Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0115(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0061/2014

Внесени текстове :

A8-0061/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/01/2015 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0001

Приети текстове
PDF 428kWORD 54k
Вторник, 13 януари 2015 г. - Страсбург
Възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Сао Томе и Принсипи ***
P8_TA(2015)0001A8-0061/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 януари 2015 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи (08585/2014 — C8-0018/2014 — 2014/0115(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08585/2014),

—  като взе предвид проекта на протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи (08554/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) и параграф 7, от Договора за функционирането на ЕС (C8‑0018/2014),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2012 г. относно доклада на ЕС за 2011 г. относно съгласуваността на политиките за развитие(1),

—  като взе предвид Решение 2014/334/ЕС на Съвета от 19 май 2014 година за подписване от името на Европейския съюз и временно прилагане на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейския съюз(2),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по бюджети (A8‑0061/2014),

1.  Дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  Призовава Комисията да изпрати на Парламента протоколите и заключенията от заседанията на съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението, многогодишната секторна програма, посочена в член 3 от новия протокол, резултатите от годишните оценки, както и протоколите и заключенията от заседанията, предвидени в член 4 от новия протокол; призовава Комисията да улесни участието на представители на Парламента като наблюдатели в заседанията на съвместния комитет; призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета, в рамките на последната година на прилагане на протокола и преди започване на преговори за подновяването му, цялостен доклад относно прилагането му, без ненужни ограничения, свързани с достъпа до документа;

3.  Призовава Комисията и Съвета, в рамките на съответните им правомощия, да предоставят незабавно на Парламента изчерпателна информация на всички етапи на процедурата, свързани с Протокола и неговото подновяване, съгласно член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Демократична република Сао Томе и Принсипи.

(1)ОВ С 72 Е, 11.3.2014 г., стр. 21.
(2)ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност