Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: εφαρμογή στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών ΑΚΕ
 Χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ***I
 Δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού ***I
 Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014: Έσοδα που προέρχονται από πρόστιμα, τόκους, επιστροφές και αποπληρωμές - Πιστώσεις πληρωμών - Πίνακες προσωπικού της Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 - παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ), βάσεις ΦΠΑ και ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ)
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Πλημμύρες στην Ιταλία - Σεισμός στην Ελλάδα - Παγοθύελλες στη Σλοβενία - Παγοθύελλες και πλημμύρες στην Κροατία
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014: Πλημμύρες στην Ιταλία (Σαρδηνία) το 2013 - Σεισμός στην Ελλάδα - Παγοθύελλες στη Σλοβενία - Παγοθύελλες και πλημμύρες στην Κροατία το 2014
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014: Αναθεώρηση της πρόβλεψης των παραδοσιακών ιδίων πόρων, ΦΠΑ και συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: πλημμύρες στη Σερβία, στην Κροατία και στη Βουλγαρία
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014: πλημμύρες στη Σερβία, την Κροατία και τη Βουλγαρία
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014: Πλεόνασμα που προέκυψε από την εκτέλεση κατά το οικονομικό έτος 2013
 Σύστημα των ιδίων πόρων της Ένωσης - προσαρμογές των εθνικών συνεισφορών των κρατών μελών *
 Κινητοποιήση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: περιοχές που πλήττονται από καταστροφές
 Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας υπέρ των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την Κύπρο
 Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015
 Ταξινόμηση των σοβαρότατων παραβάσεων στις οδικές μεταφορές
 Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ
 Αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης
 H χαλυβουργία στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και των βιομηχανικών τομέων
 Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση

Μη διατύπωση αντίρρησης επί κατ’ εξουσιοδότηση πράξης: εφαρμογή στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών ΑΚΕ
PDF 424kWORD 52k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))
P8_TA(2014)0085B8-0346/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2014)08355),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 2014 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2014 επιστολή της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την εφαρμογή στα εμπορεύματα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών(1), και ιδίως τα άρθρα 2 παράγραφος 2 και 24α παράγραφος 6,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 527/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον πίνακα των περιφερειών ή κρατών που έχουν ολοκληρώσει διαπραγματεύσεις(2),

–  έχοντας υπόψη την σύσταση απόφασης από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού του, η οποία έληξε στις 16 Δεκεμβρίου 2014,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 527/2013, η Κένυα έπαψε από την 1η Οκτωβρίου 2014 να καλύπτεται από το καθεστώς πρόσβασης στην αγοράς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1528/2007·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κένυα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης στις 16 Οκτωβρίου 2014·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Νοεμβρίου 2014, η Επιτροπή ενέκρινε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για να επαναφέρει την Κένυα στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει τονίσει ότι η απόφαση να μην προβάλει αντιρρήσεις, θα περιορίσει την ενδεχόμενη εκτροπή του εμπορίου και την απώλεια εξαγωγών στην ΕΕ, της Κένυας, μειώνοντας τις ζημίες στους τομείς παραγωγής τόνου, οπωροκηπευτικών και κομμένων ανθέων·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση επί του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 348 της 31.12.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 59.


Χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ***I
PDF 433kWORD 51k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008 του Συμβουλίου για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))
P8_TA(2014)0086A8-0053/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0542),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0128/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, με επιστολή της 10ης Δεκεμβρίου 2014, για την έγκριση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0053/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Δεκεμβρίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008 του Συμβουλίου για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1383/2014.)


Δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού ***I
PDF 430kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού (COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))
P8_TA(2014)0087A8-0056/2014

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0585),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0172/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 10ης Δεκεμβρίου 2014 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0056/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Δεκεμβρίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1384/2014.)


Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014
PDF 447kWORD 61k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, σύμφωνα με το σημείο 14 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))
P8_TA(2014)0088A8-0068/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0328 – C8-0020/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) (κανονισμός ΠΔΠ), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 14,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών, όπως συμφωνήθηκε στα κοινά συμπεράσματα της 12ης Νοεμβρίου 2013(3),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 20 Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2014 (COM(2014)0329),

–  έχοντας υπόψη τη θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014 (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0068/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του ΠΔΠ 2014-2020 ξεκίνησε με τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών, με ανεξόφλητους λογαριασμούς ύψους περίπου 23,4 δισεκατομμυρίων EUR στα τέλη του 2013 μόνο για την πολιτική συνοχής και με επίπεδο υπολοίπων προς εκκαθάριση (RAL) ανερχόμενο σε 221,7 δισεκατομμύρια EUR την ίδια ημερομηνία, δηλαδή 41 δισεκατομμύρια EUR περισσότερα από το ποσό που είχε αρχικά προβλεφθεί όταν συμφωνήθηκε το ΠΔΠ 2007-2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και απαιτεί τη λήψη επειγόντων μέτρων με ταυτόχρονη προσφυγή στους μηχανισμούς ευελιξίας που περιλαμβάνονται στον κανονισμό ΠΔΠ, ούτως ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η υλοποίηση των πολιτικών και προγραμμάτων της Ένωσης, όπως συμφωνήθηκε ομόφωνα στο ΠΔΠ, αλλά να περιοριστούν επίσης οι απαιτήσεις καταβολής τόκων υπερημερίας και να αποφευχθεί η περιττή αύξηση της έκθεσης σε οικονομικούς κινδύνους και η επιδείνωση της ευάλωτης κατάστασης των δικαιούχων του προϋπολογισμού της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2014, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν από κοινού, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η εύρυθμη εξέλιξη των πληρωμών και να αποτραπεί η ενδεχόμενη αφύσικη μετατόπιση των υπολοίπων προς εκκαθάριση (RAL) στον προϋπολογισμό του 2015, να προσφύγουν στους διάφορους μηχανισμούς ευελιξίας που περιέχει ο κανονισμός ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού εξέτασε όλες τις άλλες δημοσιονομικές δυνατότητες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απρόβλεπτες καταστάσεις, η Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση ολόκληρου του ποσού του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες που είναι διαθέσιμο για να συμπληρωθούν οι πιστώσεις πληρωμών του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, πάνω από το ανώτατο όριο πληρωμών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο δεν συμμερίζεται την ερμηνεία του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το ποσό των 350 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών που κινητοποιήθηκε το 2014 για τα ειδικά μέσα που προβλέπονται στον κανονισμό ΠΔΠ θα πρέπει να υπολογιστεί εκτός του ανώτατου ορίου πληρωμών, αφήνοντας έτσι ένα περιθώριο 711 εκατομμυρίων EUR προς εξάντληση πριν από την προσφυγή στο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, η απόφαση κατά πόσον και σε ποιο βαθμό θα πρέπει το ποσό των 350 εκατομμυρίων EUR να καλυφθεί από τα περιθώρια του ΠΔΠ για τις πληρωμές του τρέχοντος ή των μελλοντικών οικονομικών ετών παραμένει ανοικτή·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με τους προϋπολογισμούς 2014-2015, συμφωνήθηκε η κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για ποσό ύψους 2 818,2 εκατομμυρίων EUR συν 350 εκατομμύρια EUR, δηλαδή για ποσό 3 168,2 εκατομμυρίων EUR·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με αυτήν την κινητοποίηση δεν είναι πιθανόν να αντιμετωπιστούν με βιώσιμο τρόπο οι πρόσφατες ελλείψεις πληρωμών και το αυξανόμενο ποσό των υπολοίπων προς εκκαθάριση, αλλά προβλέπεται μόνο να περιοριστεί η αύξηση των εκκρεμών λογαριασμών που μεταφέρονται στο επόμενο έτος, η οποία ισοδυναμεί με αύξηση κατά περισσότερο από 50 % κάθε χρόνο από το 2010·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρεμπιπτόντως, η χρηματοδότηση αυτής της κινητοποίησης μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς στην ουσία να επιβαρυνθούν οι εθνικοί προϋπολογισμοί λόγω άλλων απροσδόκητων πρόσθετων εσόδων για το έτος 2014·

H.  λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι η κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014 δεν συνεπάγεται αύξηση του συνολικού ανώτατου ορίου πληρωμών (908 δισεκατομμύρια EUR σε τιμές του 2011) του ΠΔΠ 2014-2020, όπως ορίζεται με σαφήνεια στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού ΠΔΠ, δεδομένου ότι αντισταθμίζεται με τα περιθώρια των μελλοντικών οικονομικών ετών, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού ΠΔΠ·

1.  συμφωνεί με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2014, όπως παρατίθεται στο παράρτημα·

2.  υπογραμμίζει ότι η κινητοποίηση αυτού του μέσου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού ΠΔΠ, καταδεικνύει, για άλλη μια φορά, την ζωτική ανάγκη αύξησης της ευελιξίας του προϋπολογισμού της Ένωσης·

3.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2015/435)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) Kείμενα που εγκρίθηκαν, 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014: Έσοδα που προέρχονται από πρόστιμα, τόκους, επιστροφές και αποπληρωμές - Πιστώσεις πληρωμών - Πίνακες προσωπικού της Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
PDF 442kWORD 64k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή (16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))
P8_TA(2014)0089A8-0069/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που εγκρίθηκε οριστικά στις 20 Νοεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών (κοινή δήλωση της 12ης Νοεμβρίου 2013), όπως συμφωνήθηκε στα κοινά συμπεράσματα της 12ης Νοεμβρίου 2013(3), καθώς και τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών, όπως συμφωνήθηκε στα ίδια κοινά συμπεράσματα,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4) («κανονισμός για το ΠΔΠ»),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(5) («διοργανική συμφωνία»),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.3/2014 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 28 Μαΐου 2014 (COM(2014)0329),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014, η οποία εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2014 (COM(2014)0328),

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα που ενέκριναν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2014 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0069/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 3/2014 επί του γενικού προϋπολογισμού 2014 όπως παρουσιάστηκε αρχικά από την Επιτροπή, προτείνει να αυξηθούν τόσο οι προβλέψεις σχετικά με έσοδα προερχόμενα από πρόστιμα και ποινές καθώς και άλλα έσοδα κατά 1 568 εκατομμύρια EUR όσο και οι πιστώσεις πληρωμών κατά 4 738 εκατομμύρια EUR στους τομείς 1α, 1β, 2 και 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών σε πληρωμές μέχρι το τέλος του έτους καλύπτοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από παρελθούσες και τρέχουσες αναλήψεις υποχρεώσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του ΠΔΠ 2014-2020 ξεκίνησε με τεράστιες καθυστερήσεις πληρωμών, με ανεξόφλητους λογαριασμούς ύψους 23 400 εκατομμυρίων EUR περίπου στα τέλη του 2013 μόνο για την πολιτική συνοχής και με επίπεδο υπολοίπων προς εκκαθάριση (RAL) ανερχόμενο σε 221 700 εκατομμύρια EUR την ίδια ημερομηνία, δηλαδή 41 000 εκατομμύρια EUR περισσότερα από το ποσό που είχε αρχικά προβλεφθεί όταν συμφωνήθηκε το ΠΔΠ 2007-2013·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το συνολικό ΣΔΠ αριθ. 3/2014, μόνο 99 εκατομμύρια EUR προορίζονται να καλύψουν προγράμματα της περιόδου 2014-2020 στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, το υπόλοιπα ποσά αφορούν το κλείσιμο των προγραμμάτων 2007-2013 (3 296 εκατομμύρια EUR) και ανάγκες πληρωμών που απορρέουν από άλλους τομείς (1 340 εκατομμύρια EUR)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεσμεύτηκαν μέσω της κοινής δήλωσης της 12ης Νοεμβρίου 2013 να εξασφαλίσουν ότι η Ένωση διαθέτει τα οικονομικά μέσα για να καλύψει τις νομικές υποχρεώσεις της το 2014, διασφαλίζοντας την εύρυθμη εξέλιξη των πληρωμών και κάνοντας χρήση των διαφόρων μηχανισμών ευελιξίας που περιλαμβάνονται στον κανονισμό για το ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 13 (περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο εξέφρασαν επιφυλάξεις όσον αφορά τη χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες στο ΣΔΠ αριθ. 3/2014, οι οποίες θεωρούνται από το Κοινοβούλιο αβάσιμες και ασύμβατες με το πνεύμα του κανονισμού για το ΠΔΠ και τη διοργανική συμφωνία·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση το ΣΔΠ αριθ. 3/2014, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή·

2.  επιδοκιμάζει τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014 με στόχο να ενισχυθούν οι πληρωμές στον προϋπολογισμό του 2014 όσον αφορά ορισμένες γραμμές του προϋπολογισμού κατά 4 246 εκατομμύρια EUR, από τα οποία τα 3 168 εκατομμύρια EUR θα κινητοποιηθούν μέσω του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2014·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του ιδίως για τις αυξήσεις στις πιστώσεις πληρωμών των τομέων 1α και 4 του προϋπολογισμού, οι οποίες παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανέπαφες στον τελικό συμβιβασμό που αποτυπώνεται στα κοινά συμπεράσματα της 8ης Δεκεμβρίου 2014·

4.  επιδοκιμάζει την αύξηση των πιστώσεων πληρωμών του τομέα 1β που είναι εκείνος που πλήττεται κατά κύριο λόγο από την έλλειψη πληρωμών στον προϋπολογισμό της Ένωσης γενικά· θεωρεί ωστόσο ότι τα παραπάνω συνιστούν τις απολύτως στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την κάλυψη των σημερινών αναγκών έως τα τέλη του 2014 και δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των αλλεπάλληλων φαινομένων χιονοστιβάδας που έχουν προκαλέσει οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί οι οποίοι παρουσιάζουν αύξηση από τον προϋπολογισμό του 2010 και μετά· υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι ο κύριος όγκος των τιμολογίων δυνάμει του τομέα 1β υποβάλλεται κατά κανόνα από τα κράτη μέλη προς το τέλος κάθε οικονομικού έτους με σκοπό να προληφθεί πιθανή αποδέσμευση πιστώσεων λόγω της εφαρμογής των κανόνων Ν+2 και Ν+3·

5.  υποστηρίζει την πρόταση για κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες και υπογραμμίζει την ερμηνεία του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΠΔΠ, σύμφωνα με την οποία οι πληρωμές που σχετίζονται με τα ειδικά μέσα πρέπει να υπολογίζονται πάνω από τα ανώτατα όρια· πιστεύει ότι οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία υπονομεύει τη βάση για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με το ΠΔΠ 2014-2020, και συγκεκριμένα την ομόφωνη άποψη ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ειδική και μέγιστη ευελιξία, ώστε να μπορέσει η Ένωση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της·

6.  υπενθυμίζει ότι η έγκριση των ΣΔΠ αριθ. 3/2014, ΣΔΠ αριθ. 4/2014, ΣΔΠ αριθ. 6/2014 και ΣΔΠ αριθ. 8/2014 θα μειώσει το μερίδιο της συνεισφοράς των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 8 688 εκατομμύρια EUR και συνεπώς θα αντισταθμίσει πλήρως τις πρόσθετες ανάγκες σε πληρωμές που απορρέουν από το ΣΔΠ αριθ. 3/2014, όπως συμφωνήθηκε στα κοινά συμπεράσματα της 8ης Δεκεμβρίου 2014·

7.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2014 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 51 της 20.2.2014, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 20ής Νοεμβρίου 2013, P7_TA(2013)0472.
(4) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(5) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(6) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 - παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ), βάσεις ΦΠΑ και ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ)
PDF 437kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή (16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))
P8_TA(2014)0090A8-0076/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που εγκρίθηκε οριστικά στις 20 Νοεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 9 Ιουλίου 2014 (COM(2014)0461),

–  έχοντας υπόψη τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 16 Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2014 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (16741/2014 – C8-0290/2014),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0076/2014),

A.  εκτιμώντας ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014, αφορά αναθεώρηση των προβλέψεων των παραδοσιακών ιδίων πόρων (ΠΙΠ, δηλαδή των τελωνειακών δασμών και των εισφορών του τομέα της ζάχαρης), τις βάσεις ΦΠΑ και ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ), την εγγραφή στον προϋπολογισμό των σχετικών διορθώσεων υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου και αναθεώρηση των προβλέψεων άλλων εσόδων τα οποία προκύπτουν από πρόστιμα, με αποτέλεσμα να επέρχεται μεταβολή στο επίπεδο και τη μεταξύ των κρατών μελών κατανομή των βάσει των ιδίων πόρων συνεισφορών τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΔΠ αριθ. 4/2014 επίσης μειώνει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων κατά 248 460 EUR και προτείνει μερικές τροποποιήσεις στην ονοματολογία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για να αντικατοπτρίζεται η εγκριθείσα νομική βάση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το ΣΔΠ είναι ζωτικής σημασίας για να αποφευχθεί έλλειψη μετρητών που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειμμα εκτέλεσης το 2014,

1.  σημειώνει το ΣΔΠ αριθ. 4/2014 όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 στο ΣΔΠ αριθ. 4/2014 η οποία προβλέπει αναθεώρηση των προβλέψεων των παραδοσιακών ιδίων πόρων (ΠΙΠ, ήτοι των τελωνειακών δασμών και των εισφορών του τομέα της ζάχαρης), βάσει των ακριβέστερων εκτιμήσεων της Επιτροπής και ορισμένων άλλων εξελίξεων, καθώς και την περαιτέρω αναθεώρηση των προβλέψεων των άλλων εσόδων, τα οποία προκύπτουν από σειρά προστίμων που έχουν οριστικοποιηθεί και ως εκ τούτου μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό·

2.  σημειώνει ότι η μείωση των ΠΙΠ, που προβλέπεται να είναι κατά περίπου 646,1 εκατομμύρια EUR, και των βάσει του ΦΠΑ ιδίων πόρων, κατά 192,4 εκατομμύρια EUR, αντισταθμίζεται από τα ως άνω πρόστιμα συνολικού ποσού 2 433 εκατομμυρίων EUR και ούτως κατά μηχανικό τρόπο μειώνει την ανάγκη για πρόσθετες βάσει του ΑΕΕ συνεισφορές κατά 1 594,5 εκατομμύρια EUR·

3.  σημειώνει ότι το ΣΔΠ αριθ. 4/2014, περιλαμβανομένης της διορθωτικής επιστολής αριθ. 1 σε αυτό, προβλέπει συνολική μείωση των απαιτήσεων για πρόσθετους ιδίου πόρους, κυρίως λόγω της εγγραφής στον προϋπολογισμό προστίμων και τόκων υπερημερίας που έχουν οριστικοποιηθεί και ανέρχονται σε 2 433 εκατομμύρια EUR·

4.  σημειώνει ότι το ΣΔΠ αριθ. 4/2014 προτείνει μείωση των πιστώσεων τόσο ανάληψης υποχρεώσεων όσο και πληρωμών για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων κατά 248 460 EUR λόγω της καθυστέρησης στον διορισμό του νέου Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) και του Αναπληρωτή ΕΕΠΔ·

5.  προσυπογράφει τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014 με σκοπό την έγκριση του ΣΔΠ αριθ. 4/2014 όπως είχε προταθεί αρχικά από την Επιτροπή, και τροποποιηθεί με τη διορθωτική επιστολή της αριθ. 1 του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014, με τη συμπερίληψη των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων από το ΣΔΠ αριθ. 6/2014 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και το αποθεματικό για τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, καθώς και την ανακατανομή του ποσού των 248 460 EUR διαθέσιμων πιστώσεων πληρωμών από τη γραμμή για τον ΕΕΠΔ στη γραμμή του προϋπολογισμού 23 02 01 για την ανθρωπιστική βοήθεια·

6.  υπενθυμίζει ότι η έγκριση αυτού του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού θα μειώσει την ανάγκη για πρόσθετους ιδίους πόρους για τον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 2 433 εκατομμύρια EUR και ως εκ τούτου, από κοινού με τα μειωμένα μερίδια της βάσει ΑΕΕ συνεισφοράς από τα κράτη μέλη στον προϋπολογισμό της Ένωσης που προέρχονται από το ΣΔΠ αριθ. 3/2014, το ΣΔΠ αριθ. 6/2014 και το ΣΔΠ αριθ. 8/2014, θα αντισταθμίσει πλήρως τις ανάγκες πρόσθετων πληρωμών που ζητούνται στο ΣΔΠ αριθ. 3/2014, όπως συμφωνήθηκε στα κοινά συμπεράσματα της 8ης Δεκεμβρίου 2014·

7.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 51 της 20.2.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.


Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Πλημμύρες στην Ιταλία - Σεισμός στην Ελλάδα - Παγοθύελλες στη Σλοβενία - Παγοθύελλες και πλημμύρες στην Κροατία
PDF 439kWORD 52k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (πλημμύρες στην Ιταλία, σεισμός στην Ελλάδα, παγοθύελλες στη Σλοβενία, παγοθύελλες και πλημμύρες στην Κροατία) (COM(2014)0565 – C8-0137/2014 – 2014/2072(BUD))
P8_TA(2014)0091A8-0073/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0565 – C8-0137/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα που συμφώνησαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0073/2014),

1.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2015/436.)

(1) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014: Πλημμύρες στην Ιταλία (Σαρδηνία) το 2013 - Σεισμός στην Ελλάδα - Παγοθύελλες στη Σλοβενία - Παγοθύελλες και πλημμύρες στην Κροατία το 2014
PDF 429kWORD 54k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή (16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))
P8_TA(2014)0092A8-0078/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 20 Νοεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 (COM(2014)0564),

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2014 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (16742/2014 – C8-0291/2014),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0078/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 σχετίζεται με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για ποσό 46 998 528 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών σε σχέση με πλημμύρες στην Ιταλία (Σαρδηνία) στη διάρκεια του Νοεμβρίου 2013, με σεισμό στην Ελλάδα (Κεφαλληνία), με παγοθύελλες στη Σλοβενία και με τις ίδιες παγοθύελλες και τις επακόλουθες πλημμύρες στην Κροατία στα τέλη Ιανουαρίου / αρχές Φεβρουαρίου 2014,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 είναι να εγγράψει επίσημα την εν λόγω δημοσιονομική προσαρμογή στον προϋπολογισμό του 2014,

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014, όπως υπεβλήθη από την Επιτροπή·

2.  τονίζει ότι επείγει η ανάγκη αποδέσμευσης οικονομικής βοήθειας μέσω του ΤΑΕΕ προς τις χώρες που επλήγησαν από τις εν λόγω φυσικές καταστροφές·

3.  υπογραμμίζει ότι η έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για το 2014, που ήταν ο λόγος για την υποβολή του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014 και της συνοδευτικής πρότασης της Επιτροπής για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, αποκλείει εκ των προτέρων τη δυνατότητα εξεύρεσης των πόρων για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 μέσω ανακατανομής·

4.  προσυπογράφει τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014 με σκοπό την έγκριση των πρόσθετων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων οι οποίες ανέρχονται σε 47 εκατομμύρια EUR στον προϋπολογισμό του 2014 και τη μετάθεση των αντίστοιχων αναγκών πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2015,

5.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2014 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 51, 20.2.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014: Αναθεώρηση της πρόβλεψης των παραδοσιακών ιδίων πόρων, ΦΠΑ και συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ
PDF 436kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή (16743/2014 – C8-0288/2014 – 2014/2162(BUD))
P8_TA(2014)0093A8-0074/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που εγκρίθηκε οριστικά στις 20 Νοεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.6/2014 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 17 Οκτωβρίου 2014 (COM(2014)0649),

–  έχοντας υπόψη τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2014 στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 3 Δεκεμβρίου 2014 (COM(2014)0730),

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2014 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (16743/2014 – C8-0288/2014),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0074/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6/2014 αφορά την αναθεώρηση της πρόβλεψης των παραδοσιακών ιδίων πόρων, ΦΠΑ και συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ, τη μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και με το αποθεματικό για συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, και την αύξηση των πιστώσεων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αντίκτυπος αυτού του ΣΔΠ στα έσοδα, μετά την έγκριση της διορθωτικής επιστολής αριθ. 1/2014 στο ΣΔΠ αριθ. 6/2014, συνίσταται σε μείωση των απαιτήσεων για ιδίους πόρους κατά συνολικό ποσό 4 095,5 εκατομμύρια EUR, που περιλαμβάνει τη μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών με βάση το ΑΕΕ κατά 4 515,5 εκατομμύρια EUR και την αύξηση του ποσού των παραδοσιακών ιδίων πόρων κατά 420 εκατομμύρια EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΔΠ αριθ. 6/2014 αποσκοπεί να εγγράψει επίσημα τη δημοσιονομική αυτή προσαρμογή στον προϋπολογισμό του 2014,

1.  λαμβάνει υπόψη το ΣΔΠ αριθ. 6/2014, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή και όπως τροποποιήθηκε από τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2014·

2.  επισημαίνει ότι η μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και με το αποθεματικό για συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ανέρχεται συνολικά σε 76,3 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 6,2 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών, και οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση της έγκρισης νομικής βάσης για το Ταμείο και στην νέα εκτίμηση της κατάστασης όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τις προαναφερθείσες αλιευτικές συμφωνίες·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση να χρησιμοποιηθεί ποσό 6,2 εκατομμυρίων EUR από τις εξοικονομήσεις στις πιστώσεις πληρωμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ως συμβολή στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων ανθρωπιστικών κρίσεων έως το τέλος του έτους·

4.  υπογραμμίζει ότι ο συνολικός αντίκτυπος του ΣΔΠ αριθ. 6/2014 στις συνεισφορές των κρατών μελών με βάση το ΑΕΕ συνίσταται σε μείωση κατά 4 515,5 εκατομμύρια EUR και αύξηση κατά 420 εκατομμύρια EUR στις προβλέψεις για τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους·

5.  προσυπογράφει τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014 με σκοπό την έγκριση του ΣΔΠ αριθ. 6/2014 όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή του, περιλαμβανομένης μετάθεσης των δαπανών στα ΣΔΠ αριθ. 3/2014 και αριθ. 4/2014·

6.  υπενθυμίζει ότι η έγκριση του ΣΔΠ αριθ. 6/2014 θα μειώσει κατά 4 515,5 εκατομμύρια EUR την ανάγκη για συνεισφορές των κρατών μελών με βάση το ΑΕΕ και, συνεπώς, σε συνδυασμό με τα μειωμένα μερίδια συνεισφοράς των κρατών μελών στο προϋπολογισμό της Ένωσης με βάση το ΑΕΕ, που προκύπτουν από το ΣΔΠ αριθ. 3/2014, το ΣΔΠ αριθ. 4/2014 και το ΣΔΠ αριθ. 8/2014, θα αντισταθμίσει πλήρως τις πρόσθετες ανάγκες σε πληρωμές στο ΣΔΠ αριθ. 3/2014 όπως συμφωνήθηκε στα κοινά συμπεράσματα της 8ης Δεκεμβρίου 2014·

7.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2014 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 51, 20.2.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.


Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: πλημμύρες στη Σερβία, στην Κροατία και στη Βουλγαρία
PDF 437kWORD 52k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (πλημμύρες στη Σερβία, την Κροατία και τη Βουλγαρία) (COM(2014)0648 – C8-0223/2014 – 2014/2161(BUD))
P8_TA(2014)0094A8-0075/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0648 – C8-0223/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα που συμφώνησαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0075/2014),

1.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2015/437.)

(1) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014: πλημμύρες στη Σερβία, την Κροατία και τη Βουλγαρία
PDF 432kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή (16744/2014 – C8-0292/2014 – 2014/2163(BUD))
P8_TA(2014)0095A8-0072/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που εγκρίθηκε οριστικά στις 20 Νοεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 17 Οκτωβρίου 2014 (COM(2014)0650),

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2014 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (16744/2014 – C8-0292/2014),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0072/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014 αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) για ποσό 79 726 440 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, σε σχέση με τις πλημμύρες στη Σερβία και την Κροατία τον Μάιο του 2014, και τις πλημμύρες στη Βουλγαρία τον Ιούνιο του 2014,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014 αποσκοπεί να εγγράψει επίσημα την ανωτέρω δημοσιονομική προσαρμογή στον προϋπολογισμό του 2014,

1.  λαμβάνει υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 7/2014, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή·

2.  τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να αποδεσμευθεί η οικονομική βοήθεια μέσω του ΤΑΕΕ προς τις χώρες που επλήγησαν από αυτές τις φυσικές καταστροφές·

3.  υπογραμμίζει ότι η έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για το 2014, που ήταν ο λόγος για την υποβολή του ΣΔΠ αριθ. 3/2014 και της συνοδευτικής πρότασης της Επιτροπής για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, αποκλείει εκ των προτέρων τη δυνατότητα να εξασφαλιστούν με ανακατανομή οι πόροι για τη χρηματοδότηση του ΣΔΠ αριθ. 7/2014·

4.  προσυπογράφει τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014 με σκοπό την έγκριση των πρόσθετων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων οι οποίες ανέρχονται σε 80 εκατομμύρια EUR στον προϋπολογισμό του 2014 και τη μετάθεση των αντίστοιχων αναγκών πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2015,

5.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 51 της 20.2.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014: Πλεόνασμα που προέκυψε από την εκτέλεση κατά το οικονομικό έτος 2013
PDF 436kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή (16745/2014 – C8-0293/2014 – 2014/2225(BUD))
P8_TA(2014)0096A8-0079/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που εγκρίθηκε οριστικά στις 20 Νοεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2014 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2014 (COM(2014)0234),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 27 Νοεμβρίου 2014 (COM(2014)0722),

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014 που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2014 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (16745/2014 – C8-0293/2014),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0079/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 8/2014 υποβλήθηκε από την Επιτροπή επειδή η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν μπόρεσε να επιτύχει συμφωνία επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2014, το οποίο είχε ακριβώς τον ίδιο σκοπό και περιεχόμενο με το ΣΔΠ αριθ. 8/2014·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΔΠ αριθ. 8/2014 αποσκοπεί να εγγράψει στον προϋπολογισμό 2014 το πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2013 που ανέρχεται σε 1 005 εκατομμύρια EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια στοιχεία του εν λόγω πλεονάσματος είναι ένα θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα ύψους 771 εκατομμυρίων EUR, ένα μη δαπανηθέν ποσό στα έξοδα ύψους 276 εκατομμυρίων EUR, και μια θετική διαφορά συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους 42 εκατομμυρίων EUR·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από πλευράς εσόδων η αύξηση προέρχεται κυρίως από πρόστιμα και τόκους υπερημερίας (1 331 εκατομμύρια EUR), ενώ το ποσό πραγματικά εισπραχθέντων ιδίων πόρων σε σύγκριση με εκείνο που είχε προϋπολογιστεί παρουσιάζει μείωση (κατά 226 εκατομμύρια EUR) και έσοδα που προέρχονται από πλεονάσματα, υπόλοιπα και αναπροσαρμογές παρουσιάζουν επίσης μείωση (κατά 360 εκατομμύρια EUR)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από πλευράς δαπανών η ελλιπής εκτέλεση πιστώσεων για το 2013 (107 εκατομμύρια EUR) και για το 2012 (54 εκατομμύρια EUR) δεν ήταν αποτέλεσμα μειωμένης ικανότητας απορρόφησης αλλά στην πραγματικότητα όλοι οι διαθέσιμοι δείκτες συνηγορούν υπέρ του γεγονότος ότι υπήρξε έλλειψη πιστώσεων πληρωμών τόσο στον προϋπολογισμό του 2012 όσο και στον προϋπολογισμό του 2013·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού προβλέπει ότι ο παρών διορθωτικός προϋπολογισμός έχει ως μοναδικό αντικείμενο τυχόν διαφορά ανάμεσα στους προσωρινούς λογαριασμούς και τις εκτιμήσεις και ότι οποιαδήποτε τέτοια διαφορά εγγράφεται στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους μέσω του παρόντος διορθωτικού προϋπολογισμού·

1.  σημειώνει ότι το ΣΔΠ αριθ. 8/2014 αφορά αποκλειστικά την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος που προέκυψε το 2013, δηλαδή ποσού 1 005 εκατομμυρίων EUR, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή και εμφαίνεται στη θέση που διατύπωσε σχετικά το Συμβούλιο·

2.  σημειώνει ότι το ΣΔΠ αριθ. 8/2014 υποβλήθηκε από την Επιτροπή επειδή η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν μπόρεσε να επιτύχει συμφωνία επί του ΣΔΠ αριθ. 2/2014, το οποίο είχε ακριβώς τον ίδιο σκοπό και περιεχόμενο, και το οποίο είχε εγκρίνει το Συμβούλιο στην ανάγνωσή του στις 17 Ιουλίου 2014, ενώ το Κοινοβούλιο είχε καταθέσει τροπολογία επ’ αυτού με τη θέση που ενέκρινε στις 22 Οκτωβρίου 2014 με σκοπό να διατηρήσει την πολιτική και διαδικαστική σύνδεση με τα ΣΔΠ αριθ. 3/2014, 4/2014, 5/2014, 6/2014 και 7/2014·

3.  επισημαίνει ότι η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν μπόρεσε να επιτύχει συμφωνία για την έγκριση του ΣΔΠ αριθ. 2/2014 λόγω της διαφοράς απόψεων μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τις εκκρεμούσες ανάγκες πληρωμών για το 2014 και τη δέσμη ΣΔΠ αριθ. 2/2014 έως 7/2014, και όχι σχετικά με το περιεχόμενο του ΣΔΠ αριθ. 2/2014 αυτό καθαυτό·

4.  υπενθυμίζει ότι η έγκριση αυτού του ΣΔΠ αριθ. 8/2014 θα μειώσει το μερίδιο της συνεισφοράς ως ποσοστού του ΑΕΕ των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 1 005 εκατομμύρια EUR και, συνεπώς, θα αντισταθμίσει εν μέρει τη συνεισφορά τους για τη χρηματοδότηση των ΣΔΠ αριθ. 3/2014, 5/2014 και 7/2014·

5.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2014·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 51 της 20.2.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.


Σύστημα των ιδίων πόρων της Ένωσης - προσαρμογές των εθνικών συνεισφορών των κρατών μελών *
PDF 527kWORD 66k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM(2014)0704 – C8-0250/2014 – 2014/0332(NLE))
P8_TA(2014)0097A8-0066/2014

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2014)0704),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 322 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0250/2014),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

—  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0066/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις πρόσφατες αναθεωρήσεις των στατιστικών στοιχείων που συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη, έγινε φανερό ότι επί πολλά έτη ορισμένα κράτη μέλη δεν κατέβαλλαν στο ακέραιο τις οφειλόμενες συνεισφορές τους στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλα κράτη μέλη κατέβαλλαν συνεισφορές υψηλότερες από αυτές που όφειλαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται σε μείζονες στατιστικές μεταβολές τις οποίες κοινοποίησαν τα κράτη μέλη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες που ισχύουν σήμερα, όπως συμφωνήθηκαν ομόφωνα στο πλαίσιο του Συμβουλίου, θα είχαν οδηγήσει στην άμεση διόρθωση αυτών των ελλειμματικών και πλεονασματικών πληρωμών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά κανόνα, τα κράτη μέλη στο παρελθόν κατέβαλαν στο ακέραιο και χωρίς σημαντική καθυστέρηση τα ποσά των βασιζόμενων στο ΑΕΕ και στον ΦΠΑ συνεισφορών τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης, ακόμη και σε καιρούς κρίσης και σοβαρών δημοσιονομικών πιέσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη τα οποία, επί χρόνια, είχαν ωφεληθεί από την υποεκτίμηση του ΑΕΕ τους, επέδειξαν απροθυμία ως προς την καταβολή των πρόσθετων οφειλόμενων ποσών εντός της νόμιμης προθεσμίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη διευθέτηση της κατάστασης αυτής με τροποποίηση των σχετικών κανόνων ώστε να επιτραπεί η παράταση της προθεσμίας και η καταβολή των οφειλόμενων ποσών σε δόσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την εν εξελίξει αναθεώρηση, επτά κράτη μέλη αποφάσισαν να μην εγγράψουν στον ενωσιακό λογαριασμό τα αντίστοιχα υπόλοιπα ΦΠΑ και ΑΕΕ τους την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναθεώρησε εν συνεχεία τα ποσά που είχαν εγγραφεί αρχικά στο ΣΔΠ αριθ. 6/2014, με βάση τα ποσά που ήταν πράγματι διαθέσιμα την ημερομηνία αυτή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συμβαίνει ακριβώς τη στιγμή κατά την οποία τα θεσμικά όργανα ολοκλήρωσαν μια νομοθετική διαδικασία, που είχε ξεκινήσει το 2011, για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τους ιδίους πόρους, και μάλιστα πριν τεθεί σε ισχύ η νέα αυτή νομοθετική δέσμη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης διαπραγματευτικής δέσμης κειμένων όσον αφορά τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς του 2014 και τον προϋπολογισμό του 2015·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για λόγους διαφάνειας, κάθε χρόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού θα πρέπει να υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τους υπολογισμούς και τα υποκείμενα δεδομένα για τις προσαρμογές υπολοίπων ΦΠΑ και ΑΕΕ, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χρόνος για την εξέτασή της, και να κοινοποιούνται στο Κοινοβούλιο οι αποφάσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις ημερομηνίες και το ύψος των δόσεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα·

1.  υπογραμμίζει ότι η πρόταση αυτή τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 οφείλεται στις περιστασιακές συνέπειες της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού σε ορισμένα κράτη μέλη·

2.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι στο πλαίσιο του Συμβουλίου κυριάρχησε το ζήτημα της χρονικής μετάθεσης της αναπροσαρμογής των εθνικών συνεισφορών, αντί της εξεύρεσης διαπραγματευτικής θέσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2014 και του 2015· το αποτέλεσμα ήταν ότι η θέση αυτή καθορίστηκε μόλις την τελευταία ημέρα της περιόδου συνδιαλλαγής των 21 ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 314 ΣΛΕΕ και συνέβαλε στην αποτυχία της επιτροπής συνδιαλλαγής να καταλήξει σε συμφωνία·

3.  τονίζει ότι η ευελιξία και το κατεπείγον, που επικαλείται το Συμβούλιο ομόφωνα όταν πρόκειται για το χρονοδιάγραμμα των συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης, απορρίπτονται από ορισμένες αντιπροσωπείες του όταν πρόκειται για την ομαλή εκτέλεση του ΠΔΠ 2014-2020 και, ειδικότερα, για την έγκαιρη πραγματοποίηση των πληρωμών προς τους δικαιούχους του προϋπολογισμού της Ένωσης·

4.  ανησυχεί για την προτεινόμενη μεγαλύτερη ευχέρεια που παρέχεται στα κράτη μέλη ως προς το χρονοδιάγραμμα των πρόσθετων συνεισφορών τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης που απορρέουν από τις προσαρμογές των ΑΕΕ· τονίζει ότι τούτο δημιουργεί προηγούμενο που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στα ταμειακά διαθέσιμα της Επιτροπής, στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους δικαιούχους του προϋπολογισμού της Ένωσης και, εν τέλει, στην αξιοπιστία του προϋπολογισμού της Ένωσης·

5.  υπογραμμίζει ότι η πρόταση αυτή καθιστά το σύστημα ιδίων πόρων ακόμη πιο πολύπλοκο και αποσκοπεί στην τροποποίηση νομοθεσίας η οποία σύντομα θα αντικατασταθεί, αναδρομικά, από ήδη συμφωνηθείσες νομοθετικές πράξεις· τονίζει, ως εκ τούτου, τον ζωτικό ρόλο της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους όσον αφορά την υποβολή προτάσεων για την εξάλειψη των ανεπαρκειών του ισχύοντος συστήματος·

6.  αναγνωρίζει, παρόλα αυτά, τα εξαιρετικά υψηλά ποσά προσαρμογών των βασιζόμενων στον ΦΠΑ και στο ΑΕΕ ιδίων πόρων το 2014, τα οποία μπορεί να συνιστούν ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για ορισμένα κράτη μέλη·

7.  τονίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί μέρος ευρύτερης διαπραγματευτικής δέσμης στην οποία περιλαμβάνονται οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί του 2014 και ο προϋπολογισμός του 2015 και, συνεπώς, δεν την απορρίπτει·

8.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

9.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης Ευρατόμ·

10.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

11.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 α – εδάφιο 2
Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν το πρώτο εδάφιο μόνον αφού γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή, πριν από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου, την απόφασή τους, καθώς και την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες εγγραφής του ποσού των προσαρμογών στον λογαριασμό που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν το πρώτο εδάφιο μόνον αφού γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή, πριν από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου, την απόφασή τους, καθώς και την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες εγγραφής του ποσού των προσαρμογών στον λογαριασμό που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη την απόφαση αυτή, καθώς και τον αριθμό των δόσεων, το ποσό κάθε δόσης και τις ημερομηνίες εγγραφής στους λογαριασμούς.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«8. Οι πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 έως 7 συνιστούν τροποποιήσεις των εσόδων του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιούνται.»
«8. Οι πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 έως 7 συνιστούν τροποποιήσεις των εσόδων του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιούνται. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις τροποποιήσεις των εσόδων δυνάμει του παρόντος άρθρου.»

Κινητοποιήση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: περιοχές που πλήττονται από καταστροφές
PDF 436kWORD 53k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))
P8_TA(2014)0098A8-0077/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0348 – C8-0021/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα που συμφώνησαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0077/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 661/2014 που τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 ποσό 50 000 000 EUR καθίσταται διαθέσιμο για την πληρωμή προκαταβολών μέσω πιστώσεων στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης,

1.  εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2015/422.)

(1) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1


Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας υπέρ των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την Κύπρο
PDF 440kWORD 56k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας, σύμφωνα με το σημείο 12 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2014)0349 – C8-0022/2014 – 2014/2039(BUD))
P8_TA(2014)0099A8-0071/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0349 – C8-0022/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) (κανονισμός ΠΔΠ), και ιδίως το άρθρο 11,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 12,

–  έχοντας υπόψη το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 28 Νοεμβρίου 2014 (COM(2014)0723),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2014 και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (16739/2014 – C8-0287/2014),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2014(3) όσον αφορά το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού του 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0071/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εξέταση όλων των δυνατοτήτων ανακατανομής των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του υποτομέα 1β, κρίνεται αναγκαία η κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας πέραν των ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ, προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 με ποσό ύψους 79,8 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε σχέση με την πρόσθετη χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία προς την Κύπρο για το έτος 2015 ανερχόμενη σε συνολικό ποσό 100 εκατομμυρίων EUR,

1.  σημειώνει ότι, παρά τη συγκρατημένη ενίσχυση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για έναν περιορισμένο αριθμό κονδυλίων του προϋπολογισμού, το ανώτατο όριο για το 2015 του υποτομέα 1β δεν επιτρέπει επαρκή χρηματοδότηση σημαντικών και επειγουσών πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης·

2.  συμφωνεί συνεπώς με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας και τροποποιεί την πρόταση της Επιτροπής με σκοπό τη χρηματοδότηση των πρόσθετων κονδυλίων για τα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων για την Κύπρο στο πλαίσιο του υποτομέα 1β με ποσό μέχρι 83,26 εκατομμύρια EUR·

3.  επαναλαμβάνει ότι η κινητοποίηση του μέσου αυτού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού ΠΔΠ, καταδεικνύει, για μία ακόμη φορά, την κρίσιμη ανάγκη ο προϋπολογισμός της Ένωσης να είναι ευέλικτος·

4.  επαναλαμβάνει την προ πολλού παγιωμένη άποψή του ότι, με την επιφύλαξη της δυνατότητας να κινητοποιούνται πιστώσεις πληρωμών για ειδικές γραμμές του προϋπολογισμού με τη χρήση του μέσου ευελιξίας, χωρίς προηγούμενες κινητοποιήσεις σε αναλήψεις υποχρεώσεων, οι πληρωμές που απορρέουν από αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες είχαν κινητοποιηθεί σε προγενέστερο στάδιο με χρήση του μέσου ευελιξίας μπορούν να υπολογίζονται μόνον πάνω από τα ανώτατα όρια·

5.  εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2015/421.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0100.


Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015
PDF 884kWORD 304k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD))
P8_TA(2014)0100A8-0067/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) (κανονισμός για το ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2015, τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2015(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 24 Ιουνίου 2014 (COM(2014)0300),

–  έχοντας υπόψη τη θέση στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 2 Σεπτεμβρίου 2014 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 (12608/2014 – C8‑0144/2014),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(7),

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν συμφώνησε επί του κοινού κειμένου εντός των είκοσι μίας ημερών που προβλέπονται στο άρθρο 314 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 27 Νοεμβρίου 2014 (COM(2014)0723), σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 8 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του τριμερούς διαλόγου που διεξήχθη στις 8 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη θέση όσον αφορά το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2014 (16739/2014 – C8‑0287/2014) και διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0067/2014),

1.   υπενθυμίζει ότι το «σχέδιο δέσμης», όπως παρατίθεται στο παράρτημα, επί του οποίου μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις επήλθε συμφωνία μεταξύ των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά τον τριμερή διάλογο της 8ης Δεκεμβρίου 2014, συνίσταται σε τρία στοιχεία: τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 3 έως 8/2014 συνολικού ύψους 49,8 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 3 529,6 εκατομμυρίων EUR επιπλέον φρέσκο χρήμα σε πιστώσεις πληρωμών· τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το έτος 2015 που καθορίζεται στο επίπεδο των 145 321,5 εκατομμυρίων EUR και των 141 214 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών αντίστοιχα· και έξι κοινές δηλώσεις, καθώς και τρεις μονομερείς δηλώσεις·

2.  υπογραμμίζει ότι, παρόλο που επιτρέπει στην Επιτροπή να καλύψει τις πλέον επείγουσες ανάγκες πληρωμών εντός του 2014, το επίπεδο των συμπληρωματικών πιστώσεων πληρωμών που προστέθηκαν στον προϋπολογισμό του 2014 δεν επαρκεί ώστε να αντιμετωπισθεί το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο της χιονοστιβάδας των ανεξόφλητων λογαριασμών το 2015· τονίζει, ως εκ τούτου, την κοινή δήλωση για ένα σχέδιο πληρωμών που συνοδεύει το πακέτο της συμφωνίας για τον προϋπολογισμό του 2014 και τον προϋπολογισμό του 2015·

3.  είναι πεπεισμένο, ωστόσο, ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για τη μείωση του επιπέδου των ανεξόφλητων λογαριασμών σε ένα βιώσιμο επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική συνοχής· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την κοινή δέσμευση των τριών θεσμικών οργάνων της Ένωσης να εξετάσουν κάθε δυνατό μέσο για τη μείωση του επιπέδου των εν λόγω λογαριασμών, όπως ορίζεται στην κοινή δήλωση σχετικά με σχέδιο πληρωμών που συνοδεύει τη φετινή συμφωνία για τον προϋπολογισμό·

4.  χαιρετίζει την αύξηση του συνολικού επιπέδου των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά 244,2 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με την αρχική θέση του Συμβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ποσό των 521,9 εκατομμυρίων EUR των περικοπών που επέφερε το Συμβούλιο στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων έχει αποκατασταθεί στο ακέραιο, ενώ έχουν προστεθεί επιπλέον 170,7 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, περιλαμβανομένης της πλήρους δέσμης δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, και 95 εκατομμύρια EUR για τα προγράμματα Ορίζων 2020, COSME, ERASMUS και για την ανθρωπιστική βοήθεια·

5.  εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, διότι το Συμβούλιο για μία ακόμη φορά ήταν απρόθυμο να συνοδεύσει τις πολιτικές του δηλώσεις με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους για την υποστήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης και τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης, απροθυμία που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν συμφώνησε με την εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό έως το ανώτατο όριο του ΠΔΠ στους τομείς 1α και 4· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι αυξήσεις που επετεύχθησαν στις διαπραγματεύσεις αντιστοιχούν στις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι το Συμβούλιο φαίνεται να μην έχει πλέον πολιτικές προτεραιότητες και να ενδιαφέρεται απλώς και μόνο για έναν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο οριζόντιο περιορισμό των δαπανών·

6.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, χάρη στα επιπλέον έσοδα ειδικού προορισμού που προσδιορίζονται στην κοινή γεωργική πολιτική μετά την υποβολή της διορθωτικής επιστολής αριθ. 1/2015 από την Επιτροπή, έχει βρεθεί λύση για τη χρηματοδότηση των 273,6 εκατομμυρίων EUR για τα έκτακτα μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση της ρωσικής απαγόρευσης εισαγωγής τροφίμων, χωρίς να κινητοποιηθεί εξ αρχής το αποθεματικό για κρίσεις στον γεωργικό τομέα·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών που συμφωνήθηκε για το 2015 συνιστά αύξηση κατά 1,6% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2014, και ανέρχεται σε 1 217,1 εκατομμύρια EUR περισσότερα από την αρχική ανάγνωση του Συμβουλίου· εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση, δεδομένου ότι, χάρη στην αναδιάταξη 448,5 εκατομμυρίων EUR και στα επιπλέον έσοδα ειδικού προορισμού που προσδιορίζονται στην προαναφερθείσα διορθωτική επιστολή, τα επίπεδα πληρωμών που επιτυγχάνονται στους τομείς 1α και 4 υπερβαίνουν το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού της 24ης Ιουνίου 2014·

8.  σημειώνει, ωστόσο, ότι, ιδίως όσον αφορά τις πληρωμές, οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό τα τελευταία χρόνια γίνονται όλο και πιο δύσκολες, κυρίως λόγω της άτεγκτης στάσης του Συμβουλίου· τονίζει και πάλι την άποψή του ότι κύρια λειτουργία της διαδικασίας του προϋπολογισμού θα πρέπει να είναι η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις προτεραιότητες πολιτικής στις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, ενώ οι πληρωμές θα πρέπει να θεωρούνται απλώς ως τεχνική παρακολούθηση για την τήρηση αυτών των δεσμεύσεων· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τους ορισμούς του τύπου των πιστώσεων του άρθρου 10 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και των κανόνων εφαρμογής του, όπου ορίζεται ότι «οι πιστώσεις πληρωμών καλύπτουν τις πληρωμές που απορρέουν από την εκπλήρωση των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του εκάστοτε οικονομικού έτους ή/και προγενέστερων οικονομικών ετών»·

9.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, τελικά, το Συμβούλιο αποφάσισε την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2014, μολονότι το ποσό είναι μικρότερο από το αναγκαίο· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη συνολική ενίσχυση στις πιστώσεις πληρωμών για τον προϋπολογισμό του 2014, σε διάφορα κονδύλια του προϋπολογισμού, ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων EUR, από τα οποία 3 168,2 εκατομμύρια EUR θα ενεργοποιηθούν μέσω του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2014, καθώς και για το γεγονός ότι στην τελική συμβιβαστική συμφωνία διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό οι αυξήσεις των πιστώσεων πληρωμών που προτείνονται στο ΣΔΠ αριθ. 3/2014 για τον τομέα 1α και τον τομέα 4· σημειώνει ότι οι ενισχύσεις αφορούν κατά κύριο λόγο τον υποτομέα 1β, στον οποίο σήμερα εντοπίζεται το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος των ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του έτους· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, στην ανάγνωσή του για τον προϋπολογισμό 2014, προέβλεψε ήδη μεγαλύτερες ανάγκες σε πιστώσεις πληρωμών (η τελική συμφωνία ήταν για 983 εκατομμύρια EUR λιγότερα από την εγκριθείσα θέση του Κοινοβουλίου)· καλεί την Επιτροπή να μην προσπαθεί εντέχνως να επιφέρει κάθε χρόνο περικοπές στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

10.  αποδοκιμάζει, ωστόσο, τη θέση του Συμβουλίου να μην χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το ποσό των πρόσθετων εσόδων από πρόστιμα για την κάλυψη εκκρεμών αναγκών πληρωμών· εκτιμά ότι, εωσότου επιλυθεί η κρίση πληρωμών, όλα τα απροσδόκητα έσοδα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εξ ολοκλήρου για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος· υπενθυμίζει ότι η επίτευξη συμφωνίας για το σχέδιο δέσμης οφείλεται στο γεγονός ότι ικανοποιούσε το αίτημα του Κοινοβουλίου για σταθεροποίηση του προβλήματος των εκκρεμών πληρωμών· τονίζει, ωστόσο, ότι μια πραγματική λύση της κρίσης πληρωμών που αντιμετωπίζει η Ένωση επιτάσσει ένα ενδεδειγμένο όριο στους ανεξόφλητους λογαριασμούς·

11.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι στο πλαίσιο του Συμβουλίου κυριάρχησε το ζήτημα της χρονικής μετάθεσης της αναπροσαρμογής των εθνικών συνεισφορών, αντί της εξεύρεσης διαπραγματευτικής θέσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2014 και του 2015· το αποτέλεσμα ήταν ότι η θέση αυτή καθορίστηκε μόλις την τελευταία ημέρα της περιόδου συνδιαλλαγής των είκοσι μίας ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 314 ΣΛΕΕ και συνέβαλε στην αποτυχία της επιτροπής συνδιαλλαγής να καταλήξει σε συμφωνία·

12.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 310 ΣΛΕΕ, ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες·

13.  αποδίδει ύψιστη πολιτική σημασία στις κοινές δηλώσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά το σχέδιο πληρωμών και τη χρήση ειδικών μέσων· εμμένει στην άποψη ότι το σχέδιο πληρωμών θα πρέπει να οριστικοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016 από την Επιτροπή· υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά ότι η έγκριση του ΠΔΠ βασίστηκε στην παραδοχή ότι όλα τα ειδικά μέσα πληρωμών υπολογίζονται λογιστικά πάνω από τα ανώτατα όρια και ότι οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία θα οδηγούσε αυτόματα σε επανεξέταση της συμφωνίας για το ΠΔΠ·

14.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι πιστώσεις πληρωμών των ειδικών μέσων πρέπει να υπολογίζονται πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, όπως ισχύει για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· εκφράζει για μία ακόμη φορά τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο στο θέμα αυτό· τονίζει, ωστόσο, ότι όλες οι προσπάθειες πρέπει να κατατείνουν στην επίτευξη οριστικής συμφωνίας για το θέμα αυτό το συντομότερο δυνατό·

15.  επαναβεβαιώνει τη θέση του ότι μια εις βάθος μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων συνιστά απαίτηση ζωτικής σημασίας για την έξοδο από τα σημερινά αδιέξοδα στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, και αποδίδει, ως εκ τούτου, ύψιστη σημασία στο έργο που επιτελεί η ομάδα υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, υπό την προεδρία του Mario Monti·

16.  εκφράζει τη λύπη του για την απροθυμία του Συμβουλίου και της Επιτροπής να παράσχουν στους οργανισμούς της Ένωσης τους απαραίτητους πόρους, ιδίως όσον αφορά το προσωπικό, ώστε να εκπληρώσουν την εντολή που τους έχει ανατεθεί από τη νομοθετική αρχή, και υπογραμμίζει ότι η παρούσα συμφωνία δεν συνεπάγεται ότι το Κοινοβούλιο αποδέχεται την ιδέα της Επιτροπής για την ομάδα ανακατανομής προσωπικού· επίσης, θεωρεί εξαιρετικά δυσάρεστες τις περικοπές προσωπικού στους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται με έσοδα από τέλη, καθώς και αδικαιολόγητες, δεδομένου ότι οι αντίστοιχες θέσεις δεν χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

17.  επικροτεί την ενίσχυση των πιστώσεων για τους εννέα νέους δικαστές στο Δικαστήριο· επαναλαμβάνει ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία έως την 1η Οκτωβρίου 2015 ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματική αύξηση του αριθμού τους· καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο να καταλήξει χωρίς χρονοτριβή σε συμφωνία για την κατανομή των θέσεων για τους νέους δικαστές· ζητεί έγκαιρη και επίκαιρη αξιολόγηση των πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών για τους νέους δικαστές και το προσωπικό τους, η οποία θα υποβληθεί από το Δικαστήριο στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο· επαναλαμβάνει ότι η ανάγκη για πρόσθετο προσωπικό που αντιστοιχεί στον διορισμό νέων δικαστών θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συνετούς αξιολόγησης·

18.  χαιρετίζει την εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών· θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα καλό παράδειγμα εξεύρεσης συνεργειών μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων που θα αυξήσουν την απόδοση και θα αποφέρουν εξοικονόμηση πόρων· αναμένει τη δεύτερη φάση της εν λόγω συμφωνίας που πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου 2015·

19.  χαιρετίζει τις ουδέτερες από δημοσιονομική άποψη μεταφορές «κοινού διοικητικού κόστους» για το προσωπικό της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες από το τμήμα III (Επιτροπή) στο τμήμα X (ΕΥΕΔ) του προϋπολογισμού· επαναλαμβάνει ότι η εν λόγω μεταφορά θα αποτελέσει απάντηση στην απλούστευση της διαχείρισης των διοικητικών δαπανών των αντιπροσωπειών της Ένωσης και δεν αναμένεται να έχει άλλες συνέπειες στις διοικητικές πιστώσεις της Επιτροπής ή στις συνθήκες εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες· επιμένει ότι η μεταφορά θα πρέπει να εφαρμοστεί σε πλαίσιο καλής συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής·

20.  θεωρεί λυπηρή εν γένει την αδυναμία του Συμβουλίου να καταλήξει σε κοινή θέση, ιδίως κατά την περίοδο συνδιαλλαγής των είκοσι μίας ημερών και σε σχέση με την έγκριση των σχεδίων διορθωτικών προϋπολογισμών, και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμφωνήσουν από κοινού, στις αρχές του 2015, ως προς τους τρόπους βελτίωσης της διαδικασίας του προϋπολογισμού, προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η έγκριση του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2016, που θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα διαρθρωτική προσέγγιση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού προκειμένου να αποφεύγονται, στο μέτρο του δυνατού, περιττές και επαναλαμβανόμενες διαμάχες και να γίνει καλύτερα κατανοητός μεταξύ των συνομιλητών ο βαθμός στον οποίο οι δαπάνες της Ένωσης συμβάλλουν στην κοινή δέσμευση υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ένωση·

21.  εγκρίνει χωρίς τροπολογία τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με τον νέο προϋπολογισμό για το 2015, καθώς και τις κοινές δηλώσεις που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα άλλα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΣΜΗΣ

Προϋπολογισμός 2015 – Κοινά συμπεράσματα

Το παρόν σχέδιο δέσμης καλύπτει τα ακόλουθα σημεία:

1.  Προϋπολογισμός 2015

2.  Προϋπολογισμός 2014 – Σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 3/2014 έως 8/2014

3.  Κοινές δηλώσεις

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

A.   Προϋπολογισμός 2015

Σύμφωνα με το σχέδιο δέσμης:

—  Το συνολικό ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του 2015 ορίζεται σε 145 321,5 εκατομμύρια EUR. Συνολικά, αυτό αφήνει περιθώριο κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για το 2015 ύψους 1 760,1 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων.

—  Το συνολικό ύψος των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2015 ορίζεται σε 141 214,0 εκατομμύρια EUR. Η εν λόγω στήριξη περιλαμβάνει ποσό ύψους 126,7 εκατομμυρίων EUR για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, που συνδέεται με τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 5/2014 και 7/2014.

—  Το μέσο ευελιξίας θα κινητοποιηθεί για το 2015 κατά ποσό 83,3 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων.

—  Οι πιστώσεις πληρωμών του 2015 που συνδέονται με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για συμπληρωματική ενίσχυση της Κύπρου κατά το 2014 και το 2015 εκτιμώνται από την Επιτροπή σε 11,3 εκατομμύρια EUR.

B.   Προϋπολογισμός 2014

Σύμφωνα με το σχέδιο δέσμης:

—  τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 3/2014 έως 8/2014 γίνονται δεκτά όπως προτάθηκαν από την Επιτροπή, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2

—  κατά συνέπεια, το ύψος των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του 2014 αυξήθηκε κατά 49,8 εκατομμύρια EUR λόγω της κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (κατά 126,7 εκατομμύρια EUR), που συνδέεται με τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 5/2014 και 7/2014 και αντισταθμίζεται εν μέρει με τη μείωση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 76,9 εκατομμύρια EUR η οποία προβλέπεται στα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 3/2014, 4/2014 και 6/2014 (που αφορούν ως επί το πλείστον την αλιεία)

—  κατά συνέπεια, το συνολικό ύψος των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2014 αυξάνεται κατά 3 529,6 εκατομμύρια EUR

—  το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2014 κινητοποιείται κατά ποσό 2 818,2 εκατομμυρίων EUR συν 350 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών, σύμφωνα με την κοινή δήλωση σχετικά με τα ειδικά μέσα, όπως παρατίθεται στο τμήμα 3.3 κατωτέρω.

1.   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

1.1.   «Κλειστές» γραμμές

Εάν δεν προβλέπεται άλλως κατωτέρω στα παρόντα συμπεράσματα, όσες γραμμές του προϋπολογισμού δεν έχουν τροποποιηθεί ούτε από το Συμβούλιο ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και όσες υπέστησαν τροποποιήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίες έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο κατά τη σχετική ανάγνωση, επιβεβαιώνονται όπως έχουν.

Για τα λοιπά κονδύλια του προϋπολογισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν σχετικά με τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στα σημεία 1.2 έως 1.7 κατωτέρω.

1.2.   Οριζόντια θέματα

α)   Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) καθώς και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για τους εκτελεστικούς οργανισμούς καθορίζονται στα επίπεδα που προτείνει η Επιτροπή με το νέο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ):

Αύξηση των θέσεων του πίνακα προσωπικού και των σχετικών πιστώσεων σε σύγκριση με το αρχικό ΣΠ:

—  Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ): +9 θέσεις και +585 000 EUR,

—  Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ): +3 θέσεις και +195 000 EUR,

—  Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ): +4 θέσεις και 260 000 EUR,

—  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ): +4 θέσεις και +260 000 EUR, και

—  Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (EUROPOL) +5 θέσεις, σε συνδυασμό με μείωση κατά -600 000 EUR).

Όσον αφορά τον FRONTEX, αύξηση των επιχειρησιακών δαπανών κατά 20,0 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

β)   Εκτελεστικοί οργανισμοί

Η συνεισφορά της ΕΕ (σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) καθώς και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για τους εκτελεστικούς οργανισμούς καθορίζονται στα επίπεδα που προτείνει η Επιτροπή στο νέο ΣΠ.

γ)   Δοκιμαστικά σχέδια/Προπαρασκευαστικές ενέργειες

Εγκρίνεται συνολική δέσμη 59 δοκιμαστικών σχεδίων/προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ/ΠΕ), όπως προτείνεται στο νέο ΣΠ, τόσο για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών. Όταν δοκιμαστικό σχέδιο ή προπαρασκευαστική ενέργεια φαίνεται να καλύπτεται από ισχύουσα νομική βάση, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τη μεταφορά πιστώσεων προς την αντίστοιχη νομική βάση για να διευκολύνει την υλοποίηση της ενέργειας.

Η δέσμη αυτή τηρεί πλήρως τα ανώτατα όρια για τα ΔΣ και τις ΠΕ, όπως προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

δ)   Κοινές διοικητικές δαπάνες των αντιπροσωπειών της ΕΕ

Εγκρίνεται η μεταφορά των «κοινών διοικητικών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» από το τμήμα της Επιτροπής στο τμήμα ΕΥΕΔ του προϋπολογισμού, όπως προτείνεται στο νέο ΣΠ.

1.3.   Τομείς δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου – πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αφού έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω συμπεράσματα όσον αφορά τις γραμμές του προϋπολογισμού που έχουν «κλείσει», τους οργανισμούς και τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, συμφώνησαν ως προς τα εξής:

α)   Υποτομέας 1α

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο νέο ΣΠ, ώστε να αντικατοπτρίζουν την προτεραιότητα της συμβολής στην ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ):

(σε 1 000 EUR)

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

Ενισχύσεις πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων

ΣΠ 2015

Νέο ΣΠ 2015

Διαφορά

02 02 02

Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων

162 791,7

174 791,7

12 000,0

04 03 02 03

Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα – Διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρηματιών στη χρηματοδότηση, ιδίως εκείνων που είναι οι πλέον απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας, και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

24 957,0

26 457,0

1 500,0

08 02 02 02

Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου για την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία

337 534,7

342 534,7

5 000,0

Σύνολο

18 500,0

Επιπλέον, γίνονται δεκτές οι ακόλουθες αυξήσεις των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων σε σύγκριση με το νέο ΣΠ:

(σε 1 000 EUR)

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

Νέο ΣΠ 2015

Προϋπολογισμός 2015

Διαφορά

02 02 01

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης

106 561,8

108 561,8

2 000,0

02 04 03 02

Προώθηση ασφαλών ευρωπαϊκών κοινωνιών

148 235,9

153 235,9

5 000,0

08 02 01 01

Ενίσχυση της έρευνας αιχμής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

1 631 723,2

1 650 723,2

19 000,0

08 02 02 01

Ηγεσία στους τομείς της νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, της τεχνολογίας λέιζερ, της βιοτεχνολογίας και των προηγμένων συστημάτων μεταποίησης και επεξεργασίας

498 592,7

503 592,7

5 000,0

08 02 03 05

Δημιουργία μιας αποδοτικής ως προς τους πόρους και ανθεκτικής στις κλιματικές αλλαγές οικονομίας και ενός βιώσιμου συστήματος παροχής πρώτων υλών

291 719,4

297 719,4

6 000,0

09 04 02 01

Υπεροχή στον τομέα τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

819 154,4

824 154,4

5 000,0

09 04 03 02

Ενίσχυση των πολυδεκτικών, καινοτόμων και στοχαστικών ευρωπαϊκών κοινωνιών

41 725,8

43 725,8

2 000,0

15 02 01 01

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

1 336 476,0

1 348 476,0

12 000,0

15 02 01 02

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής νεολαίας και της συμμετοχής των νέων στον ευρωπαϊκό δημοκρατικό βίο

161 745,0

165 245,0

3 500,0

15 02 03

Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό

20 439,0

20 939,0

500,0

15 03 01 01

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie — δημιουργία, ανάπτυξη και μετάδοση νέων δεξιοτήτων, γνώσεων και καινοτομίας

734 668,4

737 668,4

3 000,0

Σύνολο

63 000,0

Κατά συνέπεια, αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και η μεταφορά των «κοινών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» στο τμήμα «ΕΥΕΔ», το εγκριθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 17 551,7 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 114,3 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του υποτομέα 1α.

β)   Υποτομέας 1β

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτείνεται στο νέο ΣΠ.

Με βάση τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την κινητοποίηση 83,3 εκατομμύρια EUR από το μέσο ευελιξίας για συμπληρωματική ενίσχυση της Κύπρου, το εγκριθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 49 230,3 εκατομμύρια EUR.

γ)   Τομέας 2

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο νέο ΣΠ.

Βάσει των νέων στοιχείων που προέκυψαν μετά την υποβολή της διορθωτικής επιστολής (ΔΕ) αριθ. 1/2015 και ιδίως των πληροφοριών σχετικά με το πραγματικό αποτέλεσμα των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί από τον Αύγουστο του 2014 ως απάντηση στη ρωσική απαγόρευση εισαγωγής τροφίμων, του τελικού πλεονάσματος του ΕΓΤΕ για το 2014 και των επικαιροποιημένων προβλέψεων δημοσιονομικών διορθώσεων που πρέπει να εισπραχθούν το 2015, τα έκτακτα μέτρα που αναφέρονται ανωτέρω (συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αφορούν τον γαλακτοκομικό τομέα στα κράτη της Βαλτικής, για τον οποίο η Επιτροπή ενέκρινε άλλη μία δέσμη μέτρων στις 26 Νοεμβρίου 2014, καθώς και για τη Φινλανδία όταν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις) μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των πιστώσεων που ζητούνται με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2015 χωρίς να γίνει προσφυγή στο αποθεματικό για κρίσεις στον γεωργικό τομέα, χάρη σε αυτά τα συμπληρωματικά έσοδα για ειδικό προορισμό.

Κατά συνέπεια, αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και η μεταφορά των «κοινών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» στο τμήμα «ΕΥΕΔ», το εγκριθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 58 808,6 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 790,4 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 2.

δ)   Τομέας 3

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο νέο ΣΠ. Η αύξηση των επιχειρησιακών δαπανών του FRONTEX αντισταθμίζεται με αντίστοιχη μείωση της θέσης του προϋπολογισμού 18 02 01 01 (Στήριξη της διαχείρισης των συνόρων και κοινή πολιτική θεωρήσεων εισόδου για τη διευκόλυνση της νόμιμης κυκλοφορίας).

Κατά συνέπεια, αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 2 146,7 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 99,3 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 3.

ε)   Τομέας 4

Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο νέο ΣΠ, ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά των κοινών διοικητικών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ στο τμήμα ΕΥΕΔ του προϋπολογισμού.

Επιπλέον, γίνονται δεκτές οι ακόλουθες αυξήσεις των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων σε σύγκριση με το νέο ΣΠ:

(σε 1 000 EUR)

Γραμμή προϋπολογισμού

Ονομασία

Νέο ΣΠ 2015

Προϋπολογισμός 2015

Διαφορά

21 03 01 04

Υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Παλαιστίνη και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA)

264 500,0

286 500,0

22 000,0

23 02 01

Παροχή ταχείας, αποτελεσματικής και βάσει των αναγκών ανθρωπιστικής βοήθειας και επισιτιστικής βοήθειας

872 446,0

882 446,0

10 000,0

Σύνολο

32 000,0

Ωστόσο, η μεταφορά των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ από τον τομέα 4 στον τομέα 5 (τμήμα «ΕΥΕΔ»), όπως προτείνεται στο νέο ΣΠ, δεν γίνεται δεκτή. Κατά συνέπεια, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για τη γραμμή 19 03 01 07 του προϋπολογισμού (Ειδικοί εντεταλμένοι της ΕΕ, τομέας 4) αποκαθίστανται όπως προτείνεται στο αρχικό ΣΠ.

Κατά συνέπεια, αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και η μεταφορά των «κοινών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» στο τμήμα «ΕΥΕΔ», το εγκριθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 8 408,4 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 340,6 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 4.

στ)   Τομέας 5

Ο αριθμός των θέσεων στους πίνακες προσωπικού των οργάνων και οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων καθορίζονται στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο νέο ΣΠ, ενσωματώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο:

—  τις αντίστοιχες αναγνώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα τμήματα του προϋπολογισμού που τα αφορούν,

—  την ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Δικαστήριο,

—  την ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, και

—  για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το επίπεδο των πιστώσεων που πρότεινε η Επιτροπή στο αρχικό ΣΠ αυξήθηκε για να ληφθεί υπόψη η δημοσιονομικά ουδέτερη μεταφορά πιστώσεων που συνδέονται με τις «κοινές διοικητικές δαπάνες των αντιπροσωπειών της ΕΕ» από το τμήμα «Επιτροπή» στο τμήμα «ΕΥΕΔ» του προϋπολογισμού. Ωστόσο, η μεταφορά των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ από τον τομέα 4 στο τμήμα «ΕΥΕΔ» του τομέα 5, όπως προτείνεται στο νέο ΣΠ, δεν γίνεται δεκτή. Κατά συνέπεια, δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις για τον σκοπό αυτό στο τμήμα «ΕΥΕΔ» του προϋπολογισμού.

Συνολικά, σε σύγκριση με το αρχικό ΣΠ, οι αλλαγές αυτές οδηγούν:

—  σε καθαρή μείωση των θέσεων των πινάκων προσωπικού κατά 35, λόγω της μείωσης των θέσεων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά 47, που αντισταθμίζεται εν μέρει με την αύξηση των θέσεων για το Δικαστήριο κατά 12,

—  σε καθαρή μείωση των πιστώσεων κατά 0,6 εκατομμύρια EUR, αφενός λόγω της μείωσης των πιστώσεων για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κατά 1,4 εκατομμύρια EUR, των πιστώσεων για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κατά 1,4 εκατομμύρια EUR και των πιστώσεων για την Επιτροπή των Περιφερειών κατά 0,4 εκ. EUR και αφετέρου λόγω της αύξησης των πιστώσεων για το Δικαστήριο κατά 2,6 εκατομμύρια EUR,

—  σε αύξηση των πιστώσεων για την ΕΥΕΔ κατά 71,5 εκατομμύρια EUR, η οποία αντικατοπτρίζει τη δημοσιονομικά ουδέτερη μεταφορά των «κοινών διοικητικών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» και αντισταθμίζεται πλήρως στο τμήμα που αφορά την Επιτροπή στον υποτομέα 1α (0,6 εκατομμύρια EUR), στον τομέα 2 (0,1 εκατομμύρια EUR), στον τομέα 4 (45,7 εκατομμύρια EUR) και στον τομέα 5 (25,2 εκατομμύρια EUR). Συνολικά, οι μεταφορές αυτές οδηγούν σε καθαρή αύξηση των πιστώσεων του τομέα 5 κατά 46,3 εκατομμύρια EUR.

Επιπλέον, σε σύγκριση με το νέο ΣΠ, εγκρίνεται η ακόλουθη δημοσιονομικά ουδέτερη μεταφορά θέσεων και πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το Συμβούλιο στο Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO), προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ανάθεση, από 1ης Ιανουαρίου 2015, του καθορισμού και της διαχείρισης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εν ενεργεία και συνταξιούχων υπαλλήλων του Συμβουλίου στο PMO: η αύξηση του πίνακα προσωπικού κατά 6 θέσεις AST 7 καθώς και η αύξηση κατά 504 000 EUR των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για την Επιτροπή (τμήμα III) αντισταθμίζονται πλήρως με μείωση των θέσεων του πίνακα προσωπικού κατά 6 θέσεις AST 7 καθώς και μείωση κατά 504 000 EUR των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για το Συμβούλιο (τμήμα II).

Κατά συνέπεια, αφού ληφθούν υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και η μεταφορά των «κοινών δαπανών των αντιπροσωπειών της ΕΕ» στο τμήμα «ΕΥΕΔ», το εγκριθέν επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 8 660,5 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας περιθώριο 415,5 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 5.

1.4.   Πιστώσεις πληρωμών

Το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2015 καθορίζεται σε 141 214 040 563 EUR.

Οι πιστώσεις αυτές περιλαμβάνουν ποσό ύψους 126,7 εκατομμυρίων EUR για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ που συνδέεται με τα ΣΔΠ αριθ. 5/2014 και 7/2014 καθώς και ποσό ύψους 440 εκατομμυρίων EUR για τη μεταφορά των πιστώσεων πληρωμών της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων από τον προϋπολογισμό του 2014 στον προϋπολογισμό του 2015.

Η κατανομή του συνολικού ποσού των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2015 ακολουθεί τα ακόλουθα στάδια:

α)  οι πιστώσεις πληρωμών για μη διαχωριζόμενες δαπάνες καθορίζονται όπως ανωτέρω, ιδίως στους τομείς 2 και 5, και

β)  οι πιστώσεις πληρωμών για τη δέσμη δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως καθορίζονται ανωτέρω, υπολογίζονται ως εξής: οι πιστώσεις πληρωμών για όλα τα νέα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες καθορίζονται στο 50% του επιπέδου των αντίστοιχων αναλήψεων υποχρεώσεων ή, αν είναι χαμηλότερο, στο επίπεδο που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· σε περίπτωση παράτασης υφιστάμενων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών, το επίπεδο των πληρωμών είναι αυτό που ορίζεται στο ΣΠ συν 50% των αντίστοιχων νέων αναλήψεων υποχρεώσεων ή, αν είναι χαμηλότερο, στο επίπεδο που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

γ)  η μείωση των πιστώσεων πληρωμών κατά 123,3 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με το νέο ΣΠ κατανέμεται αναλογικά σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού με διαχωριζόμενες πιστώσεις που δεν έχουν σχέση με το βήμα β) ανωτέρω, με εξαίρεση τις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού, για τις οποίες το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών έχει καθορισθεί στο επίπεδο του νέου ΣΠ:

—  δαπάνες του υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση) και του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο),

—  γραμμές 04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 και 13 03 60 για το στόχο σύγκλισης, και

—  διεθνείς συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης,

δ)  βάσει των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται κατά το ανωτέρω στάδιο γ), γίνονται οι ακόλουθες τελικές προσαρμογές:

—  προστίθεται ποσό 100 εκατομμυρίων EUR στη γραμμή 13 04 02 (Ολοκλήρωση του Ταμείου Συνοχής (2007-2013)), η οποία αντισταθμίζεται ως εξής:

—  μείωση κατά 50 εκατομμύρια EUR στη γραμμή 13 03 18 (Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση), και

—  μείωση κατά 50 εκατομμύρια EUR σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού με διαχωριζόμενες πιστώσεις οι οποίες δεν επηρεάζονται από το στάδιο β) ανωτέρω, για τις δαπάνες για τον υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση) και του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο), με εξαίρεση τη γραμμή 23 02 του προϋπολογισμού (Ανθρωπιστική βοήθεια, επισιτιστική βοήθεια και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών), για την οποία διατηρούνται τα ποσά που καθορίζονται στο νέο ΣΠ.

1.5.   Παρατηρήσεις του προϋπολογισμού

Όσον αφορά τις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού, εγκρίνεται το νέο ΣΠ και συνεπώς ενσωματώνονται οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, με εξαίρεση τις γραμμές 04 03 01 03 και 19 03 01 06, υπό την προϋπόθεση ότι με τις τροποποιήσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να μεταβάλουν ή να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της υφισταμένης νομικής βάσης ούτε να επηρεάσουν τη διοικητική αυτονομία των οργάνων.

1.6.   Νέες γραμμές του προϋπολογισμού

Η ονοματολογία του προϋπολογισμού, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στο νέο ΣΠ, παραμένει αμετάβλητη.

1.7.   Αποθεματικά

Δεν διατίθεται κανένα ποσό στα αποθεματικά υπό όρους για το τμήμα που αφορά την Επιτροπή.

2.   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

α)  Εγκρίνονται οι συμπληρωματικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (126,7 εκατομμύρια EUR) που ζητήθηκαν για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ με τα ΣΔΠ αριθ. 5/2014 και 7/2014. Οι αντίστοιχες πληρωμές μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του 2015.

β)  Το ΣΔΠ αριθ. 3/2014 εγκρίνεται όπως προτείνεται από την Επιτροπή, με μείωση των πιστώσεων πληρωμών ως εξής:

—  Αγροτική ανάπτυξη: Δεν γίνεται δεκτό ποσό 90 εκατομμυρίων EUR για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013, λαμβανομένης υπόψη της χαμηλότερης από την αναμενόμενη δήλωσης πληρωμών που υπέβαλαν τα κράτη μέλη το Νοέμβριο του 2014. Επιπλέον, γίνεται δεκτή μείωση κατά 20 εκατομμύρια EUR για τα νέα προγράμματα

—  Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: εγκρίνεται μείωση κατά 420 εκατομμύρια EUR όσον αφορά την πρωτοβουλία αυτή. Ωστόσο, στον προϋπολογισμό του 2015 προστίθεται ποσό ύψους 440 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, όπως ορίζεται στο σημείο 1.4 ανωτέρω

—  Γίνεται δεκτή περαιτέρω μείωση των πιστώσεων πληρωμών κατά 648,1 εκατομμύρια EUR, κατανεμημένα μεταξύ των γραμμών του προϋπολογισμού που ενισχύονται από το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται αμετάβλητα τα ποσά που ζητούνται για τις γραμμές 13 03 16 (ΕΤΠΑ - Σύγκλιση), 04 06 01 (ΤΕΒΑ) και 21 03 02 01 και 21 03 03 03 (Στήριξη για την Ουκρανία).

Ανακατανομή πιστώσεων πληρωμών:

—  η ανακατανομή που πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο της «συνολικής μεταφοράς» (DEC 31/2014) γίνεται δεκτή,

—  η ανακατανομή που πρότεινε η Επιτροπή για το τμήμα του ΣΔΠ αριθ. 6/2014 που αφορά την Επιτροπή γίνεται δεκτή· ωστόσο, οι πιστώσεις πληρωμών που είναι διαθέσιμες για ανακατανομή από το ΕΤΘΑ (δαπάνες διοικητικής στήριξης) και το αποθεματικό για διεθνείς συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης (συνολικά 6 150,9 εκατομμύρια EUR) ανακατανέμονται στην ανθρωπιστική βοήθεια (γραμμή 23 02 01 του προϋπολογισμού),

—  λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας κατάστασης εκτέλεσης του προϋπολογισμού και των προοπτικών για το τέλος του οικονομικού έτους, εγκρίνεται περαιτέρω ανακατανομή πιστώσεων ύψους 30,4 εκατομμυρίων EUR. Αυτό αφορά τις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού:

—  άρθρο 01 03 02 (Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή): 5 εκατομμύρια EUR,

—  άρθρο 04 03 02 (PROGRESS): 10,0 εκατομμύρια EUR,

—  άρθρο 12 02 01 (Εσωτερική αγορά): 1,2 εκατομμύρια EUR,

—  άρθρο 17 03 51 (Δημόσια υγεία): 0,7 εκατομμύρια EUR,

—  θέση 18 02 01 02 (Πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος): 2,3 εκατομμύρια EUR,

—  θέση 21 09 51 01 (DCI Ασία): 2,5 εκατομμύρια EUR,

—  άρθρο 33 02 02 (Προώθηση της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ισότητας): 2,2 εκατομμύρια EUR, και

—  άρθρα 29 02 01 και 29 02 51 (Στατιστικές): 6,5 εκατομμύρια EUR.

Στον κατωτέρω πίνακα εμφαίνονται οι επακόλουθες ενισχύσεις και μειώσεις πιστώσεων πληρωμών στο ΣΔΠ αριθ. 3/2014 (συμπεριλαμβανομένης της ανακατανομής μέσω της «συνολικής μεταφοράς», του ΣΔΠ αριθ. 6/2014 και της τελευταίας επικαιροποίησης της κατάστασης προόδου της εκτέλεσης του προϋπολογισμού), όπως εγκρίθηκαν κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω:

Γραμμές προϋπολογισμού

Ονομασία

ΣΔΠ αριθ. 3/2014

Εγκεκριμένο

01 03 02

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή

-28 960 000

01 04 51

Ολοκλήρωση προγραμμάτων στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) (πριν από το 2014)

12 000 000

02 02 02

Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων

4 540 126

02 05 01

Ανάπτυξη και παροχή υποδομών και παγκόσμιων υπηρεσιών δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (Galileo) έως το 2019

70 000 000

04 02 64

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

-420 000 000

04 03 02 01

Progress — Στήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας της Ένωσης

-2 950 000

04 03 02 03

Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα — Αύξηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερη διαθεσιμότητά της για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, ιδίως τα πλέον απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας, καθώς και τις επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

-7 114 776

04 06 01

Προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας στην Ένωση

99 000 000

05 02 10 02

Ενέργειες προώθησης — Πληρωμές απευθείας από την Ένωση

-308 029

05 04 60 01

Προώθηση της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης και ενός εδαφικά και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένου, φιλικού στο περιβάλλον, ανθεκτικού στην αλλαγή του κλίματος και καινοτόμου γεωργικού τομέα στην Ένωση

-20 000 000

05 06 01

Διεθνείς συμφωνίες στον γεωργικό τομέα

-3 784 411

05 08 77 06

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο γεωργικών τιμών και περιθωρίων

-612 329

05 08 77 09

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Φυτικοί και ζωικοί γενετικοί πόροι της Ένωσης

-600 000

05 08 77 10

Δοκιμαστικό σχέδιο — Αγρόπολη: ανάπτυξη μιας διασυνοριακής υποδειγματικής περιφέρειας αγροτοβιομηχανίας

-600 000

05 08 77 11

Δοκιμαστικό σχέδιο — Αγροδασοκαλλιέργεια

-350 000

05 09 03 01

Εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων και άλλων προϊόντων βιολογικής προέλευσης

-1 666 954

07 02 77 03

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής Αρκτικής

356 052

08 02 01 01

Ενίσχυση της έρευνας αιχμής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

24 970 695

08 02 02 02

Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου για την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία

4 540 126

08 02 51

Ολοκλήρωση των προηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων πλαισίων — Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο — Έμμεσες δράσεις της ΕΚ (2007-2013)

50 000 000

08 04 01

Κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του ITER — Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για το έργο ITER — Ενέργεια σύντηξης (F4E)

-8 800 000

08 04 51

Ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για το έργο ITER — Ενέργεια σύντηξης (F4E) (2007-2013)

-71 200 000

09 02 01

Διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

-271 200

09 02 05

Μέτρα που αφορούν το ψηφιακό περιεχόμενο, καθώς και τον κλάδο οπτικοακουστικών μέσων και άλλους κλάδους των ΜΜΕ

-592 000

09 02 77 03

Δοκιμαστικό σχέδιο — Ευρωπαϊκό κέντρο ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης

-456 508

09 03 03

Προώθηση της διαλειτουργικότητας, της βιώσιμης εγκατάστασης, της λειτουργίας και της αναβάθμισης διευρωπαϊκών υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και του συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο

-1 898 831

09 03 51 01

Ολοκλήρωση του προγράμματος για την ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου (2009-2013)

-450 000

09 04 03 02

Ενίσχυση των πολυδεκτικών, καινοτόμων και στοχαστικών ευρωπαϊκών κοινωνιών

2 784 852

09 04 51

Ολοκλήρωση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου (2007 έως 2013)

105 000 000

11 01 04 01

Δαπάνες στήριξης για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία — Μη επιχειρησιακή διοικητική και τεχνική βοήθεια

-774 900

11 01 06 01

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις — Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

-809 000

11 03 01 (αποθεματικό)

Καθιέρωση ενός πλαισίου διακυβέρνησης για αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης σε ύδατα τρίτων χωρών

-69 567 000

11 06 12

Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑλ) — Στόχος σύγκλισης (2007 έως 2013)

69 540 126

12 02 01

Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς

-1 170 000

12 02 77 03

Προπαρασκευαστική ενέργεια — Φόρουμ ενιαίας αγοράς

-150 000

12 03 51

Ολοκλήρωση προηγούμενων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου

-669 803

13 03 16

Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Σύγκλιση

2 400 700 000

13 03 18

Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση

227 006 319

13 03 19

Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

179 334 992

13 03 77 09

Προπαρασκευαστική ενέργεια σχετικά με ένα Ατλαντικό Φόρουμ για την Ατλαντική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-433 000

13 05 63 02

Διασυνοριακή συνεργασία — Συμβολή του τομέα 4

-12 338 481

14 02 01

Στήριξη της λειτουργίας και του εκσυγχρονισμού της τελωνειακής ένωσης

7 500 000

14 03 01

Βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων

2 500 000

15 02 01 01

Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

138 119 479

15 03 01 01

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie — δημιουργία, ανάπτυξη και μετάδοση νέων δεξιοτήτων, γνώσεων και καινοτομίας

40 861 137

16 03 01 03

Κέντρα μετάδοσης πληροφοριών

1 600 000

16 03 01 04

Επικοινωνιακή προβολή των αντιπροσωπειών της Επιτροπής και των ενεργειών σύμπραξης

1 000 000

16 03 02 03

Επιγραμμικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας

2 900 000

17 02 01

Διασφάλιση του συμφέροντος των καταναλωτών και βελτίωση της ασφάλειας και της ενημέρωσής τους

-1 449 000

17 03 10

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

-2 000 000

17 03 12 01

H συνεισφορά της Ένωσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

-7 602 918

18 02 01 01

Στήριξη της διαχείρισης των συνόρων και κοινή πολιτική θεωρήσεων εισόδου για τη διευκόλυνση της νόμιμης κυκλοφορίας

-7 446 000

18 02 01 02

Πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και των κρίσεων

-9 236 000

18 03 51

Ολοκλήρωση ενεργειών και προγραμμάτων στον τομέα της επιστροφής, των προσφύγων και των μεταναστευτικών ροών

19 431 000

19 02 01

Αντιμετώπιση κρίσεων και διαφαινόμενων κρίσεων

50 765 835

19 05 51

Περάτωση των δράσεων στον τομέα «Σχέσεις και συνεργασία με εκβιομηχανισμένες τρίτες χώρες» (2007-2013)

3 600 000

20 02 01

Σχέσεις εξωτερικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών

1 181 809

20 02 03

Βοήθεια για το εμπόριο — Πολυμερείς πρωτοβουλίες

1 000 000

21 02 07 06

Επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια και βιώσιμη γεωργία

6 000 000

21 02 40

Συμφωνίες περί βασικών προϊόντων

20 000

21 02 51 01

Συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου

4 000 000

21 02 51 02

Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Λατινικής Αμερικής

23 000 000

21 02 51 03

Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Κεντρικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής

44 000 000

21 02 51 05

Μη κρατικοί φορείς στην ανάπτυξη

2 000 000

21 02 51 06

Περιβάλλον και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας

2 000 000

21 03 02 01

Ανατολική Εταιρική Σχέση — Ανθρώπινα δικαιώματα και κινητικότητα

210 000 000

21 03 03 03

Στήριξη άλλων μορφών συνεργασίας με πολλές χώρες στην περιοχή γειτονίας

40 000 000

21 03 51

Ολοκλήρωση των δράσεων στον τομέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και σχέσεις με τη Ρωσία (πριν από το 2014)

3 000 000

21 04 51

Ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (πριν από το 2014)

3 000 000

21 05 51

Ολοκλήρωση των δράσεων στον τομέα των παγκόσμιων απειλών για την ασφάλεια (πριν από το 2014)

2 000 000

21 09 51 01

Ασία

-2 500 000

22 02 51

Περάτωση της πρώην προενταξιακής βοήθειας (πριν από το 2014)

45 000 000

23 02 01

Παροχή ταχείας, αποτελεσματικής και βάσει των αναγκών ανθρωπιστικής βοήθειας και επισιτιστικής βοήθειας

256 150 900

23 03 51

Ολοκλήρωση των προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας εντός της Ένωσης (πριν από το 2014)

-500 000

24 01 07

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF)

-10 000

24 02 01

Πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

942 750

24 04 01

Υποστήριξη της αμοιβαίας συνδρομής στον τελωνειακό τομέα και διευκόλυνση ασφαλών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών εργαλείων για την αναφορά παρατυπιών από τα κράτη μέλη

680 612

26 01 09

Υπηρεσία Εκδόσεων

-22 000

26 01 23 01

Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο

-13 000

26 02 01

Διαδικασίες σύναψης και δημοσίευσης συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών

-250 000

26 03 01 01

Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις

10 000 000

29 02 01

Παροχή στατιστικών πληροφοριών ποιότητας, εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής των ευρωπαϊκών στατιστικών και ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος

-11 294 249

29 02 51

Ολοκλήρωση των στατιστικών προγραμμάτων (πριν από το 2013)

-9 872 560

32 02 52

Ολοκλήρωση ενεργειακών έργων για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης

65 000 000

33 02 01

Διασφάλιση της προστασίας δικαιωμάτων και ενίσχυση του ρόλου των πολιτών

-2 000 000

33 02 02

Προώθηση της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ισότητας

-5 177 700

34 02 01

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης

6 000 000

34 02 04

Συνεισφορά σε πολυμερείς και διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα

-74 969

34 02 51

Ολοκλήρωση των προηγούμενων προγραμμάτων δράσης για το κλίμα

2 903 358

XX 01 01 01 01

Αποδοχές και επιδόματα

-317 000

SEC 7 - 1 2 0 0

Αποδοχές και επιδόματα

-10 992

SEC 9 - 1 1 0 0

Αποδοχές και επιδόματα

-5 843

Σύνολο

3 529 620 715

Οι επακόλουθες πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών για το ΣΔΠ αριθ. 3/2014 ανέρχονται σε 3 529,6 εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων 2 818,2 εκατομμύρια EUR συν 350 εκατομμύρια EUR αφορούν την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, σύμφωνα με την κοινή δήλωση σχετικά με τα ειδικά μέσα, όπως καθορίζεται στο τμήμα 3.3 κατωτέρω.

γ)  Το ΣΔΠ αριθ. 4/2014, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή του, εγκρίνεται όπως προτάθηκε από την Επιτροπή, με την εγγραφή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το ΣΔΠ αριθ. 6/2014 σχετικά με τις δαπάνες διοικητικής στήριξης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και το αποθεματικό για τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας στο τμήμα της Επιτροπής). Το ποσό των 248 460 EUR των διαθέσιμων πιστώσεων πληρωμών που προσδιορίζονται στο ΣΔΠ αριθ. 4/2014 (Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων) θα ανακατανεμηθούν στην ανθρωπιστική βοήθεια (γραμμή 23 02 01 του προϋπολογισμού). Το αίτημα για πρόσθετες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (τμήμα VIII) στο ΣΔΠ αριθ. 6/2014 αποσύρεται, όπως αναφέρεται στη διορθωτική επιστολή του ΣΔΠ αριθ. 6/2014.

δ)  Το ΣΔΠ αριθ. 6/2014, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή του, εγκρίνεται όπως προτάθηκε από την Επιτροπή, όσον αφορά τους ιδίους πόρους.

ε)  Το ΣΔΠ αριθ. 8/2014 (= νέο ΣΔΠ αριθ. 2/2014) σχετικά με το πλεόνασμα του 2013 εγκρίνεται όπως προτάθηκε από την Επιτροπή.

3.   ΔΗΛΩΣΕΙΣ

3.1.   Κοινή δήλωση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014 (ίδιοι πόροι) και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν να εγκρίνουν το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014, όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή 1/2014.

Με βάση την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 12 Νοεμβρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να παράσχει εγκαίρως τη γνώμη του σχετικά με τον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000, ώστε να μπορέσει να εγκριθεί από την ολομέλεια του ΕΚ του Δεκεμβρίου 2014 και να εκδοθεί από το Συμβούλιο ως μέρος της συνολικής δέσμης.»

3.2.   Κοινή δήλωση σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες

«Το 2014 διαπιστώθηκε πρωτοφανές επίπεδο εκκρεμών πληρωμών για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής κατά την έναρξη του δημοσιονομικού πλαισίου, ενώ αρκετά νέα προγράμματα είχαν ιδιαίτερη αρχική επιβάρυνση. Δεδομένης αυτής της μοναδικής και έκτακτης κατάστασης που δεν μπορεί να καλυφθεί εντός του ανώτατου ορίου πληρωμών για το 2014, τα τρία όργανα συμφωνούν ότι θα πρέπει να κινητοποιηθεί το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες για το οικονομικό έτος 2014 ως έσχατη λύση.

Τα όργανα υπενθυμίζουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔΠ, «Τα ποσά που διατίθενται μέσω της αξιοποίησης του Περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες αντισταθμίζονται εξ ολοκλήρου με τα περιθώρια ενός ή περισσοτέρων τομέων ΠΔΠ για το τρέχον ή τα μελλοντικά οικονομικά έτη».

Τα όργανα συμφωνούν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξεύρουν κατάλληλες λύσεις ώστε το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο εκκρεμών πληρωμών για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2007-2013 δεν θα πρέπει να διατηρηθεί μετά το 2014 και ότι, ως εκ τούτου, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες δεν θα κινητοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων που απορρέουν από τα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής κατά τα οικονομικά έτη 2015-2020.»

3.3.   Κοινή δήλωση σχετικά με τα ειδικά μέσα

«Τα όργανα υπενθυμίζουν ότι το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες αποτελεί έσχατο μέσο το οποίο δεν θα πρέπει συνεπώς να κινητοποιηθεί εάν εξακολουθούν να υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού για το 2014, υπάρχει διαφωνία ως προς το κατά πόσον το ποσό των 350 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών που καλύπτουν άλλα ειδικά μέσα είναι ακόμη διαθέσιμο εντός του αδιάθετου περιθωρίου.

Τα όργανα συμφωνούν ότι έχει μεγάλη σημασία να επιτευχθεί συμφωνία αρχής για την ταχύτερη δυνατή κινητοποίηση άλλων ειδικών μέσων για τις πληρωμές.

Ωστόσο, επειδή δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της δέσμης που καλύπτει τα ΣΔΠ για το 2014 και το γενικό προϋπολογισμό για το 2015, τα όργανα συμφωνούν τα ακόλουθα, ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη έγκριση της εν λόγω δέσμης:

—  στο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες προστίθεται ποσό 350 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών,

—  θα πρέπει να αναζητηθεί ταχεία συμφωνία σχετικά με το κατά πόσον και σε ποιο βαθμό μπορούν να κινητοποιηθούν άλλα ειδικά μέσα πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για τις πληρωμές με σκοπό να καθορισθεί κατά πόσον και σε ποιο βαθμό θα πρέπει το ποσό των 350 εκατομμυρίων EUR να καλυφθεί από τα περιθώρια του ΠΔΠ για τις πληρωμές του τρέχοντος ή των μελλοντικών οικονομικών ετών,

—  τα ανωτέρω θα πρέπει να συνοδευθούν – ανάλογα με την περίπτωση – από τις απαραίτητες τροποποιήσεις της απόφασης κινητοποίησης του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το δημοσιονομικό έτος 2014 ή από οποιεσδήποτε άλλες νομικά αναγκαίες δράσεις που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η πλήρης τήρηση του κανονισμού για το ΠΔΠ και ιδίως του άρθρου 13 παράγραφος 3.»

3.4.   Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την προχρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων κατά το 2014 και την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

«Στο πλαίσιο της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής του ΠΔΠ 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει την προχρηματοδότηση, κατά το 2014, των επιχειρησιακών προγραμμάτων που έχουν υποβληθεί επισήμως το 2014 και τα οποία πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις που ορίζονται στις αντίστοιχες νομικές πράξεις.

Επιπλέον, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων παραμένει υψηλή πολιτική προτεραιότητα και ότι η μεταφορά των σχετικών πιστώσεων πληρωμών από το 2014 στο 2015 δεν θα καθυστερήσει την εφαρμογή της.»

3.5.   Κοινή δήλωση σχετικά με τη χρηματοδότηση των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ρωσικής απαγόρευσης εισαγωγής τροφίμων

«Μετά τη ρωσική απαγόρευση εισαγωγής τροφίμων μια σειρά έκτακτων μέτρων εγκρίθηκε ήδη τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2014, ενώ περαιτέρω δέσμη υπέρ του γαλακτοκομικού τομέα στα κράτη της Βαλτικής εγκρίθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2014. Μόλις διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις όσον αφορά τα αντικειμενικά κριτήρια επιλεξιμότητας, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει άλλη δέσμη υπέρ του γαλακτοκομικού τομέα στη Φινλανδία.

Στη διορθωτική επιστολή (ΔΕ) 1/2015, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να χρηματοδοτήσει τα μέτρα αυτά, εφόσον απαιτείται, μέσω του αποθεματικού για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Μετά την υποβολή της ΔΕ 1/2015 προέκυψαν τα ακόλουθα τρία νέα στοιχεία, που επιτρέπουν τη χρηματοδότηση των εν λόγω μέτρων έκτακτης ανάγκης χωρίς να χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό κρίσης:

—  σύμφωνα με τις δηλώσεις των κρατών μελών σχετικά με την πραγματική αξιοποίηση των μέτρων που εγκρίθηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, το κόστος μειώνεται από τα αρχικά προβλεπόμενα 344 εκατομμύρια EUR σε 234 εκατομμύρια EUR περίπου,

—  το τελικό πλεόνασμα του ΕΓΤΕ το 2014 είναι κατά 230 εκατομμύρια EUR περίπου υψηλότερο από το προβλεπόμενο στη ΔΕ 1/2015, η οποία εξακολουθούσε να βασίζεται σε εκτιμήσεις,

—  οι δημοσιονομικές διορθώσεις που πρέπει να εισπραχθούν το 2015 αναμένεται ότι θα υπερβαίνουν τις αρχικές προβλέψεις του περασμένου Οκτωβρίου.»

Με βάση αυτά τα τρία νέα στοιχεία, τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται ανωτέρω (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων στα κράτη της Βαλτικής και των μέτρων για τη Φινλανδία που θα ληφθούν μόλις διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις) μπορούν να χρηματοδοτηθούν εντός των πιστώσεων που ζητούνται στη ΔΕ 1/2015, χάρη σε αυτά τα συμπληρωματικά έσοδα για ειδικό προορισμό και χωρίς προσφυγή στο αποθεματικό αντιμετώπισης κρίσεων.»

3.6.   Κοινή δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν την κοινή τους ευθύνη, όπως ορίζεται στο άρθρο 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) : «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμα τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα που επιτρέπουν στην Ένωση να πληροί τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι τρίτων».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπενθυμίζουν την ανάγκη να εξασφαλισθεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής, η εύτακτη πρόοδος των πληρωμών σε σχέση με τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων, ώστε να αποφεύγεται ο υπερβολικός όγκος απλήρωτων τιμολογίων στο τέλος του έτους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν να καθορίσουν το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για το 2015 σε 141 214 040 563 EUR. Καλούν την Επιτροπή να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, με βάση τις διατάξεις του κανονισμού για το ΠΔΠ και τον δημοσιονομικό κανονισμό, προκειμένου να ανταποκριθεί στην ευθύνη που της αναθέτει η Συνθήκη, ιδίως δε να ζητήσει πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών, μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού, αφού έχει εξετάσει προηγουμένως τη δυνατότητα ανακατανομής των σχετικών πιστώσεων, λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε αναμενόμενης υστέρησης στην απορρόφηση των πιστώσεων (δημοσιονομικός κανονισμός, άρθρο 41 παράγραφος 2), σε περίπτωση που οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2015 αποδειχθούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα καθορίσουν τις θέσεις τους για οποιοδήποτε σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αποφευχθεί κάθε ανεπάρκεια των πιστώσεων πληρωμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να επεξεργασθούν με ταχείς ρυθμούς κάθε πιθανή μεταφορά πιστώσεων πληρωμών, περιλαμβανομένων των μεταφορών μεταξύ διαφορετικών τομέων του δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι πιστώσεις πληρωμών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και να ευθυγραμμισθούν με τα πραγματικά δεδομένα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τις πραγματικές ανάγκες».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα παρακολουθούν ενεργά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, την κατάσταση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2015, ιδίως όσον αφορά τον υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση), τον υποτομέα 1β (Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή) και την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι). Η εν λόγω παρακολούθηση θα γίνεται μέσω ειδικών διοργανικών συνεδριάσεων, κατ' εφαρμογή του σημείου 36 του παραρτήματος της Διοργανικής Συμφωνίας, ώστε να ελέγχεται η εκτέλεση των πληρωμών και η αναθεώρηση των προβλέψεων.

Οι συνεδριάσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον τρεις φορές το 2015 (την άνοιξη, κατά τον χρόνο υποβολής του σχεδίου προϋπολογισμού, τον Ιούλιο πριν από την ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού 2016 στο Συμβούλιο και τον Οκτώβριο πριν από την έναρξη της συνδιαλλαγής) και σε πολιτικό επίπεδο θα διεξαχθούν παρουσία μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μελών του Συμβουλίου και του αρμόδιου για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους αντιπροέδρου της Επιτροπής. Επιδίωξη των συνεδριάσεων θα είναι η από κοινού αξιολόγηση του απαιτούμενου επιπέδου αναγκών πληρωμών, με βάση τόσο διεξοδική ανάλυση των υφιστάμενων λογαριασμών για την εξόφληση των οποίων υφίσταται νομική υποχρέωση, όσο και τις εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους Ν και το έτος Ν+1.»

3.7.   Κοινή δήλωση σχετικά με σχέδιο πληρωμών

«Τα θεσμικά όργανα συμφωνούν με το στόχο να μειωθεί το επίπεδο των ανεξόφλητων λογαριασμών μέχρι το τέλος του έτους στο διαρθρωτικό του επίπεδο, εστιάζοντας κυρίως στην πολιτική συνοχής, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος:

—  Η Επιτροπή συμφωνεί να υποβάλει, μαζί με τα κοινά συμπεράσματα για τον προϋπολογισμό του 2015, την πιο πρόσφατη δυνατή πρόβλεψη για τα επίπεδα των ανεξόφλητων λογαριασμών ως στο τέλος του 2014, η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει αυτά τα στοιχεία και θα υποβάλει εναλλακτικά σενάρια τον Μάρτιο του 2015, όταν θα έχει διαμορφωθεί μια συνολική εικόνα του επιπέδου των ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του 2014, για τους βασικούς τομείς πολιτικής,

—  σε αυτή τη βάση, τα τρία θεσμικά όργανα θα επιδιώξουν να συμφωνήσουν για το μέγιστο επίπεδο-στόχο ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του έτους που μπορούν να θεωρηθούν διατηρήσιμοι,

—  με αυτό ως βάση και τηρώντας τον κανονισμό για το ΠΔΠ, τα συμφωνηθέντα χρηματοδοτικά κονδύλια των προγραμμάτων καθώς και τυχόν άλλες δεσμευτικές συμφωνίες, τα τρία θεσμικά όργανα θα αρχίσουν να εφαρμόζουν, από το 2015, ένα σχέδιο για τη μείωση του επιπέδου ανεξόφλητων λογαριασμών που θα αντιστοιχεί στην εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 στο επίπεδο που έχει από κοινού συμφωνηθεί, μέχρι την ενδιάμεση αναθεώρηση του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το εν λόγω σχέδιο θα συμφωνηθεί από τα τρία θεσμικά όργανα σε εύθετο χρόνο, πριν από την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού 2016. Δεδομένου του εξαιρετικά υψηλού επιπέδου ανεξόφλητων λογαριασμών, τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να εξετάσουν κάθε δυνατό μέσο μείωσης του επιπέδου των λογαριασμών αυτών.

Κάθε χρόνο η Επιτροπή συμφωνεί να συνοδεύει το σχέδιο προϋπολογισμού της από έγγραφο στο οποίο αξιολογείται το επίπεδο των ανεξόφλητων λογαριασμών και αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο το σχέδιο προϋπολογισμού θα καταστήσει δυνατή τη μείωση του επιπέδου αυτού και κατά πόσο. Στο ετήσιο αυτό έγγραφο καταγράφεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και προτείνονται προσαρμογές στο σχέδιο συναρτήσει των επικαιροποιημένων αριθμητικών στοιχείων.»

3.8.   Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφερόμενη στην κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες ως έσχατο μέσο

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν συμμερίζεται την ερμηνεία ότι το ποσό των 350 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών που κινητοποιήθηκαν το 2014 για τα Ειδικά Μέσα που προβλέπονται στον κανονισμό για το ΠΔΠ θα πρέπει να υπολογιστεί εκτός του ανώτατου ορίου πληρωμών, αφήνοντας έτσι ένα περιθώριο 711 εκατομμυρίων EUR προς εξάντληση, πριν από την προσφυγή στο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΠΔΠ, το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες αποτελεί έσχατο μέσο. Ως εκ τούτου, πρέπει να έχουν εξαντληθεί πλήρως όλες οι άλλες δημοσιονομικές δυνατότητες πριν από την προσφυγή στο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες. Στο πλαίσιο της διαφοράς μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον υπολογισμό του διαθέσιμου περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο των πληρωμών το 2014, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία για την εξάντληση διαθέσιμου περιθωρίου 350 εκατομμυρίων EUR πριν από την προσφυγή στο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες.

Υπενθυμίζοντας ότι ο κανονισμός για το ΠΔΠ βασίζεται στην αρχή της «συγκεκριμένης και μέγιστης ευελιξίας», ώστε να μπορεί η Ένωση να εκπληρώνει τις νομικές της υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 323 της ΣΛΕΕ (αιτιολογική παράγραφος 4 στον κανονισμό ΠΔΠ), το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η διάθεση συμπληρωματικών πιστώσεων ώστε να εκπληρωθούν οι εκκρεμούσες νομικές δεσμεύσεις μέσω της κινητοποίησης του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, παρουσιάζει σημαντικότατο ενδιαφέρον. Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο δέχεται να κινητοποιηθεί το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες, παρά την ερμηνεία του ότι 350 εκατομμύρια EUR παραμένουν διαθέσιμα, κάτω από το ανώτατο όριο των πιστώσεων πληρωμών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να μεταφέρει το μη χρησιμοποιηθέν περιθώριο των 350 εκατομμυρίων EUR στην τεχνική της προσαρμογή του συνολικού περιθωρίου πληρωμών για το 2015, δυνάμει του άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού ΠΔΠ.»

3.9.   Δήλωση του Συμβουλίου για την κινητοποίηση των ειδικών μέσων

«Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι τα ειδικά μέσα μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο εφόσον πρόκειται για την αντιμετώπιση πραγματικά απρόβλεπτων περιστάσεων.

Υπενθυμίζει ότι το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες δεν μπορεί να οδηγήσει στην υπέρβαση του συνολικού ανώτατου ορίου των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών.

Όσον αφορά άλλα ειδικά μέσα, το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού ΠΔΠ ορίζει ότι οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό επιπλέον των ανώτατων ορίων των σχετικών τομέων.

Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή, κατά τον υπολογισμό του συνολικού περιθωρίου, να ενεργήσει σύμφωνα με τον κανονισμό ΠΔΠ και χωρίς να υπονομεύσει τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για κοινή δήλωση σχετικά με τα ειδικά μέσα (3.3).»

(1) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.
(2) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2014)0247.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2014)0450.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2014)0036.


Ταξινόμηση των σοβαρότατων παραβάσεων στις οδικές μεταφορές
PDF 434kWORD 65k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την κατάταξη των σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης, οι οποίες οδηγούν ενδεχομένως στην απώλεια των απαιτούμενων εχεγγύων αξιοπιστίας του οδικού μεταφορέα, και για τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2006/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D034120/02 – 2014/2859(RPS))
P8_TA(2014)0101B8-0325/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής (D034120/02),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ(1) του Συμβουλίου και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ(2) και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 30 Ιουνίου 2014 η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85(3) του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 αποσκοπεί στην ολοκλήρωση μιας εσωτερικής αγοράς στον τομέα των οδικών μεταφορών με θεμιτούς όρους ανταγωνισμού, γεγονός που απαιτεί την ομοιόμορφη εφαρμογή κοινών κανόνων χορήγησης αδειών πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι κοινοί κανόνες θα συμβάλουν στην επίτευξη υψηλού επιπέδου επαγγελματικής επάρκειας των οδικών μεταφορέων, στην ορθολογική οργάνωση της αγοράς και στη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης προς όφελος των οδικών μεταφορέων, των πελατών τους και της οικονομίας γενικότερα, καθώς και σε μεγαλύτερη οδική ασφάλεια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 παρέχει μη εξαντλητικό κατάλογο των κανόνων της ΕΕ που άπτονται της αξιολόγησης της αξιολόγησης των εχεγγύων αξιοπιστίας, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: κανόνες σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και τον χρόνο εργασίας των οδηγών· χρήση ταχογράφου· μέγιστα βάρη και διαστάσεις των επαγγελματικής χρήσεως οχημάτων στις διεθνείς μεταφορές· προσόντα και εκπαίδευση των οδηγών· οδικός τεχνικός έλεγχος των επαγγελματικής χρήσεως οχημάτων· πρόσβαση στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών ή, κατά περίπτωση, πρόσβαση στην αγορά οδικών επιβατικών μεταφορών· ασφάλεια των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων· τοποθέτηση και χρήση συσκευών περιορισμού της ταχύτητας· άδειες οδήγησης· πρόσβαση στο επάγγελμα· μεταφορά ζώων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να καταρτίζει κατάλογο των κατηγοριών, των τύπων και των βαθμών σοβαρότητας των σοβαρών παραβάσεων των κοινοτικών κανόνων οι οποίες, πέραν των παραβάσεων του παραρτήματος ΙV, οδηγούν ενδεχομένως σε απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες σχετικά με αυτές τις παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που δέχονται από άλλα κράτη μέλη, κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τους ελέγχους δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, η Επιτροπή έχει την υποχρέωση, κατά την εκπόνηση αυτών των μέτρων, να καθορίζει τις κατηγορίες και τους τύπους παραβάσεων που απαντώνται συχνότερα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της βασικής νομικής πράξης, το υπό έγκριση μέτρο της Επιτροπής αναμενόταν να περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο τόσο των εναρμονισμένων παραβάσεων όσο και της εναρμονισμένης διαβάθμισης της σοβαρότητας των ενεργειών ή παραλείψεων που οδηγούν ενδεχομένως σε απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, κατά την προπαρασκευή αυτών των μέτρων, οφείλει να ορίσει το επίπεδο σοβαρότητας των παραβάσεων ανάλογα με το κατά πόσον μπορούν να δημιουργήσουν κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπό εκπόνηση κατάλογος της Επιτροπής θα μπορεί να περιλάβει μόνο εκείνες τις παραβάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού, ενώ υφίστανται σοβαρές παραβάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών(5) που έχουν σοβαρό αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης και που δεν μπορεί παρά να δημιουργούν αυξημένες πιθανότητες θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος δεν κατορθώνει να απαριθμήσει ολοκληρωμένα όλες τις σοβαρές παραβάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, δεδομένου ότι το σημείο 10 του Παραρτήματος 1 του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει τις παράνομες ενδομεταφορές, οι οποίες, δεδομένων των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν για τους οδηγούς, πρέπει σαφώς να θεωρούνται σοβαρή παράβαση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη άλλους κανόνες περί παρανόμων ενδομεταφορών και των πτυχών που αυτοί καλύπτουν, όπως πχ η πραγματοποίηση παρανόμων ενδομεταφορών σε μορφή που δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των εθνικών νομοθεσιών κοινωνικής πρόνοιας που ισχύουν για τις συμβάσεις, πτυχών που πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο ως σοβαρές παραβάσεις, δεδομένου ότι ενέχουν κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος των κατηγοριών, των τύπων και των διαβαθμίσεων σοβαρότητας των σοβαρών παραβάσεων που έχει προστεθεί κάνει χρήση εξαιρετικά ουδέτερων εκφράσεων όπως «σύμφωνα με» ή «ισχύει», γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω το καθήκον των αρμοδίων αρχών να διερμηνεύσουν τους τύπους και τη διαβάθμιση των σοβαρών παραβάσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι κανονισμοί περιλαμβάνουν ήδη σαφείς διατάξεις όσον αφορά την ευθύνη των μεταφορέων, των οδηγών και της υπεύθυνης εταιρείας σε σχέση με τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις περί νομικής ευθύνης και υποχρεώσεων των διαφόρων παραγόντων που πραγματοποιούν μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ενδέχεται να αμβλυνθούν ως προς τις κατηγορίες παραβάσεων, εις βάρος της οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως στο σημείο 9 του Παραρτήματος 1 της προτεινόμενης πράξης·

ΙΕ.  εκτιμώντας συνεπώς ότι το σχέδιο πράξης που υπέβαλε η Επιτροπή δεν πρέπει να θεωρηθεί συμβατό με τον σκοπό ή το περιεχόμενο της βασικής νομοθετικής πράξης·

1.  αντιτίθεται στην έκδοση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής·

2.  θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν είναι συμβατό με τον σκοπό και το περιεχόμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009·

3.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο κανονισμού και να υποβάλει στην επιτροπή νέο κατάλογο σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης, οι οποίες οδηγούν στην απώλεια των απαιτούμενων εχεγγύων αξιοπιστίας του οδικού μεταφορέα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51.
(2) ΕΕ L 102 της 15.3.2006, σ. 35.
(3) ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 8.
(4) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(5) ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 72.


Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ
PDF 446kWORD 74k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ (2014/2918(RSP))
P8_TA(2014)0102B8-0350/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6, 7 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85 , 86, 87 και 88 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 6, 7, 8, 10 παράγραφος 1, 11, 12, 21, 47-50, 52 και 53,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με ημερομηνία 20 Ιουνίου 2014 σχετικά με την τελική έκθεση εφαρμογής της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ 2010-2014 (COM(2014)0365),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας στην ΕΕ (TE-SAT) για το 2014,

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση του κινδύνου που αντιπροσωπεύει το οργανωμένο έγκλημα που διευκολύνεται από το διαδίκτυο (iOCTA) της Ευρωπόλ για το 2014,

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση κινδύνου σχετικά με το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα στην ΕΕ (SOCTA) της Ευρωπόλ για το 2013,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 01/2014 της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή των εννοιών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και την προστασία των δεδομένων στον τομέα της επιβολής του νόμου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες (ψήφισμα 2178 (2014)),

–  έχοντας υπόψη το από 2 Απριλίου 2014 ψήφισμά του σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του Προγράμματος της Στοκχόλμης(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2012)(3) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τη δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4) ,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Φεβρουαρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ (O-000089/2014 – B8‑0044/2014 και O‑000090/2014 – B8‑0045/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έθεσε τα θεμέλια για την ανάπτυξη μιας πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, που εφαρμόζεται από κοινού από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, βασίζεται στις αρχές του κράτους δικαίου, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την αλληλεγγύη, και υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, με παράλληλο σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο είναι πλέον ένας πλήρως ενεργός παράγοντας στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο δημοκρατικός έλεγχος, έχει δε το δικαίωμα να συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό των προτεραιοτήτων στον τομέα αυτό και να συνεργάζεται με όλους τους σχετικούς φορείς σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη, στοχευμένη και αποτελεσματική πολιτική ασφάλειας της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των νέων συγκρούσεων και αναταραχών στον άμεσο περίγυρο της ΕΕ, της ραγδαίας εξέλιξης των νέων τεχνολογιών και της κλιμάκωσης της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε επεισόδια βίας και τρομοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις σημερινές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας είναι διασυνοριακής και διατομεακής φύσεως και υπερβαίνουν την αρμοδιότητα κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους να τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, πράγμα που επιβάλλει μία κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν κοινή ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ελευθερίας των ευρωπαίων πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη είναι στόχοι που πρέπει να επιδιώκονται εκ του παραλλήλου· λαμβάνοντας υπόψη, επίσης, ότι, για να κατοχυρωθούν η ελευθερία και η δικαιοσύνη, τα μέτρα ασφάλειας πρέπει, ως εκ τούτου, να βασίζονται πάντα σε τεκμήρια, σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά και με βάση τη δέουσα δημοκρατική εποπτεία και λογοδοσία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη στήριξη και την προστασία όλων των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών σε ολόκληρη την ΕΕ

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας (ΣΕΑ) για την περίοδο 2010-2014 πλησιάζει στο τέλος της και ετοιμάζεται μία νέα ΣΕΑ για την περίοδο 2015-2019·

1.  χαιρετίζει την προετοιμασία της νέας ΣΕΑ για τα προσεχή τέσσερα έτη· επισημαίνει ότι, μετά τη συγκρότηση της παρούσας ΣΕΑ, έχουν εμφανιστεί νέες απειλές για την ασφάλεια, ενώ άλλες απαιτούν μια διαφορετική πολιτική για την αντιμετώπισή τους· επιπλέον, επαναλαμβάνει ότι μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας ενσωματώθηκε ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο δίκαιο της ΕΕ· πιστεύει επομένως ότι πρέπει να γίνει ριζική αξιολόγηση, αναπροσαρμογή και βελτίωση της παρούσας ΣΕΑ·

2.  πιστεύει ότι οι βασικές προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική ΣΕΑ περιλαμβάνουν την διεξοδική ανάλυση των απειλών κατά της ασφάλειας που πρέπει να αντιμετωπιστούν, από την Ευρωπόλ σε στενή συνεργασία με τα άλλα αρμόδια όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει την αξιολόγηση των υφιστάμενων μέσων και την αντίστοιχη αξιολόγηση των κενών που εξακολουθούν να υφίστανται· καλεί επειγόντως την Επιτροπή να προβεί ένα τέτοιο απολογισμό και να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην ορθή εφαρμογή και την καλύτερη αξιοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και μέσων, πριν προτείνει τη δημιουργία νέων· συγκεκριμένα, καλεί το Συμβούλιο, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να αξιολογήσει πλήρως την εφαρμογή των μέτρων που έχουν υιοθετηθεί στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, κάνοντας χρήση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 70 της ΣΛΕΕ·

4.  ζητεί η νέα ΣΕΑ για να είναι μακρόπνοη και στρατηγικά σημαντική, και εύκολα προσαρμόσιμη σε εξελισσόμενες καταστάσεις, εστιάζοντας όχι μόνο στις υπάρχουσες απειλές για την ασφάλεια, αλλά και στις αναδυόμενες, υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη, συνολική και ολιστική προσέγγιση σε τομείς προτεραιότητας, όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η εμπορία ανθρώπων και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και σε αλληλοσυνδεόμενα θέματα όπως το οργανωμένο έγκλημα, το ξέπλυμα χρήματος και η διαφθορά·

5.  σημειώνει με ανησυχία την ραγδαία αύξηση του αριθμού των πολιτών της ΕΕ που ταξιδεύουν σε περιοχές συγκρούσεων για να ενταχθούν σε τρομοκρατικές οργανώσεις και στη συνέχεια επιστρέφουν στο έδαφος της ΕΕ, παρουσιάζοντας νέους τύπους κινδύνων για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ· προτίθεται να αντιμετωπίσει αυτήν την ανησυχητική τάση με μια πολυδιάστατη προσέγγιση, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων (i) τη συνολική αντιμετώπιση των υποκείμενων μεταβλητών, όπως η ριζοσπαστικοποίηση, η μισαλλοδοξία και οι διακρίσεις, με την προώθηση της πολιτικής και θρησκευτικής ανοχής, την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής και την κοινωνική ένταξη και διευκόλυνση της επανένταξης, (ii) την ανάλυση και την αντιστάθμιση των κινήτρων που οδηγούν στην εκτέλεση τρομοκρατικών πράξεων λόγω εξτρεμισμού και στις αναχωρήσεις με σκοπό την ένταξη σε τρομοκρατικές οργανώσεις, (iii) την πρόληψη και συγκράτηση της στρατολόγησης και εμπλοκής σε συγκρούσεις, καθώς και της μετακίνησης ξένων μαχητών σε περιοχές συγκρούσεων, στο πλαίσιο των κατάλληλων νομικών πλαισίων, (iv) την διακοπή της οικονομικής στήριξης τρομοκρατικών οργανώσεων και ατόμων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε αυτές, και (v) την πρόβλεψη νομικής δίωξης, κατά περίπτωση·

6.  επισημαίνει ότι οι απειλές στην ασφάλεια έχουν καταστεί πιο ποικίλες, διεθνείς, πολλαπλές και ασύμμετρες, γι' αυτό απαιτούν στενότερη διασυνοριακή συνεργασία και συνέργεια μεταξύ των διαφόρων οργανισμών· ζητεί να εφαρμοστεί μια αποτελεσματικότερη, επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών μέσω συχνότερης χρήσης των υφιστάμενων πολύτιμων μέσων, όπως οι κοινές ομάδες έρευνας, και ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταλλαγή των σχετικών δεδομένων και πληροφοριών, με την επιφύλαξη της επιβεβλημένης προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει την ύψιστη σημασία της ταχείας έγκρισης της προτεινόμενης οδηγίας για την προστασία των δεδομένων, ώστε να παρέχεται ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα της επιβολής του νόμου· επισημαίνει ότι για να προαχθεί περαιτέρω η επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, χρειάζονται επιπλέον μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης· στηρίζει επομένως την ενίσχυση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης και ανταλλαγών για νομικούς από τα κράτη μέλη, ώστε να προωθηθεί μία ευρωπαϊκή κουλτούρα επιβολής του νόμου·

7.  υπενθυμίζει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την υποχρέωσή του, που απορρέει από το άρθρο 222 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πραγματοποιεί τακτική εκτίμηση κινδύνων στην ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τους τρόπους βέλτιστης εφαρμογής της υποχρέωσης αυτής, συγκεντρώνοντας τις, σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, επί του παρόντος αποσπασματικές και περιορισμένης εμβέλειας εκτιμήσεις απειλών και κινδύνων· ·

8.  ζητεί να αναζητηθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των πολιτικών πρόληψης και των κατασταλτικών μέτρων, με στόχο τη διαφύλαξη της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης· τονίζει επίσης ότι τα μέτρα ασφάλειας πρέπει πάντα να λαμβάνονται σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου και την προστασία όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη, κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της νέας ΣΕΑ, τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων, η οποία απαιτεί να συμμορφώνονται όλα τα μέσα με τις αρχές της αναλογικότητας, της αναγκαιότητας και της νομιμότητας και να συμπεριληφθούν οι αναγκαίες εγγυήσεις λογοδοσίας και δικαστικής προσφυγής·

9.  εκφράζει την λύπη του για το γεγονός ότι η ΣΕΑ εξακολουθεί να στερείται της κατάλληλης «διάστασης δικαιοσύνης»· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, η αμοιβαία εμπιστοσύνη πρέπει να ενισχυθεί με τη σταδιακή ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής δικαστικής παιδείας βασιζόμενης στην πολυμορφία των νομικών συστημάτων και παραδόσεων, μέσω της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της νομοθεσίας στον τομέα αυτό, και, συγκεκριμένα, της ανάπτυξης της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις·

10.  επισημαίνει ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η δέουσα εφαρμογή της νέας ΣΕΑ, ότι είναι αναγκαία η σαφής διάκριση καθηκόντων μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών φορέων, και ότι, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και τα εθνικά κοινοβούλια, πρέπει να αποτελέσουν μέρος αυτής της διαδικασίας επόπτευσης· Προτίθεται, επομένως, να διενεργεί, σε στενή συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, τακτικούς ελέγχους ως προς τη δέουσα εφαρμογή της ΣΕΑ·

11.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών της ασφάλειας· πιστεύει ότι οι συνέργειες μεταξύ των μέσων της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ), συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών και της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας με τρίτες χώρες, ιδίως μέσω της χρήσης των συμφωνιών αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, θα πρέπει να μεγιστοποιηθούν, σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές που καθορίζονται στα άρθρα 2, 3, 6 και 21 της ΣΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, περιλαμβανομένου του Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ και του Συντονιστή δράσης της ΕΕ κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, θα πρέπει να συνεργαστούν στενά, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές πτυχές·

12.  τονίζει την ανάγκη να προβλεφθούν οι κατάλληλοι οικονομικοί πόροι για την ορθή εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην ΣΕΑ, και ιδίως για να εξασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί της ΕΕ, όπως η Europol και η Eurojust είναι επαρκώς εξοπλισμένοι για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η έρευνα και η καινοτομία στην ανάπτυξη εργαλείων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος·

13.  επισημαίνει ότι, στην πράξη, η ΣΕΑ έχει επίσης συνέπειες στην ιεράρχηση των λειτουργιών των ευρωπαϊκών οργανισμών και της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στον τομέα της ΔΕΥ, όπου το Κοινοβούλιο είναι συν-νομοθέτης· καλεί, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο, να λάβει δεόντως υπόψη του τις προτάσεις του Κοινοβουλίου σε σχέση με τη νέα ΣΕΑ, πριν από την έγκριση της νέας στρατηγικής·

14.  προτίθεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τη θέση του σχετικά με τις προτεραιότητες και τις δράσεις στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας, καθώς και με βάση την αναμενόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής για τη νέα ΣΕΑ, και να εμπλακεί σε ένα γόνιμο διάλογο με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για το θέμα αυτό, στο πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0276.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0173.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0384.


Αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης
PDF 435kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας (2014/2964(RSP))
P8_TA(2014)0103RC-B8-0277/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, της 17ης Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου για την επίθεση στη συναγωγή στη συνοικία Χαρ Νοφ, στις 18 Νοεμβρίου 2014, και για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ, στις 5 Νοεμβρίου 2014, και τη δήλωση του εκπροσώπου της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, της 10ης Νοεμβρίου 2014, για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού Κράτους από τη σουηδική κυβέρνηση, στις 30 Οκτωβρίου 2014, καθώς και την προηγούμενη αναγνώρισή του από άλλα κράτη μέλη προτού προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα σχετικά με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους που ενέκριναν η Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, στις 13 Οκτωβρίου 2014, η Ιρλανδική Γερουσία, στις 22 Οκτωβρίου 2014, το Ισπανικό Κοινοβούλιο, στις 18 Νοεμβρίου 2014, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση, στις 2 Δεκεμβρίου 2014, και η Πορτογαλική Συνέλευση, στις 12 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή της στη λύση των δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967, με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο κρατών και με ένα ασφαλές Κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο Κράτος της Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο με ειρήνη και ασφάλεια, και έχει απευθύνει έκκληση για επανάληψη των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων αποτελεί βασικό μέλημα της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για περισσότερο από μισό αιώνα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν διακοπεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ κάλεσε τα μέρη να προβούν σε ενέργειες που συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, το οποίο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, να απόσχουν από ενέργειες που υπονομεύουν την αξιοπιστία της διαδικασίας και να αποτρέψουν πράξεις υποκίνησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι τα ειρηνικά και μη βίαια μέσα αποτελούν τη μόνη οδό για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, ζητεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την επανάληψη των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των πλευρών, υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημα της Παλαιστίνης να αποκτήσει το καθεστώς κράτους παρατηρητή μη μέλους του ΟΗΕ, θεωρεί την κίνηση αυτή σημαντική διότι θα προσδώσει μεγαλύτερη προβολή, ισχύ και αποτελεσματικότητα στις διεκδικήσεις της Παλαιστίνης και ζητεί εν προκειμένω από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να έλθουν σε συμφωνία προς την κατεύθυνση αυτή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Νοεμβρίου 2012, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να αναγνωρίσει στην Παλαιστίνη καθεστώς κράτους παρατηρητή μη μέλους του ΟΗΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους είναι θέμα της αρμοδιότητας των κρατών μελών·

Ζ.  υπενθυμίζοντας ότι η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) έχει δεσμευθεί από το 1993 ότι θα αναγνωρίσει το Κράτος του Ισραήλ·

1.  υποστηρίζει καταρχήν την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας και τη λύση των δύο κρατών και εκτιμά ότι οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να συμβαδίζουν με την εξέλιξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, στις οποίες θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος·

2.  υποστηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου Abbas και της παλαιστινιακής κυβέρνησης εθνικής ενότητας· τονίζει και πάλι ότι είναι σημαντικό να παγιωθεί το κύρος της παλαιστινιακής κυβέρνησης εθνικής ενότητας και της διοίκησής της στη Λωρίδα της Γάζας· καλεί επειγόντως όλες τις παλαιστινιακές παρατάξεις, περιλαμβανομένης της Χαμάς, να αποδεχθούν τις δεσμεύσεις της ΟΑΠ και να θέσουν τέλος στις εσωτερικές διαμάχες· ζητεί διαρκή υποστήριξη και βοήθεια από την ΕΕ για τη δημιουργία παλαιστινιακής θεσμικής ικανότητας·

3.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κλιμακούμενη ένταση και την αυξανόμενη βία στην περιοχή· καταδικάζει απερίφραστα κάθε τρομοκρατική ενέργεια ή βιαιοπραγία και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· προειδοποιεί για τους κινδύνους περαιτέρω κλιμάκωσης των βιαιοτήτων σε ιερούς τόπους, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα να μετατραπεί η ισραηλο-παλιστινιακή σύγκρουση σε θρησκευτική σύγκρουση· καλεί τους πολιτικούς ηγέτες και των δύο πλευρών να συνεργαστούν με απτές ενέργειες για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και τονίζει ότι τα μη βίαια μέσα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου αποτελούν τη μόνη οδό για την επίτευξη βιώσιμης λύσης και δίκαιης και διαρκούς ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· τονίζει ότι οιαδήποτε πράξη βίας δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να υποδαυλίζει τις ακρότητες και από τις δύο πλευρές· προτρέπει όλα τα μέρη να απόσχουν από κάθε ενέργεια η οποία θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση μέσω υποκίνησης, πρόκλησης, υπερβολικής χρήσης βίας ή αντιποίνων·

4.  τονίζει ότι πρέπει να αποφεύγονται δράσεις που θέτουν εν αμφιβόλω τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για την εξεύρεση λύσης μέσω διαπραγματεύσεων· υπογραμμίζει ότι οι οικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου· καλεί τα δύο μέρη να απέχουν από οιαδήποτε ενέργεια μπορεί να υπονομεύσει τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές της λύσης των δύο κρατών·

5.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το ασφαλές κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο Παλαιστινιακό Κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, με βάση το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου·

6.  χαιρετίζει την πρόσφατη επίσκεψη της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη και τη δέσμευσή της να μετάσχει με ενεργό τρόπο σε μια θετική διαδικασία προκειμένου να σπάσει ο κύκλος της σύγκρουσης και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για γνήσια πρόοδο της ειρηνευτικής διαδικασίας· εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να αποτελέσει πραγματικό πολιτικό παράγοντα και μεσολαβητή στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων με γνώμονα την ανάγκη επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών, μέσω, εκτός των άλλων, μιας κοινής προσέγγισης και μιας συνολικής στρατηγικής για την επίλυση της ισραηλο-παλαιστινιακής σύγκρουσης· επαναλαμβάνει ότι απαιτείται μια διπλωματική προσέγγιση υπό την αιγίδα της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή και υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία·

7.  καλεί την ΥΕ/ΑΠ να διευκολύνει τη διαμόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ στο θέμα αυτό·

8.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ειρήνη χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα θέτει τέλος σε όλες τις διεκδικήσεις και θα ικανοποιεί τις νόμιμες προσδοκίες αμφοτέρων των μερών, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών των Ισραηλινών για ασφάλεια και των Παλαιστινίων για κράτος· τονίζει ότι η μόνη δυνατή λύση στη σύγκρουση είναι η συνύπαρξη δύο κρατών, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης·

9.  αποφασίζει να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία «Βουλευτές για την Ειρήνη» με σκοπό να συνεργασθούν βουλευτές του Ευρωπαϊκού, του Ισραηλινού και του Παλαιστινιακού Κοινοβουλίου από όλα τα κόμματα ώστε να συμβάλουν στην πρόοδο ενός χρονοδιαγράμματος για την ειρήνη και να συμπληρώσουν τις διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Απεσταλμένο της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή, την Κνεσέτ και την κυβέρνηση του Ισραήλ, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.


H χαλυβουργία στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και των βιομηχανικών τομέων
PDF 556kWORD 111k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τον τομέα του χάλυβα στην ΕE: προστασία των εργαζομένων και της βιομηχανίας (2014/2976(RSP))
P8_TA(2014)0104RC-B8-0352/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, η οποία βρίσκεται στη ρίζα της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Βιομηχανική πολιτική: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» (COM(2011)0642),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλος «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη - Επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για τη βιομηχανική πολιτική» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2013 με τίτλο «Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη» (COM(2013)0407),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη(1),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη χαλυβουργία και την αναδιάρθρωση, τη μεταφορά και το κλείσιμο επιχειρήσεων στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων(3),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με το εργοστάσιο παραγωγής χάλυβα Acciai Speciali Terni (AST) στην Ιταλία (O-000087/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Γενικές προκλήσεις

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός τομέας του χάλυβα έχει διαδραματίσει σημαντικό ιστορικό ρόλο στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αποτελεί τη βάση της βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας στην Ευρώπη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της χαλυβουργίας είναι ουσιαστικής σημασίας για την οικονομία και τη βιομηχανία της Ευρώπης και ότι επί του παρόντος πάσχει από σημαντική πτώση της ζήτησης, στοιχείο που προκαλεί συνεχή απώλεια θέσεων απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας, κάτι το οποίο δεν προοιωνίζεται ευνοϊκές εξελίξεις για την αναγκαία ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει μια πολιτική ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής σε όλα τα κράτη μέλη, με σκοπό τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας εντός της ΕΕ και προκειμένου να επιτύχει τον στόχο της για αύξηση του τρέχοντος μεριδίου του ΑΕΠ που προέρχεται από τη βιομηχανία τουλάχιστον σε 20% έως το 2020·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της ΕΕ είναι να υποστηρίξει την χαλυβουργία, να άρει τα εμπόδια και τις απειλές για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της και να την κάνει δεκτική στις μεταβαλλόμενες συνθήκες τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις μη ευρωπαϊκές αγορές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η χαλυβουργία έχει αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις από άποψη αναδιάρθρωσης και συγχωνεύσεων, με το αντίστοιχο κοινωνικό κόστος, αλλά επίσης και σε σχέση με τις νέες απαιτήσεις προκειμένου να ανταποκριθεί στους κλιματικούς στόχους της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός χαλυβουργών, ειδικότερα, εφαρμόζει στρατηγικές που εστιάζουν στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων οικονομικών οφελών εις βάρος της καινοτομίας, των επενδύσεων στην Ε&Α, της απασχόλησης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή χαλυβουργία αντιμετωπίζει μια επενδυτική κρίση που θέτει σε κίνδυνο το ίδιο το μέλλον της, ενώ ταυτόχρονα τα υλικά χάλυβα αναμένεται να διαδραματίσουν κεφαλαιώδη ρόλο στην παροχή βιώσιμων βιομηχανικών λύσεων για την αστικοποίηση, την κινητικότητα και τη δημογραφική αλλαγή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια περιορισμένη αύξηση της ζήτησης θα μετατρέψει την Ευρώπη από καθαρό εξαγωγέα σε καθαρό εισαγωγέα χάλυβα, ιδίως σε επίπεδα προϊόντα και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Επιτροπή τα κλεισίματα εργοστασίων έχουν οδηγήσει σε απώλεια 60 000 θέσεων εργασίας από το 2007, και ότι η παραγωγή έχει μειωθεί από 210 εκατ. τόνους το 2007 σε 166 εκατ. τόνους το 2013(4);

Ανταγωνιστικότητα και εμπόριο

Ι.  σημειώνει ότι η ανάγκη να συμβιβαστεί ο στόχος των υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, με παράλληλη αντιμετώπιση της διαρροής άνθρακα και βελτίωση της πρόσβασης σε πρώτες ύλες, εξακολουθεί να αποτελεί θεμελιώδη πρόκληση για τον τομέα του χάλυβα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι διάφοροι ανταγωνιστές δεσμεύονται από τα διαφορετικά πρότυπα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της ενέργειας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης όσον αφορά τη βιομηχανία χάλυβα, καθώς και ότι οι τιμές της ενέργειας για τους βιομηχανικούς καταναλωτές στην ΕΕ θα μπορούσαν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περαιτέρω βελτιώσεις στην αποδοτικότητα της ενέργειας και των πόρων θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με περαιτέρω εξοικονομήσεις ενέργειας και μειώσεις εκπομπών για τη βιομηχανία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη η ζήτηση από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας μειώνεται λόγω της διαρθρωτικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, ενώ άλλοι τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι ενεργειακές υποδομές αποτελούν πραγματικές ευκαιρίες για τη χαλυβουργία (π.χ. μία ανεμογεννήτρια των 3mW αντιπροσωπεύει το ισοδύναμο 500 αυτοκινήτων)·

Κοινωνικά θέματα

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ είναι συσχετισμένα με τη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης στους τομείς της βιομηχανίας και της μεταποίησης, και ότι η τρέχουσα κρίση έχει προκαλέσει σοβαρά κοινωνικά δεινά για τους εργαζόμενους και τις περιφέρειες που πλήττονται·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία της ΕΕ αποτελεί σημαντικό εργοδότη, υπεύθυνο για πάνω από 350.000 άμεσες θέσεις εργασίας και αρκετά εκατομμύρια ακόμη σε συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας εφοδιασμού της ανακύκλωσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση ορισμένων χαλυβουργείων στην Ευρώπη προκαλεί σοβαρή ανησυχία στους εργαζόμενους και στις εθνικές και τοπικές αρχές·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εταιρείες που υφίστανται αναδιάρθρωση πρέπει να ενεργούν με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο δεδομένου ότι η πείρα έχει δείξει ότι οι κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμες αναδιαρθρώσεις απαιτούν επαρκή κοινωνικό διάλογο, με ειδική έμφαση στην ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς, όπως εκτίθεται στο προαναφερθέν ψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 2013·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτενής συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα και η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ έχουν κεφαλαιώδη σημασία προκειμένου να διασφαλίζονται τα συμφέροντα τόσο των χαλυβουργιών όσο και των εργαζομένων τους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά εργοστάσια, που αντιπροσωπεύουν δυναμικότητα 20 εκατ. τόνων, βρίσκονται σε προσωρινή αδράνεια για περισσότερα από τρία χρόνια· ότι, ταυτόχρονα, το εργατικό δυναμικό πολλών μονάδων στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από ειδικευμένους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι πλησιάζουν την συνταξιοδότηση·

Έρευνα και ανάπτυξη/Τεχνολογία

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας – για παράδειγμα στον τομέα του χάλυβα – θεωρούνται υπόδειγμα τεχνολογικής τεχνογνωσίας που πρέπει να προστατευτεί, και ότι επιβάλλεται η άμεση λήψη μέτρων, προκειμένου να αποφευχθεί η μετεγκατάστασή τους εκτός της ΕΕ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Έρευνα και Ανάπτυξη έχει στρατηγική σημασία για έναν κλάδο που πρέπει να βρει έναν τρόπο να μειώσει τις εκπομπές του, ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικά) όσον αφορά το CO2·

Προκλήσεις

1.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή οικονομική ανάκαμψη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μια ισχυρή μεταποιητική βιομηχανία, με τη χαλυβουργία να διαδραματίζει κεφαλαιώδη ρόλο, και ότι η μεταποίηση εξαρτάται από την εγχώρια ζήτηση και ανάπτυξη·

2.  επιβεβαιώνει την ανάγκη να διατηρηθεί η τεχνογνωσία και η εμπειρία που αναπτύχθηκε σε σημαντικές βιομηχανικές περιοχές που θα διασφαλίσουν διαφοροποίηση, περιβαλλοντικές εγγυήσεις και καινοτόμα προϊόντα·

3.  παροτρύνει την Επιτροπή να επιταχύνει την κατάρτιση του χάρτη πορείας της για τη βιομηχανική πολιτική, που έχει ανακοινωθεί για το πρώτο εξάμηνο του 2015, έτσι ώστε να αναζωογονηθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απέναντι στην παγκόσμια αγορά, με στόχο να εξασφαλιστούν ουσιαστικά ίσοι όροι ανταγωνισμού και παράλληλα να διασφαλιστούν υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στην ΕΕ και να γίνουν προσπάθειες για αμοιβαιότητα με τις τρίτες χώρες·

4.  θεωρεί ότι ο καθορισμός φιλόδοξων στόχων επαναβιομηχάνισης, ως τμήμα της ενδιάμεσης αναθεώρησης της στρατηγικής Ευρώπη 2020, έχει κεφαλαιώδη σημασία προκειμένου να επιτευχθεί μια πραγματική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και για την επανεκκίνηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο·

5.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τη στρατηγική θέση της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας στον κόσμο, δεδομένου ότι η χαλυβουργία θεωρείται στρατηγικής σημασίας σε μεγάλο αριθμό χωρών και ειδικότερα να χαράξει ένα σαφή χάρτη πορείας για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες που προτίθεται να προτείνει για να υποστηρίξει τη χαλυβουργία στην Ευρώπη· τονίζει ότι ένας τέτοιος χάρτης πορείας πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη και έγκαιρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα· θεωρεί, ότι, λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης, θα πρέπει να υποβάλλεται κάθε χρόνο ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τον τομέα του χάλυβα, προκειμένου να αξιοποιούνται τα θετικά επιτεύγματα του παρελθόντος έτους και να μην χάνεται η δυναμική·

6.  ζητά από την Επιτροπή να θεσπίσει ένα όργανο εις βάθος ανάλυσης της αγοράς χάλυβα, το οποίο θα δύναται να παρέχει ακριβείς πληροφορίες για το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης χάλυβα, κάνοντας διάκριση μεταξύ των διαρθρωτικών και των κυκλικών συνιστωσών της ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς· πιστεύει ότι η εποπτεία της αγοράς χάλυβα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διαφάνεια των αγορών χάλυβα και παλαιοσιδήρου και να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη λήψη διορθωτικών και προορατικών μέτρων, τα οποία είναι αναπόφευκτα λόγω της κυκλικής φύσης της χαλυβουργίας· ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το εν λόγω όργανο ανάλυσης της αγοράς για να προβλέπει τους κινδύνους και να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο το κλείσιμο μονάδων παραγωγής επηρεάζει την ανάκαμψη του τομέα·

7.  απαιτεί να παρουσιάσει η Επιτροπή βραχυπρόθεσμα έκθεση σχετικά με τις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χαλυβουργία στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών πτυχών· υπενθυμίζει από την άποψη αυτή ότι, μετά την εκπνοή της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, η Επιτροπή δικαιούται να αντιμετωπίζει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο των εξελίξεων στην ευρωπαϊκή χαλυβουργία· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει την θετική πείρα, ιδίως όσον αφορά τον τριμερή στρατηγικό προγραμματισμό και την έρευνα·

8.  ζητεί την επείγουσα επαναδραστηριοποίηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τη χαλυβουργία εντός του νεοεκλεγέντος Σώματος των Επιτρόπων, με πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, και τον ορισμό συνάντησης σε αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην υλοποίηση των 40 δράσεων που εκτίθενται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη χαλυβουργία· ζητεί από την Επιτροπή να πραγματοποιεί, οποτεδήποτε είναι σκόπιμο ή δυνατό, συνεδριάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου σε πρόσφορες στιγμές, έτσι ώστε οι εργασίες της να μπορούν να τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας· καλεί την Επιτροπή να οργανώνει θεματικές συναντήσεις μια φορά το χρόνο με άλλους ενεργοβόρους κλάδους σχετικά με την πολιτική για τον ανταγωνισμό, το εμπόριο, την ενέργεια ή την κλιματική αλλαγή, δεδομένου ότι ορισμένες από τις ανησυχίες του τομέα του χάλυβα ενδιαφέρουν επίσης άλλους ενεργοβόρους κλάδους·

9.  θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται χαλυβουργεία, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των βασικών εμπλεκόμενων φορέων των κρατών μελών·

10.  υπογραμμίζει την ανάγκη να μελετηθεί πως μπορεί να αντιμετωπιστεί η επενδυτική κρίση έτσι ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία να μετασχηματιστεί σε βιώσιμο και κερδοφόρο κλάδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στη χαλυβουργία χαρακτηρίζονται από μακροπρόθεσμες αποδόσεις· παροτρύνει επομένως την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να αφιερώσει ένα μέρος της επενδυτικής δέσμης της σε βιώσιμα μακροπρόθεσμα έργα υποδομής και στην καινοτομία όσον αφορά βιομηχανικά έργα ευρείας κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων έργων ενεργειακής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, πράγμα που θα μπορούσε επίσης να τονώσει σημαντικά τη ζήτηση χάλυβα στην ΕΕ·

11.  ενθαρρύνει περαιτέρω τη χρήση άλλων καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως χρηματοδοτικές διευκολύνσεις καταμερισμού του κινδύνου, που προσφέρουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στις χαλυβουργίες που βρίσκονται σε κρίση· καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα έργα που αφορούν τον χάλυβα·

12.  τονίζει ότι η στήριξη στον τομέα της χαλυβουργίας έχει κεφαλαιώδη σημασία, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής ανάπτυξης νέων κομβικών τομέων που χρησιμοποιούν χάλυβα, όπως για παράδειγμα στον τομέα της ενέργειας (παραγωγή και διανομή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές), στον τομέα των μεταφορών και στον τομέα των αποδοτικών από πλευράς πόρων κατασκευαστικών έργων, έτσι ώστε να δημιουργούνται κίνητρα για αποτελεσματικές παραγωγικές διεργασίας, με ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων·

13.  ζητεί να εφαρμόζεται η προσέγγιση με βάση την «αξιολόγηση κύκλου ζωής», προκειμένου να αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η μειωμένη χρήση φυσικών πόρων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής, τα οποία περιλαμβάνουν την εξόρυξη και μετατροπή πρώτων υλών, στη συνέχεια την παραγωγή και διανομή, και τέλος τη χρήση και/ή κατανάλωση, με στόχο να προωθηθούν η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση υλικών και η ανάκτηση ενέργειας, και να μειωθεί η τελική διάθεση·

14.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει κατά πόσον η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού έχει οδηγήσει σε άδικες λύσεις στην ευρωπαϊκή αγορά χάλυβα, με δυνητικές δυσμενείς συνέπειες για την αποδοτικότητά της και, εφόσον συμβαίνει κάτι τέτοιο, ενθαρρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει διορθωτικά μέτρα και να προλαμβάνει παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον· τονίζει ότι οι αποφάσεις ή τα επανορθωτικά μέτρα της Επιτροπής στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των επιμέρους χαλυβουργείων, ιδίως στο πλαίσιο του αυξημένου παγκόσμιου ανταγωνισμού· προσθέτει ότι η Επιτροπή πρέπει επίσης να ενεργήσει για να προστατεύσει την κομβική βιομηχανική υποδομή και την παραγωγική δυναμικότητα από πράξεις λεηλάτησης των στοιχείων ενεργητικού (asset-stripping)·

15.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το τρέχον σύστημα κρατικών ενισχύσεων σε ενεργοβόρες βιομηχανίες δεν προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά και έτσι να εξασφαλίσει ίσες συνθήκες ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις· παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το τρέχον σύστημα κρατικών ενισχύσεων σε ενεργοβόρες βιομηχανίες δεν προκαλεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά και έτσι να εξασφαλίσει ίσες συνθήκες ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις· φρονεί ότι οι ενεργοβόρες βιομηχανίες χρειάζονται ένα σταθερό πλαίσιο για τις επενδύσεις τους έτσι ώστε να εγγυώνται υψηλό επίπεδο απασχόλησης·

Εμπόριο και ανταγωνιστικότητα

16.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη σημασία στη βιομηχανική πολιτική, εγκρίνοντας μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν την αναζωογόνηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε μια παγκόσμια αγορά, και παράλληλα να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς παράγοντες·

17.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει, έγκαιρα και αποτελεσματικά, τις εισαγωγές χάλυβα στην αγορά της ΕΕ που έχουν αποτελέσει αντικείμενο παράνομων επιδοτήσεων και ντάμπινγκ και να χρησιμοποιεί, όπου αρμόζει, τους εμπορικούς διορθωτικούς μηχανισμούς της ΕΕ σύμφωνα με το υφιστάμενο δίκαιο της ΕΕ·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα μιας διόρθωσης άνθρακα στα σύνορα (πληρωμή δικαιωμάτων ETS για άνθρακα που εισάγεται από τρίτες χώρες στην ΕΕ) προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και έτσι να εξαλειφθεί το φαινόμενο της διαρροής άνθρακα·

19.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες θα περιλαμβάνουν διατάξεις για τη σημαντική βελτίωση των δυνατοτήτων εξαγωγής του ευρωπαϊκού χάλυβα και των χαλυβουργικών προϊόντων· τονίζει ότι οι δίκαιες εμπορικές ανταλλαγές σε χαλυβουργικά προϊόντα μπορούν να προχωρήσουν μόνο στη βάση της συμμόρφωσης με στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα και περιβαλλοντικά πρότυπα και επισημαίνει ότι οι εισαγωγές σε επίπεδα τιμών που αποτελούν ντάμπινγκ οδηγούν σε αθέμιτο ανταγωνισμό, ιδίως όσον αφορά τους παραγωγούς ανοξείδωτου χάλυβα στην Ευρώπη· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να εκσυγχρονιστούν οι αμυντικοί εμπορικοί μηχανισμοί της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν απτά μέτρα ώστε να θέσουν σε κίνηση αυτή τη διαδικασία εκσυγχρονισμού, εξασφαλίζοντας έτσι τον θεμιτό ανταγωνισμό και επιτρέποντας στην ΕΕ να λαμβάνει ταχέα και αναλογικά μέτρα σε καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών·

20.  πιστεύει ότι τα θετικά μέτρα που προτείνονται στο παρόν θα επιτρέψουν στη χαλυβουργία να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική διεθνώς, δείχνοντας ότι τα προϊόντα χάλυβα της ΕΕ ανταποκρίνονται σε υψηλότερα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά πρότυπα παρά οποιαδήποτε άλλα προϊόντα και αναδεικνύοντας την ποιότητα των προϊόντων χάλυβα της ΕΕ, κάτι που ταυτόχρονα θα βελτιώσει τη γνώμη των καταναλωτών·

21.  υπογραμμίζει ότι τα υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στην ΕΕ θα μπορούσαν να καταστούν παγκόσμια πρότυπα, εξασφαλίζοντας έτσι δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού·

22.  σημειώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας του χάλυβα σε πολλά κράτη μέλη, εν μέρει λόγω της σημαντικής πτώσης της παγκόσμιας ζήτησης, της αύξησης του κόστους της ενέργειας και της μετεγκατάστασης των ευρωπαϊκών παραγωγικών δραστηριοτήτων· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως τον Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη (COM(2011)0571) και τις συστάσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Αποδοτική χρήση των Πόρων·

23.  πιστεύει ότι, για να διατηρηθεί η λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς παλαιοσιδήρου από χάλυβα, θα πρέπει να βελτιωθεί η νομοθεσία για τα απόβλητα, παραδείγματος χάρη μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους· υπενθυμίζει τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς παλαιοσιδήρου, η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί και να τονωθεί περαιτέρω, στο πλαίσιο της στρατηγικής για μια κυκλική οικονομία στην ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση των τιμών ως αποτέλεσμα της παρουσίας βιομηχανιών από χώρες εκτός ΕΕ στην αγορά της ΕΕ· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής εξαγωγικών δασμών στην αγορά παλαιοσιδήρου της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ που συμβαίνει συνήθως·

Κοινωνικά θέματα

24.  υπενθυμίζει την ανάγκη επενδύσεων στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων, και τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρακολουθεί η Επιτροπή τις συνεχιζόμενες εξελίξεις έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σχετική βιομηχανική κληρονομιά και το εργατικό δυναμικό·

25.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη δεν θα στρέφονται το ένα εναντίον του άλλου όταν κάποια μεγάλη χαλυβουργική εταιρεία, με μονάδες παραγωγής σε διάφορες χώρες, ανακοινώνει ότι θα προβεί σε αναδιάρθρωση· επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των συντονισμένων πολιτικών με σκοπό να διασφαλισθεί ότι μια βιώσιμη, αποδοτική από πλευράς πόρων και ανταγωνιστική χαλυβουργία που θα είναι δεκτική στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εντός και εκτός Ευρώπης, απαιτεί μια πανευρωπαϊκή λύση που να διασφαλίζει και να δημιουργεί καλές θέσεις εργασίας και βιομηχανική δραστηριότητα στις περιφέρειες της Ευρώπης·

26.  υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη η βιομηχανία, οι κοινωνικοί εταίροι και οι τοπικές αρχές να προλαμβάνουν τις απαιτήσεις κατάρτισης που θα προκύψουν από την ενδεχόμενη επανεκκίνηση των παραγωγικών μονάδων που έχουν προσωρινά τεθεί σε αδράνεια·

27.  τάσσεται υπέρ της προώθησης ενός προγράμματος μεταφοράς τεχνογνωσίας που θα επιτρέψει σε ειδικευμένους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας να μεταδίδουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε αρχάριους εργαζόμενους σε ευρωπαϊκά χαλυβουργεία·

28.  υπογραμμίζει ότι τα ενωσιακά πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και συμμετοχής των εργαζομένων πρέπει να εφαρμόζονται επίσης από τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε τρίτες χώρες·

29.  υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των εργαζομένων σε μέτρα καινοτομίας και αναδιάρθρωσης είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η οικονομική επιτυχία και καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να δημιουργήσει μια πλατφόρμα με συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων η οποία θα παρέχει συμβουλές, θα υλοποιεί και θα παρακολουθεί το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το χάλυβα·

30.  καλεί τους κοινωνικούς εταίρους των χαλυβουργείων που βρίσκονται σε κρίσιμη οικονομική κατάσταση να εξετάσουν τις δυνατότητες για συλλογική μείωση του χρόνου εργασίας έτσι ώστε να δοθεί απάντηση σε καταστάσεις κρίσης και να αποφευχθούν οι απολύσεις και οι απώλειες θέσεων εργασίας·

31.  καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει τα σχετικά ταμεία της ΕΕ όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στη Παγκοσμιοποίηση (EGF) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF), και τους μηχανισμούς πολιτικής έτσι ώστε να αμβλυνθεί το κοινωνικό κόστος της προσαρμογής και να εξασφαλιστεί ότι οι σχετικές δεξιότητες θα διατηρηθούν και θα αναπτυχθούν για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα του κλάδου·

32.  προτείνει τα έσοδα από την πώληση των δωρεάν δικαιωμάτων των εταιρειών να επανεπενδύονται ολοκληρωτικά στην οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (εξοπλισμός, τεχνολογίες, Ε&Α, εκπαίδευση εργατικού δυναμικού)·

33.  πιστεύει ότι θα πρέπει να προκαταλάβουμε τις μελλοντικές σοβαρές αλλαγές στον τομέα του χάλυβα και σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιστοιχίσουν καλύτερα τις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις, και να προωθούν την εικόνα των τεχνικών και επιστημονικών επαγγελμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο τομέας του χάλυβα θα διαθέτει εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα αποτελούν κινητήρια δύναμη της καινοτομίας·

34.  τονίζει την ανάγκη ύπαρξης ατόμων με τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες που θα μπορέσουν να διαχειριστούν τη μετάβαση σε περισσότερο βιώσιμες παραγωγικές διαδικασίες και προϊόντα, και ζητεί τη χάραξη ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης· επικροτεί το έργο για την προώθηση του οικολογικού χαρακτήρα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Greening Technical Vocational Education & Training) στον τομέα της χαλυβουργίας στο πλαίσιο του οποίου χαλυβουργικές επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και κοινωνικοί εταίροι εξέτασαν από κοινού τις ανάγκες για δεξιότητες σχετικές με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του εν λόγω έργου·

Έρευνα και ανάπτυξη/Τεχνολογία

35.  αναγνωρίζει την ανάγκη για ανάπτυξη και διάδοση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) σε ολόκληρη την ΕΕ, υποστηρίζοντας, στο μέτρο του δυνατού, την αντικατάσταση των ορυκτών με σιδηρούχα απορρίμματα, την αύξηση της χρήσης των κλιβάνων ηλεκτρικού τόξου (EAFS), και την αντικατάσταση του οπτάνθρακα από το φυσικό αέριο·

36.  ζητεί οι επενδύσεις να προσανατολιστούν σε τεχνολογίες που μεγιστοποιούν τη χρησιμοποίηση της εισερχόμενης ενέργειας, παραδείγματος χάρη με τη βελτιστοποίηση της χρήσης των αερίων των βιομηχανικών διεργασιών και της απορριπτόμενης θερμότητας για την παραγωγή ατμού και ηλεκτρικής ενέργειας·

37.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή κοινωνική προστασία, συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς μισθούς, είτε μέσω της νομοθεσίας είτε μέσω των συλλογικών συμβάσεων, και αποτελεσματική προστασία από καταχρηστικές απολύσεις·

38.  υπογραμμίζει την ανάγκη για επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία που αποτελούν καίριες πτυχές για την αναζωπύρωση και την ανανέωση της ευρωπαϊκής οικονομίας γενικά και ειδικότερα της χαλυβουργίας, η οποία βασίζεται σε μακρούς κύκλους ζωής και έχει μεγάλο δυναμικό ανακύκλωσης· επισημαίνει από αυτή την άποψη τις υφιστάμενες και τις νέες τεχνολογίες αναγωγής σιδηρομεταλλεύματος με βάση το υδρογόνο, οι οποίες έχουν το δυναμικό να μειώσουν ή να εξαλείψουν μεγάλες ποσότητες εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· ζητεί να δημιουργηθεί και να προωθηθεί ένα εμπορικό σήμα για "δίκαια προϊόντα" χαλυβουργίας κατασκευασμένα στην Ευρώπη·

39.  πιστεύει ότι οι κοινές προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης θα προωθήσουν την παραγωγή χάλυβα με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και περιορισμένο αντίκτυπο, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας·

40.  υπογραμμίζει από αυτή την άποψη την καίρια σημασία του προγράμματος Horizon 2020 και του προγράμματος "Αποδοτική χρήση των πόρων και της ενέργειας για ένα βιώσιμο μεταποιητικό τομέα (SPIRE)", σε συνδυασμό με την ανάγκη για χρηματοδότηση, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του μελλοντικού προγράμματος NER400, στα πιο ριψοκίνδυνα προγράμματα καινοτομίας και έρευνας·

41.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια φιλόδοξη πολιτική καινοτομίας, η οποία θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη ποιοτικών, ενεργειακά αποδοτικών και καινοτόμων προϊόντων και διεργασιών και θα επιτρέψει στην ΕΕ να διατηρήσει τη θέση της στον διαρκώς εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό· υπογραμμίζει ότι η καινοτομία σε νέα προϊόντα, όπως τα μαζικά χαλυβουργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των φύλλων χάλυβα υψηλής αντοχής για την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας με διαφορετικές φυσικές και χημικές ιδιότητες, καθώς και σε νέες παραγωγικές διεργασίες, ιδίως τη μεταλλουργία υδρογόνου και τη μεταλλουργία επανάτηξης, αποτελούν το κλειδί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας απέναντι σε προμηθευτές τρίτων χωρών, και πιστεύει ότι ο τομέας αυτός πρέπει να λάβει ιδιαίτερη υποστήριξη·

42.  υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η καινοτομία, πρέπει να υποστηριχθούν, εκτός από την έρευνα και ανάπτυξη και τη μεταφορά γνώσεων, η εισαγωγή στην αγορά και οι συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας, μέσω της προώθησης συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε στρατηγικούς κλάδους, όπως η χαλυβουργία, με στόχο την κινητοποίηση μεγαλύτερου όγκου ιδιωτικών κεφαλαίων·

43.  υποστηρίζει τη χρηματοδότηση βιομηχανικών πιλοτικών μονάδων για τη μείωση των εκπομπών CO2, με στόχο να ικανοποιηθεί η επείγουσα ανάγκη για μετάβαση σε βιώσιμη και απαλλαγμένη από τις ανθρακούχες εκπομπές οικονομία, η οποία θα έχει ως σπονδυλική της στήλη την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές και την έξυπνη υποδομή και για μετασχηματισμό της τεχνολογίας παραγωγής χάλυβα με εξαιρετικά χαμηλές τιμές CO2 (ULCOS) σε εργαλείο μιας ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποδοτικής βιομηχανικής πολιτικής·

44.  πιστεύει ότι οι επιλογές για τον περιορισμό των εκπομπών, ιδίως όσον αφορά τους κλάδους της χαλυβουργίας, θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τις νέες τεχνολογίες, και, ως εκ τούτου, τονίζει τον σημαντικό ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στην τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω του πλαισίου «Ορίζοντας 2020», καθώς και στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας και της υψηλής ποιότητας της παραγωγής της· υπενθυμίζει ότι η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις για την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας·

45.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την πρωτοβουλία SustSteel, όπως προτείνεται στο σχέδιο δράσης για το χάλυβα, η οποία υποστηρίζεται πλήρως από το Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, και μάλιστα να το πράξει το ταχύτερο δυνατό·

o
o   o

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0069.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0060.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0005.
(4) Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Πορεία των εργασιών όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής για το σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη της 11ης Ιουνίου 2013 (COM(2013)0407)» (SWD(2014)0215).


Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση
PDF 462kWORD 74k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (2014/2907(RSP))
P8_TA(2014)0105B8-0362/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης, του 1951, και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με μέτρα της ΕΕ και των κρατών μελών προς αντιμετώπιση της ροής προσφύγων λόγω της σύρραξης στη Συρία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τα κύματα προσφύγων στη Μεσόγειο και ειδικότερα τα τραγικά γεγονότα στα ανοικτά της Λαμπεντούζα(2),

–  έχοντας υπόψη τον λόγο που εκφώνησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την επίσκεψή του στη Λαμπεντούζα, στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2014, για την πρώτη επέτειο της τραγωδίας της 3ης Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τις επισκέψεις των αντιπροσωπειών της στη Λαμπεντούζα, τον Νοέμβριο του 2011, στην Ιορδανία, τον Φεβρουάριο του 2013, για την αξιολόγηση της κατάστασης των προσφύγων από τη Συρία, και στη Βουλγαρία, τον Ιανουάριο του 2014, για την αξιολόγηση της κατάστασης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, ιδίως από τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις κατά τη σύνοδο της ολομέλειάς του στις 9 Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις μεταναστευτικές πολιτικές στη Μεσόγειο, εστιάζοντας ιδίως στα τραγικά γεγονότα στα ανοικτά της Λαμπεντούζα,

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις που έγιναν από την έναρξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου: στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στις 22 Ιουλίου 2014, σχετικά με την υλοποίηση της ανακοίνωσης όσον αφορά το έργο της ειδικής ομάδας για τη Μεσόγειο, στις 4 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις δραστηριότητες της Frontex στη Μεσόγειο και σχετικά με την ειδική ομάδα για τη Μεσόγειο, στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την 5η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τη μετανάστευση και το άσυλο (2013)(3) και την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το έργο της ειδικής ομάδας για τη Μεσόγειο(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 20 Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2014, με τίτλο «εφαρμογή της ανακοίνωσης σχετικά με το έργο της ειδικής ομάδας για την Μεσόγειο»(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στις 26-27 Ιουνίου 2014, όπου προσδιόρισε τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές του νομοθετικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για τα ερχόμενα έτη στο πεδίο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης(6),

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρουσίασε ο Πρόεδρος Juncker στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 15 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τις μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας, κ. Αβραμόπουλος, κατά την ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στις 30 Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τη «λήψη μέτρων για καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), του Απριλίου 2012, με τίτλο «Ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στη Μεσόγειο Θάλασσα»,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, και ιδίως την έκθεση, που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2013, σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και τις επιπτώσεις της στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, καθώς και εκείνην που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2014 σχετικά με την εργασιακή εκμετάλλευση των μεταναστών,

–  έχοντας υπόψη τον λόγο που εκφώνησε η Αυτού Αγιότης ο Πάπας Φραγκίσκος κατά την επίσκεψή του στο Κοινοβούλιο, στις 25 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις για προφορική απάντηση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (O-000078/2014 – B8-0037/2014 και O-000079/2014 – B8-0038/2014),

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση, που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο στις 25 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης(8), τουλάχιστον 3 072 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στη θάλασσα κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2014, γεγονός που υποδηλώνει ακόμη μια φορά την ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση της ζωής ανθρώπων που διατρέχουν κίνδυνο και την ανάγκη τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν στις διεθνείς υποχρεώσεις τους όσον αφορά την θαλάσσια διάσωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 500 μετανάστες καταγγέλλεται ότι δολοφονήθηκαν όταν το σκάφος που τους μετέφερε από την Αίγυπτο στην ΕΕ εμβολίστηκε και βυθίστηκε σκόπιμα από λαθροδιακινητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι λαθρέμποροι και λαθροδιακινητές εκμεταλλεύονται την παράτυπη μετανάστευση και ότι τα δίκτυα αυτά θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τις ζωές των μεταναστών και συνιστούν πρόκληση για την ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την επιχείρηση περιπολίας, διάσωσης και εποπτείας «Mare Nostrum», που ξεκίνησε η Ιταλία για την ενίσχυση των δράσεων ανθρωπιστικής διάσωσης στη Μεσόγειο, έχουν διασωθεί 150 810 μετανάστες σε μια περίοδο 364 ημερών(9)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιταλική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να θέσει σταδιακά τέρμα στη δική της επιχείρηση «Mare Nostrum»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση «Τρίτων», που συντονίζεται από τη Frontex, έγινε πλήρως λειτουργική από 1ης Νοεμβρίου 2014 και ότι δεν είναι σαφές τι θα συνεισφέρουν σε αυτήν τα κράτη μέλη μελλοντικά·

1.  αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια ολιστική προσέγγιση στη μετανάστευση·

2.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη δίκαιη κατανομή ευθύνης και αλληλεγγύης προς τα κράτη μέλη που δέχονται τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων και αιτούντων άσυλο, είτε σε απόλυτους αριθμούς, είτε αναλογικά, σε συμμόρφωση προς το άρθρο 80 ΣΛΕΕ· υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 78 και 79 ΣΛΕΕ·

3.  εκφράζει τη λύπη του για την τραγική απώλεια ζωών στη Μεσόγειο· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρεμποδίσουν την περαιτέρω απώλεια ζωών στη θάλασσα· έχει επίγνωση της ανάγκης να εξασφαλιστεί η ουσιαστική εκπλήρωση των υποχρεώσεων έρευνας και διάσωσης και, συνεπώς, η επαρκής μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή τους·

4.  θεωρεί αναγκαίο να εξεταστούν η ενίσχυση της πολιτικής και της ασφάλειας των συνόρων, καθώς και τρόποι για τη βελτίωση του μελλοντικού ρόλου της Frontex και της EASO· καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επιδεικνύουν την αλληλεγγύη και τη δέσμευσή τους, συνεισφέροντας επαρκώς στους προϋπολογισμούς και τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών αυτών·

5.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επιβάλλουν βαριές ποινικές κυρώσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων και τη λαθρεμπορία προς την ΕΕ, αλλά και στο εσωτερικό της, καθώς και στα άτομα ή τις ομάδες που εκμεταλλεύονται ευάλωτους μετανάστες στην ΕΕ, καθώς επίσης να υλοποιήσουν ευρείες ενημερωτικές εκστρατείες ώστε να γίνουν γνωστοί οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν εκείνοι που θέτουν τις ζωές τους στα χέρια λαθρεμπόρων και όσοι πέφτουν θύματα λαθροδιακινητών·

6.  πιστεύει ότι θα πρέπει να εξεταστούν νέοι δίαυλοι νόμιμης μετανάστευσης·

7.  πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να εξεταστούν μελλοντικές πρωτοβουλίες που θα ακολουθούν τα βέλτιστα παραδείγματα επανεγκατάστασης, περιλαμβανομένου του εθελοντικού προγράμματος επανεγκατάστασης που προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ προσφέρει χρηματοδοτική υποστήριξη στα κράτη μέλη που επιθυμούν να εφαρμόσουν προγράμματα επανεγκατάστασης·

8.  τονίζει την ανάγκη να εξεταστεί η συνολική στρατηγική της συνεργασίας με τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων εκείνων της υποσαχάριας Αφρικής, της βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, όσον αφορά την ανθρωπιστική, οικονομική και πολιτική υποστήριξη, μεταξύ άλλων στον τομέα της επιβολής του νόμου, όπου αυτό είναι σκόπιμο· ζητεί ακόμη να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των περιφερειακών πολιτικών προστασίας, επανεγκατάστασης και επιστροφής, περιλαμβανομένων των συμφωνιών διαχείρισης της μετανάστευσης μεταξύ χωρών προέλευσης και χωρών διέλευσης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι βασικές αιτίες της μετανάστευσης· τονίζει ότι οι τρίτες χώρες πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τη διάσωση ζωών στη θάλασσα, να διασφαλίζουν την προστασία των προσφύγων και να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα·

9.  θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα ταχείας επεξεργασίας, σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες διέλευσης και καταγωγής, και της επιστροφής εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασύλου και προστασίας στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη χρήση των πόρων για εκείνους που πραγματικά χρειάζονται προστασία· τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι πολιτικές εθελοντικής επιστροφής, με παράλληλη εξασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών, και της ασφαλούς και νόμιμης πρόσβασης στο σύστημα ασύλου της ΕΕ·

10.  πιστεύει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί λεπτομερής ανάλυση του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται, στο πλαίσιο αυτό, τα κονδύλια που προορίζονται για τις εσωτερικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων κονδυλίων, ιδίως για ενέργειες στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου, του ελέγχου των συνόρων, της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης και της εμπορίας ανθρώπων, και της επιστροφής, καθώς και τα κονδύλια που αφορούν την εξωτερική και αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ·

11.  δηλώνει ότι ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, μεταξύ άλλων, αν είναι αναγκαίο και απαιτείται, με την ενεργοποίηση του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης, ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων (άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013) ή με την προσφυγή σε διαδικασίες για παράβαση, στις περιπτώσεις που η ενωσιακή νομοθεσία δεν εφαρμόζεται επαρκώς, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί, σε ολόκληρη την ΕΕ, η ύπαρξη πραγματικά κοινών προτύπων για την υποδοχή, τις διαδικασίες χορήγησης και τα κριτήρια έγκρισης του ασύλου, ώστε να προστατευθούν οι περισσότερο ευάλωτοι και να ενθαρρυνθεί η κοινωνική ένταξη των προσφύγων·

12.  αναθέτει στην αρμόδια επιτροπή του να αξιολογήσει τις διάφορες διακυβευόμενες πολιτικές, με πρόσθετους πόρους με τους οποίους θα μπορέσει, για παράδειγμα, να πραγματοποιήσει ακροάσεις και να συγκροτήσει ειδικές αντιπροσωπείες, να αναπτύξει δέσμη συστάσεων και να υποβάλει έκθεση στην ολομέλεια υπό τη μορφή της έκθεσης στρατηγικής πρωτοβουλίας, πριν από το τέλος του 2015·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0414.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0448.
(3) COM(2014)0288.
(4) COM(2013)0869.
(5) SWD(2014)0173, Μέρη 1 και 2.
(6) EUCO 79/4/14 REV 4 (el)
(7) REX/414.
(8) Fatal Journeys: Tracking Lives Lost during Migration, IOM, 2014.
(9) http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου