Rodyklė 
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: prekybos tam tikrų AKR valstybių kilmės produktais tvarka
 Autonominės prekybos lengvatos Moldovos Respublikai ***I
 Ekvadoro kilmės prekėms taikomas muitų tarifų režimas ***I
 Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2014 m.
 Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektas. Pajamos iš baudų, palūkanų mokėjimų, kompensacijų ir grąžintinų sumų. Mokėjimų asignavimai. Komisijos, Europos regionų komiteto ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno personalas
 Taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projektas. Tradiciniai nuosavi ištekliai (TNI), PVM ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) bazės
 ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Potvyniai Italijoje; žemės drebėjimas Graikijoje; ledas Slovėnijoje; ledas ir potvyniai Kroatijoje
 Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektas. 2013 m. potvyniai Italijoje (Sardinijoje); žemės drebėjimas Graikijoje; ledas Slovėnijoje; 2014 m. ledas ir potvyniai Kroatijoje
 Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektas: tradicinių nuosavų išteklių, PVM ir BNP prognozės peržiūra
 ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje
 Taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projektas: potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje
 Taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projektas. Perteklius, susidaręs vykdant 2013 m. biudžetą
 Sąjungos nuosavi ištekliai: valstybių narių įnašų patikslinimas *
 ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Nelaimių ištikti regionai
 Lankstumo priemonės mobilizavimas siekiant finansuoti Kiprui skirtas struktūrinių fondų programas
 Naujas 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas
 Kelių transporto sunkių taisyklių pažeidimų klasifikacija
 ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas
 Palestinos valstybingumo pripažinimas
 ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga
 Padėtis Viduržemio jūros regione praėjus metams po tragiškų Lampedūzos įvykių

Neprieštaravimas deleguotajam aktui: prekybos tam tikrų AKR valstybių kilmės produktais tvarka
PDF 213kWORD 51k
Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2014 m. lapkričio 14 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007, pagal kurį taikoma prekybos tam tikrų valstybių, esančių Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalimi, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi ekonominės partnerystės susitarimai arba ketinama juos sudaryti, I priedas C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)
P8_TA(2014)0085B8-0346/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2014)08355),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2014 m. lapkričio 26 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto 2014 m. gruodžio 5 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus(1), ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį ir 24a straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 527/2013, kuriuo dėl tam tikrų šalių išbraukimo iš derybas baigusių regionų ar valstybių sąrašo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1528/2007(2),

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą laikotarpį, kuris baigėsi 2014 m. gruodžio 16 d.,

A.  kadangi, remiantis Reglamentu (ES) Nr. 527/2013, nuo 2014 m. spalio 1 d. Kenijai nustojo galioti patekimo į rinką tvarka, kurią leista taikyti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1528/2007;

B.  kadangi Kenija, Europos Sąjunga ir jos valstybės narės 2014 m. spalio 16 d. baigė derybas dėl ekonominės partnerystės susitarimo;

C.  kadangi 2014 m. lapkričio 14 d. Komisija priėmė deleguotąjį aktą, kuriuo iš naujo įtraukė Keniją į Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 I priedą;

D.  kadangi Komisija pabrėžė, jog sprendimas nereikšti prieštaravimų sumažintų galimą Kenijos prekybos nukreipimą ir eksporto į ES nuostolius, taip pat sumažintų tuno, sodininkystės ir gėlių auginimo sektoriams daromą žalą;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 348, 2007 12 31, p. 1.
(2) OL L 165, 2013 6 18, p. 59.


Autonominės prekybos lengvatos Moldovos Respublikai ***I
PDF 285kWORD 50k
Rezoliucija
Tekstas
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 55/2008, įvedantis autonomines prekybos lengvatas Moldovos Respublikai (COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))
P8_TA(2014)0086A8-0053/2014

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0542),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0128/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 10 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A8-0053/2014),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. gruodžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 55/2008, įvedantis autonomines prekybos lengvatas Moldovos Respublikai

P8_TC1-COD(2014)0250


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1383/2014.)


Ekvadoro kilmės prekėms taikomas muitų tarifų režimas ***I
PDF 286kWORD 49k
Rezoliucija
Tekstas
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Ekvadoro kilmės prekėms taikomo muitų tarifų režimo (COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))
P8_TA(2014)0087A8-0056/2014

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0585),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0172/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 10 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A8–0056/2014),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. gruodžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014 dėl Ekvadoro kilmės prekėms taikomo muitų tarifų režimo

P8_TC1-COD(2014)0287


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1384/2014.)


Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2014 m.
PDF 302kWORD 57k
Rezoliucija
Priedas
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 14 punktą (COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))
P8_TA(2014)0088A8-0068/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0328 – C8‑0020/2014),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1) (DFP reglamentas), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 14 punktą,

–  atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrą pareiškimą dėl mokėjimų asignavimų, dėl kurio susitarta 2013 m. lapkričio 12 d. bendrose išvadose(3),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2013 m. lapkričio 20 d.,

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. balandžio 15 d. (COM(2014)0329),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. priimtą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto (16740/2014 – C8–0289/2014),

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0068/2014),

A.  kadangi 2014–2020 m. DFP pradėta įgyvendinti esant labai dideliems mokėjimų vėlavimams, kai 2013 m. pabaigoje vien tik sanglaudos politikos srities neapmokėtų sąskaitų suma sudarė apie 23,4 mlrd. EUR ir neįvykdytų įsipareigojimų lygis tuo pačiu metu siekė 221,7 mlrd. EUR, t. y. 41 mlrd. EUR daugiau negu iš pradžių buvo numatyta tariantis dėl 2007–2013 m. DFP; kadangi ši padėtis yra nepriimtina ir jai spręsti reikia skubių priemonių, kurias taikant būtų galima pasinaudoti DFP reglamente numatytais lankstumo mechanizmais, siekiant nepakenkti Sąjungos politikos ir programų, dėl kurių vieningai susitarta DFP, įgyvendinimui, taip pat sumažinti pretenzijų dėl delspinigių už pavėluotus mokėjimus skaičių ir vengti nepagrįstai didinti Sąjungos biudžeto lėšų gavėjų ekonominę riziką ir pažeidžiamumą;

B.  kadangi 2014 m. biudžeto taikinimo procedūros metu Parlamentas, Taryba ir Komisija, atsižvelgdami į poreikį užtikrinti, kad mokėjimai būtų tinkamai vykdomi ir kad būtų išvengta nenatūralaus neįvykdytų įsipareigojimų perkėlimo į 2015 m. biudžetą, bendrai susitarė pasinaudoti įvairiais DFP reglamente numatytais lankstumo mechanizmais, įskaitant nenumatytų atvejų rezervą;

C.  kadangi, išnagrinėjusi visas kitas finansines galimybes reaguoti į nenumatytas aplinkybes, Komisija pasiūlė mobilizuoti visą turimą nenumatytų atvejų rezervo sumą siekiant papildyti 2014 finansinių metų Sąjungos bendrojo biudžeto mokėjimų asignavimus, viršijant mokėjimų viršutinę ribą;

D.  kadangi Taryba nesutinka su Parlamento ir Komisijos aiškinimu, kad 350 mln. EUR mokėjimų asignavimų suma, 2014 m. mobilizuota specialiosioms priemonėms pagal DFP reglamentą, neturėtų būti įskaičiuota į mokėjimų viršutinę ribą – taip būtų palikta 711 mln. EUR marža, kurią būtų galima panaudoti prieš pasitelkiant nenumatytų atvejų rezervą; kadangi atitinkamai sprendimas lieka atviras diskusijoms, ar ir kokiu mastu 350 mln. EUR suma turėtų būti kompensuota iš DFP mokėjimo maržų, numatytų einamiesiems ar ateinantiems finansiniams metams;

E.  kadangi derantis dėl 2014–2015 m. biudžetų rinkinio buvo susitarta mobilizuoti 2 818,2 mln. EUR ir dar 350 mln. EUR, t. y. 3 168,2 mln. EUR nenumatytų atvejų rezervo lėšų sumą;

F.  kadangi šiuo mobilizavimu nesitikima tvariai išspręsti pastarojo mokėjimų trūkumo ir didėjančio neįvykdytų įsipareigojimų kiekio problemos, bet juo tikimasi tik apriboti į kitus metus perkeliamų neapmokėtų sąskaitų skaičiaus, kuris nuo 2010 m. kiekvienais metais didėja daugiau kaip 50 proc., augimą;

G.  kadangi, beje, dėl kitų netikėtų papildomų įplaukų 2014 metais finansuojant šį mobilizavimą nacionaliniai biudžetai nepatirs beveik jokių išlaidų;

H.  kadangi, nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2014 m. , be to, nesusijęs su jokiu 2014–2020 m. DFP bendros mokėjimų viršutinės ribos (908 mlrd. EUR, 2011 m. kainomis) padidinimu, kaip aiškiai nustatyta DFP reglamento 13 straipsnio 4 dalyje, nes jis kompensuojamas iš būsimų finansinių metų maržų, kaip nustatyta DFP reglamento 13 straipsnio 3 dalyje;

1.  pritaria nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimui 2014 m., kaip nurodoma priede;

2.  pabrėžia, kad šios priemonės mobilizavimas, numatytas DFP reglamento 13 straipsnyje, dar kartą parodo esminį poreikį didinti Sąjungos biudžeto lankstumą;

3.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

4.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/435.)

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(2) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(3) Priimti tekstai, 2013 11 20, P7_TA(2013)0472.


Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektas. Pajamos iš baudų, palūkanų mokėjimų, kompensacijų ir grąžintinų sumų. Mokėjimų asignavimai. Komisijos, Europos regionų komiteto ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno personalas
PDF 299kWORD 63k
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto, III skirsnis – Komisija (16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))
P8_TA(2014)0089A8-0069/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2013 m. lapkričio 20 d.(2),

–  atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrą pareiškimą dėl mokėjimų asignavimų (2013 m. lapkričio 12 d. bendras pareiškimas), dėl kurio susitarta 2013 m. lapkričio 12 d. bendrose išvadose(3), taip pat į Europos Parlamento ir Komisijos pareiškimą dėl mokėjimų asignavimų, dėl kurio susitarta tose pačiose bendrose išvadose,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(4) (DFP reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(5) (TIS),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/436/EB (Euratomas) dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(6),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. gegužės 28 d. (COM(2014)0329),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2014 m., priimtą 2014 m. gegužės 28 d. (COM(2014)0328),

–  atsižvelgdamas į bendras išvadas, kurias 2014 m. gruodžio 8 d. patvirtino Parlamentas ir Taryba;

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A8-0069/2014),

A.  kadangi 2014 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto (TB) Nr. 3/2014 projekte, kaip ir pradiniame Komisijos pasiūlyme, siekiant iki metų pabaigos patenkinti mokėjimų poreikius įgyvendinant su ankstesniais ir dabartiniais įsipareigojimais susijusias pareigas, pasiūlyta daugiametės finansinės programos (DFP) 1a, 1b, 2, ir 4 išlaidų kategorijose 1 568 mln. EUR didinti prognozes dėl pajamų iš baudų ir nuobaudų bei kitų įplaukų ir 4 738 mln. EUR didinti mokėjimų asignavimus;

B.  kadangi 2014–2020 m. DFP pradėta įgyvendinti esant labai dideliems mokėjimų vėlavimams, kai 2013 m. pabaigoje vien tik sanglaudos politikos srities neapmokėtų sąskaitų suma sudarė apie 23 400 mln. EUR ir neįvykdytų įsipareigojimų lygis 2013 m. pabaigoje siekė 221 700 mln. EUR, t. y. 41 000 mln. EUR daugiau, negu iš pradžių buvo numatyta tariantis dėl 2007–2013 m. DFP;

C.  kadangi iš viso Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekte tik 99 mln. EUR numatyti 2014–2020 m. sanglaudos politikos programoms finansuoti, o likusi suma susijusi su 2007–2013 m. programų užbaigimu (3 296 mln. EUR) ir mokėjimų poreikiais pagal kitas išlaidų kategorijas (1 340 mln. EUR);

D.  kadangi Parlamentas, Taryba ir Komisija 2013 m. lapkričio 12 d. bendrame pareiškime įsipareigojo užtikrinti, kad Sąjunga turėtų finansinių išteklių savo 2014 m. teisiniams įsipareigojimams padengti garantuojant, kad mokėjimai būtų tinkamai vykdomi ir pasinaudojant įvairiais DFP reglamente, įskaitant 13 straipsnį (nenumatytų atvejų rezervas), numatytais lankstumo mechanizmais;

E.  kadangi kai kurios delegacijos Taryboje pareiškė abejonių dėl nenumatytų atvejų rezervo naudojimo TB Nr. 3/2014 projekte, tačiau Parlamentas mano, kad tai nepagrįstas nuogąstavimas, prieštaraujantis DFP reglamento ir TIS esmei;

1.  atkreipia dėmesį į TB Nr. 3/2014 projektą, kurį pateikė Komisija;

2.  pritaria bendroms išvadoms, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba, siekdami iki 4 246 mln. EUR padidinti 2014 m. biudžeto daugelio biudžeto eilučių mokėjimų asignavimus, iš kurių 3 168 mln. EUR bus panaudoti per 2014 m. Nenumatytų atvejų rezervą;

3.  itin palankiai vertina tai, kad buvo padidinti mokėjimų asignavimai 1a ir 4 išlaidų kategorijoms ir kad jie buvo išlaikyti galutiniame kompromisiniame variante, kuris atsispindi 2014 m. gruodžio 8 d. bendrose išvadose;

4.  palankiai vertina mokėjimų asignavimų padidinimą 1b išlaidų kategorijoje, srityje, kuriai mokėjimų asignavimų trūkumas bendrame Sąjungos biudžete daro didžiausią poveikį; vis dėlto mano, kad tai yra visiškas minimumas dabartiniams poreikiams iki 2014 m. pabaigos patenkinti ir jo neužteks pasikartojančiam neapmokėtų sąskaitų sniego gniūžtės efekto, kuris didėja nuo 2010 m. biudžeto, problemai išspręsti; visų pirma primena, kad valstybės narės didžiąją sąskaitų faktūrų pagal 1b išlaidų kategoriją dalį paprastai pateikia kiekvienų finansinių metų pabaigoje siekdamos užkirsti kelią galimiems įsipareigojimų panaikinimams dėl N+2 ir N+3 taisyklių taikymo;

5.  pritaria pasiūlymui mobilizuoti nenumatytų atvejų rezervo lėšas ir atkreipia dėmesį į savo DFP reglamento 3 straipsnio 2 dalies aiškinimą, kad su specialiomis priemonėmis susiję mokėjimai turi būti skaičiuojami virš viršutinių ribų; mano, kad bet koks kitas aiškinimas pažeistų politinio susitarimo dėl 2014–2020 m. DFP pagrindą, ypač susitarimą, kad siekiant, jog Sąjunga galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus, turėtų būti įgyvendinamas specialus ir didžiausias galimas lankstumas;

6.  primena, kad priėmus TB Nr. 3/2014, TB Nr. 4/2014, TB Nr. 6/2014 ir TB Nr. 8/2014 projektus valstybių narių bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) įnašo į ES biudžetą dalis bendrai sumažės 8 688 mln. ir bus visiškai kompensuoti papildomi mokėjimo poreikiai, išdėstyti TB Nr. 3/2014 projekte, kaip sutarta 2014 m. gruodžio 8 d. bendrose išvadose;

7.  patvirtina Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekto;

8.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 2/2014 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 51, 2014 2 20, p. 1.
(3) 2013 m. lapkričio 20 d. priimti tekstai, P7_TA(2013)0472.
(4) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(5) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(6) OL L 163, 2007 6 23, p. 17.


Taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projektas. Tradiciniai nuosavi ištekliai (TNI), PVM ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) bazės
PDF 295kWORD 58k
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projekto, III skirsnis – Komisija (16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))
P8_TA(2014)0090A8-0076/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2013 m. lapkričio 20 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(5),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. liepos 9 d. (COM(2014)0461),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projekto taisomąjį raštą Nr. 1, kurį Komisija pateikė 2014 m. spalio 16 d.,

–  atsižvelgdamas į bendras išvadas, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba;

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projekto (16741/2014 – C8-0290/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0076/2014),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto (TB) Nr. 4/2014 projektas susijęs su tradicinių nuosavų išteklių (TNI, t. y. muitų ir cukraus sektoriaus mokesčių), PVM ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) bazių prognozių pakeitimu, atitinkamų Jungtinei Karalystei taikomų korekcijų įtraukimu į biudžetą ir kitų įplaukų iš baudų prognozių pakeitimu, dėl kurių pasikeičia valstybių narių nuosavų išteklių įnašų į Sąjungos biudžetą sumos ir pasiskirstymas,

B.  kadangi pagal TB Nr. 4/2014 projektą taip pat 248 460 EUR suma sumažinami biudžeto įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir siūloma iš dalies pakeisti Europos regioninės plėtros fondo nomenklatūrą siekiant atsižvelgti į atitinkamos teisinės bazės patvirtinimą,

C.  kadangi šis TB projektas yra itin svarbus siekiant išvengti grynųjų pinigų trūkumo, dėl kurio 2014 m. galėtų atsirasti įgyvendinimo deficitas,

1.  atkreipia dėmesį į TB Nr. 4/2014 projektą, iš dalies pakeistą TB Nr. 4/2014 projekto taisomuoju raštu Nr. 1, kuriame numatyta tradicinių nuosavų išteklių (TNI, t. y. muitų ir cukraus sektoriaus mokesčių) prognozių peržiūra remiantis Komisijos geriausiais apskaičiavimais ir tam tikrais kitais procesais, taip pat kitų įplaukų iš baudų, kurios yra galutinės ir todėl gali būti įtrauktos į biudžetą, prognozių peržiūra;

2.  pažymi, kad prognozuojamos TNI sumos sumažėjimas apytiksliai 646,1 mln. EUR ir PVM pagrįstų nuosavų išteklių sumos sumažėjimas 192,4 mln. EUR kompensuojami pirmiau minėtomis baudomis, kurių bendra suma siekia 2 433 mln. EUR, ir todėl 1 594,5 mln. EUR suma savaime sumažėja papildomų BNP pagrįstų įnašų poreikis;

3.  pažymi, kad pagal TB Nr. 4/2014 projektą, įskaitant jo taisomąjį raštą Nr. 1, numatyta iš viso sumažinti papildomų nuosavų išteklių poreikį 2 433 mln. EUR suma iš esmės dėl į biudžetą įtrauktų baudų ir palūkanų už pavėluotus mokėjimus;

4.  pažymi, kad pagal TB Nr. 4/2014 projektą siūloma 248 460 EUR suma sumažinti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (EDAPP), nes buvo vėluojama paskirti naują EDAPP ir EDAPP pavaduotoją;

5.  pritaria bendroms išvadoms, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba, kad TB Nr. 4/2014 projektas turi būti patvirtintas toks, kaip iš pradžių siūlė Komisija, ir pataisytas pagal TB Nr. 4/2014 projekto taisomąjį raštą Nr. 1, įrašant pagal TB Nr. 6/2014 projektą siūlomus įsipareigojimų asignavimus, susijusius su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu ir rezervu tausios žvejybos partnerystės susitarimams, taip pat į humanitarinės pagalbos biudžeto eilutę 23 02 01 perkeliant 248 460 EUR turimų mokėjimų asignavimų, kurie nustatyti pagal EDAPP skirtą biudžeto eilutę;

6.  primena, kad priėmus TB projektą 2433 mln. EUR sumažės papildomų Sąjungos biudžeto nuosavų išteklių poreikis ir todėl, kartu sumažinus valstybių narių BNP grindžiamo įnašo į Sąjungos biudžetą dalį, kaip numatyta TB Nr. 3/2014, TB Nr. 6/2014 ir TB Nr. 8/2014 projektuose, bus visiškai kompensuoti papildomi mokėjimo poreikiai, pateikti TB Nr. 3/2014 projekte, kaip sutarta 2014 m. gruodžio 8 d. bendrose išvadose;

7.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2014 projekto;

8.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 3/2014 yra galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 51, 2014 2 20, p. 1.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(5) OL L 163, 2007 6 23, p. 17.


ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Potvyniai Italijoje; žemės drebėjimas Graikijoje; ledas Slovėnijoje; ledas ir potvyniai Kroatijoje
PDF 296kWORD 53k
Rezoliucija
Priedas
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą (potvyniai Italijoje, žemės drebėjimas Graikijoje, ledas Slovėnijoje ir ledas bei potvyniai Kroatijoje) (COM(2014)0565 – C8-0137/2014 – 2014/2072(BUD))
P8_TA(2014)0091A8-0073/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0565 – C8‑0137/2014),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 10 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 11 punktą,

–  atsižvelgdamas į bendras išvadas, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0073/2014),

1.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/436.)

(1) OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektas. 2013 m. potvyniai Italijoje (Sardinijoje); žemės drebėjimas Graikijoje; ledas Slovėnijoje; 2014 m. ledas ir potvyniai Kroatijoje
PDF 290kWORD 53k
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projekto, III skirsnis – Komisija (16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))
P8_TA(2014)0092A8-0078/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2013 m. lapkričio 20 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. rugsėjo 8 d. (COM(2014)0564),

–  atsižvelgdamas į bendras išvadas, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba;

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projekto (16742/2014 – C8-0291/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0078/2014),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektas susijęs su ES solidarumo fondo (ESSF) lėšų – 46 998 528 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumos – mobilizavimu dėl potvynių Italijoje (Sardinijoje) 2013 m. lapkričio mėn., žemės drebėjimo Graikijoje (Kefalonijoje), ledo audrų Slovėnijoje ir Kroatijoje ir po jų Kroatijoje įvykusių potvynių 2014 m. sausio pabaigoje – vasario pradžioje;

B.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektą siekiama oficialiai įtraukti šį biudžeto tikslinimą į 2014 m. biudžetą;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektą;

2.  pabrėžia, kad šalims, nukentėjusioms nuo šios gaivalinės nelaimės, reikia kuo greičiau suteikti finansinę paramą iš ESSF;

3.  pabrėžia, kad dėl mokėjimų asignavimų trūkumo 2014 m. (tai buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios pateiktas Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektas ir susijęs Komisijos pasiūlymas mobilizuoti nenumatytų atvejų rezervą) iš anksto aišku, kad išteklių Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektui negalima gauti perskirstant lėšas;

4.  pritaria bendroms išvadoms, susijusioms su papildomų, 47 mln. EUR siekiančių įsipareigojimų asignavimų patvirtinimu 2014 m. biudžete ir atitinkamų mokėjimų perkėlimu į 2015 m. biudžetą, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba;

5.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projekto;

6.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 4/2014 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 51, 2014 2 20, p. 1.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektas: tradicinių nuosavų išteklių, PVM ir BNP prognozės peržiūra
PDF 294kWORD 56k
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projekto, III skirsnis – Komisija (16743/2014 – C8-0288/2014 – 2014/2162(BUD))
P8_TA(2014)0093A8-0074/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2013 m. lapkričio 20 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. spalio 17 d. (COM(2014)0649),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projekto Taisomąjį raštą Nr. 1/2014, kurį Komisija priėmė 2014 m. gruodžio 3 d. (COM(2014)0730),

–  atsižvelgdamas į bendras išvadas, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projekto (16743/2014 – C8-0288/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0074/2014),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto (TB) Nr. 6/2012 projektas yra susijęs su tradicinių nuosavų išteklių, PVM ir bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis (BNP) pagrįstų įnašų prognozių persvarstymu, biudžeto asignavimų Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui (EJRŽF) ir Tausios žvejybos partnerystės susitarimų rezervui sumažinimu, taip pat biudžeto asignavimų Europos ombudsmenui padidinimu;

B.  kadangi, priėmus TB Nr. 6/2014 projekto Taisomąjį raštą Nr. 1/2014, bendras šio Taisomojo biudžeto projekto poveikis įplaukoms yra toks: sumažėja nuosavų išteklių poreikis bendra 4 095,5 mln. EUR suma, o tai pasiekta sumažinus valstybių narių BNP pagrįstus įnašus 4 515,5 mln. EUR ir padidinus tradicinių nuosavų išteklių sumą 420 mln. EUR;

C.  kadangi TB Nr. 6/2014 projektu siekiama oficialiai įtraukti šiuos biudžeto koregavimus į 2014 m. biudžetą;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą ir Taisomuoju raštu Nr. 1/2014 iš dalies pakeistą TB Nr. 6/2014 projektą;

2.  pažymi, kad sumažinus biudžeto asignavimus, susijusius su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu ir Tausios žvejybos partnerystės susitarimų rezervu, iš viso įsipareigojimų asignavimai sumažinti 76,3 mln. EUR suma, o mokėjimų asignavimai – 6,2 mln. EUR suma; šie asignavimai sumažinti iš esmės dėl to, kad minėto fondo teisinis pagrindas patvirtintas vėliau ir kad remiantis naujausia informacija įvertinta derybų, susijusių su minėtais žvejybos susitarimais, padėtis;

3.  palankiai vertina pasiūlymą panaudoti sutaupytus 6,2 mln. EUR mokėjimų asignavimų, minėtų 2 dalyje, siekiant iki metų pabaigos padėti finansuoti galimų humanitarinių krizių atvejais teikiamą pagalbą;

4.  pabrėžia, kad bendras TB Nr. 6/2014 projekto poveikis BNP pagrįstiems įnašams yra jų sumažinimas 4 515,5 mln. EUR suma ir prognozuojamų tradicinių nuosavų išteklių sumos padidinimas 420 mln. EUR suma;

5.  pritaria bendroms išvadoms, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba, siekdami patvirtinti Taisomuoju raštu Nr. 1/2014 iš dalies pakeistą TB Nr. 6/2014 projektą, įskaitant išlaidų perkėlimą jas numatant TB Nr. 3/2014 projekte ir TB Nr. 4/2014 projekte;

6.  primena, kad priėmus TB Nr. 6/2014 projektą valstybių narių BNP grindžiamų įnašų į ES biudžetą poreikis sumažės 4 515,5 mln. EUR, todėl kartu sumažinus ir valstybių narių BNP grindžiamo įnašo į ES biudžetą dalis, kaip numatyta TB Nr. 3/2014 projekte, TB Nr. 4/2014 projekte ir TB Nr. 8/2014 projekte, bus visiškai kompensuoti papildomi mokėjimo poreikiai, išdėstyti TB Nr. 3/2014 projekte, kaip sutarta 2014 m. gruodžio 8 d. bendrose išvadose;

7.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projekto;

8.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 5/2014 yra galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 51, 2014 2 20, p. 1.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje
PDF 294kWORD 51k
Rezoliucija
Priedas
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą (Potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje) (COM(2014)0648 – C8-0223/2014 – 2014/2161(BUD))
P8_TA(2014)0094A8-0075/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0648 – C8‑0223/2014),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 10 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 11 punktą,

–  atsižvelgdamas į bendras išvadas, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba;

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0075/2014),

1.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/437.)

(1) OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


Taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projektas: potvyniai Serbijoje, Kroatijoje ir Bulgarijoje
PDF 289kWORD 53k
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projekto, III skirsnis – Komisija (16744/2014 – C8-0292/2014 – 2014/2163(BUD))
P8_TA(2014)0095A8-0072/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2013 m. lapkričio 20 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. spalio 17 d. (COM(2014)0650),

–  atsižvelgdamas į bendras išvadas, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba;

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projekto (16744/2014 – C8-0292/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0072/2014),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projekte numatyta iš Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) mobilizuoti 79 726 440 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą dėl potvynių, kilusių 2014 m. gegužės mėn. Serbijoje ir Kroatijoje ir 2014 m. birželio mėn. Bulgarijoje,

B.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projektą siekiama oficialiai įtraukti šį biudžeto tikslinimą į 2014 m. biudžetą,

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projektą;

2.  pabrėžia, kad šalims, nukentėjusioms dėl šios gaivalinės nelaimės, reikia kuo skubiau suteikti finansinę paramą iš ESSF;

3.  pabrėžia, kad dėl mokėjimų asignavimų trūkumo 2014 m. (tai buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios pateiktas 2014 m. Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektas (TB Nr. 3 projektas) ir susijęs Komisijos pasiūlymas mobilizuoti nenumatytų atvejų rezervą) iš anksto aišku, kad išteklių Taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projektui negalima gauti perskirstant lėšas;

4.  pritaria bendroms išvadoms, kurios susijusios su papildomų įsipareigojimų asignavimų, siekiančių 80 mln. EUR, patvirtinimu 2014 m. biudžete ir atitinkamų mokėjimų perkėlimu į 2015 m. biudžetą ir dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba;

5.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 7/2014 projekto;

6.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 6/2014 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 51, 2014 2 20, p. 1.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


Taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projektas. Perteklius, susidaręs vykdant 2013 m. biudžetą
PDF 292kWORD 57k
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projekto, III skirsnis – Komisija (16745/2014 – C8-0293/2014 – 2014/2225(BUD))
P8_TA(2014)0096A8-0079/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2013 m. lapkričio 20 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/436/EB (Euratomas) dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(5),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 2/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. balandžio 15 d. (COM(2014)0234),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. lapkričio 27 d. (COM(2014)0722),

–  atsižvelgdamas į bendras išvadas, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projekto (16745/2014 – C8-0293/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0079/2014),

A.  kadangi Komisija pateikė Taisomojo biudžeto (TB) Nr. 8/2014 projektą, nes Taikinimo komitetas negalėjo pasiekti susitarimo dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2014 projekto, kurio tikslas ir turinys lygiai tokie patys kaip ir TB Nr. 8/2014 projekto;

B.  kadangi TB Nr. 8/2014 projektu siekiama į 2014 m. biudžetą įtraukti 2013 finansinių metų perviršį, kuris siekia 1 005 mln. EUR;

C.  kadangi pagrindiniai šio perviršio komponentai yra didesnės nei planuota pajamos, siekiančios daugiau nei 771 mln. EUR, nepanaudota išlaidoms numatyta 276 mln. EUR suma ir neigiami 42 mln. EUR valiutos keitimo kurso skirtumai;

D.  kadangi pajamų padidėjimas daugiausia siejamas su baudomis ir palūkanomis už vėluojančius mokėjimus (1 331 mln. EUR), tačiau faktiškai surinktų nuosavų lėšų suma, palyginti su numatytąja biudžete, mažėja (-226 mln. EUR), kaip ir įplaukos, susijusios su perviršiais, likučiais ir koregavimais (-360 mln. EUR);

E.  kadangi, kalbant apie išlaidas, nepakankamą asignavimų panaudojimą 2013 m. (107 mln. EUR) ir 2012 m. (54 mln. EUR) lėmė ne sumažėję įsisavinimo pajėgumai, bet, kaip matyti iš faktiškai visų turimų rodiklių, ir 2012 m., ir 2013 m. biudžete nepakako mokėjimų asignavimų;

F.  kadangi Finansinio reglamento 18 straipsnyje nustatyta, kad bet koks laikinųjų ataskaitų ir sąmatų neatitikimas įrašomas į Sąjungos biudžetą parengiant Taisomąjį biudžetą, skirtą tik tam neatitikimui;

1.  pažymi, kad, kaip nustatyta Finansinio reglamento 18 straipsnyje, TB Nr. 8/2014 projektas, kurį pateikė Komisija ir dėl kurio Taryba pateikė savo poziciją, skirtas tik 2013 m. perviršiui, siekiančiam 1 005 mln. EUR, į biudžetą įtraukti;

2.  pažymi, kad Komisija pateikė TB Nr. 8/2014 projektą, nes Taikinimo komitetas negalėjo pasiekti susitarimo dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2014 projekto, kurio tikslas ir turinys lygiai tokie patys ir kurį Taryba patvirtino per 2014 m. liepos 17 d. svarstymą, o Parlamentas 2014 m. spalio 22 d. priėmė jos pozicijos pakeitimą siekdamas išlaikyti procedūrinę ir politinę sąsają su TB Nr. 3, 4, 5, 6 ir 7/2014 projektais;

3.  pažymi, kad Taikinimo komitetas negalėjo pasiekti susitarimo dėl TB Nr. 2/2014 projekto priėmimo, nes skyrėsi Parlamento ir Tarybos pozicijos dėl likusių mokėjimų poreikių 2014 m. ir TB Nr. 2–7/2014 paketo, o ne dėl TB Nr. 2/2014 turinio;

4.  primena, kad priėmus TB Nr. 8/2014 projektą valstybių narių bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) įnašo į ES biudžetą dalis sumažės 1 005 mln. EUR ir taip iš dalies bus kompensuotas jų įnašas, reikalingas TB Nr. 3, 5 ir 7/2014 projektams finansuoti;

5.  pritaria Tarybos pozicijai dėl Taisomojo biudžeto Nr. 8/2014 projekto;

6.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 7/2014 yra galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 51, 2014 2 20, p. 1.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(5) OL L 163, 2007 6 23, p. 17.


Sąjungos nuosavi ištekliai: valstybių narių įnašų patikslinimas *
PDF 380kWORD 63k
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (COM(2014)0704 – C8-0250/2014 – 2014/0332(NLE))
P8_TA(2014)0097A8-0066/2014

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2014)0704),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnio 2 dalį ir Euratomo sutarties 106a straipsnį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8–0250/2014),

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto laišką,

—  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

—  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0066/2014),

A.  kadangi, atsižvelgus į naujausias statistines peržiūras, dėl kurių susitarė valstybės narės, pasirodė, kad per kelerius metus kai kurios valstybės narės sumokėjo per mažai joms privalomų sumokėti įnašų į Sąjungos biudžetą, o kitos sumokėjo per daug; kadangi šie nukrypimai atsirado dėl didelių statistinių pokyčių, apie kuriuos pranešė valstybės narės;

B.  kadangi, jeigu būtų taikomos šiuo metu galiojančios taisyklės, dėl kurių vieningai susitarta Taryboje, šie per dideli ir per maži įnašai būtų nedelsiant pakoreguoti;

C.  kadangi praeityje, kaip taisyklė, valstybės narės pernelyg nevėluodamos į Sąjungos biudžetą mokėjo visas savo BNP ir PVM pagrįstų įnašų sumas, net krizės ir labai didelių fiskalinių suvaržymų aplinkybėmis;

D.  kadangi kai kurios valstybės narės, kurios naudojosi tuo, kad anksčiau jų BNP buvo nepakankamai vertinamas, pareiškė nenorą sumokėti privalomų mokėti papildomų sumų iki teisės aktais nustatyto termino;

E.  kadangi Taryba paragino Komisiją pateikti pasiūlymą, kuriuo būtų prisiderinta prie tokios padėties ir pakeistos atitinkamos taisyklės sudarant sąlygas atidėti ir mokėti dalimis mokėtinas sumas;

F.  kadangi, atsižvelgdamos į vykstantį teisės akto persvarstymą, septynios valstybės narės nusprendė neperversti į ES sąskaitą savo atitinkamų BNP ir PVM balansų pirmąją 2014 m. gruodžio mėn. darbo dieną; kadangi Komisiją vėliau persvarstė sumas, iš pradžių įrašytas į Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektą, atsižvelgdama į sumas, kurios tą dieną iš tikrųjų buvo patiektos;

G.  kadangi šių veiksmų imtasi iš karto po to, kai institucijos užbaigė teisėkūros procesą, pradėtą 2011 m., siekiant persvarstyti nuosavų išteklių teisės aktus, ir net prieš šio naujo teisės aktų rinkinio įsigaliojimą;

H.  kadangi šis pasiūlymas sudaro didesnio derybų dokumentų rinkinio, susijusio su 2014 m. taisomaisiais biudžetais ir 2015 m. biudžetu, dalį;

I.  kadangi, siekiant skaidrumo, ataskaita dėl PVM ir BNP balanso patikslinimų apskaičiavimo ir pagrindžiamųjų duomenų turėtų būti kasmet pateikta Parlamentui vykdant biudžeto procedūrą, suteikiant pakankamai laiko ją apsvarstyti, taip pat Parlamentui turėtų būti pranešta apie valstybių narių sprendimą dėl dalinių įmokų datų ir dydžio;

J.  kadangi Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

1.  pabrėžia, kad šį pasiūlymą iš dalies pakeisti Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 lėmė vienkartinės šio reglamento taikymo tam tikrose valstybėse narėse pasekmės;

2.  apgailestauja, kad nacionalinių įnašų patikslinimų atidėjimo klausimas Taryboje buvo svarbesnis negu siekis suformuoti derybinę poziciją derybose dėl 2014 ir 2015 m. biudžeto, kuri buvo nustatyta tik paskutinę taikinimo laikotarpio, trunkančio 21 dieną, kaip nustatyta SESV 314 straipsnyje, dieną ir taip prisidėta prie to, kad Taikinimo komitetui nepavyko pasiekti susitarimo;

3.  pabrėžia, kad lankstumo ir skubumo, kurių vieningai reikalauja Taryba, kai kalbama apie valstybių narių įnašų į Sąjungos biudžetą laiką, nepaiso kelios jos delegacijos, kai siekiama sklandžiai įgyvendinti 2014–2020 m. DFP, ypač turint mintyje laiku sumokėtus mokėjimus Sąjungos biudžeto naudos gavėjams;

4.  reiškia susirūpinimą dėl pasiūlymo suteikti valstybėms narėms didesnę veiksmų laisvę jų papildomų įnašų, kuriuos lemia BNP patikslinimai, į Sąjungos biudžetą laiko požiūriu; pabrėžia, kad dėl to sukuriamas precedentas, kuris galėtų daryti poveikį Komisijos iždui, mokėjimų Sąjungos biudžeto naudos gavėjams laikui ir, galiausiai, Sąjungos biudžeto patikimumui;

5.  pabrėžia tai, kad pagal šį pasiūlymą nuosavų išteklių sistema pasidaro dar sudėtingesnė ir juo siekiama iš dalies pakeisti teisės aktus, kurie netrukus atgaline data bus pakeisti teisės aktais, dėl kurių jau susitarta; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad pagrindinis Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimu vaidmuo yra teikti pasiūlymus, kaip panaikinti dabartinės sistemos trūkumus;

6.  tačiau pripažįsta, kad 2014 m. padaryta nepaprastai daug PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių patikslinimų, o tai kai kurioms valstybėms narėms gali sukurti didelę finansinę naštą;

7.  pabrėžia, kad Komisijos pasiūlymas – tai dalis didesnio derybų dokumentų rinkinio, įskaitant 2014 m. taisomuosius biudžetus ir 2015 m. biudžetą, taigi, susilaiko ir jo neatmeta;

8.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

9.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą, laikantis SESV 293 straipsnio 2 dalies ir Euratomo sutarties 106a straipsnio;

10.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

11.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

12.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000
10 straipsnio 7 a dalies 2 pastraipa
Valstybės narės pirmą pastraipą gali taikyti tik tada, jeigu jos prieš pirmąją gruodžio mėn. darbo dieną Komisijai pranešė datą arba datas, kada patikslintos sumos bus įskaitytos į šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje minėtą sąskaitą.
Valstybės narės pirmą pastraipą gali taikyti tik tada, jeigu jos prieš pirmąją gruodžio mėn. darbo dieną Komisijai pranešė apie savo sprendimą ir nurodė datą arba datas, kada patikslintos sumos bus įskaitytos į šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje minėtą sąskaitą. Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie kiekvieną tokį sprendimą, taip pat nurodo atitinkamas valstybes nares, dalinių įmokų skaičių, kiekvienos dalinės įmokos sumą ir įskaitymo į sąskaitas datas.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)
Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000
10 straipsnio 8 dalis

8 dalis pakeičiama taip:
„8. Šio straipsnio 4–7 dalyse nurodytos operacijos priskiriamos finansinių metų, kuriais jos atliekamos, biudžeto pajamų pasikeitimams.“
„8. Šio straipsnio 4–7 dalyse nurodytos operacijos priskiriamos finansinių metų, kuriais jos atliekamos, biudžeto pajamų pasikeitimams.“ Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl pajamų pasikeitimų pagal šį straipsnį.

ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Nelaimių ištikti regionai
PDF 293kWORD 53k
Rezoliucija
Priedas
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą (COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))
P8_TA(2014)0098A8-0077/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0348 – C8‑0021/2014),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 10 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 11 punktą,

–  atsižvelgdamas į bendras išvadas, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0077/2014),

A.  kadangi vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 661/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, avansams mokėti galima naudoti Sąjungos bendrojo biudžeto 50 000 000 EUR asignavimų sumą;

1.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/422.)

(1) OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


Lankstumo priemonės mobilizavimas siekiant finansuoti Kiprui skirtas struktūrinių fondų programas
PDF 297kWORD 57k
Rezoliucija
Priedas
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 12 punktą (COM(2014)0349 – C8-0022/2014 – 2014/2039(BUD))
P8_TA(2014)0099A8-0071/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0349 – C8-0022/2014),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1) (DFP reglamentas), ypač į jo 11 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 12 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 28 d. Komisijos patvirtintą Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto projektą (COM(2014)0723),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. Tarybos patvirtintą poziciją dėl 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto, kuri tą pačią dieną buvo perduota Parlamentui (16739/2014 – C8-0287/2014),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. gruodžio 17 d. priimtą poziciją(3) dėl 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0071/2014),

A.  kadangi, išnagrinėjus visas galimybes perskirstyti įsipareigojimų asignavimus pagal 1b išlaidų pakategorę, paaiškėjo, kad reikia mobilizuoti lankstumo priemonę įsipareigojimų asignavimams suteikti;

B.  kadangi Komisija pasiūlė mobilizuoti lankstumo priemonę, viršijant DFP viršutines ribas, ir papildyti 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete numatytą finansavimą skiriant 79,8 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, susijusių su papildomomis Kiprui skiriamomis struktūrinių fondų lėšomis, ir 2015 m. iš viso numatyti 100 mln. EUR;

1.  pažymi, kad, nepaisant riboto įsipareigojimų asignavimų didinimo pagal kelias biudžeto eilutes, 2015 m. 1b išlaidų pakategorės viršutinės ribos neleidžia tinkamai finansuoti keleto svarbių ir skubių Sąjungos politinių prioritetų;

2.  todėl pritaria lankstumo priemonės mobilizavimui ir iš dalies keičia Komisijos pasiūlymą dėl Kipro struktūrinių fondų programų finansavimo numatant papildomų lėšų iki 83,26 mln. EUR pagal 1b išlaidų pakategorę;

3.  pakartoja, kad šios priemonės mobilizavimas, kaip numatyta DFP reglamento 11 straipsnyje, dar kartą parodo, jog labai svarbu, kad Sąjungos biudžetas būtų lankstus;

4.  primena savo ilgalaikį požiūrį, kad, nepažeidžiant galimybės mokėjimų asignavimus panaudoti finansavimui pagal konkrečias biudžeto eilutes taikant lankstumo priemonę, prieš tai nenaudojant lėšų įsipareigojimams padengti, mokėjimai, kurie atsiranda dėl anksčiau taikant lankstumo priemonę padengtų įsipareigojimų, gali būti skaičiuojami tik virš viršutinių ribų;

5.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

6.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl lankstumo priemonės mobilizavimo

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2015/421.)

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(2) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2014)0100.


Naujas 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas
PDF 718kWORD 272k
Rezoliucija
Priedas
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl naujo 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto (16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD))
P8_TA(2014)0100A8-0067/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3) (DFP reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl 2015 m. biudžeto sudarymo bendrų gairių, III skirsnis – Komisija(5),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos(6),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 24 d. Komisijos patvirtintą 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą (COM(2014)0300),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 2 d. Tarybos patvirtintą poziciją dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto, kuri 2014 m. rugsėjo 12 d. buvo perduota Europos Parlamentui (12608/2014 – C8‑0144/2014),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 22 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto(7),

–  atsižvelgdamas į tai, kad Taikinimo komitetas dėl bendro teksto nesusitarė per dvidešimt vieną dieną, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 6 dalyje,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 27 d. Komisijos, laikantis SESV 314 straipsnio 8 dalies, patvirtintą naują 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą (COM(2014)0723),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 8 d. trišalio susitikimo biudžeto klausimais išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. Tarybos patvirtintą poziciją dėl naujo 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto (16739/2014 – C8-0287/2014), kuri tą pačią dieną buvo perduota Parlamentui,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8‑0067/2014),

1.   primena, kad priede pateiktą vadinamąjį projektų rinkinį, dėl kurio sutarta po sunkių Parlamento ir Tarybos atstovų derybų per 2014 m. gruodžio 8 d. vykusį trišalį susitikimą, sudaro trys elementai: Taisomųjų biudžetų Nr. 3–8/2014 projektai, kurių įsipareigojimų asignavimų bendra suma siekia 49,8 mln. EUR ir mokėjimų asignavimų iš naujų lėšų gauta papildoma suma – 3 529,6 mln. EUR, 2015 m. Sąjungos biudžetas, kurio įsipareigojimų asignavimų suma siekia 145 321,5 mln. EUR, o mokėjimų asignavimų suma – 141 214,0 mln. EUR, taip pat šeši bendri pareiškimai ir trys vienašaliai pareiškimai;

2.  pabrėžia, kad papildomų mokėjimų asignavimų, įrašytų į 2014 m. biudžetą, lygis, nors ir sudarys sąlygas Komisijai patenkinti būtiniausias mokėjimų reikmes, nebus pakankamas norint išspręsti pasikartojančią neapmokėtų sąskaitų sniego gniūžtės efekto problemą 2015 m.; taigi ypač atkreipia dėmesį į bendrą pareiškimą dėl mokėjimų plano, kuris pridėtas prie susitarimo rinkinio dėl 2014 ir 2015 m. biudžetų;

3.  vis dėlto yra įsitikinęs, kad ateinančiais metais reikia dėti daugiau pastangų siekiant iki tvaraus lygio sumažinti neapmokėtų sąskaitų lygį, ypatingą dėmesį skiriant sanglaudos politikai; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad trys Sąjungos institucijos bendrai įsipareigojo apsvarstyti visas įmanomas priemones siekiant sumažinti minėtų sąskaitų lygį, kaip nurodoma bendrame pareiškime dėl mokėjimų plano, kuris pridėtas prie šiais metais sudaryto susitarimo dėl biudžeto;

4.  džiaugiasi, kad bendras įsipareigojimų asignavimų lygis, palyginti su pradine 2014 m. rugsėjo 2 d. Tarybos pozicija, padidintas 244,2 mln. EUR; yra patenkintas tuo, kad visiškai atsisakyta Tarybos siūlymo įsipareigojimų asignavimus sumažinti 521,9 mln. EUR ir kad pridėta papildoma 170,7 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma, įskaitant visą bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų rinkinį ir 95 mln. EUR programoms „Horizontas 2020“, COSME, „Erasmus“ bei humanitarinei pagalbai;

5.  vis dėlto apgailestauja, kad Taryba ir vėl nenorėjo savo politinių pareiškimų papildyti pakankamais biudžetiniais ištekliais, kalbant apie paramą darbo vietų kūrimui ir augimui ir Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus – Taryba šį nenorą parodė nesutikdama biudžetui skirti lėšų iki DFP ribos 1a ir 4 išlaidų kategorijose; džiaugiasi, kad lėšų padidinimai, kurių buvo pasiekta per derybas, atitinka Parlamento politinius prioritetus; tačiau atsižvelgdamas į tai apgailestauja, kad Taryba, rodosi, daugiau nebeturi jokių politinių prioritetų ir yra suinteresuota tik kuo labiau horizontaliai apriboti išlaidas;

6.  džiaugiasi, kad nustačius papildomas bendros žemės ūkio politikos asignuotąsias įplaukas po to, kai Komisija pateikė Taisomąjį raštą Nr. 1/2015, rastas sprendimas, kaip, iš karto nemobilizuojant lėšų iš žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo, finansuoti 273,6 mln. EUR vertės neatidėliotinas priemones reaguojant į Rusijos taikomą maisto produktų importo draudimą;

7.  džiaugiasi, kad susitartas 2015 m. bendras mokėjimų asignavimų lygis yra 1,6 % didesnis, palyginti su 2014 m. biudžetu, ir 1 217,1 mln. EUR viršija per pradinį Tarybos svarstymą nustatytą sumą; itin džiaugiasi, kad perskirsčius 448,5 mln. EUR ir anksčiau nurodytame taisomajame rašte nustatytas papildomas asignuotąsias įplaukas, 1a ir 4 išlaidų kategorijų mokėjimų asignavimų lygiai yra didesni negu numatyta pradiniame 2014 m. birželio 24 d. biudžeto projekte;

8.  vis dėlto pažymi, kad, ypač kalbant apie mokėjimus, pasakytina, jog derybos dėl biudžeto pastaraisiais metais tampa vis sunkesnės, daugiausia dėl Tarybos nekompromisinės pozicijos; dar kartą pabrėžia savo poziciją, kad pagrindinė biudžeto procedūros funkcija turėtų būti susitarimas dėl politinių prioritetų biudžeto įsipareigojimų srityje, o mokėjimai turėtų būti laikomi tiesiog technine pasekme siekiant vykdyti tuos įsipareigojimus; primena Tarybai Sąjungos bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento 10 straipsnio 3 dalyje ir jo taikymo taisyklėse pateiktas asignavimų rūšių apibrėžtis, pagal kurias „mokėjimų asignavimai apima mokėjimus, atliekamus vykdant finansiniais metais arba ankstesniais finansiniais metais prisiimtus teisinius įsipareigojimus“;

9.  džiaugiasi, kad Taryba pagaliau sutiko 2014 m. panaudoti nenumatytų atvejų rezervą, nors ir mažesnę negu reikia jo sumą; be to, džiaugiasi, kad iki 4,2 mlrd. EUR padidinti 2014 m. biudžeto daugelio biudžeto eilučių mokėjimų asignavimai, iš kurių 3 168,2 mln. EUR bus panaudota per 2014 m. nenumatytų atvejų rezervą, taip pat džiaugiasi, kad Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projekte pateikti siūlymai padidinti 1a ir 4 išlaidų kategorijų mokėjimų asignavimus didele dalimi galutiniame kompromisiniame variante buvo priimti; pažymi, kad padidinimai daugiausiai susiję su 1b išlaidų kategorija, nes šiuo metu daugiausiai problemų dėl neapmokėtų sąskaitų metų pabaigoje kyla šioje srityje; primena, kad Parlamentas jau svarstydamas 2014 m. biudžetą numatė didesnį mokėjimų asignavimų poreikį (galutiniame susitarime buvo numatyta 983 mln. EUR mažesnė suma negu pagal patvirtintą Parlamento poziciją); ragina Tarybą nebandyti kasmet dirbtinai mažinti Sąjungos biudžeto;

10.  vis dėlto nepritaria Tarybos pozicijai nenaudoti visos papildomų įplaukų iš baudų sumos su neatliktais mokėjimais susijusiems poreikiams patenkinti; laikosi nuomonės, jog tol, kol nenugalėta mokėjimų krizė, visos nenumatytos įplaukos turėtų būti visiškai panaudojamos šiai problemai spręsti; primena, kad susitarimas dėl projektų rinkinio buvo pasiektas, nes pagal jį buvo patenkintas Parlamento prašymas stabilizuoti neatliktų mokėjimų problemą; vis dėlto pabrėžia, kad, norint tikrai sureguliuoti Sąjungos mokėjimų krizę, reikalingas tinkamas neapmokėtų sąskaitų apribojimas;

11.  apgailestauja, kad nacionalinių įnašų patikslinimų atidėjimo klausimas Taryboje buvo svarbesnis negu siekis suformuoti derybinę poziciją derybose dėl 2014 ir 2015 m. biudžeto, kuri buvo nustatyta tik paskutinę taikinimo laikotarpio, trunkančio 21 dieną, kaip nustatyta SESV 314 straipsnyje, dieną ir taip prisidėta prie to, kad Taikinimo komitetui nepavyko pasiekti susitarimo;

12.  primena, kad pagal SESV 310 straipsnį Sąjungos biudžete nurodytos įplaukos ir išlaidos turi būti subalansuotos;

13.  laiko itin svarbiais politiniu aspektu bendrus pareiškimus, dėl kurių susitarė Parlamentas, Taryba ir Komisija, ypač dėl mokėjimų plano ir dėl specialiųjų priemonių naudojimo; primygtinai reikalauja mokėjimų planą užbaigti kuo greičiau ir bet kokiu atveju prieš Komisijai priimant 2016 m. biudžeto projektą; dar kartą pabrėžia, kad jis sutiko dėl DFP remdamasis susitarimu, kad visos specialiosios su mokėjimais susijusios priemonės būtų skaičiuojamos viršijant viršutines ribas ir kad bet koks kitoks aiškinimas automatiškai pradėtų susitarimo dėl DFP svarstymą iš naujo;

14.  pakartoja savo ilgalaikę poziciją, kad specialiųjų priemonių mokėjimai turėtų būti skaičiuojami viršijant DFP viršutines ribas, kaip daroma įsipareigojimų atveju; apgailestauja dėl to, kad vėl nebuvo įmanoma šiuo klausimu pasiekti susitarimo su Taryba; vis dėlto pabrėžia, jog reikia dėti visas pastangas, kad šiuo klausimu kuo anksčiau būtų pasiektas galutinis susitarimas;

15.  dar kartą patvirtina savo poziciją, kad išsami nuosavų išteklių sistemos reforma yra gyvybiškai reikalinga siekiant derybas dėl biudžeto pajudinti iš sąstingio, todėl Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimu, kuriai pirmininkauja Mario Monti, darbą laiko labai svarbiu;

16.  apgailestauja dėl Tarybos ir Komisijos nenoro Sąjungos agentūroms skirti būtinų išteklių, ypač susijusių su personalu, kad jos galėtų vykdyti joms teisėkūros institucijos patikėtus įgaliojimus, ir pabrėžia, kad dabartinis susitarimas nereiškia, jog Parlamentas sutinka su Komisijos siūloma etatų perskirstymo rezervo koncepcija; be to, labai apgailestauja, kad iš mokesčių finansuojamose agentūrose mažinamas darbuotojų skaičius, ir mano, jog tai nepagrįsta, nes atitinkami etatai nėra finansuojami iš Sąjungos biudžeto;

17.  džiaugiasi, kad padidinti asignavimai, skirti naujiems devyniems Teisingumo Teismo teisėjams; pakartoja, jog reikia imtis visų būtinų priemonių, kad iki 2015 m. spalio 1 d. būtų užbaigta teisėkūros procedūra, kuri sudarytų sąlygas veiksmingai padidinti jų skaičių; taigi ragina Tarybą nedelsiant susitarti dėl naujų teisėjų postų paskirstymo; prašo laiku atlikti naujausią papildomų finansinių poreikių, susijusių su naujais teisėjais ir jų personalu, vertinimą, kurį Teismas pristatytų Tarybai ir Parlamentui; pakartoja, kad reikia apdairiai vertinti papildomo personalo, susijusio su naujų teisėjų skyrimu, poreikį;

18.  džiaugiasi Parlamento, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto bendradarbiavimo susitarimo pirmojo etapo įgyvendinimu; yra įsitikinęs, kad šis susitarimas – tai geras institucijų sąveikos pavyzdys ir kad tai padės padidinti veiksmingumą ir sutaupyti lėšų; tikisi, kad šio susitarimo antrasis etapas bus užbaigtas iki 2015 m. liepos mėn.;

19.  palankiai vertina biudžeto požiūriu neutralius Komisijos delegacijų personalo bendrosioms administracinėms išlaidoms skirtų lėšų perkėlimus iš biudžeto III skirsnio (Komisija) į X skirsnį (EIVT); pakartoja, kad šiuo perkėlimu bus reaguojama į Sąjungos delegacijų administracinių išlaidų valdymo supaprastinimą ir neturėtų daryti jokio kito poveikio nei Komisijos administraciniams asignavimams, nei Komisijos delegacijų personalo darbo sąlygoms; primygtinai reikalauja, kad perkėlimas būtų įgyvendintas gerai bendradarbiaujant EIVT ir Komisijai;

20.  apskritai apgailestauja dėl Tarybos nesugebėjimo rasti bendrą poziciją, ypač per 21 dienos taikinimo laikotarpį taisomųjų biudžetų projektų atžvilgiu, taip pat ragina Tarybą ir Komisiją 2015 m. pradžioje kartu susitarti, kokiais būdais pagerinti biudžeto procedūrą, kad būtų lengviau priimti 2016 m. Sąjungos biudžetą – tai turėtų būti naujo struktūrinio požiūrio į Sąjungos biudžetą pagrindas siekiant kuo labiau išvengti bereikalingų pasikartojančių konfliktų ir padidinti dalyvių supratimą apie tai, kokiu mastu Sąjungos išlaidomis prisidedama prie bendro įsipareigojimo užtikrinti augimą ir kurti darbo vietas Sąjungoje;

21.  patvirtina be pakeitimų Tarybos poziciją dėl naujo 2015 m. biudžeto projekto ir prie šios rezoliucijos pridėtus bendrus pareiškimus;

22.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad biudžetas galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms bei nacionaliniams parlamentams.

PRIEDAS

DOKUMENTŲ PROJEKTŲ RINKINYS

2015 m. biudžetas. Bendros išvados

Šis dokumentų projektų rinkinys apima šiuos punktus:

1.  2015 m. biudžetas

2.  2014 m. biudžetas. Taisomųjų biudžetų Nr. 3/2014–8/2014 projektai (TBP)

3.  Bendri pareiškimai

APIBENDRINAMOJI APŽVALGA

A.   2015 m. biudžetas

Pagal dokumentų projektų rinkinį:

–  2015 m. biudžete numatytas bendras įsipareigojimų asignavimų dydis – 145 321,5 mln. EUR. Apskritai, iki 2015 m. DFP viršutinių ribų lieka 1 760,1 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų marža;

–  2015 m. biudžete numatytas bendras mokėjimų asignavimų dydis – 141 214,0 mln. EUR. Ši suma apima ir 126,7 mln. EUR, susijusių su ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimu, kuris susijęs su TBP Nr. 5/2014 ir 7/2014;

–  pagal lankstumo priemonę 2015 m. mobilizuota 83,3 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma;

–  Komisija numato, kad 2015 m. mokėjimų asignavimai, susiję su lėšų, skirtų papildomai pagalbai Kiprui 2014 m. ir 2015 m., pagal lankstumo priemonę mobilizavimu, sudarys 11,3 mln. EUR.

B.   2014 m. biudžetas

Pagal dokumentų projektų rinkinį:

–  pritarta Komisijos pasiūlytiems TBP Nr. 3/2014–8/2014, išskyrus 2 punkte nurodytas išimtis;

–  todėl įsipareigojimų asignavimų dydis 2014 m. biudžete padidintas 49,8 mln. EUR dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (126,7 mln. EUR suma), susijusio su TBP Nr. 5/2014 ir 7/2014; iš dalies tai kompensuojama 76,9 mln. EUR sumažintais įsipareigojimų asignavimais, numatytais TBP Nr. 3/2014, 4/2014 ir 6 /2014 (daugiausia susijusiais su žuvininkyste);

–  todėl 2014 m. biudžete numatytas mokėjimų asignavimų dydis padidinamas 3 529,6 mln. EUR;

–  mobilizuojama 2014 m. nenumatytų atvejų rezervo suma sudaro 2 818,2 mln. EUR, pridedant 350 mln. EUR mokėjimų įsipareigojimų, laikantis bendro pareiškimo dėl specialiųjų priemonių, kaip nurodyta 3.3. punkte.

1.   2015 M. BIUDŽETAS

1.1.   Biudžeto eilutės, dėl kurių nebediskutuojama

Jei toliau šiose išvadose nenurodoma kitaip, visos biudžeto eilutės, kurių nei Taryba, nei Europos Parlamentas nekeitė ir dėl kurių Europos Parlamentas pritarė Tarybos pakeitimams per atitinkamą jų svarstymą, yra patvirtintos.

Dėl kitų biudžeto punktų Europos Parlamentas ir Taryba sutarė dėl išvadų, pateiktų 1.2–1.7 punktuose.

1.2.   Horizontalieji klausimai

a)   Decentralizuotos agentūros

ES įnašas (įsipareigojimų asignavimai ir mokėjimų asignavimai) ir pareigybių skaičius visoms decentralizuotoms agentūroms nustatytas toks, kokį Komisija siūlė naujame biudžeto projekte (BP).

Pareigybių pagal etatų planą skaičiaus ir susijusių asignavimų padidinimas palyginti su pradiniu BP:

–  Europos bankininkystės institucija (EBI): + 9 pareigybės ir + 585 000 EUR;

–  Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA): + 3 pareigybės ir + 195 000 EUR;

–  Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA): + 4 pareigybės ir + 260 000 EUR;

–  Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO): + 4 pareigybės ir + 260 000 EUR ir

–  Europos policijos biuras (Europolas): + 5 pareigybės kartu su -600 000 EUR sumažėjusia suma;

FRONTEX skirtos veiklos išlaidos didinamos 20,0 mln. EUR tiek įsipareigojimų asignavimų, tiek mokėjimų asignavimų suma.

b)   Vykdomosios įstaigos

ES įnašas (įsipareigojimų asignavimai ir mokėjimų asignavimai) ir pareigybių skaičius visoms vykdomosioms įstaigoms nustatytas toks, kokį Komisija siūlė naujame BP.

c)   Bandomieji projektai / parengiamieji veiksmai

Susitarta dėl naujame BP siūlomo išsamaus 59 bandomųjų projektų / parengiamųjų veiksmų rinkinio, skiriant tiek įsipareigojimų asignavimus, tiek mokėjimų asignavimus. Kai bandomajam projektui ar parengiamajam veiksmui taikomas esamas teisinis pagrindas, Komisija gali pasiūlyti asignavimus perkelti atitinkamam teisiniam pagrindui siekiant palengvinti to veiksmo įgyvendinimą.

Šiame rinkinyje visapusiškai atsižvelgiama į Finansiniame reglamente bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams nustatytas viršutines ribas.

d)   ES delegacijų bendrosios administracinės išlaidos

Susitarta dėl naujame BP siūlomo „ES delegacijų bendrųjų administracinių išlaidų“ perkėlimo iš biudžeto skilties „Komisija“ į skiltį „EIVT“.

1.3.   Išlaidos pagal Finansinės programos išlaidų kategorijas. Įsipareigojimų asignavimai

Atsižvelgęs į minėtąsias išvadas dėl biudžeto eilučių, dėl kurių nebediskutuojama, dėl agentūrų, bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų, Europos Parlamentas ir Taryba susitarė dėl šių klausimų:

a)   1a išlaidų pakategorė

Nustatyti tokio dydžio įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija pasiūlė naujame BP, kad būtų atsižvelgta į tai, kad pirmiausia reikia gerinti galimybes, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), gauti finansavimą iš ES biudžeto:

(tūkst. EUR)

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

Įsipareigojimų asignavimų padidinimas

2015 m. BP

Naujas 2015 m. BP

Skirtumas

02 02 02

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybių gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma didinimas

162 791,7

174 791,7

12 000,0

04 03 02 03

Mikrofinansai ir socialinis verslumas – Galimybių verslininkams, ypač labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkos, ir socialinėms įmonėms gauti finansavimą didinimas

24 957,0

26 457,0

1 500,0

08 02 02 02

Galimybių gauti rizikos kapitalą siekiant investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas gerinimas

337 534,7

342 534,7

5 000,0

Iš viso

18 500,0

Be to, pritarta šiems įsipareigojimų asignavimų padidinimams, palyginti su nauju BP:

(tūkst. EUR)

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

Naujas 2015 m. BP

2015 m. biudžetas

Skirtumas

02 02 01

Verslumo skatinimas ir Sąjungos įmonių konkurencingumo ir galimybių patekti į rinką didinimas

106 561,8

108 561,8

2 000,0

02 04 03 02

Saugios Europos šalių visuomenės užtikrinimo skatinimas

148 235,9

153 235,9

5 000,0

08 02 01 01

Mažai tirtų mokslinių tyrimų stiprinimas pasitelkiant Europos mokslinių tyrimų tarybą

1 631 723,2

1 650 723,2

19 000,0

08 02 02 01

Pirmavimas nanotechnologijų, pažangiųjų medžiagų, lazerių technologijos, biotechnologijos, pažangiosios gamybos ir apdirbimo srityse

498 592,7

503 592,7

5 000,0

08 02 03 05

Efektyviai išteklius naudojančios ir klimato kaitai atsparios ekonomikos sukūrimas ir tvaraus žaliavų tiekimo užtikrinimas

291 719,4

297 719,4

6 000,0

09 04 02 01

Pirmavimas informacinių ir ryšių technologijų srityje

819 154,4

824 154,4

5 000,0

09 04 03 02

Integracinių, novatoriškų ir saugių Europos visuomenių kūrimo skatinimas

41 725,8

43 725,8

2 000,0

15 02 01 01

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas ir jų svarba darbo rinkai

1 336 476,0

1 348 476,0

12 000,0

15 02 01 02

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos jaunimo reikalų srityje bei jaunimo dalyvavimo Europos demokratiniame gyvenime skatinimas

161 745,0

165 245,0

3 500,0

15 02 03

Europos lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas

20 439,0

20 939,0

500,0

15 03 01 01

Programa „Marie Skłodowska-Curie veiksmai“ — Naujų gebėjimų, žinių ir inovacijų kūrimas, plėtojimas ir perdavimas

734 668,4

737 668,4

3 000,0

Iš viso

63 000,0

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus, parengiamuosius veiksmus, ES delegacijų bendrųjų išlaidų perkėlimą į EIVT skirsnį, sutartas įsipareigojimų dydis yra 17 551,7 mln. EUR, iki viršutinių 1a išlaidų pakategorės ribų paliekant 114,3 mln. EUR maržą.

b)   1b išlaidų pakategorė

Nustatyti tokios apimties įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė naujame BP.

Atsižvelgiant į bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, taip pat į mobilizuotą 83,3 mln. EUR lankstumo priemonės sumą, skirtą papildomai pagalbai Kiprui, nustatytas įsipareigojimų dydis yra 49 230,3 mln. EUR.

c)   2 išlaidų kategorija

Nustatyti tokio dydžio įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė naujame BP.

Remiantis naujais faktais, kurie paaiškėjo jau pateikus Taisomąjį raštą (TR) Nr. 1/2015, konkrečiai – informacija apie faktinį nepaprastųjų priemonių, kurių imtasi nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. reaguojant į Rusijos taikomą maisto importo draudimą, lėšų panaudojimą, galutiniu 2014 m. EŽŪGF pertekliumi ir atnaujinta 2015 m. finansinių pataisų sumų, kurios bus renkamos, prognoze, – minėtos nepaprastosios priemonės (įskaitant priemones, susijusias su Baltijos šalių pieno sektoriumi, dėl kurio Komisija 2014 m. lapkričio 26 d. priėmė papildomų dokumentų rinkinį, ir Suomijai skirtas priemones, kai ši įvykdys sąlygas) gali būti finansuojamos asignavimais, kurių prašoma TR Nr. 1/2015, nenaudojant žemės ūkio krizės rezervo, nes atsirado šių papildomų asignuotųjų įplaukų.

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus, parengiamuosius veiksmus ir ES delegacijų bendrųjų išlaidų perkėlimą į EIVT skirsnį, sutartas įsipareigojimų dydis yra 58 808,6 mln. EUR, iki viršutinių 2 išlaidų kategorijos ribų paliekant 790,4 mln. EUR maržą.

d)   3 išlaidų kategorija

Nustatyti tokio dydžio įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė naujame BP. FRONTEX veiklos išlaidų padidinimas kompensuojamas atitinkamu biudžeto punkto 18 02 01 01 (Sienų valdymo ir bendros vizų politikos siekiant palengvinti teisėtą keliavimą rėmimas) lėšų sumažinimu.

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, sutartas įsipareigojimų dydis yra 2 146,7 mln. EUR, iki viršutinių 3 išlaidų kategorijos ribų paliekant 99,3 mln. EUR maržą.

e)   4 išlaidų kategorija

Nustatyti tokio dydžio įsipareigojimų asignavimai, kokius Komisija siūlė naujame BP, visų pirma kiek tai susiję su ES delegacijų bendrųjų administracinių išlaidų perkėlimu į biudžeto EIVT skirsnį.

Be to, pritarta šiems įsipareigojimų asignavimų padidinimams, palyginti su nauju BP:

(tūkst. EUR)

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

Naujas 2015 m. BP

2015 m. biudžetas

Skirtumas

21 03 01 04

Taikos proceso rėmimas ir finansinė parama Palestinai ir Jungtinių Tautų Paramos ir darbo agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA)

264 500,0

286 500,0

22 000,0

23 02 01

Greitos, veiksmingos ir poreikiu grindžiamos humanitarinės pagalbos ir pagalbos maistu teikimas

872 446,0

882 446,0

10 000,0

Iš viso

32 000,0

Tačiau išlaidų, susijusių su ES specialiaisiais įgaliotiniais, perkėlimui iš 4 į 5 išlaidų kategoriją (EIVT skirsnis), kaip siūlyta naujame BP, pritarta nebuvo. Todėl į biudžeto eilutę 19 03 01 07 (ES specialieji įgaliotiniai, 4 išlaidų kategorija) grąžinti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai, kaip siūlyta pradiniame BP.

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus, parengiamuosius veiksmus ir ES delegacijų bendrųjų išlaidų perkėlimą į EIVT skirsnį, sutartas įsipareigojimų dydis yra 8 408,4 mln. EUR, iki viršutinių 4 išlaidų kategorijos ribų paliekant 340,6 mln. EUR maržą.

f)   5 išlaidų kategorija

Pareigybių pagal institucijų etatų planus skaičius ir įsipareigojimų asignavimai nustatyti tokie, kokius Komisija siūlė naujame BP, tokiu būdu įtraukiant:

–  atitinkamus Europos Parlamento ir Tarybos svarstymų dėl jų biudžeto skirsnių rezultatus;

–  Europos Parlamento svarstymo dėl Teisingumo Teismo rezultatus;

–  Europos Parlamento svarstymo dėl Europos Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto rezultatus, ir

–  padidintą Komisijos pradiniame BP siūlytą Europos išorės veiksmų tarnybai skirtą asignavimų sumą, siekiant atsižvelgti į biudžetui poveikio nedarantį asignavimų, susijusių su ES delegacijų bendrosiomis administracinėmis išlaidomis, perkėlimą iš biudžeto skirsnio „Komisija“ į skirsnį „EIVT“. Tačiau išlaidų, susijusių su ES specialiaisiais įgaliotiniais, perkėlimui iš 4 išlaidų kategorijos į 5 išlaidų kategorijos EIVT skirsnį, kaip siūlyta naujame BP, pritarta nebuvo. Todėl į biudžeto EIVT skirsnį šiam tikslui asignavimų neįtraukta.

Apskritai, palyginti su pradiniu BP, šie pokyčiai lemia:

–  grynąjį sumažinimą – 35 pareigybėmis pagal etatų planą dėl to, kad Europos Parlamente neliko 47 pareigybių, tačiau šį sumažinimą iš dalies kompensuoja 12 naujų Teisingumo Teismo pareigybių;

–  grynąjį asignavimų sumažinimą 0,6 mln. EUR dėl 1,4 mln. EUR asignavimų sumažinimo Europos Audito Rūmams, 1,4 mln. EUR Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 0,4 mln. EUR Regionų komitetui, tačiau šį sumažinimą iš dalies kompensuoja 2,6 mln. EUR asignavimų padidinimas Teisingumo Teismui;

–  asignavimų padidinimą EIVT 71,5 mln. EUR, susidariusį dėl biudžetui poveikio nedarančio ES delegacijų bendrųjų administracinių išlaidų perkėlimo, kuris visiškai kompensuojamas Komisijos skirsnio 1a išlaidų pakategorėje (0,6 mln. EUR), 2 išlaidų kategorijoje (0,1 mln. EUR), 4 išlaidų kategorijoje (45,7 mln. EUR) ir 5 išlaidų kategorijoje (25,2 mln. EUR). Apskritai šie perkėlimai lemia grynąjį 5 išlaidų kategorijos asignavimų padidėjimą 46,3 mln. EUR.

Be to, palyginus su nauju BP sutarta dėl toliau nurodyto biudžetui poveikio nedarančio pareigybių ir įsipareigojimų asignavimų perkėlimo iš Komisijos į Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biurą, siekiant atsižvelgti į Tarybos darbuotojų ir buvusių darbuotojų pensijų teisių nustatymo ir valdymo perkėlimą Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biurui nuo 2015 m. sausio 1 d.: pareigybių pagal etatų planą skaičiaus padidinimo 6 AST 7 lygio pareigybėmis, įsipareigojimų asignavimų padidinimas 504 000 EUR suma III skirsnyje (Komisija) visiškai kompensuojamas pareigybių pagal etatų planą skaičiaus sumažinimu 6 AST 7 lygio pareigybėmis, taip pat įsipareigojimų asignavimų sumažinimu 504 000 EUR suma II skirsnyje (Taryba).

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į bandomuosius projektus, parengiamuosius veiksmus ir ES delegacijų bendrųjų išlaidų perkėlimą į EIVT skirsnį, sutartas įsipareigojimų dydis yra 8 660,5 mln. EUR, iki viršutinių 5 išlaidų kategorijos ribų paliekant 415,5 mln. EUR maržą.

1.4.   Mokėjimų asignavimai

Bendra 2015 m. biudžete nustatyta mokėjimų asignavimų suma yra 141 214 040 563 EUR.

Ši suma apima 126,7 mln. EUR, susijusių su ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimu, kuris susijęs su TBP Nr. 5/2014 ir 7/2014, taip pat 440 mln. EUR, susijusių su mokėjimų asignavimų, skirtų Jaunimo užimtumo iniciatyvai, perkėlimu iš 2014 m. biudžeto į 2015 m. biudžetą.

Paskirstant bendrą mokėjimų asignavimų sumą 2015 m. biudžete atsižvelgiama į šiuos punktus:

a)  pirmiau minėti nediferencijuotoms išlaidoms padengti skirti mokėjimų asignavimai, visų pirma pagal 2 ir 5 kategorijas, ir

b)  mokėjimų asignavimai, skirti pirmiau minėtiems bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų rinkiniams, apskaičiuojami taip: mokėjimų asignavimai visiems naujiems bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems veiksmams yra 50 % atitinkamų įsipareigojimų arba tokio dydžio, kurį pasiūlė Europos Parlamentas, priklausomai nuo to, kuri suma yra mažesnė; pratęsus esamus bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus mokėjimų dydis yra toks, koks nurodytas BP pridėjus 50 % atitinkamų naujų įsipareigojimų arba tokio dydžio, kurį pasiūlė Europos Parlamentas, priklausomai nuo to, kuri suma yra mažesnė;

c)  123,3 mln. EUR sumažinta mokėjimų asignavimų suma, palyginti su nauju BP, proporcingai paskirstoma visose biudžeto eilutėse su diferencijuotais asignavimais, kuriems b punktas nedaro poveikio, išskyrus šias biudžeto eilutes, kuriose mokėjimų asignavimų dydis nustatytas toks pats kaip ir naujame BP:

–  1a išlaidų pakategorės (Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti) ir 4 išlaidų kategorijos (Europos vaidmuo pasaulyje) išlaidos;

–  04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 ir 13 03 60 biudžeto eilutės (konvergencijos tikslas), ir

–  tarptautiniai žvejybos partnerystės susitarimai.

d)  remiantis c punkte minėtais rezultatais, padaromi tokie galutiniai patikslinimai:

–  13 04 02 biudžeto eilutė (Sanglaudos fondo projektų (2007–2013 m.) užbaigimas) papildoma 100 mln. EUR, kuriuos kompensuoja:

–  50 mln. EUR sumažinama suma 13 03 18 biudžeto eilutėje (Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) veiklos užbaigimas — Regionų konkurencingumas ir užimtumas), ir

–  50 mln. EUR sumažinama suma 1a išlaidų pakategorėje (Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti) ir 4 išlaidų kategorijoje (Europos vaidmuo pasaulyje), kuri paskirstoma visose biudžeto eilutėse su diferencijuotais asignavimais, kuriems b punktas nedaro poveikio, išskyrus 23 02 biudžeto eilutę (Humanitarinė pagalba, pagalba maistu ir pasirengimas nelaimėms), kuriai palikta naujame BP numatyta suma.

1.5.   Biudžeto pastabos

Naujas BP patvirtintas su biudžeto pastabomis, tokiu būdu įtraukiant Europos Parlamento arba Tarybos pasiūlytus pakeitimus, išskyrus 04 03 01 03 ir 19 03 01 06 biudžeto eilutes, suprantant, kad šiais pakeitimais negali būti keičiama ar išplečiama esamo teisinio pagrindo taikymo sritis arba pažeidžiama institucijų administracinė autonomija.

1.6.   Naujos biudžeto eilutės

Naujame BP Komisijos pasiūlyta biudžeto nomenklatūra nebus pakeista.

1.7.   Rezervai

Skirsnyje „Komisija“ sąlyginiams rezervams lėšų neskirta.

2.   2014 m. BIUDŽETAS

a)  Patvirtinti TBP Nr. 5/2014 ir 7 /2014 ES solidarumo fondui prašyti papildomi įsipareigojimų asignavimai (126,7 mln. EUR). Atitinkami mokėjimai perkelti į 2015 m. biudžetą.

b)  Patvirtintas Komisijos siūlytas TBP Nr. 3/2014, sumažinant mokėjimų įsipareigojimus:

–  kaimo plėtrai: 90 mln. EUR sumai, skirtai 2007–2013 m. kaimo plėtros programų užbaigimui, pritarta nebuvo, atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. lapkričio mėn. valstybių narių pateiktose mokėjimų deklaracijose nurodyti mokėjimai yra mažesni nei tikėtasi. Be to, susitarta naujoms programoms skirtą sumą sumažinti 20 mln. EUR;

–  Jaunimo užimtumo iniciatyvai: susitarta Jaunimo užimtumo iniciatyvai skirtą sumą sumažinti 420 mln. EUR. Tačiau į 2015 m. biudžetą įtraukta 440 mln. EUR mokėjimų asignavimų suma, skirta Jaunimo užimtumo iniciatyvai, kaip nurodyta 1.4 punkte;

–  susitarta dėl dar vieno mokėjimų asignavimų sumažinimo 648,1 mln. EUR suma, kuri paimta iš biudžeto eilučių, papildytų panaudojus nenumatytų atvejų rezervo lėšas, tuo pačiu neliečiant prašomų sumų, skirtų 13 03 16 (ERPF. Konvergencija), 04 06 01 (FAED), 21 03 02 01 ir 21 03 03 03 (Pagalba Ukrainai) biudžeto eilutėms.

Mokėjimo asignavimų perskirstymas:

–  pritarta Komisijos pasiūlytam perskirstymui Nr. DEC 31/2014 (bendrasis perkėlimas);

–  pritarta TBP Nr. 6/2014 Komisijos pasiūlytam perskirstymui skirsnyje „Komisija“, tačiau mokėjimų asignavimai, kuriuos galima perskirstyti iš EJRŽF (administracinės paramos išlaidos), ir tarptautinių žvejybos partnerystės susitarimų rezervas (iš viso 6 150 900 EUR) perskirstyti 23 02 01 biudžeto eilutei (Humanitarinė pagalba);

–  atsižvelgiant į esamą biudžeto vykdymą ir metų pabaigos perspektyvą, susitarta dėl dar vieno – 30,4 mln. EUR – perskirstymo. Tai susiję su šiomis biudžeto eilutėmis:

–  01 03 02 straipsnis (Makrofinansinė pagalba): 5 mln. EUR;

–  04 03 02 straipsnis (PROGRESS): 10,0 mln. EUR;

–  12 02 01 straipsnis (Vidaus rinka): 1,2 mln. EUR;

–  17 03 51 straipsnis (Visuomenės sveikata): 0,7 mln. EUR;

–  18 02 01 02 punktas (Nusikalstamumo prevencija ir kova su juo): 2,3 mln. EUR;

–  21 09 51 01 punktas (VBP. Azija): 2,5 mln. EUR;

–  33 02 02 straipsnis (Nediskriminavimo ir lygybės skatinimas): 2,2 mln. EUR, ir

–  29 02 01 ir 29 02 51 straipsniai (Statistika): 6,5 mln. EUR.

Toliau pateikiamoje lentelėje parodyti TBP Nr. 3/2014 atlikti mokėjimų asignavimų padidinimai ir sumažinimai (įskaitant perskirstymą pasitelkiant bendrąjį perkėlimą, TBP Nr. 6/2014 ir atnaujintus duomenis apie biudžeto vykdymo dabartinę padėtį), patvirtinti, kaip išdėstyta toliau:

Biudžeto eilutės

Pavadinimas

TBP 3/2014

Priimta

01 03 02

Makrofinansinė pagalba

-28 960 000

01 04 51

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) programų užbaigimas (iki 2014 m.)

12 000 000

02 02 02

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybių gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma didinimas

4 540 126

02 05 01

Globalios palydovinės radijo navigacijos infrastruktūros ir paslaugų („Galileo“) kūrimas ir teikimas iki 2019 m.

70 000 000

04 02 64

Jaunimo užimtumo iniciatyva

-420 000 000

04 03 02 01

PROGRESS — parama Sąjungos užimtumo bei socialinei politikai ir darbo sąlygas reglamentuojantiems teisės aktams rengti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti

-2 950 000

04 03 02 03

Mikrofinansai ir socialinis verslumas — Galimybių juridiniams ir fiziniams asmenims, ypač labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkos, ir socialinėms įmonėms gauti finansavimą didinimas

-7 114 776

04 06 01

Socialinės sanglaudos skatinimas ir itin didelį skurdą patiriančių žmonių skaičiaus Sąjungoje sumažinimas

99 000 000

05 02 10 02

Skatinimo priemonės — Tiesioginės Sąjungos išmokos

-308 029

05 04 60 01

Tvarios kaimo plėtros ir teritorijos bei aplinkos požiūriu darnesnio, klimatui palankesnio, novatoriškesnio Sąjungos žemės ūkio sektoriaus skatinimas

-20 000 000

05 06 01

Tarptautiniai susitarimai žemės ūkio srityje

-3 784 411

05 08 77 06

Parengiamieji veiksmai — Europos ūkių kainų ir pelno stebėsenos centras

-612 329

05 08 77 09

Parengiamasis veiksmas — Sąjungos augalų ir gyvūnų genetiniai ištekliai

-600 000

05 08 77 10

Bandomasis projektas — Agropolas: Europos pavyzdinio tarpvalstybinio žemės ūkio veiklos regiono sukūrimas

-600 000

05 08 77 11

Bandomasis projektas — Agrarinė miškininkystė

-350 000

05 09 03 01

Aprūpinimo saugiais aukštos kokybės maisto ir kitais biologiniais produktais užtikrinimas

-1 666 954

07 02 77 03

Parengiamieji veiksmai — Strateginis vystymosi Europos Arktyje poveikio aplinkai įvertinimas

356 052

08 02 01 01

Mažai tirtų mokslinių tyrimų stiprinimas pasitelkiant Europos mokslinių tyrimų tarybą

24 970 695

08 02 02 02

Galimybių gauti rizikos kapitalą siekiant investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas gerinimas

4 540 126

08 02 51

Ankstesnės mokslinių tyrimų bendrosios programos užbaigimas — Septintoji bendroji programa — EB netiesioginė veikla (2007–2013 m.)

50 000 000

08 04 01

ITER infrastruktūros statyba, paleidimas ir eksploatavimas — Europos ITER įgyvendinimo bendroji įmonė — Branduolių sintezės energija (F4E)

-8 800 000

08 04 51

Europos ITER bendrosios įmonės steigimo užbaigimas — Branduolių sintezės energija (F4E) (2007–2013 m.)

-71 200 000

09 02 01

Sąjungos politikos nustatymas ir įgyvendinimas elektroninių ryšių srityje

-271 200

09 02 05

Su skaitmeniniu turiniu, audiovizualinės ir kitos žiniasklaidos sektoriais susijusios priemonės

-592 000

09 02 77 03

Bandomasis projektas — Europos žiniasklaidos ir spaudos laisvės centras

-456 508

09 03 03

Transeuropinių skaitmeninių paslaugų infrastruktūros sąveikumo, darnaus diegimo, naudojimo ir modernizavimo, taip pat koordinavimo Europos lygmeniu rėmimas

-1 898 831

09 03 51 01

Saugesnio interneto programos (2009–2013 m.) užbaigimas

-450 000

09 04 03 02

Integracinių, novatoriškų ir saugių Europos visuomenių kūrimo skatinimas

2 784 852

09 04 51

Septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) užbaigimas

105 000 000

11 01 04 01

Jūrų reikalų ir žuvininkystės politikos srities rėmimo išlaidos — Ne veiklai skirta administracinė ir techninė pagalba

-774 900

11 01 06 01

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga – Įnašas iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF)

-809 000

11 03 01 (rezervas)

Trečiųjų šalių vandenyse Sąjungos žvejybos laivais vykdomos žvejybos veiklos valdymo pagrindo nustatymas

-69 567 000

11 06 12

Europos žuvininkystės fondo (EŽF) užbaigimas — Konvergencijos tikslas (2007–2013 m.)

69 540 126

12 02 01

Vidaus rinkos įgyvendinimas ir vystymas

-1 170 000

12 02 77 03

Parengiamieji veiksmai — Bendrosios rinkos forumas

-150 000

12 03 51

Ankstesnės veiklos finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito srityse užbaigimas

-669 803

13 03 16

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) veiklos užbaigimas — Konvergencija

2 400 700 000

13 03 18

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) veiklos užbaigimas — Regionų konkurencingumas ir užimtumas

227 006 319

13 03 19

Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) veiklos užbaigimas — Europos teritorinis bendradarbiavimas

179 334 992

13 03 77 09

Parengiamieji veiksmai, susiję su Atlanto forumo sukūrimu siekiant vystyti Europos Sąjungos Atlanto strategiją

-433 000

13 05 63 02

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas — Įnašas pagal 4 išlaidų kategoriją

-12 338 481

14 02 01

Muitų sąjungos veikimo rėmimas ir modernizavimas

7 500 000

14 03 01

Tinkamo mokesčių sistemų veikimo gerinimas

2 500 000

15 02 01 01

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos švietimo ir mokymo srityje skatinimas ir jų svarba darbo rinkai

138 119 479

15 03 01 01

Programa „Marie Skłodowska-Curie veiksmai“ — Naujų gebėjimų, žinių ir inovacijų kūrimas, plėtojimas ir perdavimas

40 861 137

16 03 01 03

Informacijos perdavimas

1 600 000

16 03 01 04

Komisijos atstovybių ir partnerysčių veiksmų komunikacijos veikla

1 000 000

16 03 02 03

Prijungties režimu veikiančios ir spausdintinės informacijos ir komunikacijos priemonės

2 900 000

17 02 01

Vartotojų interesų apsauga ir jų saugos bei informavimo gerinimas

-1 449 000

17 03 10

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

-2 000 000

17 03 12 01

Europos vaistų agentūrai skirtas Sąjungos įnašas

-7 602 918

18 02 01 01

Sienų valdymo ir bendros vizų politikos siekiant palengvinti teisėtą keliavimą rėmimas

-7 446 000

18 02 01 02

Tarpvalstybinio organizuoto nusikalstamumo prevencija ir kova su juo ir geresnis su saugumu susijusios rizikos ir krizių valdymas

-9 236 000

18 03 51

Veiksmų ir programų grąžinimo, pabėgėlių ir migracijos srautų srityje užbaigimas

19 431 000

19 02 01

Reagavimas į krizes ir kylančias krizes

50 765 835

19 05 51

Ryšių ir bendradarbiavimo su pramoninėmis trečiosiomis šalimis veiksmų (2007–2013 m.) užbaigimas

3 600 000

20 02 01

Išorės prekybos santykiai, įskaitant patekimą į trečiųjų šalių rinkas

1 181 809

20 02 03

Pagalba prekybai – Daugiašalės iniciatyvos

1 000 000

21 02 07 06

Apsirūpinimo maistu bei mitybos saugumas ir tvarus žemės ūkis

6 000 000

21 02 40

Susitarimai dėl prekių

20 000

21 02 51 01

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis migracijos ir prieglobsčio suteikimo srityse

4 000 000

21 02 51 02

Bendradarbiavimas su besivystančiomis Lotynų Amerikos šalimis

23 000 000

21 02 51 03

Bendradarbiavimas su besivystančiomis Azijos šalimis, įskaitant Vidurinę Aziją ir Artimuosius Rytus

44 000 000

21 02 51 05

Su vystymusi susiję nevalstybiniai subjektai

2 000 000

21 02 51 06

Aplinka ir tvarus gamtos išteklių, įskaitant energiją, valdymas

2 000 000

21 03 02 01

Rytų partnerystė — Žmogaus teisės ir judumas

210 000 000

21 03 03 03

Kito daugiašalio bendradarbiavimo kaimynystėje rėmimas

40 000 000

21 03 51

Europos kaimynystės politikos ir santykių su Rusija veiksmų užbaigimas (iki 2014 m.)

3 000 000

21 04 51

Demokratijos ir žmogaus teisių Europos priemonės užbaigimas (iki 2014 m.)

3 000 000

21 05 51

Veiksmų pasaulinės grėsmės saugumui srityje užbaigimas (iki 2014 m.)

2 000 000

21 09 51 01

Azija

-2 500 000

22 02 51

Ankstesnės pasirengimo narystei pagalbos užbaigimas (iki 2014 m.)

45 000 000

23 02 01

Greitos, veiksmingos ir poreikiu grindžiamos humanitarinės pagalbos ir pagalbos maistu teikimas

256 150 900

23 03 51

Sąjungos civilinės saugos srities programų ir veiksmų užbaigimas (iki 2014 m.)

-500 000

24 01 07

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)

-10 000

24 02 01

Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veikos prevencija ir kova su jais

942 750

24 04 01

Abipusės pagalbos muitinių klausimais rėmimas ir saugių elektroninės komunikacijos priemonių valstybėms narėms pranešti apie pažeidimus lengvinimas

680 612

26 01 09

Leidinių biuras

-22 000

26 01 23 01

Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge

-13 000

26 02 01

Viešųjų tiekimo, rangos ir paslaugų sutarčių sudarymo ir paskelbimo tvarka

-250 000

26 03 01 01

Europos viešojo administravimo institucijų sąveikos sprendimai

10 000 000

29 02 01

Kokybiškos statistinės informacijos teikimas, naujų Europos statistikos rengimo metodų įgyvendinimas ir partnerystės Europos statistikos sistemoje stiprinimas

-11 294 249

29 02 51

Statistikos programų pabaigimas (iki 2013 m.)

-9 872 560

32 02 52

Energetikos projektų ekonomikos gaivinimui remti užbaigimas

65 000 000

33 02 01

Teisių apsaugos ir didesnių galių suteikimo piliečiams užtikrinimas

-2 000 000

33 02 02

Nediskriminavimo ir lygybės skatinimas

-5 177 700

34 02 01

Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimas

6 000 000

34 02 04

Indėlis rengiant daugiašalius ir tarptautinius susitarimus dėl klimato

-74 969

34 02 51

Ankstesnių klimato politikos programų užbaigimas

2 903 358

XX 01 01 01 01

Darbo užmokestis ir išmokos

-317 000

SEC 7 - 1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

-10 992

SEC 9 - 1 1 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

-5 843

Iš viso

3 529 620 715

Taip susidarę papildomi mokėjimų asignavimai, reikalingi TBP Nr. 3/2014, yra 3 529,6 mln. EUR, iš kurių 2 818,2 mln. EUR suma kartu su 350 mln. EUR suma yra susiję su nenumatytų atvejų rezervo mobilizavimu, laikantis toliau 3.3 punkte išdėstyto bendro pareiškimo dėl specialiųjų priemonių.

c)  TBP Nr. 4/2014, su pakeitimais, padarytais jo taisomuoju raštu, yra patvirtintas toks, kokį siūlė Komisija, į skirsnį „Komisija“ įtraukus įsipareigojimų asignavimus iš TBP Nr. 6/2014, susijusius su administracinės paramos išlaidomis Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui ir rezervu tausios žvejybos partnerystės susitarimams. 248 460 mln. EUR turimų mokėjimų asignavimų suma, nurodyta TBP Nr. 4/2014 (Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas), perskirstyta 23 02 01 biudžeto eilutei (humanitarinė pagalba) . Prašymas TBP Nr. 6 skirti papildomų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų, susijusių su Europos ombudsmenu (VIII skirsnis), yra atšauktas, kaip išdėstyta TBP Nr. 6/2014 taisomajame rašte.

d)  TBP Nr. 6/2014, su pakeitimais, padarytais jo taisomuoju raštu, yra patvirtintas toks, kokį siūlė Komisija, kalbant apie nuosavus išteklius.

e)  TBP Nr. 8/2014 (= naujas TBP Nr. 2/2014) dėl 2013 m. perviršio, yra patvirtintas, toks, kokį siūlė Komisija.

3.   PAREIŠKIMAI

3.1.   Bendras pareiškimas dėl Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projekto (nuosavi ištekliai) ir Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 dalinio pakeitimo

„Europos Parlamentas ir Taryba susitaria patvirtinti Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektą su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2014.

Atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantį Sprendimą Nr. 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos, kurį Komisija pateikė 2014 m. lapkričio 12 d., Europos Parlamentas įsipareigoja laiku pateikti savo nuomonę dėl iš dalies keičiamo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, kad būtų užtikrintas jo priėmimas 2014 m. gruodžio mėn. Europos Parlamento plenarinėje sesijoje ir kad Taryba galėtų jį priimti kaip bendro dokumentų rinkinio dalį.“

3.2.   Bendras pareiškimas dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo

„2014 m. finansinės programos pradžioje susidarė precedento neturinti itin didelė neįvykdytų mokėjimų suma struktūrinių ir sanglaudos fondų srityje , kai tuo tarpu tam tikrų naujų programų atveju laikotarpio pradžioje buvo atlikti reikšmingi mokėjimai. Atsižvelgdamos į šią ypatingą ir išimtinio pobūdžio padėtį, kuriai susiklosčius neįmanoma laikytis 2014 m. mokėjimų viršutinės ribos, visos trys institucijos susitarė, kad 2014 finansiniais metais kaip kraštutinė priemonė bus mobilizuotos nenumatytų atvejų rezervo lėšos.

Institucijos primena, jog DFP reglamento 13 straipsnyje nustatyta, kad „panaudotos nenumatytų atvejų rezervo lėšos visiškai kompensuojamos iš maržų, numatytų DFP einamųjų ar ateinančių finansinių metų vienoje ar keliose išlaidų kategorijose“.

Institucijos susitaria dėti visas pastangas siekiant rasti tinkamus sprendimus, kad 2007–2013 m. susidariusi itin didelė neįvykdytų mokėjimų struktūrinių ir sanglaudos fondų srityje suma neišliktų tokia ir po 2014 m. ir kad tuo tikslu būtų dedamos visos pastangos užtikrinti, kad nenumatytų atvejų rezervo lėšų neprireiktų mobilizuoti siekiant finansuoti neįvykdytus įsipareigojimus, susijusius su 2015–2020 finansinių metų struktūrinių ir sanglaudos fondų programomis.“

3.3.   Bendras pareiškimas dėl specialiųjų priemonių

„Institucijos primena, kad nenumatytų atvejų rezervas yra kraštutinė priemonė, kuri neturėtų būti pasitelkiama, jei vis dar yra finansinių galimybių. 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto atveju nesutariama, ar vis dar galima pasinaudoti nepaskirstytų lėšų maržoje turima 350 mln. EUR mokėjimų asignavimų, skirtų kitoms specialiosioms priemonėms, suma.

Institucijos sutinka, kad labai svarbu iš esmės susitarti dėl kuo skubesnio kitų specialiųjų priemonių lėšų mobilizavimo mokėjimams.

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad tokio susitarimo nebuvo įmanoma pasiekti vedant derybas dėl dokumentų rinkinio, apimančio 2014 m. TBP ir 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą, institucijos, siekdamos, kad tas dokumentų rinkinys būtų priimtas laiku, susitaria:

–  350 mln. EUR mokėjimų asignavimų suma įtraukiama į nenumatytų atvejų rezervą;

–  stengtis kuo greičiau susitarti dėl to, ar ir kokiu mastu kitos specialiosios priemonės gali būti mobilizuotos viršijant DFP mokėjimų viršutines ribas, siekiant nustatyti, ar ir kokiu mastu 350 mln. EUR suma turėtų būti kompensuota iš DFP mokėjimo maržų, numatytų einamiesiems ar ateinantiems finansiniams metams;

–  prireikus kartu su pirmiau minėtomis priemonėmis parengti būtinus sprendimo, kuriuo 2014 m. biudžetiniams metams mobilizuojamos nenumatytų atvejų rezervo lėšos, pakeitimus ar atlikti kitus teisiniu požiūriu būtinus veiksmus, reikalingus siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi DFP reglamento ir visų pirma jo 13 straipsnio 3 dalies.“

3.4.   Komisijos pareiškimas dėl 2014 m. veiklos programų išankstinio finansavimo ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos

„Siekiant laiku ir veiksmingai įgyvendinti 2014–2020 m. DFP, Europos Komisija patvirtina, kad dar 2014 m. užtikrins veiklos programų, kurios buvo oficialiai pateiktos 2014 m. ir kurios atitinka būtinus reikalavimus, nustatytus atitinkamuose teisės aktuose, išankstinį finansavimą.

Be to, Komisija patvirtina, kad Jaunimo užimtumo iniciatyva tebėra vienas iš itin svarbių politinių prioritetų ir kad dėl susijusių mokėjimų asignavimų perkėlimo iš 2014 m. į 2015 m. nebus vėluojama ją įgyvendinti.“

3.5.   Bendras pareiškimas dėl skubių priemonių reaguojant į Rusijos nustatytą maisto produktų importo draudimą finansavimo

„Rusijos nustačius maisto produktų importo draudimą, skubios priemonės jau priimtos 2014 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn., o 2014 m. lapkričio 26 d. buvo patvirtintas papildomas priemonių, skirtų pieno sektoriui Baltijos šalyse, paketas. Kai tik susiklostys padėtis, kai bus tenkinamos sąlygos, pagal kurias įvykdomi priemonėms taikyti reikalingi kriterijai, Komisija galės pasiūlyti kitą priemonių, skirtų Suomijos pieno sektoriui, paketą.

Taisomajame rašte (TR) Nr. 1/2015 Komisija pranešė apie savo ketinimą prireikus finansuoti šias priemones iš krizių rezervo.

Nuo to laiko, kai buvo pateiktas TR Nr. 1/2015, paaiškėjo šie trys nauji elementai, dėl kurių tas skubias priemones galima finansuoti nenaudojant krizių rezervo:

–  atsižvelgiant į valstybių narių deklaracijas dėl rugpjūčio ir rugsėjo mėn. priimtų priemonių faktinio įsisavinimo, išlaidos sumažėjo nuo iš pradžių numatytos 344 mln. EUR sumos iki 234 mln. EUR sumos;

–  EŽŪGF 2014 m. biudžeto galutinis perteklius yra 230 mln. EUR didesnis nei tikėtasi Taisomajame rašte Nr. 1/2015, kuris tebėra pagrįstas prognozėmis;

–  finansinių pataisų sumos, kurios turi būti surinktos 2015 m. veikiausiai bus didesnės, negu iš pradžių manyta praėjusį spalį.“

Remiantis šiais trimis naujais elementais, pirmiau nurodytas skubias priemones (įskaitant su pieno sektoriumi Baltijos valstybėse susijusias priemones ir priemones Suomijai, kai tik bus patenkintos sąlygos) galima finansuoti neviršijant taisomajame rašte Nr. 1/2015 prašomų asignavimų, kadangi atsirado papildomų asignuotųjų įplaukų ir nereikia naudoti krizių rezervo.“

3.6.   Bendras pareiškimas dėl mokėjimų asignavimų

„Europos Parlamentas, Taryba, ir Komisija primena savo bendrą atsakomybę, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 323 straipsnyje, kad „Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija užtikrina, kad būtų prieinamos finansinės priemonės, kurių reikia, kad Sąjunga galėtų vykdyti savo teisinius įsipareigojimus trečiosioms šalims“.

Europos Parlamentas ir Taryba primena, jog reikia užtikrinti, atsižvelgiant į vykdymą, reguliarią pažangą vykdant mokėjimus lyginant su asignavimais įsipareigojimams, kad būtų išvengta neįprastai daug metų pabaigoje susikaupusių neapmokėtų sąskaitų.

Europos Parlamentas ir Taryba susitaria nustatyti, kad 2015 m. mokėjimų asignavimų suma yra 141 214 040 563 EUR. Jie prašo Komisijos, vadovaujantis DFP reglamento projekto ir Finansinio reglamento nuostatomis, inicijuoti visus reikiamus veiksmus, kurių reikia prisiimti atsakomybei, priskirtai pagal Sutartį, ir, būtent, išnagrinėjus atitinkamų asignavimų perskirstymo sritį, ypač atsižvelgiant į prognozuojamą nevisišką asignavimų įvykdymą (Finansinio reglamento 41 straipsnio 2 dalis), taisomajame biudžete, kuris turi būti pateiktas kai tik paaiškėja, kad į 2015 m. biudžetą įrašytų asignavimų neužtenka išlaidoms padengti, prašyti papildomų mokėjimų asignavimų.

Siekiant išvengti mokėjimų asignavimų trūkumo, Europos Parlamentas ir Taryba kuo skubiau priims poziciją dėl bet kurio taisomojo biudžeto projekto. Europos Parlamentas ir Taryba įsipareigoja skubiai atlikti visus galimus mokėjimų asignavimų perkėlimus, įskaitant perkėlimus iš vienos finansinės programos išlaidų kategorijos į kitą, kad į biudžetą įtraukti mokėjimų asignavimai būtų kuo geriau panaudoti ir suderinti su faktiniais mokėjimais ir poreikiais.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija visus metus aktyviai stebės 2015 m. biudžeto vykdymo būklę, ypač 1a išlaidų pakategorės (Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti), 1b išlaidų pakategorės (Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda) ir kaimo plėtros srities pagal 2  išlaidų kategoriją (Tvarus augimas. Gamtos ištekliai) vykdymą. Bus rengiami tam skirti tarpinstituciniai posėdžiai pagal Tarpinstitucinio susitarimo priedo 36 punktą, per kuriuos bus kruopščiai vertinama mokėjimų vykdymo padėtis ir peržiūrimos prognozės.

Šie posėdžiai 2015 m. turėtų būti surengti bent tris kartus (pavasarį – pateikus biudžeto projektą, liepos mėn. – rengiantis 2016 m. biudžeto projekto svarstymui Taryboje ir spalio mėn. – prieš prasidedant taikinimui) ir jie turėtų būti politinio lygmens; juose turėtų dalyvauti Europos Parlamento nariai, Tarybos nariai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius. Posėdžių tikslas turėtų būti pasiekti bendrą nuomonę dėl reikalingo mokėjimų poreikių dydžio, grindžiamą išsamia esamų sąskaitų, kurių apmokėjimas teisiškai privalomas, taip pat sąmatų likusiam N metų laikotarpiui ir N + 1 metams, analize.“

3.7.   Bendras pareiškimas dėl mokėjimų plano

„Institucijos pritaria tikslui per dabartinės DFP laikotarpį iki struktūrinio lygio sumažinti metų pabaigoje sukaupiamas neapmokėtas sąskaitas, ypač daug dėmes skiriant sanglaudos politikai.

Kad šis tikslas būtų pasiektas:

–  Komisija sutinka kartu su bendromis išvadomis dėl 2015 m. biudžeto pateikti naujausią prognozę dėl iki 2014 m. pabaigos susikaupsiančių neapmokėtų sąskaitų; Komisija atnaujins šiuos duomenis ir alternatyvius scenarijus pateiks 2015 m. kovo mėn., kai bus aiškus bendras vaizdas dėl 2014 m. pabaigoje susikaupusių neapmokėtų sąskaitų pagal pagrindines politikos sritis;

–  atsižvelgiant į tai, visos trys institucijos stengsis susitarti dėl tikslinio didžiausio leistino metų pabaigoje susikaupusių neapmokėtų sąskaitų lygio, kuris gali būti laikomas racionaliu;

–  tuo remdamosi ir laikydamosi DFP reglamento, sutartų programoms skirtų finansinių paketų, taip pat visų kitų privalomų susitarimų, visos trys institucijos nuo 2015 m. pradės įgyvendinti planą, pagal kurį ne vėliau kaip iki dabartinės daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros neapmokėtų sąskaitų, susijusių su 2007–2013 m. programų įgyvendinimu, lygis bus sumažintas iki bendrai sutarto lygio. Dėl tokio plano visos trys institucijos susitars tinkamu laiku prieš pateikiant 2016 m. biudžeto projektą. Atsižvelgiant į tai, kad neapmokėtų sąskaitų yra itin daug, visos trys institucijos susitaria apsvarstyti visas galimas priemones, kad tokių sąskaitų būtų mažiau.

Komisija sutinka kasmet kartu su biudžeto projektu pateikti dokumentą, kuriame būtų apskaičiuojamas neapmokėtų sąskaitų lygis ir paaiškinama, kaip ir kokiu mastu biudžeto projektas leis sumažinti šį lygį. Šiame kasmetiniame dokumente bus apžvelgiama padaryta pažanga ir pasiūlomi plano patikslinimai atsižvelgiant į atnaujintus duomenis.“

3.8.   Europos Parlamento pareiškimas dėl nenumatytų atvejų rezervo kaip kraštutinės priemonės mobilizavimo

„Europos Parlamentas apgailestauja, kad Taryba nesutinka su jo aiškinimu, pagal kurį 350 mln. EUR mokėjimų asignavimų suma, 2014 m. mobilizuojama specialiosioms priemonėms pagal DFP reglamentą, neturėtų būti įskaičiuota į mokėjimų viršutinę ribą – taip būtų palikta 711 mln. EUR marža, kurią būtų galima panaudoti prieš pasitelkiant nenumatytų atvejų rezervą.

Europos Parlamentas primena, kad pagal DFP reglamento 13 straipsnio 1 dalį nenumatytų atvejų rezervas naudojamas kaip kraštutinė priemonė. Taigi būtina prieš pasitelkiant nenumatytų atvejų rezervą visapusiškai pasinaudoti visomis kitomis finansinėmis galimybėmis. Europos Parlamentui nesutariant su Taryba dėl turimos maržos apskaičiavimo iki 2014 m. mokėjimų viršutinės ribos , nebuvo įmanoma pasiekti politinio susitarimo dėl turimos 350 mln. EUR maržos panaudojimo prieš pasitelkiant nenumatytų atvejų rezervą.

Primindamas, kad DFP reglamentas yra grindžiamas „specialaus ir didžiausio galimo lankstumo” principu, kad Sąjunga galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus pagal SESV 323 straipsnį (DFP reglamento 4 konstatuojamoji dalis), Parlamentas mano, kad interesas mobilizuojant nenumatytų atvejų rezervo lėšas suteikti papildomų asignavimų siekiant įvykdyti neįvykdytus teisinius įsipareigojimus yra labai svarbus. Todėl Parlamentas pritaria nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimui, nepaisant jo paties aiškinimo, kad iki mokėjimų viršutinės ribos dar galima panaudoti 350 mln. EUR sumą.

Europos Parlamentas prašo Komisijos perkelti nepanaudotą 350 mln. EUR maržą 2015 m. atliekant techninius bendrosios mokėjimų maržos patikslinimus pagal DFP reglamento 6 straipsnio 1 dalies d punktą.“

3.9.   Tarybos pareiškimas dėl specialiųjų priemonių mobilizavimo

„Taryba primena, kad specialiosiomis priemonėmis galima pasinaudoti tik tikrai nenumatytomis aplinkybėmis.

Ji primena, kad dėl nenumatytų atvejų rezervo neturėtų būti viršytos bendros įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų viršutinės ribos.

Kalbant apie kitas specialiąsias priemones, Taryba primena, kad DFP reglamento 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog įsipareigojimų asignavimai gali būti įtraukti į biudžetą viršijant atitinkamų išlaidų kategorijų viršutines ribas.

Taryba prašo Komisijos apskaičiuojant bendrąją maržą laikytis DFP reglamento ir nepažeisti visų trijų institucijų pasiekto susitarimo dėl bendro pareiškimo dėl specialiųjų priemonių (3.3 punktas).“

(1) OL L 163, 2007 6 23, p. 17.
(2) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(5) Tą dieną priimti tekstai, P7_TA(2014)0247.
(6) Tą dieną priimti tekstai, P7_TA(2014)0450.
(7) Tą dieną priimti tekstai, P8_TA(2014)0036.


Kelių transporto sunkių taisyklių pažeidimų klasifikacija
PDF 223kWORD 61k
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 papildomas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, klasifikacija ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB III priedas, projekto (D034120/02 – 2014/2859(RPS))
P8_TA(2014)0101B8-0325/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos reglamento projektą (D034120/02),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1071/2009, nustatantį bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantį Tarybos direktyvą 96/26/EB(1), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinančią Tarybos direktyvą 88/599/EEB(2), ypač į jos 9 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 18 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto 2014 m. birželio 30 d. pateiktą nuomonę(3),

–  atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką(4), 5a straipsnio 3 dalies b punktą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą,

A.  kadangi Reglamentu (EB) Nr. 1071/2009 yra norima užbaigti kelių transporto vidaus rinkos, kurioje būtų sudarytos sąžiningos konkurencijos sąlygos, sukūrimą, o tam būtina vienodai taikyti bendrąsias taisykles dėl leidimo verstis profesine krovinių vežimo ir keleivių gabenimo kelių transportu veikla;

B.  kadangi tokios bendrosios taisyklės padės pakelti kelių transporto vežėjų profesinės kompetencijos lygį, racionalizuoti rinką ir pagerinti teikiamų paslaugų kokybę kelių transporto vežėjų, jų klientų bei apskritai ekonomikos labui, kartu padidinant kelių eismo saugumą;

C.  kadangi 6 straipsnyje pateikiamas nebaigtinis ES taisyklių, kurios taikomos vertinant nepriekaištingą reputacija, sąrašas, kuriame įtrauktos taisyklės dėl: vairavimo ir vairuotojų darbo laiko, tachografų naudojimo, didžiausio leistino tarptautinio vežimo komercinių transporto priemonių svorio ir matmenų, vairuotojų kvalifikacijos ir mokymų, komercinių transporto priemonių tinkamumo eksploatuoti; patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką arba, priklausomai nuo atvejo, dėl patekimo į keleivių gabenimo kelių transportu rinką, pavojingų krovinių vežimo kelių transportu saugumo, greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo, vairuotojų pažymėjimų, leidimo verstis profesine veikla ir gyvūnų vežimo.

D.  kadangi, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 2 dalimi, Komisija privalo parengti sunkių šių Bendrijos taisyklių pažeidimų, kurie kartu su IV priede paminėtais pažeidimais gali prisidėti prie nepriekaištingos reputacijos praradimo, kategorijų, tipų ir lygių sąrašą.

E.  kadangi valstybės narės, nustatydamos patikrinimų pagal 12 straipsnio 1 dalį prioritetus, privalo atsižvelgti į informaciją apie tuos pažeidimus, įskaitant informaciją, gautą iš kitų valstybių narių;

F.  kadangi, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsniu, rengdama šias priemones Komisija privalo patvirtinti dažniausiai pasitaikančių pažeidimų kategorijas ir tipus;

G.  kadangi atsižvelgiant į pagrindinį teisės aktą, Komisijos tvirtinama priemonė turėjo būti pateikiama kartu su išsamiu tiek suderintų pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, tiek suderintų pažeidimų sunkumo lygių sąrašu;

H.  kadangi rengdama priemones Komisija privalo nustatyti pažeidimų sunkumo lygį pagal tai, kokį pavojų gyvybei ar rimtus sužeidimus jie gali sukelti;

I.  kadangi į sąrašą, kurį turi parengti Komisija galima įtraukti tik tokius pažeidimus, kurie galėtų sukelti pavojų gyvybei arba sunkius sužeidimus, nors sunkūs 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių(5) pažeidimai turi didelį poveikį darbo ir gyvenimo sąlygoms, kas tikrai gali sukelti ypač didelį pavojų gyvybei ar rimtus sužeidimus;

J.  kadangi į šį sąrašą nebuvo įtrauktas visapusiškas sunkių Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 pažeidimų sąrašas, nes į Komisijos reglamento projekto I priedo 10 punktą nėra įtrauktas neteisėtas kabotažas, kuris, atsižvelgiant į jo neigiamą poveikį vairuotojams, turėtų būti aiškiai klasifikuotas kaip sunkus pažeidimas.

K.  kadangi kitos su neteisėtu kabotažu susijusios taisyklės, pvz., susijusios su kabotažu, vykdomu ne pagal nacionalinius sutarčiai taikomų socialinės apsaugos teisės aktų reikalavimus, turėtų būti įtrauktos į šį sąrašą kaip sunkūs pažeidimai, atsižvelgiant į galimą pavojų gyvybei ar rimtus sužeidimus, kuriuos jie gali sukelti;

L.  kadangi kartu pateikiamas sunkių pažeidimų kategorijų, tipų ir sunkumo lygių sąraše naudojami labai įprastiniai žodžiai, tokie kaip „pagal“ arba „galiojantis“, o tai papildomai apsunkina kompetentingų institucijų atliekamą sunkių pažeidimų tipų ir sunkumo lygio išaiškinimą;

M.  kadangi galiojančiuose reglamentuose jau yra pateikiamos aiškios nuostatos, susijusios su vežėjų, vairuotojų ir atsakingos bendrovės atsakomybe, kai tai susiję su pavojingų krovinių gabenimu;

N.  kadangi skirtingų veikėjų atsakomybei, kai tai susiję pavojingų krovinių gabenimu, gali būti padaryta žalos pažeidimų grupių, minimų Direktyvoje 2008/68/EB, taip pat siūlomos priemonės I priedo 9 punkto, atžvilgiu;

O.  kadangi todėl Komisijos pateikta planuojama priemonė neturėtų būti laikoma suderinama su pagrindinio teisės akto tikslu arba turiniu;

1.  prieštarauja Komisijos reglamento projekto priėmimui;

2.  mano, kad šis Komisijos reglamento projektas nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 tikslu ir turiniu;

3.  ragina Komisiją atsiimti reglamento projektą ir pateikti komitetui naują sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, sąrašą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 300, 2009 11 14, p. 51.
(2) OL L 102, 2006 3 15, p. 35.
(3) OL L 370, 1985 12 31, p. 8.
(4) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
(5) OL L 300, 2009 11 14, p. 72.


ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimas
PDF 222kWORD 69k
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimo (2014/2918(RSP))
P8_TA(2014)0102B8-0350/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2, 3, 6, 7 ir 21 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ir 88 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 6, 7, 8 straipsnius, 10 straipsnio 1dalį, 11, 12, 21, 47-50, 52 ir 53 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 20 d. Komisijos komunikatą „Galutinė 2010–2014 m. ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo ataskaita“ (COM(2014)0365),

–  atsižvelgdamas į Europolo 2014 m. Ataskaitą dėl terorizmo padėties ir tendencijų ES,

–  atsižvelgdamas į Europolo 2014 m. Organizuoto nusikalstamumo internete grėsmės vertinimo ataskaitą (angl. iOCTA),

–  atsižvelgdamas į Europolo 2013 m. Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo grėsmės vertinimo ataskaitą (angl. SOCTA),

–  atsižvelgdamas į 29 straipsnio darbo grupės nuomonę 01/2014 dėl būtinumo ir proporcingumo sąvokų ir duomenų apsaugos reikalavimų taikymo teisėsaugos sektoriuje,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. priimtą rezoliuciją dėl teroristinių aktų keliamos grėsmės taikai ir saugumui (Rezoliucija 2178 (2014)),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 2 d. rezoliuciją dėl Stokholmo programos laikotarpio vidurio peržiūros(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl JAV NSA sekimo programos, sekimo tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio ES piliečių pagrindinėms teisėms(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl Pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje (2012 m.)(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl antrosios ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo ataskaitos(4),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 25 d. Tarybos priimtą Europos Sąjungos vidaus saugumo strategiją,

–  atsižvelgdamas į klausimus Tarybai ir Komisijai dėl Europos Sąjungos vidaus saugumo strategijos atnaujinimo (O-000089/2014 – B8‑0044/2014 ir O‑000090/2014 – B8‑0045/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Lisabonos sutartyje buvo padėti ES saugumo politikos, kurią įgyvendindamos artimai bendradarbiauja ES ir valstybės narės, kuri grindžiama teisinės valstybės principais, pagarba pagrindinėms teisėms bei solidarumui ir kuriai taikoma demokratinė priežiūra Europos ir nacionaliniu lygmenimis, tuo pačių laikantis subsidiarumo principo, plėtojimo pagrindai; kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, siekiant užtikrinti demokratinę kontrolę, Europos Parlamentas tapo visaverčiu veikėju saugumo politikos srityje, taigi Parlamentui buvo suteikta teisė aktyviai dalyvauti nustatant prioritetus šioje srityje ir kartu su visais atitinkamais subjektais ES ir nacionaliniu lygmeniu siekti išsamios, tinkamai orientuotos ir veiksmingos ES saugumo politikos;

B.  kadangi pastaraisiais metais saugumo padėtis Europoje labai pasikeitė dėl ES artimiausios kaimynystės šalyse kilusių naujų konfliktų ir perversmų, greitos naujųjų technologijų plėtros ir didėjančio radikalizmo, dėl kurio kyla smurtas ir atsiranda terorizmas; kadangi daugelis dabartinių iššūkių saugumo srityje yra tarpvalstybinio ir tarpsektorinio pobūdžio ir jokia valstybė narė nėra pajėgi veiksmingai juos atremti atskirai, todėl reikia bendrų Europos masto veiksmų;

C.  kadangi ES ir jos valstybės narės bendrai atsako už Europos piliečių saugumo ir laisvės užtikrinimą; kadangi laisvė, saugumas ir teisingumas – tai tikslai, kurių reikia siekti lygiagrečiai, ir kadangi, siekiant įtvirtinti laisvę ir teisingumą, saugumo priemonės visada turėtų būti pagrįstos įrodymais, atitikti būtinumo, proporcingumo ir pagarbos pagrindinėms laisvėms principus ir būti taikomos laikantis tinkamos demokratinės priežiūros ir atskaitingumo;

D.  kadangi ypatingas dėmesys turi būti skiriamas paramai visoms nukaltimų aukoms ir jų apsaugai visoje ES;

E.  kadangi 2010–2014 m. nustatyta vidaus saugumo strategija (VSS) netrukus baigs galioti ir rengiama nauja VSS 2015–2019 m. laikotarpiui;

1.  palankiai vertina naujos ateinantiems ketveriems metams skirtos VSS rengimą; pažymi, kad nuo to laiko, kai buvo sukurta dabartinė VSS, kilo naujų pavojų saugumui ir yra asmenų, skatinančių parengti kitokį politinį atsaką; be to, pakartoja, kad, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Pagrindinių teisių chartija buvo įtraukta į Sąjungos teisę; todėl mano, kad dabartinę VSS reikia išsamiai įvertinti, atnaujinti ir patobulinti;

2.  mano, kad rengiant veiksmingą VSS Europolas, artimai bendradarbiaudamas su kitomis atitinkamomis ES ir valstybių narių institucijomis, turi išnagrinėti, su kokiais pavojais saugumui susiduriama;

3.  apgailestauja dėl to, kad Komisijos komunikate neįvertintos dabartinės priemonės ir, atitinkamai, esamos spragos; ragina Komisiją prieš pasiūlant naujus teisės aktus ir priemones atlikti kritinį dabartinės sistemos įvertinimą ir sutelkti pastangas į esamų aktų ir priemonių tinkamą įgyvendinimą ir geresnį taikymą; konkrečiai Tarybą ragina bendradarbiaujant su Komisija ir vadovaujantis SESV 70 straipsnyje išdėstyta procedūra išsamiai įvertinti priemonių, priimtų vidaus saugumo srityje prieš įsigaliojant Lisabonos Sutarčiai, įgyvendinimą;

4.  ragina, kad naujoji VSS būtų orientuota į ateitį, strategiška ir lengvai pritaikoma prie besikeičiančios padėties, t. y. dėmesį sutelkti ne tik į jau esamus, bet ir į kylančius pavojus saugumui, ir laikytis integruoto, visa apimančio ir holistinio požiūrio į tokias sritis kaip kibernetinis saugumas, prekyba žmonėmis ir kova su terorizmu ar į tokias neatsiejamai susijusias temas kaip organizuotas nusikalstamumas, pinigų plovimas ir korupcija;

5.  susirūpinęs pastebi, kad sparčiai auga ES piliečių, kurie vyksta į konflikto zonas su tikslu prisijungti prie teroristinių organizacijų ir vėliau grįžta į ES teritoriją, skaičius; dėl jų ES vidaus saugumui kyla naujo pobūdžio rizika; siekia užkirsti kelią šiai nerimą keliančiai tendencijai, taikydamas daugialypį požiūrį, įskaitant, i) išsamiai nagrinėdamas veiksnius, kurie yra šių tendencijų priežastis, pavyzdžiui, radikalizmą, netoleranciją ir diskriminaciją, skatinant politinę bei religinę toleranciją, plėtojant socialinę sanglaudą ir integraciją, palengvinant reintegraciją, ii) analizuodamas paskatas vykdyti ekstremizmu pagrįstus teroristinius išpuolius ir jungtis prie teroristinių organizacijų ir sukurdamas jiems atsvarą, iii) užkirsdamas kelią verbavimui dalyvauti konfliktuose ir dalyvavimui juose, įskaitant užsienio kovotojų keliones į konflikto zonas, ir jį stabdydamas pasinaudojant atitinkamomis teisinėmis sistemomis, iv) trukdydamas teikti finansinę paramą teroristinėms organizacijoms ir asmenims, norintiems prie jų prisijungti, ir v) numatydamas baudžiamąjį persekiojimą visais įmanomais atvejais;

6.  pažymi, kad pavojai saugumui tapo įvairesni, labiau tarptautiniai, daugialypiai ir asimetriški, todėl norint juos įveikti būtinas glaudesnis tarpvalstybinis ir tarpžinybinis bendradarbiavimas; ragina valstybes nares veiksmingiau bendradarbiauti vykdant operatyvinę veiklą, dažniau naudotis esamomis vertingomis priemonėmis, kaip antai jungtinės tyrimų grupės, ir operatyviau bei efektyviau dalytis svarbiais duomenimis ir informacija, laikantis deramos duomenų apsaugos ir privatumo apsaugos priemonių; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kad be galo svarbu greitai priimti siūlomą Duomenų apsaugos direktyvą siekiant parengti išsamią teisinę bazę, kad būtų galima dalytis duomenimis teisėsaugos srityje; pažymi, kad siekiant toliau skatinti valstybių narių operatyvinį bendradarbiavimą, reikia ir toliau taikyti pasitikėjimo ugdymo priemones; todėl pritaria šalių teisininkams skirtų Europos mokymo ir mainų programų stiprinimui siekiant toliau skatinti Europos teisėsaugos kultūrą;

7.  primena Europos Vadovų Tarybai apie jos pareigą pagal SESV 222 straipsnį rengti reguliarius grėsmės ES vertinimus ir ragina Komisiją pateikti konkrečius pasiūlymus, kaip šią pareigą būtų galima geriausiai įgyvendinti, sutelkiant šiuo metu išskaidytus ir siauro profilio ES bei nacionalinio lygmens grėsmės ir rizikos vertinimus;

8.  ragina rasti tinkamą prevencijos politikos ir represinių priemonių pusiausvyrą siekiant užtikrinti laisvę, saugumą ir teisingumą; pabrėžia, kad saugumo priemonės visada turėtų būti taikomos laikantis teisinės valstybės principų ir užtikrinant visas pagrindines teises; todėl ragina Komisiją, kuriant ir įgyvendinant naująją VSS, deramai atsižvelgti į neseniai priimtą ES Teisingumo Teismo sprendimą dėl Duomenų saugojimo direktyvos, kuriame reikalaujama, kad visos priemonės atitiktų proporcingumo, būtinumo ir teisėtumo principus ir į jas būtų įtrauktos atitinkamos atskaitingumo ir teisminio teisių gynimo apsaugos priemonės;

9.  apgailestauja, kad VSS vis dar trūksta tinkamo teisingumo aspekto; atsižvelgdamas į Stokholmo programą primena, kad abipusis pasitikėjimas turi būti stiprinamas palaipsniui plėtojant Europos teismų kultūrą, paremtą valstybių narių teisės sistemų ir tradicijų įvairove ir ES teisės vienove, vykdant bendradarbiavimą ir priimant teisės aktus šioje srityje, visų pirma, plėtojant teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose;

10.  pabrėžia, jog kritiškai svarbu, kad naujoji VSS būtų tinkamai įgyvendinama, kad būtinas aiškus paskirstymas, kurios užduotys vykdomos ES, kurios – nacionaliniu lygmeniu ir kad šio stebėjimo procese turi dalyvauti ir Europos Parlamentas, ir nacionaliniai parlamentai; todėl ketina, glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionaliniais parlamentais, nuolat stebėti, ar tinkamai įgyvendinama VSS;

11.  pabrėžia vidinių ir išorinių saugumo aspektų derėjimo svarbą; mano, kad reikėtų kiek galima labiau padidinti bendrosios užsienio politikos ir teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) priemonių, įskaitant keitimąsi informacija bei policijos ir teisminio bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, ypač naudojantis savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose susitarimais, sąveiką visiškai laikantis ES sutarties 2, 3, 6 ir 21 straipsniuose išdėstytų principų; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad visi susiję subjektai, įskaitant ES kovos su terorizmu koordinatorių ir ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatorių, turėtų artimai bendradarbiauti integruodami vidaus ir išorės aspektus;

12.  pabrėžia, kad reikia suteikti tinkamus finansinius išteklius siekiant tinkamai įgyvendinti VSS numatytas priemones, visų pirma, užtikrinti, kad ES agentūros, pavyzdžiui, Europolas ir Eurojustas, turėtų pakankamą įrangą, kad galėtų vykdyti joms skirtas užduotis; atsižvelgdamas į tai pripažįsta, kokį svarbų vaidmenį rengiant priemones, skirtas kovai su terorizmu ir pavojingu bei organizuotu nusikalstamumu, gali atlikti moksliniai tyrimai ir inovacijos;

13.  pažymi, kad praktiškai VSS taip pat daro įtaką pirmenybės teikimo Europos agentūrų veiklai ir ES finansavimui TVR srityje, kurioje Parlamentas yra viena iš teisėkūros institucijų, požiūriu; ragina Tarybą prieš patvirtinant naująją VSS tinkamai atsižvelgti į Parlamento indėlį į ją;

14.  siekia toliau plėtoti savo poziciją dėl prioritetų ir veiksmų vidaus saugumo srityje, taip pat remdamasis numatomu Komisijos komunikatu dėl naujos VSS, ir vadovaudamasis Lisabonos sutarties dvasia pradėti veiksmingą dialogą šiuo klausimu su Taryba bei Komisija;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybių narių nacionaliniams parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0276.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0230.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0173.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0384.


Palestinos valstybingumo pripažinimas
PDF 217kWORD 60k
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Palestinos valstybingumo pripažinimo (2014/2964(RSP))
P8_TA(2014)0103RC-B8-0277/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2014 m. lapkričio 17 d. išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl 2014 m. lapkričio 18 d. išpuolio Har Nof sinagogoje, pareiškimą dėl 2014 m. lapkričio 5 d. teroristinio išpuolio Jeruzalėje ir 2014 m. lapkričio 10 d. ES vyriausiosios įgaliotinės atstovo spaudai pareiškimą dėl naujausių įvykių Artimuosiuose Rytuose,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 30 d. Švedijos vyriausybės pareiškimą dėl Palestinos Valstybės pripažinimo ir į kitų valstybių narių ketinimus pripažinti Palestinos Valstybę dar prieš joms įstojant į Europos Sąjungą,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 13 d. Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmų, 2014 m. spalio 22 d. Airijos Senato, 2014 m. lapkričio 18 d. Ispanijos parlamento, 2014 m. gruodžio 2 d. Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos ir 2014 m. gruodžio 12 d. Portugalijos Asamblėjos pasiūlymus dėl Palestinos Valstybės pripažinimo,

–  atsižvelgdamas į tarptautinę teisę,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi ES ne kartą patvirtino savo paramą dviejų valstybių sambūviu grindžiamam sprendimui, pagal kurį būtų laikomasi 1967 m. sienų, Jeruzalė būtų abiejų valstybių sostinė ir taikiai bei saugiai viena šalia kitos egzistuotų Izraelio Valstybė ir nepriklausoma, demokratinė, vientisa ir gyvybinga Palestinos Valstybė, ir ragino atnaujinti tiesiogines Izraelio ir Palestinos Administracijos taikos derybas;

B.  kadangi teisingos ir ilgalaikės taikos tarp izraeliečių ir palestiniečių užtikrinimo klausimas daugiau negu pusę šimtmečio yra pagrindinis tarptautinės bendruomenės, įskaitant Europos Sąjungą, susirūpinimą keliantis klausimas;

C.  kadangi tiesioginės šių šalių taikos derybos sustabdytos; kadangi ES ragino šalis tęsti veiksmus, kuriais prisidedama prie pasitikėjimu grindžiamos aplinkos, kuri reikalinga siekiant užtikrinti prasmingas derybas, kūrimo, susilaikyti nuo veiksmų, kuriais kenkiama proceso patikimumui, ir užkirsti kelią nesantaikos kurstymui;

D.  kadangi savo 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas pabrėžė, kad taikios ir nesmurtinės priemonės yra vienintelis būdas pasiekti ilgalaikę taiką tarp Izraelio ir Palestinos, ragino sudaryti sąlygas atnaujinti tiesiogines abiejų šalių taikos derybas, atsižvelgdamas į tai, parėmė Palestinos paraišką tapti neprisijungusia valstybe stebėtoja Jungtinėse Tautose, pabrėžė, kad tai svarbus žingsnis siekiant, jog Palestinos reikalavimai būtų labiau matomi, tvirtesni ir veiksmingesni, ir, atsižvelgdamas į tai, paragino ES valstybes nares ir tarptautinę bendruomenę pasiekti susitarimą šiuo klausimu;

E.  kadangi 2012 m. lapkričio 29 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja nusprendė suteikti Palestinai neprisijungusios valstybės narės stebėtojos JT statusą;

F.  kadangi Palestinos Valstybės pripažinimas priklauso valstybių narių kompetencijai;

G.  primena Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO) įsipareigojimą pripažinti Izraelio Valstybę nuo 1993;

1.  iš esmės remia Palestinos valstybingumo pripažinimą ir dviejų valstybių sambūviu grindžiamą sprendimą, taip pat mano, kad šie klausimai ir taikos derybos (jos turėtų būti tęsiamos) yra vienodai svarbūs;

2.  remia prezidento M. Abbaso pastangas ir Palestinos nacionalinę konsensuso vyriausybę; dar kartą pabrėžia, kad svarbu stiprinti Palestinos konsensuso vyriausybės ir jos administracijos Gazos Ruože įgaliojimus; primygtinai ragina palestiniečių grupuotes, įskaitant „Hamas“, pripažinti PIO įsipareigojimus ir užbaigti vidinius susiskaidymus; ragina ES toliau skatinti ir remti institucinių gebėjimų kūrimą Palestinoje;

3.  yra labai susirūpinęs dėl regione didėjančios įtampos ir smurto; kuo griežčiausiai smerkia visus terorizmo ir smurto aktus ir reiškia užuojautą žuvusiųjų artimiesiems; įspėja dėl tolesnio smurto eskalavimo šventose vietose pavojaus – dėl to Izraelio ir Palestinos konfliktas galėtų tapti religiniu konfliktu; ragina visų šalių politinius lyderius bendradarbiauti ir imtis matomų veiksmų, kad būtų sušvelninta susidariusi padėtis, ir pabrėžia, kad nesmurtinės priemonės ir pagarba žmogaus teisėms bei humanitarinei teisei yra vienintelis būdas tvariam sprendimui ir tikrai bei ilgalaikei izraeliečių ir palestiniečių taikai pasiekti; pabrėžia, kad bet kokie smurto veiksmai gali tik paskatinti abiejų šalių ekstremizmą; primygtinai ragina visas šalis susilaikyti nuo bet kokių veiksmų – kurstymo, provokacijų, perteklinio jėgos naudojimo ar keršto, – kurie pablogintų padėtį;

4.  be to, pabrėžia, kad būtina vengti veiksmų, kurie sukeltų abejonių dėl įsipareigojimo siekti derybomis pagrįsto sprendimo; pabrėžia, kad gyvenviečių kūrimas yra neteisėtas pagal tarptautinę teisę; ragina abi šalis susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti dviejų valstybių principu grindžiamo sprendimo gyvybingumui ir perspektyvoms;

5.  pakartoja tvirtai remiąs dviejų valstybių sambūviu grindžiamą sprendimą, pagal kurį būtų laikomasi 1967 m. sienų, Jeruzalė būtų abiejų valstybių sostinė ir taikiai bei saugiai viena šalia kitos egzistuotų saugi Izraelio Valstybė ir nepriklausoma, demokratinė, vientisa ir gyvybinga Palestinos Valstybė, paremta apsisprendimo teise ir visapusiškai besilaikanti tarptautinės teisės;

6.  palankiai vertina naujausią Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės vizitą Izraelyje ir Palestinoje ir jos įsipareigojimą aktyviai skatinti teigiamą procesą, kuriuo siekiama nutraukti uždarą konflikto ratą ir sudaryti sąlygas realiai pažangai taikos procese; mano, kad Europos Sąjunga turėtų prisiimti atsakomybę ir tapti realia veikėja ir tarpininke Artimųjų Rytų taikos procese, taip pat atsižvelgiant į poreikį atnaujinti taikos derybas, laikytis bendro požiūrio ir parengti visapusišką Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimo strategiją; primena, kad būtina laikytis diplomatinio požiūrio, kurį remtų Artimųjų Rytų ketvertas, taip pat primena Arabų taikos iniciatyvos svarbą;

7.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę sudaryti sąlygas bendrai ES pozicijai šiuo klausimu;

8.  pabrėžia poreikį siekti visuotinės taikos, atsisakant visų reikalavimų ir įgyvendinant abiejų šalių teisėtus siekius, be kita ko, Izraelio saugumo ir palestiniečių valstybingumo siekius; pabrėžia, kad vienintelis galimas konflikto sprendimas yra dviejų valstybių – Izraelio ir Palestinos – egzistavimas vienos šalia kitos;

9.  nusprendžia pradėti įgyvendinti iniciatyvą „Parlamento nariai už taiką“, kuria siekiama suburti įvairioms partijoms priklausančius Europos, Izraelio ir Palestinos parlamentų narius, kad būtų padedama įgyvendinti taikos darbotvarkę ir papildyti ES diplomatines pastangas;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jautinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Artimųjų Rytų ketverto atstovui, Knesetui ir Izraelio vyriausybei, Palestinos Administracijos prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai.


ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga
PDF 321kWORD 100k
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija „ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga“ (2014/2976(RSP))
P8_TA(2014)0104RC-B8-0352/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartį, kuri padėjo pagrindus Europos Sąjungos sutarčiai,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „Pramonės politika. Konkurencingumo gerinimas“ (COM(2011)0642),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą „Stipresnė Europos pramonė ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti. Komunikato dėl pramonės politikos atnaujinimas“ (COM(2012)0582),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų planas“ (COM(2013)0407),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 4 d. rezoliuciją dėl Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų plano(1),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl plieno pramonės ir bendrovių restruktūrizavimo, perkėlimo ir uždarymo Europos Sąjungoje,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl užimtumo ir socialinių aspektų strategijoje „Europa 2020“(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 15 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais, restruktūrizacijos numatymo ir valdymo(3),

–  atsižvelgdamas į Komisijai pateiktą klausimą dėl plieno gamyklos „Acciai Speciali Terni“ (AST) Italijoje (O-000087/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

Bendrieji uždaviniai

A.  kadangi Europos plieno sektorius turėjo esminės istorinės reikšmės Europos integracijos procesui ir yra Europos pramonės pridėtinės vertės kūrimo pagrindas;

B.  kadangi plieno pramonė yra itin svarbi Europoje ekonomikai ir pramonei ir kadangi šiuo metu ši pramonė susiduria su gerokai sumažėjusia paklausa, todėl prarandama vis daugiau darbo vietų ir mažėja konkurencingumas, o tai anaiptol nepadeda siekti reikalingo Europos ekonomikos atsigavimo;

C.  kadangi ES turėtų skatinti politiką, pagal kurią visose valstybėse narėse būtų plėtojama pramoninė gamyba siekiant išsaugoti darbo vietas Europos Sąjungoje, ir kadangi ES turėtų siekti orientacinio tikslo, kad BVP pramonės dalis iki 2020 m. padidėtų iki 20 proc.;

D.  kadangi vienas iš Europos Sąjungos tikslų yra remti plieno pramonę ir pašalinti kliūtis bei grėsmes jos konkurencingumui, kad ji sugebėtų reaguoti į besikeičiančias Europos ir ne Europos rinkų sąlygas;

E.  kadangi pastaraisiais metais plieno pramonė susidūrė su rimtomis problemomis dėl restruktūrizavimo ir bendrovių susijungimo, kartu su atitinkama socialine kaina, o taip pat ir dėl naujų reikalavimų atitikti ES klimato tikslus;

F.  kadangi daug didelių plieno gamintojų įgyvendina strategijas, orientuotas į trumpalaikį finansinį pelną ir dėl to mažiau dėmesio skiria inovacijoms, investicijoms į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, užimtumui ir gebėjimų atnaujinimui;

G.  kadangi plieno pramonę šiuo metu ištiko investicijų krizė, dėl kurios kyla grėsmė jos ateičiai, tuo pat metu tikimasi, kad plieno gaminiams teks svarbus vaidmuo siekiant rasti tvarius pramonės sprendimus sprendžiant miestų plėtros, mobilumo ir demografinių pokyčių problemas;

H.  kadangi dėl riboto paklausos didėjimo pasikeis Europos padėtis: užuot daugiau eksportavus nei importavus plieno, jai teks daugiau importuoti nei eksportuoti, visų pirma plokščiuosius ir didelę pridėtinę vertę turinčius plieno gaminius;

I.  kadangi Komisijos duomenimis dėl gamyklų uždarymo nuo 2007 m. buvo prarasta 60 000 darbo vietų, o gamybos apimtis nuo 210 mln. tonų 2007 metais sumažėjo iki 166 mln. tonų 2013 metais(4);

Konkurencingumas ir prekyba

J.  kadangi plieno sektoriui ir toliau itin svarbu suderinti mažą poveikį aplinkai ir didesnį pasaulinį konkurencingumą, tuo pat metu sprendžiant anglies dioksido nutekėjimo problemas ir sudarant geresnes galimybes gauti žaliavų, atsižvelgiant į tai, jog įvairiems konkurentams taikomi skirtingi standartai;

K.  kadangi taikant pasaulinį požiūrį plieno pramonei reikia atsižvelgti į energijos sąnaudas ir kadangi elektros energijos kainos ES pramonės vartotojams galėtų daryti tiesioginę įtaką konkurencingumui;

L.  kadangi toliau didinant energijos ir išteklių naudojimo efektyvumą galima būtų sutaupyti daugiau lėšų ir sumažinti pramonės išmetamų teršalų kiekį;

M.  kadangi paklausa automobilių pramonės sektoriuje yra ribota dėl struktūrinio gamybos pajėgumų pertekliaus, o kiti sektoriai, pvz, atsinaujinančiosios energijos ir energijos infrastruktūros sektoriai, plieno sektoriui teikia realių galimybių (pvz., viena 3MW vėjo jėgainė atitinka 500 automobilių);

Socialiniai aspektai

N.  kadangi didelis nedarbo lygis ES susijęs su jos mažėjančia pramonės ir apdirbamosios gamybos sektoriaus gamybine baze ir kadangi dabartinė krizė sukėlė itin didelių socialinių sunkumų jos paveiktiems darbuotojams ir regionams;

O.  kadangi ES plieno pramonė yra svarbus užimtumo šaltinis, sukuriantis 350 000 tiesioginių darbo vietų ir dar kelis milijonus darbo vietų susijusiuose pramonės sektoriuose, įskaitant perdirbti skirtų produktų tiekimo grandinę;

P.  kadangi kai kurių plieno gamyklų padėtis Europoje kelia rimtą susirūpinimą darbuotojams ir nacionalinėms bei vietos valdžios institucijoms;

Q.  kadangi restruktūrizavimą vykdančios bendrovės turėtų elgtis socialiniu požiūriu atsakingai, nes, kaip matyti iš patirties, socialiniu ir ekonominiu aspektais tvarus restruktūrizavimas neįmanomas, jei nėra tinkamo socialinio dialogo, ypatingą dėmesį skiriant darbuotojų informavimui ir konsultavimuisi su jais, kaip nurodyta minėtoje 2013 m. sausio 15 d. Parlamento rezoliucijoje;

R.  kadangi visapusiškas socialinių partnerių įtraukimas visais lygmenimis ir socialinio dialogo stiprinimas ES lygmeniu būtini siekiant apsaugoti tiek plieno pramonės įmonių, tiek jų darbuotojų interesus;

S.  kadangi daugybė gamyklų, kurių gamybos pajėgumai siekia 20 mln. tonų, daugiau kaip trejiems metams buvo laikinai sustabdžiusios darbą; be to, kadangi daugelio Europos gamyklų darbo jėga – tai pagyvenę kvalifikuoti darbuotojai, kurie beveik pasiekė pensinį amžių;

Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra bei technologijos

T.  kadangi pažangiųjų technologijų pramonės šakos, kaip rodo plieno sektoriaus pavyzdys, laikomos technologinių žinių taikymo modeliu, kurį būtina apsaugoti, ir kadangi reikia imtis neatidėliotinų veiksmų, kad būtų išvengta jų perkėlimo už ES teritorijos ribų;

U.  kadangi moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra turi strateginės svarbos pramonei, kuri turi rasti būdą sumažinti išmetamą teršalų, visų pirma (tačiau ne tik) CO2, kiekį;

Iššūkiai

1.  pabrėžia, kad Europos ekonomikos atsigavimas labai priklauso ir nuo stiprios apdirbamosios pramonės, kurioje plieno pramonė vaidina pagrindinį vaidmenį, ir kad apdirbamoji pramonė priklauso nuo vidaus paklausos ir augimo;

2.  dar kartą patvirtina, kad reikia išsaugoti profesinę patirtį ir žinias, kurių buvo įgyta svarbiuose pramoniniuose rajonuose ir kurias pritaikius būtų užtikrinta diversifikacija, aplinkos apsaugos priemonės ir inovatyvūs produktai;

3.  ragina Komisiją paspartinti darbą rengiant pramonės politikai skirtą veiksmų planą, kuris turėtų būti paskelbtas pirmoje 2015 m. pusėje, norint atgaivinti Europos pramonę pasaulinėje rinkoje ir užtikrinti veiksmingas vienodas veiklos sąlygas kartu užtikrinant aukštus socialinius ir aplinkosaugos standartus ES ir siekiant abipusiškumo trečiosiose šalyse;

4.  mano, kad atliekant strategijos „Europa 2020“ laikotarpio vidurio peržiūrą labai svarbu siekti plataus užmojo reindustrializacijos tikslų siekiant įgyvendinti veiksmingą ES pramonės politiką ir atkurti ES pramonės konkurencingumą pasauliniu lygmeniu;

5.  ragina Komisiją ištirti Europos plieno pramonės strateginę padėtį pasaulyje, kadangi plieno gamyba daugelyje šalių laikoma strategine šaka, ir šiuo tikslu parengti aiškų veiksmų planą dėl vidutinės ir ilgos trukmės laikotarpių iniciatyvų, kurias ji ketina pasiūlyti siekdama paremti plieno pramonę Europoje; pabrėžia, kad į tokį veiksmų planą ankstyvu etapu, visapusiškai ir visais lygmenimis turi būti įtraukiami socialiniai partneriai; mano, kad, atsižvelgiant į užsitęsusią krizę, taip pat turėtų būti teikiama kasmetinė plieno pramonės veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita, siekiant remtis pozityviais šių pastarųjų metų pasiekimais ir neprarasti pagreičio;

6.  prašo Komisijos sukurti išsamaus plieno rinkos analizavimo priemonę, kuria naudojantis būtų galima gauti tikslią informaciją apie plieno pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą Europoje ir pasaulyje, struktūrinius šios rinkos raidos elementus atskiriant nuo ciklinių; mano, kad plieno rinkos stebėjimas galėtų būti labai naudingas siekiant užtikrinti plieno ir jo laužo rinkų skaidrumą ir suteikti vertingos informacijos apie taisomąsias ir iniciatyviai taikytinas priemones, kurių imtis būtina dėl plieno pramonės cikliškumo; prašo Komisijos naudotis šia rinkos analizavimo priemone siekiant numatyti riziką ir ištirti, kokio poveikio gamyklų uždarymas turi sektoriaus atsigavimui;

7.  prašo Komisijos artimoje ateityje pateikti ataskaitą apie pagrindinius uždavinius, su kuriais susiduria Europos plieno pramonė, atsižvelgiant į socialinius, ekonominius ir aplinkos aspektus; šiomis aplinkybėmis primena, kad po to, kai baigė galioti Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartis, Komisija turi teisę spręsti ekonominio ir socialinio poveikio dėl pokyčių Europos plieno pramonėje klausimą; ragina Komisiją pasisemti teigiamos patirties, visų pirma susijusios su trišaliais strateginiais svarstymais ir tyrimais;

8.  atsižvelgiant į tai, kad visapusiškai dalyvaujant Parlamentui buvo išrinkta nauja Komisijos narių kolegija, prašo skubiai atnaujinti aukšto lygio darbo grupės plieno klausimais veiklą ir surengti šio formato susitikimą siekiant informuoti susijusias suinteresuotąsias šalis apie pažangą, pasiektą įgyvendinant 40 veiksmų, nustatytų Komisijos plieno pramonei skirtame veiksmų plane; ragina Komisiją, jei tinkama ar įmanoma, aukšto lygio grupės susitikimus surengti tinkamu laiku, kad į jos atlikto darbo rezultatus būtų galima atsižvelgti Konkurencingumo tarybos diskusijose; ragina Komisiją kartą per metus rengti teminius susitikimus su kitų daug energijos suvartojančių pramonės sektorių atstovais konkurencijos, prekybos, energetikos ar klimato politikos klausimams aptarti atsižvelgiant į tai, kad kai kurie susirūpinimą plieno sektoriui keliantys klausimai aktualūs ir kitiems energijai imliems pramonės sektoriams;

9.  mano, kad regioninės ir vietos valdžios institucijos bei profesinės sąjungos, atstovaujančios vietovėms, kuriose yra plieno gamyklos, privalo glaudžiai dalyvauti šios grupės darbe, kad būtų skatinamas valstybių narių pagrindinių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas, keitimasis informacija ir gerąja patirtimi;

10.  pabrėžia, kad reikia tirti investicijų krizės sprendimo galimybes siekiant transformuoti Europos pramonę į tvarią ir pelningą pramonę, turint omenyje, kad investicijos plieno pramonės sektoriuje pasižymi tuo, kad grąža iš jų gaunama ilguoju laikotarpiu; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę savo investicinio paketo dalį skirti perspektyviems ilgalaikiams infrastruktūros projektams ir inovacijoms, susijusioms su didelio masto pramoniniais projektais, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų projektus, kurie taip pat galėtų labai paskatinti plieno paklausą ES;

11.  be to, ragina naudoti kitas novatoriškas finansines priemones, pavyzdžiui, rizikos pasidalijimo finansines priemones, kurias naudojant pirmenybė teikiama krizę patiriančioms plieno pramonės įmonėms; ragina Europos investicijų banką ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką sukurti ilgalaikę plieno projektų finansavimo priemonę;

12.  pabrėžia, kad parama plieno sektoriui labai svarbi, įskaitant strateginį naujų pagrindinių sektorių, kuriuose panaudojamas plienas (pavyzdžiui, energetikos sektoriaus (atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamyba ir paskirstymas), transporto sektoriaus ir statybos projektų efektyviai naudojant išteklius), plėtojimą, nes tokiu būdu kuriamos paskatos efektyviems gamybos procesams, stiprinama vidaus rinka ir skatinamas gebėjimų ugdymas;

13.  ragina taikyti gyvavimo ciklo analizę siekiant įvertinti poveikį aplikai ir sumažintą išteklių naudojimą visais gyvavimo etapais, įskaitant žaliavų išgavimą ir perdirbimą, paskui apdirbimą ir platinimą, naudojimą ir (arba) vartojimą, taip siekiant skatinti pakartotinį medžiagų naudojimą, perdirbimą, energijos regeneraciją ir sumažinti šiukšlių kiekį;

14.  ragina Komisiją patikrinti, ar taikant konkurencijos taisykles buvo priimami nesąžiningi sprendimai Europos plieno rinkoje, kurie galėjo turėti neigiamų padarinių jos veiksmingumui, ir, jei tai įvyko, ragina Komisiją parengti taisomąsias priemones ir užtikrinti, kad ateityje tokios situacijos nesikartotų; pabrėžia, kad Komisijos sprendimai, ar taisomosios priemonės konkurencijos teisės srityje neturėtų kelti grėsmės atskirų plieno liejyklų ekonominiam gyvybingumui, ypač padidėjusios pasaulinės konkurencijos sąlygomis; be to, Komisija savo veiksmais taip pat turėtų ginti pagrindinę pramoninę infrastruktūrą ir gamybos pajėgumus nuo sumanymų, susijusių su turto išpardavimu dalimis;

15.  ragina Komisiją užtikrinti, kad esama valstybės pagalbos schema daug energijos suvartojantiems pramonės sektoriams neiškraipytų vidaus rinkos, tokiu būdu užtikrinant vienodas sąlygas įmonėms; laikosi nuomonės, kad daug energijos suvartojantiems pramonės sektoriams reikalinga stabili investicijų sistema, siekiant garantuoti aukštą užimtumo lygį;

Prekyba ir konkurencingumas

16.  ragina Komisiją teikti daugiau dėmesio pramonės politikai ir patvirtinti priemones, padėsiančias atgaivinti Europos pramonės konkurencingumą pasaulinėje rinkoje ir užtikrinti veiksmingas vienodas veiklos sąlygas visiems ekonominės veiklos vykdytojams;

17.  ragina Komisiją laiku ir veiksmingai spręsti plieno importo į ES rinką, kuris neteisėtai subsidijuojamas ir vykdomas dempingo kaina, klausimą ir prireikus naudoti ES prekybos srities teisių gynimo priemones pagal galiojančius ES teisės aktus;

18.  prašo Komisiją išnagrinėti anglies dioksido kainų sureguliavimo pasienyje sistemos (ATLPS kvotų skyrimas už plieną iš ne ES šalių) įgyvendinamumą siekiant sudaryti vienodas sąlygas išmetamo CO2 kiekio aspektu ir tokiu būdu panaikinti anglies dioksido nutekėjimo reiškinį;

19.  ragina Komisiją užtikrinti, kad į būsimus prekybos susitarimus būtų įtrauktos nuostatos, kuriomis būtų labai pagerintos Europos plieno ir jo gaminių eksporto ir patekimo į rinką galimybės; pabrėžia, kad sąžininga prekyba plieno gaminiais gali vykti tik remiantis pagrindinėmis darbo teisėmis ir aplinkos standartais, ir pažymi, kad importas dempingo lygio kainomis lemia nesąžiningą konkurenciją, visų pirma nerūdijančio plieno gamintojų Europoje atžvilgiu; pabrėžia, kad skubiai reikia modernizuoti ES prekybos apsaugos priemones, ir ragina Komisiją skatinti valstybes nares imtis konkrečių veiksmų siekiant paspartinti šį modernizacijos procesą, tokiu būdu užtikrinant sąžiningą konkurenciją ir sudarant ES sąlygas imtis neatidėliotinų ir proporcingų priemonių kovojant su nesąžiningomis prekybos praktikomis;

20.  mano, kad joje siūlomos teigiamos priemonės leistų plieno pramonei tapti labiau konkurencingai tarptautiniu mastu, parodant, kad ES plieno gaminiai atitinka aukštesnius socialinius, aplinkos ir ekonomikos standartus, nei gaminiai iš bet kur kitur, ir pabrėžiant ES plieno gamintojų kokybę; tuo pat metu tai pagerintų vartotojų suvokimą;

21.  pabrėžia, kad aukšti Europos klimato ir aplinkos apsaugos standartai galėtų tapti pasauliniais standartais ir tokiu būdu būtų užtikrinamos sąžiningos konkurencijos sąlygos;

22.  atkreipia dėmesį į sunkumus, su kuriais daugelyje valstybių narių plieno sektorius susiduria iš dalies dėl to, kad labai sumažėjo pasaulinė paklausa, padidėjo energijos sąnaudos ir vis daugiau Europos apdirbamosios pramonės įmonių buvo perkelta į kitas šalis; todėl ragina Komisiją visapusiškai įgyvendinti Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planą (COM(2011)0571) ir Europos efektyvaus išteklių naudojimo platformos politikos rekomendacijas;

23.  mano, kad siekiant išlaikyti veikiančią ES plieno laužo rinką turėtų būti tobulinami atliekų teisės aktai, pavyzdžiui, persvarstyta Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyva; primena, kad labai svarbi tinkamai veikianti plieno laužo rinka, kurios veikimą reikėtų toliau skatinti ir stimuliuoti atsižvelgiant į ES žiedinės ekonomikos strategiją, taip siekiant užkirsti kelią pernelyg dideliam kainų išaugimui dėl to, kad į ES rinką patenka trečiųjų šalių pramonės atstovai; ragina Komisiją šiuo požiūriu apsvarstyti galimybę taikyti eksporto muitus ES plieno laužo rinkai, taip siekiant užkirsti kelią paprastai vykstančiam aplinkosauginiam dempingui;

Socialiniai aspektai

24.  primena apie poreikį investuoti į darbuotojų švietimą ir mokymą ir pabrėžia, jog svarbu, kad Komisija atidžiai stebėtų vykstančius pokyčius, kad būtų galima išsaugoti pramonės paveldą ir susijusią darbo jėgą;

25.  prašo Komisijos imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad valstybės narės nebūtų supriešinamos, kai didelis plieno gamintojas, valdantis gamyklas keliose šalyse, paskelbia apie restruktūrizavimą; be to, kadangi svarbu koordinuoti politiką siekiant užtikrinti tvarią, efektyviai išteklius naudojančią ir konkurencingą plieno pramonę, kuri gebėtų reaguoti į besikeičiančias rinkos sąlygas Europoje ir už jos ribų, ragina visos Europos lygmeniu ieškoti sprendimo, kuriuo būtų užtikrintas gerų darbo vietų ir pramoninės veiklos kūrimas ir išsaugojimas Europos regionuose;

26.  pabrėžia, kad pramonė, socialiniai partneriai ir vietos valdžios institucijos turi iš anksto numatyti mokymo reikmes atsižvelgiant į galimybę atkurti laikinai uždarytų gamyklų veiklą;

27.  pritaria tam, kad reikia platinti žinių perdavimo programą, kuri leistų vyresniems patyrusiems darbuotojams savo žinias ir patirtį perduoti naujokams Europos plieno gamyklose;

28.  pabrėžia, kad ES įmonių socialinės atsakomybės ir darbuotojų dalyvavimo standartai taip pat turėtų būti taikomi trečiosiose šalyse veikiančiose ES įmonėse;

29.  pabrėžia, kad siekiant užtikrinti ekonominę sėkmę itin svarbu įtraukti darbuotojus į inovacijų diegimo ir restruktūrizavimo veiksmus, todėl ragina Komisiją sukurti konsultacijų dėl plieno pramonės veiksmų plano, šio plano įgyvendinimo ir stebėjimo platformą, kurioje dalyvautų socialiniai partneriai;

30.  ragina plieno gamykloms, kurių ekonominė padėtis kritinė, atstovaujančius socialinius partnerius apsvarstyti galimybę kolektyviai sutrumpinti darbo laiką, siekiant tokiu būdu imtis atsakomųjų veiksmų reaguojant į kritinę padėtį ir išvengti atleidimų ir darbo vietų praradimo;

31.  ragina Komisiją racionalizuoti atitinkamus ES fondus, pavyzdžiui, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF) bei Europos socialinį fondą (ESF), ir politikos priemones siekiant sumažinti socialinę prisitaikymo kainą ir užtikrinti, kad būtų išlaikyti ir tobulinami atitinkami įgūdžiai būsimam pramonės konkurencingumui didinti;

32.  siūlo, kad visos pajamos, gaunamos parduodant įmonėms skiriamas nemokamas kvotas, būtų reinvestuojamos į mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką (įrangą, technologijas, mokslinius tyrimus ir plėtrą, darbo jėgos mokymus);

33.  mano, reikėtų iš anksto numatyti būsimus didelius pokyčius plieno ir kitų pramonės šakų sektoriuose; atsižvelgdamas į tai, mano, kad valstybės narės turėtų labiau priderinti švietimo ir mokymo politiką prie darbo rinkos poreikių, kad jos galėtų susidoroti su analogiškais sunkumais, ir skatinti techninių ir mokslinių sričių patrauklumą, kad būtų galima užtikrinti, jog nepritrūks specialistų inovacijoms plieno sektoriuje diegti;

34.  pabrėžia, kad tam, kad būtų įmanoma pereiti prie tvaresnių gamybos procesų ir gaminių, reikia aukštos kvalifikacijos ir reikiamų gebėjimų turinčių žmonių ir ragina sukurti Europos mokymo ir švietimo strategiją; palankiai vertina Plieno sektoriaus ekologizavimo techninio profesinio mokymo projektą, kurio metu plieno pramonės įmonės, mokslinių tyrimų institutai ir socialiniai partneriai kartu išnagrinėjo aplinkos tvarumui reikiamus gebėjimų poreikius; ragina Komisiją toliau teikti paramą projekto rezultatų įgyvendinimui;

Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra bei technologijos

35.  pripažįsta, kad visoje ES reikia plėtoti ir skleisti geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB), kai tik įmanoma, remiant naudingųjų iškasenų keitimą geležies laužu, taip pat plečiant lankinių elektrinių krosnių naudojimą ir kokso anglis keičiant dujomis;

36.  ragina investicijas nukreipti į technologijas, kuriomis kuo labiau didinamas suvartojamos energijos naudingumas, pvz., optimaliau panaudojant technologines dujas ir atliekinę šilumą garų ir elektros energijos gamybai;

37.  primygtinai ragina valstybes nares, pasitelkus teisės aktus ar kolektyvines sutartis, užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą, darbo sąlygas ir deramus atlyginimus, taip pat veiksmingą apsaugą nuo neteisingo atleidimo iš darbo;

38.  pabrėžia poreikį investuoti į inovacijas ir mokslinius tyrimus kaip pagrindinius veiksnius siekiant atgaivinti ir atnaujinti Europos ekonomiką apskritai ir ypatingai plieno pramonę, grindžiamą ilgais gyvavimo ciklais ir milžinišku antrinio perdirbimo potencialu; šiuo klausimu primena apie turimas ir naujas geležies rūdos redukcijos vandeniliu technologijas, kurios turi potencialą sumažinti arba panaikinti didelius išmetamo anglies dioksido kiekius; ragina įsteigti sąžiningai pagamintiems plieno produktams prekės ženklą „Pagaminta Europoje“ ir jį propaguoti;

39.  mano, kad dedant bendras pastangas mokslinių tyrimų ir vystymosi srityje bus galima plėtoti mažaanglę ir mažo poveikio plieno gamybą ir tokiu būdu teikti pirmenybę tvaresnei ir konkurencingesnei pramonei;

40.  šiomis aplinkybėmis pabrėžia itin didelę programos „Horizontas 2020“ ir programos „Tvari procesų pramonė efektyviai naudojant išteklius ir energiją“ (SPIRE) svarbą, taip pat poreikį, kad Europos investicijų bankas suteiktų labiausiai rizikingų inovacijų ir mokslinių tyrimų programų finansavimą ir kad toks finansavimas būtų teikiamas ir pagal būsimą NER400 programą;

41.  ragina Komisiją įgyvendinti plataus užmojo inovacijų politiką, kad būtų sudarytos sąlygos gaminti aukštos kokybės, energetiškai efektyvius ir naujoviškus gaminius ir vykdyti tokius pat procesus, o ES, vis labiau didėjant pasaulinei konkurencijai, išlaikytų tvirtas pozicijas; pabrėžia, kad inovacijos naujose produktuose, pavyzdžiui, serijinės gamybos plieno produktuose, įskaitant didelio stiprumo ir didelio atsparumo plieno lakštus, skirtus automobiliams gaminti, taip pat labai legiruotą plieną su skirtingomis fizinėmis ir cheminėmis savybėmis, ir nauji gamybos procesai, ypač vandenilio technologijų metalurgija ir perlydymo metalurgija, yra esminiai veiksniai siekiant padidinti Europos plieno pramonės konkurencingumą trečiųjų šalių teikėjų atžvilgiu ir kad šiai sričiai reikėtų teikti ypatingą paramą;

42.  primena, kad inovacijų plėtojimą reikėtų skatinti remiant ne tik mokslinius tyrimus ir vystymąsi bei žinių perdavimą, bet ir pateikimą rinkai ir inovacijų grupes, skatinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę strateginėse šakose, pvz., plieno pramonėje, kad būtų galima pritraukti daugiau privataus kapitalo;

43.  pritaria bandomųjų pramoninių projektų, kuriais siekiama mažinti išmetamą CO2 kiekį, finansavimui siekiant įvykdyti neatidėliotiną reikalavimą – pereiti prie tvarios nuo anglies dioksido išmetimo atsietos ekonomikos, kurios pagrindą sudarytų efektyvus energijos vartojimas, atsinaujinantieji energijos ištekliai ir pažangioji infrastruktūra, ir transformuoti ypač mažo išmetamo CO2 kiekio plieno pramonės technologiją (angl. ULCOS) į efektyviai energiją vartojantį ir aplinkos požiūriu veiksmingą pramonės politikos įrankį;

44.  mano, kad taršos mažinimo būdų įvairovė, ypač plieno pramonės sektoriuose, labai priklausys nuo naujų technologijų; todėl pabrėžia, kad ES finansuojamos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos galėtų atlikti labai svarbų vaidmenį skatinant Europos ekonomikos atsigavimą vykdant programą „Horizontas 2020“ ir užtikrinant Europos plieno sektoriaus konkurencingumą bei aukštą jo gaminių kokybę; primena, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos yra svarbi ekonomikos augimo ir konkurencingos pramonės varomoji jėga;

45.  ragina Komisiją įgyvendinti iniciatyvą „SustSteel“, kuri buvo pasiūlyta plieno pramonės veiksmų plane ir kurią visapusiškai remia Parlamentas, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas, ir tai padaryti kaip galima greičiau;

o
o   o

46.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0069.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2014)0060.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0005.
(4) Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „2013 m. birželio 11 d. Komisijos komunikato „Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų planas“ (COM(2013)0407) įgyvendinimo dabartinė padėtis“ (SWD(2014)0215).


Padėtis Viduržemio jūros regione praėjus metams po tragiškų Lampedūzos įvykių
PDF 232kWORD 69k
2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (2014/2907(RSP))
P8_TA(2014)0105B8-0362/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1951 m. Ženevos konvenciją ir jos papildomą protokolą,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 9 d. rezoliuciją dėl ES ir valstybių narių priemonių siekiant spręsti klausimą dėl pabėgėlių srauto, kurį lėmė konfliktas Sirijoje(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų(2),

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento Pirmininko kalbą, kurią jis pasakė per savo 2014 m. spalio 2 ir 3 d. vizitą Lampedūzoje, kuriuo buvo siekiama pažymėti 2013 m. spalio 3 d. įvykusios tragedijos metines,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimus dėl jo delegacijų vizitų į Lampedūzą 2011 m. lapkričio mėn., į Jordaniją pabėgėlių iš Sirijos padėties įvertinimo klausimu 2013 m. vasario mėn., taip pat į Bulgariją prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių, ypač iš Sirijos, padėties įvertinimo klausimu 2014 m. sausio mėn.,

–  atsižvelgdamas į diskusijas, vykusias per jo 2013 m. spalio 9 d. plenarinius posėdžius, dėl ES migracijos politikos Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant įvykiams Lampedūzoje,

–  atsižvelgdamas į diskusijas, surengtas nuo šios kadencijos pradžios: Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete 2014 m. liepos 22 d. dėl Viduržemio jūros regiono specialios paskirties darbo grupės komunikato įgyvendinimo; taip pat 2014 m. rugsėjo 4 d. dėl Agentūros Frontex veiklos Viduržemio jūros regione ir dėl Viduržemio jūros regiono specialios paskirties darbo grupės; taip pat 2014 m. rugsėjo 24 d. dėl Komisijos Penktosios metinės imigracijos ir prieglobsčio ataskaitos (2013 m.)(3) ir dėl Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) Metinės prieglobsčio padėties Europos Sąjungoje ataskaitos (2013 m.),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 4 d. Komisijos komunikatą dėl Viduržemio jūros regiono darbo grupės veiklos(4),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 20 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 22 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl Viduržemio jūros regiono specialios paskirties darbo grupės komunikato įgyvendinimo(5),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 26–27 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose ji apibrėžė artimiausiems metams skirtas laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės teisėkūros ir veiksmų planavimo strategines gaires(6),

–  atsižvelgdamas į kitos kadencijos Europos Komisijos politines gaires, kurias per 2014 m. liepos 15 d. Parlamento plenarinį posėdį pristatė Komisijos Pirmininkas J–C. Juncker,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl Europos imigracijos politikos(7),

–  atsižvelgdamas į Komisijos nario, atsakingo už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą, D. Avramopouloso įsipareigojimus, prisiimtus per jo 2014 m. rugsėjo 30 d. klausymą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 10 d. Tarybos išvadas „Veiksmai siekiant geriau valdyti migracijos srautus“,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio mėn. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos pranešimą „Žmonių žūtis Viduržemio jūroje“,

–  atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo migrantų žmogaus teisių klausimais metinius pranešimus, ypač į 2013 m. balandžio mėn, paskelbtą pranešimą dėl ES išorės sienų valdymo ir jo poveikio migrantų žmogaus teisėms, taip pat į 2014 m. balandžio mėn. paskelbtą pranešimą dėl migrantų darbinio išnaudojimo,

–  atsižvelgdamas į Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus kreipimąsi per jo 2014 m. lapkričio 25 d. vizitą Parlamente,

–  atsižvelgdamas į Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, pateiktus Tarybai ir Komisijai, dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (O-000078/2014 – B8-0037/2014 ir O-000079/2014 – B8-0038/2014),

–  atsižvelgdamas į diskusijas dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją, surengtas Parlamente 2014 m. lapkričio 25 d.,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi, kaip teigia Tarptautinė migracijos organizacija, per pirmus devynis 2014 m. mėnesius Viduržemio jūroje žuvo mažiausiai 3 072 žmonės(8), ir tai dar kartą pabrėžia poreikį padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išgelbėtos į pavojų patekusių žmonių gyvybės, ir poreikį, kad valstybės narės vykdytų savo tarptautinius gelbėjimo jūroje įsipareigojimus;

B.  kadangi, kaip pranešama, apie 500 migrantų buvo nužudyta po to, kai, kaip manoma, į juos iš Egipto į ES plukdantį laivą atsitrenkė ir tyčia jį paskandino prekiautojai žmonėmis; kadangi gabentojai ir prekiautojai žmonėmis išnaudoja nelegalią migraciją ir kadangi šie tinklai kelia rimtą grėsmę migrantų gyvybėms ir Europos Sąjungai yra didelė problema;

C.  kadangi vykdant Italijos pradėtą patruliavimo, gelbėjimo ir stebėjimo operaciją „Mare Nostrum“, kuria siekiama pagerinti humanitarinę gelbėjimo veiklą Viduržemio jūroje, per 364 dienas išgelbėta 150 810 migrantų(9); kadangi Italijos vyriausybė paskelbė, jog ketina palaipsniui užbaigti savo operaciją „Mare Nostrum“;

D.  kadangi Frontex koordinuojama bendra operacija „Triton“ visu pajėgumu pradėjo veikti 2014 m. lapkričio 1 d., ir neaišku, kaip valstybės narės prisidės ateityje;

1.  pripažįsta, kad svarbu nustatyti holistinį požiūrį į migraciją;

2.  dar kartą pakartoja, jog ES turi prisiimti teisingą savo atsakomybės ir solidarumo su valstybėmis narėmis, į kurias atvyksta didžiausias migrantų ir prieglobsčio prašytojų skaičius, dalį arba absoliučiąja, arba proporcine išraiška (pagal SESV 80 straipsnį); primena iš SESV 78 ir 79 straipsnių kylančius įsipareigojimus;

3.  apgailestauja dėl tragiškų žūčių Viduržemio jūroje; primygtinai ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares padaryti visa, kas įmanoma, kad būtų išvengta kitų žūčių jūroje; suvokia, jog būtina užtikrinti, kad paieškos ir gelbėjimo įpareigojimai būtų veiksmingai įgyvendinami, taigi kad jie būtų tinkamai finansuojami vidutinės trukmės laikotarpiu ir ilguoju laikotarpiu;

4.  mano, jog būtina svarstyti sienų politikos stiprinimo ir saugumo klausimus, taip pat svarstyti, kaip ateityje pagerinti Frontex ir EASO vaidmenį; ragina valstybes nares toliau būti solidarias ir įsipareigojusias ir pakankamai prisidėti prie šių agentūrų biudžetų ir operacijų;

5.  primena, jog valstybės narės turėtų nustatyti dideles baudžiamąsias sankcijas, nukreiptas prieš prekiavimą žmonėmis ir neteisėtą migrantų gabenimą, tiek į ES, tiek visoje ES, taip pat pažeidžiamus migrantus Europos Sąjungoje išnaudojantiems asmenims ar grupėms, parengti plataus masto informacijos kampanijas siekiant informuoti apie tai, su kokiais pavojais susiduria tie, kurie savo gyvybes patiki gabentojams, ir tie, kurie yra prekiavimo žmonėmis aukos;

6.  mano, jog reikėtų išnagrinėti papildomus legalios migracijos būdus;

7.  mano, jog reikia panagrinėti, kokių ateityje būtų galima imtis iniciatyvų, kurios būtų paremtos gerais perkėlimo pavyzdžiais, įskaitant savanoriško perkėlimo programą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, 17 straipsnyje; primena, jog ES finansuoja paramą perkėlimo programas įgyvendinti norinčioms valstybėms narėms;

8.  pabrėžia poreikį išnagrinėti visą bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, įskaitant į pietus nuo Sacharos esančias šalis, Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų šalis, strategiją humanitarinės, finansinės ir politinės pagalbos aspektais, prireikus apimant ir teisėsaugos sritį; be to, siekia, kad norint kovoti su pagrindinėmis migracijos priežastimis, regioninės apsaugos, perkėlimo ir grąžinimų politikos, įskaitant ir kilmės, ir tranzito šalių migracijos valdymo susitarimus, vaidmuo būtų aiškesnis; pabrėžia, jog reikia, kad trečiosios šalys laikytųsi tarptautinės teisės nuostatų dėl gyvybės gelbėjimo jūroje ir užtikrintų pabėgėlių apsaugą ir pagarbą pagrindinėms teisėms;

9.  ragina svarstyti galimybę bendradarbiaujant su trečiosiomis kilmės ir tranzito šalimis greitai nagrinėti tų asmenų, kurie neatitinka prieglobsčio ir apsaugos ES sąlygų, bylas ir juos grąžinti, siekiant užtikrinti, kad kuo geriau būtų panaudoti ištekliai tiems asmenims, kuriems apsauga reikalinga; pabrėžia poreikį skatinti savanoriško grįžimo politiką visiems migrantams užtikrinant teisių apsaugą ir saugias bei teisėtas galimybes naudotis ES prieglobsčio sistema;

10.  mano, jog turėtų būti atlikta analizė, kaip šiomis aplinkybėmis naudojamos vidaus reikalams skirtos lėšos, įskaitant neatidėliotinai pagalbai skirtas lėšas, visų pirma veiksmams migracijos ir prieglobsčio, sienų kontrolės, kovos su neteisėtu žmonių gabenimu ir prekyba jais bei grąžinimo srityse, taip pat su ES užsienio ir vystymosi politika susijusių lėšų analizė;

11.  išreiškia susirūpinimą dėl to, kaip užtikrinti veiksmingą bendros Europos prieglobsčio sistemos įgyvendinimą – prireikus įskaitant ankstyvojo perspėjimo, pasirengimo ir krizių valdymo mechanizmo paleidimą (Reglamento (ES) Nr. 604/2013 33 straipsnis) arba pažeidimo procedūrų naudojimą tais atvejais, kai ES teisės aktai netinkamai įgyvendinami – ir kaip užtikrinti veiksmingus bendrus priėmimo standartus, procedūras ir kvalifikaciją visoje ES, apsaugant labiausiai pažeidžiamus ir skatinant pabėgėlių socialinę įtrauktį;

12.  nurodo savo atsakingam komitetui įvertinti įvairią aktualią politiką ir papildomus išteklius, kuriuos naudojant būtų galima atlikti klausymus ir sudaryti ad hoc delegacijas, parengti rekomendacijų rinkinį ir pranešti apie tai per plenarinį posėdį iki 2015 m. pabaigos pristatant strateginės iniciatyvos pranešimą;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0414.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0448.
(3) COM(2014)0288.
(4) COM(2013)0869.
(5) SWD(2014)0173, 1 ir 2 dalys.
(6) EUCO 79/14.
(7) REX/414.
(8) Fatal Journeys: Tracking Lives Lost during Migration, TMO, 2014.
(9) http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx

Teisinė informacija - Privatumo politika