Indeks 
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 17. prosinca 2014. - StrasbourgZavršno izdanje
Autonomne trgovinske povlastice za Republiku Moldovu ***I
 Tarifno postupanje za robu podrijetlom iz Ekvadora ***I
 Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke 2014. godine
 Nacrt izmjene proračuna br. 3/2014: prihod od novčanih kazni, plaćanja kamata, nadoknade troškova i povrata troškova – odobrena sredstva za plaćanja – planovi radnih mjesta Komisije, Odbora regija i Europskog nadzornika za zaštitu podataka
 Nacrt izmjene proračuna br. 4/2014.: tradicionalna vlastita sredstva (TVS), osnovice za PDV i bruto nacionalni dohodak (BND)
 Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a: Poplave u Italiji – potres u Grčkoj – led u Sloveniji – led i poplave u Hrvatskoj
 Nacrt izmjene proračuna br. 5/2014: poplave u Italiji (Sardinija) u 2013. - potres u Grčkoj - led u Sloveniiji - led i poplave u Hrvatskoj u 2014.
 Nacrt izmjene proračuna br. 6/2014: preispitivanje procjena tradicionalnih vlastitih sredstava, doprinosa iz PDV-a i BND-a
 Mobilizacija sredstava iz Fonda solidarnosti EU-a: poplave u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj
 Nacrt izmjene proračuna br. 7/2014: poplave u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj
 Nacrt izmjene proračuna br. 8/2014: višak koji proizlazi iz izvršenja proračuna za 2013. godinu
 Vlastita sredstva Unije – usklađenje nacionalnih doprinosa država članica *
 Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a: regije pogođene katastrofama
 Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti – financiranje programa strukturnih fondova za Cipar
 Novi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015.
 Klasifikacija teških povreda u cestovnom prometu
 Obnavljanje Strategije unutarnje sigurnosti EU-a
 Priznanje palestinske državnosti
 Sektor čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija
 Situacija na Sredozemlju i potreba za cjelovitim pristupom EU-a migraciji

Autonomne trgovinske povlastice za Republiku Moldovu ***I
PDF 286kWORD 52k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 55/2008 o uvođenju autonomnih trgovinskih povlastica za Republiku Moldovu (COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))
P8_TA(2014)0086A8-0053/2014

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0542),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0128/2014),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 10. prosinca 2014. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0053/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju ;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 17. prosinca 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 55/2008 o uvođenju autonomnih trgovinskih povlastica za Republiku Moldovu

(S obzirom da je postignut sporazm Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) br. 1383/2014.)


Tarifno postupanje za robu podrijetlom iz Ekvadora ***I
PDF 286kWORD 49k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o tarifnom postupanju za robu podrijetlom iz Ekvadora (COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))
P8_TA(2014)0087A8-0056/2014

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0585),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0172/2014),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir činjenicu da se predstavnik Vijeća u svome pismu od 10. prosinca 2014. obvezao odobriti stajalište Parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0056/2014),

1.  usvaja svoje stajalište u prvom čitanju izloženo u daljnjem tekstu;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 17. prosinca 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o o tarifnom postupanju za robu podrijetlom iz Ekvadora

(S obzirom da je postignut sporazm Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) br. 1384/2014.)


Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke 2014. godine
PDF 371kWORD 59k
Rezolucija
Prilog
Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke u skladu s točkom 14. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))
P8_TA(2014)0088A8-0068/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0328 – C8‑0020/2014),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020.(1) (Uredba o VFO-u) te posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2) te posebno njegovu točku 14.,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu o odobrenim sredstvima za plaćanja Parlamenta, Vijeća i Komisije, kako je dogovoreno u zajedničkim zaključcima od 12. studenoga 2013.(3),

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konačno donesen 20. studenog 2013.,

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 3/2014 koji je Komisija usvojila 15. travnja 2014. (COM(2014)0329),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 koje je Vijeće usvojilo dana 12. prosinca 2014. (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0068/2014),

A.  budući da je provedba VFO-a za razdoblje 2014. – 2020. započela s velikim zaostacima u plaćanjima te nepodmirenim računima koji su samo za kohezijsku politiku krajem 2013. iznosili 23,4 milijarde EUR, a istovremeno je razina nepodmirenih obveza dostigla 221,7 milijardi EUR tj. 41 milijardu EUR iznad razine koja je izvorno predviđena kada je postignut dogovor oko VFO-a za razdoblje 2007. – 2013.; budući da je to stanje neprihvatljivo i zahtijeva hitne mjere, uz primjenu mehanizama fleksibilnosti obuhvaćenih Uredbom o VFO-u, pazeći da se ne ugrozi provedba politika i programa Unije, kako je jednoglasno dogovoreno u okviru VFO-a, ali i da se ograniče zahtjevi za zatezne kamate i izbjegne nepotrebno povećanje ekonomske izloženosti i ranjivosti korisnika proračuna Unije;

B.  budući da su se u okviru proračunskog mirenja za 2014. Parlament, Vijeće i Komisija, imajući u vidu da je potrebno osigurati uredno kretanje plaćanja i izbjeći neuobičajene prijenose nepodmirenih obveza u proračun za 2015., zajednički dogovorili o primjeni raznih mehanizama fleksibilnosti koji su obuhvaćeni Uredbom o VFO-u, uključujući i pričuvu za nepredviđene izdatke;

C.  budući da je Komisija, nakon što su ispitane sve ostale financijske mogućnosti za reagiranje na nepredviđene okolnosti, predložila mobilizaciju cijelog iznosa pričuve za nepredviđene izdatke dostupnog za dopunjavanje odobrenih sredstava za plaćanja u općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2014. iznad gornje granice za plaćanja;

D.  budući da se Vijeće ne slaže s Parlamentom i Komisijom u tumačenju da bi se 350 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanje koji su 2014. mobilizirani u okviru posebnih instrumenata utvrđenih Uredbom o VFO-u trebali obračunati izvan gornjih granica za plaćanja čime bi se granica od 711 milijuna EUR mogla u potpunosti iskoristiti prije uporabe pričuve za nepredviđene izdatke; budući da, u skladu s tim, tek treba donijeti odluku o tome hoće li se i u kojoj mjeri iznos od 350 milijuna EUR poravnati u okviru granica VFO-a za plaćanja za tekuću ili buduće financijske godine;

E.  budući da je u okviru pregovora za proračunski paket za 2014. – 2015. dogovoreno da će se mobilizirati pričuva za nepredviđene izdatke u iznosu od 2 818,2 milijuna EUR plus 350 milijuna EUR, odnosno 3 168,2 milijuna EUR;

F.  budući da se tom mobilizacijom vjerojatno neće dugoročno i u većoj mjeri riješiti problem nedavnih zaostataka u plaćanjima i rastućeg iznosa nepodmirenih obveza, nego samo ograničiti rast nepodmirenih računa prenesenih u narednu godinu koji se od 2010. svake godine povećava za više od 50 %;

G.  budući da financiranje te mobilizacije zahvaljujući nepredviđenim dodatnim prihodima za 2014. godinu nacionalne proračune neće stajati gotovo ništa;

H.  budući da se povrh toga mobilizacijom pričuve za nepredviđene izdatke za 2014. ne povećava globalna gornja granica za plaćanja u okviru VFO-a za razdoblje od 2014. do 2020. (908 milijardi EUR u cijenama iz 2011.), kako je jasno utvrđeno u članku 13. stavku 4. Uredbe o VFO-o, jer se mobilizacija poravnava u okviru gornje granice za plaćanja za sljedeće godine u skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe o VFO-u;

1.  slaže se s mobilizacijom pričuve za nepredviđene izdatke za 2014. godinu kako je izneseno u Prilogu;

2.  naglašava da se mobilizacijom tog instrumenta, kako je predviđeno člankom 13. Uredbe o VFO-u, još jednom potvrđuje koliko je presudno da proračun Unije bude što fleksibilniji;

3.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

4.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/435.)

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(2) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(3) Usvojeni tekstovi, 20.11.2013., P7_TA(2013)0472.


Nacrt izmjene proračuna br. 3/2014: prihod od novčanih kazni, plaćanja kamata, nadoknade troškova i povrata troškova – odobrena sredstva za plaćanja – planovi radnih mjesta Komisije, Odbora regija i Europskog nadzornika za zaštitu podataka
PDF 293kWORD 61k
Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija (16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))
P8_TA(2014)0089A8-0069/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konačno donesen 20. studenog 2013.(2),

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije o odobrenim sredstvima za plaćanja (zajednička izjava od 12. studenog 2013.), prema dogovoru iz zajedničkih zaključaka od 12. studenog 2013.(3), kao i izjavu Parlamenta i Komisije o odobrenim sredstvima za plaćanja, prema dogovoru iz istih zajedničkih zaključaka,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(4) („Uredba o VFO-u”),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(5) („MIS”),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 3/2014 koji je Komisija usvojila 28. svibnja 2014. (COM(2014)0329),

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2014., usvojen 28. svibnja 2014. (COM(2014)0328),

–  uzimajući u obzir zajedničke zaključke oko kojih su se Parlament i Vijeće suglasili 8. prosinca 2014. godine,

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. i koje je istog dana proslijeđeno Europskom parlamentu (16740/2014 – C8-0288/2014),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za vanjske poslove,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za razvoj,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za kulturu i obrazovanje,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i mišljenje Odbora za regionalni razvoj (A8-0069/2014),

A.  budući da se u nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 općeg proračuna za 2014., kao što ga je izvorno predstavila Komisija, predlaže da se povećaju i predviđanja prihoda od novčanih kazni, ugovornih kazni te drugih prihoda za 1 568 milijuna EUR i odobrena sredstva za plaćanja za 4 738 milijuna EUR za naslove 1.a, 1.b, 2. i 4. višegodišnjeg financijskog okvira (VFO), u cilju zadovoljenja potreba plaćanja do kraja godine podmirivanjem obveza koje proizlaze iz prošlih i aktualnih preuzetih obveza;

B.  budući da je provedba VFO-a za razdoblje od 2014. do 2020. započela golemim zaostacima u plaćanjima, s neplaćenim računima koji su samo za kohezijsku politiku na kraju 2013. iznosili otprilike 23 400 milijuna EUR te razinom nepodmirenih obveza koja je na kraju 2013. iznosila 221 700 milijuna EUR, odnosno 41 000 milijuna EUR više nego što je prvotno predviđeno kada je postignut sporazum o VFO-u za razdoblje od 2007. do 2013.;

C.  budući da je od ukupnog iznosa nacrta izmjene proračuna br. 3/2014 samo 99 milijuna EUR namijenjeno pokrivanju troškova programa u okviru kohezijske politike za razdoblje od 2014. do 2020., dok se ostatak odnosi na zaključenje programa za razdoblje od 2007. do 2013. (3 296 milijuna EUR) i plaćanja povezanih s drugim naslovima (1 340 milijuna EUR);

D.  budući da su se Parlament, Vijeće i Komisija zajedničkom izjavom od 12. studenog 2013. obvezali da će se pobrinuti da Unija raspolaže financijskim sredstvima potrebnima za ispunjenje svojih pravnih obveza u 2014., i to osiguranjem urednog kretanja plaćanja i primjenom različitih mehanizama fleksibilnosti obuhvaćenih Uredbom o VFO-u, uključujući članak 13. (pričuva za nepredviđene izdatke);

E.  budući da su određena izaslanstva u Vijeću izrazila suzdržanost kad je riječ o upotrebi pričuve za nepredviđene izdatke u nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014, dok Parlament njihovu zabrinutost smatra neosnovanom i u suprotnosti s duhom Uredbe o VFO-u i MIS-a;

1.  uzima u obzir nacrt izmjene proračuna br. 3/2014 kako ga je predložila Komisija;

2.  podržava zajedničke zaključke Parlamenta i Vijeća od 8. prosinca 2014. u cilju osiguranja povećanja plaćanja u proračunu za 2014. za niz proračunskih linija do razine od 4 246 milijuna EUR, od čega će se 3 168 milijuna EUR mobilizirati iz pričuve za nepredviđene izdatke za 2014.;

3.  posebno pozdravlja povećanja u odobrenim sredstvima za plaćanja za naslove 1.a i 4., koja su u velikoj mjeri ostala nepromijenjena u konačnom kompromisu koji je naveden u zajedničkim zaključcima od 8. prosinca 2014.;

4.  pozdravlja povećanje odobrenih sredstava za plaćanja u naslovu 1.b, koji je glavno područje pogođeno nedostatkom sredstava za plaćanja u proračunu Unije općenito; to ipak smatra minimumom kojim će se pokriti trenutačne potrebe do kraja 2014., ali neće biti dovoljno da se stane na kraj sve većoj količini neplaćenih računa čiji iznos raste još od proračuna za 2010.; posebno podsjeća na to da države članice većinu računa pod naslovom 1.b uobičajeno predaju prema kraju svake financijske godine kako bi se spriječili mogući opozivi odobrenih sredstava zbog primjene pravila N+2 i N+3;

5.  podržava prijedlog za mobilizaciju pričuve za nepredviđene izdatke i ističe svoje tumačenje članka 3. stavka 2. Uredbe o VFO-u prema kojem plaćanja povezana s posebnim instrumentima moraju premašiti gornje granice; vjeruje da bilo kakvo drugo tumačenje ugrožava temelj političkog sporazuma oko VFO-a za razdoblje od 2014. do 2020., to jest smatra da treba primijeniti posebnu i maksimalnu fleksibilnost kako bi se Uniji omogućilo da ispuni svoje obveze;

6.  podsjeća na to da će se donošenjem nacrta izmjene proračuna br. 3/2014, br. 4/2014, br. 6/2014 i br. 8/2014 za 8 688 milijuna EUR smanjiti udio doprinosa država članica na temelju BND-a u proračun Unije i time potpuno nadomjestiti dodatne potrebe za plaćanjima koje se traže u nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 prema dogovoru iz zajedničkih zaključaka od 8. prosinca 2014.;

7.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014;

8.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 2/2014 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012.., str. 1.
(2) SL L 51, 20.2.2014., str. 1.
(3) Usvojeni tekstovi od 20. studenog 2013., P7_TA(2013)0472.
(4) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(5) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(6) SL L 163, 23.6.2007.., str. 17.


Nacrt izmjene proračuna br. 4/2014.: tradicionalna vlastita sredstva (TVS), osnovice za PDV i bruto nacionalni dohodak (BND)
PDF 290kWORD 59k
Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija (16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))
P8_TA(2014)0090A8-0076/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konačno donesen 20. prosinca 2013.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 4/2014 koji je Komisija usvojila 9. srpnja 2014. (COM(2014)0461),

–  uzimajući u obzir pismo izmjene br. 1 nacrta izmjene proračuna br. 4/2014 koje je Komisija predstavila 16. listopada 2014.,

–  uzimajući u obzir zajedničke zaključke oko kojih su se Parlament i Vijeće suglasili 8. prosinca 2014. godine,

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2014 koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. i proslijedilo Europskom parlamentu isti dan (16741/2014 – C8-0290/2014),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0076/2014),

A.  budući da se nacrt izmjene proračuna br. 4/2014 odnosi na reviziju predviđanja tradicionalnih vlastitih sredstava (TVS, tj. carine i pristojbe u sektoru šećera) i osnovica PDV-a i BND-a, unos u proračun odgovarajućih korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu te revizije predviđanja ostalih prihoda od novčanih kazni, što za posljedicu ima izmjenu razine i raspodjele doprinosa iz vlastitih sredstava u proračun EU-a među državama članicama;

B.  budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 4/2014 također smanjuju proračunska odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanja za europskog nadzornika za zaštitu podataka u iznosu od 248 460 EUR te predlažu neke prilagodbe proračunske nomenklature za Europski fond za regionalni razvoj kako bi se uskladila s usvojenom pravnom osnovom;

C.  budući da je ovaj nacrt izmjene proračuna ključan kako bi se izbjegao nedostatak sredstava koji bi mogao dovesti do nepotpunog izvršenja u 2014.;

1.  uzima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 4/2014 izmijenjen pismom izmjene br. 1 nacrta izmjene proračuna br. 4/2014 kojim se utvrđuje revizija predviđanja tradicionalnih vlastitih sredstava (TVS, tj. carine i pristojbe u sektoru šećera) na temelju najboljih procjena Komisije i određenih drugih razvoja događaja kao i daljnja revizija predviđanja ostalih prihoda od niza novčanih kazni koje su postale konačne te se stoga mogu unijeti u proračun;

2.  primjećuje da su pad od otprilike 646,1 milijuna EUR u predviđanjima tradicionalnih vlastitih sredstava i pad od 192,4 milijuna EUR u vlastitim sredstvima utemeljenih na PDV-u nadoknađeni spomenutim novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 2 433 milijuna EUR čime se posljedično smanjuje potreba za dodatnim doprinosima na temelju BND-a u iznosu od 1 594 milijuna EUR;

3.  napominje da se nacrtom izmjene proračuna br. 4/2014, uključujući pismo izmjene br. 1, predviđa ukupno smanjenje zahtjeva za dodatna vlastita sredstva u iznosu od 2 433 milijuna EUR, poglavito zbog unosa u proračun novčanih kazni i zateznih kamata koje su postale konačne;

4.  napominje da se nacrtom izmjene proračuna br. 4/2014 predlaže smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanja za europskog nadzornika za zaštitu podataka u iznosu od 248 460 EUR zbog odgode imenovanja novog europskog nadzornika za zaštitu podataka i pomoćnika europskog nadzornika za zaštitu podataka;

5.  podržava zajedničke zaključke oko kojih su Parlament i Vijeće postigli dogovor 8. prosinca 2014. u cilju odobravanja nacrta izmjene proračuna br. 4/2014 kako ga je izvorno predložila Komisija i kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1. nacrta izmjene proračuna br. 4/2014, uz uvrštenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 povezanih s Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo i pričuvom za Sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu, te preraspodjelu dostupnih odobrenih sredstava za plaćanja u iznosu od 248 460 EUR iz proračunske linije namijenjene europskom nadzorniku za zaštitu podataka u proračunsku liniju 23 02 01 za humanitarnu pomoć;

6.  podsjeća da će se usvajanjem ovog nacrta izmjene proračuna smanjiti potreba za dodatnim vlastitim sredstvima za proračun Unije za 2 433 milijuna EUR i stoga, zajedno s umanjenim doprinosima država članica proračunu Unije na temelju BND-a, što proizlazi iz nacrtâ izmjene proračuna br. 3/2014, br. 6/2014 i br. 8/2014 , u potpunosti nadomjestiti dodatne potrebe za plaćanjima iz nacrta izmjene proračuna br. 3/2014, u skladu sa zajedničkim zaključcima od 8. prosinca 2014.;

7.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2014;

8.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 3/2014 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 51, 20.2.2014., str. 1.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 163, 23.6.2007., str. 17.


Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a: Poplave u Italiji – potres u Grčkoj – led u Sloveniji – led i poplave u Hrvatskoj
PDF 293kWORD 52k
Rezolucija
Prilog
Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije u skladu s točkom 11. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (poplave u Italiji, potres u Grčkoj, led u Sloveniji te led i poplave u Hrvatskoj) (COM(2014)0565 – C8-0137/2014 – 2014/2072(BUD))
P8_TA(2014)0091A8-0073/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0565 – C8‑0137/2014),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 10.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 11.,

–  uzimajući u obzir zajedničke zaključke oko kojih su Parlament i Vijeće postigli dogovor 8. prosinca 2014. godine.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0073/2014),

1.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

2.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/436.)

(1) SL L 311, 14.11.2002., str. 3.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


Nacrt izmjene proračuna br. 5/2014: poplave u Italiji (Sardinija) u 2013. - potres u Grčkoj - led u Sloveniiji - led i poplave u Hrvatskoj u 2014.
PDF 285kWORD 53k
Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija (16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))
P8_TA(2014)0092A8-0078/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konačno donesen 20. studenog 2013.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 5/2014 koji je Komisija usvojila 8. rujna 2014. (COM(2014)0564),

–  uzimajući u obzir zajedničke zaključke oko kojih su Parlament i Vijeće 8. prosinca 2014. postigli dogovor,

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2014 koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. i proslijedilo Europskom parlamentu 12. prosinca 2014. (16742/2014 – C8-0291/2014]),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0078/2014]),

A.  budući da se nacrt izmjene proračuna br. 5/2014 odnosi na mobilizaciju Fonda solidarnosti EU-a (EUSF) u iznosu od 46 998 528 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja zbog poplava u Italiji (na Sardiniji) tijekom studenog 2013., potresa u Grčkoj (na Kefaloniji), ledenih oluja u Sloveniji i tih istih ledenih oluja praćenih poplavama u Hrvatskoj krajem siječnja i početkom veljače 2014. godine;

B.  budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 5/2014 službeni unos te proračunske prilagodbe u proračun za 2014. godinu;

1.  uzima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 5/2014 koji je dostavila Komisija;

2.  naglašava da se preko Fonda solidarnosti Europske unije hitno mora pružiti financijska pomoć državama koje su pogođene tom elementarnom nepogodom;

3.  naglašava da manjak u odobrenim sredstvima za plaćanja za 2014., što je ujedno i temeljni razlog izrade nacrta izmjene proračuna br. 3/2014 i popratnog prijedloga Komisije da se mobilizira pričuva za nepredviđene izdatke, unaprijed isključuje mogućnost da se sredstva za nacrt izmjene proračuna br. 5/2014 izdvoje njihovom preraspodjelom;

4.  daje svoju podršku zajedničkim zaključcima oko kojih su Parlament i Vijeće 8. prosinca 2014. postigli dogovor u cilju odobravanja dodatnih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u iznosu od 47 milijuna EUR za proračun za 2014. i preusmjeravanja odgovarajućih potreba za plaćanja u proračun za 2015.;

5.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2014;

6.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 4/2014 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 51, 20.2.2014., str. 1.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


Nacrt izmjene proračuna br. 6/2014: preispitivanje procjena tradicionalnih vlastitih sredstava, doprinosa iz PDV-a i BND-a
PDF 287kWORD 56k
Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija (16743/2014 – C8-0288/2014 – 2014/2162(BUD))
P8_TA(2014)0093A8-0074/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konačno donesen 20. studenog 2013.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 6/2014 koji je Komisija usvojila 17. listopada 2014. (COM(2014)0649),

–  uzimajući u obzir pismo izmjene br. 1/2014 nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 koje je Komisija usvojila 3. prosinca 2014. (COM(2014)0730),

–  uzimajući u obzir zajedničke zaključke oko kojih su Parlament i Vijeće 8. prosinca 2014. postigli dogovor,

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2014 koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. i koje je istog dana proslijeđeno Europskom parlamentu (16743/2014 – C8-0288/2014),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0074/2014),

A.  budući da se nacrt izmjene proračuna br. 6/2014 odnosi na reviziju predviđanja tradicionalnih vlastitih sredstava te doprinosa na temelju PDV-a i BND-a, smanjenje odobrenih proračunskih sredstava namijenjenih za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo te pričuvu za sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu, ali i povećanje odobrenih proračunskih sredstava za Europskog ombudsmana;

B.  budući da je nakon usvajanja pisma izmjene br. 1/2014 nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 sveukupni učinak tog nacrta izmjene proračuna u pogledu prihoda smanjenje zahtjeva za vlastita sredstva u ukupnom iznosu od 4.095,5 milijuna EUR, što obuhvaća smanjenje od 4.515,5 milijuna EUR u doprinosima država članica na temelju BND-a i povećanje tradicionalnih vlastitih sredstava u iznosu od 420 milijuna EUR;

C.  budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 službeno unijeti tu proračunsku prilagodbu u proračun za 2014.,

1.  uzima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 6/2014 koji je podnijela Komisija i izmijenila pismom izmjene br. 1/2014;

2.  napominje da je smanjenje odobrenih proračunskih sredstava povezanih s Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo te s pričuvom za sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu u ukupnom iznosu od 76,3 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 6,2 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja u velikoj mjeri posljedica kasnijeg usvajanja pravne osnove Fonda i ažurirane procjene stanja pregovora povezanih s prethodno spomenutim sporazumima u području ribarstva;

3.  pozdravlja prijedlog da se iznos od 6,2 milijuna EUR ušteđenih u okviru odobrenih sredstava za plaćanja iz stavka 2. iskoristi za doprinos financiranju pomoći u slučaju mogućih humanitarnih kriza do kraja godine;

4.  naglašava da je sveukupni učinak nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 na doprinose država članica na temelju BND-a smanjenje od 4.515,5 milijuna EUR i povećanje od 420 milijuna EUR u predviđanjima za tradicionalna vlastita sredstva;

5.  podržava zajedničke zaključke oko kojih su Parlament i Vijeće 8. prosinca 2014. postigli dogovor u cilju prihvaćanja nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 izmijenjenog njegovim pismom izmjene, uključujući promjenu na strani rashoda prema nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 i br. 4/2014;

6.  podsjeća da će se usvajanjem nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 smanjiti potreba za doprinosima država članica na temelju BND-a za 4.515,5 milijuna EUR i stoga, zajedno s umanjenim doprinosima država članica proračunu Unije na temelju BND-a, što proizlazi iz nacrtâ izmjene proračuna br. 3/2014, br. 4/2014 i br. 8/2014, u potpunosti nadomjestiti dodatne potrebe za plaćanjima iz nacrta izmjene proračuna br. 3/2014, u skladu sa zajedničkim zaključcima od 8. prosinca 2014.;

7.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2014;

8.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 5/2014 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 51, 20.2.2014., str. 1.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


Mobilizacija sredstava iz Fonda solidarnosti EU-a: poplave u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj
PDF 293kWORD 50k
Rezolucija
Prilog
Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije u skladu s točkom 11. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (poplave u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj) (COM(2014)0648 – C8-0223/2014 – 2014/2161(BUD))
P8_TA(2014)0094A8-0075/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0648 – C8‑0223/2014),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2) a posebno njezin članak 10.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) a posebno njegovu točku 11.,

–  uzimajući u obzir zajedničke zaključke oko kojih su se Parlament i Vijeće suglasili 8. prosinca 2014. godine.,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0075/2014),

1.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

2.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/437.)

(1) SL L 311, 14.11.2002., str. 3.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


Nacrt izmjene proračuna br. 7/2014: poplave u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj
PDF 284kWORD 53k
Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija (16744/2014 – C8-0292/2014 – 2014/2163(BUD))
P8_TA(2014)0095A8-0072/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konačno donesen 20. studenog 2013.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 7/2014 koji je Komisija usvojila 17. listopada 2014. (COM(2014)0650),

–  uzimajući u obzir zajedničke zaključke oko kojih su se Parlament i Vijeće suglasili 8. prosinca 2014. godine,

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2014 koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. i proslijedilo Europskom parlamentu isti dan (16744/2014 – C8-0292/2014),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0072/2014),

A.  budući da se nacrt izmjene proračuna br. 7/2014 odnosi na mobilizaciju Fonda solidarnosti EU-a (EUSF) u iznosu od 79 726 440 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja zbog poplava koje su pogodile Srbiju i Hrvatsku u svibnju 2014. i poplava koje su pogodile Bugarsku u lipnju 2014.;

B.  budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 7/2014 službeni unos ove proračunske prilagodbe u proračun za 2014.;

1.  uzima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 7/2014 koji je dostavila Komisija;

2.  naglašava hitnu potrebu za dostavom preko Fonda solidarnosti Europske unije financijske pomoći državama koje su pogođene ovim prirodnim katastrofama;

3.  naglašava da manjak u odobrenim sredstvima za plaćanja za 2014., što je ujedno i temeljni razlog izrade nacrta izmjene proračuna br. 3/2014 i popratnog prijedloga Komisije da se mobilizira pričuva za nepredviđene izdatke, unaprijed isključuje mogućnost da se zajamče sredstva za nacrt izmjene proračuna br. 7/2014 njihovom preraspodjelom;

4.  daje svoju podršku zajedničkim zaključcima oko kojih su se Parlament i Vijeće suglasili 8. prosinca 2014. godine u cilju odobravanja dodatnih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u iznosu od 80 milijuna EUR za proračun za 2014. i preusmjeravanja odgovarajućih potreba za plaćanja u proračun za 2015.;

5.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2014;

6.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 6/2014 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 51, 20.2.2014., str. 1.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


Nacrt izmjene proračuna br. 8/2014: višak koji proizlazi iz izvršenja proračuna za 2013. godinu
PDF 287kWORD 57k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 8/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija (16745/2014 – C8-0293/2014 – 2014/2225(BUD))
P8_TA(2014)0096A8-0079/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

—  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konačno donesen 20. studenoga 2013.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4) (dalje u tekstu: MIS),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 2/2014, koji je Komisija usvojila 15. travnja 2014. (COM(2014)0234),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 8/2014, koji je Komisija usvojila 27. studenoga 2014. (COM (2014)0722),

–  uzimajući u obzir zajedničke zaključke oko kojih su se Parlament i Vijeće suglasili 8. prosinca 2014. godine,

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 8/2014 koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. i proslijedilo Europskom parlamentu istoga dana (16745/2014 – C8-0293/2014),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0079/2014),

A.  budući da je Komisija podnijela nacrt izmjene proračuna br. 8/2014 jer Odbor za mirenje nije uspio postići dogovor o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2014, a koji je svrhom i sadržajem bio potpuno jednak nacrtu izmjene proračuna br. 8/2014;

B.  budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 8/2014 unošenje iznosa od 1005 milijuna EUR kao viška iz financijske godine 2013. u proračun za 2014. godinu;

C.  budući da su glavne sastavnice tog viška ostvareni višak na prihod od 771 milijuna EUR, manji rashodi od planiranih za 276 milijuna EUR i negativna tečajna razlika u iznosu od 42 milijuna EUR;

D.  budući da na prihodovnoj strani povećanje uglavnom proizlazi iz novčanih kazni i zateznih kamata (1 331 milijun EUR), dok se iznos stvarno prikupljenih vlastitih sredstava u odnosu na ona planirana proračunom smanjuje (- 226 milijuna EUR) te se također smanjuju i prihodi od viškova, salda i usklađivanja (- 360 milijuna EUR);

E.  budući da na rashodovnoj strani neiskorištavanje dodijeljenih sredstava za 2013. (107 milijuna EUR) i 2012. godinu (54 milijuna EUR) nije proizašlo iz smanjene sposobnosti apsorpcije, već zapravo svi dostupni pokazatelji upućuju na činjenicu da je postojao manjak odobrenih sredstava za plaćanja u proračunima za 2012. i 2013.;

F.  budući da se člankom 18. Financijske uredbe predviđa da se ta izmjena proračuna posvećuje jedino nepodudarnostima između privremenih izvještaja i procjena te da se svaki takav višak unosi u proračun Unije preko te izmjene proračuna;

1.  uzima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 8/2014 koji je posvećen isključivo unošenju viška u iznosu od 1005 milijuna EUR iz 2013. godine u proračun, u skladu s člankom 18. Financijske uredbe, kako ga je podnijela Komisija, i stajalište Vijeća o njemu;

2.  napominje da je Komisija podnijela nacrt izmjene proračuna br. 8/2014 jer Odbor za mirenje nije uspio postići dogovor o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2014, kojega su svrha i sadržaj bili potpuno jednaki tome nacrtu te koji je Vijeće odobrilo na čitanju 17. srpnja 2014., dok je Parlament u svom stajalištu o njemu donesenom 22. listopada 2014. unio izmjenu kako bi se zadržala njegova politička i proceduralna poveznica s nacrtima izmjene proračuna br. 3, 4, 5, 6 i 7/2014;

3.  ističe da Odbor za mirenje nije uspio postići dogovor o usvajanju nacrta izmjene proračuna br. 2/2014 zbog razlika u stajalištima Parlamenta i Vijeća o nepodmirenim potrebama plaćanja za 2014. i paketu nacrta izmjene proračuna od br. 2/2014 do br. 7/2014, a ne o sadržaju nacrta izmjene proračuna br. 2/2014 kao takvome;

4.  podsjeća na to da će se donošenjem nacrta izmjene proračuna br. 8/2014 za 1005 milijuna EUR smanjiti udio doprinosa država članica na temelju BND-a proračunu Unije i time djelomično nadomjestiti njihov doprinos financiranju nacrta izmjene proračuna br. 3, 5 i 7/2014;

5.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 8/2014;

6.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 7/2014 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 51, 20.2.2014., str. 1.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 163, 23.6.2007., str. 17.


Vlastita sredstva Unije – usklađenje nacionalnih doprinosa država članica *
PDF 365kWORD 62k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 o provedbi Odluke 2007/436/EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Zajednica (COM(2014)0704 – C8-0250/2014 – 2014/0332(NLE))
P8_TA(2014)0097A8-0066/2014

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije Vijeću (COM(2014)0704),

–  uzimajući u obzir članak 322. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8‑0250/2014),

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za proračunski nadzor,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0066/2014),

A.  budući da se nakon nedavnih statističkih revizija provedenih u dogovoru s državama članicama ispostavilo da je dio država članica godinama uplaćivao nedovoljan iznos doprinosa proračunu Unije, dok je drugi dio svoj doprinos preplaćivao; budući da su znatna statistička odstupanja o kojima su države članice izvijestile pokretači tih promjena;

B.  budući da bi se propisima koji su trenutačno na snazi, uz jednoglasan dogovor Vijeća, provela brza korekcija navedenih nedovoljnih doprinosa, ali i preplaćenih iznosa;

C.  budući da su u pravilu, sve države članice bez većeg kašnjenja u prošlosti plaćale u proračun Unije puni iznos svojih doprinosa koji se temelje na BND-u i PDV-u, usprkos krizi i znatnom fiskalnom pritisku;

D.  budući da određene države članice, koje su imale koristi od toga što je procjena njezina BND-a bila manja od njegova stvarnog iznosa, nisu bile voljne isplatiti traženi dodatni iznos do zakonskog roka;

E.  budući da je Vijeće pozvalo Komisiju da donese prijedlog o rješenju te situacije tako da izmijeni relevantne propise te dopusti odgodu isplate traženih iznosa i isplatu u obrocima;

F.  budući da je u skladu s postojećom revizijom zakonodavstva sedam država članica odlučilo ne uknjižiti na račun EU-a svoja salda na temelju BND-a i PDV-a na prvi radni dan u prosincu 2014.; budući da je Komisija naknadno revidirala iznose koji su prvotno uneseni u nacrt izmjene proračuna br. 6/2014, uzimajući u obzir iznose koji su u stvarnosti bili dostupni na taj datum;

G.  budući da do toga dolazi odmah nakon što su institucije završile zakonodavni postupak o reviziji zakonodavstva o vlastitim sredstvima koji je započeo 2011. i čak prije nego što je novi zakonodavni paket stupio na snagu;

H.  budući da je taj prijedlog dio većeg paketa o izmjenama proračuna za 2014. i proračunu za 2015. o kojemu se trenutačno pregovara;

I.  budući da je u cilju transparentnosti potrebno svake godine u okviru proračunskog postupka Parlamentu dostaviti izračune i popratne podatke o usklađivanju salda PDV-a i BND-a ostavljajući mu dovoljno vremena za razmatranje, a o odlukama država članica u vezi s datumima uplate obroka i njihovim iznosima Parlament treba biti obaviješten;

J.  budući da je Uredbu (EZ, Euratom) br. 1150/2000 stoga potrebno na odgovarajući način izmijeniti;

1.  naglašava da je do prijedloga o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 došlo zbog jednokratnih posljedica primjene te Uredbe na neke države članice;

2.  izražava žaljenje što je Vijeću odgoda usklađivanja nacionalnih doprinosa bila važnija od zauzimanja stajališta u pregovorima oko proračuna za 2014. i 2015., do čega je došlo tek posljednjeg dana 21-dnevnog razdoblja mirenja utvrđenog u članku 314. UFEU-a, što je doprinijelo tome da Odbor za mirenje nije uspio postići dogovor;

3.  naglašava da brojna izaslanstva Vijeća odbijaju fleksibilnost i hitnost, koje Vijeće jednoglasno traži kad je riječ o vremenu uplate doprinosa država članica u proračun Unije, u pogledu neometane provedbe VFO-a za razdoblje od 2014. do 2020., a osobito pravovremene isplate sredstava korisnicima proračuna Unije;

4.  izražava zabrinutost zbog predložene veće slobode odabira država članica u vezi s vremenom uplate njihova dodatna doprinosa na temelju usklađivanja BND-a u proračun Unije; naglašava da se time stvara presedan koji bi mogao utjecati na riznicu Komisije, vrijeme isplate sredstava korisnicima proračuna Unije i, naposljetku, vjerodostojnost proračuna Unije;

5.  naglašava činjenicu da taj prijedlog čini sustav vlastitih sredstava još složenijim, a cilj mu je izmijeniti zakonodavstvo koje će uskoro retroaktivno zamijeniti već usvojeni zakonodavni akti; uzimajući sve navedeno u obzir, ističe presudnu ulogu skupine na visokoj razini o vlastitim sredstvima u podnošenju prijedloga za rješavanje manjkavosti sadašnjeg sustava;

6.  međutim, uzima u obzir iznimno visoke iznose nakon usklađivanja doprinosa vlastitim sredstvima koji se temelje na PDV-u i BND-u za 2014., koji mogu predstavljati znatno financijsko opterećenje za neke države članice;

7.  naglašava da je prijedlog Komisije dio većeg paketa o kojemu se pregovara, a koji uključuje izmjene proračuna za 2014. i proračun za 2015., te ga stoga ne odbija;

8.  prihvaća prijedlog Komisije s izmjenama;

9.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju;

10.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

11.  traži od Vijeća da se savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

12.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2
Uredba (EZ, Euratom) br. 1150/2000
Članak 10. – stavak 7.a – podstavak 2.
Države članice mogu primijeniti prvi podstavak samo ako su prije prvog radnog dana u prosincu obavijestile Komisiju o svojoj odluci i o datumu odnosno datumima na koje će se iznosi usklađenja knjižiti na račun iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe.
Države članice mogu primijeniti prvi podstavak samo ako su prije prvog radnog dana u prosincu obavijestile Komisiju o svojoj odluci i o datumu odnosno datumima na koje će se iznosi usklađenja knjižiti na račun iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe. Komisija obavještava Europski parlament i Vijeće o svakoj takvoj odluci te o dotičnim državama članicama, broju obroka, njihovim pojedinačnim iznosima i datumima njihova knjiženja na račun.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.a (novi)
Uredba (EZ, Euratom) br. 1150/2000
Članak 10. – stavak 8.

Stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:
'8. Postupci iz stavaka 4. do 7. ovoga članka predstavljaju promjene u prihodima za financijsku godinu u kojoj se postupci provode.
„8. Postupci iz stavaka 4. do 7. ovoga članka predstavljaju promjene u prihodima za financijsku godinu u kojoj se postupci provode. Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o promjenama u prihodima u okviru ovog članka.”

Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a: regije pogođene katastrofama
PDF 291kWORD 52k
Rezolucija
Prilog
Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije u skladu s točkom 11. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))
P8_TA(2014)0098A8-0077/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0348 – C8‑0021/2014),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 10.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 11.,

–  uzimajući u obzir zajedničke zaključke oko kojih su se Parlament i Vijeće usuglasili 8. prosinca 2014. godine.,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0077/2014),

A.  budući da je u skladu s Uredbom (EU) br. 661/2014, kojom je izmijenjena Uredba (EZ) br. 2012/2002, iznos od 50 000 000 EUR dostupan za isplatu predujmova odobrenim sredstvima iz općeg proračuna Unije;

1.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

2.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/422.)

(1) SL L 311, 14.11.2002., str. 3.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti – financiranje programa strukturnih fondova za Cipar
PDF 297kWORD 56k
Rezolucija
Prilog
Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti u skladu s točkom 12. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (COM(2014)0349 – C8-0022/2014 – 2014/2039(BUD))
P8_TA(2014)0099A8-0071/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0349 – C8‑0022/2014),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(Uredba o VFO)(1) te posebno njezin članak 11.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2) te posebno njegovu točku 12.,

–  uzimajući u obzir novi nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koji je Komisija usvojila 28. studenog 2014. (COM(2014)0723),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. i proslijedilo Europskom parlamentu istoga dana (16739/2014 – C8-0287/2014),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište usvojeno 17. prosinca 2014. o nacrtu općeg proračuna za 2015.(3),

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0071/2014),

A.  budući da se nakon razmatranja svih mogućnosti za preraspodjelu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u okviru podnaslova 1.b mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za preuzimanje obveza čini nužnom;

B.  budući da je Komisija predložila mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti, iznad gornjih granica VFO-a, za dopunu financiranja iz općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. u iznosu od 79,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u vezi s dodatnom dodjelom sredstava Cipru iz strukturnih fondova u ukupnom iznosu od 100 milijuna EUR za 2015. godinu;

1.  primjećuje da se, unatoč umjerenim povećanjima odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u ograničenom broju proračunskih stavki, gornjom granicom podnaslova 1.b za 2015. ne omogućuje adekvatno financiranje važnih i hitnih političkih prioriteta Unije;

2.  stoga se slaže s mobilizacijom instrumenta fleksibilnosti i izmjenjuje prijedlog Komisije u svrhu financiranja dodatnih sredstava za programe strukturnih fondova za Cipar iz podnaslova 1.b u iznosu do 83,26 milijuna EUR;

3.  ponavlja da se mobilizacijom tog instrumenta, kako je predviđeno u članku 11. Uredbe o VFO-u, još jednom potvrđuje koliko je presudno da proračun Unije bude fleksibilan;

4.  ponavlja svoj dugogodišnji stav da se, ne dovodeći u pitanje mogućnost mobilizacije odobrenih sredstava za plaćanja za pojedine proračunske linije preko instrumenta fleksibilnosti bez prethodne mobilizacije sredstava za preuzimanje obveza, plaćanja koja proizlaze iz prethodno mobiliziranih obveza preko instrumenta fleksibilnosti mogu računati samo iznad gornjih granica;

5.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

6.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

PRILOG:

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/436.)

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(2) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0100.


Novi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015.
PDF 488kWORD 270k
Rezolucija
Prilog
Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o stajalištu Vijeća o novom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. (16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD))
P8_TA(2014)0100A8-0067/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(3) (Uredba o VFO-u),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju(4) (MIS od 2. prosinca 2013.),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. ožujka 2014. o općim smjernicama za pripremu proračuna – dio III. – Komisija(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. travnja 2014. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2015.(6),

–  uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koji je Komisija usvojila 24. lipnja 2014. (COM(2014)0300),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koje je Vijeće usvojilo 2. rujna 2014. i proslijedilo Europskom parlamentu 12. rujna 2014. (12608/2014 – C8-0144/2014),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. listopada 2014. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015.(7),

–  uzimajući u obzir činjenicu da Odbor za mirenje nije postigao dogovor o zajedničkom tekstu u roku od 21 dan, navedenom u članku 314. stavku 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir novi nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koji je Komisija usvojila 27. studenoga 2014. (COM(2014)0723), u skladu s člankom 314. stavkom 8. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir zaključke proračunskog trijaloga od 8. prosinca 2014.,

–  uzimajući u obzir stajalište o novom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. (16739/2014 – C8‑0287/2014) i istog dana proslijedilo Parlamentu,

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0067/2014),

1.   podsjeća da se „nacrt paketa”, kako je utvrđen u prilogu, koji su Parlament i Vijeće dogovorili nakon teških pregovora na trijalogu 8. prosinca 2014., sastoji od triju elemenata: nacrta izmjene proračuna br. 3-8/2014 za ukupni iznos od 49,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i dodatnih 3 529,6 milijuna EUR od svježeg novca u odobrenim sredstvima za plaćanja, proračun Unije za 2015. utvrđen na iznos od 145 321,5 milijuna EUR i 141 214,0 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za obveze, odnosno za plaćanja, te šest zajedničkih izjava i tri jednostrane izjave;

2.  naglašava da razina dodatnih odobrenih sredstava za plaćanja prenesena u proračun za 2014., iako će Komisiji omogućiti da odgovori na najžurnije potrebe plaćanja u 2014., neće biti dovoljna za rješavanje ponavljajućeg efekta „snježne grude” koji će stvoriti neplaćeni računi 2015.; stoga ističe zajedničku izjavu o planu plaćanja kojom se popraćuje paket sporazuma o proračunu za 2014. i proračunu za 2015.;

3.  uvjeren je, međutim, da je u narednim godinama potrebno pojačati napore u svrhu smanjivanja razine neplaćenih računa na održivu razinu, posvećujući posebnu pozornost kohezijskoj politici; u tom pogledu naglašava zajedničku opredijeljenost triju institucija Unije da razmotre sve moguće načine smanjivanja razine tih računa, kao što se navodi u zajedničkoj izjavi o planu plaćanja koja je priložena ovogodišnjem dogovoru o proračunu;

4.  pozdravlja porast od 244,2 milijuna EUR u ukupnoj razini odobrenih sredstava za obveze u odnosu na prvotno stajalište Vijeća od 2. rujna 2014.; izražava zadovoljstvo činjenicom da su rezovi Vijeća u visini od 521,9 milijuna EUR u obvezama u potpunosti povučeni te da je dodano još 170,7 milijuna EUR u obvezama, uključujući puni paket pilot-projekata i pripremnih mjera i 95 milijuna EUR za Obzor 2020, COSME, ERASMUS i humanitarnu pomoć;

5.  međutim, izražava žaljenje zbog činjenice da Vijeće ni ovaj put nije željelo popratiti svoje političke izjave dostatnim proračunskim sredstvima u vezi s potporom za radna mjesta i rast te međunarodne obveze Unije, što je pokazalo neslaganjem s povećanjem proračuna do najvišeg iznosa iz VFO-a u naslovima 1a i 4; zadovoljan je činjenicom da su povećanja dogovorena tijekom pregovora s Parlamentom u skladu s političkim prioritetima Parlamenta; no u ovom kontekstu žali zbog toga što se čini da Vijeće više nema nikakve političke prioritete i da ga isključivo zanima vodoravno ograničavanje troškova u najvećoj mogućoj mjeri;

6.  pozdravlja činjenicu da je, zahvaljujući dodatnim namjenskim prihodima utvrđenima u zajedničkoj poljoprivrednoj politici nakon podnošenja Komisijinog pisma izmjene br. 1/2015, pronađeno rješenje za financiranje 273,6 milijuna EUR za hitne mjere kao odgovor na rusku zabranu uvoza hrane čime se izbjeglo da se odmah mobilizira rezerva za krize u poljoprivrednom sektoru;

7.  pozdravlja činjenicu da je ukupna razina odobrenih sredstava za plaćanja dogovorena za 2015. za 1,6  % viša u odnosu na proračun za 2014. te da je za 1 217,1 milijun EUR veća od one u prvom čitanju Vijeća; posebno je zadovoljan što, zahvaljujući preraspodjeli 448,5 milijuna EUR i dodatnim namjenskim prihodima utvrđenima u navedenom pismu izmjene, razine plaćanja ostvarene pod naslovima 1a i 4 premašuju prvotni nacrt proračuna od 24. lipnja 2014.;

8.  primjećuje, međutim, da su proračunski pregovori, posebno u odnosu na plaćanja, tijekom prethodnih godina postali sve teži, uglavnom zahvaljujući stajalištu Vijeća koje nije spremno na kompromise; još jednom naglašava svoje stajalište da bi glavna funkcija proračunskog postupka trebala biti postizanje dogovora o političkim prioritetima u proračunskim obavezama, jer bi se plaćanja trebala smatrati tek tehničkim nastavkom potrebnim za izvršenje tih obaveza; podsjeća Vijeće na definicije vrsta odobrenih sredstava iz članka 10. stavka 3. Financijske uredbe koje se odnose na opći proračun Unije i pravila primjene u kojem se navodi da „odobrena sredstva za plaćanje obuhvaćaju plaćanja za preuzete pravne obveze u financijskoj godini i prošlim financijskim godinama”;

9.  pozdravlja činjenicu da se Vijeće na kraju složilo da se 2014. mobilizira rezerva za nepredviđene izdatke, iako u iznosu nižem od potrebnog; osim toga, pozdravlja ukupni porast u plaćanjima u proračunu za 2014. u velikom broju proračunskih linija do razine od 4,2 milijarde EUR, od čega će se 3 168,2 milijuna EUR mobilizirati iz rezerve za nepredviđene izdatke za 2014., kao i činjenicu da su povećanja predložena u nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 u odobrenim sredstvima za plaćanje za naslove 1a i 4 velikim dijelom sačuvana u konačnom kompromisu; prima na znanje da se taj porast uglavnom odnosi na podnaslov 1 b u kojem se trenutačno krije veći dio problema nepodmirenih računa na kraju godine; podsjeća da je Parlament već u svojem čitanju o proračunu za 2014. predvidio veću potrebu za odobrenim sredstvima za plaćanja (konačan dogovor bio je 983 milijuna EUR manje od usvojenog stava Parlamenta); poziva Vijeće da nastoji ne smanjivati proračun Unije na umjetan način svake godine;

10.  međutim, ne slaže se sa stajalištem Vijeća prema kojemu se za pokrivanje potreba za izvanrednim plaćanjem neće iskoristiti ukupni iznos dodatnih prihoda od novčanih kazni; smatra da bi se do rješavanja krize u plaćanjima svi neočekivani prihodi u potpunosti trebali koristiti za hvatanje u koštac s tim problemom; podsjeća da je paket nacrta ostvaren jer se njime ispunjava zahtjev Parlamenta za stabilizaciju problema nepodmirenih plaćanja; naglašava međutim da pravo rješenje krize plaćanja u Uniji iziskuje stvaranje odgovarajućeg ograničenja za nepodmirene dugove;

11.  izražava žaljenje što je Vijeću odgoda usklađivanja nacionalnih doprinosa bila važnija od zauzimanja stajališta u pregovorima oko proračuna za 2014. i 2015., do čega je došlo tek posljednjeg dana 21-dnevnog razdoblja mirenja utvrđenog u članku 314. UFEU-a, što je doprinijelo tome da Odbor za mirenje nije uspio postići dogovor;

12.  podsjeća da prema članku 310. UFEU-a svi prihodi i rashodi prikazani u proračunu Unije moraju biti uravnoteženi;

13.  daje najveću političku važnost zajedničkim izjavama usuglašenima između Parlamenta, Vijeća i Komisije, posebno u vezi s planom plaćanja i korištenjem posebnim instrumentima; inzistira na tome da se plan plaćanja dovrši čim prije, a svakako prije nego što Komisija usvoji nacrt proračuna za 2016.; opet naglašava da se njegovo odobrenje VFO-a temeljilo na tumačenju da su svi posebni instrumenti u plaćanjima računaju izvan gornjih granica te da bi svako drugo tumačenje automatski rezultiralo ponovnim otvaranjem sporazuma o VFO-u;

14.  ponavlja svoj uvriježeni stav da bi se plaćanja za posebne instrumente trebala računati iznad gornjih granica VFO-a kao što je slučaj za rashode; još jednom žali zbog toga što dogovor s Vijećem o ovoj točki nije mogao biti postignut; međutim, naglašava da je potrebno uložiti sve napore kako bi se što ranije postigao konačni dogovor o tom pitanju;

15.  ponavlja svoje stajalište da je temeljita reforma sustava vlastitih sredstava od ključne važnosti za prevladavanje trenutačnih zastoja u proračunskim pregovorima i stoga daje iznimnu važnost radu skupine na visokoj razini o vlastitim sredstvima pod predsjedanjem Marija Montija;

16.  žali zbog nespremnosti i Vijeća i Komisije da agencijama Unije stave na raspolaganje potrebna sredstva, posebno u vezi s osobljem, kako bi izvršile mandate koje im je dodijelila zakonodavna vlast te naglašava da trenutni sporazum ne podrazumijeva da je Parlament prihvatio Komisijin koncept „zajedničke baze za preraspodjelu” ; nadalje, duboko žali zbog smanjenja osoblja u agencijama koje se financiraju iz naknada i smatra da je to neopravdano jer se ta radna mjesta ne financiraju iz proračuna Unije;

17.  pozdravlja povećanje odobrenih sredstava za devet sudaca Suda; ponovno naglašava da će se poduzeti sve potrebne mjere kako bi se do 1. listopada 2015. završio zakonodavni postupak, čime bi se omogućilo učinkovito povećanje njihova broja; stoga poziva Vijeće da bez odlaganja postigne dogovor o raspodjeli mjesta za nove suce; zahtijeva da Sud Vijeću i Parlamentu podnese pravovremenu i ažuriranu ocjenu dodatnih financijskih potreba za nove suce i njihovo osoblje; ponavlja da bi valjalo razumno procijeniti potrebu za dodatnim osobljem koju podrazumijeva imenovanje novih sudaca;

18.  pozdravlja provedbu prve faze sporazuma o suradnji između Parlamenta i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora te Odbora regija; smatra da je taj sporazum dobar primjer ostvarenja sinergije između institucija, čime će se povećati učinkovitost i ostvariti uštede; očekuje da će druga faza tog sporazuma biti završena do srpnja 2015.;

19.  pozdravlja proračunski neutralne prijenose „zajedničkih administrativnih troškova” za osoblje Komisije u delegacijama iz dijela III., proračun Komisije, u dio X., proračun ESVD-a; ponavlja da će zbog tog prijenosa doći do pojednostavljenja u upravljanju administrativnim rashodima delegacija Unije te da oni ne bi smjeli imati nikakav drugi učinak na administrativna odobrena sredstva Komisije niti na radne uvjete osoblja Komisije u delegacijama; ustraje u tome da se prijenos sredstava izvrši u dobroj suradnji između ESVD-a i Komisije;

20.  općenito žali zbog nemogućnosti Vijeća da pronađe zajedničko stajalište, posebno tijekom 21-dnevnog razdoblja mirenja i u odnosu na usvajanje nacrta izmjena proračuna te poziva Vijeće i Komisiju da na početku 2015. zajednički dogovore načine poboljšanja proračunskog postupka u cilju olakšavanja usvajanja proračuna Unije za 2016. Koji bi trebao biti polazna točka za novi strukturalni pristup europskom proračunu kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegli nepotrebni, ponavljajući sukobi te kako bi se unaprijedilo razumijevanje između sugovornika o razmjeru doprinosa rashoda EU-a dijeljenoj obvezi za poticanje rasta i otvaranje radnih mjesta u EU-u;

21.  bez izmjena odobrava stajalište Vijeća o novom nacrtu proračuna za 2015. kao i zajedničke izjave priložene ovoj rezoluciji;

22.  nalaže svojem predsjedniku da izjavi da je proračun konačno donesen i da ga da na objavu u Službenom listu Europske unije;

23.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

PRILOG

NACRT PAKETA

Proračun 2015. – zajednički zaključci

Ovim se nacrtom paketa obuhvaćaju sljedeći odjeljci:

1.  Proračun za 2015.

2.  Proračun za 2014. – nacrti izmjena proračuna od br. 3/2014 do 8/2014.

3.  Zajedničke izjave

SAŽETAK

A.   Proračun za 2015.

Prema nacrtu paketa:

–  ukupna razina odobrenih sredstava za preuzete obveze u proračunu za 2015. utvrđena je u iznosu od 145 321,5 milijuna EUR. Općenito, time je nastala razlika do gornje granice višegodišnjeg financijskog okvira za 2015. za odobrena sredstva za preuzete obveze u iznosu od 1 760,1 milijuna EUR.

–  ukupna razina odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za 2015. utvrđena je u iznosu od 141 214,0 milijuna EUR. To uključuje iznos od 126,7 milijuna EUR koji se odnosi na korištenje Fonda solidarnosti EU-a povezan s nacrtima izmjena proračuna br. 5/2014 i 7/2014;

–  instrument fleksibilnosti za 2015. koristi se u iznosu od 83,3 milijuna EUR za odobrena sredstva za preuzete obveze;

–  odobrena sredstva za plaćanja za 2015. povezana s korištenjem instrumenta fleksibilnosti za dodatnu pomoć Cipru u 2014. i 2015. Komisija procjenjuje na 11,3 milijuna EUR.

B.   Proračun za 2014.

Prema nacrtu paketa:

–  nacrti izmjena proračuna br. 3/2014 do br. 8/2014 prihvaćaju se prema prijedlogu Komisije, uz iznimke koje se navode u odjeljku 2.;

–  slijedom toga, razina odobrenih sredstava za preuzete obveze u proračunu za 2014. povećana je za 49,8 milijuna EUR zbog korištenja Fonda solidarnosti EU-a (u iznosu od 126,7 milijuna EUR) povezano s nacrtima izmjena proračuna br. 5/2014 i 7/2014 što se djelomično nadoknađuje smanjenjem odobrenih sredstava za preuzete obveze iz nacrta izmjena proračuna br. 3/2014, 4/2014 i 6/2014 u iznosu od 76,9 milijuna EUR (uglavnom povezanih s ribarstvom);

–  slijedom toga, razina odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za 2014. povećana je za 3 529,6 milijuna EUR;

–  pričuva za nepredviđene izdatke za 2014. mobilizira se za iznos od 2 818,2 milijuna EUR uvećano za 350 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanja, u skladu sa zajedničkom izjavom o posebnim instrumentima kako je utvrđeno u nastavku, u odjeljku 3.3.

1.   PRORAČUN za 2015.

1.1.   „Zatvorene” linije

Ako nije drugačije navedeno u ovim zaključcima u nastavku, sve proračunske linije koje nije izmijenilo ni Vijeće ni Europski parlament i za koje je Europski parlament prihvatio izmjene Vijeća tijekom njihova čitanja potvrđene su.

Europski parlament i Vijeće usuglasili su zaključke o drugim stavkama proračuna koje su uključene u odjeljcima 1.2 do 1.7. u nastavku.

1.2.   Horizontalna pitanja

a)   Decentralizirane agencije

Doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzete obveze i odobrenim sredstvima za plaćanja) i broj radnih mjesta za sve decentralizirane agencije utvrđuju se na razinu koju je predložila Komisija u novom Nacrtu proračuna (NP):

povećanja radnih mjesta u planu radnih mjesta i povezana odobrena sredstva u usporedbi s izvornim NP-om:

–  Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA): +9 radnih mjesta i +585 000 EUR ;

–  Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA): +3 radna mjesta i +195 000 EUR ;

–  Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA): +4 radna mjesta i +260 000 EUR ;

–  Europski potporni ured za azil (EASO): +4 radna mjesta i +260 000 EUR  i

–  Europski policijski ured (EUROPOL): +5 radnih mjesta, uz smanjenje od -600 000 EUR;

za FRONTEX, povećanje u operativnim rashodima od 20,0 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzete obveze i odobrenim sredstvima za plaćanja.

b)   Izvršne agencije

Doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzete obveze i odobrenim sredstvima za plaćanja) i broj radnih mjesta za izvršne agencije utvrđuju se na razini koju je predložila Komisija u novom NP-u.

c)   Pilot-projekti / pripremna djelovanja

Dogovoren je sveobuhvatan paket od 59 pilot-projekata / pripremnih djelovanja (PP/PA) kako je predloženo novim nacrtom proračuna, i za odobrena sredstva za preuzete obveze i odobrena sredstva za plaćanja. Ako se utvrdi da su pilot-projekt ili pripremno djelovanje obuhvaćeni postojećom pravnom osnovom, Komisija može predložiti prijenos odobrenih sredstava prema odgovarajućoj pravnoj osnovi kako bi se olakšala provedba mjere.

Ovim se paketom u potpunosti poštuju gornje granice za pilot-projekte i pripremna djelovanja utvrđene Financijskom uredbom.

d)   Zajednički administrativni troškovi delegacija EU-a

Prijenos „Zajedničkih administrativnih troškova delegacija EU-a” iz odjeljka proračuna za Komisiju u odjeljak proračuna za ESVD, kako je predloženo u novom NP-u, dogovoren je.

1.3.   Rashodi prema naslovima financijskog okvira ‒ odobrena sredstva za preuzete obveze

Nakon uzimanja u obzir gornjih zaključaka o „zatvorenim” proračunskim linijama, agencijama te pilot-projektima i pripremnim djelovanjima, Europski parlament i Vijeće dogovorili su sljedeće:

a)   podnaslov 1.a

Odobrena sredstva za preuzete obveza utvrđuju se na razini koju je u novom NP-u predložila Komisija kako bi se odražavao prioritet doprinošenja povećanju pristupa financijama kroz proračun EU-a, posebno za mala i srednja poduzeća (MSP):

(u 1 000 EUR)

Proračunska linija

Naziv

Povećanja odobrenih sredstava za preuzete obveze

NP za 2015.

Novi nacrt proračuna za 2015.

Razlika

02 02 02

Poboljšanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP) u obliku vlasničkog i dužničkog kapitala

162 791,7

174 791,7

12 000,0

04 03 02 03

Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo – Olakšavanje pristupa financiranju za poduzetnike, osobito one najudaljenije od tržišta rada, i socijalna poduzeća

24 957,0

26 457,0

1 500,0

08 02 02 02

Poboljšanje pristupa rizičnom financiranju za ulaganje u istraživanja i inovacije

337 534,7

342 534,7

5 000,0

Ukupno

18 500,0

Nadalje, prihvaćaju se sljedeća povećanja odobrenih sredstava za preuzete obveze:

(u 1 000 EUR)

Proračunska linija

Naziv

Novi nacrt proračuna za 2015.

Proračun za 2015.

Razlika

148 235,9153 235,95 000,002 02 01

Promicanje poduzetništva i poboljšanje konkurentnosti poduzeća iz Unije te njihova pristupa tržištima

106 561,8

108 561,8

2 000,0

08 02 01 01Poticanje sigurnih europskih društava

02 04 03 02

Jačanje pionirskih istraživanja u Europskom istraživačkom vijeću

1 631 723,2

1 650 723,2

19 000,0

08 02 02 01

Vodeći položaj u nanotehnologijama, području naprednih materijala, laserskoj tehnologiji, biotehnologiji te naprednoj proizvodnji i preradi

498 592,7

503 592,7

5 000,0

819 154,4824 154,45 000,008 02 03 05

Izgradnja resursno učinkovitog gospodarstva otpornog na klimatske promjene te održiva opskrba sirovinama

291 719,4

297 719,4

6 000,0

09 04 03 02Vodeći položaj u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama

09 04 02 01

Poticanje uključivih, inovativnih i promišljenih europskih društava

41 725,8

43 725,8

2 000,0

15 02 01 01

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njegovo značenje za tržište rada

1 336 476,0

1 348 476,0

12 000,0

15 02 01 02

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europske mladeži i sudjelovanja mladih osoba u europskom demokratskom životu

161 745,0

165 245,0

3 500,0

15 02 03

Razvoj europske dimenzije u sportu

20 439,0

20 939,0

500,0

15 03 01 01

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie – stvaranje, razvijanje i prijenos novih vještina, znanja i inovacija

734 668,4

737 668,4

3 000,0

Ukupno

63 000,0

Slijedom navedenoga, i nakon uzimanja u obzir pilot-projekata, pripremnih djelovanja i prijenosa zajedničkih troškova delegacija EU-a u odjeljak za ESVD, dogovorena razina obveza utvrđuje se u iznosu od 17 551,7 milijuna EUR, pri čemu razlika iznosi 114,3 milijuna EUR do gornje granice za rashode iz podnaslova 1.a.

b)   Podnaslov 1.b

Odobrena sredstva za preuzete obveze utvrđuju se na razini predloženoj novim nacrtom proračuna.

Uzimajući u obzir pilot-projekte i pripremna djelovanja te korištenje 83,3 milijuna EUR iz instrumenta fleksibilnosti za dodatnu potporu Cipru, razina obveza utvrđena je u iznosu od 49 230,3 milijuna EUR.

c)   Naslov 2.

Odobrena sredstva za preuzete obveze utvrđena su na razini koju je Komisija predložila novim Nacrtom proračuna.

Na temelju novih podataka koji su se pojavili nakon predstavljanja pisma izmjene br. 1/2015, posebno na temelju informacija o stvarnoj uporabi hitnih mjera poduzetih od kolovoza 2014. kao odgovor na rusku zabranu uvoza hrane, konačnom višku EFJP-a za 2014. i ažuriranoj prognozi financijskih ispravaka koji će se prikupiti u 2015., prethodno navedene hitne mjere (uključujući one povezane sa sektorom mljekarstva u baltičkim državama za koje je Komisija 26. studenoga 2014. donijela novi paket i za Finsku kada se ispune uvjeti) mogu se financirati u okviru odobrenih sredstava zatraženih u pismu izmjene br. 1/2015, a da se pritom ne mora pribjegavati pričuvi za poljoprivredne krize zahvaljujući tim dodatnim namjenskim prihodima.

Slijedom navedenoga, i nakon uzimanja u obzir pilot-projekata, pripremnih djelovanja i prijenosa zajedničkih troškova delegacija EU-a u odjeljak za ESVD, dogovorena razina obveza utvrđuje se u iznosu od 58 808,6 milijuna EUR, pri čemu razlika iznosi 790,4 milijuna EUR do gornje granice za rashode iz podnaslova 1.a.

d)   Naslov 3.

Odobrena sredstva za preuzete obveze utvrđena su na razini koju je Komisija predložila novim nacrtom proračuna. Povećanje operativnih rashoda FRONTEX-a kompenzira se odgovarajućim smanjenjem proračunske stavke 18 02 01 01 (Potpora za upravljanje granicama i zajedničku viznu politiku s ciljem olakšavanja zakonitog putovanja).

Kao posljedica toga, i nakon što su u obzir uzeti pilot-projekti i pripremna djelovanja, usuglašena razina obveza utvrđuje se u iznosu od 2 146,7 milijuna EUR, pa razlika iznosi 99,3 milijuna EUR do gornje granice za rashode iz naslova 3.

e)   Naslov 4.

Odobrena sredstva za preuzete obveze utvrđena su na razini koju je Komisija predložila novim nacrtom proračuna, posebno što se tiče prijenosa općih administrativnih rashoda delegacija EU-a u dio proračuna koji se odnosi na ESVD.

Nadalje, prihvaćaju se sljedeća povećanja odobrenih sredstava za preuzete obveze:

(u 1 000 EUR)

Proračunska linija

Naziv

Novi nacrt proračuna za 2015.

Proračun za 2015.

Razlika

21 03 01 04

Potpora mirovnom procesu i financijska pomoć Palestini i Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA)

264 500,0

286 500,0

22 000,0

23 02 01

Dostava brze, djelotvorne humanitarne pomoći i pomoći u hrani koja se temelji na potrebama

872 446,0

882 446,0

10 000,0

Ukupno

32 000,0

Međutim, ne prihvaća se prijenos stavke posebni predstavnici EU-a iz naslova 4. u naslov 5. (odjeljak Europska služba za vanjsko djelovanje) kako je predloženo u novom nacrtu proračuna. Slijedom toga, odobrena sredstva za preuzete obveze i odobrena sredstva za plaćanja iz proračunske linije 19 03 01 07 (Posebni predstavnici EU-a, naslov 4.) vraćaju se kako je predloženo u izvornom nacrtu proračuna.

Slijedom navedenoga, i nakon uzimanja u obzir pilot-projekata, pripremnih djelovanja i prijenosa zajedničkih troškova delegacija EU-a u odjeljak ESVD-a, dogovorena razina obveza utvrđuje se u iznosu od 8 408,4 milijuna EUR, pri čemu razlika iznosi 340,6 milijuna EUR do gornje granice za rashode iz naslova 4.

f)   Naslov 5.

Broj radnih mjesta u planovima radnih mjesta institucija te odobrena sredstva za preuzete obveze utvrđeni su na razini koju je Komisija predložila novim nacrtom proračuna te se na taj način integriraju:

–  čitanje Europskog parlamenta i čitanje Vijeća, za njihove odjeljke proračuna,

–  čitanje Europskog parlamenta za Sud,

–  čitanje Europskog parlamenta za Europski revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija i

–  za Europsku službu za vanjsko djelovanje, razina odobrenih sredstava koju je predložila Komisija u izvornom nacrtu proračuna povećana je kako bi se u obzir uzeo proračunski neutralan prijenos odobrenih sredstava povezanih sa „Zajedničkim administrativnim troškovima delegacija EU-a” iz odjeljka proračuna „Komisija” u odjeljak proračuna „ESVD”. Međutim, ne prihvaća se prijenos stavke „Posebni predstavnici EU-a” iz naslova 4. u odjeljak „ESVD” u naslovu 5. kao što je predloženo u novom nacrtu proračuna. Stoga se u odjeljak proračuna „ESVD” ne uključuju sredstva odobrena u tu svrhu.

Ukupno, u usporedbi s izvornim nacrtom proračuna, te izmjene mogu dovesti do sljedećeg:

–  neto smanjenja od 35 radnih mjesta prema planu radnih mjesta, zbog smanjenja od 47 radnih mjesta za Europski parlament što se djelomično kompenzira povećanjem od 12 radnih mjesta na Sudu Europske unije,

–  neto smanjenje odobrenih sredstava od 0,6 milijuna EUR, zbog smanjenja od 1,4 milijuna EUR za Europski revizorski sud, 1,4 milijuna EUR za Europski gospodarski i socijalni odbor i 0,4 milijuna EUR za Odbor regija što se djelomično kompenzira povećanjem od 2,6 milijuna EUR za Sud,

–  povećanje od 71,5 milijuna EUR za ESVD odražava proračunski neutralan prijenos „Zajedničkih administrativnih troškova delegacija EU-a” što se u potpunosti kompenzira u odjeljku za Komisiju u podnaslovu 1.a (0,6 milijuna EUR), naslovu 2 (0,1 milijuna EUR), naslovu 4 (45,7 milijuna EUR) i naslovu 5 (25,2 milijuna EUR). Ukupno će rezultat tih prijenosa biti neto povećanje odobrenih sredstava u okviru naslova 5 od 46,3 milijuna EUR.

Osim toga, u usporedbi s novim nacrtom proračuna, dogovoren je sljedeći proračunski neutralan prijenos radnih mjesta i odobrenih sredstava za preuzete obveze iz Vijeća u PMO, kako bi se uzeo u obzir prijenos 1. siječnja 2015. utvrđivanja i upravljanja mirovinskim pravima aktivnih i umirovljenih službenika Vijeća u PMO: povećanje za 6 radnih mjesta prema planu radnih mjesta službenika stupnja AST 7, kao i povećanje od 504 000 EUR odobrenih sredstava za preuzete obveze u Komisiji (odjeljak III.) u potpunosti se kompenzira smanjenjem za 6 radnih mjesta prema planu radnih mjesta za službenike stupnja AST 7 kao i smanjenjem u iznosu od 504 000 EUR odobrenih sredstava za preuzete obveze u Vijeću (odjeljak II.).

Slijedom navedenoga, i uzimajući u obzir pilot-projekte, pripremna djelovanja kao i prijenos „Zajedničkih troškova delegacija EU-a” u odjeljak „ESVD” dogovorena razina obveza utvrđuje se u iznosu od 8 660,5 milijuna EUR, pri čemu razlika iznosi 415,5 milijuna EUR do gornje granice za rashode iz naslova 5.

1.4.   Odobrena sredstva za plaćanje

Ukupna razina odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za 2015. utvrđena je na 141 214 040 563 EUR.

To uključuje iznos od 126,7 milijuna EUR koji se odnosi na korištenje Fonda solidarnosti EU-a povezan s nacrtima izmjene proračuna br. 5/2014 i 7/2014, kao i iznos od 440 milijuna EUR koji se odnosi na prijenos odobrenih sredstava za plaćanje za Inicijativu za zapošljavanje mladih iz proračuna za 2014. u proračun za 2015.

Raspodjela ukupne razine odobrenih sredstava za plaćanje u proračunu za 2015. u obzir uzima sljedeće korake:

a)  odobrena sredstva za plaćanje za nediferencirane rashode kako je prethodno utvrđeno, posebno u naslovima 2. i 5. te

b)  odobrena sredstva za plaćanje za paket pilot-projekata i pripremnih djelovanja kako je prethodno utvrđeno izračunavaju se kako slijedi: odobrena sredstva za plaćanje za sve nove pilot-projekte i pripremna djelovanja utvrđena su na 50 % odgovarajućih obveza ili na razini koju je predložio Europski parlament, ovisno o tome koji je iznos niži; u slučaju produljenja postojećih pilot-projekata i pripremnih djelovanja razina plaćanja je ona razina utvrđena u nacrtu proračuna uz 50 % odgovarajućih novih obveza ili razina koju je predložio Europski parlament, ovisno o tome koji je iznos niži;

c)  smanjenje u odobrenim sredstvima za plaćanje u iznosu od 123,3 milijuna EUR u usporedbi s novim nacrtom proračuna proporcionalno je podijeljeno na sve proračunske linije s diferenciranim odobrenim sredstvima na koja ne utječe prethodno navedena točka b), uz iznimku sljedećih proračunskih linija, za koje je razina odobrenih sredstava za plaćanje utvrđena na razini novog nacrta proračuna:

–  rashodi za podnaslov 1.a (Konkurentnost za rast i zapošljavanje) i naslov 4. (Globalna Europa);

–  proračunske linije 04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 i 13 03 60 za cilj konvergencije te

–  međunarodni sporazumi o partnerstvu u području ribarstva.

Na temelju rezultata postignutih u prethodnom koraku c) obavljene su sljedeće konačne prilagodbe:

–  iznos od 100 milijuna EUR koji je dodan proračunskoj liniji 13 04 02 (Završetak Kohezijskog fonda (2007. – 2013.)) nadomješten je:

–  smanjenjem od 50 milijuna EUR proračunske linije 13 03 18 (Završetak Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Regionalna konkurentnost i zapošljavanje) i

–  smanjenjem od 50 milijuna EUR podijeljenim na sve proračunske linije s diferenciranim odobrenim sredstvima na koja ne utječe prethodno navedena točka b) za rashode iz podnaslova 1.a (Konkurentnost za rast i zapošljavanje) i naslova 4. (Globalna Europa), uz iznimku proračunske linije 23 02 (Humanitarna pomoć, pomoć u hrani i pripravnost u slučaju katastrofe), za koje su iznosi određeni u nacrtu proračuna zadržani.

1.5.   Proračunske napomene

U pogledu proračunskih napomena, novi nacrt proračuna je odobren i u njega su integrirane izmjene koje su unijeli Europski parlament ili Vijeće, osim za proračunske linije 04 03 01 03 i 19 03 01 06, pri čemu se podrazumijeva da se tim izmjenama ne može izmijeniti ili proširiti područje primjene postojeće pravne osnove ili zadirati u administrativnu autonomiju institucija.

1.6.   Nove proračunske linije

Proračunska nomenklatura kakvu je predložila Komisija u svojem novom nacrtu proračuna ostat će nepromijenjena.

1.7.   Pričuve

U odjeljak „Komisija” u pričuve s uvjetovanim oslobađanjem sredstava nije stavljen nikakav iznos.

2.   PRORAČUN za 2014.

a)  Dodatna odobrena sredstva za preuzete obveze (126,7 milijuna EUR) koja je u nacrtima izmjene proračuna br. 5/2014 i 7/2014 zatražio Fond solidarnosti EU-a odobrena su. Odgovarajuća plaćanja prenesena su u proračun za 2015.

b)  Nacrt izmjene proračuna br. 3/2014 odobren je kako ga je predložila Komisija, uz sljedeća smanjenja odobrenih sredstava za plaćanja:

–  ruralni razvoj: ne prihvaća se 90 milijuna EUR za završetak programâ ruralnog razvoja 2007. – 2013. uzimajući u obzir izjavu o plaćanjima koju su države članice podnijele u studenom 2014. a koja su niža od očekivanih. Nadalje, dogovoreno je smanjenje od 20 milijuna EUR za nove programe;

–  Inicijativa za zapošljavanje mladih: dogovoreno je smanjenje od 420 milijuna EUR za Inicijativu za zapošljavanje mladih. Međutim, kako je prethodno određeno u odjeljku 1.4., iznos od 440 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanja za Inicijativu za zapošljavanje mladih dodan je u proračun za 2015.;

–  dodatno smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje od 648,1 milijun EUR dogovoreno je i raspoređeno na sve proračunske linije ojačane iz pričuve za nepredviđene izdatke, dok su zatraženi iznosi za proračunske linije 13 03 16 (Konvergencija ERDF-a), 04 06 01 (FEAD) te 21 03 02 01 i 21 03 03 03 (Potpora Ukrajini) ostali nepromijenjeni.

Preraspodjela odobrenih sredstava za plaćanja:

–  odobrava se preraspodjela koju je Komisija predložila u „globalnom prijenosu” (DEC 31/2014);

–  odobrava se preraspodjela koju je Komisija predložila za odjeljak „Komisija” u nacrtu izmjene proračuna br. 6/2014; međutim, odobrena sredstva za plaćanje dostupna za preraspodjelu iz EFPR-a (rashodi za administrativnu potporu) i pričuve za međunarodne sporazume o partnerstvu u području ribarstva (ukupno 6 150 900 EUR) preraspodijeljeni su za humanitarnu pomoć (proračunska linija 23 02 01);

–  uzimajući u obzir trenutačno stanje izvršenja proračuna i perspektive za kraj godine, dogovorena je daljnja preraspodjela u iznosu od 30,4 milijuna EUR. To se odnosi na sljedeće proračunske linije:

–  Članak 01 03 02 (Makrofinancijska pomoć): 5 milijuna EUR,

–  Članak 04 03 02 (PROGRESS): 10,0 milijuna EUR,

–  Članak 12 02 01 (Unutarnje tržište): 1,2 milijuna EUR

–  Članak 17 03 51 (Javno zdravlje): 0,7 milijuna EUR,

–  Stavka 18 02 01 02 (Sprječavanje i borba protiv kriminala): 2,3 milijuna EUR

–  Stavka 21 09 51 01 (DCI Azija): 2,5 milijuna EUR

–  Članak 33 02 02 (Promicanje nediskriminacije i ravnopravnosti): 2,2 milijuna EUR i

–  Članak 29 02 01 i 29 02 51 (Statistika): 6,5 milijuna EUR.

U tablici u nastavku prikazana su posljedična pojačanja i smanjenja odobrenih sredstava za plaćanje u nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 (među ostalim preraspodjela putem „globalnog prijenosa”, nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 i najnovijeg ažuriranja trenutačnog stanja izvršenja proračuna) kako su odobrena u skladu s prethodno navedenim:

Proračunske linije

Naziv

Nacrt izmjene proračuna br. 3/2014

– usvojeno

01 03 02

Makrofinancijska pomoć

-28 960 000

01 04 51

Završetak progrâma u području malih i srednjih poduzeća (MSP) (prije 2014.)

12 000 000

02 02 02

Poboljšanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP) u obliku vlasničkog i dužničkog kapitala

4 540 126

02 05 01

Razvoj i osiguravanje globalnih infrastruktura i usluga satelitske radionavigacije (Galileo) do 2019.

70 000 000

04 02 64

Inicijativa za zapošljavanje mladih

-420 000 000

04 03 02 01

Progress – Potpora razvoju, provedbi, praćenju i evaluaciji politike zapošljavanja i socijalne politike Unije te zakonodavstva o uvjetima rada

-2 950 000

04 03 02 03

Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo — Promicanje pristupa financiranju i povećanje mogućnosti financiranja za pravne i fizičke osobe, posebno one najudaljenije od tržišta rada, te socijalna poduzeća

-7 114 776

04 06 01

Promicanje socijalne kohezije i uklanjanje najtežih oblika siromaštva u Uniji

99 000 000

05 02 10 02

Mjere promicanja — Izravna plaćanja Unije

-308 029

05 04 60 01

Promicanje održivog ruralnog razvoja i teritorijalno i ekološki uravnoteženijeg poljoprivrednog sektora Unije, inovativnijeg i povoljnijeg za klimu

-20 000 000

05 06 01

Međunarodni poljoprivredni sporazumi

-3 784 411

05 08 77 06

Pripremno djelovanje — Europski opservatorij za cijene i marže u poljoprivredi

-612 329

05 08 77 09

Pripremno djelovanje — Biljni i životinjski genetski resursi Unije

-600 000

05 08 77 10

Pilot-projekt — Agropol: razvoj europske prekogranične model-regije za agrobiznis

-600 000

05 08 77 11

Pilot-projekt — Agrošumarstvo

-350 000

05 09 03 01

Osiguravanje dovoljne opskrbe sigurnom i visokokvalitetnom hranom i drugim proizvodima dobivenima od bioloških sirovina

-1 666 954

07 02 77 03

Pripremno djelovanje — Strateška procjena utjecaja razvoja europskog Arktika na okoliš

356 052

08 02 01 01

Jačanje pionirskih istraživanja u Europskom istraživačkom vijeću

24 970 695

08 02 02 02

Poboljšanje pristupa rizičnom financiranju za ulaganje u istraživanja i inovacije

4 540 126

08 02 51

Završetak prethodnog istraživačkog okvirnog programa — Sedmi okvirni program – Neizravno djelovanje EZ-a (2007. – 2013.)

50 000 000

08 04 01

Izgradnja, rad i iskorištavanje objekata ITER-a – Europsko zajedničko poduzeće za ITER – Fuzija za energiju (F4E)

-8 800 000

08 04 51

Završetak Europskog zajedničkog poduzeća za ITER — Fuzija za energiju (F4E) (2007. – 2013.)

-71 200 000

09 02 01

Definiranje i provedba politike Unije u području elektroničkih komunikacija

-271 200

09 02 05

Mjere koje se odnose na digitalni sadržaj te audiovizualnu industriju i ostale medijske industrije

-592 000

09 02 77 03

Pilot-projekt — Europski centar za slobodu tiska i medija

-456 508

09 03 03

Promicanje interoperabilnosti, održivog razvoja, rada i unapređenja transeuropske infrastrukture digitalnih usluga, kao i koordinacija na europskoj razini

-1 898 831

09 03 51 01

Završetak programa „Sigurniji internet” (2009. – 2013.)

-450 000

09 04 03 02

Poticanje uključivih, inovativnih i promišljenih europskih društava

2 784 852

09 04 51

Završetak Sedmog okvirnog programa (2007. – 2013.)

105 000 000

11 01 04 01

Rashodi za potporu u području pomorstva i ribarstva — Neoperativna administrativna i tehnička pomoć

-774 900

11 01 06 01

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća – Doprinos iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)

-809 000

11 03 01 (pričuva)

Uspostava okvira upravljanja ribolovnim aktivnostima koje provode ribarska plovila Unije u vodama trećih zemalja

-69 567 000

11 06 12

Završetak Europskog fonda za ribarstvo (EFR) — Cilj konvergencije (2007. – 2013.)

69 540 126

12 02 01

Uspostava i razvoj unutarnjeg tržišta

-1 170 000

12 02 77 03

Pripremno djelovanje — Forum o jedinstvenom tržištu

-150 000

12 03 51

Završetak prethodnih aktivnosti u području financijskih usluga, financijskog izvještavanja i revizije

-669 803

13 03 16

Završetak Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Konvergencija

2 400 700 000

13 03 18

Završetak Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Regionalna konkurentnost i zapošljavanje

227 006 319

13 03 19

Završetak Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Europska teritorijalna suradnja

179 334 992

13 03 77 09

Pripremno djelovanje u pogledu Atlantskog foruma za atlantsku strategiju Europske unije

-433 000

13 05 63 02

Prekogranična suradnja — Doprinos iz naslova 4.

-12 338 481

14 02 01

Potpora funkcioniranju i modernizaciji carinske unije

7 500 000

14 03 01

Poboljšanje funkcioniranja poreznih sustava

2 500 000

15 02 01 01

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njegovo značenje za tržište rada

138 119 479

15 03 01 01

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie — stvaranje, razvijanje i prijenos novih vještina, znanja i inovacija

40 861 137

16 03 01 03

Informacijski releji

1 600 000

16 03 01 04

Komunikacija predstavništava Komisije i partnerskih djelovanja

1 000 000

16 03 02 03

Alati za internetsko i pisano informiranje i komunikaciju

2 900 000

17 02 01

Zaštita interesa potrošačâ i poboljšanje njihove sigurnosti i obaviještenosti

-1 449 000

17 03 10

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti

-2 000 000

17 03 12 01

Doprinos Unije Europskoj agenciji za lijekove

-7 602 918

18 02 01 01

Potpora za upravljanje granicama i zajedničku viznu politiku u cilju olakšavanja zakonitog putovanja

-7 446 000

18 02 01 02

Sprječavanje i suzbijanje prekograničnog organiziranog kriminala i bolje upravljanje rizicima i krizom povezanima sa sigurnošću

-9 236 000

18 03 51

Završetak operacija i programa u području povratka, izbjeglica i migracijskih tokova

19 431 000

19 02 01

Odgovor na krizu i sprečavanje kriza

50 765 835

19 05 51

Završetak aktivnosti u području odnosa i suradnje s industrijaliziranim trećim zemljama (2007. – 2013.)

3 600 000

20 02 01

Vanjski trgovinski odnosi, uključujući pristup tržištima trećih zemalja

1 181 809

20 02 03

Pomoć za trgovinu — Višestrane inicijative

1 000 000

21 02 07 06

Sigurnost hrane i prehrane i održiva poljoprivreda

6 000 000

21 02 40

Sporazumi o osnovnim proizvodima

20 000

21 02 51 01

Suradnja s trećim zemljama u područjima migracije i azila

4 000 000

21 02 51 02

Suradnja sa zemljama u razvoju u Latinskoj Americi

23 000 000

21 02 51 03

Suradnja sa zemljama u razvoju u Aziji, uključujući središnju Aziju i Srednji istok

44 000 000

21 02 51 05

Nedržavni sudionici u razvoju

2 000 000

21 02 51 06

Okoliš i održivo upravljanje prirodnim resursima, uključujući energiju

2 000 000

21 03 02 01

Istočno partnerstvo – Ljudska prava i mobilnost

210 000 000

21 03 03 03

Potpora drugim oblicima suradnje među državama u susjedstvu

40 000 000

21 03 51

Završetak djelovanja u području Europske politike susjedstva i odnosa s Rusijom (prije 2014.)

3 000 000

21 04 51

Završetak Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (prije 2014.)

3 000 000

21 05 51

Završetak aktivnosti u okviru globalnih prijetnji sigurnosti (prije 2014.)

2 000 000

21 09 51 01

Azija

-2 500 000

22 02 51

Završetak prijašnje pretpristupne pomoći (prije 2014.)

45 000 000

23 02 01

Pružanje brze i učinkovite humanitarne pomoći i pomoći u hrani na temelju potreba

256 150 900

23 03 51

Završetak programa i djelovanja u području civilne zaštite u Uniji (prije 2014.)

-500 000

24 01 07

Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

-10 000

24 02 01

Sprečavanje i suzbijanje prijevara, korupcije i svih ostalih nezakonitih radnji koje štete financijskim interesima Unije

942 750

24 04 01

Potpora uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima i pružanje državama članicama alata za sigurnu elektroničku komunikaciju s ciljem prijave nepravilnosti

680 612

26 01 09

Ured za publikacije

-22 000

26 01 23 01

Ured za infrastrukturu i logistiku u Luxembourgu

-13 000

26 02 01

Postupci za dodjelu i oglašavanje ugovora o javnoj nabavi robe, javnim radovima i javnim uslugama

-250 000

26 03 01 01

Interoperabilna rješenja za europske javne uprave (ISA)

10 000 000

29 02 01

Pružanje kvalitetnih statističkih podataka, provedba novih metoda izrade europskih statistika i jačanje partnerstva u okviru Europskog statističkog sustava

-11 294 249

29 02 51

Završetak statističkih programa (prije 2013.)

-9 872 560

32 02 52

Završetak energetskih projekata za pomoć gospodarskom oporavku

65 000 000

33 02 01

Osiguravanje zaštite pravâ i osnaživanje građana

-2 000 000

33 02 02

Promicanje nediskriminacije i ravnopravnosti

-5 177 700

34 02 01

Smanjenje emisija stakleničkih plinova u Uniji

6 000 000

34 02 04

Doprinos višestranim i međunarodnim sporazumima u području klime

-74 969

34 02 51

Završetak prijašnjih programa klimatske politike

2 903 358

XX 01 01 01 01

Primici i naknade

-317 000

ODJ.  7 - 1 2 0 0

Primici i naknade

-10 992

ODJ.  9 - 1 1 0 0

Primici i naknade

-5 843

Ukupno

3 529 620 715

Dodatna odobrena sredstva za plaćanje koja proizlaze iz navedenoga za nacrt izmjene proračuna br. 3/2014 iznose 3 529,6 milijuna EUR, od kojih se 2 818,2 milijuna EUR uvećanih za 350 milijuna EUR odnose na korištenje pričuve za nepredviđene izdatke, u skladu sa zajedničkom izjavom o posebnim instrumentima kako je utvrđeno u nastavku, u odjeljku 3.3.

c)  Nacrt izmjene proračuna br. 4/2014 kako je izmijenjen pismom izmjene odobrava se kako ga je predložila Komisija, uz uključivanje odobrenih sredstava za preuzete obveze iz nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 u odnosu na rashode za administrativnu potporu za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo i pričuvu za sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu u odjeljku „Komisija”. Iznos od 248 460 EUR dostupnih odobrenih sredstava za plaćanje utvrđen u nacrtu izmjene proračuna br. 4/2014 (Europski nadzornik za zaštitu podataka) preraspodijeljen je za humanitarnu pomoć (proračunska linija 23 02 01). Zahtjev za dodatna odobrena sredstva za preuzete obaveze i plaćanja koji se odnosi na Europskog ombudsmana (odjeljak VIII.) u nacrtu izmjene proračuna 6 .povlači se, kako je navedeno u pismu izmjene nacrta izmjene proračuna br. 6/2014.

d)  Nacrt izmjene proračuna br. 6/2014 kako je izmijenjen pismom izmjene odobrava se kako ga je predložila Komisija u pogledu vlastitih sredstava.

e)  Nacrt izmjene proračuna br. 8/2014 (= novi nacrt izmjene proračuna br. 2/2014) u odnosu na višak iz 2013. odobrava se kako ga je predložila Komisija.

3.   IZJAVE

3.1.   Zajednička izjava o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2014 (vlastita sredstva) i izmjeni Uredbe Vijeća 1150/2000

„Europski parlament i Vijeće dogovorili su se o donošenju nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2014.

U svjetlu prijedloga Komisije za izmjenu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 o provedbi Odluke br. 2007/436 EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica što ga je Komisija predstavila 12. studenoga 2014., Europski parlament obvezuje se dati svoje mišljenje o izmijenjenoj Uredbi Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 na vrijeme da se osigura njezino donošenje na plenarnoj sjednici EP-a u prosincu 2014. i da je Vijeće donese kao dio ukupnog paketa.”

3.2.   Zajednička izjava o korištenju pričuve za nepredviđene izdatke

„U 2014. postojao je neviđeno visok iznos nepodmirenih plaćanja za strukturne i kohezijske fondove na početku financijskog okvira, dok je više novih programa u značajnoj mjeri provedeno u početnoj fazi. S obzirom na tu jedinstvenu i iznimnu situaciju koja se ne može riješiti u okviru gornje granice plaćanja za 2014., tri institucije suglasne su da će se kao krajnje rješenje upotrijebiti pričuva za nepredviđene izdatke za financijsku godinu 2014.

Institucije podsjećaju da članak 13. Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru nalaže da „ iznosi povučeni iz pričuve za nepredviđene izdatke u cijelosti se prebijaju s razlikama u jednom ili više naslova financijskog okvira za tekuću ili naredne financijske godine”.

Institucije su suglasne da će učiniti sve što je u njihovoj moći da nađu odgovarajuća rješenja kako iznimno visoka razina nepodmirenih plaćanja strukturnih i kohezijskih fondova za razdoblje 2013. – 2007. ne bi postojala nakon 2014. i da će stoga poduzeti sve napore kako bi osigurale da se pričuva za nepredviđene izdatke neće upotrebljavati za financiranje nepodmirenih obveza koje proizlaze iz programa za strukturne i kohezijske fondove u financijskim godinama od 2015. do 2020.”

3.3.   Zajednička izjava o posebnim instrumentima

„Institucije podsjećaju da je pričuva za nepredviđene izdatke instrument zamišljen kao krajnje rješenje koje stoga ne bi trebalo aktivirati ako još uvijek postoje druge financijske mogućnosti. U okviru općeg proračuna za 2014. postoji neslaganje u vezi s tim je li iznos od 350 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje kojima su obuhvaćeni drugi posebni instrumenti još uvijek na raspolaganju u nedodijeljenoj pričuvi.

Institucije su suglasne da je od velike važnosti postići načelni dogovor o mobilizaciji drugih posebnih instrumenata za plaćanja što je brže moguće.

Međutim, budući da nije bilo moguće postići takav dogovor u kontekstu pregovora o paketu koji obuhvaća nacrte izmjena proračuna za 2014. i opći proračun za 2015., institucije su, kako bi se osiguralo pravodobno donošenje tog paketa, suglasne o sljedećem:

—  Iznos od 350 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje dodaje se pričuvi za nepredviđene izdatke;

—  Kako bi se pokušalo postići brz dogovor o tome mogu li se aktivirati, i u kojoj mjeri, drugi posebni instrumenti iznad gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira za plaćanja radi utvrđivanja treba li i u kojoj mjeri iznos od 350 milijuna EUR prebiti s razlikama višegodišnjeg financijskog okvira za plaćanja za tekuću ili buduće financijske godine;

—  Da će popratiti, prema potrebi, gore navedeno nužnim izmjenama odluke o korištenju pričuve za nepredviđene izdatke za proračunsku godinu 2014. ili bilo kojim drugim pravno potrebnim mjerama kako bi se osiguralo potpuno poštovanje Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru i posebno njezina članka 13. stavka 3.”

3.4.   Izjava Komisije o predfinanciranju operativnih programa u 2014. i Inicijative za zapošljavanje mladih

„U kontekstu pravodobne i učinkovite provedbe višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020., Europska komisija potvrđuje predfinanciranja, u 2014., operativnih programa koji su službeno podneseni u 2014. i koji ispunjavaju potrebne uvjete određene u odgovarajućim pravnim aktima.

Osim toga, Komisija potvrđuje da je Inicijativa za zapošljavanje mladih i dalje visok politički prioritet i da prijenos povezanih odobrenih sredstava za plaćanja iz 2014. u 2015. neće odgoditi njezinu provedbu.”

3.5.   Zajednička izjava o financiranju hitnih mjera kao odgovor na rusku zabranu uvoza hrane

„Nakon ruske zabrane uvoza hrane već je u kolovozu i rujnu 2014. donesen niz hitnih mjera, a 26. studenoga 2014. odobren je dodatni paket za mljekarski sektor u baltičkim državama. Čim uvjeti u skladu s objektivnim kriterijima koji su potrebni za prihvatljivost budu ispunjeni, Komisija može predložiti drugi paket za mljekarski sektor u Finskoj.

U svom pismu izmjene (PI) 1/2015 Komisija je najavila namjeru da financira, ako je potrebno, te mjere putem pričuve za krize.

Od predstavljanja pisma izmjene 1/2015 pojavila su se sljedeća tri nova elementa koji omogućuju financiranje tih hitnih mjera bez uporabe pričuve za krize:

—  Na temelju izjava država članica o stvarnoj primjeni mjera donesenih u kolovozu i rujnu, trošak se smanjuje od prvotno procijenjenih 344 milijuna EUR na otprilike 234 milijuna EUR;

—  Konačni višak u korištenju Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u 2014. je oko 230 milijuna EUR viši nego što se predvidjelo u pismu izmjene 1/2015, koje se još uvijek temeljilo na procjenama;

—  Očekuje se da će financijski ispravci koje je potrebno prikupiti u 2015. biti veći nego što se u početku očekivalo u listopadu.”

Na temelju tih triju novih elemenata, hitne mjere, kao što je navedeno gore (uključujući one koje se odnose na mljekarski sektor u baltičkim državama i za Finsku, čim se uvjeti za to ispune) mogu se financirati u okviru odobrenih sredstava zatraženih u pismu izmjene 1/2015 zahvaljujući tim dodatnim namjenskim prihodima bez korištenja pričuva za krize.”

3.6.   Zajednička izjava o odobrenim sredstvima za plaćanje

„Europski parlament, Vijeće i Komisija podsjećaju na svoju zajedničku odgovornost, kako je navedeno u članku 323. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) da ,Europski parlament, Vijeće i Komisija osiguravaju da Unija na raspolaganju ima financijska sredstva koja joj omogućuju ispunjavanje njezinih pravnih obveza u odnosu na treće straneʼ.

Europski parlament i Vijeće podsjećaju na potrebu da se osigura, u svjetlu provedbe, uredno kretanje plaćanja u odnosu na odobrena sredstva za preuzimanje obveza kako bi se izbjegla svaka neuobičajena razina neplaćenih računa na kraju godine.

Europski parlament i Vijeće suglasni su da će odrediti razinu odobrenih sredstava za plaćanje za 2015. na 141 214 040 563 EUR. Oni traže od Komisije da započne sve potrebne aktivnosti, na temelju odredaba Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru i Financijske uredbe, kako bi se obuhvatila odgovornost dodijeljena Ugovorom te, posebno, nakon ispitivanja preraspodjele odgovarajućih odobrenih sredstava, posebno uzimajući u obzir sve očekivane neiskorištenosti odobrenih sredstava (Financijska uredba, članak 41. stavak 2.), da zatraži dodatna odobrena sredstva za plaćanje u izmjeni proračuna koja će se predstaviti čim bude izgledalo da odobrena sredstva iz proračuna za 2015. nisu dovoljna za pokrivanje rashoda.

Europski parlament i Vijeće zauzet će stajalište o svakom nacrtu izmjene proračuna što je prije moguće kako bi se izbjegao bilo kakav manjak odobrenih sredstava za plaćanje. Europski parlament i Vijeće obvezuju se žurno obraditi svaki mogući prijenos odobrenih sredstava za plaćanje, uključujući one između naslova financijskog okvira, kako bi se odobrena sredstva za plaćanje unesena u proračun iskoristila na najbolji mogući način i uskladila s tekućim izvršavanjem i potrebama.

Europski parlament, Vijeće i Komisija tijekom godine aktivno će pratiti provedbu proračuna za 2015., posebno u podnaslovu 1.a (Konkurentnost za rast i radna mjesta), podnaslovu 1.b (Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija) i ruralnom razvoju iz podnaslova 2. (Održivi rast: prirodni resursi). Radi bilježenja izvršenja plaćanja i preispitanih predviđanja raspravljat će se u obliku namjenskih međuinstitucijskih sastanaka u skladu s točkom 36. Priloga Međuinstitucijskom sporazumu.

Ovi sastanci trebali bi se održavati najmanje tri puta u 2015. (u proljeće u trenutku predstavljanja nacrta proračuna, u srpnju prije čitanja nacrta proračuna za 2016. od strane Vijeća i u listopadu prije početka postupka mirenja) i biti na političkoj razini u prisutnosti članova Europskog parlamenta, članova Vijeća i potpredsjednika Komisije za proračunska sredstva i ljudske resurse. Sastancima bi se trebalo težiti postizanju zajedničke procjene o potrebnoj razini potreba za plaćanjima, koja se temelji na temeljitoj analizi postojećih računa koje je potrebno platiti prema zakonu i procjenama za ostatak godine N i godine N + 1.”

3.7.   Zajednička izjava o planu plaćanja

„Institucije su suglasne s ciljem smanjivanja razine neplaćenih računa, s posebnim naglaskom na kohezijsku politiku, na kraju godine do svoje strukturne razine tijekom trenutnog višegodišnjeg financijskog okvira.

Kako bi se postigao taj cilj:

–  Komisija je suglasna da će predstaviti, zajedno sa zajedničkim zaključcima o proračunu za 2015., najažurnije predviđanje razine neplaćenih računa do kraja 2014.; Komisija će ažurirati te brojke i osigurati alternativne scenarije u ožujku 2015., kad bude dostupna globalna slika razine neplaćenih računa na kraju 2014., za glavna područja politike;

–  na temelju toga tri institucije će se nastojati dogovoriti o najvećoj ciljnoj razini neplaćenih računa na kraju godine koja se može smatrati održivom;

–  Na temelju toga i uz poštovanje Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru, usuglašene financijske omotnice programa, kao i bilo kojeg drugog obvezujućeg sporazuma, tri institucije će sudjelovati u provedbi, od 2015., plana za smanjenje razine neplaćenih računa koji se odnose na provedbu programa za razdoblje od 2007. do 2013. na zajednički dogovorenu razinu do preispitivanja na polovini razdoblja sadašnjeg višegodišnjeg financijskog okvira. O tom će se planu tri institucije usuglasiti pravodobno, prije predstavljanja nacrta proračuna za 2016. S obzirom na iznimno visoke razine neplaćenih računa, tri institucije suglasne su da će razmotriti sve moguće načine za smanjenje razina tih računa.

Svake godine Komisija se slaže da će svoj nacrt proračuna popratiti dokumentom koji sadrži ocjenu razine neplaćenih računa i objašnjava kako će nacrt proračuna omogućiti smanjenje te razine i za koliko. U tom godišnjem dokumentu razmotrit će se dosadašnji napredak i predložiti prilagodbe plana u skladu s ažuriranim brojkama.”

3.8.   Izjava Europskog parlamenta o korištenju rezerve za nepredviđene izdatke kao krajnjeg rješenja

„Europski parlament žali što Vijeće ne dijeli njegovo tumačenje da bi 350 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja aktivirano u 2014. u odnosu na posebne instrumente predviđene u Uredbi o višegodišnjem financijskom okviru trebalo računati kao da su izvan gornje granice za plaćanja, čime se ostavlja razlika od 711 milijuna EUR koji će se utrošiti prije posezanja za pričuvom za nepredviđene izdatke.

Europski parlament podsjeća da je, u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru, pričuva za nepredviđene izdatke instrument koji se upotrebljava kao krajnje rješenje. Stoga je potrebno u potpunosti iskoristiti sve ostale financijske mogućnosti prije posezanja za pričuvom za nepredviđene izdatke. U okviru spora između Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na izračun raspoložive razlike ispod gornje granice za plaćanja u 2014., nije bilo moguće postići politički dogovor o korištenju raspoložive razlike od 350 milijuna EUR prije posezanja za pričuvom za nepredviđene izdatke.

Podsjećajući da se Uredba o višegodišnjem financijskom okviru temelji na načelu „posebne i najveće moguće fleksibilnosti” kako bi se Uniji omogućilo da ispuni svoje pravne obveze u skladu s člankom 323. UFEU-a (uvodna izjava 4. Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru), Parlament smatra da je od ključne važnosti interes stavljanja na raspolaganje dodatnih odobrenih sredstava za pokrivanje nepodmirenih pravnih obveza korištenjem pričuve za nepredviđene izdatke. Stoga je Parlament prihvatio korištenje pričuve za nepredviđene izdatke, neovisno o njegovu tumačenju da 350 milijuna EUR ostaje na raspolaganju u okviru gornje granice za plaćanja.

Europski parlament poziva Komisiju da prenese neiskorištenu razliku od 350 milijuna EUR u svojoj tehničkoj prilagodbi za 2015. ukupne razlike do gornje granice za plaćanja u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (d) Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru.”

3.9.   Izjava Vijeća o korištenju posebnih instrumenata

„Vijeće podsjeća da se posebni instrumenti mogu aktivirati samo za rješavanje stvarno nepredviđenih okolnosti.

Ono podsjeća da pričuva za nepredviđene izdatke ne smije dovesti do prekoračenja ukupne gornje granice za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje.

U pogledu drugih posebnih instrumenata, Vijeće podsjeća da se u članku 3. stavku 2. Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru navodi da se odobrena sredstva za preuzimanje obveza mogu unijeti u proračun iznad gornjih granica za odgovarajuće naslove.

Vijeće poziva Komisiju da, u izračunu ukupne razlike do gornje granice, djeluje u skladu s Uredbom o višegodišnjem financijskom okviru i bez potkopavanja dogovora među trima institucijama o Zajedničkoj izjavi o posebnim instrumentima (3.3.).”

(1) SL L 163, 23.6.2007., str. 17.
(2) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P7_TA(2014)0247.
(6) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P7_TA(2014)0450.
(7) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2014)0036.


Klasifikacija teških povreda u cestovnom prometu
PDF 221kWORD 60k
Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o nacrtu uredbe Komisije o dopuni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na klasifikaciju teških povreda pravila Unije koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika i izmjeni Priloga III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta (D034120/02 – 2014/2859(RPS))
P8_TA(2014)0101B8-0325/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt uredbe Komisije (D034120/02),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009.o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnoga prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ(1), a posebno njezin članak 6. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o minimalnim uvjetima za provedbu Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prijevoza i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir mišljenje koje je 30. lipnja 2014. dao odbor iz članka 18. stavka 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85(3),

–  uzimajući u obzir članak 5.a stavak 3. točku (b) Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji(4),

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. te stavak 4. točku (c) Poslovnika,

A.  budući da je cilj Uredbe (EZ) br. 1071/2009 uspostava unutarnjeg tržišta u cestovnom prometu na kojem bi se primjenjivali pravični uvjeti tržišnog natjecanja, što zahtjeva ujednačenu primjenu zajedničkih pravila u pogledu pristupa djelatnosti cestovnog prijevoznika u teretnom ili putničkom prometu;

B.  budući da će takva zajednička pravila doprinijeti postizanju više razine profesionalne osposobljenosti cestovnih prijevoznika, racionalizaciji tržišta i poboljšanju kakvoće usluga, što je u interesu cestovnih prijevoznika, njihovih stranaka i cijelog gospodarstva te većoj sigurnosti cestovnog prometa;

C.  budući da se u članku 6. nalazi neiscrpan popis pravila EU-a za ocjenjivanje dobrog ugleda, u koji su uvršteni: trajanje vožnje i radno vrijeme vozača, uporaba tahografa, najveće dopuštene težine i dimenzije gospodarskih vozila u međunarodnom prometu, kvalifikacija i obuka vozača, tehnička ispravnost gospodarskih vozila, pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza robe ili, prema potrebi, pristup tržištu cestovnog putničkog prijevoza, sigurnost cestovnog prijevoza opasnog tereta, ugradnja i korištenje uređaja za ograničenje brzine, vozačke dozvole, dozvole za obavljanje djelatnosti i prijevoz životinja;

D.  budući da se u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 od Komisije zahtijeva da sastavi popis kategorija, vrsta i stupnjeva težine onih teških povreda pravila Zajednice koje, osim onih iz Priloga IV., mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda;

E.  budući da se od država članica zahtijeva da prilikom određivanja prioriteta za preglede na temelju članka 12. stavka 1. u obzir uzmu podatke o tim povredama, uključujući podatke koje su im proslijedile druge države članice;

F.  budući da se na temelju članka 6. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 od Komisije zahtijeva da pri pripremi tih mjera propiše kategorije i vrste povreda koje se najčešće susreću;

G.  budući da se očekivalo da će uz poštovanje temeljnog pravnog akta u mjeru koju Komisija treba donijeti biti uvršten potpun popis usklađenih povreda i usklađenih stupnjeva težine teških povreda koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika;

H.  budući da pri pripremi tih mjera Komisija mora definirati stupanj težine povreda s obzirom na opasnost da prouzroče smrtne ili teške povrede;

I.  budući da bi se u popis koji treba sastaviti Komisija u obzir uzele samo one povrede koje bi mogle prouzročiti smrtne ili teške povrede, dok istodobno teške povrede Uredbe (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (5) imaju bitan utjecaj na životne i radne uvjete te bi sigurno mogle predstavljati veliku opasnost da prouzroče smrtne ili teške povrede;

J.  budući da na popis nije uvršten cjelovit popis teških povreda Uredbe (EZ) br. 1072/2009 s obzirom na činjenicu da u točku 10. Priloga 1. predloženoj uredbi Komisije nije uvrštena nezakonita kabotaža, koja bi se zbog svojeg negativnog utjecaja na vozače trebala svakako smatrati teškom povredom;

K.  budući da bi se, zbog opasnosti da prouzroče smrtne ili teške povrede, u popis teških povreda trebala uvrstiti druga pravila o nezakonitoj kabotaži, na primjer pravila o obavljanju kabotaže koja nije u skladu s nacionalnim zahtjevima u pogledu socijalnog zakonodavstva koje se primjenjuje na ugovor;

L.  budući da se u dodatnom popisu kategorija, vrsta i stupnjeva težine teških povreda upotrebljavaju vrlo obične riječi, kao na primjer „u skladuˮ ili „važećiˮ, što dodatno komplicira način na koji nadležna tijela tumače vrste i stupnjeve teških povreda;

M.  budući da su u postojeće propise već uvrštene jasne odredbe o odgovornosti prijevoznika, vozača i odgovornih društava u pogledu prijevoza opasnog tereta;

N.  budući da bi mogle biti dovedene u pitanje odgovornosti i nadležnosti različitih dionika u prijevozu opasnog tereta, koje se odnose na kršenje Direktive 2008/68/EZ iz skupina povreda navedenih u točki 9. Priloga 1. predloženoj mjeri;

O.  budući da se stoga prijedlog mjere Komisije ne bi smio smatrati sukladnim s ciljem ili sadržajem temeljnog pravnog akta;

1.  protivi se prihvaćanju nacrta uredbe Komisije;

2.  smatra da nacrt uredbe Komisije nije u skladu s ciljem i sadržajem Uredbe (EZ) br. 1071/2009;

3.  poziva Komisiju da povuče nacrt uredbe i odboru podnese novi popis teških povreda pravila Unije koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 300, 14.11.2009., str. 51.
(2) SL L 102, 15.3.2006., str. 35.
(3) SL L 370, 31.12.1985., str. 8.
(4) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.
(5) SL L 300, 14.11.2009., str. 72.


Obnavljanje Strategije unutarnje sigurnosti EU-a
PDF 138kWORD 69k
Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o obnovi Strategije unutarnje sigurnosti EU-a (2014/2918(RSP))
P8_TA(2014)0102B8-0350/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 2., 3., 6., 7. i 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članke 4., 46., 20., 67., 68., 70., 71., 72., 75., 82., 83., 84., 85., 86., 87. i 88. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UEFU-a),

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije, posebice njezine članke 6., 7., 8., članak 10. stavak 1, kao i članke 11., 12., 21., 47. do 50., 52. i 53.,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije o završnom izvješću o provedbi Strategije unutarnje sigurnosti EU-a 2010. – 2014. (COM(2014) 0365) od 20. lipnja 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Europola o stanju i trendovima na području terorizma u EU-u (TE-SAT) za 2014.,

–  uzimajući u obzir ocjenu Europola o prijetnjama teškog i organiziranog kriminala u EU-u (iOCTA) za 2014.,

–  uzimajući u obzir ocjenu Europola o prijetnjama teškog i organiziranog kriminala u EU-u (SOCTA) za 2013.

–  uzimajući u obzir mišljenje 01/2014 Radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29. o primjeni načela nužnosti i proporcionalnosti i zaštiti podataka na području izvršavanja zakona;

–  uzimajući u obzir rezoluciju o prijetnjama međunarodnom miru i sigurnosti koje su izazvane terorističkim djelima koju je Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo 24. rujna 2014. (Rezolucija 2178 (2014)),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 2. travnja 2014. o ocjeni Stockholmskog programa sredinom razdoblja(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12 ožujka 2014. o programu nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a (NSA), nadzornim tijelima u različitim državama članicama i njihovu utjecaju na temeljna prava građana EU-a(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. veljače 2014. o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji (2012.)(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. rujna 2013. o drugom izvješću o provedbi Strategije unutarnje sigurnosti EU-a(4),

–  uzimajući u obzir Strategiju unutarnje sigurnosti EU-a koju je Vijeće usvojilo 25. veljače 2010.,

–  uzimajući u obzir pitanja Vijeću i Komisiji o obnovi Strategije unutarnje sigurnosti EU-a (O-000089/2014 – B8‑0044/2014 i O-000090/2014 – B8‑0045/2014),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su Ugovorom iz Lisabona postavljeni temelji za razvoj sigurnosne politike EU-a, koja je zajednička EU-u i državama članicama i utemeljena na vladavini prava, poštovanju temeljnih prava i solidarnosti i koja podliježe demokratskom nadzoru na europskoj i nacionalnoj razini, zagovarajući pritom načelo supsidijarnosti; budući da je stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona Europski parlament postao punopravni akter na području sigurnosne politike te mu je omogućeno provođenje demokratskog nadzora, čime je stekao pravo aktivno sudjelovati u utvrđivanju prioriteta u tome području i surađivati sa svim relevantnim akterima na nacionalnoj razini i razini EU-a kako bi se ostvarila sveobuhvatna, ciljana i učinkovita sigurnosna politika EU-a;

B.  budući da se stanje sigurnosti u Europi dramatično izmijenilo u posljednjih nekoliko godina zbog sukoba i nemira u neposrednom susjedstvu EU-a, brzog razvoja novih tehnologija i sve češće radikalizacije koja vodi do nasilja i terorizma; budući da mnogi danas prisutni sigurnosni izazovi imaju prekogranični i međusektorski karakter, da nadilaze sposobnost država članica da zasebno na učinkovit način odgovore na njih te da je zbog toga potrebno primijeniti zajednički europski pristup;

C.  budući da EU i države članice imaju zajedničku odgovornost da zajamče sigurnost i slobodu europskih građana; budući da su sloboda, sigurnost i pravda ciljevi kojima se mora istovremeno težiti i da se, kako bi se ostvarili ciljevi slobode i pravde, sigurnosne mjere stoga uvijek moraju temeljiti na dokazima, u skladu s načelima nužnosti, proporcionalnosti i poštovanja temeljnih prava te na temelju pravilnog demokratskog nadzora i odgovornosti;

D.  budući da treba obratiti posebnu pozornost na pružanje potpore i zaštite svim žrtava kaznenih djela širom EU-a;

E.  budući da Strategija unutarnje sigurnosti (ISS) za razdoblje od 2010. do 2014. uskoro prestaje važiti i da je u pripremi novi ISS za razdoblje od 2015. do 2019.;

1.  pozdravlja pripremu novog ISS-a za razdoblje od naredne četiri godine; ističe da su se pojavile nove prijetnje sigurnosti od uspostave aktualnog ISS-a, dok druge vrste prijetnji zahtijevaju različiti politički odgovor; nadalje, ponavlja da je stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona Povelja Europske unije o temeljnim pravima sastavni dio prava Unije; stoga smatra da bi sadašnji ISS trebalo temeljito ocijeniti, ažurirati i izmijeniti;

2.  vjeruje da je ključan preduvjet za učinkovit ISS detaljna analiza sigurnosnih prijetnji koju treba provesti Europol u bliskoj suradnji s drugim relevantnim tijelima EU-a i državama članicama;

3.  žali zbog činjenice da u Komunikaciji Komisije nije sadržana ocjena postojećih instrumenata i odgovarajuća ocjena preostalih nedostataka; poziva Komisiju da provede takav pregled stanja i usmjeri svoje napore na ispravnu provedbu i bolju upotrebu postojećeg zakonodavstva i instrumenata prije predlaganja i stvaranja novih; posebno poziva Vijeće da u suradnji s Komisijom izvrši sveobuhvatnu ocjenu provedbe mjera usvojenih na području unutarnje sigurnosti prije stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona, primjenjujući postupak predviđen člankom 70. UFEU-a;

4.  poziva na usvajanje novog i strateškog ISS-a koji će biti lako prilagodljiv promjenjivim situacijama i biti usmjeren na budućnost, odnosno ne samo na postojeće prijetnje sigurnosti nego i na nove, i koji će se odlikovati integriranim, sveobuhvatnim i cjelovitim pristupom prioritetnim pitanjima kao što su kibernetička sigurnost, trgovanje ljudima i borba protiv terorizma i međusobno povezanim područjima poput organiziranog kriminala, pranja novca i korupcije;

5.  sa zabrinutošću primjećuje brzi porast broja građana EU-a koji odlaze u područja zahvaćena sukobom kako bi se pridružili terorističkim organizacijama nakon čega se vraćaju na teritorij Europske unije i predstavljaju novi vid rizika za unutarnju sigurnost EU-a; namjerava riješiti taj zabrinjavajući trend višedimenzionalnim pristupom koji uključuje: i. sveobuhvatno rješavanje njegovih uzroka kao što su radikalizacija, netolerancija i diskriminacija promicanjem političke i vjerske tolerancije, razvojem socijalne kohezije i uključivosti te olakšavanjem reintegracije; ii. analizu i pronalazak protuteže poticanju na izvršenje terorističkih djela motiviranih ekstremizmom i pridruživanje terorističkim organizacijama; iii. sprečavanje i iskorjenjivanje regrutiranja i sudjelovanja u sukobima, uključujući odlaske stranih boraca u područja zahvaćena sukobima, unutar odgovarajućih pravnih okvira; iv. zaustavljanje financijske potpore terorističkim organizacijama i pojedincima koji im se namjeravaju pridružiti i v. omogućavanje kaznenog progona kad je to primjereno;

6.  ističe da su prijetnje sigurnosti danas sve raznolikije i prisutnije na međunarodnoj razini, ali i složenije i neujednačenije te da zahtijevaju bliskiju prekograničnu i međuagencijsku suradnju; poziva na učinkovitiju operativnu suradnju među državama članicama u vidu veće uporabe postojećih korisnih instrumenata, kao što su zajednički istražni timovi te brža i djelotvornija razmjena relevantnih podataka i informacija, a u skladu s odgovarajućim jamstvima za zaštitu podataka i privatnosti; u vezi s time ističe da je od najveće važnosti brzo usvajanje predložene direktive o zaštiti podataka radi donošenja sveobuhvatnog pravnog okvira za razmjenu podataka na području izvršavanja zakona; ističe da je u cilju daljnjeg poticanja operativne suradnje među državama članicama potrebno donijeti dodatne mjere kojima će se izgraditi povjerenje; stoga podupire jačanje europskih programa osposobljavanja i razmjene namijenjenih nacionalnim stručnjacima kako bi se dodatno potaknula europska kultura izvršavanja zakona;

7.  podsjeća Europsko vijeće na njegovu obvezu iz članka 222. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o provođenju redovne procjene prijetnji EU-u te poziva Komisiju da iznese konkretne prijedloge o najboljem načinu provođenja te obveze objedinjujući danas rascjepkane i preusko usmjerene procjene prijetnji i rizika na razini EU-a i na nacionalnoj razini;

8.  poziva na postizanje ravnoteže između politika prevencije i represivnih mjera kako bi se očuvala sloboda, sigurnost i pravda; naglašava da bi sigurnosne mjere uvijek trebalo poduzimati u skladu s načelima vladavine prava i zaštite svih temeljnih prava; stoga poziva Komisiju da pri pripremi i provedbi novog ISS-a uzme u obzir nedavnu presudu Suda Europske unije o Direktivi o zadržavanju podataka, u kojoj je propisano da svi instrumenti moraju biti sukladni s načelima proporcionalnosti, nužnosti i zakonitosti i da moraju sadržavati odgovarajuća jamstva u pogledu odgovornosti i sudskog pravnog lijeka;

9.  žali što strategija unutarnje sigurnosti još nema pravu „dimenziju pravde”; podsjeća da se, u skladu sa Stockholmskim programom, mora graditi snažnije međusobno povjerenje postupnim rađanjem europske pravosudne kulture koja se zasniva na raznolikosti pravnih sustava i tradicija, ostvarenjem europske suradnje i zakonodavstva na tom području te posebno razvojem pravosudne suradnje u kaznenim stvarima;

10.  ističe da je ispravna provedba novog ISS-a od ključne važnosti, da je nužno jasno raspodijeliti zadaće između EU-a i nacionalnih tijela, kao i da i Europski parlament i nacionalni parlamenti trebaju sudjelovati u tom procesu praćenja; stoga namjerava, u bliskoj suradnji s nacionalnim parlamentima, redovito pratiti provodi li se ISS na ispravan način;

11.  naglašava važnost dosljednosti među vanjskim i unutarnjim aspektima sigurnosti; vjeruje da bi u što većoj mjeri valjalo povećati sinergiju između instrumenata zajedničke vanjske i sigurnosne politike i pravosuđa i unutarnjih poslova, uključujući razmjenu informacija te policijsku i pravosudnu suradnju s trećim zemljama, posebno primjenom sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći, u potpunosti u skladu s načelima navedenima u člancima 2., 3., 6. i 21. UEU-a; u tom kontekstu naglašava da svi relevantni akteri, uključujući koordinatora EU-a za borbu protiv terorizma i koordinatora EU-a za borbu protiv trgovanja ljudima, moraju blisko surađivati, objedinjujući unutarnje i vanjske aspekte sigurnosti;

12.  naglašava da je potrebno osigurati odgovarajuća financijska sredstva za ispravnu provedbu mjera iznesenih u ISS-u te posebno zajamčiti da su agencije EU-a kao što su Europol i Eurojust dovoljno opremljene kako bi izvršile zadaće koje su im dodijeljene; u vezi s time priznaje da istraživanje i inovacija mogu imati važnu ulogu u razvoju instrumenata za borbu protiv terorizma i ozbiljnog organiziranog zločina;

13.  ističe da u praksi ISS također utječe na određivanje prioriteta povezanih s funkcioniranjem europskih agencija i europskim financiranjem na području pravosuđa i vanjskih poslova, na kojemu je Parlament suzakonodavac; stoga poziva Vijeće da prije usvajanja nove Strategije uzme u obzir mišljenje Parlamenta o novom ISS-u;

14.  namjerava dodatno razjasniti svoje stajalište o prioritetima i djelovanjima na području unutarnje sigurnosti, uključujući na temelju očekivane Komunikacije Komisije o novom ISS-u i otvaranju produktivnog dijaloga o toj temi s Vijećem i Komisijom u duhu Ugovora iz Lisabona;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i Vijeću te parlamentima država članica.

(1) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0276.
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0230.
(3) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0173.
(4) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0384.


Priznanje palestinske državnosti
PDF 215kWORD 59k
Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o priznanju palestinske državnosti (2014/2964(RSP))
P8_TA(2014)0103RC-B8-0277/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o bliskoistočnom mirovnom procesu,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjske poslove od 17. studenog 2014. o bliskoistočnom mirovnom procesu,

–  uzimajući u obzir izjave Visoke predstavnice / potpredsjednice Komisije o napadu na sinagogu Har Nof 18. studenog 2014. i terorističkom napadu u Jeruzalemu 5. studenog 2014. te izjavu njezine glasnogovornice o nedavnim događajima na Bliskom istoku od 10. studenog 2014.,

–  uzimajući u obzir da je švedska vlada objavila da je priznala Državu Palestinu 30. listopada 2014., kao i to da su je neke druge države članice priznale prije nego što su postale članice Europske unije,

–  uzimajući u obzir prijedloge o priznavanju Države Palestine koje su usvojili Zastupnički dom Ujedinjene Kraljevine 13. listopada 2014., irski Senat 22. listopada 2014, španjolski parlament 18. studenog 2014., francuska Nacionalna skupština 2. prosinca 2014. te portugalska Skupština 12. prosinca 2014.,

–  uzimajući u obzir međunarodno pravo,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je EU u više navrata izrazio svoju podršku rješenju dvije države na osnovi granica iz 1967., s Jeruzalemom kao glavnim gradom obiju država, sa sigurnom Državom Izrael i neovisnom, demokratskom, cjelovitom i održivom Državom Palestinom koje koegzistiraju u miru i sigurnosti te je pozvao na nastavak izravnih mirovnih pregovora između Izraela i Palestinske samouprave;

B.  budući da ostvarenje pravednog i trajnog mira između Izraelaca i Palestinaca već više od pola stoljeća predstavlja ključno pitanje za međunarodnu zajednicu, uključujući Europsku uniju;

C.  budući da su izravni mirovni pregovori između dviju strana zaustavljeni; budući da je EU pozvao obje strane da poduzmu mjere za stvaranje atmosfere povjerenja potrebne da se osiguraju konstruktivni pregovori, da se suzdrže od postupaka kojima se narušava vjerodostojnost procesa i da spriječe poticanje na nasilje;

D.  budući da je u svojoj Rezoluciji od 22. studenoga 2012. Europski parlament naglasio da su miroljubiva i nenasilna sredstva jedini način za postizanje pravednog i trajnog mira između Izraelaca i Palestinaca, da je pozvao na stvaranje uvjeta za nastavak izravnih mirovnih pregovora između dviju strana, da je u vezi s time izrazio podršku zahtjevu Palestine da dobije status promatrača bez punopravnog članstva u UN-u, da je smatrao da je to važno kako bi palestinski zahtjevi postali vidljiviji, jači i učinkovitiji te da je u tom kontekstu pozvao države članice EU-a i međunarodnu zajednicu da u tom pogledu postignu sporazum;

E.  budući da je 29. studenog 2012. Opća skupština Ujedinjenih naroda odlučila Palestini dodijeliti status države promatrača bez punopravnog članstva u UN-u;

F.  budući da je priznanje Države Palestine u nadležnosti država članica;

G.  podsjećajući da se Palestinska oslobodilačka organizacija (PLO) 1993. obvezala da će priznati Državu Izrael;

1.  u načelu podupire priznanje palestinske državnosti i rješenje dvije države te vjeruje da bi oni trebali ići ruku pod ruku s odvijanjem mirovnih pregovora, u kojima bi trebalo postići napredak;

2.  podupire nastojanja predsjednika Abbasa i palestinske vlade nacionalnog konsenzusa; ponovno ističe važnost učvršćivanja autoriteta palestinske vlade nacionalnog konsenzusa i njezine uprave u Pojasu Gaze; poziva sve palestinske frakcije, uključujući Hamas, da prihvate obveze koje je preuzeo PLO i da prevladaju unutarnje razdore; poziva na daljnju potporu i pomoć EU-a pri izgradnji palestinskih institucionalnih kapaciteta;

3.  izražava duboku zabrinutost zbog sve veće napetosti i nasilja u regiji; najstrože osuđuje sve terorističke akte i nasilje te izražava sućut obiteljima žrtava; upozorava na opasnost daljnje eskalacije nasilja u svetim mjestima uslijed kojih bi izraelsko-palestinski sukob mogao postati vjerski sukob; poziva političke vođe na svim stranama da zajedno na vidljiv način rade na smirivanju situacije i ističe da su nenasilna sredstva i poštovanje ljudskih prava te humanitarnog prava jedini način da se postigne održivo rješenje, kao i pravedan i dugotrajan mir između Izraelaca i Palestinaca; naglašava da nasilni postupci mogu samo potaknuti ekstremizam na obje strane; poziva sve strane da se suzdrže od svih postupaka kojima bi se pogoršala situacija, kao što su poticanje na nasilje, provokacije, prekomjerna uporaba sile ili odmazda;

4.  naglašava također da treba izbjegavati sve postupke kojima se dovodi u pitanje iskazana predanost sporazumnom rješenju; ističe činjenicu da su naselja nezakonita prema međunarodnom pravu ; poziva obje strane da se suzdrže od svakog postupka kojim bi se mogli narušiti održivost i izgledi rješenja dvije države;

5.  ponovno izražava snažnu potporu rješenju dvije države na temelju granica iz 1967. godine, s Jeruzalemom kao glavnim gradom obiju država, prema kojem sigurna Država Izrael i neovisna, demokratska, cjelovita i održiva Država Palestina koegzistiraju u miru i sigurnosti, na temelju prava na samoodređenje i punog poštovanja međunarodnog prava;

6.  pozdravlja nedavni posjet Visoke predstavnice / potpredsjednice Komisije Izraelu i Palestini, kao i njezinu predanost proaktivnom sudjelovanju u pozitivnom procesu čiji je cilj prekidanje kruga sukoba te stvaranje uvjeta za istinski napredak mirovnog procesa; vjeruje da bi Europska unija trebala preuzeti odgovornost te postati istinski akter i posrednik u bliskoistočnom mirovnom procesu, između ostalog i zbog potrebe da se nastave mirovni pregovori, uključujući i primjenom zajedničkog pristupa i sveobuhvatne strategije za pronalaženje rješenja izraelsko-palestinskog sukoba; ponavlja da je nužno primijeniti diplomatski pristup u okviru Bliskoistočnog kvarteta te podsjeća na važnost arapske mirovne inicijative;

7.  poziva Visoku predstavnicu / potpredsjednicu Komisije da u tom smislu radi na donošenju zajedničkog stajališta EU-a;

8.  ističe potrebu za sveobuhvatnim mirom, okončanjem svih zahtjeva i ispunjenjem legitimnih težnji obiju strana, uključujući težnje Izraelaca za sigurnošću i težnje Palestinaca za državnosti; ističe da je jedino moguće rješenje sukoba koegzistencija dviju država, Izraela i Palestine;

9.  donosi odluku o pokretanju inicijative „parlamentarci za mir”, čiji je cilj okupiti europske, izraelske i palestinske parlamentarce iz svih stranaka radi postizanja napretka u mirovnom planu i nadopunjavanja diplomatskih napora EU-a;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku / potpredsjednici Europske komisije, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, izaslaniku Bliskoistočnog kvarteta, Knessetu i vladi Izraela, predsjedniku Palestinske samouprave i Palestinskom zakonodavnom vijeću.


Sektor čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija
PDF 390kWORD 99k
Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o sektoru čelika u EU-u: zaštita radnika i industrije (2014/2976(RSP))
P8_TA(2014)0104RC-B8-0352/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik koji je temelj Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 14. listopada 2011. pod nazivom „Industrijska politika: jačanje konkurentnosti” (COM(2011)0642),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 10. listopada 2012. naslovljenu „Jača europska industrija za rast i gospodarski oporavak – Ažurirana komunikacija o industrijskoj politici” (COM(2012)0582),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 11. lipnja 2013. naslovljenu „Akcijski plan za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi” (COM(2013)0407),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. veljače 2014. o akcijskom planu za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi(1),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o industriji čelika i o restrukturiranju, preseljenju i zatvaranju poduzeća u EU-u,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. studenog 2014. o zapošljavanju i socijalnim aspektima strategije Europa 2020.(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2013. s preporukama Komisiji o informiranju radnika i savjetovanju s njima, predviđanju restrukturiranja i upravljanju njime(3),

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o čeličani Acciai Speciali Terni (AST) u Italiji (O-000087/2014),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

Opći izazovi

A.  budući da je europski sektor čelika imao važnu ulogu u povijesti procesa europskih integracija i osnova je za stvaranje europske industrijske dodane vrijednosti;

B.  budući da industrija čelika ima ključnu ulogu za gospodarstvo i industriju u Europi te da trenutačno trpi znatan pad potražnje zbog čega se stalno smanjuju zaposlenost i konkurentnost, što nije dobar znak za potrebni oporavak europskog gospodarstva;

C.  budući da bi EU trebao promicati politiku razvoja industrijske proizvodnje u svim državama članicama kako bi se očuvala radna mjesta unutar EU-a te da bi trebao težiti ostvarenju svojeg okvirnog cilja jačanja udjela industrije u BDP-u na najmanje 20 % do 2020.;

D.  budući da je jedan od ciljeva EU-a pružiti potporu industriji čelika, ukloniti prepreke i prijetnje njezinoj konkurentnosti te je učiniti sposobnom da reagira na promjenjive tržišne uvjete u Europi i izvan nje;

E.  budući da se industrija čelika posljednjih godina suočava s ozbiljnim izazovima u smislu restrukturiranja i spajanja u industriji, što podrazumijeva odgovarajuće socijalne troškove, ali i u smislu novih zahtjeva za ostvarenje klimatskih ciljeva EU-a;

F.  budući da se određeni broj posebice velikih proizvođača čelika odlučio za strategije kojima se usredotočuje na kratkoročnu financijsku dobit na štetu inovacija, ulaganja u istraživanje i razvoj, zapošljavanje i obnavljanje vještina;

G.  budući da je europska industrija čelika suočena s krizom ulaganja koja ugrožava njezinu budućnost dok se istodobno očekuje da će čelični materijali imati presudnu ulogu u pronalasku održivih industrijskih rješenja za urbanizaciju, mobilnost i demografske promjene;

H.  budući da će zbog ograničenog porasta potražnje Europa iz pozicije neto izvoznika prijeći u poziciju neto uvoznika čelika, osobito plosnatih proizvoda i proizvoda s visokom dodanom vrijednošću;

I.  budući da je, prema riječima Komisije, zbog zatvaranja tvornica od 2007. otpušteno 60 000 radnika te da se proizvodnja smanjila s 210 milijuna tona u 2007. na 166 milijuna tona u 2013. (4);

Konkurentnost i trgovina

J.  budući da su usklađivanje potrebe za visokom ekološkom učinkovitošću s povećanom globalnom konkurentnošću uz istodobno ublažavanje problema izmještanja emisija ugljika i povećanje pristupa sirovinama i dalje glavni izazovi za sektor čelika, uzimajući u obzir da različiti konkurenti podliježu različitim normama;

K.  budući da je u globalnom pristupu industriji čelika potrebno uzeti u obzir troškove energije, a cijene energije za industrijske potrošače u EU-u mogu izravno utjecati na konkurentnost;

L.  budući da se daljnjim poboljšanjem energetske učinkovitosti i učinkovite upotrebe resursa mogu postići dodatne uštede i smanjenja emisija u industriji;

M.  budući da je potražnja iz automobilskog sektora ograničena zbog strukturne prekapacitiranosti, dok drugi sektori, kao što su obnovljiva energija i energetska infrastruktura, predstavljaju stvarne mogućnosti za sektor čelika (primjerice, jedna vjetroturbina snage 3mW predstavlja ekvivalent 500 automobila);

Socijalni aspekti

N.  budući da su visoke stope nezaposlenosti u EU-u povezane sa smanjenjem njegovih industrijskih i proizvodnih temelja te budući da je trenutačna kriza stvorila goleme socijalne probleme pogođenim radnicima i regijama;

O.  budući da je industrija čelika u EU-u značajan poslodavac koji izravno zapošljava više od 350 000 ljudi i dodatnih nekoliko milijuna ljudi u srodnim industrijama, uključujući opskrbni lanac za recikliranje;

P.  budući da stanje u nekim čeličanama u Europi prouzročuje zabrinutost radnika te nacionalnih i lokalnih vlasti;

Q.  budući da bi poduzeća uključena u restrukturiranje trebala postupati na društveno odgovoran način jer je iskustvo pokazalo da se socijalno i ekonomski održivo restrukturiranje ne može postići bez odgovarajućeg socijalnog dijaloga, s posebnim naglaskom na informiranje radnika i savjetovanje s njima, kako je predviđeno u spomenutoj rezoluciji Parlamenta od 15. siječnja 2013.;

R.  budući da su potpuno uključivanje socijalnih partnera na svim razinama i jačanje socijalnog dijaloga na razini EU-a od presudne važnosti da bi se zaštitili interesi i čeličana i njihovih zaposlenika;

S.  budući da je u brojnima čeličanama, koje predstavljaju kapacitet od 20 milijuna tona, već duže od tri godine privremeno obustavljena proizvodnja; budući da u isto vrijeme radnu snagu u brojnim čeličanama čine iskusni stariji radnici koji su pred mirovinom;

Istraživanje i razvoj / Tehnologija

T.  budući da se visokotehnološke industrije, na primjer u sektoru čelika, smatraju modelom tehnološkog znanja te ih se stoga mora zaštititi, i budući da je nužno hitno poduzimanje mjera kako bi se izbjeglo izmještanje tih industrija izvan EU-a;

U.  budući da su istraživanje i razvoj strateški važni za industriju koja mora pronaći način za smanjenje svojih emisija, poglavito (ali ne isključivo) emisija ugljičnog dioksida;

Izazovi

1.  naglašava da europski gospodarski oporavak u velikoj mjeri ovisi o jakoj proizvodnoj industriji u kojoj industrija čelika ima ključnu ulogu te da proizvodnja ovisi o domaćoj potražnji i rastu;

2.  potvrđuje potrebu za očuvanjem znanja i stručnosti razvijenih u važnim industrijskim centrima kako bi se omogućila diversifikacija, zaštita okoliša,inovativni proizvodi;

3.  poziva Komisiju da ubrza s pripremom plana industrijske politike koji je najavljen za prvu polovinu 2015. godine kako bi oživjela europsku industriju na globalnom tržištu s ciljem da se ostvare jednaki i učinkoviti uvjeti i istodobno osiguraju visoki socijalni standardi i standardi zaštite okoliša u EU-u te ostvarenje recipročnosti u trećim zemljama;

4.  smatra da je ambiciozan pristup reindustrijalizaciji u kontekstu revizije strategije Europa 2020. sredinom njezina provedbenog razdoblja od presudne važnosti za ostvarenje istinske industrijske politike Europske unije i ponovno pokretanje njezine industrijske konkurentnosti na globalnoj razini,

5.  poziva Komisiju da prouči strateški položaj europske industrije čelika u svijetu s obzirom na to da se u velikom broju zemalja smatra da je proizvodnja čelika od strateške važnosti, te da sastavi konkretan i jasan plan za srednjoročne i dugoročne inicijative za potporu industriji čelika u Europi koje namjerava predložiti; ističe da se u takav plan pravovremeno i na ispravan način moraju uključiti socijalni partneri na svim razinama; smatra da bi, zbog nastavka krize, također trebalo predstaviti godišnje izvješće o provedbi akcijskog plana za čelik kako bi se nadovezalo na pozitivna postignuća iz protekle godine i kako se ne bi izgubilo na zamahu;

6.  traži od Komisije da uspostavi instrument za dubinsku analizu tržišta čelika kojim bi se mogli pružiti precizni podaci o ravnoteži između europske i svjetske ponude čelika i potražnje za njim, praveći razliku između strukturnih i cikličnih sastavnih dijelova razvoja tog tržišta; vjeruje da bi praćenje tržišta čelika moglo znatno pridonijeti transparentnosti tržišta čelika i otpadnih materijala te pružiti vrijedan doprinos korektivnim i proaktivnim mjerama koje su neizbježne zahvaljujući cikličnoj naravi industrije čelika; poziva Komisiju da taj instrument za analizu tržišta iskoristi za predviđanje rizika i istraživanje utjecaja zatvaranja tvornica na oporavak sektora;

7.  traži od Komisije da u kratkom roku pripremi izvješće o glavnim izazovima s kojima se suočava industrija čelika u Europi te da u njega uključi socijalne, ekonomske i ekološke aspekte, s tim u vezi podsjeća da je nakon isteka Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik Komisija ovlaštena baviti se gospodarskim i socijalnim učinkom razvoja događaja u europskoj industriji čelika; poziva Komisiju da prihvati pozitivna iskustva, osobito u pogledu tripartitnih strateških razmatranja i istraživanja;

8.  poziva da se hitno ponovno pokrene skupina za čelik na visokoj razini u kontekstu novoizabranog Kolegija povjerenika, uz potpuno sudjelovanje Parlamenta, te da se u tom okviru organizira sastanak kako bi se relevantne dionike informiralo o postignutom napretku u provedbi 40 mjera utvrđenih u Komisijinu planu za čelik; poziva Komisiju da, kad god je to prikladno ili moguće, održava sastanke skupine na visokoj razini u odgovarajuće vrijeme tako da njezin rad može imati učinka na rasprave Vijeća za konkurentnost; poziva Komisiju da s drugim industrijama koje su veliki potrošači energije jednom godišnje organizira tematske sastanke o politikama u područjima tržišnog natjecanja, trgovine, energije ili klime s obzirom na to da su neki od problema u sektoru čelika također relevantni za druge industrije koje su veliki potrošači energije;

9.  smatra da je veoma važno neposredno uključivanje regionalnih i lokalnih vlasti te sindikata kao predstavnika područja u kojima su smještene čeličane u cilju promicanja suradnje te razmjene informacija i najboljih primjera iz prakse među glavnim dionicima u državama članicama;

10.  ističe da je potrebno proučiti kako riješiti investicijsku krizu da bi europska industrija postala održivom i profitabilnom industrijom, vodeći pritom računa o tome da su povrati na ulaganje u industriju čelika u pravilu dugoročni; potiče Komisiju da razmotri mogućnost da se dio njezinog investicijskog paketa namijeni održivim dugoročnim projektima infrastrukture te inovacijama u pogledu industrijskih projekata velikih razmjera, uključujući projekte u vezi s energetskom učinkovitosti i niskim razinama emisije ugljika, što bi također moglo dati znatan poticaj potražnji za čelikom u EU-u;

11.  stoga potiče upotrebu inovativnih financijskih instrumenata poput instrumenata financiranja na osnovi dijeljenja rizika kojima se daje prednost industrijama čelika u krizi; poziva Europsku investicijsku banku i Europsku banku za obnovu i razvoj da osmisle dugoročni okvir za financiranje projekata povezanih s čelikom;

12.  naglašava da je potpora sektoru čelika od presudne važnosti, uključujući strateški razvoj novih ključnih sektora u kojima se koristi čelik, primjerice energetskog sektora (proizvodnja i distribucija obnovljive energije), sektora javnog prijevoza i resursno učinkovitih građevinskih projekata te da se tako stvaraju poticaji za učinkovite proizvodne postupke, jača unutarnje tržište i daju poticaji razvoju vještina;

13.  poziva na primjenu pristupa „procjene životnog ciklusa” kako bi se ocijenili utjecaj na okoliš i smanjeno korištenje resursima u svim fazama životnog ciklusa, koje uključuju vađenje i konverziju sirovina nakon kojih slijede proizvodnja i distribucija, preko korištenja i/ili potrošnje, a kako bi se poticalo ponovno korištenje, recikliranje materijala i povrat energije te smanjilo konačno odlaganje;

14.  poziva Komisiju da provjeri je li primjena pravila tržišnog natjecanja dovela do nepravednih rješenja na europskom tržištu čelika koja bi mogla imati negativan utjecaj na njegovu učinkovitost i, ako se to pokaže točnim, poziva Komisiju da predstavi korektivne mjere i spriječi da u budućnosti dođe do takvih situacija; naglašava da odluke Komisije ili pravna sredstva na području prava tržišnog natjecanja ne bi smjeli ugroziti ekonomsku održivost pojedinačnih proizvođača čelika, osobito u kontekstu jačanja konkurencije na globalnoj razini; dodaje da bi Komisija trebala poduzeti mjere za zaštitu ključne industrijske infrastrukture i proizvodnih kapaciteta od projekata koji bi uključivali rasprodaju imovine;

15.  poziva Komisiju da učini sve što je potrebno kako sadašnji sustav državnih potpora za industrije koje su veliki potrošači energije ne bi stvorio poremećaje na unutarnjem tržištu i da se tako zajamče jednaki uvjeti za sva poduzeća; smatra da je za industrije koje su veliki potrošači energije potreban stabilan okvir za ulaganja kako bi se zajamčila visoka razina zaposlenosti;

Trgovina i konkurentnost

16.  potiče Komisiju da prida veću važnost industrijskoj politici tako da donese mjere kojima će se omogućiti ponovno oživljavanje konkurentnosti europske industrije na globalnom tržištu te da zajamči jednake uvjete za sve subjekte u gospodarstvu;

17.  poziva Komisiju da pravovremeno i učinkovito riješi problem nezakonito subvencioniranog i dampinškog uvoza čelika na tržište EU-a i da prema potrebi iskoristi mjere za zaštitu trgovine EU-a u skladu s postojećim zakonodavstvom EU-a;

18.  poziva Komisiju da ispita izvedivost pogranične prilagodbe emisija CO2 (plaćanje dozvola u okviru sustava trgovanja emisijskim kvotama za čelik koji dolazi izvan EU-a) kako bi se stvorili jednaki uvjeti u smislu emisija CO2 i tako uklonila pojava izmještanja emisija ugljika;

19.  poziva Europsku komisiju da u buduće trgovinske sporazume uključi odredbe kojima bi se znatno unaprijedile mogućnosti izvoza europskog čelika i proizvoda od čelika te njegova pristupa tržištu; naglašava da poštena trgovina proizvodima od čelika može funkcionirati samo na osnovi poštovanja osnovnih prava zaposlenika i standarda zaštite okoliša te ističe da uvoz po dampinškim cijenama vodi do nepoštenog tržišnog natjecanja, ponajprije za proizvođače nehrđajućeg čelika u Europi; ističe da je potrebno hitno modernizirati instrumente EU-a koji se tiču zaštite trgovine te poziva Komisiju da potakne države članice na poduzimanje konkretnih mjera kako bi pokrenule taj proces modernizacije čime bi se zajamčilo pošteno tržišno natjecanje i omogućilo da EU poduzme brze i razmjerne mjere u borbi protiv nepoštene trgovinske prakse;

20.  smatra da bi ovdje predložene pozitivne mjere čeličnoj industriji omogućile da postane konkurentnija u svijetu jer bi se pokazalo da proizvodi od čelika iz EU-a odgovaraju višim socijalnim, ekološkim i ekonomskim standardima od proizvoda iz drugih dijelova svijeta i naglasila kvaliteta proizvođača čelika u EU-u te bi se tako istovremeno poboljšala percepcija kod potrošača;

21.  naglašava da bi visoki europski standardi zaštite klime i okoliša mogli postati svjetskim standardima i tako zajamčiti pravedne uvjete tržišnog natjecanja;

22.  prima na znanje teškoće s kojima se sektor čelika suočava u mnogim državama članicama, djelomično uzrokovane znatnim padom u globalnoj potražnji te rastom troškova energije i povećanjem izmještanja europske proizvodnje; stoga poziva Komisiju da u cijelosti provede Plan za resursno učinkovitu Europu (COM(2011)0571) i političke preporuke Europske platforme za resursnu učinkovitost;

23.  smatra da bi zakonodavstvo o otpadu trebalo poboljšati kako bi se poduprlo djelovanje europskog tržišta otpadnog metala, primjerice revizijom direktive o otpadnim vozilima; podsjeća na važnost dobrog funkcioniranja tržišta metalnog otpada, koje bi trebalo dodatno poboljšati i poticati u svjetlu strategije EU-a za cirkularnu ekonomiju kako bi se spriječio pretjerani rast cijena kao rezultat prisutnosti neeuropskih industrija na tržištu EU-a; u vezi s tim poziva Komisiju da razmotri primjenu izvoznih carina na tržište metalnog otpada u EU-u kako bi se spriječio ekološki damping do kojeg obično dolazi;

Socijalni aspekti

24.  podsjeća na potrebu ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje radnika te naglašava da je veoma važno da Komisija pomno prati trenutna događanja kako bi se očuvala industrijska baština i radna snaga na koju se to odnosi;

25.  poziva Komisiju da poduzme potrebne korake kako bi zajamčila da države članice ne djeluju jedna protiv druge kada veliki proizvođač čelika koji vodi pogone u nekoliko država najavi restrukturiranje; osim toga, uzimajući u obzir važnost usklađivanja politika kako bi se osiguralo da je industrija čelika održiva, resursno učinkovita i konkurentna te da je sposobna za prilagodbu promjenjivim tržišnim uvjetima u Europi i izvan nje, poziva na pronalazak sveeuropskog rješenja koje bi štitilo i stvaralo dobra radna mjesta i industrijsku aktivnost u europskim regijama;

26.  naglašava potrebu da industrija, socijalni partneri i lokalne vlasti predvide potrebe za osposobljavanjem do kojih može doći u slučaju ponovnog pokretanja čeličana u kojima je privremeno obustavljena proizvodnja;

27.  zagovara promicanje programa prijenosa znanja i vještina koji će omogućiti da iskusniji stariji radnici prenesu svoje znanje i vještine novozaposlenima u europskim čeličanama;

28.  ističe da bi europska poduzeća i u trećim zemljama trebala primjenjivati standarde korporativne socijalne odgovornosti i participacije zaposlenika koji vrijede u EU-u;

29.  ističe da je uključivanje radnika u inovacije i mjere restrukturiranja ključno kako bi se zajamčio gospodarski uspjeh te stoga poziva Komisiju da stvori platformu u koju će biti uključeni i socijalni partneri radi pružanja savjeta o europskom akcijskom planu za čelik, njegove provedbe i praćenja;

30.  poziva socijalne partnere čeličana koje se nalaze u jako velikim ekonomskim problemima da razmotre mogućnost kolektivnog smanjenja radnog vremena kako bi se odgovorilo na krizne situacije i izbjeglo otpuštanja i gubitak radnih mjesta;

31.  poziva Komisiju da poveća učinkovitost relevantnih fondova EU-a, kao što su Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) i Europski socijalni fond (ESF), te instrumenata politika da bi se olakšali socijalni troškovi prilagodbe i osiguralo da se relevantne vještine zadrže i razviju za buduću konkurentnost industrije;

32.  predlaže da se ono što se dobije od prodaje dozvola u okviru sustava trgovanja emisijskim kvotama u cijelosti ponovno uloži u niskougljično gospodarstvo (oprema, tehnologije, istraživanje i razvoj, osposobljavanje radne snage);

33.  vjeruje da je potrebno računati na buduće velike promjene u sektoru čelika i drugim industrijskim sektorima; smatra, s tim u vezi, da bi države članice trebale bolje uskladiti politike obrazovanja i osposobljavanja s potrebama tržišta rada kako bi se mogle nositi s takvim situacijama te promicati popularnost tehničke i znanstvene struke kako bi na raspolaganju imale specijalizirane profesionalce u sektoru čelika koji bi pokretali inovacije;

34.  ističe potrebu za kvalificiranim i obrazovanim ljudima koji će se nositi s prijelazom na održivije postupke proizvodnje i proizvode, te poziva na donošenje europske strategije za osposobljavanje i obrazovanje; pozdravlja projekt ekološkog tehničkog stručnog usavršavanja i osposobljavanja za sektor čelika u okviru kojega čeličane, istraživački instituti i socijalni partneri zajednički istražuju koje su vještine potrebne za ekološku održivost; poziva Komisiju da nastavi podržavati provedbu zaključaka projekta;

Istraživanje i razvoj / Tehnologija

35.  prepoznaje potrebu za razvijanjem i širenjem najboljih raspoloživih tehnologija diljem EU-a; uz podupiranje zamjene minerala željeznim otpadom kad god je to moguće, veću upotrebu elektrolučnih peći i zamjenu koksa plinom;

36.  poziva na ulaganje u tehnologije kojima će se maksimizirati iskorištenost unosa energije, na primjer optimiziranjem upotrebe procesnih plinova i otpadne topline za proizvodnju pare i električne energije;

37.  poziva države članice da zakonom ili kolektivnim ugovorima zajamče odgovarajuću socijalnu zaštitu, uvjete rada i dostojne plaće te da osiguraju učinkovitu zaštitu od neopravdanog otpuštanja;

38.  ističe potrebu za ulaganjem u istraživanje i inovacije kao ključne aspekte za ponovno pokretanje i oživljavanje europskog gospodarstva u cjelini, a posebno industrije čelika, na osnovi dugih životnih ciklusa i velikog potencijala za recikliranje; u vezi s tim podsjeća na postojeće i nove tehnologije za smanjenje željezne rude na bazi vodika koje imaju potencijal za smanjenje ili uklanjanje velikih količina emisija ugljičnog dioksida; poziva na uvođenje i promicanje oznake „Proizvedeno u Europi” („Made in Europe”) za čelične proizvode proizvedene u okviru poštene proizvodnje;

39.  vjeruje da će se zajedničkim istraživanjem i naporima usmjerenim prema razvoju promicati niskougljična proizvodnja čelika s niskim učinkom na okoliš, čime bi se poticala održivija i konkurentnija industrija;

40.  s tim u vezi naglašava veliku važnost programa Obzor 2020. i Održiva prerađivačka industrija s pomoću resursne i energetske učinkovitosti (SPIRE) kao i potrebu da Europska investicijska banka i budući financijski instrument NER400 financiraju najriskantnije inovacije i programe istraživanja;

41.  poziva Komisiju da provede ambicioznu politiku inovacija kojom bi se otvorio put razvoju visokokvalitetnih, energetski učinkovitih i inovativnih proizvoda i procesa te EU-u omogućilo da zadrži svoj položaj čak i pred rastućom svjetskom konkurencijom; naglašava da u inovacijama novih proizvoda, kao što su masovni proizvodi od čelika, među kojima su i limovi velike čvrstoće i otpornosti za proizvodnju automobila te visokolegirani čelik s različitim fizičkim i kemijskim svojstvima, te novi proizvodni postupci, u prvom redu metalurgija s hidrogenom i postupcima pretaljivanja, leži ključ za jačanje konkurentnosti europske industrije čelika u odnosu na dobavljače iz trećih zemalja te da bi to područje trebalo primati osobitu potporu;

42.  podsjeća da je potrebno poticati inovacije ne samo podupiranjem istraživanja i razvoja te prijenosa znanja, nego i njihovim uvođenjem na tržište i osnivanjem inovacijskih klastera te promicanjem javno-privatnih partnerstava u strateškim sektorima kao što je industrija čelika, a u cilju većeg privlačenja privatnog kapitala;

43.  podupire financiranje industrijskih pilot-projekata za smanjenje emisija CO2 s ciljem da se zadovolji hitna potreba za prijelazom na održivo bezugljično gospodarstvo čiju će okosnicu činiti energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije i pametna infrastruktura, kao i za korištenje tehnologije proizvodnje čelika s veoma niskom razinom CO2 (ULCOS) kao instrumenta industrijske politike koji će biti učinkovit u energetskom smislu i s obzirom na okoliš;

44.  vjeruje da će opcije smanjenja, pogotovo za sektore industrije čelika, uvelike ovisiti o novim tehnologijama i stoga naglašava važnu ulogu koju bi programi istraživanja i inovacija koje financira EU mogli imati u poticanju europskog gospodarstva uz pomoć programa Obzor 2020., kao i njihovu ulogu u jamčenju konkurentnosti europskog sektora čelika i visoke kvalitete njegove proizvodnje; podsjeća da su istraživanje i inovacije važni pokretači gospodarskog rasta i konkurentne industrije;

45.  poziva Komisiju da provede inicijativu SustSteel, kako je predloženo u akcijskom planu za čelik, koju u cijelosti podupiru Europski parlament, Gospodarski i socijalni odbor te Odbor regija, te da to učini što je moguće prije;

o
o   o

46.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

(1) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0069.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0060.
(3) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0005.
(4) Radni dokument službi Komisije naslovljen „ Aktualno stanju provedbe Komunikacije Komisije pod naslovom ‚Akcijski plan za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi’ od 11. lipnja 2013. (COM(2013)0407) ”(SWD(2014)0215),


Situacija na Sredozemlju i potreba za cjelovitim pristupom EU-a migraciji
PDF 214kWORD 68k
Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o situaciji na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji (2014/2907(RSP))
P8_TA(2014)0105B8-0362/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir Ženevsku konvenciju iz 1951. i njezine dodatne protokole,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. listopada 2013. o mjerama EU-a i država članica za rješavanje pitanja priljeva izbjeglica nastalog kao posljedica sukoba u Siriji(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 23. listopada 2013. o migracijskim tokovima u Sredozemlju, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse(2),

–  uzimajući u obzir govor koji je predsjednik Europskog parlamenta održao prilikom posjeta Lampedusi 2. i 3. listopada 2014. povodom obilježavanja godišnjice tragedije koja se dogodila 3. listopada 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješća svog Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove o posjetima njegovih izaslanstava Lampedusi u studenom 2011., Jordanu u veljači 2013. u cilju procjene položaja izbjeglica iz Sirije i Bugarskoj u siječnju 2014. u cilju procjene položaja tražitelja azila i izbjeglica, posebice iz Sirije,

–  uzimajući u obzir rasprave s plenarne sjednice održane 9. listopada 2013. o migracijskim politikama EU-a na Sredozemlju, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse,

–  uzimajući u obzir rasprave održane od početka trenutnog saziva u Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove od 22. srpnja 2014. o provedbi komunikacije o radu Radne skupine za Sredozemlje, od 4. rujna 2014. o aktivnostima Frontexa na Sredozemlju i o radnoj skupini za Sredozemlje, od 24. rujna 2014. o Petom godišnjem izvješću Komisije o imigraciji i azilu (2013.)(3) i o godišnjem izvješću Europskog potpornog ureda za azil (EASO) o stanju u području azila u Europskoj uniji (2013.),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije o radu Radne skupine za Sredozemlje od 4. prosinca 2013.(4),

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 20. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 22. svibnja 2014. o provedbi komunikacije o radu Radne skupine za Sredozemlje(5);

–  uzimajući u obzir zaključke koje je Europsko vijeće usvojilo na sastancima 26. i 27. lipnja 2014. u kojima je utvrdilo strateške smjernice za zakonodavno i operativno planiranje za naredne godine na području slobode, sigurnosti i pravde(6),

–  uzimajući u obzir političke smjernice za sljedeću Europsku komisiju, koje je predsjednik Juncker predstavio na plenarnoj sjednici 15. srpnja 2014.,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o europskoj imigracijskoj politici od 11. rujna 2014.(7),

–  uzimajući u obzir obveze koje je preuzeo povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Avramopoulos na saslušanju u Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 30. rujna 2014.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o poduzimanju mjera za bolje upravljanje migracijskim tokovima usvojenima 10. listopada 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (PACE) iz travnja 2012. pod naslovom „Izgubljeni životi u Sredozemnom moru”,

–  uzimajući u obzir godišnja izvješća posebnog izvjestitelja UN-a za ljudska prava migranata, a posebno izvješće objavljeno u travnju 2013. o upravljanju vanjskim granicama EU-a i utjecaju koje to ima na ljudska prava migranata te izvješće objavljeno u travnju 2013. o iskorištavanju migranata za rad,

–  uzimajući u obzir obraćanje Njegove Svetosti pape Franje tijekom njegova posjeta Parlamentu 25. studenog 2014.,

–  uzimajući u obzir pitanja za usmeni odgovor upućena Vijeću i Komisiji o situaciji na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji (O-000078/2014 – B8-0037/2014 i O-000079/2014 – B8-0038/2014),

–  uzimajući u obzir raspravu o situaciji na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji održanu u Parlamentu 25. studenog 2014.,

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su u prvih devet mjeseci 2014. godine prema Međunarodnoj organizaciji za migracije(8) najmanje 3 072 osobe poginule na Sredozemnom moru, čime se ponovno ističe potreba da se poduzmu svi mogući koraci kako bi se spasili životi ljudi u opasnosti te potreba da države članice poštuju međunarodne obveze spašavanja na moru;

B.  budući da je navodno 500 migranata ubijeno nakon što su trgovci ljudima po svemu sudeći izazvali sudar broda kojim su prevozili migrante iz Egipta u EU i namjerno ga potopili; budući da krijumčari i trgovci ljudima iskorištavaju nezakonitu migraciju i budući da te mreže ozbiljno ugrožavaju živote migranata i predstavljaju izazov za EU;

C.  budući da je operacijom „Mare Nostrum” za ophodnju, spašavanje i nadzor koju je Italija pokrenula u cilju unapređenja humanitarnih akcija za spašavanje života na području Sredozemlja spašeno 150 810 migranata tijekom razdoblja od 364 dana(9); budući da je talijanska vlada najavila namjeru da postupno ugasi operaciju „Mare Nostrum”;

D.  budući da je zajednička operacija „Triton”, koju koordinira Frontex, u potpunosti započela 1. studenog 2014., no nije jasno koliko će joj države članice u budućnosti doprinositi;

1.  uviđa važnost razvoja cjelovitog pristupa migraciji;

2.  ponovo navodi potrebu da EU preuzme svoj dio odgovornosti i solidarnosti naspram država članica koje prihvaćaju najveći broj izbjeglica i tražitelja azila, bilo u apsolutnom ili proporcionalnom omjeru (u skladu s člankom 80. UFEU-a); podsjeća na obveze koje proizlaze iz članaka 78. i 79. UFEU-a;

3.  žali zbog tragičnog gubitka ljudskih života na Sredozemlju; poziva Europsku uniju i države članice da učine sve što je moguće kako bi spriječile daljnji gubitak života na moru; svjestan je da je potrebno pobrinuti se da se obveze koje se odnose na potrage i spašavanje učinkovito ispunjavaju i da se stoga na odgovarajući način srednjoročno i dugoročno financiraju;

4.  smatra da je nužno razmisliti o jačanju granične politike i nadzora te o načinima poboljšanja buduće uloge Frontexa i EASO-a; poziva države članice da i dalje iskazuju solidarnost i predanost davanjem dostatnih doprinosa proračunima i operacijama tih agencija;

5.  podsjeća da bi države članice trebale nametnuti stroge kaznene sankcije za trgovanje i krijumčarenje ljudima u Uniju i preko područja Unije, a također i za pojedince ili skupine koji iskorištavaju ranjive migrante u EU-u, te pokrenuti sveobuhvatne informativne kampanje za podizanje razine svijesti o vrstama rizika s kojima se suočavaju osobe koje svoj život stavljaju u ruke krijumčara ljudima i osobe koje su žrtve trgovine ljudima;

6.  smatra da bi trebalo istražiti dodatne načine zakonite migracije;

7.  smatra da je potrebno istražiti dodatne inicijative kojima se nastavljaju dobri primjeri preseljenja, uključujući program dobrovoljnog preseljenja utvrđen člankom 17. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju; podsjeća da se sredstvima EU-a pruža pomoć onim državama članicama koje su voljne provesti programe preseljenja;

8.  naglašava potrebu da se preispita cjelokupna strategija o suradnji s trećim zemljama, uključujući subsaharsku Afriku, sjevernu Afriku i Bliski istok, po pitanju humanitarne, financijske i političke pomoći, uključujući ako je potrebno i na području provođenja zakona; nadalje, traži pojašnjenje uloge regionalnih politika zaštite, preseljenja i povratka, uključujući sporazume o upravljanju migracijama i zemalja podrijetla i tranzitnih zemalja kako bi se rješavao izvor problema migracija; naglašava potrebu da treće zemlje poštuju međunarodno pravo u pogledu spašavanja života na moru i pobrinu se za zaštitu izbjeglica i poštovanje temeljnih ljudskih prava;

9.  poziva da se razmotri mogućnost brze obrade, u suradnji s trećim tranzitnim zemljama i zemljama podrijetla, i povratka za one koji ne zadovoljavaju uvjete za azil i zaštitu EU-a kako bi se zajamčila najbolja upotreba resursa u korist onih kojima je potrebna zaštita; naglašava da je potrebno poticati politike dobrovoljnog povratka uz istovremeno jamstvo zaštite ljudskih prava za sve migrante i brigu za siguran i zakonit pristup sustavu EU-a za azil;

10.  smatra da bi u tu svrhu trebalo provesti analizu o trošenju sredstava iz fondova za unutarnje poslove EU-a, uključujući sredstva za hitne slučajeve, pogotovo za mjere na područjima migracije i azila, kontrole granica, borbe protiv krijumčarenja i trgovine ljudima te povratka, kao i analizu sredstava namijenjenih vanjskoj i razvojnoj politici EU-a;

11.  zabrinut je zbog načina na koji bi se jamčila učinkovita provedba Zajedničkog europskog sustava azila, uključujući, kada je potrebno i ako je nužno, pokretanje mehanizma za rano upozoravanje, pripravnost i upravljanje kriznim situacijama (članak 33. Uredbe (EU) br. 604/2013) ili upotreba postupaka zbog povrede prava ako zakonodavstvo EU-a nije na pravilan način provedeno, i načina na koji bi se jamčili učinkoviti zajednički standardi prihvata, postupaka i kvalifikacije u cijelom EU-u kojima se štite oni najranjiviji te potiče socijalna uključenost izbjeglica;

12.  nalaže svojem nadležnom odboru da s pomoću dodatnih sredstava kojima bi se potpomoglo održavanje saslušanja i osnivanje ad hoc izaslanstava procijeni razne politike koje su u pitanju, da sastavi niz preporuka i da prije kraja 2015. na plenarnoj sjednici podnese izvješće u obliku izvješća o strateškoj inicijativi;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) Usvojeni tekstovi P7_TA(2013)0414.
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0448.
(3) COM(2014)0288.
(4) COM(2013)0869.
(5) SWD(2014)0173, dijelovi 1. i 2.
(6) EUCO 79/14
(7) REX/414.
(8) Fatal Journeys: Tracking Lives Lost during Migration (Kobna putovanja: Na tragu života izgubljenih tijekom migracija), Međunarodna organizacija za migracije, 2014.
(9) http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti