Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0115(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0061/2014

Ingediende teksten :

A8-0061/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/01/2015 - 8.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0001

Aangenomen teksten
PDF 213kWORD 183k
Dinsdag 13 januari 2015 - Straatsburg
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Sao Tomé en Principe: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie ***
P8_TA(2015)0001A8-0061/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 januari 2015 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe (08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (08585/2014),

–  gezien het ontwerpprotocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe (08554/2014),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0018/2014),

–  gezien zijn resolutie van 25 oktober 2012 over het verslag 2011 van de EU over de coherentie van het ontwikkelingsbeleid(1),

–  gezien Besluit 2014/334/EU van de Raad van 19 mei 2014 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe(2),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie visserij en het advies van de Begrotingscommissie (A8-0061/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt de Commissie het Parlement de notulen en de conclusies van de vergaderingen van de in artikel 9 van de overeenkomst bedoelde gemengde commissie te doen toekomen, het in artikel 3 van het nieuwe protocol bedoelde meerjarige sectorale programma en de resultaten van de desbetreffende jaarlijkse beoordelingen alsook de notulen en conclusies van de vergaderingen als bedoeld in artikel 4 van het nieuwe protocol; om de deelneming van vertegenwoordigers van het Parlement als waarnemer op de bijeenkomsten van de gemengde commissie te vergemakkelijken; en om in het laatste jaar waarin het protocol geldt en voordat er onderhandelingen over de verlenging ervan worden geopend, het Parlement en de Raad een volledig verslag over de uitvoering ervan voor te leggen, zonder onnodige beperkingen op de toegang tot dit document;

3.  verzoekt de Commissie en de Raad om binnen de grenzen van hun bevoegdheden het Parlement onmiddellijk en volledig te informeren over alle fasen van de procedures betreffende het protocol en de verlenging ervan, overeenkomstig artikel 13, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 218, lid 10, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe.

(1)PB C 72 E van 11.3.2014, blz. 21.
(2)PB L 168 van 7.6.2014, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid