Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0115(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0061/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0061/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/01/2015 - 8.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0001

Hyväksytyt tekstit
PDF 202kWORD 48k
Tiistai 13. tammikuuta 2015 - Strasbourg
EU:n ja São Tomé ja Príncipen välinen kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus ***
P8_TA(2015)0001A8-0061/2014

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. tammikuuta 2015 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (08585/2014),

–  ottaa huomioon luonnoksen pöytäkirjaksi Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (08554/2014),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0018/2014),

–  ottaa huomioon 25. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman EU:n vuotta 2011 koskevasta kertomuksesta kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta 19. toukokuuta 2014 tehdyn neuvoston päätöksen 2014/334/EU(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0061/2014),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  pyytää komissiota toimittamaan Euroopan parlamentille sopimuksen 9 artiklassa määrätyn sekakomitean kokousten pöytäkirjat ja päätelmät, uuden pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman ja asiaankuuluvien vuosittaisten arviointien tulokset sekä uuden pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitettujen kokousten pöytäkirjat ja päätelmät; pyytää sitä myös helpottamaan Euroopan parlamentin edustajien osallistumista sekakomitean kokouksiin tarkkailijoina sekä laatimaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle pöytäkirjan viimeisen voimassaolovuoden aikana ja ennen sen uudistamista koskevien neuvotteluiden aloittamista täydellisen kertomuksen pöytäkirjan täytäntöönpanosta rajoittamatta tarpeettomasti mahdollisuutta saada tutustua asiakirjoihin;

3.  kehottaa komissiota ja neuvostoa antamaan toimivaltansa rajoissa parlamentille välittömästi kaikki tiedot kaikissa pöytäkirjaan ja sen uusimiseen liittyvän menettelyn vaiheissa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL C 72 E, 11.3.2014, s. 21.
(2)EUVL L 168, 7.6.2014, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö