Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0115(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0061/2014

Esitatud tekstid :

A8-0061/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/01/2015 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0001

Vastuvõetud tekstid
PDF 203kWORD 49k
Teisipäev, 13. jaanuar 2015 - Strasbourg
ELi ning São Tomé ja Príncipe vaheline kalandusalane partnerluseping: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ***
P8_TA(2015)0001A8-0061/2014

Euroopa Parlamendi 13. jaanuari 2015. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning Sao Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (08585/2014),

–  võttes arvesse protokolli eelnõu, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning Sao Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (08554/2014),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 43 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a ja lõikele 7 (C8-0018/2014),

–  võttes arvesse oma 25. oktoobri 2012. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu 2011. aasta aruande teemal poliitikavaldkondade arengusidususe kohta(1),

–  võttes arvesse nõukogu 19. mai 2014. aasta otsust 2014/334/EL protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning Sao Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta(2),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust ja eelarvekomisjoni arvamust (A8-0061/2014),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  palub komisjonil edastada Euroopa Parlamendile lepingu artiklis 9 ette nähtud ühiskomitee koosolekute protokollid ja järeldused, uue protokolli artiklis 3 ette nähtud mitmeaastase valdkondliku programmi ja iga-aastase hindamise tulemused, samuti uue protokolli artiklis 4 ette nähtud koosolekute protokollid ja järeldused; palub komisjonil võimaldada Euroopa Parlamendi esindajatel osaleda ühiskomitee koosolekutel vaatlejatena; palub, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule protokolli viimasel kehtivusaastal ja enne, kui alustatakse läbirääkimisi selle uuendamiseks, protokolli täitmise täieliku hindamisaruande, seadmata sellele asjatuid juurdepääsupiiranguid;

3.  palub nõukogul ja komisjonil oma volituste piires ja Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõike 2 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 10 kohaselt teavitada Euroopa Parlamenti viivitamata ja täielikult protokolli ja selle uuendamisega seotud menetluse kõigil etappidel;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Sao Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1)ELT C 72 E, 11.3.2014, lk 21.
(2)ELT L 168, 7.6.2014, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika