ:

(в хил. евро)

Бюджетен ред

Име

Нов ПБ за 2015 г.

Бюджет за 2015 г.

Разлика

21 03 01 04

Подкрепа на мирния процес и финансова помощ за Палестина и за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA)

264 500,0

286 500,0

22 000,0

23 02 01

Предоставяне на бърза, ефективна и основана на нуждите хуманитарна помощ и хранителна помощ

872 446,0

882 446,0

10 000,0

Общо

32 000,0

Не се приема обаче предложеното в новия ПБ прехвърляне на разходите за специалните представители на ЕС от функция 4 към функция 5 (бюджетния раздел за ЕСВД). Поради това бюджетните кредити за поети задължения и за плащания по бюджетен ред 19 03 01 07 (Специални представители на ЕС, функция 4) се връщат в размера им съгласно първоначалния ПБ.

В резултат на това и след като се вземат предвид пилотните проекти, подготвителните действия и прехвърлянето на общите административни разходи на делегациите на ЕС към бюджетния раздел за ЕСВД, одобреното равнище на поетите задължения се определя на 8 408,4 млн. евро, което оставя марж от 340,6 млн. евро под тавана за разходите по подфункция 1а.

е)   Функция 5

Броят на длъжностите в щатните разписания на институциите и размерът на бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнищата, предложени от Комисията в новия ПБ:

—  съответните четения в Европейския парламент и в Съвета за техните раздели от бюджета;

—  четенето в Европейския парламент за раздела за Съда;

—  четенето в Европейския парламент за разделите за Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите; както и

—  размерът на бюджетните кредити за Европейската служба за външна дейност, предложен от Комисията в първоначалния ПБ, се увеличава, за да се вземе под внимание неутралният за бюджета трансфер на бюджетни кредити, свързани с „общите административни разходи на делегациите на ЕС“, от раздела за Комисията към този за ЕСВД. Не се приема обаче предложеното в новия ПБ прехвърляне на разходите за специалните представители на ЕС от функция 4 към раздела за ЕСВД по функция 5. Поради тази причина в бюджетния раздел за ЕСВД не са включени бюджетни кредити за тази цел.

В сравнение с първоначалния ПБ тези промени водят до:

—  нетно намаляване на щатното разписание с 35 длъжности в резултат на намаляването на длъжностите за Европейския парламент с 47, което е частично компенсирано чрез увеличаването на длъжностите за Съда с 12;

—  нетно намаляване на бюджетните кредити с 0,6 млн. евро, дължащо се на намаляването им с 1,4 млн. евро за Европейската сметна палата, с 1,4 млн. евро за Европейския икономически и социален комитет и с 0,4 млн. евро за Комитета на регионите, което е частично компенсирано чрез увеличаването на бюджетните кредити с 2,6 млн. евро за Съда;

—  увеличението с 71,5 млн. евро за ЕСВД отразява неутралното за бюджета прехвърляне на „общите административни разходи на делегациите на ЕС“, което се компенсира изцяло в раздела за Комисията по подфункция 1а (0,6 млн. евро), функция 2 (0,1 млн. евро), функция 4 (45,7 млн. евро) и функция 5 (25,2 млн. евро). Общият ефект на тези прехвърляния е нетно увеличение на бюджетните кредити по функция 5 с 46,3 млн. евро.

Освен това, спрямо новия ПБ, е договорено следното неутрално за бюджета прехвърляне на длъжности и бюджетни кредити за поети задължения от Съвета към Службата за плащания (PMO) на Комисията, за да се отчете прехвърлянето върху PMO, от 1 януари 2015 г., на функциите по определяне и управление на пенсионните права на работещите и пенсионираните служители на Съвета: увеличението на щатното разписание с 6 длъжности AST 7 и на размера на бюджетните кредити за поети задължения за Комисията (раздел III) с 504 000 евро се компенсира изцяло чрез намаление на щатното разписание с 6 длъжности AST 7 и на размера на бюджетните кредити за поети задължения в Съвета (раздел II) с 504 000 евро.

В резултат на това, като се вземат предвид пилотните проекти, подготвителните действия и прехвърлянето на „общите административни разходи на делегациите на ЕС“ към бюджетния раздел за ЕСВД, договореното равнище на поетите задължения се определя на 8 660,5 млн. евро, което оставя марж от 415,5 млн. евро под тавана за разходите по функция 5.

1.4.   Бюджетни кредити за плащания

Общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2015 г. се определя на 141 214 040 563 евро.

Това включва сумата 126,7 млн. евро, свързана с мобилизацията на фонд „Солидарност“ на ЕС по отношение на ПКБ № 5/2014 и № 7/2014, както и сумата 440 млн. евро, свързана с преразпределянето на бюджетни кредити за плащания за Инициативата за младежка заетост от бюджета за 2014 г. към бюджета за 2015 г.

При разпределението на общото равнище на бюджетни кредити за плащания през 2015 г. са взети под внимание следните елементи:

а)  бюджетните кредити за плащания за едногодишни разходи, посочени по-горе, и по-специално по функции 2 и 5;

б)  бюджетните кредити за плащания за пакета пилотни проекти и подготвителни действия, посочени по-горе, са изчислени по следния начин: бюджетните кредити за плащания за всички нови пилотни проекти и подготвителни действия се определят в размер на 50 % от съответните поети задължения или на равнището, предложено от Европейския парламент, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска; в случай на разширяване на съществуващите пилотни проекти и подготвителни действия равнището на плащанията е определеното в ПБ плюс 50 % от съответните нови поети задължения или на равнището, предложено от Европейския парламент, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска;

в)  намаляването с 123,3 млн. евро на бюджетните кредити за плащания спрямо новия ПБ е разпределено пропорционално между всички бюджетни редове с многогодишни бюджетни кредити, които не са засегнати от елемента по буква б) по-горе, с изключение на следните редове, за които равнището на бюджетните кредити за плащания е определено на равнището в новия ПБ:

—  разходи за подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и работни места) и функция 4 (Глобална Европа);

—  бюджетни редове 04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 и 13 03 60 за цел „Сближаване“; както и

—  международни споразумения за партньорство в областта на рибарството.

г)  на база на резултатите, получени от елемента в буква в) по-горе, бяха внесени следните окончателни корекции:

—  сумата 100 млн. евро се добавя към бюджетен ред 13 04 02 (Приключване на Кохезионния фонд (2007—2013 г.), което се компенсира чрез:

—  намаление с 50 млн. евро по бюджетен ред 13 03 18 (Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Регионална конкурентоспособност и трудова заетост); и

—  намаление с 50 млн. евро, разпределено пропорционално между всички бюджетни редове с многогодишни бюджетни кредити, които не са засегнати от елемента по буква б) по-горе, за разходи по подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и работни места) и функция 4 (Глобална Европа), с изключение на бюджетен ред 23 02 (Хуманитарна помощ, хранителна помощ и готовност при бедствия), за който са запазени сумите, определени в новия ПБ.

1.5.   Забележки към бюджета

Що се отнася до забележките към бюджета, новият ПБ е одобрен, като включва измененията, внесени от Европейския парламент или Съвета, с изключение на измененията за бюджетни редове 04 03 01 03 и 19 03 01 06, с уговорката, че тези изменения не могат да променят или разширяват обхвата на съществуващото правно основание, нито да засягат административната автономност на институциите.

1.6.   Нови бюджетни редове

Бюджетната номенклатура, предложена от Комисията в новия ПБ, ще остане непроменена.

1.7.   Резерви

За раздела на Комисията няма суми, за които да са изразени условни резерви.

2.   Бюджет за 2014 г.

а)  Допълнителните бюджетни кредити за поети задължения (126,7 млн. евро), поискани за фонд „Солидарност“ на ЕС с ПКБ № 5/2014 и 7/2014, са одобрени. Съответните плащания са прехвърлени към бюджета за 2015 г.

б)  ПКБ №3/2014 е одобрен съгласно предложеното от Комисията със следното намаляване на бюджетните кредити за плащания:

—  Развитие на селските райони: Сумата 90 млн. евро за приключване на програмите за развитие на селските райони (2007—2013 г.) не се приема, предвид по-ниските от очакваното декларации за плащанията, представени от държавите членки през ноември 2014 г. Освен това е договорено намаление с 20 млн. евро за новите програми;

—  Инициатива за младежка заетост: договорено е намаление с 420 млн. евро за Инициативата за младежка заетост. Въпреки това, както беше посочено в точка 1.4. по-горе, сумата 440 млн. евро под формата на бюджетни кредити за плащания за Инициативата за младежка заетост е добавена към бюджета за 2015 г.

—  Договорено е допълнително намаление на бюджетните кредити за плащания в размер на 648,1 млн. евро, разпределено между бюджетните редове, с увеличение на средствата от маржа за непредвидени обстоятелства, като поисканите суми за бюджетни редове 13 03 16 (ЕФРР — Сближаване), 04 06 01 (Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), 21 03 02 01 и 21 03 03 03 (Подкрепа за Украйна) остават непроменени.

Преразпределение на бюджетни кредити за плащания:

—  предложеното от Комисия преразпределение в т.нар. „глобален трансфер“ (DEC 31/2014) е прието;

—  предложеното от Комисията преразпределение в ПКБ № 6/2014 за раздела на Комисията е прието; въпреки това бюджетните кредити за плащания, налични за преразпределение от ЕФМДР (разходите за административна подкрепа) и резерва за международни споразумения за партньорство в областта на рибарството (общо 6 150 900 евро), са преразпределени към Хуманитарна помощ (бюджетен ред 23 02 01);

—  предвид текущото състояние на изпълнението на бюджета и прогнозите за края на годината, е договорено допълнително преразпределение на сума в размер на 30,4 млн. евро. Това се отнася до следните бюджетни редове:

—  Статия 01 03 02 (Макрофинансова помощ): 5 млн. евро;

—  Статия 04 03 02 (Прогрес): 10,0 млн. евро;

—  Статия 12 02 01 (Вътрешен пазар): 1,2 млн. евро;

—  Статия 17 03 51 (Обществено здраве): 0,7 млн. евро;

—  Статия 18 02 01 02 (Предотвратяване и борба с престъпността): 2,3 млн. евро;

—  Статия 21 09 51 01 (ИСР Азия): 2,5 млн. евро;

—  Статия 33 02 02 (Насърчаване на недопускането на дискриминация и на равенството): 2,2 млн. евро; и

—  Статии 29 02 01 и 29 02 51 (Статистика): 6,5 млн. евро;

Таблицата по-долу показва произтичащите увеличения и намаления на бюджетните кредити за плащания в ПКБ № 3/2014 (вкл. преразпределянето чрез т.нар. „глобален трансфер“, ПКБ № 6/2014 и последната актуализация на текущото състояние на изпълнението на бюджета), одобрени в контекста на изложеното по-горе:

Бюджетни редове

Име

ПКБ № 3/2014

Приет

01 03 02

Макрофинансова помощ

-28 960 000

01 04 51

Приключване на програми в областта на малките и средните предприятия (МСП) (преди 2014 г.)

12 000 000

02 02 02

Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия (МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти

4 540 126

02 05 01

Разработване и осигуряване на глобални инфраструктури и услуги за спътникова радионавигация („Галилео“) до 2019 г.

70 000 000

04 02 64

Инициатива за младежка заетост

-420 000 000

04 03 02 01

Прогрес — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на законодателството в областта на условията на труд

-2 950 000

04 03 02 03

Микрофинансиране и социално предприемачество — Подобряване на наличното финансиране и достъпа на физически и юридически лица до него, особено за най-откъснатите от пазара на труда и за социалните предприятия

-7 114 776

04 06 01

Насърчаване на социалното сближаване и облекчаване на най-тежките форми на бедност в Съюза

99 000 000

05 02 10 02

Мерки за насърчаване — преки плащания от страна на Европейския съюз

-308 029

05 04 60 01

Насърчаване на устойчивото развитие на селските райони и на по-доброто балансиране на селскостопанския сектор на Съюза в териториално и екологично отношение, както и по отношение на иновациите и измененията на климата

-20 000 000

05 06 01

Международни споразумения в сферата на селското стопанство

-3 784 411

05 08 77 06

Подготвително действие — Европейска обсерватория на цените и маржовете на земеделските продукти

-612 329

05 08 77 09

Подготвително действие — Растителни и животински генетични ресурси на Съюза

-600 000

05 08 77 10

Пилотен проект — Агропол: развитие на европейски трансграничен модел на агроиндустриален регион

-600 000

05 08 77 11

Пилотен проект — Агролесовъдство

-350 000

05 09 03 01

Осигуряване на достатъчно доставки на безопасни храни с високо качество и други продукти на биологична основа

-1 666 954

07 02 77 03

Подготвително действие — Стратегическа оценка на въздействието върху околната среда на развитието на европейска Арктика

356 052

08 02 01 01

Засилване на авангардните научни изследвания чрез Европейския научноизследователски съвет

24 970 695

08 02 02 02

Подобряване на достъпа до рисково финансиране на инвестициите в научни изследвания и иновации

4 540 126

08 02 51

Приключване на предишни рамкови програми в областта на научните изследвания — Седма рамкова програма — Непреки действия на ЕО (2007— 2013 г.)

50 000 000

08 04 01

Изграждане, работа и експлоатация на съоръженията на ITER — Европейско съвместно предприятие за „ITER“ — „Ядрен синтез за добиване на енергия" (F4E)

-8 800 000

08 04 51

Приключване на европейското съвместно предприятие за „ITER“ — „Ядрен синтез за добиване на енергия“(F4E) (2007—2013 г.)

-71 200 000

09 02 01

Определяне и изпълнение на политиката на Съюза в областта на електронната комуникация

-271 200

09 02 05

Мерки относно цифровото съдържание, аудио-визуалната индустрия и други медии

-592 000

09 02 77 03

Пилотен проект — Европейски център за свобода на печата и медиите

-456 508

09 03 03

Насърчаване на оперативната съвместимост, устойчивото внедряване, експлоатацията и модернизирането на трансевропейските инфраструктури за цифрови услуги, както и на координацията на европейско равнище

-1 898 831

09 03 51 01

Приключване на Програмата за по-безопасен интернет (2009—2013 г.)

-450 000

09 04 03 02

Насърчаване на отворени, иновативни и мислещи европейски общества

2 784 852

09 04 51

Приключване на Седмата рамкова програма (2007—2013 г.)

105 000 000

11 01 04 01

Съпътстващи разходи за „Морско дело и рибарство“ — Неоперативна административна и техническа помощ

-774 900

11 01 06 01

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия — Вноска от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

-809 000

11 03 01 (резерв)

Установяване на рамка за управление на риболовните дейности, извършвани от риболовните кораби на Съюза във водите на трети държави

-69 567 000

11 06 12

Приключване на Европейския фонд за рибарство (ЕФР) — цел „Сближаване“ (2007—2013 г.)

69 540 126

12 02 01

Осъществяване и развитие на вътрешния пазар

-1 170 000

12 02 77 03

Подготвително действие — Форум по въпросите на единния пазар

-150 000

12 03 51

Приключване на предишни дейности в областта на финансовите услуги, финансовото отчитане и одита

-669 803

13 03 16

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Сближаване

2 400 700 000

13 03 18

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Регионална конкурентоспособност и трудова заетост

227 006 319

13 03 19

Приключване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) — Европейско териториално сътрудничество

179 334 992

13 03 77 09

Подготвително действие за Атлантически форум за атлантическата стратегия на Европейския съюз

-433 000

13 05 63 02

Трансгранично сътрудничество (ТГС) — Вноска от функция 4

-12 338 481

14 02 01

Подкрепа за функционирането и модернизацията на митническия съюз

7 500 000

14 03 01

Усъвършенстване на функционирането на данъчните системи

2 500 000

15 02 01 01

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда

138 119 479

15 03 01 01

Действия по инициативата „Мария Склодовска—Кюри“ — генериране, развитие и прехвърляне на нови умения, знания и иновации

40 861 137

16 03 01 03

Информационни центрове

1 600 000

16 03 01 04

Комуникация на представителствата на Комисията и дейности по „партньорство“

1 000 000

16 03 02 03

Онлайн и писмени инструменти за информация и комуникация

2 900 000

17 02 01

Защита на интересите на потребителите и подобряване на тяхната безопасност и информираност

-1 449 000

17 03 10

Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията

-2 000 000

17 03 12 01

Вноска на Съюза в Европейската агенция по лекарствата

-7 602 918

18 02 01 01

Подкрепа за управлението на границите и обща визова политика за улесняване на законното пътуване

-7 446 000

18 02 01 02

Предотвратяване на трансграничната организирана престъпност и борба с нея и по-добро управление на рисковете и кризите, свързани със сигурността

-9 236 000

18 03 51

Приключване на операциите и програмите в областта на връщането, бежанците и миграционните потоци

19 431 000

19 02 01

Отговор при кризи и при възникващи кризи

50 765 835

19 05 51

Приключване на дейностите в областта „Отношения и сътрудничество с индустриализирани трети държави“ (2007—2013 г.)

3 600 000

20 02 01

Външнотърговски отношения, в това число достъп до пазарите на трети държави

1 181 809

20 02 03

Помощи за търговията — многостранни инициативи

1 000 000

21 02 07 06

Продоволствена и хранителна сигурност и устойчиво селско стопанство

6 000 000

21 02 40

Споразумения относно основни продукти

20 000

21 02 51 01

Сътрудничество с трети страни в областта на миграцията и убежището

4 000 000

21 02 51 02

Сътрудничество с развиващите се страни в Латинска Америка

23 000 000

21 02 51 03

Сътрудничество с развиващите се страни в Азия, включително в Централна Азия и Близкия изток

44 000 000

21 02 51 05

Недържавни участници в развитието

2 000 000

21 02 51 06

Околна среда и устойчиво управление на природните ресурси, включително на енергията

2 000 000

21 03 02 01

Източно партньорство — Права на човека и мобилност

210 000 000

21 03 03 03

Подкрепа за друго многостранно сътрудничество в съседните на ЕС страни

40 000 000

21 03 51

Приключване на действията в областта на европейската политика за съседство и отношения с Русия (преди 2014 г.)

3 000 000

21 04 51

Приключване на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (преди 2014 г.)

3 000 000

21 05 51

Приключване на действия в областта на глобалните заплахи за сигурността (преди 2014 г.)

2 000 000

21 09 51 01

Азия

-2 500 000

22 02 51

Приключване на дейностите в областта на предишната предприсъединителна помощ (преди 2014 г.)

45 000 000

23 02 01

Предоставяне на бърза, ефективна и основана на нуждите хуманитарна помощ и хранителна помощ

256 150 900

23 03 51

Приключване на програми и действия в областта на гражданската защита в рамките на Съюза (до 2014 г.)

-500 000

24 01 07

Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

-10 000

24 02 01

Предотвратяване и борба с измамите, корупцията и всички други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза

942 750

24 04 01

Подкрепяне на взаимопомощта по митническите въпроси и улесняване на използването на сигурни средства за електронна комуникация, с които държавите членки да съобщават за нередности

680 612

26 01 09

Служба за публикации

-22 000

26 01 23 01

Служба за инфраструктура и логистика в Люксембург

-13 000

26 02 01

Процедури за възлагане и публикуване на обществени поръчки за доставки, строителство и услуги

-250 000

26 03 01 01

Решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации

10 000 000

29 02 01

Предоставяне на качествена статистическа информация, внедряване на нови методи за изготвяне на европейски статистически данни и укрепване на партньорството в рамките на Европейската статистическа система

-11 294 249

29 02 51

Приключване на статистически програми (преди 2013 г.)

-9 872 560

32 02 52

Приключване на енергийни проекти за подпомагане на икономическото възстановяване

65 000 000

33 02 01

Осигуряване на защитата на правата и предоставяне на гражданите на възможност за действие

-2 000 000

33 02 02

Насърчаване на недопускането на дискриминация и на равенството

-5 177 700

34 02 01

Намаляване на емисиите на парникови газове в Съюза

6 000 000

34 02 04

Принос към многостранни и международни споразумения в областта на климата

-74 969

34 02 51

Приключване на предишни програми за дейност в областта на климата

2 903 358

XX 01 01 01 01

Възнаграждения и обезщетения

-317 000

SEC 7 - 1 2 0 0

Възнаграждения и обезщетения

-10 992

SEC 9 - 1 1 0 0

Възнаграждения и обезщетения

-5 843

Общо

3 529 620 715

Получените допълнителни бюджетни кредити за плащания за ПКБ № 3/2014 са в размер на 3 529,6 млн. евро, от които 2 818,2 млн. плюс 350 млн. са свързани с мобилизирането на средства по линия на маржа за непредвидени обстоятелства в съответствие със съвместното изявление относно специалните инструменти в раздел 3.3 по-долу.

в)  ПКБ № 4/2014, изменен със съответното писмо за внасяне на корекции, е одобрен съгласно предложеното от Комисията, с включването на бюджетните кредити за поети задължения от ПКБ № 6/2014, свързани с разходите за административна подкрепа за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и резерва за споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство в раздел „Комисия“. Сумата от 248 460 евро под формата на налични бюджетни кредити за плащания, посочена в ПКБ № 4/2014 (Европейски надзорен орган по защита на данните), се преразпределя за хуманитарна помощ (бюджетен ред 23 02 01). Искането за допълнителни бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, предназначени за Европейския омбудсман (раздел VIII), в ПКБ 6 се оттегля, както е посочено в писмото за внасяне на корекции в ПКБ № 6/2014.

г)  ПКБ № 6/2014, изменен със съответното писмо за внасяне на корекции, е одобрен съгласно предложеното от Комисията по отношение на собствените ресурси.

д)  ПКБ № 8/2014 (= нов ПКБ № 2/2014) е одобрен съгласно предложеното от Комисията по отношение на излишъка от 2013 г.

3.   ИЗЯВЛЕНИЯ

3.1.   Съвместно изявление относно проекта за коригиращ бюджет (ПКБ) № 6/2014 (собствени ресурси) и изменението на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета

„Европейският парламент и Съветът изразяват съгласие за приемането на проекта за коригиращ бюджет № 6/2014, изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2014.

Във връзка с предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Европейските общности, представено от Комисията на 12 ноември 2014 г., Европейският парламент се ангажира да даде становището си по изменения Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета своевременно, за да може той да бъде приет в рамките на пленарната сесия на Европейския парламент през декември 2014 г. и Съветът да го приеме като част от целия пакет.“

3.2.   Съвместно изявление относно мобилизирането на средства по линия на маржа за непредвидени обстоятелства

„2014 г. се отличава с безпрецедентно висок размер на неизвършените плащания за структурните и кохезионните фондове в началото на периода на финансовата рамка, като същевременно и средствата по редица нови програми бяха съсредоточени в значителна степен в началото на този период. Поради така създалата се единствена по рода си извънредна ситуация, на която не може да бъде намерено решение в границите на тавана на плащанията за 2014 г., трите институции постигат съгласие за финансовата 2014 година да бъдат мобилизирани средства по линия на маржа за непредвидени обстоятелства като крайна мярка.

Институциите припомнят, че съгласно член 13 от Регламента за многогодишната финансова рамка "сумите, предоставени чрез използването на маржа за непредвидени обстоятелства, се компенсират изцяло от маржовете от една или повече функции от МФР за текущата финансова година или за следващи финансови години".

Институциите се споразумяват да направят всичко необходимо, за да се намерят подходящи решения с цел изключително високият размер на неизвършени плащания на структурните и кохезионните фондове от периода 2007—2013 г. да не се запази след 2014 г. и във връзка с това да се положат всички възможни усилия, за да не бъде използван маржът за непредвидени обстоятелства за покриване на неизпълнени поети задължения по програми на структурните и кохезионните фондове през финансовите години 2015—2020.“

3.3.  Съвместно изявление относно специалните инструменти

„Институциите припомнят, че маржът за непредвидени обстоятелства е крайно средство и поради това не следва да бъде използван, ако все още има други финансови възможности. В рамките на общия бюджет за 2014 г. има разногласия относно това дали сума от 350 млн. евро под формата на бюджетни кредити за плащания, покриващи други специални инструменти, е още налице в неразпределения марж.

Институциите са на единно мнение, че е изключително важно да се постигне принципно съгласие за мобилизирането на други специални инструменти за плащания възможно най-скоро.

Същевременно, тъй като се оказа невъзможно да се постигне такова съгласие при преговорите по пакета от ПКБ за 2014 г. и общия бюджет за 2015 г., институциите се споразумяват за следното с оглед да се осигури своевременното приемане на този пакет:

—  сумата от 350 млн. евро под формата на бюджетни кредити за плащания се добавя към размера на маржа за непредвидени обстоятелства;

—  да се направи необходимото за бързо постигане на съгласие относно това дали и до каква степен могат да се мобилизират други специални инструменти над таваните за плащания, заложени в МФР, за да се определи дали и до каква степен сумата от 350 млн. евро следва да бъде компенсирана от маржовете за плащания съгласно МФР за текущата финансова година или за следващи финансови години;

—  горното да бъде съпроводено, според случая, с необходимите изменения на решението за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства за бюджетната 2014 г. или с предприемането на всякакви други действия, необходими от юридическа гледна точка, за да се осигури пълното спазване на Регламента за МФР и по-специално на член 13, параграф 3 от него.“

3.4.   Изявление на Комисията относно предварителното финансиране на оперативните програми през 2014 г. и инициативата за младежка заетост

„В контекста на навременното и ефективно изпълнение на многогодишната финансова рамка за 2014—2020 г. Европейската комисия потвърждава предварителното финансиране през 2014 г. на оперативните програми, които са били представени през 2014 г. и отговарят на необходимите условия, определени в съответните правни актове.

Освен това Комисията потвърждава, че инициативата за младежка заетост запазва високия си политически приоритет и че прехвърлянето на свързаните с нея бюджетни кредити за плащания от 2014 към 2015 г. няма да забави нейното изпълнение.“

3.5.   Съвместно изявление относно финансирането на спешните мерки в отговор на забраната, наложена от Русия върху вноса на храни

„Вследствие на забраната, наложена от Русия върху вноса на храни, през август и септември 2014 г. вече бе приета поредица от спешни мерки, а на 26 ноември 2014 г. беше одобрен допълнителен пакет, предназначен за сектора на млечните продукти в Прибалтийските държави. Веднага щом бъдат изпълнени условията в изпълнение на обективните критерии за допустимост, Комисията може да предложи друг пакет, предназначен за сектора на млечните продукти във Финландия.

С писмо за внасяне на корекции № 1/2015 Комисията заяви намерението си при необходимост да финансира тези мерки от резерва за кризи.

След представянето на писмо за внасяне на корекции № 1/2015 станаха известни следните три нови елемента, които позволяват при финансирането на спешните мерки да не се прибягва до резерва за кризи:

—  съгласно изявленията на държавите членки във връзка с реалното усвояване на мерките, приети през август и септември, разходите са намалени от първоначално прогнозираните 344 млн. евро на близо 234 млн. евро;

—  окончателният излишък по ЕФГЗ за 2014 г. е с около 230 млн. евро над очакваната стойност съгласно писмо за внасяне на корекции № 1/2015, която бе все още основана на прогнози;

—  Финансовите корекции, които трябва да бъдат събрани през 2015 г., се очаква да са по-високи от първоначално предвидените през октомври.“

Въз основа на тези три нови елемента посочените по-горе спешни мерки (включително свързаните със сектора на млечните продукти в Прибалтийските държави, както и за Финландия, след като бъдат изпълнени съответните условия) могат да бъдат финансирани в рамките на бюджетните кредити, поискани в писмо за внасяне на корекции № 1/2015, чрез тези допълнителни целеви приходи, без да се прибягва до резерва за кризи.“

3.6.   Съвместно изявление относно бюджетните кредити за плащания

„Европейският парламент, Съветът и Комисията припомнят общата си отговорност, установена в член 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), съгласно която "Европейският парламент, Съветът и Комисията следят за наличието на финансови средства, позволяващи на Съюза да изпълнява своите правни задължения спрямо трети страни".

Европейският парламент и Съветът припомнят необходимостта, с оглед на изпълнението, да се осигури редовно извършване на плащанията по бюджетните кредити за поети задължения, така че да се избегнат нежелани равнища на неизплатените сметки в края на годината.

Европейският парламент и Съветът постигат съгласие размерът на бюджетните кредити за плащания за 2015 г. да бъде определен на 141 214 040 563 евро. Те отправят искане към Комисията да предприеме необходимите действия, въз основа на разпоредбите на регламента за МФР и Финансовия регламент, за да поеме възложената с Договора отговорност, и по-конкретно, след като проучи възможностите за преразпределяне на съответните бюджетни кредити, по-специално във връзка с всяко очаквано непълно изпълнение на бюджетните кредити (Финансов регламент, член 41, параграф 2), да поиска допълнителни бюджетни кредити за плащания в коригиращ бюджет, който да представи веднага след като бъде установено, че вписаните в бюджета за 2015 г. бюджетни кредити са недостатъчни за покриване на разходите.

Европейският парламент и Съветът ще заемат позиция по всеки представен проект за коригиращ бюджет във възможно най-кратък срок, за да се избегне дефицит в бюджетните кредити за плащания. Европейският парламент и Съветът се ангажират да вземат бързо решения по евентуални трансфери на бюджетни кредити за плащания, включително между функции от финансовата рамка, с цел вписаните в бюджета бюджетни кредити за плащания да се използват по най-добрия възможен начин и да се привеждат в съответствие с реалното изпълнение и действителните потребности.

Европейският парламент, Съветът и Комисията ще следят активно през цялата година състоянието на изпълнението на бюджета за 2015 г., и по-специално по подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и работни места), подфункция 1б (Икономическо, социално и териториално сближаване) и развитието на селските райони по функция 2 (Устойчив растеж: природни ресурси). Това ще се извършва под формата на специални междуинституционални срещи в съответствие с точка 36 от приложението към Междуинституционалното споразумение, с цел да се прави преглед на изпълнението на плащанията и на преразгледаните прогнози.

Такива срещи следва да се проведат най-малко три пъти през 2015 г. (през пролетта при представянето на проектобюджета, през юли преди четенето в Съвета на проектобюджета за 2016 г. и през октомври, преди да започне помирителната процедура) и да протичат на политическо равнище в присъствието на членове на Европейския парламент, на членове на Съвета и на заместник-председателя на Комисията, отговарящ за бюджета и човешките ресурси. Тези срещи следва да имат за цел съставянето на съвместна оценка за необходимото ниво на потребностите от плащания, основана на задълбочен анализ на дължимите към момента суми, които трябва да бъдат изплатени по законосъобразен начин, и на прогнози за остатъка от година N и година N+1.“

3.7.   Съвместно изявление относно план за плащанията

„Институциите се обединяват около целта за намаляване на нивото на неплатените сметки в края на годината, като се обърне особено внимание на кохезионната политика, до структурното им ниво в хода на текущата МФР.

За постигането на тази цел:

—  Комисията приема да представи, заедно със съвместните заключения по бюджета за 2015 г., възможно най-актуализирана прогноза за нивото на неплатените сметки до края на 2014 г.; Комисията ще актуализира тези данни и ще представи алтернативни варианти за предприемане на действия през март 2015 г., когато ще е видна общата картина на нивото на неплатените сметки в края на 2014 г. за основните области на политиката;

—  на тази основа трите институции ще положат усилия да се споразумеят за максимално целево равнище на неплатените сметки в края на годината, което може да се смята за устойчиво;

—  на тази основа и при спазване на регламента за МФР, на договорените финансови пакети за програмите, както и на всяко друго обвързващо споразумение, трите институции ще поемат ангажимента да изпълняват, считано от 2015 г., план за намаляване на нивото на неплатените сметки във връзка с изпълнението на програмите от периода 2007—2013 г. до съвместно договореното ниво, преди да бъде извършен междинният преглед на настоящата многогодишна финансова рамка. Този план ще бъде договорен от трите институции своевременно преди представянето на проектобюджета за 2016 г. Предвид изключително високия размер на неплатените сметки трите институции се споразумяват да разгледат всякакви възможни начини за намаляването му.

Комисията приема всяка година да прилага към представяния от нея проектобюджет документ, в който се оценява размерът на неплатените сметки и се посочва по какъв начин и с колко ще бъде той намален посредством проектобюджета. В този годишен документ ще се прави преглед на постигнатия до момента напредък и ще се предлагат корекции на плана в съответствие с актуализираните данни.“

3.8.   Изявление на Европейския парламент относно мобилизирането на средства по линия на маржа за непредвидени обстоятелства като крайна мярка

„Европейският парламент изразява съжаление, че Съветът не споделя неговото виждане, според което сумата от 350 млн. евро под формата на бюджетни кредити за плащания, мобилизирана през 2014 г. по линия на предвидените в регламента за МФР специални инструменти, следва да се отчита извън тавана на плащанията, като по този начин остава марж от 711 млн. евро, който следва да бъде изразходван преди да се прибягва до маржа за непредвидени обстоятелства.

Европейският парламент припомня, че съгласно член 13, параграф 1 от регламента за МФР маржът за непредвидени обстоятелства е крайно средство. Следователно е необходимо да бъдат изчерпани всички други финансови възможности преди да се използва маржът за непредвидени обстоятелства. Поради спора между Европейския парламент и Съвета относно изчисляването на наличния марж под тавана на плащанията за 2014 г. не бе възможно да се постигне политическо съгласие за изразходването на наличен марж от 350 млн. евро преди да се прибягва до маржа за непредвидени обстоятелства.

Като припомня, че регламентът за МФР се основава на принципа за „специфична и възможно най-голяма гъвкавост“, която да позволи на Съюза да изпълнява правните си задължения в съответствие с член 323 от ДФЕС (съображение 4 от регламента за МФР), Парламентът смята, че необходимостта да бъдат предоставени допълнителни бюджетни кредити за покриване на неизпълнени правни задължения чрез използване на маржа за непредвидени обстоятелства е от първостепенна важност. Поради това Парламентът приема да бъдат мобилизирани средства по линия на маржа за непредвидени обстоятелства, въпреки виждането си, че 350 млн. евро остават на разположение под тавана на плащанията.

Европейският парламент приканва Комисията да пренесе неизползвания марж в размер на 350 млн. евро в техническите си корекции относно общия марж за плащанията за 2015 г. по силата на член 6, параграф 1, буква г) от регламента за МФР.“

3.9.   Изявление на Съвета относно мобилизирането на специалните инструменти

„Съветът припомня, че специалните инструменти могат да бъдат приведени в действие само при наличие на наистина непредвидени обстоятелства.

Той припомня, че маржът за непредвидени обстоятелства не следва да води до превишаване на общите тавани на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания.

Що се отнася до другите специални инструменти, Съветът припомня, че съгласно член 3, параграф 2 от регламента за МФР бюджетните кредити за поети задължения могат да се записват в бюджета над таваните за съответните функции.

Съветът приканва Комисията при изчисляването на общия марж да действа в съответствие с регламента за МФР и без да нарушава постигнатото между трите институции съгласие, отразено в съвместното изявление относно специалните инструменти (точка 3.3).“

(1) OВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
(2) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(3) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) Приети текстове, P7_TA(2014)0247.
(6) Приети текстове, P7_TA(2014)0450.
(7) Приети текстове, P8_TA(2014)0036.


Класификация на тежките нарушения в автомобилния транспорт
PDF 441kWORD 61k
Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно проекта на регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на разпоредбите на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение III към Директива 2006/22/EО на Европейския парламент и на Съвета (D034120/02 – 2014/2859(RPS))
P8_TA(2014)0101B8-0325/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на регламент на Комисията (D034120/02),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета(1), и по‑специално член 6, параграф 2 от него;

—  като взе предвид Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета(2), и по-специално член 9 алинея 3 от нея,

—  като взе предвид становището от 30 юни 2014 г. на комитета по член 18, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета(3);

—  като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(4),

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3, и член 106, параграф 4, буква в) от своя правилник,

A.  като има предвид, че целта на Регламент (ЕО) № 1071/2009 е да се завърши изграждането на вътрешен пазар на автомобилните превози с условия за лоялна конкуренция, което изисква да се прилагат по еднообразен начин общи правила за допускане до професията автомобилен превозвач на товари или автомобилен превозвач на пътници;

Б.  като има предвид, че наличието на общи правила ще допринесе за повишаването на професионалната квалификация на автомобилните превозвачи, за рационализирането на пазара и за подобряването на качеството на услугата в интерес на автомобилните превозвачи, техните клиенти и икономиката като цяло, както и за подобряване на пътната безопасност;

В.  като има предвид, че член 6 съдържа неизчерпателен списък на правила на ЕС за оценка на добрата репутация, включващ: правила за шофиране и работно време на водачите; използване на тахографи; максимална маса и размери на търговските превозни средства, използвани в международния трафик; квалификация и обучение на водачите; техническата изправност на търговските превозни средства; достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари или, според случая, достъп до пазара на автомобилни превози на пътници; безопасност при автомобилен превоз на опасни товари; инсталиране и използване на устройства за ограничаване на скоростта; свидетелства за управление; допускане до професията и превоз на животни;

Г.  като има предвид, че съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 от Комисията се изисква да изготви списък с категориите, видовете и степените на тежките нарушения на разпоредбите на Общността, които, наред с предвидените в приложение IV, могат да доведат до загуба на добрата репутация;

Д.  като има предвид, че от държавите членки се изисква да вземат предвид информацията за тези нарушения, включително информацията, получена от други държави членки, при определяне на приоритетите за проверки съгласно член 12, параграф 1;

Е.  като има предвид, че в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 при изготвянето на тези мерки от Комисията се изисква да определи категориите и видовете нарушения, които се срещат най-често;

Ж.  като има предвид, като се вземе под внимание основният правен акт, че мярката, която трябва да приеме Комисията, се очакваше да включва пълен списък на хармонизираните нарушения и на хармонизираните степени на тежест, които биха могли да доведат до загуба на добра репутация от страна на автомобилния превозвач;

З.  като има предвид, че при изготвянето на тези мерки Комисията трябва да определи степента на тежест на нарушенията в зависимост от вероятността те да предизвикат опасност от смърт или тежки наранявания;

И.  като има предвид, че в списъка, който трябва да бъде изготвен от Комисията, можеха да бъдат включени само нарушенията, които биха могли да предизвикат опасност от смърт или тежки наранявания, независимо от факта, че тежките нарушения на Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари(5) оказват голямо влияние върху условията на труд и живот, което несъмнено е възможно да предизвика опасност от смърт или тежки наранявания;

Й.  като има предвид, че в списъка не беше включен пълен списък на тежките нарушения на Регламент (ЕО) № 1072/2009, тъй като точка 10 от приложение 1 към регламента на Комисията не включва незаконния каботаж, който, предвид отрицателното си въздействие върху водачите, несъмнено следва да се счита за тежко нарушение;

К.  като има предвид, че и другите правила, свързани с незаконния каботаж, например във връзка с извършването на каботажни превози по начин, който не е в съответствие с националните изисквания в областта на социалното законодателство, приложимо за договорите, следва да бъдат включени в списъка с тежки нарушения с оглед на вероятността те да предизвикат опасност от смърт или тежки наранявания;

Л.  като има предвид, че в списъка с категории, видове и степени на тежките нарушения, който беше добавен, се използват съвсем общи изрази като „в съответствие“ или „валиден“, което допълнително усложнява тълкуването от страна на компетентните органи на видовете и степените на тежките нарушения;

М.  като има предвид, че действащата нормативна уредба съдържа ясни разпоредби относно отговорността на превозвачите, водачите и дружествата, които извършват автомобилен превоз на опасни товари;

Н.  като има предвид, че може да се внесе несигурност по отношение на отговорността и задълженията на различните участници в автомобилния превоз на опасни товари, що се отнася до групите нарушения на Директива 2008/68/ЕО, посочени в точка 9 от приложение 1 към предложената мярка;

O.  като има предвид следователно, че представеният от Комисията проект на мярка не следва да се счита за съвместим с целта или съдържанието на основния законодателен акт;

1.  Се противопоставя на приемането на проекта на регламент на Комисията;

2.  Счита, че проектът на регламент на Комисията е несъвместим с целта и съдържанието на Регламент (ЕО) № 1071/2009;

3.  Призовава Комисията да оттегли проекта на регламент и да представи на комитета нов списък с тежки нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51.
(2) OВ L 102, 15.3.2006 г., стр. 35.
(3) ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8.
(4) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(5) ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72.


Обновяване на стратегията за вътрешна сигурност на ЕС
PDF 445kWORD 73k
Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно подновяването на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз (2014/2918(RSP))
P8_TA(2014)0102B8-0350/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2, 3, 6, 7 и 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и членове 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 и 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално членове 6—8, член 10, параграф 1, членове 11, 12, 21, 47—50, 52 и 53 от нея,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 юни 2014 г. относно окончателния доклад за изпълнението на стратегията за вътрешна сигурност на ЕС през периода 2010—2014 г. (COM(2014)0365),

—  като взе предвид доклада на Европол за обстановката и тенденциите в ЕС, свързани с тероризма (TE-SAT) за 2014 г.,

—  като взе предвид оценката на Европол на заплахите от организираната престъпност, ползваща се от интернет (iOCTA) за 2014 г.,

—  като взе предвид оценката на Европол на заплахата за ЕС от тежката и организираната престъпност (SOCTA) за 2013 г.,

—  като взе предвид Становище 01/2014 на Работна група за защита на личните данни по член 29 относно прилагането на концепциите за необходимост и пропорционалност и защитата на данните в сектора на правоприлагането,

—  като взе предвид резолюцията, приета от Съвета за сигурност на ООН на 24 септември 2014 г. относно заплахите за световния мир и сигурност, предизвикани от терористични актове (Резолюция 2178 (2014)),

—  като взе предвид своята резолюция от 2 април 2014 г. относно междинния преглед на Стокхолмската програма(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху основните права на гражданите на ЕС и върху трансатлантическото сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно положението на основните права в Европейския съюз (2012 г.) (3),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2013 г. относно втория годишен доклад относно изпълнението на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз(4),

—  като взе предвид стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз, приета от Съвета на 25 февруари 2010 г.,

—  като взе предвид въпросите към Съвета и Комисията относно подновяването на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз (O-000089/2014 — B8‑0044/2014 и O‑000090/2014 — B8‑0045/2014),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Договорът от Лисабон постави основите за развитието на политика за сигурност на ЕС, споделяна от ЕС и неговите държави членки, базираща се на принципите на правовата държава, зачитането на основните права и солидарността, и подлежаща на демократичен контрол на европейско и национално равнище, при спазване на принципа на субсидиарност; като има предвид, че влизането в сила на Договора от Лисабон превърна Парламента в пълноправен участник в сферата на политиката за сигурност с цел да се гарантира демократичен контрол, и по такъв начин му даде право да участва активно в определянето на приоритети в тази област и да се ангажира с всички съответни действащи лица на равнището на ЕС и на национално равнище за постигането на всеобхватна, целенасочена и ефективна политика за сигурност на ЕС;

Б.  като има предвид, че положението със сигурността в Европа се промени драматично през последните години вследствие на нови конфликти и сътресения в непосредствено съседство с ЕС, бързото развитие на нови технологии и нарастващата радикализация, която води до насилие и тероризъм; като има предвид, че много от днешните предизвикателства пред сигурността имат трансграничен и междусекторен характер и надхвърлят способността на отделните държави членки да реагират ефективно, и като има предвид, че това налага общ европейски подход;

В.  като има предвид, че ЕС и държавите членки имат обща отговорност да обезпечават безопасността и свободата на европейските граждани; като има предвид, че свободата, сигурността и правосъдието са цели, които трябва да бъдат преследвани успоредно една с друга, и като има предвид, че за да се постигнат свобода и правосъдие, мерките за сигурност следва винаги да бъдат основани на доказателства, в съответствие с принципите на необходимост, пропорционалност и зачитане на основните права и въз основа на подходящ демократичен контрол и отчетност;

Г.  като има предвид, че следва да се обърне специално внимание на подкрепата и защитата на всички жертви на престъпления на територията на ЕС;

Д.  като има предвид, че стратегията за вътрешна сигурност (СВС) за периода 2010—2014 г. наближава своя край и в момента се изготвя нова СВС за периода 2015—2019 г.;

1.  Приветства изготвянето на нова СВС за следващите четири години; посочва, че от създаването на настоящата СВС са се появили нови заплахи за сигурността, а други заплахи изискват различен политически отговор; припомня освен това, че влизането в сила на Договора от Лисабон направи Хартата на основните права на Европейския съюз част от законодателството на ЕС; поради това счита, че настоящата СВС следва да бъде щателно оценена, актуализирана и подобрена;

2.  Счита, че съществените предпоставки за ефективна СВС включват подробен анализ на заплахите за сигурността, които трябва да бъдат разгледани, който да бъде извършен от Европол в тясно сътрудничество с други съответни органи на ЕС и с държавите членки;

3.  Изразява съжаление от факта, че съобщението на Комисията не съдържа оценка на настоящите инструменти и съответна оценка на оставащите пропуски;, приканва Комисията спешно да извърши такъв преглед и да фокусира усилията си върху правилното прилагане и по-доброто използване на съществуващото законодателство и съществуващите инструменти, преди да предложи създаването на нови; призовава по-конкретно Съвета, в сътрудничество с Комисията, да направи цялостна оценка на прилагането на мерките, приети в областта на вътрешната сигурност преди влизането в сила на Договора от Лисабон, като използва предвидената в член 70 от ДФЕС процедура;

4.  Призовава новата СВС да бъде стратегическа, ориентирана към бъдещето и лесно приспособима към променящите се ситуации, като поставя акцент не само върху съществуващите, но също така и върху нововъзникващите заплахи за сигурността, и като прилага интегриран, всеобхватен и цялостен подход към приоритетни области като киберсигурността, трафика на хора и контратероризма и към взаимосвързани въпроси като организираната престъпност, изпирането на пари и корупцията;

5.  Отбелязва с тревога бързо нарастващия брой граждани на ЕС, които пътуват до зони на конфликти, за да се присъединят в терористични организации, и след това се връщат на територията на ЕС и представляват нови типове рискове за вътрешната сигурност на ЕС; възнамерява да обърне внимание на тази тревожна тенденция чрез многостранен подход, включващ i) всеобхватно разглеждане на лежащите в основата ѝ фактори като радикализация, нетърпимост и дискриминация посредством насърчаване на политическа и религиозна толерантност, развитие на социално сближаване и приобщаване и улесняване на реинтегрирането, ii) анализиране и противодействие на подбуждането към извършване на терористични действия, мотивирани от екстремизъм, и на заминаванията с цел присъединяване към терористични организации, iii) предотвратяване и спиране на набирането на бойци и участието в конфликти, включително реалното пътуване на чуждестранни бойци да конфликтни райони, в границите на подходящи правни рамки, iv) спиране на финансовата подкрепа за терористични организации и физически лица, желаещи да се присъединят към тях, и v) предвиждане на съдебно преследване, когато е целесъобразно;

6.  Изтъква, че заплахите срещу сигурността придобиват все по-разнообразен, международен, многоброен и асиметричен характер и изискват по-тясно трансгранично и междуведомствено сътрудничество; призовава за по-ефективно оперативно сътрудничество между държавите членки чрез засилено използване на някои съществуващи ценни инструменти, като съвместните екипи за разследване, и по-бърз и ефикасен обмен на важни данни и информация, при спазване на подходящи предпазни мерки в областта на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот; в този контекст подчертава огромното значение на бързото приемане на предложената директива за защита на данните, за да се осигури всеобхватна правна рамка за обмена на данни в областта на правоприлагането; посочва, че с цел да се стимулира по-нататък оперативното сътрудничество между държавите членки, са необходими допълнителни мерки за изграждане на доверие; във връзка с това поддържа засилването на европейските програми за обучение и обмен на национални специалисти с цел по-нататъшно насърчаване на европейската култура в областта на правоприлагането;

7.  Припомня на Европейския съвет за неговото задължение по член 222 от Договора за функционирането на Европейския съюз да провежда редовна оценка на заплахите за ЕС и приканва Комисията да представи конкретни предложения за това как най-добре да се изпълнява това задължение, като се обединят настоящите фрагментирани и тясно насочени оценки за заплахите и рисковете на равнището на ЕС и на национално равнище;

8.  Призовава за намиране на правилен баланс между политиките за превенция и репресивните мерки, за да бъдат опазени свободата, сигурността и правосъдието; подчертава, че мерките за сигурност следва винаги да бъдат прилагани в съответствие с принципите на правовата държава и защитата на всички основни права; поради това призовава Комисията, при изготвянето и изпълнението на новата СВС, надлежно да вземе предвид неотдавнашното съдебно решение на Съда на Европейския съюз относно Директивата за запазване на данни, което изисква всички инструменти да спазват принципите на пропорционалност, необходимост и законност и да включват подходящи гаранции за отчетност и съдебна защита;

9.  Изразява съжаление поради факта, че на СВС все още ѝ липсва истинско „съдебно измерение“; припомня, че в съответствие с Програмата от Стокхолм взаимното доверие трябва да бъде укрепено, като постепенно се развива европейска съдебна култура въз основа на многообразието от правни системи и традиции, чрез европейско сътрудничество и законодателство в тази област и особено чрез развитието на съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси;

10.  Изтъква, че правилното изпълнение на новата СВС е от ключово значение, че е необходимо ясно разделение на задачите на равнището на ЕС и съответно на национално равнище и че както Европейският парламент, така и националните парламенти трябва да са част от този процес на мониторинг; поради това възнамерява да извършва редовен мониторинг на правилното изпълнение на СВС, в тясно сътрудничество с националните парламенти;

11.  Подчертава значението на съгласуваността между вътрешните и външните аспекти на сигурността; счита, че полезните взаимодействия между инструментите на общата външна политика и политиката на сигурност и правосъдието и вътрешните работи, включително обменът на информация и полицейското и съдебно сътрудничество с трети държави, особено чрез използването на споразуменията за правна взаимопомощ, следва да се използват в максимална степен при пълно спазване на принципите, изложени в членове 2, 3, 6 и 21 от ДФЕС; в тази връзка подчертава, че всички съответни участници, в т.ч. координаторът на ЕС за борба с тероризма и координаторът на ЕС за борба с трафика на хора, следва да работят в тясно сътрудничество, като интегрират външните и вътрешните аспекти;

12.  Набляга на необходимостта да се предвидят подходящи финансови ресурси за правилното изпълнение на мерките, заложени в СВС, и по-специално, за да се гарантира, че агенциите на ЕС като Европол и Евроюст са оборудвани в достатъчна степен за изпълнението на възложените им задачи; признава в тази връзка важната роля, която научните изследвания и иновациите могат да играят за разработването на инструменти, помагащи за справянето с тероризма и с тежката и организираната престъпност;

13.  Изтъква, че на практика СВС има последствия и за отдаването на приоритет на операциите на европейските агенции и европейското финансиране в областта на ПВР, по отношение на които Парламентът е съзаконодател; поради това настоятелно призовава Съвета да вземе надлежно предвид съображенията на Парламента за новата СВС, преди да приеме новата стратегия;

14.  Възнамерява да продължи да разработва позицията си по приоритетите и действията в областта на вътрешната сигурност, включително въз основа на очакваното съобщение на Комисията относно новата СВС, както и да влезе в ползотворен диалог със Съвета и Комисията по този въпрос в духа на Договора от Лисабон;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета, както и на парламентите на държавите членки.

(1) Приети текстове, P7_TA(2014)0276.
(2) Приети текстове, P7_TA(2014)0230.
(3) Приети текстове, P7_TA(2014)0173.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0384.


Признаване на Палестина за държава
PDF 434kWORD 62k
Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно признаването на палестинската държавност (2014/2964(RSP))
P8_TA(2014)0103RC-B8-0277/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно близкоизточния мирен процес,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 17 ноември 2014 г. относно близкоизточния мирен процес,

—  като взе предвид изявленията на върховния представител/заместник-председател относно нападението в синагогата в Хар Ноф на 18 ноември 2014 г. и терористичното нападение в Йерусалим на 5 ноември 2014 г., както и изявлението на говорителя на върховния представител на ЕС относно последните събития в Близкия изток от 10 ноември 2014 г.,

—  като взе предвид решението на правителството на Швеция от 30 октомври 2014 г. да признае Държавата Палестина, както и по-ранното признаване на Палестина от други държави членки преди тяхното присъединяване към Европейския съюз,

—  като взе предвид предложенията относно признаването на Държавата Палестина, одобрени от Камарата на общините на Обединеното кралство на 13 октомври 2014 г., от Сената на Ирландия на 22 октомври 2014 г., от Парламента на Испания на 18 ноември 2014 г., от Националното събрание на Френската република на 2 декември 2014 г. и от Парламента на Португалия на 12 декември 2014 г.,

—  като взе предвид международното право,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ЕС многократно е потвърждавал подкрепата си за решение, основано на съществуването на две държави, въз основа на границите от 1967 г., при което Йерусалим е столица и на двете държави и държавата Израел, чиято сигурност е гарантирана, и една независима, демократична, териториално-свързана и жизнеспособна Държава Палестина съществуват една до друга в мир и сигурност, и е призовавал за възобновяването на преките мирни преговори между Израел и Палестинската власт;

Б.  като има предвид, че постигането на справедлив и дълготраен мир между израелци и палестинци е въпрос от ключово значение за международната общност, включително Европейския съюз, в продължение на повече от половин век;

В.  като има предвид, че преките мирни преговори между страните са в застой; като има предвид, че ЕС призова страните да предприемат действия, благоприятстващи създаването на климат на доверие, необходим за гарантирането на съдържателни преговори, както и да се въздържат от действия, които подкопават доверието в процеса, и да предотвратяват всякакво подстрекателство;

Г.  като има предвид, че в своята резолюция от 22 ноември 2012 г. Европейският парламент подчерта, че мирните и ненасилствени средства са единственият начин за постигане на справедлив и траен мир между израелци и палестинци, призова за създаването на условия за възобновяването на преките мирни преговори между двете страни, подкрепи, в тази връзка, Палестина в стремежа ѝ да стане наблюдател, без да е член на ООН, като счете, че това е важна стъпка за придаване на по-голяма видимост, сила и ефективност на палестинските искания, и призова, в тази връзка, държавите — членки на ЕС и международната общност да постигнат споразумение в тази посока;

Д.  като има предвид, че на 29 ноември 2012 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации реши да предостави на Палестина статут на държава наблюдател, която не е член на ООН;

Е.  като има предвид, че признаването на Държавата Палестина е от компетентността на държавите членки;

Ж.  като припомня ангажимента на Организацията за освобождение на Палестина (ООП) да признае държавата Израел от 1993 г.;

1.  Подкрепя принципно признаването на палестинската държавност и решението, основано на съществуването на две държави, и счита, че те следва да вървят паралелно с развиването на процеса на мирни преговори, който следва да се придвижи напред;

2.  Подкрепя усилията на президента Абас и палестинското правителство на националното съгласие; подчертава отново значението на укрепването на авторитета на палестинското правителство на националното съгласие и неговото управление в ивицата Газа; настоятелно призовава всички палестински фракции, включително Хамас, да приемат ангажиментите на ООП и да сложат край на вътрешните разделения; призовава за непрекъсната подкрепа и помощ от страна на ЕС за Палестина в областта на изграждането на институционален капацитет;

3.  Изразява сериозното си безпокойство от нарастващото напрежение и зачестилите прояви на насилие в региона; осъжда по най-категоричен начин всички актове на тероризъм и насилие и изразява своите съболезнования на семействата на жертвите; предупреждава за рисковете от по-нататъшна ескалация на насилието във връзка със светите места, което би могло да превърне израелско-палестинския конфликт в религиозен конфликт; призовава политическите лидери от всички страни да работят заедно чрез видими действия за намаляване на напрежението и подчертава, че мирните средства, както и зачитането на правата на човека и на международното хуманитарно право са единственият път за постигане на устойчиво решение и на справедлив и траен мир между израелци и палестинци; подчертава, че всякакви насилствени действия могат единствено да подхранват екстремизма и от двете страни; настойчиво приканва всички страни в конфликта да се въздържат от всякакви действия, които биха могли да доведат до влошаване на положението чрез подстрекателство, провокации, прекомерно използване на сила или репресии;

4.  Подчертава също така, че трябва да се избягват действия, които поставят под въпрос заявените ангажименти за намиране на решение чрез преговори; подчертава, че според международното право израелските селища са незаконни; призовава и двете страни да се въздържат от всякакви действия, които могат да подкопаят жизнеспособността и перспективите на решението, основано на съществуването на две държави;

5.  Потвърждава отново своята силна подкрепа за решението, основано на съществуването на две държави, въз основа на границите от 1967 г., при което Йерусалим е столица и на двете държави и държавата Израел, чиято сигурност е гарантирана, и една независима, демократична, териториално-свързана и жизнеспособна Държава Палестина съществуват една до друга в мир и сигурност, въз основа на правото на самоопределяне и пълното спазване на международното право;

6.  Приветства неотдавнашното посещение на върховния представител/заместник-председател в Израел и в Палестина, както и нейния ангажимент да се включи активно в положителен процес, насочен към разчупване на порочния кръг на конфликта и създаване на условия за реален напредък в мирния процес; счита, че Европейският съюз трябва да поеме своята отговорност и да се превърне в истински участник и посредник в близкоизточния мирен процес, също и с оглед на необходимостта от възобновяване на мирните преговори, включително чрез общ подход и всеобхватна стратегия за разрешаването на израелско‑палестинския конфликт; отново заявява, че е необходим дипломатически подход под егидата на Близкоизточната четворка, и припомня значението на Арабската инициатива за мир;

7.  Призовава върховния представител/заместник-председател да подпомогне достигането до обща позиция на ЕС в тази връзка;

8.  Подчертава необходимостта от всеобхватен мир, който да сложи край на всички претенции и да отговори на легитимните стремежи на двете страни, включително тези на израелците към сигурност, а на палестинците — към държавност; подчертава, че единственото възможно решение на конфликта е съвместното съществуване на две държави — Израел и Палестина;

9.  Решава да даде ход на инициативата „Парламентаристи за мир“, която има за цел да обедини европейски, израелски и палестински парламентаристи от различни партии с цел спомагане за прилагане на програма за мир и допълване на дипломатическите усилия на ЕС;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на специалния пратеник на Близкоизточната четворка, на Кнесета и израелското правителство, на президента на Палестинската власт и на Палестинския законодателен съвет.


Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността
PDF 631kWORD 107k
Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно стоманодобивния отрасъл в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли (2014/2976(RSP))
P8_TA(2014)0104RC-B8-0352/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, който е в основата на Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2011 г., озаглавено „Промишлена политика: засилване на конкурентоспособността“ (COM(2011)0642),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката: актуализиране на съобщението за индустриалната политика“ (COM(2012)0582),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юни 2013 г., озаглавено „План за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа“ (COM(2013)0407),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно Плана за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа(1),

—  като взе предвид предишните си резолюции относно стоманодобивната промишленост и преструктурирането, прехвърлянето и закриването на дружества в ЕС,

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2014 г. относно аспектите на стратегията „Европа 2020“, свързани със заетостта и социалната сфера(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г., съдържаща препоръки към Комисията относно информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането(3),

—  като взе предвид въпроса за стоманодобивния завод Acciai Speciali Terni (AST) в Италия, отправен към Комисията (O-000087/2014),

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

Общи предизвикателства

A.  като има предвид, че европейският стоманодобивен отрасъл е изиграл съществена историческа роля в процеса на европейската интеграция и представлява основата на създаването на добавена стойност за промишлеността в Европа;

Б.  като има предвид, че стоманодобивният отрасъл е от съществено значение за икономиката и промишлеността на Европа и че той понастоящем страда от значителен спад в търсенето, водещ да непрестанна загуба на работни места и непрестанно отслабваща конкурентоспособност, което не предвещава нищо добро за необходимото възстановяване на европейската икономика;

В.  като има предвид, че ЕС следва да насърчава политика за развитие на промишленото производство във всички държави членки, за да се запазят работните места в рамките на ЕС и следва да се стреми да постигне индикативната си цел за повишаване на настоящия дял от БВП, генериран от промишлеността, до най-малко 20 % до 2020 г.;

Г.  има предвид, че една от целите на Европейския съюз е да се окаже подкрепа на стоманодобивната промишленост и да се премахнат пречките и заплахите за конкурентоспособността, като тя стане способна да реагира на променящите се пазарни условия в ЕС и извън него;

Д.  като има предвид, че през последните години стоманодобивната промишленост е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с преструктурирането и промишлените сливания, предизвикващи съответните социални разходи, но и пред предизвикателства, свързани с новите изисквания за постигане на целите на ЕС по отношение на климата;

Е.  като има предвид факта, че редица големи производители на стомана, по-специално, прилагат стратегии, съсредоточаващи вниманието си върху краткосрочната финансова възвръщаемост за сметка на иновациите, инвестициите в изследователска и развойна дейност, заетостта и осъвременяването на уменията;

Ж.  като има предвид, че европейската стоманодобивна промишленост е изправена пред инвестиционна криза, която излага на опасност собственото й бъдеще, като същевременно се очаква стоманата като материал да играе основна роля при предоставянето на устойчиви промишлени решения за градоустройството, мобилността и демографските промени;

З.  като има предвид, че ограниченото нарастване на търсенето ще превърне Европа от нетен износител в нетен вносител на стомана, особено в областта на плоските продукти и продуктите с висока добавена стойност;

И.  като има предвид, че закриванията на заводи от страна на Комисията са довели до загуба на 60 000 работни места от 2007 година насам и че производството е спаднало от 210 милиона тона през 2007 на 166 милиона тона през 2013 г.(4);

Конкурентоспособност и търговия

Й.  отбелязва, че съвместяването на необходимостта от високи екологични показатели с повишена конкурентоспособност в световен мащаб и необходимостта от мерки по отношение на изместването на въглеродни емисии, както и подобряването на достъпа до суровини продължават да бъдат основно предизвикателство за стоманодобивния отрасъл, предвид факта, че различните конкуренти са обвързани със спазването на различни стандарти;

К.  като има предвид, че енергийните разходи трябва да се вземат предвид при използването на глобален подход към стоманодобивната промишленост, и като има предвид, че цените на енергията за промишлените потребители в ЕС биха могли пряко да въздействат върху конкурентоспособността;

Л.  като има предвид, че наличието на бъдещо подобрение в енергийната и разходната ефективност би довело до допълнително намаляване на разходите и на емисиите за промишлеността;

М.  като има предвид, че търсенето от страна на сектора на автомобилостроенето е ограничено поради свръхкапацитет, докато други сектори, като възобновяемата енергия и енергийна инфраструктура, предоставят реални възможности за отрасъла (например една вятърна турбина от 3мВ e равна на 500 автомобила);

Социални аспекти

Н.  като има предвид, че високият процент на безработица в ЕС е свързан със свиването на промишлената и производствената база и че настоящата криза е довела до сериозни затруднения от социално естество за засегнатите работници и региони;

О.  като има предвид, че стоманодобивната промишленост на ЕС е важен работодател, който създава повече от 350 000 преки работни места и други няколко милиона в свързани промишлености, включително по веригата на доставки за рециклиране;

П.  като има предвид, че ситуацията, в която се намират някои заводи за стомана в Европа, сериозно тревожи работниците, както и националните и местните органи;

Р.  като има предвид, че извършващите преструктуриране дружества следва да действат по социално отговорен начин, тъй като опитът показва, че устойчивото от социална и от икономическа гледна точка преструктуриране никога не се постига без провеждането на подходящ социален диалог, насочен по-специално към информирането на работниците и провеждането на консултации с тях , както е подчертано в посочената по-горе резолюция на Парламента от 15 януари 2013 г.;

С.  като има предвид, че широкото участие на социалните партньори на всички равнища и укрепването на социалния диалог на равнището на ЕС са от основно значение за защитата на интересите както на стоманодобивните предприятия, така и на техните служители;

Т.  като има предвид, че редица заводи, разполагащи са капацитет от 20 милиона тона, са временно преустановили дейност за период от повече от три години; като има предвид, че същевременно за работната сила в много от заводите в Европа се характеризира с наличието на квалифицирани, но възрастни работници в предпенсионна възраст;

Научноизследователска и развойна дейност / технологии

У.  като има предвид, че високотехнологичните промишлени отрасли като стоманодобивния сектор се използват като модел на технологично ноу-хау, който трябва да се съхрани, и като има предвид, че е необходимо да се предприемат незабавни действия, за да се избегне преместването им извън територията на ЕС;

Ф.  като има предвид, че научноизследователската и развойната дейност е от стратегическо значение за отрасъл, който трябва да намери начин да намали емисиите си, особено (но не единствено) на CO2;

Предизвикателства

1.  Подчертава, че европейското икономическо възстановяване е изключително зависимо от наличието на силна преработвателна промишленост, където стоманодобивната промишленост играе основна роля, и че производството зависи от вътрешното търсене и растежа;

2.  Отново потвърждава необходимостта от запазване на експертните знания и експертния опит, натрупани във важни промишлени райони, което ще гарантира диверсификация, мерки за опазване на околната среда и иновативни продукти ;

3.  Настоятелно призовава Комисията да ускори изготвянето на пътната карта за промишлената политика, която беше обявена за първата част от 2015 г., с цел да се съживи конкурентоспособността на европейската промишленост по отношение на световния пазар с оглед гарантирането на действително равнопоставени условия на конкуренция, като същевременно се осигури постигането на високи социални и екологични стандарти в ЕС и дейност в посока на постигането на реципрочност в трети държави;

4.  Счита, че е от съществено значение предприемането на амбициозен подход в посока реиндустриализация в рамките на средносрочния преглед на стратегията „ЕС 2020“ за постигането на истинска промишлена политика на ЕС и за укрепването на конкурентоспособността на промишлеността на ЕС в световен мащаб;

5.  Призовава Комисията да проучи стратегическото място, което заема европейската стоманодобивна промишленост в света, тъй като производството на стомана се счита за стратегическо в редица държави, както и да изготви специално ясна пътна карта за средносрочните и дългосрочните инициативи, които възнамерява да предложи за подпомагането на стоманодобивната промишленост в Европа; подчертава, че в тази пътна карта трябва да бъдат приобщени на ранен етап и в пълен състав социалните партньори на всички равнища; счита, че тъй като кризата продължава, следва да се представя ежегоден доклад относно изпълнението на плана за действие за стоманодобива, за да се използват положителните постижения от изминалата година като основа за развитие и да не се загуби импулсът;

6.  Изисква от Комисията да изготви инструмент за задълбочен анализ на пазара на стомана, който да бъде в състояние да предостави прецизна информация относно баланса в търсенето на стомана в Европа и по света, при разграничаване на структурните и на цикличните компоненти при развитието на този пазар; счита, че мониторингът на пазара на стомана би могъл да даде значителен принос за прозрачността на пазарите на стомана и скрап и да даде ценен принос за коригиращи и проактивни мерки, които са неизбежни поради цикличния характер на стоманодобивната промишленост; призовава Комисията да използва този инструмент за анализ на пазара за предвиждане на рисковете и за проучване как затварянето на заводи засяга възстановяването на сектора;

7.  Изисква от Комисията да представи в кратък срок доклад относно най-големите предизвикателства, пред които е изправена стоманодобивната промишленост в Европа, в който да бъдат включени социалните, икономическите и екологичните аспекти; припомня в тази връзка, че Комисията има право, след изтичането на Договора за ЕОВС, да се занимава с проблемите на икономическото и социалното отражение на събитията в европейската стоманодобивна промишленост; призовава Комисията да вземе под внимание положителния опит, по-специално по отношение на тристранните стратегически съображения и научноизследователската дейност;

8.  Призовава за спешно възобновяване на дейността на групата на високо равнище в областта на стоманодобивната промишленост, във връзка с новоизбрания колегиум на членовете на Комисията, при пълно участие от страна на Парламента, и за организирането на среща в тази рамка за информиране на заинтересованите страни относно напредъка, постигнат при изпълнението на 40-те действия, предвидени в плана за действие на Комисията за стоманодобивната промишленост; призовава Комисията да провежда, когато това е целесъобразно или възможно и в удобно време, заседания на групата на високо равнище, така че нейната дейност да може да бъде подета също така в хода на разискванията в рамките на Съвета по конкурентоспособност; призовава Комисията да организира тематични заседания веднъж в годината с участието на други енергоемки промишлени отрасли, на които да се разглежда конкурентоспособността, търговията, енергетиката или политиките в областта на климата, предвид факта, че някои от затрудненията, изпитвани от стоманодобивния отрасъл, се отнасят също и за други енергоемки промишлени отрасли;

9.  Счита, че е от съществено значение регионалните и местните органи, както и синдикатите, представящи районите, в които има заводи, да участват отблизо в процеса, като насърчават сътрудничеството и обмена на информация и най-добри практики сред основните заинтересовани страни в държавите членки;

10.  Подчертава, че е необходимо да се проучат възможните действия за преодоляване на инвестиционната криза, така че европейската промишленост да се превърне в устойчива и доходоносна промишленост, като се има предвид, че инвестициите в стоманодобивната промишленост се характеризират с дългосрочна възвръщаемост; следователно призовава настоятелно Комисията да обмисли заделянето на значителна част от своя инвестиционен план за надеждните дългосрочни инфраструктурни проекти и за иновациите по отношение на едромащабните промишлени проекти, в това число енергийно-ефективните и нисковъглеродните проекти, което би могло също така да даде значителен тласък на търсенето на стомана в рамките на ЕС;

11.  Освен това насърчава използването на иновативни финансови инструменти, като инструментите за финансиране с поделяне на риска, които предоставят приоритетен достъп на стоманодобивните предприятия в затруднено положение; призовава Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие да разработят дългосрочна рамка за финансиране на проекти в областта на стоманодобива;

12.  Подчертава, че подкрепата за стоманодобивния отрасъл е от решаващо значение, в т.ч. и стратегическото развитие на ключови отрасли, използващи стомана, като например енергийния отрасъл (генериране и разпределение на енергия от възобновяеми източници), този на обществения транспорт и проектите за ресурсно ефективно строителство, като по този начин се създават стимули за ефикасни производствени процеси, укрепва се вътрешният пазар и се стимулира на развитието на умения;

13.  Призовава за прилагане на подхода „оценка на база жизнения цикъл“, за да се оценява въздействието върху околната среда и намаленото използване на ресурсите във всички стадии от жизнения цикъл, като се включват стадиите от добива и преработката на суровината през производството и разпространението до използването и/или потреблението, с цел да се насърчи повторната употреба, рециклирането на материали и оползотворяването на енергия и да се намали окончателното количество отпадъци;

14.  Призовава Комисията да провери дали прилагането на правилата в областта на конкуренцията е довело до несправедливи решения на европейския пазар на стомана и до евентуални неблагоприятни последици за неговата ефективност, и ако това е така, насърчава Комисията да представи коригиращи мерки и да предотврати подобни ситуации в бъдеще; подчертава, че решенията на Комисията или средствата за правна защита в областта на законодателството за защита на конкуренцията не следва да излагат на опасност икономическата жизнеспособност на отделните обекти за производство на стомана, особено в условията на нарастваща конкуренция в световен план; добавя, че Комисията следва също така да действа в защита на основната промишлена инфраструктура и за защита на производствения капацитет срещу дружества за „източване на активи“;

15.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира, че настоящата схема за държавни помощи в областта на енергоемките промишлени отрасли не води до нарушения на вътрешния пазар и по този начин да гарантира равнопоставеност за дружествата; счита, че енергоемките промишлени отрасли се нуждаят от стабилна рамка за инвестициите си, за да гарантират наличието на високо равнище на заетост;

Търговия и конкуренция

16.  Насърчава Комисията да отреди по-голямо значение на промишлената политика чрез приемане на мерки, които да дадат възможност за съживяване на конкурентоспособността на европейската промишленост на световния пазар, както и да осигури равнопоставени условия на конкуренция за всички участници на пазара;

17.  Призовава Комисията навременно и ефективно да разгледа случаите на внос на стомана на пазара на стомана на ЕС, които са нелегално субсидирани и резултат на дъмпинг, и да използва по целесъобразност инструментите на ЕС за преодоляване на проблемите в търговията в съответствие със съществуващото законодателство на ЕС;

18.  Изисква от Комисията да разгледа осъществимостта на корекция за въглерода на границата (плащане на квоти по СТЕ за стомана от държави извън ЕС) с оглед на създаването на равнопоставени условия по отношение на емисиите на CO2, като по този начин се прекрати явлението изместване на въглеродни емисии;

19.  Призовава Европейската комисия да гарантира, че в бъдещите търговски споразумения ще бъдат включени разпоредби, които значително ще подобрят възможностите за износ и достъпа на европейските стомани и стоманени продукти до пазара; подчертава, че осъществяването на лоялна търговия със стоманени продукти е възможно единствено при спазване на основните права на работниците и на екологичните стандарти, и изтъква, че вносът при дъмпингови цени води до нелоялна конкуренция, по-специално за производителите на неръждаема стомана в Европа; подчертава неотложната необходимост от модернизиране на инструментите за търговска защита на ЕС и призовава Комисията да насърчи държавите членки да предприемат конкретни действия за постигане на напредък на процеса на модернизация, като по този начин се гарантира лоялна конкуренция и се дава възможност на ЕС да предприеме бързи и пропорционални мерки в борбата срещу нелоялни търговски практики;

20.  Счита, че положителните мерки, предложени в настоящия документ, биха позволили на стоманодобивната промишленост да придобие по-голяма конкурентоспособност в международен план, като покажат, че произведените от стомана продукти от ЕС отговарят на по-високи социални, екологични и икономически стандарти от продуктите, произведени другаде, и като подчертават качеството на производителите на стомана от ЕС, което същевременно ще подобри отношението на потребителите;

21.  Подчертава, че високите европейски стандарти за опазване на климата и околната среда биха могли да се превърнат в световни стандарти, като по този начин се осигурят условия за лоялна конкуренция;

22.  Отбелязва трудностите, с които се сблъсква стоманодобивният отрасъл в много държави членки, дължащи се отчасти на значителен спад на търсенето в световен мащаб, увеличаване на разходите за енергия и на засилващата се делокализация на европейското производство; поради това призовава Комисията за пълно прилагане на пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа (COM(2011)0571) и на политическите препоръки на Европейската платформа за ефективно използване на ресурсите;

23.  Счита, че законодателството в областта на отпадъците следва да бъде подобрено, за да подпомогне функциониране на пазара на ЕС за стоманен скрап, например чрез преразглеждането на Директивата за излезлите от употреба превозни средства; припомня, че е важно доброто функциониране на пазара на скрап, който следва допълнително да се подкрепя и стимулира в светлината на стратегията за кръгова икономика на ЕС, за да се предотврати прекомерното нарастване на цените в резултат от присъствието на пазара в ЕС на промишлени отрасли с произход извън ЕС; в тази връзка призовава Комисията да обмисли налагането на износни мита върху пазара за скрап в ЕС, за да се предотврати обичайно проявяващият се екологичен дъмпинг;

Социални аспекти

24.  Припомня необходимостта от инвестиране в образованието и обучението на работниците и подчертава значението на внимателното наблюдение от страна на Комисията на текущите процеси с оглед опазването на промишленото наследство и съответната работна сила;

25.  Призовава Комисията да предприеме стъпки, с които да се гарантира, че държавите членки не са противопоставяни една на друга, ако голямо производител на стомана, управляващ заводи в няколко държави, обяви извършването на преструктуриране; освен това, предвид значението на координирането на политиките за осигуряване на устойчива, ресурсно ефективна и конкурентоспособна стоманодобивна промишленост, която да отговаря на предизвикателствата на променящите се условия на европейския и международния пазар, призовава за намирането на общоевропейско решение, което да запази съществуващите работни места и да създаде нови такива, както и промишлена дейност в европейските региони;

26.  Подчертава, че промишленият отрасъл, социалните партньори и местните органи трябва да предвидят нуждите от обучения, произтичащи от евентуалното възобновяване на дейността на временно спрените от експлоатация заводи;

27.  Застъпва се за насърчаването на програма за трансфер на ноу-хау, с която да се даде възможност на по-възрастните работници да предават своите знания и умения на новопостъпилите работници в европейските стоманодобивни заводи;

28.  Подчертава, че стандартите на ЕС по отношение на корпоративната социална отговорност и участието на работниците и служителите следва да бъдат прилагани от европейските дружества и в трети държави;

29.  Подчертава, че участието на работниците в предприетите действия по иновация и преструктуриране е от съществено значение за направляването на икономическия напредък, като също така призовава Комисията да създаде платформа, в която да бъдат включени социалните партньори, които да дават насоки, да прилагат и на наблюдават изпълнението на европейския план за действие за стоманодобивната промишленост;

30.  Призовава социалните партньори в стоманодобивните заводи, намиращи се в критично икономическо състояние, да разглеждат възможностите за колективно намаляване на работното време като реакция на кризисни ситуации и с цел да се избягнат уволнения и загуба на работни места;

31.  Призовава Комисията да включи съответните фондове на ЕС, като Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и Европейския социален фонд, както и политическите инструменти, за да облекчи социалните разходи, произтичащи от приспособяването, и да гарантира, че съответните умения са запазени и развивани с оглед на бъдещата конкурентоспособност на тази промишленост;

32.  Предлага резултатът от продажбата на безплатните квоти на дружествата да се реинвестира изцяло в нисковъглеродната икономика (оборудване, технологии, научноизследователска и развойна дейност, обучение на работната сила);

33.  Счита, че в бъдеще следва да се предвидят сериозни промени в областта на стоманодобива и в други промишлени отрасли; в тази връзка счита, че държавите членки следва да приведат в по-голяма степен в съответствие своите политики в областта на образованието и обучението с нуждите на пазара на труда, за да бъдат в състояние да се справят с подобни ситуации, и че те следва да популяризират привлекателността на техническата и научната област, с цел да се гарантира, че стоманодобивният сектор разполага със специалисти, които да могат да дадат тласък на иновациите;

34.  Подчертава необходимостта от хора с квалификации и умения, за да се извърши преходът към по-устойчиви производствени процеси и продукти, и призовава за Европейска стратегия за обучение и образование; приветства проекта за екологично техническо образование и обучение за стоманодобивния отрасъл — проект, при който стоманодобивните предприятия, изследователските институти и социалните партньори съвместно са проучили потребностите от умения за постигане на екологична устойчивост; призовава Комисията да продължава да подкрепя прилагането на изводите от проекта;

Научноизследователска и развойна дейност / технологии

35.  Признава необходимостта от разработване и разпространяване на най-добрите налични технологии в рамките на ЕС, при което при възможност се подкрепя замяната на минералите с железен скрап, както и повишеното използване на електродъгови пещи и замяната на коксовите въглища с газ;

36.  Призовава инвестициите да бъдат насочени към технологии, които увеличават максимално използването на вложената енергия, например чрез оптимизиране на използването на технологичните газове и отпадната топлина за производство на пара и електроенергия;

37.  Настоятелно призовава държавите членки да гарантират подходяща социална закрила, подходящи условия на труд и достойно възнаграждение или чрез закони, или чрез колективни споразумения, както и ефективна защита срещу несправедливо уволнение;

38.  Подчертава необходимостта от инвестиции в научни изследвания и иновации като основен аспект за възстановяването и обновяването на европейската икономика като цяло и на стоманодобивната промишленост в частност, която да се основава на наличието на продължителен жизнен цикъл и на голям потенциал за рециклиране; посочва в тази връзка съществуващите и новите технологии за редукция на желязна руда на основата на водород, които разполагат с необходимия потенциал за намаляване или премахване на големи количества от емисиите на въглероден диоксид; призовава за създаване и насърчаване на търговска марка за лоялно производство на продукти от стомана с марката „произведено в Европа“;

39.  Счита, че съвместните усилия в научноизследователската и развойната дейност ще съдействат за производство на стомана с ниски нива на въглеродни емисии и с ниско въздействие, като по този начин се допринася за по-устойчива и по-конкурентоспособна промишленост;

40.  Във връзка с това подчертава жизненоважното значение на програмите „Хоризонт 2020“ и „Ресурсна и енергийна ефективност в устойчивата преработвателна промишленост“, редом с необходимостта от финансиране от Европейската инвестиционна банка на и бъдещото финансиране по NER400 за най-рисковите програми за иновации и научни изследвания;

41.  Призовава Комисията да провежда амбициозна политика в областта на иновациите, която да проправи пътя за развиването на висококачествени, енергийно ефективни и иновативни продукти и процеси, и да позволи на ЕС да се утвърди в нарастващата конкуренция в световен мащаб; подчертава, че прилагането на иновациите в нови продукти, като например серийните продукти от стомана, включително стоманени листове с висока якост и висока устойчивост, предназначени за производство на автомобили, както и високолегирана стомана с различни физични и химични свойства, и новите производствени процеси, особено във водородния и претопяващия металургичен отрасъл, са ключът към повишаването на конкурентоспособността на европейската стоманодобивна промишленост спрямо доставчиците от трети държави, и че тази област следва да получи специална подкрепа;

42.  Припомня, че иновациите трябва да бъдат насърчавани чрез подпомагане не само за научноизследователската и развойната дейност и трансфера на знания, но и за пазарното внедряване и за иновационните клъстери посредством стимулирането на публично-частни партньорства в стратегически отрасли, като например стоманодобивната промишленост, с цел мобилизиране на повече частен капитал;

43.  Подкрепя финансирането на промишлени пилотни проекти за намаляване на емисиите на CO2 с оглед откликване на спешната необходимост от преход към устойчива икономика с ниски въглеродни емисии и с енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и интелигентна инфраструктура, около която това да се артикулира, както и за превръщане на производството на стомана със свръхниски емисии на CO2 (ULCOS) в енергийно и екологично ефективен инструмент на промишлената политика;

44.  Счита, че възможностите за намаляване на емисиите, по-специално за отраслите на стоманодобивната промишленост, ще зависи в голяма степен от новите технологии, и по тази причина подчертава важната роля, която биха могли да изпълняват финансирани от ЕС програми за научни изследвания и иновации за стимулирането на европейската икономика чрез програмата „Хоризонт 2020“, както и тяхната роля за осигуряване на конкурентоспособността на европейския стоманодобивен отрасъл и високото качество на неговото производство; напомня, че научните изследвания и иновациите са важни движещи сили за постигането на икономически растеж и конкурентоспособна промишленост;

45.  Призовава Комисията да приложи на практика възможно най-скоро инициативата под знака на SustSteel, както е предложено в плана за действие за стоманодобивната промишленост и което се подкрепя изцяло от Парламента, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите;

o
o   o

46.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Приети текстове, P7_TA(2014)0069.
(2) Приети текстове, P8_TA(2014)0060.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0005.
(4) Работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Етап на развитие на прилагането на Плана за действие за Комисията за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа от 11 юни 2013 г. “ (COM(2013)0407)’ (SWD(2014)0215),


Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията
PDF 457kWORD 71k
Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията (2014/2907(RSP))
P8_TA(2014)0105B8-0362/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Женевската конвенция от 1951 г. и допълнителния протокол към нея,

—  като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2013 г. относно мерките на ЕС и държавите членки за справяне с потока от бежанци в резултат на конфликта в Сирия(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза(2),

—  като взе предвид речта на председателя на Европейския парламент по време на посещението му в Лампедуза на 2 и 3 октомври 2014 г. за отбелязване на годишнината от трагедията на 3 октомври 2013 г.,

—  като взе предвид докладите на своята комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно посещенията на нейни делегации в Лампедуза през ноември 2011 г., в Йордания през февруари 2013 г. за оценка на положението на бежанците от Сирия, и в България през януари 2014 г. за оценка на положението на лицата, търсещи убежище и на бежанците, особено от Сирия,

—  като взе предвид обсъждането на състоялата се на 9 октомври 2013 г. парламентарна сесия относно миграционните политики на ЕС в Средиземно море, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза,

—  като взе предвид проведените от началото на настоящия парламентарен мандат обсъждания: в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на 22 юли 2014 г. относно изпълнение на съобщението относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието; на 4 септември 2014 г. относно дейността на Frontex в Средиземноморието и относно Работната група по въпросите на Средиземноморието; На 24 септември 2014 г. относно Петия годишен доклад на Комисията за имиграцията и предоставянето на убежище (2013 г.(3)) и относно годишния доклад относно положението с убежището в Европейския съюз за 2013 г. на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO),

—  като взе предвид съобщението на Комисията относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието от 4 декември 2013 г.(4),

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 20 декември 2013 г.,

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 22 май 2014 г. относно изпълнението на съобщението относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието(5),

—  като взе предвид заключенията, приети от Европейския съвет на заседанията от 26-27 юни 2014 г., в които се определят стратегическите насоки за законодателно и оперативно планиране за следващите години в областта на пространството на свобода, сигурност и правосъдие(6),

—  като взе предвид политическите насоки за следващата Европейска комисия, представени от председателя Юнкер на пленарното заседание на Парламента от 15 юли 2014 г.,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно европейските имиграционни политики от 11 септември 2014 г.(7),

—  като взе предвид ангажиментите, поети от члена на Комисията, отговарящ за миграцията и вътрешните работи г-н Аврамопулос, по време на изслушването му от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на 30 септември 2014 г.,

—  като взе предвид приетите на 10 октомври 2014 г. заключения на Съвета относно предприемането на действия за по-добро управление на миграционните потоци,

—  като взе предвид доклада от април 2012 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), озаглавен „Човешки жертви в Средиземно море“,

—  като взе предвид годишните доклади на специалния докладчик на ООН по човешките права на мигрантите, по-специално публикувания през април 2013 г. доклад относно управлението на външните граници на Европейския съюз и въздействието му върху човешките права на мигрантите, и публикувания през април 2014 г. доклад относно трудовата експлоатация на мигрантите,

—  като взе предвид обръщението на папа Франциск по време на посещението му в парламента на 25 ноември 2014 г.,

—  като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Съвета и Комисията относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията (O-000078/2014 – B8‑0037/2014 и O-000079/2014 – B8‑0038/2014),

—  като взе предвид обсъждането на положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията, проведено в парламента на 25 ноември 2014 г.,

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през първите девет месеца на 2014 г. по данни на Международната организация по миграция(8) най-малко 3072 души са загинали в Средиземно море, което показва още веднъж, че трябва да се направи всичко възможно за спасяването на живота на хора в опасност и че държавите членки трябва да спазват своите международни задължения във връзка със спасителните операции по море;

Б.  като има предвид, че беше съобщено, че 500 мигранти са загинали, след като плавателното средство, което ги е превозвало от Египет до ЕС вероятно е било ударено и умишлено потопено от трафикантите; като има предвид, че контрабандистите и трафикантите на хора експлоатират незаконната миграция и като има предвид, че посочените мрежи създават сериозен риск за живота на мигрантите и представляват предизвикателство за ЕС;

В.  като има предвид, че операцията за патрулиране, спасяване и наблюдение „Mare Nostrum“, стартирана от Италия с цел укрепване на хуманитарните спасителни операции в Средиземноморието спаси 150 810 мигранти за период от 364 дни(9); като има предвид, че италианското правителство обяви намерението си постепенно да преустанови операцията „Mare Nostrum“;

Г.  като има предвид, че съвместната операция Triton, координирана от Frontex започна пълноценно да функционира на 1 ноември 2014 г. и не е ясно какъв ще бъде приносът на държавите членки в бъдеще;

1.  Признава значението на разработването на всеобхватен подход към миграцията;

2.  Потвърждава необходимостта ЕС да поеме своя справедлив дял от отговорност и солидарност по отношение на държавите членки, които приемат най-голям брой бежанци и лица, търсещи убежище, изразен както в абсолютна, така и в относителна стойност (в съответствие с член 80 от ДФEС); припомня произтичащите от членове 78 и 79 от ДФЕС задължения;

3.  Изразява съжаление по повод трагичната загуба на човешки живот в Средиземноморието; настоятелно призовава ЕС и държавите членки да направят всичко възможно, за да предотвратят други случаи на загуба на човешки живот в морето; осъзнава необходимостта да се гарантира, че задълженията за издирване и спасяване се изпълняват ефективно и следователно, че получат необходимото финансиране в средносрочен и дългосрочен план;

4.  Счита за необходимо да се обмисли укрепването на граничната политика и сигурност и начина за подобряване на бъдещата роля на Frontex и EASO; призовава държавите членки да продължат да демонстрират солидарност и ангажираност чрез достатъчни вноски за бюджета и операциите на посочените агенции;

5.  Припомня, че държавите членки следва да налагат строги наказания за трафик на хора и контрабанда, както в рамките на ЕС, така и през външните граници на Съюза, както и на лица или групи, експлоатиращи уязвими мигранти в ЕС, и да провеждат широкообхватни информационни кампании за повишаване на осведомеността относно видовете рискове, на които са изложени лицата, оставящи живота си в ръцете на трафиканти и контрабандисти и на лицата, жертви на трафик на хора;

6.  Счита, че следва да се проучат други възможности за легална миграция;

7.  Счита, че е необходимо да се проучат бъдещи инициативи, следващи добри примери за презаселване, включително програми за доброволно презаселване, предвидени в член 17 от регламента на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“; припомня, че финансирането от ЕС предоставя подкрепа на държавите членки, които желаят да прилагат програми за презаселване;

8.  Подчертава необходимостта да се разгледа цялостната стратегия относно сътрудничеството с трети държави, в това число с държавите на юг от Сахара, Северна Африка и Близкия Изток, по отношение на хуманитарната, финансова и политическа подкрепа, включително, по целесъобразност, в областта на правоприлагането, изисква също така разяснения относно ролята на политиките за регионална защита, презаселването и връщането, включително споразуменията за управление между държавите на произход и държавите на транзитно преминаване, с цел справяне с изначалните причини за миграцията; подчертава необходимостта трети държави да зачитат международното право по отношение на спасяването на човешки живот по море и да гарантират защитата на бежанците и зачитането на основните права;

9.  Следва да съобрази възможността за бързо обработване, в сътрудничество с третите държави на транзит и произход, и за връщане на лицата, които не отговарят на условията за получаване на убежище и закрила в ЕС, като се гарантира, че ресурсите се използват по най-целесъобразния начин в полза на лицата, които се нуждаят от закрила; подчертава необходимостта да се насърчават политиката на доброволно връщане, като се гарантира спазване на правата на всички мигранти и се осигурява сигурен и законосъобразен достъп до системата на ЕС за получаване на убежище;

10.  Счита, че следва да се извърши анализ на това как в този контекст се изразходват фондовете в областта на вътрешните работи, включително финансовите средства за спешни случаи, в частност за действия в областта на миграцията и убежището, граничния контрол, борбата с контрабандата и трафика, връщането, както и фондовете, свързани с външната политика и политиката за развитие на ЕС;

11.  Изразява загриженост относно начина за осигуряване на ефективно прилагане на общата европейска система за убежище, включително, ако е необходимо и ако това бъде поискано, стартиране на механизъм за ранно предупреждение, подготвеност и управление на кризи (член 33 от Регламент (ЕС) № 604/2013) или прилагането на процедура за установяване на неизпълнение на задължения за случаите на неправилно прилагане на законодателството на ЕС, и относно начина на гарантиране на ефективни общи стандарти в рамките на ЕС по отношение на условията на прием, процедурите за предоставяне на убежище и условията, които следва да бъдат изпълнени, чрез които да бъдат защитени най-уязвимите и да се насърчи социалната интеграция на бежанците;

12.  Възлага на компетентната комисия да оцени различните относими политики с допълнителни ресурси, с които, например, да организира изслушвания и ad hoc делегации за разработване на набор от препоръки и да ги представи пред пленарното заседание под формата на доклад за стратегическа инициатива преди края на 2015 г.;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0414.
(2) Приети текстове, P7_TA(2013)0448.
(3) COM(2014)0288.
(4) COM(2013)0869.
(5) SWD(2014)0173, Част 1 и 2.
(6) Съвет на ЕС 79/14
(7) REX/414.
(8) Пътувания към смъртта: проследяване на гибелта по пътя на миграцията, МОМ, 2014 г.
(9) http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx

Правна информация - Политика за поверителност