Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0115(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0061/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0061/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/01/2015 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0001

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 424kWORD 53k
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή ***
P8_TA(2015)0001A8-0061/2014

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08585/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο Πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στην συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (08554/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0018/2014),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2011 για τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/334/ΕE του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2014 για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0061/2014),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τις πράξεις και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 9 της συμφωνίας, το πολυετές τομεακό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 3 του νέου πρωτοκόλλου, τα αποτελέσματα των ετησίων αξιολογήσεων καθώς και τα πρακτικά και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 του νέου πρωτοκόλλου· να διευκολύνει τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, ως παρατηρητών, στις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής· και να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου και πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ανανέωσή του, πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, χωρίς περιττούς περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση στο έγγραφο αυτό·

3.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να τηρούν το Κοινοβούλιο άμεσα και πλήρως ενημερωμένο, καθ' όλα τα στάδια της σχετικής με το πρωτόκολλο και την ανανέωσή του διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 218 παράγραφος 10, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

(1)ΕΕ C 72 E της 11.3.2014, σ. 21.
(2)ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου